Význam manželství (7 min)

(Location Unknown)

19810407 – Význam manželství

Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to, co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost. Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu. Protože vy jste jiný druh, vy jste sahadžajogíni, manželství je pro vás nový druh vědomí – vy vychováte děti velmi vysokého kalibru. Velcí světci dychtí po tom, aby se na této Zemi mohli narodit. Pokud najdou dobré sahadžajogíny, kteří se milují, kteří v Sahadža józe dělají velké pokroky, kteří jsou Sahadža józe oddaní, rozhodně si pro sestup na tuto Zemi vyberou právě takové. Takže je velmi důležité a v tomto čase naléhavé, abyste pochopili hodnotu manželství v Sahadža józe. Již bylo oddáno mnoho párů, ale jaká je jejich hodnota, jaká je jejich důvěryhodnost, když je oddal ve jménu Boha člověk, který není realizovanou duší? Musí to být realizovaný člověk, jinak nemá oprávnění oddávat ve jménu Boha. Civilní sňatek je další věc, protože tito lidé se neberou ve jménu Boha, ale ve jménu národa. Jestli se máte vzít ve jménu Boha, musíte být realizovaní. Člověk by měl pochopit každý detail manželství, který se odehrává, měli byste vědět, co děláte a proč to děláte. Jsou tu jisté sliby, které si dáte. Převzali jsme tento systém sňatku ze staré sňatkové tradice a udělali jsme nějaké změny v souladu se Sahadža jógou. Snažili jsme se vše dodržet, všechny ceremonie, které se vykonávají v kostelech a v dalších náboženstvích, ale většina je založena na Kundaliní. Takže v manželství dáte slib ohni, dáte slib ohni, protože oheň je ten, který spaluje vše ošklivé. Kundaliní je do jisté míry jako oheň, protože je to jediná energie, která stoupá vzhůru. Jako stoupá oheň, tak stoupá Kundaliní. Proto je k ohni připodobňována. Oheň je energie, která je v žaludku, což je dharma, tedy náboženství. Náboženství sahadžajogínů je o udržení se ve středu a vyvarování se extrémů. Jak se vdáte, vaše porozumění Sahadža jógy vás bude táhnout ještě více ke středu a budete se sebou těšit. Budete se těšit přítomností, přítomností takovou, jaká je. Sahadžajogínské manželství je opravdu fantastické, pokud jsou sahadžajogíni, kteří se berou, rozumní a stejně vyvážení. Pokud jeden druhého nekritizují, nesnaží se dominovat jeden druhému. Je možné, že když si sahadžajogín vezme jiného, že se ten druhý v Sahadža józe zdokonalí. Je však také možné druhého sahad- žajogína v jeho růstu zbrzdit, pokud je ten druhý sahadžajogín moci chtivý a tak negativní, že může druhého člověka zkazit. Záleží však na vašich kvalitách, zda půjdete nahoru či dolů. Takže manželství je v Sahadža józe velké požehnání, protože všechna božstva a všichni andělé tato manželství sledují a postarají se o to, aby tato manželství byla úspěšná.