Meeting with Sahaja Yogis

Kathmandu (Nepal)

Ashram