Sahadža svatby a púdža ke Gruha Lakšmí, 7/4/1981, (nekontrolováno) Austrálie

(Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahadža svatby a púdža ke Gruha Laškmí, 7/4/4981, Sydney, Austrálie

Dnes je výročí dne svatby a Já jsem povolila tyto oslavy, protože manželství je v Sahadža józe velmi důležité. V Sahadža józe je to jedna z nejdůležitějších věcí, měli byste se vdát či oženit. Za prvé, manželství vám dává rovnováhu porozumění, pokud máte o manželství správné představy. Jestli máte podivné představy a jestli se vdáváte či ženíte jen pro zábavu a nechápete hodnotu manželství, pak je to jen žert. Není to manželství. V Sahadža józe ale především pochopíte opravdovou hodnotu manželství, to, co to znamená. A dnes budeme šťastnou shodou okolností slavit i sahadžajogínské svatby, během kterých uvidíte, jak se můžete pokoušet naplnit božské zákony manželství, a můžete se podle nich nechat oddat. V Austrálii a i v jiných zemích vidím, že manželství ztratilo svůj posvátný charakter. Lidé nechápou, že když páchají hřích proti manželství, tak páchají tak obrovské hříchy, že kvůli tomu bude trpět mnoho generací. Člověk musí chápat, že věrnost je základem manželství. Bez věrnosti nemá manželství žádný význam. Jestliže nejste schopní být věrní, znamená to, že jste se ještě nestali lidskou bytostí. Člověk musí být věrný. Manželstvím stvrzujeme, že je tento problém vyřešen, že jsme skončili s vybíráním a že se teď usadíme s jedním člověkem. Sdílení života, nejsoukromějšího života, je s jedním člověkem. Takže musíte být s tím člověkem úplně sladění, musíte mít úplné pochopení a musíte si vybudovat pro druhého naprostou věrnost.

Jak se říká, manželství slouží rozmnožení druhu. Protože vy jste jiný druh, vy jste sahadžajogíni, manželství je pro vás nový druh vědomí – vy vychováte děti velmi vysokého kalibru. Velcí světci dychtí po tom, aby se na této Zemi mohli narodit. Pokud najdou dobré sahadžajogíny, kteří se milují, kteří v Sahadža józe dělají velké pokroky, kteří jsou Sahadža józe oddaní, rozhodně si pro sestup na tuto Zemi vyberou právě takové. Takže je velmi důležité a v tomto čase naléhavé, abyste pochopili hodnotu manželství v Sahadža józe. Již bylo oddáno mnoho párů, ale jaká je jejich hodnota, jaká je jejich důvěryhodnost, když je oddal ve jménu Boha člověk, který není realizovanou duší? Musí to být realizovaný člověk, jinak nemá oprávnění oddávat ve jménu Boha. Civilní sňatek je další věc, protože tito lidé se neberou ve jménu Boha, ale ve jménu národa. Jestli se máte vzít ve jménu Boha, musíte být realizovaní. Člověk by měl pochopit každý detail manželství, který se odehrává, měli byste vědět, co děláte a proč to děláte. Jsou tu jisté sliby, které si dáte. Převzali jsme tento systém sňatku ze staré sňatkové tradice a udělali jsme nějaké změny v souladu se Sahadža jógou. Snažili jsme se vše dodržet, všechny ceremonie, které se vykonávají v kostelech a v dalších náboženstvích, ale většina je založena na Kundaliní. Takže v manželství dáte slib ohni, dáte slib ohni, protože oheň je ten, který spaluje vše ošklivé. Kundaliní je do jisté míry jako oheň, protože je to jediná energie, která stoupá vzhůru. Jako stoupá oheň, tak stoupá Kundaliní. Proto je k ohni připodobňována. Oheň je energie, která je v žaludku, což je dharma, tedy náboženství.

Náboženství sahadžajogínů je o udržení se ve středu a vyvarování se extrémů. Jak se vdáte, vaše porozumění Sahadža jógy vás bude táhnout ještě více ke středu a budete se sebou těšit. Budete se těšit přítomností, přítomností takovou, jaká je. Sahadžajogínské manželství je opravdu fantastické, pokud jsou sahadžajogíni, kteří se berou, rozumní a stejně vyvážení. Pokud jeden druhého nekritizují, nesnaží se dominovat jeden druhému. Je možné, že když si sahadžajogín vezme jiného, že se ten druhý v Sahadža józe zdokonalí. Je však také možné druhého sahad- žajogína v jeho růstu zbrzdit, pokud je ten druhý sahadžajogín moci chtivý a tak negativní, že může druhého člověka zkazit. Záleží však na vašich kvalitách, zda půjdete nahoru či dolů. Takže manželství je v Sahadža józe velké požehnání, protože všechna božstva a všichni andělé tato manželství sledují a postarají se o to, aby tato manželství byla úspěšná. Pokud však máte tendenci vaše manželství ničit, protože máte stále stejné vědomí, jako jste měli před tím, a chcete dělat totéž, může to skončit neúspěchem jako u zvířat. Kdybyste žili se zvířaty, začali byste se i vy chovat jako zvířata. Takže sahadžajogíni musí vědět, že jejich vědomí se změnilo, jste jiní lidé, musíte žít se sahadža- jogíny i s lidmi, kteří ještě svou realizaci nezískali. Můžete s nimi mluvit, ale oni musí vědět, že sahadžajogíni mají jinou úroveň vědomí. Pokud si tento bod uvědomíte, pokud rozumíte tomuto jednoduchému bodu, že vaše vědomí je jiné, budete se mnohem lépe přizpů- sobovat manželskému životu. V Sahadža józe není žádný rozvod, nepomýšlíme na rozvod, protože nikdo nikoho nenutí. Pokud se lidem nedaří spolu žít, je to škoda, ale zatím jsme tu žádné rozvody neměli. Protože však lidé pocházejí z různých kultur, je tu možnost se nechat legálně rozvést. V Sahadža józe však nic jako rozvod neexistuje, protože nikdo nikoho nenutí.

Člověk musí chápat manželství, je tu pro vaše potěšení. Jestliže vám však nedává potěšení, neumíte se jím těšit, pak je to zbytečné. V Sahadža józe je potřeba zajistit, aby se lidé svým manželstvím těšili. Aby spolu dobře a spokojeně žili. V Sahadža józe je to zodpovědnost obou lidí. Například v Mém vlastním případě Můj manžel nebyl realizovaná duše, nerozuměl významu realizace, ani nebyl hledač. Přesto všechno… Rád by si nyní poseděl na Mém klíně! Víte, přes to všechno, jsem se nerozčilovala, netlačila jsem na něj, na nikoho netlačím. Řekla jsem: „Postupně to bude schopen jasně vidět.“ Takže dokonce i když ten člověk není realizovaný, můžete to dobře zvládnout a žít spolu velmi šťastný život. Pokud jste však oba realizovaní, je to mnohem lepší, a měli byste se tím těšit. Zájem by ale měl být o Sahadža jógu. Pokud máte jiné zájmy, mohou nastat problémy, protože sahadžajogíni nemohou tolerovat, aby jejich partneři plýtvali svou energií na nesmysly. Může tak vyvstat nový druh konfliktu mezi Sahadža jógou a sahadžajogíny a jogínkami. Nikdy by tu však žádný konflikt neměl být, protože máme tolik metod, pomocí kterých můžeme zjistit, co se s námi děje. Pokud je s námi něco v nepořádku, měli bychom se k tomu postavit čelem a vyčistit to. Neměli bychom čistit čakry druhých lidí, ale své vlastní. V podstatě nevěnujeme sami sobě tolik pozornosti, jako věnujeme druhým. Musím říct, že sahadžajogínská manželství budou nejúspěšnější manželství – musí taková být. Obnoví instituci manželství na zdravém základu. O tom není žádných pochyb. Ti, kteří se vezmou v Sahadža józe, budou tvořit výjimečně šťastné manželské páry. Jakmile se ale vezmou, okamžitě na ně začnou útočit negativity, protože negativity nejsou moc rády, když vidí, že je někdo šťastně ženatý či vdaná. Budou se snažit ze všech sil, aby vyvolaly řadu problémů a spoustu komplikací na začátku, jen aby viděly rozpad těchto manželství.

Když jim začnete nahrávat, budete mařit své šance na získání dobrých realizovaných duší do vaší rodiny, protože ony by takovou situaci nepřijaly. Pokud se na začátku hádáte, není to dobře, protože vaše hodnocení u nich klesá. Takže musíte být velmi trpěliví, měkcí a jeden na druhého hodní, posta- rejte se o to, abyste vytvořili vstřícnou atmosféru pro ty velké duše, které chtějí přijít na Zemi. Pokud to tak není, budou čekat, nebudou se inkarnovat, protože nechtějí mít rodiče, kteří se budou hádat, bít a podezřívat, jeden druhému dělat potíže. Takže musíte vědět, že manželství má v Sahadža józe specifický význam. Neberete se jen kvůli módě, berete se, protože chcete mít za děti realizované duše, které chtějí přijít na Zemi. Dáme jim místo a výchovu. Pokud nechápete hodnotu manželství, pak je lepší, abyste se v Sahadža józe neženili a nevdávali. Je lepší toho Sahadža jógu ušetřit. Je tu jeden háček, v Sahadža józe jste všichni zrozeni ze stejné Matky, všichni jste jistým způsobem bratři a sestry. Pokud se budete brát, je to trochu podivné, protože jak by si mohl bratr vzít svou sestru? Můžeme říci, že bude lepší, když si vezmete někoho z jiné komunity – abyste si nebrali někoho ze stejné komunity. Například sahadžajogín ze Sydney by si mohl vzít sahadžajogínku z Melbourne. Měla by tu být nějaká vzdálenost, aby to nebylo jako mezi bratry a sestrami, tak by to mělo být lepší. Viděla jsem, že takto častěji vznikají konflikty, protože lidé se stále drží představy, že oni jsou z Melbourne a ti druzí ze Sydney. Sydney. Mezi Sydney a Melbourne by neměl být žádný konflikt. Protože jakmile se začnou dohadovat, pak řeknou: „Jo, ty jsi z Melbourne, tak proto se tak chováš.“ A ona na to: „Vy ze Sydney, vy jste prostě takoví.“ Okamžitě, jak něco uděláte, začnete se o tom hádat.

Musíte vědět, že nejste člověk ze Sydney nebo z Melbourne, vy nejste nic jiného než sahadžajogín. A jako sahadžajogíni nemáme kasty, komunity ani rasy, ani náboženství nebo národnostní hranice. Nezáleží na tom, z jakého jste národa, jste sahadžajogín a jste univerzální bytost – tím jste. Můžete cítit vibrace lidí, co sedí okolo, nezáleží na tom, jestli je z Havaje nebo z Ameriky, na tom nesejde. Když toto cítíte, znamená to, že nepatříte žádné komunitě, žádné konkrétní zemi, jste univerzální bytost. Toto musíte vykonat, musíme vytvořit více univerzálních bytostí. Abychom to urychlili, musíme dostat na Zemi ty velké duše, takže je to velice důležitá práce. Musejí se dostat na Zemi, protože tvoří velké kanály božské práce. Jakmile začnou sestupovat na Zemi ti skuteční, vše se urychlí. Bude to tak velkolepé – vy nevíte jak, bude to náhlá a obrovská exploze Sahadža jógy. Budete žasnout, jak rychle bude růst, když přijdou tito lidé. A měli bychom podniknout takové kroky, abychom dostali skutečná požehnání těchto lidí tak, aby přišli na Zemi. Je to velice důležité. Takže bych vás ráda požádala, abyste pomýšleli na manželství z nového úhlu a s novými představami, díky kterým skutečně pochopíte význam a hodnotu těchto manželství. Pak může být vaše manželství úspěšné a neskončí krachem nebo nějakým nesmyslem. Což je tak velmi hříšné, protože se necháte oddat před realizovanými dušemi. Takže není to o tom nechat se oddat jako ostatní, kteří si na auto nalepí ceduli „Novomanželé“ a pak jdou a nechají se rozvést. V Sahadža józe toto nemůže být, je to vážná věc. Pokud to neberete vážně, je lepší, abyste do manželství nevstupovali.

Jestliže máte ohledně manželství nějaká očekávání, bude lepší, abyste se nebrali. Bude lepší, abyste se nebrali. Nikdo vás nebude nutit, abyste se vzali. Prostě jen řekněte: „Ne, vůbec ne, já se neožením a nevdám.“ Pokud ale budete pokračovat, budete Sahadža józe škodit nejhorším možným způsobem. Je to jako byste Sahadža józe vrazili kudlu do zad. Není potřeba, abyste se brali, pokud sami nechcete. Právě naopak, bude lepší, když bude mnoho sezdaných párů, které mohou mít děti, a jim se mohou narodit ti skvělí lidé. Pokud si ale myslíte, že přizpů- sobení se a to vše znamená setrvání na vašich původních představách o manželském soužití, je lepší, abyste se nebrali. Je to nové nebeské manželství, na které musíte být připraveni tak, abyste mohli přijmout krásu a požehnání, ale také jeho absolutně nejvyšší význam. Doufám, že pochopíte, že Sahadža jóga zdůrazňuje manželství, ale nevěříme v žádnou askezi a útěk od rodinného života. Věříme, že rodinný život je to nejdůležitější. Musíme jej na této Zemi velmi dobře upevnit, abychom v těchto krásných hnízdech božské lásky mohli vidět narození velkých duší a abychom tak mohli pokračovat. Není úniku, je potřeba vést velmi dobrý rodinný život. Přeji vám všem, abyste měli velmi šťastný manželský život. A těm, kteří jsou svobodní, také přeji, aby měli velmi šťastný manželský život.

Myslím, že jsem vdaná už 36 let ke dnešnímu dni. Uběhlo mnoho let, ale stejně se se svým mužem cítím jako nevěsta, protože jsme vedli svůj život opravdu moudře. Samozřejmě, že jsme měli nějaké drobné neshody, ale na konci člověk celou věc vidí úplně jinak. Dnes poslal krásný dopis, ve kterém vám děkuje za všechnu laskavost, kterou Mi projevujete, a za všechnu laskavost, kterou projevujete jemu. Takže bychom měli začít s púdžou, dnes Mne uctíváte jako Gruha Lakšmí. Jako Gruha Lakšmí ve vás, což je velice důležité uctívat Mne jako Gruha Lakšmí, protože všichni máte problém s vaší Gruha Lakšmí. To je vaše levé Nábhí. Takže doufám, že se to zlepší. Začneme s púdžou. Po této krátké púdži uděláme Déví havan, protože jsme jej ještě neudělali a je velmi důležitý. Dnes to nějak musíme zvládnout, pokud to bude možné.