Shri Krishna Puja, Shri Krishna and the Paradoxes of Modern Times & short talk in Marathi

Campus, Cabella Ligure (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 August 1994.

Šiandien mes esame čia tam, kad nusilenktume Šri Krišnai.

Kaip žinote, Šri Krišna yra Višnu inkarnacija. Ir Višnu yra šios Visatos saugotojas. Kai buvo sukurtas visas pasaulis, buvo būtina sukurti ir saugotoją, nes šis pasaulis būtų visiškai sunaikintas, jei būtų paliktas be saugotojo, žmonės, būdami tokie, kokie yra, būtų galėję bet ką padaryti šiam pasauliui. Todėl Višnu yra saugotojas. Jis yra saugotojas ir vienintelis, kuris tikrai inkarnuojasi. Be abejonės, kartais ir Brahmadeva inkarnuodavosi, bet Jis vienintelis įgauna formą. Mūsų evoliucijos procese Jis įgavo skirtingas formas. Jis atėjo į šitą žemę skirtingais pavidalais. Bet visgi Jis turėjo, kaip jūs sakote, dvyliką formų, iki dvylikos buvo Šri Rama ir iki dešimt Jis buvo ten. Taigi Jis taip pat subūrė daug didžių pranašų aplink save, kad jie galėtų išsaugoti šio pasaulio dharmą (moralę).

Taigi šio išsaugojimo esmė buvo moralė, kuri turi, kaip jūs žinote, patį svarbiausią, pagrindinį pamatą dvasiniam gyvenimui. Tai, kas šioje moralėje turėjo būti įtvirtinta, buvo balansas. Žmonės turėjo polinkį eiti į kraštutinumus. Taigi Jis sukūrė mumyse balansą. Pirmasis moralės principas buvo pusiausvyros sukūrimas. Jei žmogus neturi pusiausvyros, tada jis negali augti. Paprasta. Jei jūsų lėktuvas be pusiausvyros – jis negali pakilti. Jei, sakykim, laive nėra pusiausvyros – jis nepajudės. Lygiai taip pat ir žmogus pirmiausia turi pasiekti balansą.

Bet jie gimė turėdami skirtingas galimybes, skirtingus gabumus. Yra pasakyta: „Ja Devi sarva bhutešu Džati rupena samstita“, tai reiškia „Gabumai yra skirtingi“. Jie yra gimę skirtingų gabumų, skirtingų veidų, skirtingų spalvų, nes turėjo būti sukurta įvairovė. Jei jie būtų vienodi, atrodytų kaip kokie robotai ar dar kas. Taigi kiekvienas buvo sukurtas skirtingu būdu, pagal šalį, pagal tėvus. Visa tai buvo suorganizuota pagal Višnu principą, taip Jis sukūrė šį pasaulį su skirtingomis rūšimis. Jis suteikė įvairovę, ir Šri Krišna yra to šeimininkas. Tuomet, kai Krišna atėjo, žmonės buvo ypač rimti ir tapo labai ritualistiški. Taip nutiko todėl, kad Rama atėjo ir kalbėjo apie mariadas, ir šios mariados pavertė žmones itin itin griežtais. Dėl griežtumo žmonės neteko džiaugsmo, grožio, įvairovės pojūčio.

Taigi Šri Krišnos inkarnacija atėjo kaip vadinamas Sampurna. Jis užbaigtas, nes turi 16 vainiklapių. Kaip mėnulis turi 16 „kalų“, Jis taip pat turėjo 16 vainiklapių, taigi Jis yra Sampurna ir Jis yra tai, ką mes vadiname Purnima, pilnu mėnuliu. Su šita inkarnacijos pilnatve, nuo Višnu iki daugelio kitų inkarnacijų Jis atėjo kaip išbaigta inkarnacija; Šri Višnu pasireiškė visiškai. Taigi tai, ko trūko Ramos inkarnacijai, atnešė Jis. Kaip žinote, dešinės širdies centre jūs turite dvyliką vainiklapių Tuo jis parodė tiek daug dalykų, kuriuos žmonės visiškai praleido, nes, deja, Gita buvo parašyta. Kai parašė Gitą, žmonės pradėjo žodis žodin vadovautis knyga, be supratimo. Ir Gitoje Jo žinia nebuvo taiki… Jis nesakė būkite taikūs. Tai buvo kažkas panašaus į Džihadą. Štai Jis pasakė Ardžūnai: „Tu turi kovoti, tuo pat metu turi kovoti už dharmą (moralę), tu turi kovoti už tiesą“.

Tada šis tarė: „Aš negaliu užmušti saviškio ir negaliu nužudyti savo senelio, negaliu nužudyti savo giminių“. Krišna atsakė: „Ką gi tu žudai, jie jau negyvi“. Nes jie neturi moralės. Jei neturite moralės, tada jūs jau mirę. Tad ką reiškia žudyti ar nežudyti. Tą mes matome šiais moderniais laikais, ypač Amerikoje,kuri yra Višudi šalis. Jie neturi moralės – taigi jie jau žuvę dėl narkotikų ar kaip tai bepavadintumėte, dėl visokių ligų baimių. Jie jau mirę, tai ką tu žadi žudyti? Ši žinutė buvo skirta Ardžūnai Kurukšetroje. Bet tada jis pasakė: „Tu paprašei nužudyti šiuos žmones, nes aš turiu savyje dharmą.

Aš žudau juos, gerai. Bet kas paskui? Kas po to?“. Taigi jis aprašo Sahadža Jogą. Po to buvo Sahadža Joga. Buvo,tai aprašyta antrame skyriuje. Kas yra Stitha Pragja? Tai žmogus balanse. Tada jis sako, kad toks žmogus niekada nepyksta. Jis nesupyksta.

Viduje jis visiškai taikus. Tai, ką jis aprašė vėliau, iš tikrųjų yra modernūs laikai, arba, galime sakyti, mūsų Sahadža Joga, nes Jis pasakė, kokiu turi tapti žmogus. Jis neparašė ir nepasakė, kaip tokiu tapti, bet, manau, kad aprašymas yra visai kaip Kristaus, kur Jis sako, kad, jei kas nors jums suduoda į skruostą – atsukite kitą. Visa tai iš tikrųjų Sahadža jogų aprašymas ateityje. Ne tada, kai Kauravai ir Pandavai kovojo tarpusavyje. Tai buvo ne tada. Tos kovos metu Jis jam pasakė: „Jei tapsi Stitha Pragja, galėsi pakilti aukščiau visų problemų, visų supratimų, kuriuos turi, ir viduje tapsi visiškai taikus“. Taigi, viena vertus, Jis sakė „turite kovoti“. Dabar, moderniais laikais, mums nereikia nugalėti Kauravų, Kauravų nėra. Penki Pandavai turi nugalėti Kauravus.

Taigi kas yra tie penki Pandavai? Tai mūsų jutimai, arba galime vadinti kosmosu, padalintu į įvairius elementus. Viena pusė. Jie turi kovoti, jie privalo nugalėti Kauravus, kurie yra mumyse. Dabar yra šimtas Kauravų, ne vienas. Tai reiškia, plačiau tariant, tai, kad gamta turi nugalėti visa, kas yra prieš gamtą. Dabar žmonės pasakys: „Pyktis yra natūralus dalykas, susierzinti yra natūralu, būti agresyviam yra natūralu“. Tai ne tiesa. Pyktis ir visi šie dalykai gal ir buvo natūralūs, bet dabar privalome žinoti, kad turime natūralų gebėjimą pakilti. Natūralu kilti aukštyn.

Natūralu būti Stitha pragja. Natūralu būti Sahadža jogu. Tai taip pat yra įdėta mumyse, mūsų viduje. Pavyzdžiui, sėkla yra sėkla. Kai yra sėkla, mes vadiname tai sėkla. Gerai, natūraliai tai yra sėkla, bet tada ji išdygsta ir tampa medžiu. Taigi sėklai yra natūralu, kad ta ateitis, visi tūkstančiai medžių bus toje sėkloje. Ir dabar, kaip jūs žinote, jie eksperimentuoja, iš vienos sėklos įmanoma gauti tūkstančius, mažiausiai tūkstantį iš vienos mažos išdygusios sėklos, kuri gali juos visus paversti medžiais arba augalais. Tai naujas dalykas, kuris turi iškilti. Tad sakydamas,kad jūs turite tapti Stitha pragja, Jis bandė pasakyti, kad jūs turite pasiekti pusiausvyrą.

Jis tai pasakė tada, kai vyko karas. Kai jie kariavo, gerai, jūs turit tai padaryti. Jei turi kariauti su žmonėmis, jei turi juos nužudyti, gerai. Bet po to, kai tai pasibaigs, jūs turite išvystyti savo dvasingumą. Dabar kurti dvasingumą yra mūsų darbas, ir tai yra tai, ką mes turime daryti. Ne tik dharma. Dauguma Sahadža jogų galvoja, kad, jei elgiasi moraliai, tada viskas gerai. Jie dirba moraliai, jie gyvena moralų gyvenimą. Jie gyvena. Aš labai stebiuosi ir esu laiminga, kad jie tai daro.

Bet tai ne viskas. Tai tik dalis pusiausvyros, kai jūs save subalansuojate. Dabar jūs turite eiti pirmyn, įtvirtinti savo dvasinį „aš“ ir skleisti jį. Tai taip pat Šri Krišnos darbas, nes Jis yra Tas, Kuris susieja visa. Kaip žinote, Amerika labai komunikuoja, klaidingu keliu, bet ji tai daro. Ji turi kompiuterius, ji tai turi. Visus komunikacijos veiksmus ji atliko, nes iš prigimties juose įdėtas bendravimas. Bet dėl to, kad jie netiki Šri Krišna, netiki morale, toks pagrindas savaime yra klaidingas, ir remdamiesi šiuo klaidingu pagrindu jie pradėjo vystytis. Remdamiesi šiuo labai labai klaidingu pagrindu jie pradėjo skleisti visokios rūšies nešvarumus ir purvą. Nežinau, kaip pavadinti tai, kas yra prieš žmogiškąsias būtybes, kas yra prieš mūsų pakilimą, kas yra prieš Dievą.

Ir jie daro visa tai. Kodėl? Kodėl jie daro tai, ko nederėtų? Aš manau, kad tai intelektas. Jų intelektas, turėčiau pasakyti, taip pat yra smegenyse, kurios yra Viratos vieta. Ar galite įsivaizduoti? Tai Viratos buveinė. Ir ką gi jie daro su savo intelektu? Jie sako: „Tai- natūralu“. Natūralu būti amoraliu.

Natūralu būti agresyviu. Natūralu būti orientuotu į pinigus. Viskas, ką jie turi, yra taip natūralu, nes, pasak jų, su intelektu, kurį turi, jie kažkaip sugebėjo paveikti jūsų racionalumą, įtikinti, kad tai yra teisingas dalykas. Be to jūs negalite egzistuoti. Turiu omeny, kad ir dabartinė jų kultūra. Dabar, jei tai yra visuotinė kultūra, tai ne tik Amerikoje, o visur, tokios rūšies absurdiška kultūra priimama dėl intelekto. Jie yra žymiai protingesni. Jus matote žmogų, kuris visada galvoja apie pinigus ir pan., natūraliai jis atrodo labai protingas, dėl to jis tampa gudrus. Tampa sumanus. Tame lygmenyje jis tampa išmoningas, apsukrus, tarytum viską žinotų.

Jis pradeda galvoti, kad žino viską, kad teisus, kad ir ką bedarytų, kaip bepasielgtų – jis teisus. Taigi šie Pandavai, kuriuos jis turi savyje, šie elementai, kuriuos jis turi savyje, jis naudoja juos destruktyviam tikslui, absoliučiai destruktyviam prieš Dievą. Ir jis nesuvokia, nes jo protas visada viską pateisina. Ką jis bedarytų, viskas pateisinama. Ir jis tiek daug davė proto šiems intelektualams, kad jie irgi bando eiti prieš moralę. Pavyzdžiui, netgi Šri Krišnos gyvenimą jie bando vaizduoti sakydami, kad Šri Krišna pats turėjo penkias žmonas ir, kad vėliau turėjo šešiolika. Iš tikrųjų jos buvo jo energijos. Nesuvokiama, kas iš tikrųjų buvo Šri Krišna, nes intelektas toks didžiulis absurdas, jis neveda jūsų į teisingą mąstymą; visada į klaidingą mąstymą, jis judina jus, nes jūs norite pateisinti viską, ir šis pateisinimas verčia jus sugyventi su savimi. Antraip, paprasta, jūs negalėtumėte sugyventi su savimi. Labai sunku gyventi amoralų, agresyvų gyvenimą, kurį, galite vadinti, karo prekiautojo tipo.

Bet jie gyvena. Taigi viskas, ko tikimasi iš žmogaus, tiesiog prieštarauja tam, išdėsčius visa, kas daroma visose šiose Vakarų šalyse. Jūs galite aiškiai pamatyti, kaip jie pateisina. Jie gali pateisinti amoralumą. Vienas ponas Froidas atėjo. Jis pakeitė netgi Kristų. Be abejo, turiu omenyje, jis privalėjo, nes Kristus buvo netgi griežtesnis nei Mohamedas Sahibas, kuris pasakė, kad tas, kuris nusideda viena akimi arba abejomis akimis, turi vieną išlupti, ir jei jo ranka gadina jį – jis turi nukirsti sau ranką. Taigi dauguma europiečių ir amerikiečių būtų be vienos rankos, manau, pagal Kristų. Ačiū Dievui, jie nepasekė Juo iki to taško. Taip pat mąstė ir Mohamedas Sahibas, jei jau Kristus tiek daug padarė dėl vyrų, kodėl mums nepadarius ko nors ir dėl moterų.

Taigi jis padarė kai ką dėl moterų. Tai per sudėtinga žmonėms. Jie to neįsisąmonino. Kas dėl to išsiims vieną akį? Jie turėjo intelektą. Dabar, jei jie žiuri į daugelį moterų, tai yra pateisinama, tai natūralu. Ar matėte kada kokį gyvūną taip besielgiant, jei jau gyvūnai yra natūralūs? Mes esame blogesni už gyvūnus. Ir kokią painiavą sukūrėme šitaip mąstydami, padedant šiems intelektualams, kurie mums kažką tvirtina, o mes tai priimame. Taigi tai viena iš problemų, yra ta, kad jei žmogus yra protingas – jis dominuoja.

Dabar, pavyzdžiui, prasideda kokia mada. Mes perimame. Tai mada. Bet kodėl jūs ją perimate? Tai mada. Taigi verslininko protas gali iš tikro jus visiškai apkvailinti. Bet tik ne žmones, kurie yra išmintingi. Jie pasakys: „Pradink, mums jau užteks viso to“. Tad apie moralinę pusę. Tai blogiausiai praktikuota vakaruose – blogiau nei gyvūnai, turėčiau pasakyti.

Ir štai kaip jie kenčia šiandien. Jie kenčia nuo tiek daug ligų, tiek daug rūpesčių – to ir ano. Antras dalykas, kurį mes visada pateisiname, yra smurtas. Dabar nevyksta karas Kurukšetroje. Bet jūs matote smurtą visur. Amerikoje tai siaubinga. Kai mano dukra nuvyko, ji surinko visus savo papuošalus ir padavė juos man. Ji pasakė: „Mamyte, aš negaliu to vežtis“. Nieko nebuvo duota mergaitei. Buvo duotos vien imitacijos, nes dėl to gali būtinužudytas.

Aš nesakau, kad tai tik Amerikoje. Tai visur. Nes Amerika yra visų guru. Tai prasideda Amerikoje, ir žmones tiesiog aklai seka. Taigi dabar smurtas ateina į mūsų filmus, indiškus filmus taip pat, bet dabar jie pradėjo nepritarti. Galbūt to mums per daug. Bet toks dalykas gali užmušti bet ką, tad, jei taip eisite toliau, jūs pamatysite, kad jei egzistuoja didingumo kriterijus, tai Rvandos žmonės turi būti įvertinti aukščiausiai evoliucijos procese. Žudyti yra neleistina. Tu neturi žudyti. Musulmonai žudo.

Kažkas kažką žudo. Vieną dieną jie nužudė labai gerą žmogų Indijoje, už nieką. Šita agresijos idėja galiausiai priveda jus prie žudymo.. Jūs negalite sukurti nė skruzdelės. Tad kaip galite sau leisti žudyti žmones? Be abejo, šis žudymo reikalas yra pasiekęs aukščiausią ribą, Hitleris tikėjo, kad jis buvo pasaulio viršūnėje. Tai tas pats, jūs tiesiog pamirštate, kas esate, ir per savo ego pradedate įtikėti, kad esate kažkas didingo. Taip pat šiomis dienomis Sahadža Jogoje aš pastebėjau, kad yra keletas žmonių, kurie sako, kad jie yra dievai, jie yra dievybės – taškas. Taigi šis ego reikalas iš tiesų siurbia jūsų proto energiją, o didžiausias žmogaus priešas yra šis protas, manau, nes jis toks ribotas, toks sąlygotas ir toks arogantiškas, ir toks aklas. Išmintis kitokia. Išminties jūs neįgyjate koledže, mokyklose, universitetuose – niekur.

Kur jūs gaunate išmintį? Gaunate ją per savo dvasią, kuri jums duoda išbaigtą supratimą apie tai, kas yra gerai, o kas yra blogai. Tą, kas yra klaidinga, intelektas priims visada. Reikia įsisąmoninti, kad intelektas nėra išmintis. Yra du dalykai – išmintis ir intelektas. Taigi Šri Krišna buvo žinomas kaip diplomatas. Jis turėjo dievišką diplomatiją. Ką tai reiškia? Jis buvo labai protingas, be abejonės. Kitaip negali būti.

Aš sutikau keletą žmonių, užimančių aukštas pareigas, kurie net nėra labai protingi, bet dabar pamačiau, kad šis intelektas yra pavojingas dalykas. Taigi Šri Krišna naudojosi savo intelektu. Jis visagalis. Niekas negali Jam prilygti. Netgi Jo intelektas negali Jam prilygti. Jis naudojosi savo intelektu. Turite matyti skirtumą tarp šių dviejų dalykų. Turite sugebėti naudotis savo intelektu ir tuo pačiu neleisti jam dominuoti. Taigi Jis naudojosi savo intelektu ir išsprendė daug problemų. Visa Jo diplomatija buvo naudojantis intelektu Dieviškumo tikslams.

Visą laiką dieviškumas, esantis Jame, padėjo Jam naudotis savo intelektu. Taigi skirtumas yra tas, kad mes esame proto vergai, o Jis yra savo proto šeimininkas; ne tik proto, viso ko šeimininkas. Savo sąlygotumų šeimininkas, savo emocijų šeimininkas, savo kūno šeimininkas. Jis yra visko šeimininkas. Ir kai įvaldote tai, jūs matote protą labai aiškiai, tam kad matytumėt, ar tai, ką jis siūlo, yra tiesa. Ar nėra. Šis intelektas gali jums duoti vadinamąsias pozityvias idėjas, kad esate viso pasaulio viešpats. Tai turėtų būtiteigiama. Ir tas pats intelektas gali duoti jums idėjas, kad esate niekas. Protas žaidžia su jumis.

Dabar jūs esate vedami ne savo intelekto, o savo išminties, nes esate Sahadža jogai. Taigi jūs turite pajausti labai gerą instrumentą – per savo vibracijas galite žinoti, kas yra gerai, ir kas yra blogai. Ir kartais galime matyti, būdami žmonėmis, yra keletas intelektualinių poveikių, bet su Sahadža Joga jus galite įvertinti, ką jums sako protas. Nes intelektas, kurį turite, kilo iš pagrindinio dalyko; jis turi eiti į subtilų tašką, kaip šis protas atėjo pas mus. Šis intelektas atsirado mumyse, nes mūsų smegenys labai greitai tapo aktyvios. Aš mačiau ypač protingų vaikų, bet jie neturi išminties. Jei tik jūsų smegenys per daug išsivysto, vadinasi, motina galėjo būti labai protinga moteris ir labai protingas tėvas, paveldėjimas gali būti didis, taigi jie gauna tai. O galbūt aplinkybės, pavyzdžiui, dėl to, kad gimėte tam tikroje šalyje, jūs staiga tampate labai protingu. Aš mačiau amerikiečius, jie visą laiką skaito. Visą laiką matai juos skaitančius.

Jie skaito netgi angliškai. Bet koks yra viso to skaitymo rezultatas – nežinau. Jie skaitys visas knygas iš eilės. Jei paklausite jų apie kompiuteris, jie išmanys apie kompiuterius, apie šį dalyką, aną, kitą – viską… Aš nežinau netgi kaip įjungti savo televizorių. Jei paklausite jų apie televizorių, jie žinos, jie… Viską, ką norite sužinoti apie mechaninius dalykus – jie žinos. Viską. Apie politiką – žinos, kieno tėvas buvo tas? Ir tai jie jums pasakys: „Ne ne ne, tai yra taip, tai yra šitaip“. Visa ši avidja nėra žinios. Tai nėra žinios.

Taigi jie mano, kad yra labai protingi, nes jie žino viską, apie viską. Dabar su šiuo intelektu, kai ši sąmonė atsiranda, jie pradeda kurti labai intelektualias idėjas. Ypač Amerikoje, mačiau, jie turėjo keturis vaikus, kurie turėjo visokių juokingų dalykų pinigams iškaulyti. Pavyzdžiui, yra baidyklė ar kažkas, kurios gimtadienis. Galite įsivaizduoti? Yra gimtadienis, ir kartais, matote, netgi žmonės organizuoja tam didelius pobūvius. Tada jie pradėjo: „Švęskime ir šunų gimtadienius“, taigi jie švenčia šunų gimtadienius. Bet kas duoda jiems idėjas. Dar yra organizacijos, kur jie sako: „Taigi, visi mes mirsime, jūs pasakykite mums, kokį kostiumą jūs norite vilkėti, kokį kaklaraištį, kokius batus apsiauti, kokius drabužius, tada galop į kokį karstą jūs norite atgulti – plastikinį? Medinį?

O gal tokį ir tokį. Ar tokį ir tokį.“ Noriu pasakyti… Taigi tai turi būti nurodyta iki tokio lygio, kad kai kurie žmonės sako, „Įdėkite mus į ledą, jūs matysite, kai mes būsime ten“. Taigi blogiausia, manau, ypač Europoje, yra tai, kad jie gražiai išreklamavo ir pardavė atostogų keliones. Taigi, sakykime, Italijoje žmogus nevyksta atostogų, jis sako: „Mano gyvenime krizė“. „Kodėl? Nes aš negalėjau vykti atostogų“. Tada jie sakys, kad jūs turite vykti ten, įdegti veidus, apsistoti viešbučiuose – taigi atsirado daug viešbučių. Kiekvienas turi išvykti. Itin nustebino tai, kad visas Milanas uždarytas visam mėnesiui.

Nieko negalima rasti. Matote, manau, jei jie visi eitų ir gyventų džiunglėse – būtų geresnė mintis. Jie išmoktų daug daugiau, nei švaistydami savo laiką paplūdimiuose. Jie išdarko visas pakrantes. Jie negerbia jūros, kuri yra jų Tėvas. Jie negerbia vienas kito. Moterys bando suliesėti ir atrodyti labai gražiai, kad galėtų ten būti nuogos. Visa industrija tokia bloga. Turiu omeny, jei kas klaustų, ar noriu atvykti į pajūrį, Aš nevykčiau. Man nepatiktų vykti į vietą, matyti tiek daug kvailų moterų, bandančių įdegti saulėje.

Kaip jūs galite priimti šią kvailą idėją, jei esate protingi? Yra tiek daug paplitusių idėjų šiandien, dauguma jų ateina iš Amerikos, turiu pasakyti, kuriomis jūs žmonės sekate. Kaip jau sakiau, Amerika yra guru visiems Rytams, visai mūsų Europai, ir anglams, ir visiems žmonėms. Dabar atsitinka dar vienas dalykas. Matote atmosferą, kurioje mes gyvename. Tai ypač pastebėjau Anglijoje. Jie gali būti niekas, suprantate. Vienas šiukšlių valytojas atėjo į mūsų namus, ir mes leidome laiką su prezidentu iš Hagos teismo, įsivaizduokite, pasaulio aukščiausiojo teismo. Taigi Aš pasakiau jam: „Tu turi išvalyti visa tai“. „To per daug!“

Kaip įprastai, jūs matote, kad jie yra labai, Aš nežinau, kaip pasakyti, bet jie kvailai didžiuojasi savimi. „Jūs nesuprantate, – tariau,- „kiek jūs norėtumėte?“ Aš daviau jam dešimt svarų. Tada svarai buvo labai vertingi. Jis tarė: „Jūs nesuprantate įstatymų, matote, visi jūs, indai, esate juodukai – tokie anokie“. Tada pasirodė džentelmenas, kuris buvo mūsų namuose ir paklausė jo: „Ko tu čia rėkauji?“ „Tu – juodžkis, tu nesupranti jokių įstatymų“. Jis pasaulio aukščiausiojo teismo narys, o šitas kvailas anglas taip kalba. Anglai tam tikra prasme yra tikrai kvaili žmonės, jie yra tikrai kvaili žmonės nes jų protas niekada nepasakė, jiems, kad jūs esate niekas. Kuo jie didžiuojasi?

Tokie bekalbiai žmones jie yra. Aš nežinau, jie sušalo į ledą ar ką, bet jie mano, kad yra labai protingi. Jų išsimokslinimas buvo geras, bet Aš nustebau, kad prasidėjus mokytis jie pasakė, kad juodaodžiai žmonės – kaip pabaisos. Yra tiek daug knygų, kuriose aprašyta tai, ir jie priėmė juodaodžius žmones kaip pabaisas, kol šie žmonės gyveno, kaip nežinau kas, tuo metu, kai juodukai buvo daug daugiau pažengę. Taigi jie turi šio rūšies idėją, ją Aš taip pat matau čia. Aš matau, kad tai turi anglai, jie galvoja tik apie save. Bet jie nesupranta, kad nieko nežino. Jie neturi išminties. Gyveno Indijoje 300 metų. Bet niekada nieko neišmoko iš Indijos.

Galite įsivaizduoti jų išmintį? Jų išsimokslinimas, kai kurių iš jų, bet vis dar dviprasmiškas. Sakykim, Bernardas Šo buvo labai dviprasmiškas. Man jis didis rašytojas, bet dviprasmiškas. O kalbant apie prancūzus, Dieve apsaugok. Kaip jie paneigė Šri Krišną. Galite tai aiškiai matyti prancūzuose. Prancūzai norėjo tapti geriausiais diplomatais. Jie visiškai neturi diplomatijos. Niekam tikę žmonės.

Jie pagamino mūsų telefoną Indijoje – taip sugadinę jį. Taigi jie pradėjo gėrimo kultą. Ar galite įsivaizduoti Šri Krišną geriantį? Jie turi gėrimo žodyną – viską. Yra parašyta daugybė knygų. Turiu omeny, įsivaizduojate, kaip galėtų išsivystę žmonės pripažinti tokios rūšies beprasmišką kultūrą, kurioje jūs turite žinoti ką gerti, ką pirkti, ką dėti į vidų, kokios rūšies bokalus padėti? Jie visi yra bokalai, ne kas kita – bokalai. Kaip jie galėjo priimti tokį kvailą dalyką, taip pripažįstamą visuomenėje? Prostitucija yra kitas visuomeninis pripažinimas. Moralės požiūriu jie visiškai paneigė Šri Krišnos principą.

Taip, kaip jie gadino savo žmones. O primušti kiekvieną yra rasizmas. Ar galite įsivaizduoti, kad skirtumėte žmones dėl odos spalvos? Sakyčiau, priešingai – juodaodžiai ypač Indijoje daug labiau išsivyst,ę negu visi baltaodžiai kartu sudėjus, nes jie turi išmintį. Jie yra išmintingi žmonės. Bet baltaodžiai eina į… Turiuomeny, kaip jie gavo Ameriką? jie dominavo taip stipriai, kad nugalėjo ją, jie įsitvirtino ten. Vakar jūs matėte, Siera Nevadoje jūs matėte, kaip žmonės tikėjo išmintimi, ir kaip jie gyveno. Jie užėmė visas jų žemes. Kiekvienas, kaip matote, mano esąs Amerikos savininkas.

Kaip? Jūs esate naujakuriai. Jūs atėjote iš kitos šalies, užmušėte tūkstančius žmonių, nejausdami kaltės dėl to. Tai reiškia, kadjie netgi nėra žmonės. Ir patogiai įsikūrė kaip amerikiečiai. Aš nežinau žodžio “Amerika“ kilmės, bet jei tai reiškia „amar“, jie nėra. Jei tai reiškia „a mericas“, jie nėra. Abiem atvejais Aš nežinau, iš kur kilo šis žodis. Ir tam tikra a, uh, reiškiantį, kad jie prisirišę prie to, bet jų intelektas augo daug sparčiau. Kodėl?

Vėlgi dėl orientacijos į pinigus. Aš nesuprantu ekonomikos, ir kaip jie sukūrė šitą ekonomiką iš savo tauškalų, kilusių jų galvose, nustūmė visas šalis į nuosmukį, įsigalėjo visokios rūšies apgaulė ir mafija. Tai yra rezultatas tokios, taip vadinamos, jų ekonomikos. Sahadž ekonomika visai kitokia. Mes nesame apriboti visų šių absurdiškų idėjų, kurios paplitusios kaip ekonomika. Tai tik eksploatacija. Tai prekiavimas. Būdai daryti įspūdį žmonėms, kaip parduoti daiktus, kaip daryti tą, kaip aną. Visa tai nekas kita kaip, sakyčiau, finansinė agresija. Apie Krišna?

Jis buvo karalius ir Jis gyveno kaip karalius. Bet taip pat Jis gyveno labai kuklioje buveinėje Gokule. Jis nebuvo prisirišęs. Taigi pirmas dalykas yra tas, kad jie yra prisirišę prie pinigų, bet koks būdas gauti pinigų yra pateisinamas. Kartą mes nuvykome į viešbutį Indijoje. Taigi turėjome keletą draugų amerikiečių, ir, kaip įprasta, jūs negalite valgyti taip, kaip gali amerikiečiai, Žinote. Indai negali varžytis. Gali valgyti daug. Taigi jie valgė valgė ir valgė, Bet mes negalėjome su jais rungtis, jei atvirai. Turiu omeny, mes nepakankamai geri.

Po kiek laiko jie tarė: „- Ar baigėte?“. Aš atsakiau „Taip“. Gerai, jie pašaukė padavėją: „Supakuokite tai“. Aš paklausiau: „- Ką? Norite supakuoti? Bet kam?“. „- Mes sumokėjome“. „- Taigi, jūs sumokėjote, turiu omeny … Indijoje niekas nevalgys to maisto, kurį jau kažkas valgė“. „Ne, jūs supakuokite“. Ir jiems nebuvo gėda.

Taip gėdinga. Pasakiau: „- Mes to nedarome Indijoje.“ Jie pasakė: „- Kodėl ne? „Atsakiau, kad tai blogos manieros. „- Bet mes sumokėjome už tai. Kai sumokate, tai nėra blogos manieros“. Aš pasakiau: „- Na, mes nenorime to supakuoti“. „- Mes pasiimsime. Mes pasiimsime nakčiai. Suvalgysime tai vakare“.

Aš nustebau, kad tokie šykštūs žmonės sakosi esą labai turtingi ir be galo galvoja apie save; itin šykštūs. Amerikiečiai yra dirbtinai geri, turiu jums pasakyti. Mano patirtyje jie ne tokie kaip anglai, kurie žvelgia iš aukšto į kiekvieną. Ne, nesijaučiate taip su jais. Bet jie labai dirbtini. Jūs duodate jiems dešimt dovanų; jie neduos jums nė vienos. Jie neturi jokio jautrumo; jokios gėdos dėl to. Kodėl? Nes visi dalykai yra „Mes už tai sumokėjome“. Turiu omeny, einate į bet kokią vietą, bet kokį restoraną ar pan., jūs nustebsite.

Amerikoje jie supakuoja jums, jei kas palikta. Jie tai daro. Štai kokią ribą pasiekia jų šykštumas, be jokios gėdos. Ir šykštumas yra prieš Sahadža Jogą. Jūs negalite būti šykštus. Turite būti dosnūs. Turite būti duodantys. Jūs turite jausti kitus. Ar tai vienintelis būdas save išreikšti? Visas šis geranoriškumas ne tam, kad iš jūsų padarytų didelį herojų.

Bet pats blogiausias, visų blogiausias yra Holivudas. Filmų industrija. Po industrijos vardu gali daryti bet ką. Dabar Holivudas gamina tokius siaubingus filmus, visų blogiausia, kad šie siaubingi filmai gauna apdovanojimus. Jie rodė vieną filmą, Aš jo nemačiau, negaliu jo žiūrėti. Sakė, kad tai apie žmogų kanibalą, kuris valgo žmonių mėsą, bet jie žiūrėjo, ir jiems patiko. Labai, labai žinomas. Negana to, ne tik žinomas, bet ir apdovanotas, kaip geriausias filmas, geriausias aktorius, geriausias… Reikėtų pasikviesti to filmo režisierių ir paprašyti, kad paragautų žmogaus mėsos. Tai vienintelis būdas, manau, tai siaubinga… Jie pateikia ir kitokių filmų. Trumpai mačiau kitą, kur rodomi kabantys negyvi kūnai.

Siaubinga! Kodėl žmonės mėgsta žiūrėti į siaubingus dalykus? Toks jų būdas? Kur jie nuėjo? Kodėl mėgaujasi dalykais, kuriais joks žmogus, būdamas žmogi, nesimėgautų? Ir dar daugiau. Yra Helovino verslas, mačiau filmą. Pasakiau: „Dieve mano, tai pragaras“, kuris, jų manymu, buvo tarsi Šri Krišnos įtūžis. Taigi, manau, tai buvo Krišnos sąmonė, kuri ten veikė. Yra tūkstantis ir vienas dalykas, galintis sukrėsti jus Amerikoje, taip pat Anglijoje ir Europoje.

Maniau, kad Australijoje geriau, bet Australijoje, einant keliu naktį po programos, pakeliui galite susirinkti daugybės siaubingų moterų daršaną. Turiu omeny, nėra iš ko rinktis… Žinote, jos yra, mes esame priversti. Ir nieko dėl to negalima padaryti. Tai dėl teisių, matote, taip vadinamų žmonių teisių matome tokias moteris, ir žmonių teisė tokioms moterims būti gatvėje. Siaubingi dalykai vyksta aplink, taigi Sahadža jogai turi labiau save praturtinti Šri Krišnos principo. Pirmas principas – komunikabilumas. Tai reiškia tai, kaip bendraujame su kitais. Pradėkite namie, su vaikais, su žmona, su savo vyru – kaip bendraujame. Ar jūs švelnus? Ar mandagus?

Ar dominuojantis, agresyvus? Pasistenkite išsiaiškinti. Agresyvumas gali peržengti visas ribas, tiek moters, tiek vyro. Čia pasitaiko dažniau moterų, su liūdesiu turiu pasakyti. Bet esu mačiusi labai dominuojančių moterų. Indijoje vyrai siaubingai dominuojantys, o čia – moterys. Dabar pagrindai, kaip žmogus turi elgtis. Nematau gerų manierų, išskyrus tai, kad jos vilki tinkamas sukneles, galbūt… Jos gali dėvėti šias specialias sukneles ir t.t. Visa elgsena yra suknelėse, bet kai žmonės susirenka, jie tik apkalbinėja. Ta prasme, jie aptarinėja itin siaubingas apkalbas.

Reikia suprasti vieną dalyką, kad Šri Krišna niekada neapkalbinėjo. Kaip gali būti, kad Šri Krišnos šalis ir visos kitos Europos šalys yra šitaip smarkiai įnikusios į pasaulines apkalbas? Aš negaliu suprasti susidomėjimo, kurį žmonėms sukelia skandalai. Taigi viso to viršus yra žiniasklaida. Kuri yra visiška priešingybė Krišnai, nes jie turi uždirbti pinigus. Tai toks tarpusavyje glaudus verslas, ir žmonės mėgsta klausytis visų šių nesąmonių, taigi jie skaito paskalas laikraščiuose. Prieš maždaug trisdešimt metų būtumėt negalėję išgirsti tokio dalyko. Visos tokios knygos buvo uždraustos. Ir dabar staiga viskas taip suvešėjo, kad bet koks žurnalas, viskas, ką pasiimi, negali suprasti, ką jie skelbia. Jie skelbia visiškos destrukcijos kultą.

Ir žmonės tai priima, jiems tai patinka, taip gyvena. Jie naudoja moterį savo tikslams, ir ji visiškai kvailai tai priima. Žinoma, jos dominuoja, iš vienos pusės, jos laimingos, kad dominuoja. Buvo dama, kuri paskelbė viename žurnale, kad ji turėjo keturis šimtus vyrų per savo gyvenimą. Ar galite įsivaizduoti? Tokiai moteriai netgi pragare vietos neatsirastų. Kur tokios moters vieta? Dabar nežinau; tai kita problema. Šis judėjimas, esantis visiškai prieš dharmos principus ir prieš bendravimą. Kaip turite bendrauti?

Padoriai, švelniai, laikydamiesi gražių manierų turite kalbėti su kitais, kalbėti su kitais Sahadža jogais, kalbėti su visais, turite kalbėti labai maloniai. Aš neturiu omeny prancūzišku stiliumi, suprantat, kūno lankstymo ir visų artistiškų dalykų. Ne tai. Sakau, kad jei su kažkuo natūraliai bendraujate, turite padoriai kalbėti, padoriai, kukliai, ir nereikia visą laiką tik taukšti ir per daug šnekėti. Tas nebūtina. Nes priešingas buvo Šri Krišnos stilius. Trumpai tariant, Jo jėga buvo madhurja; tai saldumas, kaip medus. Kai garbinate Šri Krišną turite žinoti, kad privalote kalbėti taip, kad kitam žmogui būtų malonu. Taigi su bet kuo kalbėdami galite kalbėti labai saldžiai, labai maloniai – taip, kad pamalonintumėt kitą asmenį, o ne provokuotumėt, ir neapsunkintumėt. Bet kai kurie žmonės turi įprotį visą laiką provokuojančiai kalbėti, kas nėra gerai.

Bet kai kurie žmonės yra malonūs, kai kalbama apie jiems malonius dalykus, bet tampa žiaurūs, kai pereinama prie kitko. Indijoje yra džainistų bendruomenė. Mačiau daugybę džainistų. Kai jie užsiima savo reikalais – jie yra patys maloniausi, bet kai kalbama apie kitus reikalus, tokius kaip pinigų aukojimas ar panašiai, su jais nebeįmanoma susišnekėti. Jie aukoja tik kvailiems dalykams, o ne praktiškiems. Jie dirba dėl visiškai kvailų dalykų ir niekuomet dėl praktiškų. Turime dar vieną bendruomenę, vadinamą sidhais. Manau, jiems įtaką daro Vakarai. Su vakariečiais. Jeigu parodysit, kad su jais turite reikalų, staiga, jie pasikeis.

Staiga jie pasikeis. Ir jūs negalėsite suprasti, kas tam žmogui nutiko. Arba jei jie sužinos, kad jūs kažkuo ypatingas – jie pasikeis. Šri Krišna buvo visiškai kitoks. Savo gyvenime Jis visuomet buvo Vidhuros svečias, kuris buvo Dhasi sūnus, tarnas. Vidhura buvo tarnaitės sūnus, tačiau buvo realizuotas. Taigi Jis eidavo į jo namus, ten būdavo labai nuolankiai prie Vidhuros, ir valgydavo labai paprastą maistą. Bet Jis niekuomet neidavo į Durjodhanos rūmus. Priešingai. Turiu omeny, kad, jei kas nors žino, kad turite rūmus, jie jums pasidaro labai malonūs, labai geri, suprantat.

Bet jei pasako, kad jis gyvena trobelėje, tada jis niekas. Subtiliam lygmeny tai labai orientuota į pinigus. Šri Krišna niekada nesirūpino pinigais, niekada nesikrimto dėl jų. Jūs galite matyti Jo visišką nešališkumą dėl savo karūnos ar karalystės, ar dėl pinigų. Kai tik jūs prisirišate, pajuntate pinigų skausmą. Natūraliai, jei jums įkerta gyvatė, jūs jausite aštrų įkandimo skausmą, ar ne? Bet jei esate nešališkas, tada galite naudotis pinigais. Kai tik tampate pinigų vergais, tie pinigai apsunkina jus. Dabar puikiai žinote, kad turėti pinigų šiais laikais taip pat pavojinga. O visa reakcija tik auga tai yra visi – visi elementai reaguoja prieš jus.

Jūs matėte Siera Nevada žmonių išmintį, ir tiesa, kai jie sako, kad stengdamiesi įgyti daugiau pinigų, mes stengiamės ir stengiamės ir tik tą idėją turime galvoje, taip tapdami tik plėšikais. Manau, blogiausi yra tie, kurie vadinami verslininkais. Tarkim, jie sako: „Dabar, jei turėsite dizainerio laikrodį…“, ir visi užsinori dizainerio laikrodžio. Kitą dieną Aš važiavau į Italiją, ne – į Stambulą, ir pamačiau, kad ten pagaminti marškinėliai Prancūzijoje pardavinėjami kaip prancūziški. Nors taip nėra. Nuo A iki Z jie pagaminti ten, Stambule, bet ant jų parašyta „Lacoste“, taip ir panašiai. Ir žmonės moka bet kokią kainą, bet ne Turkijoje. Kad ir koks perteklius būtų, galima tai gauti už septynis svarus. Kvailystė yra ta, kad jie gali jus kvailinti. „Pierre Cardin“ yra ir dar vienas, nežinau, „Armani“ – tai tik Italijoje, bet Amerikoje yra daugybė.

Jie netgi ateina pas jus, į namus. Anglijoje dar blogiau. Jie tokie neišauklėti, atėję į namus pietų apverčia lėkštę, kad pažiūrėtų, kur ji pagaminta. Tikrai. Taip viešai. Ir aptarinėja, iš kur atkeliavo stalo įrankiai. Taigi nors jie mano, kad yra labai turtingi, jie pasirodo visame savo kvailume, kad turi turėti tą laikrodį ar tą daiktą. Anglijoje yra toks dalykas, pavadinimu „Saville Row“, tai jie uždeda išorėje, suprantate, palto išorėje – „Saville Row“. įsivaizduojate? Prekinį ženklą.

Matote, viskas virto visko dievinimu. Iš kitos pusės žiūrint, jie labai sumanūs, suprasdami, kad tai verslas, visa tai mada. Tačiau taip pat nesupranta, kad yra kvailiai, kvailina save sakydami, kad tai ypatingas daiktas, tai ypatinga, tai turi vardą, turi taip vadinamą, po visu tuo didžiulę organizaciją. Sahadža jogai turėtų suprasti, kad visa tai kvailystė, kad kvaila tai, ką jie dėvi, visi tai dėvi tik tam, kad pasirodytų. Kas tai? Kodėl tai turėtų ką nors apstulbinti? Pagalvokite. Protingai pagalvokite, kodėl tai turėtų daryti jums įspūdį, šitie kvaili dalykai? Nieko ypatingo. Jie visi tokie patys.

Stambule man pasakė, kad jie gamina paprastus gaminius ir tada ant viršaus uždeda šiuos ženklus, sako, kad paprasti gaminiai kainuoja šešis dolerius, o su tais dalykais septynis dolerius. Nėra nieko ypatingo, tik ši gudrybė, manau, kilusi iš Anglijos, o ypač iš Amerikos galbūt ir iš Prancūzijos, tačiau prancūzai, jie, na, žinote, keisti žmonės. Jie turi tokių dalykų. Aš jiems juos šiandien rodžiau – kvailystės, kainuojančios penkis šimtus svarų, bet žmonėms tai priimtina, nes jie neturi išminties. Pažiūrėkite, koks skirtumas tarp proto ir išminties. Visų pirma, kam reikia pasirodyti demonstruoti tai, kas neturi reikšmės? Priklijuoti etiketę ant viršaus Turkijoje kainuoja dolerį, ir žmonės tai kvailai demonstruoja. Ar tai reiškia, kad turime proto, kuris neturi dieviškos galios? Bet kas gali jus apkvailinti, kad darytumėt ką mėgstat. Dabar prasidėjo šešių colių sijonų mada.

Gerai, visur šeši coliai. Netgi negalėtumėt nieko gauti septynių colių. Tai nemadinga. Reiškia, tai nėra „tame“ pakvaišime? Dabar pažiūrėkite į Šri Krišnos stilių – toks išmintingas, tai liudija, kaip jis žaidžia ir kaip palenkia į savo pusę. Na, tarkim, jis būtų nešališkas. Negalėtų to padaryti. Taigi, norint tai įveikti, visų pirma turite atskirti save nuo anti-Šri Krišna kultūros. Tai labai svarbu. Tai yra mada.

Čia yra mada. Ir visos tos mados yra labai labai destruktyvus dalykas. Jeigu netepate plaukų aliejumi, jums gresia nuplikimas. Gerai. Tačiau, matot, yra specialistai, arba dizaineriai, kurie daro perukus, perukų dizaineriai. Taigi nešiojate ant galvos peruką su užrašu „Dizainerio“.’ Man tenka matyti, kokie kvaili žmonės tampa dėl savo proto. Šiandien Aš nenoriu kalbėti apie Šri Krišnos savybes, nes jūs jas žinote. Bet kaip jūs esate nutolę Vakaruose nuo Šri Krišnos stiliaus, Jo metodų. Jis viską darė tam, kad sunaikintų blogį, sunaikintų negatyvą įneštų džiaugsmą, kuris yra Ras.

„Ras“ – Ra yra to energija. Ras yra energija, kurią jūs turite ir žaidžiate su Ras, su ta energija pasimėgaudami. Jis tai atnešė šventai. Žinoma, dabar „šventa“ gali būti bet kas, bet ypač švelnų šventumą Jis atnešė, kad išreikštumėm džiaugsmą linksmumu ir žaismingumu, nes to trūko Šri Ramos gyvenime. Taigi Jis sakė „Leiskite sau mėgautis“, bet tai tik Sahadža jogams. Ne kitiems. Kiti, žinote, vaikšto į barus, taip yra. Čia mes turime liudijimą, kad esame labai taikūs, labai geri žmonės, taip. Tai yra, ką Šri Krišna sakė ir darė, kad turime viskuo mėgautis, bet dharmiškai. Neturime būti adharmiški.

Dharma turi teikti džiaugsmą. Kitu atveju, būnant dharmišku, žinote, kas nutinka – tampate visiškai asketiški, be džiaugsmo kartais ciniški, nes manote, kad kiti yra nedharmiški. Bet Šri Krišna mokė būti linksmais, būti džiaugsmingais ir tas džiaugsmas komunikuos su kitais. Be šio džiaugsmingumo jūs negalite komunikuoti. Bet, kaip žinote, kai buvau Prancūzijoje, jie man sakė: „- Motina, Jūs atrodote tokia džiaugsminga, turėtumėt pasakyti, kad esate nelaiminga“. Aš sakau: „- Tai, kad nesu“. „- Jeigu nepasakysite – jie jumis nepatikės“. Paklausiau kodėl. „- Nes jie visi labai nelaimingi ir mano, kad yra labai nelaimingi žmonės“. Taigi pradėjau savo paskaitą „Les Miserables“, pasakiau jiems, kad prie kas ketvirto stulpo jūs sutinkate prostitutę, prie kas dešimto – baras.

Ir matau daugybę žmonių, sėdinčių ant šaligatvio, Aš jų ir klausiu: „Kodėl čia sėdite?“. Sako: „Laukiam pasaulio sunaikinimo“. Aš paklausiu: „Tikrai?“. Prisigėrus tokios mintys lenda į galvą, leidžiančios sunaikinti pasaulį, nes galbūt jie jau nebeturi pinigų eiti į barus. Nežinau kodėl. Pagalvokit, koks lygis, tik pagalvokit, koks jų lygis. Kur jie, palyginus su jumis? Taigi Jis vienas, kaip Virata, apšviečia jūsų smegenis. Toje šviesoje jūs matote, kas kvaila, kas neišmintinga. Tai Šri Krišnos palaiminimas.

Ir jis jums duoda niranandą, nes neturėdami šviesos, negalite mėgautis minčių džiaugsmu, proto džiaugsmu. Negalite. Visa tai dėl Jo šviesos, kurioje matome save pripildytus džiaugsmo ir nežinome, ką su juo daryti kaip, kaip išreikšti džiaugsmą; kaip išreikšti savo jausmus. Nes visko per daug. Dar yra madinga sakyti: „To per daug“. Jūs sakote: “ Motina, to per daug“. Nes protas užkimštas nesąmonėmis, kad ir ką jiems besakytum, niekas neina į galvą. „To per daug“. Taigi išmintingas žmogus, kaip Šri Krišna, išmintingiausias iš išmintingiausių, Jis išminties šaltinis, yra Stitha Pragja. Reiškia, turi būti balanse, turi būti dharmiškas virš visko, turi būti džiaugsme.

Dabar jūs ne tik džiaugsme, bet ir žinote tiesą. žinote visišką tiesą. Ir ši absoliuti tiesa verčia jus suprasti, kas yra gerai, kas blogai, vysto jūsų išmintį, tačiau ne taip labai jūsų protą. Kartais pastebite, kad intelektas negerai elgiasi, įbrukdamas jums negatyvias idėjas, kartais per daug agresyvias idėjas. Galite tapti liudytojais, „sakši“, štai kodėl Šri Krišna sakė: „Aš esu viso pasaulio sakši, viso pasaulio liudytojas“. Matote, jūs galite apie jį kalbėti, bet turime matyti, ką darome blogai, ir kaip Šri Krišna gali mus išgelbėti. Ne dainuojančius „Hari Rama, Hari Krišna“, o diena po dienos tampančius išmintingesniais. Išmintis jums duoda tikrąsias idėjas, kokie turite būti. Jeigu kas nors negerai. Matote, Vakaruose yra taip.

Paklauskite jų: „Kaip tu?“ „Štai taip“. Ką tai reiškiat? „Štai taip“. Jeigu taip yra, tada Šri Krišna nėra pažadintas, bet jei jūs žinote, kaip tai yra, jūsų šypsena tokia pat kaip ir Šri Krišnos. Žinau. Žinau tai. Dabar turime suprasti, kad mūsų Višudi turi būti sveika. Turiu Višudi, nes žinau, kas tai yra. Tai yra Amerika, ten turėtų būti gerai, kitaip mano Višudi niekad nebus tvarkoj.

Manau. Bet pačioje Višudi yra tiek daug dalykų, kuriuos Sahadža Jogoje, atlieka tik keletas žmonių. Galiausiai, jei jūs, Sahadža jogai, saugote savo Višudi, Man žymiai geriau. Bet jūs niekuomet nesistengiat išlaikyti švarią Višudi. Tęskite tai. Tęskite tai. Netgi Amerikos prezidentas turi blogiausią mano matytą Višudi, taigi įsivaizduokite, ką gero jis gali padaryti. Kokią išmintį jis turi? Dabar jūs esate nauja rasė, palaiminta Dieviškumo, ir jumyse yra pažadintas Šri Krišna. Jo šlovėje, Jo šviesoje, turite žinoti, kas turi būti padaryta.

Reikia komunikuoti. Turite tai daryti, bet mačiau, kad žmonės netgi nemedituoja. Net jeigu medituoja, nenori bendrauti. Ir kartais, kai bendrauja, mano, kad tapo dievais. Tai labai sudėtinga. Žmogus yra sunkiai įveikiamas. Jūs turite bendrauti visiškai kukliai, taip, kaip Šri Krišna. Savo rasėje Jis skleidė Radhos energiją į visus tuos žmones, laikydamas rankas. Savo vaikystėje Jis nužudė daugybę žmonių, ir visa tai jau baigta. Netgi būdamas suaugęs, Jis turėjo nužudyti savo dėdę, viskas baigta.

Jis tampa karaliumi. Ką jis daro tapęs karaliumi? Bendrauja. Dauguma Jo savybių išryškėja, kai Jis tampa karaliumi. Prieš tai Jis buvo užsiėmęs žudymu, vieną po kito, visus tuos siaubingus žmones. Po to Jis atstatė, atstatė žmones. Jis atstatė Dvariką ir stengėsi bendrauti su žmonėmis. Dabar jūsų pareiga atstatyti save ir bendrauti su kitais su visu savo saldumu, Šri Krišnos madhurja, visu Šri Krišnos grožiu, pilnu supratimu, kad visi kvaili dalykai eina ratu. Kai tik tai suprasite, jums to nereikės, nes tapsite išmintingi užteks priimti visas tas nesąmones, kurios vyksta. Ir šito per daug, Ta prasme, Aš šioje paskaitoje negaliu jums išsakyti, bet dabar tapę viso pasaulio liudytojais pamatysite, kas vyksta.

Turime sulaikyti juos nuo ritimosi į pragarą. Ir tikrai turime išsivystyti labai geras visų asmenybes Sahadža jogų asmenybes. Visų. Dabar būna daugybė santuokų, ir staiga jie nusprendžia skirtis. Skyrybos leidžiamos Sahadža Jogoje, bet amerikietiškas stilius – nesąmonė. Nenoriu turėti. Moterys gali būti labai dominuojančios. Vienas vyrukas pabėgo į Rusiją. Jie neturėjo supratimo apie santuoką. Jie nežino, kaip susitvarkyti.

Visas santuokos saldumas baigtas. Jeigu vyras dominuojantis, žmona dominuojanti, taip nutinka, tada skiriatės. Koks pasiekimas? Taigi mes turime įveikti viską savyje, nes turime sąlygotumų, esančių atmosferoje. Paprašyčiau jūsų visų pasistengti suprasti subtilumus Šri Krišnos asmenybės. Stenkitės tapti labai taikūs, nepaprastai mandagūs, švelnūs, rūpestingi. Būdamas nuolankus, Jis nesiekė pinigų. Nieko. Ir taip pat, kaip jūs žinote, Jis buvo tamsus dėl tam tikrų priežasčių, bet tai, kaip jis gyveno, turėtų būti mums pavyzdžiu. Esu tikra, kad dabar, kai grįšite į savo šalis, pamatysite visą tą nesąmonę.

Prašau, pasižymėkite tai. Užrašykite visas žmonių daromas kvailystes ir atsiųskite Man. Štai kaip. Taigi šiandien Šri Krišnos Pudža. Kaip jau sakiau, Man nereikia vardinti visų Jo savybių, bet didžiausia iš jų yra ta, kad Jis yra didžiausias daktaras. Dabar, Jo varde pamatysite, kiek savybių Jis turi, ir suprasite. Pasistenkite suprasti, kad mes savyje taip pat privalome turėti tas savybes. Kad ir kokios jos būtų, pasistenkite pamatyti, kiek jų turite. Tai būdas pradėti introspektuoti. Kai tik pradėsiteintrospektuoti ir suprasti, išmintis augs – ne matant kitų klaidas, kaltinant kitus, bet matant save.

Štai taip viskas išsispręs. Nors Krišnai nereikėjo to daryti, nes Jis buvo Sampurna, buvo Pilnatvė. Bet mums reikia daryti, kad taptumėm pilnatviški. Labai jums ačiū. Telaimina jus visus Dievas. Telaimina. Yra dar vienas dalykas, kurį norėjau pasakyti apie Sahadža jogus, mes jums pristatome klasikinę indišką muziką, nes, manau, kad ji padeda vibracijoms. Bet, kaip dažniausiai būna su vakariečiais, viskas, ko jie imasi, tampa visišku ultimatumu, kol jie visiškai pasimeta. Taigi, žinau, kad visi jie perka kasetes. Kasetes … Kai kurie perka kasetes.

Buvau nustebinta, visiškai nežinomų žmonių, beprotiška. Kartą Amerikoje keliavau su viena moterimi, ji buvo Muktanandos pasekėja. Ji pasakė: „Turiu nuostabią kasetę“, ir paleido groti, Muktanandos lekciją. Radžnešo klausosi Radžnešo lekcijų. Bet čia jie visi eina į vieną pusę, į tą, į kitą, jie turi įvairios muzikos. Rytoj pradėsime kalbėti, ką jūs turite suprasti indiškame šokyje, taigi visi mano įrašai bus pakeisti į indiško šokio įrašus nuo A iki Z. Jūs esate Sahadža jogai. Viskas gerai, Aš taip pat mėgstu muziką, bet viskas ne taip. Koks dalykas jūsų gyvenime yra pagrindinis? Nustebau, kaip žmonės yra paklydę muzikoj. Ta prasme, turi būti keletas progų.

Jie visi jau kitame pasaulyje dėl tos muzikos. Nedarykite taip. Jūs visur einate į kraštutinumus. Tai neteisinga, netgi pudžos, viskas, jūs einate į kraštutinumus. Eidami į kraštutinumus, jūs nebūsite centre. Jūs nebūsite Šri Krišnos vietoje, ten, kur turite būti. Priešingai, būsite kitame, įsivaizduojamame pasaulyje. Taigi tokį pasaulį susikuriame, kaip blogą įprotį; kai kurie muzikos pasaulyje; kai kurie šokio pasaulyje; kiti, esu mačiusi jogų, kurie galvoja esantys nesibaigiantys: „Mes turime ypatingą ryšį su Šri Matadži“. Tai labai įprasta. Bet Aš negaliu turėti ypatingų ryšių.

Atleiskite, niekas neturi ypatingų ryšių su Manimi. Norėčiau jums tai aiškiai pasakyti, niekas iš jūsų neturėtų taip tvirtinti, ir dar, kai kurie sako: „Mes esam dievybės“. Manau, tai kažkas baisaus. Kelias minutes šnekėsiu marati, jei jūs nieko prieš… Noriu pasakyti Maharaštros merginoms. Jūs čia ištekėjote, ir turite turtingus vyrus. Bet kai tik čia atvykote, pradėjote siųsti pinigus tėvams. Ar taip būna Indijoje? Ar galite siųsti pinigus savo tėvams iš savo teisėtų namų. Toliau – papuošalai. Jūs pradėjote šitaip daug puoštis.

Paklausiau Sahadža jogės vyro: „Kodėl nenusiperki sau marškinių“. Jis atsakė: „Ką man daryti, mano žmona išleidžia visus pinigus papuošalams“. Toks papuošalų godumas netinka Sahadža jogui. Tai labai rimta. Pastaruoju metu pamačiau, kad visos Indijos damos pradėjo puoštis. Nors vyrui nebeliko pinigų. Tie vyrai, kurie prieš tai parėmė Sahadža Jogą, nebegali to daryti po vestuvių. Jiems nebeliko pinigų. Kas jums nutiko? Jūs atėjote iš šventųjų žemės.

Šivadži Maharadž labai gerbė Šri Saint Tukaram ir davė keletą papuošalų savo žmonai. Jo žmona, turbūt, panaši į jus, ji nedelsdama priėmė papuošalus. Kodėl reikia šitaip mėgti papuošalus? Netgi būdama Dievybė Aš šitaip jų nemėgstu, tai kodėl jūs turėtumėt? Kai jie pradėjo man priverstinai juos siūlyti, tada Aš sutikau. Taigi jis davė, o ji priėmė papuošalus, Saint Tukaram priėjo ir pasakė, „Kam tokiems šventiems kaip mes reikalingi papuošalai?“. Tada jis atsiėmė juos visus atgal. Žinokite, kad jūs esate iš šventųjų krašto, ir toks jūsų požiūris yra varguoliškumo požymis. Jūs siuntėte pinigus savo tėvams, ir negaliu paaiškinti, kaip toli tai nuėjo. Jūs nesate čia tam, kad taip blogai elgtumėtės.

Jūs čia tam, kad padėtumėt Sahadža Jogai, o ne tam, kad įsigytumėt papuošalų. Jeigu taip būna retkarčiais, tai nieko tokio, bet jei jūsų dėmesys tik papuošalams, jūs galite prarasti savo vyrą, ir jis gali palikti Sahadža Jogą. Tai būtų geras darbas (ta prasme negeras), kurį padarytumėt! Ateityje be mano leidimo niekas neturėtų daryti papuošalų. Dabar bus pudža.