Navaratri púdža, 21/10/2001, (nekontrolováno), Loutraki, Řecko

(Location Unknown)

2001-10-21 Navaratri Puja Talk: Overcome Hatred With Love, Loutraki, Greece, DP-RAW, 50' Download subtitles: CS,EN,ES,FI,FR,HU,NL,PL,PT,TRView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Dnes jsme se tu shromáždili, abychom udělali Déví púdžu. Tato púdža byla vykonána mnohokrát a bohové žádali Bohyni, aby je zachránila z tyranie ďábelských lidí. Dnes to cítím stejně, že se nacházíme v zvláštní situaci – když jsou tu lidé, kteří jsou ďábly a také lidé, kteří jsou jimi ovládáni. Ti se pokoušejí dělat něco, co by nikdy neměli dělat. Ale oni neví, že všechno jednou dosáhne svého vrcholu. A ta doba už přišla, kdy by všichni dobří lidé, zvlášť sahadžajogíni, měli vložit všechno své úsilí do zničení těchto hrozných bytostí, jako je Mahišasura. V dřívějších dobách to bylo velmi jednoduché, protože ďáblové přišli jako ďáblové a mohli jste vidět, že jsou to ďáblové, a celé jejich chování potvrzovalo, že jsou ďáblové. Proč to dělali? Proč byli krutí? Protože i když vypadají jako takzvané ‚lidské bytosti‘, nejsou jimi. Svou povahou jsou to ďáblové. A chtějí dělat něco, čím mohou zničit lidské bytosti a dobré lidské bytosti. Je zřejmé, že nastal čas, aby byli zničeni. Určitě nemohu být proti islámu nebo kritizovat Mohameda. On byl božský, bezpochyby, a pokoušel se dělat božskou práci. Ale z této božské práce vzešli hloupí lidé, kteří přijímají ďábelské lidi. Užasnete, když zjistíte, že v islámu je 74 skupin! Říkají: „My následujeme jedno náboženství“, ale nedělají to. Mimo to, někteří z nich jsou opravdu zlí lidé a nazývají se devbandhové, protože to je místo v Indii, a také se jim říká wahabové. Znám je již dlouho, protože v naší domácnosti, v domácnosti mého otce, jsme měli mnoho muslimů, kteří dělali kuchaře, řidiče a další služebnictvo. A tito wahabové jsou zajímaví lidé, protože oni nevěří ani v Mohameda. Když jim řeknete, že Mohamed řekl takovou a takovou věc, oni řeknou: „Ne, my nevěříme v Mohameda.“ „Tak? V koho věříte?“ „My věříme v Alláha!“ „Potkali jste Alláha? Viděli jste ho, že v něj věříte? “ Ale v celém jejich chování byla vnitřně vestavěna krutost, velmi krutí, a kdykoliv to můj otec viděl, požádal je, aby odešli. Protože používali zlé způsoby při jednání s druhými. Nikdy jsem netušila, že to přijde až do takového stavu. Oni byli většinou z Afghánistánu, dokážete si to představit? Většinou… Samozřejmě, že týrali také i jiné Afghánce a kamkoli šli, měli takovou zvláštnost, že uměli být velmi krutí. Ne všichni Afghánci, vůbec ne, jen někteří z nich. Přišli do Indie z Afghánistánu. Máme různé typy Afghánců. Někteří byli velmi milující, laskaví, nápomocní, velmi příjemní lidé. A někteří z nich byli velmi krutí. Nejprve jsme nerozuměli, proč tomu tak je. Ale můj otec byl vzdělanec a znalec islámu a řekl nám: „To nejsou muslimové. Říkají si wahabové a nejsou muslimové.“ Dnes tomu rozumím zcela jasně. To neznamená, že v jiných nábo- ženstvích nebo v jiných skupinách nejsou špatní lidé. Ale tito wahabové si tajně cvičili různé skupiny. Nebylo jich mnoho. Kdysi Mi můj otec řekl: „Jednou se stanou velmi výbušní a mohli by se pokusit zničit svět.“ Nejprve jsem nerozuměla, protože přes to všechno vypadali jako lidské bytosti. Ale on Mi řekl: „Zcela se přetvařují a jednou, až začnou se svými kru- tostmi, nebudete vědět, co dělat.“ Měli jsme v naší zemi jednoho člověka, jménem Mohamed Shah Dali (muslimský dobyvatel). Byl to velmi krutý muž a dokonce zabíjel i muslimy, protože jeho představa byla, že by se neměl uctívat Mohamed. Protože Mohamed řekl: „Já nejsem božský.“ Já jsem také říkávala to samé, abych se zachránila před hloupými lidmi. Léta jsem říkávala: „Já nejsem Bohyně“, ale když ucítili Mé vibrace, uvěřili. Ale ti, kteří věřili v Mohameda, nebyli nikdy pochopeni těmito hloupými lidmi. Velmi krutí, a protože nevěřili dokonce ani v Mohameda, nemůžete se s nimi o ničem přít, nemůžete s nimi diskutovat o tom, co je napsáno v Koránu, protože nevěří v Korán, nevěří v Mohameda, věří v Alláha. Bůh ví, odkud mají spojení. Ale postupně, to bylo překvapující, že mohli fascinovat druhé – – máme strašné guruy, kteří přišli jako guruové, a ti okouzlují. Viděli jste lidi, kteří jsou okouzleni. Tak mnoho je jich odhalováno a tak mnoho jich bude odhaleno. Nejvíce to byli lidé, kteří se zajímali o peníze, o hromadění peněz ve jménu víry. Ale tehdy lidé neviděli jejich hrozné způsoby jejich krutosti. Tyto krutosti začaly přibývat a víte, byli jsme v Nizamuddinově sálu. Na tom místě jsem pouze Já odhalila, že je tam madrása. Madrása znamená škola. A do této školy dávali malé děti. A bylo to tak dobře naplánované, že Bůh neví – tím myslím, nemohu to říct, jen v Delhi bylo 120 madrás! Nikdo nevěděl, co se tam učí, čím fascinují, jak to dělají. Tak se jednou stalo, že jsem šla do Nizamuddinu. Byli tam lidé, zpívali písně a podobné věci. Objevila jsem v nich skutečný cit pro lásku. Všichni cítili mou lásku velice silně a začali chodit do Sahadža jógy. Ale nevěděla jsem, že na tom místě byla madrása. Zeptala jsem se jich: „Proč jsou zde takové vibrace?“ Nizamuddin byl světec. „Jak to, že toto místo nemá dobré vibrace?“‘ Mezitím jsem cítila špatné vibrace. Řekli mi: „Matko, to je madrása.“ Podívejte se, jak zlo pracuje. Běžně zlo působilo tak, že vytvořilo nějaké skupiny, nějaké války a zabíjelo lidi. Bylo to jen pár lidí, ale jejich vírou byla krutost. Ať žili jakýmkoli způsobem, chtěli být krutí. V těchto madrásách měli lidi, kteří učili krutosti a nenávisti. A tak začalo ‚učení nenávisti‘. A tato výuka nenávisti byla tkána skrze tyto madrásy po celém světě. Jak víte, Pákistán a Indie spolu vždy bojovaly. Ale nyní si Pákistánci uvědomili, že pokud budou bojovat s Indií tímto způsobem, budou jim říkat teroristé. Tak řekli: „Ne, nebudeme mít v naší zemi žádný terorismus.“ Ale oni jsou teroristé! Ten nový člověk (prezident Mušaraf) hloupě poslal asi 65 vědců a učenců do Afgánistánu, aby studovali v madrásách, jak se stát krutými. Dokážete si to představit?! Učit se nenávisti! Je samozřejmě mnoho muslimů, kteří nejsou krutí, ale jestliže nerespektujete Mohameda a máte být muslimem, co se z vás stane? Všechny tyto špatné názory se rozšířily a islám se rozdělil do mnoha skupin. V pořádku, ale mít tento typ skupiny, která je proti veškeré lidskosti, byl ten nejnebezpečnější plán! Nevím, kolik muslimů o tom vědělo. Rozšířili madrásy po celém světě a lidé, kteří vyšli z takové školy, se stali velmi krutými. Především byli krutí vůči ženám. S ženami bylo zacházeno s takovým opovržením a nebyla jim prokazována vůbec žádná úcta. To samo ukazuje, že nebyl nikdo, kdo by je měl pod kontrolou. V Koránu to není psáno, není to popisováno Mohamedem. Mohamed říká: „Bůh je milosrdný. Dává mír.“ Všechno, co dělal, bylo bezpochyby zcela božské. Ale někteří z těchto lidí – ten způsob, kterým se uchýlili, k ďábelským silám způsobil, že lidé přestali chápat islám. ‚Islám‘ znamená ‚odevzdat se‘. Ti, kdo se mají odevzdat, jste vy, lidé. Za odevzdané lze označit ty, kteří se vzdali svého chtíče, lakoty a všech těchto nepřátel a jsou výše než obyčejní lidé. Další věc, které je velmi zajímavé si všimnout, je, že Mohamed řekl: „V čase vzkříšení budou vaše ruce mluvit.“ Toto řekl zcela jasně. Přirozeně, protože to bylo psáno v jazyku, který byl poetický, lidé to mohou překroutit, pokud chtějí. Ale Mohamed by nikdy, nikdy nemohl říci… Je to velmi šokující, že v této moderní době si lidé oblíbili takové myšlenky. Ale z tohoto důvodu si také lidé vyvinuli odpor vůči muslimům. Tato nenávist je uvážená. A tato nenávist mezi oběma stranami, řekla bych, spočívá v tom, že dvě různé… Je to velmi zřejmé. V Sahadža józe věříte v úplnou nevinnost, jednotnou existenci. Ale lidé věří ve zcela odlišné skupiny lidí… Takže, co je naší povinností? Co bychom měli udělat? Především musíme provádět introspekci. Předpokládejme, že jste rodilí hinduisté, měli byste si sednout a zjistit, zda nenávidíte kohokoli kvůli tomu, že je muslim. Nemůžete nenávidět! Nemůžete někoho nenávidět kvůli tomu, že je muslim. Protože vy jste muslimové! Protože vy jste odevzdaní! Jak tedy můžete někoho nenávidět? Pokud jste odevzdaní, jste odevzdaní Božskému. A jak potom můžete být proti Božskému? Takových zavádějících myšlenek bychom se měli vzdát. Pokud jste hinduisté, nemáte žádné oprávnění někoho nenávidět! To je jednoznačné! Slovo Hindu vzešlo od názvu řeky Sindhu, protože Alexandr Veliký neuměl říct Sindhu, tak říkal Hindu. A kvůli tomu se v mnoha lidech v Indii vzbudila hrozná nenávist. Ale krutost nebyla jejich motivem. To je zachránilo. Nechtěli lidi týrat. Takže tato náchylnost k týrání, nebo nenávidění lidí přichází z jiných příčin. A příčinou je, jak můžete jasně vidět, že nenávidí otevřeně. Nenávidět je velmi špatnou vlastností. Nenávidět je jednou z nejnebezpečnějších věcí. A tak všichni musíte vědět… v pořádku. Nyní máme… Je pro Mne velmi bolestné pomyslet na to, že my, lidské bytosti, nenávidíme druhé, když víte, že láska je takovým všeobjímajícím, nádherným citem. Proč ale potom jste si zvolili nenávist? Protože vás lidé ovlivnili, protože vám říkali lži, proto nenávidíte. Jaký úspěch! Nejprve být lidskou bytostí, a poté osobou plnou záště! Co bude dál? Nevím. V dávných časech bylo v pořádku, že Bohyně zabíjela. Bohyně obvykle zabíjela všechny takové lidi… Je moc smutné, že Bůh stvořil lidské bytosti z améby na dnešní úroveň a my můžeme někoho nenávidět. To se opravdu stalo! Samozřejmě, Sahadža jóga je odlišná. Sahadžajogíni ví, jak se těšit láskou. Mají to rádi. Radují se s ní. Můžete to vidět. A pokud nějakým způsobem můžete odstranit tuto nenávist, nějak, nějak… vaší vlastní silou, popřením a postavením se na odpor všemu co bylo lidem řečeno, jsem si jistá… Je to složitá práce, když lidé, kteří přišli na tuto Zemi, prošli všemi druhy vzdělání, chtěli zlepšit podmínky, mezilidské vztahy, přátelství, upadli do hlubin nenávisti… Mé srdce pláče. V době, kdy jsem přišla na tuto Zemi, se musím dívat na lidské bytosti, které se navzájem nenávidí. Mluví o lásce a nenávidí. Je to velmi vážná věc, když vy, kteří jste dětmi… Oni skončí takto… Mám takové zkušenosti, že když vám je povím, budete šokováni. Jak lidé upadli do hlubin zla. Měli bychom rozumět tomu, že musíme pochopit sami sebe: „Nenávidíme někoho? Máme představy nebo děláme věci, které bychom neměli dělat?“ Máte v sobě tyto věci? Jen se podívejte! Nenávidíte druhé? Takové představy jsou zcela podřadné pro lidskou mysl. Jsou úplně jako zvířecí instinkty, jsou pro lidské bytosti naprosto špatné. Ale to se nyní děje a objevuje se to… Pokud jste chudí, v pořádku, ale nenávistí nezbohatnete. Jestliže jste v jakýchkoliv potížích, potom je vaší povinností tyto potíže odstranit, ale ne z nich těžit. Všechno toto musí skončit. Je překvapivé, že se vůbec nestaráme o to, co děláme. Ano, musíte mít ten cit pro porozumění: „Kam jdeme?“ Když máte s někým nedorozumění, je lepší to zcela odstranit. Pokouší se vám dělat problémy, v pořádku. Ale mějte pro tuto osobu porozumění. Je překvapující, že někdy nevidíme tyto věci, jak jsou ošklivé, směšné, jak ničí naši osobnost. Možná jste schopni napravit některé lidi… Všechny aktivity nás, jakožto sahadžajogínů… Nikdy jsem si neuvědomila, že jsou tak důležité. Musíme tomu věnovat spoustu času. Nezabývat se nesmyslnými, povrchními věcmi, ale něčím skutečným, co je uvnitř nás nebo vně. To je třeba odstranit. Když se vás zeptám: „Kolik lidí nenávidíte?“ Možná Mi odpovíte: „20 lidí.“ A… Víte, celá atmosféra toho všeho Mě naplňuje takovým soucitem, že prostě nevím, co budou sahadžajogíni dělat? Jaké jsou jejich plány? Podívali byste se, prosím, do sebe a zamysleli se nad tím, jakou tvořivou práci děláme a jakou zničující jsme dělali? Potřebujete velký šok, abyste to pochopili. Líbí se Mi, že máme programy a púdže a to vše, ale když se zeptáte Mé vnitřní bytosti, vím, že je moc nešťastná, moc sklíčená. Co musíte nyní udělat jako sahadžajogíni – – jako sahadžajogíni, minimum z minima, musíte tomu věnovat plnou pozornost a povědět o tom každému… Víte, problém v Sahadža józe je v tom, že se všichni začnete těšit sebou samými, a pak nevidíte, co se kolem vás děje. Musím vám říci, že právě teď jsem uprostřed války mezi mýtem a… Je to oblast, je to – nevím, jak bych to řekla – je to tak, že uvnitř nás se stále skrývá nějaký druh slabosti, že se nepokoušíme s naší slabostí bojovat… Požádala bych vás nyní všechny, abyste meditovali o sobě a sami sebe uviděli, co je špatně… Je to velký šok. A co mohou sahadžajogíni udělat, aby ho zmenšili? Jak mohou vypracovat zhoubný vliv, tento strašný způsob života? Je to možné silou lásky. Můžete to dokázat! Ale musíme rozvinout tuto sílu v našich srdcích. Přemýšlejte o tom! Je to pro nás všechny velká lekce, sami se přesvědčit: „Jsme v pořádku? Nebo dál nenávidíme druh? Jak pracuje naše mysl? Nenávidí nebo miluje?“ A tato láska, když vás osvítí – užasnete, jakou ohromnou silou pro Mne budete. Nemohu tuto věc vybojovat sama. Musím mít lidi, kteří si skutečně vyvinuli lásku – a nic jiného! Je to teď jedna z výzev pro nás všechny, pro všechny sahadžajogíny na celém světě. Není to pouze boj mezi věřícími a nevěřícími, nejen mezi sahadžajogíny a ne-sahadža jogíny, ale toto je boj, kde jsme všichni jedním a jsme připraveni bojovat. Na každém stupni musíme být mnohem více jemnější. Je zcela zásadní dnes vidět: „Jsme tak částí a součástí tohoto zla, které se vypracovává? Nebo jsme od toho osvobozeni a připraveni s ním bojovat?“ Je to velký boj a doufám, že bude konečný! Potom už nebude víc krutostí vůči lidem. Nebude více bojů, protože toto je boj mezi rákšasy a námi. Není to běžné. A toto musí být vysvětleno. Také těm, kteří podporují tyto ďábelské síly. Můžete se jen zeptat: „Matko, jak poznáme, kdo je proti a kdo ne?“ Jste uvědomělí, jste sahadžajogíni. Víte, kdo je na špatné straně. Vím, že je sahadžajogíni mohou zachránit a mohou je přivést na správnou cestu vědění a lásky. Ale buďte velmi opatrní s pro- pagací zla, která pokračuje. Chci se dotknout nejhlubšího místa vašich srdcí, která by měla být v souladu… Jsem si jistá, že všichni pochopíte velikost nebezpečí, které vyčkává! Možná, že už více nebudou lidské bytosti, možná, že už více nebudou žádné děti. Protože pokud se vypracovává tento druh věci, je to velmi složité, velmi obtížné… Celá Má existence je v nerovnováze, otřesena. Vy všichni byste měli prohlédnout každou skulinu a kout života: „Kam směřuje tento hovor? Kde mluví lidé o krutosti? Co se děje?“… Cokoliv si myslím… Není to jeden, nejsou to dva, jsme to my všichni… Boj, který podstupuji, je vážné povahy, o tom není pochyb. Ale pokud vy všichni můžete bojovat kolektivně, jak mnoho můžeme vypracovat… Všechno Mé úsilí, porozumění, síly, vše je nyní ve vašich rukou, a to je to, na co byste měli být připraveni. Ne jenom něco číst nebo o tom mluvit, musíte v sobě vybudovat sílu lásky. Jsem si jistá, že díky otevření Sahasráry to dokážete. Ale zkuste něco číst, něco pochopit s touto silou lásky. Je to velmi hluboká záležitost, a když o tom mluvíte, jsem napůl uvnitř a napůl vně. Ale musím vám říct, abyste si toto všichni vyvinuli, a pouze tato síla zformuje velmi silnou opozici těmto ‚zlořádům‘, jak je nazývají. Máte Mé úplné požehnání a chci, abyste to všichni individuálně vypracovali. Jak mnoho lidí milujete, jak mnoho lidí… Toto musíte zjistit. Doufám, že jste pochopili, co chci, abyste vykonali… Objevuje se nová generace… Vy všichni, každý z vás, jste v Mém srdci a moc vás miluji a chci po vás, lidé, abyste přišli bojovat se Mnou jako Mí vojáci. Bylo Mi také řečeno, že zde nějací lidé tvoří skupiny – extrémně špatný postoj! Právě teď potřebujeme úplnou soudržnost. Takže všem takovým lidem, které uvidíte, řekněte, aby se chovali rozumně! Nemají význam jako sahadžajogíni. Jsem si jista – – je to skutečně Mé vroucí přání – – abyste se stáli opravdovými vojáky lásky a míru. Proto jste tady, jste proto zrozeni. Tak se těšte sami sebou.