Shri Ganesha & Mooladhara Chakra

Bharatiya Vidya Bhavan, Mumbai (India)


Translate this text yourself
Feedback
Share

Public program, “Shri Ganesha, Mooladhara Chakra” (Hindi). Bharat Vidya Bhavan, Mumbai, Maharashtra, India. 16 January 1979.

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi