Mahášivaratri púdža, 20/02/1982, (nekontrolováno), Nové Dillí, Indie

(Location Unknown)

Feedback
Share

Někdo by mohl říci – proč Šiva? Proč něco jako Šivovy narozeniny? Jak to může být? On je věčný, On existuje po všechen čas. Takže to, co vymezuje dnešní oslavu, je nastolení Šivy na této Zemi v hmotném já. Každá hmotná věc byla vytvořena nějakým Božstvem a to Božstvo je usazeno v této hmotné věci, jak víte. Takže to byla myšlenka Ádi Šakti, že nejprve je třeba nastolit Šivu, bez Šivy nelze ustanovit nic. Nejprve má být nastolen On, protože On je absolutní. Takže budete muset nastolit Šivu. Co bychom tedy měli udělat? Jak ho nastolit, ustanovit? On je Bohem tamo guny. Je studený, chladný, je Bohem všeho, co není aktivní. Takže v první řadě, když se vzdálila Země od Slunce, které bylo velmi horké, byla umístěna velmi blízko k Měsíci. Měsíc je švagr Pána Šivy. Posunula se tak blízko k Měsíci, že celá Země se pokryla ledem. A poté se postupně pohybovala směrem ke Slunci. Když se pohybovala směrem ke Slunci, začalo postupné tání. A bod, který vůbec neroztál, byl bodem, kde měl být nastolen Šiva. Bylo to a stále je to stejné místo. To místo je Kailáš. Led tam nikdy netaje, a když se podíváte, celá hora je jako Šivova tvář – oči, nos a vše, co můžete vidět, jasně vystupuje – a po celý rok si udržuje tento svůj tvar. Takto byl stvořen Šiva a byl umístěn do stavu svědka, jako divák všeho, co se děje na této Zemi. S tváří obrácenou směrem ke Kundaliní vesmíru, která má být – bude umístěna v Indii, takže On směřuje směrem k jihu. Dívá se na jih s oběma rukama takto, jako divák sledující představení Ádi Kundaliní. Takto byl stvořen Šiva. I když budeme říkat, že srdcem vesmíru je Anglie, přesto Šiva přebývá na vrcholku Sahasráry. Je to Jeho trůn – Jeho sídlo. Stejně jako máte sídlo Šivy na vrcholu svojí hlavy, ale On přitom bydlí ve vašem srdci, stejným způsobem patří Šiva k tomuto místu. A dívá se na celé tělo z tohoto bodu – takže nohy jsou jih, toto (vrchol hlavy) je sever, toto je východ, – vlastně západ (pravá paže), a toto je východ (levá ruka). Takto můžeme vidět celou mapu vesmíru, stvořeného světa. Tak teď… Jen se posaďte. Posaďte se. Nevstávejte. Poslouchejte Moji přednášku. Teď nefotografujte. Musíte poslouchat pozorně Moji přednášku. Ve stavu meditace Mě musíte sledovat. Musíte Mě využít plně, že? Měli byste být v meditaci. Pak Mě uslyšíte velmi jasně, nesmíte rušit. Máte být v meditaci. Jogín: „Tam je jih.“ Takže se díváte směrem na jih jako svědek. Právě teď Mi někdo řekl, že na jihu lidé dali hlavu směrem k jihu a nohy položili směrem k severu, představte si to. Nohy jsou položeny směrem k Šivovi, který je na severu. Kailáš je na severu, je to tak? Není na jihu. Tak proč pokládat nohy směrem k severu? Myslím, že člověk musí používat logiku. Tihle brahmíni vám řekli všechny ty příběhy a vy děláte pravý opak toho, co by se mělo dělat. Někdy mám pocit: „Bůh ochraňuj tuto zemi před brahmíny.“ Jsou teď všude: jsou to naši vládci, jsou všude a nemají ponětí, co to je Brahma. Jsou-li skuteční brahmíni, jsem si jistá, že jednoho dne budou mít na starost tuto zemi skuteční brahmíni. Takže teď, když chápeme, že Šiva je první věcí, která je ustanovena v této hmotě, pak také v nás je nejprve ustanoven Šiva. Když plod (fétus) nabývá svojí podoby, je Šivou nastoleno pulzování srdce. To je známkou toho, že Šiva byl ustanoven. V případě lidí, kteří se narodili se špatným srdcem nebo s potížemi, je nutné říci, že Šiva není plně ustanoven. Ne, že to jsou špatní lidé, ale nepředpokládá se, že by žili dlouho, a později možná musejí mít jiné, další srdce. Anebo možná byl nějaký problém v jejich předchozím životě, a pokud věnují pozornost Šiva tattvě, může se jejich srdce vyléčit. Takže nejdůležitějším orgánem v těle je srdce. V případě, že srdce selhává, nemůžete dál zůstat na této zemi. Takže nejdůležitější je starat se o svůj Šiva princip, což je Átma. Máme starost o všechny možné světské věci. Staráme se o všelicos, ale nestaráme se o svého Ducha. To je náš největší problém. Pokud se staráte o svého Ducha, pokud věnujete pozornost svému Duchu, celý vesmír pak vibruje Parabrahma, což není nic jiného než radost. Takže pokud si myslíme, že se můžeme radovat ze života bez pozornosti na Duchu, nemůžeme. Nemůžete se radovat ze života, pokud budete mít pozornost na jiných nesmyslných věcech a nebudete věnovat pozornost svému Duchu. Dokonalé a úplné ticho do nás přichází jen skrze Ducha. Je-li v nás Duch probuzen, to ticho začne pracovat a budete se cítit velmi uvolněně a naprosto zajedno sami se sebou. Neexistuje žádný problém, nemusíte hledat jiné věci, které normálně lidé hledají – budete hledat svou vlastní společnost a chcete být nějaký čas sám se sebou. Jediná věc, kterou budete hledat poté, co jste našli svého Ducha, je společnost jiných sahadža- jogínů, kteří našli Ducha, takže je tam nastolen vztah mezi Duchy, kteří se nacházejí v srdcích. A tento Duch je univerzální bytost v nás, o které jsem vám řekla, že jakmile se stáváte zajedno s Duchem, automaticky se stáváte univerzálně vědomými. Existuje tolik vlastností Šivy – Šiva tattva, Šivův princip – o kterých vám nemusím říkat, ale dnes vám povím o dalším rozměru, kterého jsem se doposud ohledně Šiva tattvy nedotkla. Fyzický aspekt Šiva tattvy je, že takový člověk je spíše chladným typem člověka v tom smyslu, že takový člověk nedává horké vibrace, ale který někdy má příliš mnoho chladu, není v rovnováze, přežene to a rozvíjí si druh temperamentu, který může být extrémně chladný. Mohl by mít zároveň nízký krevní tlak, může mít rovněž průjem. Průjem lze také dostat spolu s příliš velkou duchovní silou. A také by mohl být na straně lásky – kvůli levé straně. Vzhledem k tomu, že levá strana je kapha, jak to nazýváte, kapha je hlen, který je navíc. Protože levá strana převládá, takový člověk je vždy náchylný k nachlazení a má problémy s nachlazením. Takže takový člověk se musí chránit před tím, aby se nachladil a podobně. A měl by používat metody, které se má naučit skrze Sahadža jógu, ale dát to i do rovnováhy. Duch sám je nad zdravotními problémy. Ale levostranný člověk, který neustále myslí na Ducha, se také může stát jednostranným. Když má žít na této zemi, musí být vyrovnaným člověkem. Takže se musí dát na druhou stranu a tato strana je aktivitou duchovního růstu v jeho nitru. Osoba, která je velmi duchovně vyvinuta, nemůže existovat na této zemi jako Šiva tattva. Musí existovat jako vyvážená osobnost. A když začne rozvíjet to vyvažování ve svém nitru, Duch z jeho srdce začne stoupat a jde na vrchol hlavy. Tak to je druhá etapa, které člověk musí dosáhnout. Zde je celá kolektivita – takže když začnete přijímat svoji lásku a náklonnost do svého centrálního nervového systému a položíte ji na vrchol své hlavy, to znamená, že jakmile ji vložíte do své Viráty, kde se začíná šířit prostřednictvím vaší Viráta šakti, prostřednictvím kolektivní bytosti, pouze pak jste úplnou osobností. V opačném případě jste Šiva tattva – Šiva tattva existuje, ať už tento vesmír existuje nebo ne. Existuje, i když celý vesmír je, jaký je. Dokonce i v případě, že se rozplyne či zmizí, všechno směřuje k tomuto magnetu, k této Šiva tattvě. Takže osoba, která má duchovní touhy, musí vědět, že aby zvedla svého Šivu nad úroveň srdce, musí ho zvedat postupně velmi odpoutaným způsobem existence na vrchol Sahasráry. Tam, kde je úplná rovnováha, úplná vyrovnanost. Mnoho lidí, které jsem viděla v Sahadža józe jsou velmi milující, pěkné, velmi sladké osoby. Stejně jako v Dillí, řekla bych, že lidé nejsou tak drsní jako v Bombaji. Lidé z Bombaje mohou být drsní, lidé z Puny jsou trochu tvrdší také. Ale lidé z Bombaje a Puny jsou hlubší. Důvodem je, že se trochu dali do rovnováhy a šli nad svoje srdeční pocity, jako je soucit či sympatie. „Nebuďte k nikomu nelaskaví, nic drsného nikomu neříkejte,“ může být někdy také velmi, velmi legrační – jako včera. Spala jsem na místě, kde jste spali vy všichni. Když jsem byla v jakémkoliv centru v Bombaji nebo v Puně, kdekoliv, neslyšíte ani hlásku, nikde, nic. Víte, jako když je lev či tygr v pralese, nikdo nebude slyšet váš hlas. Pokud je tu tygr, můžete společně vědět na míle daleko, že tu je někde tygr, takové je ticho. Ale když jsem v Dillí, pak každý mluví. Někdo mluvil o penězích, celé to brebentění pokračovalo dál, dokonce i sahadžajogíni ze zahraničí se stali sahadžajogíny z Dillí. Tolik povídali, byla jsem překvapena, jak se tam tolik dali do povídání. Pořád mluví, brebentí, brebentí. Naopak, jestli tam spím, všichni byste měli být v meditaci, posadit se a meditovat místo toho, aby byl každý zaneprázdněn všemi možnými nesmyslnými řečmi, jako by neměl jinou šanci promluvit. A všichni brebentili a Já jsem nevěděla, co říci, prostě jsem nevěděla, co mám dělat. Ale je nutno vědět, že pokud a dokud neukončíte své soucitné postoje – jako když něco někomu říkáte: „Měl jsem v tomto oboru takový problém,“ například. Chci říct, jaké je to téma, ale na tom nezáleží. Začnete-li: „Měl jsem problém s tímto“, další dodá: „Ano, já taky měl …“, vidíte soucit či sympatie. „Já jsem také měl takový problém. Tito lidé jsou tak špatní, že se stalo, že jsem měl stejný problém“, stejná řeč. Vidíte, že všichni hovoří o věcech, které se netýkají Sahadža jógy. Dokonce, i když to souvisí se Sahadža jógou, neměli byste mluvit, když jsem tam. Musím vás všechny skromně požádat, že způsob, jakým se vy, lidé, někdy chováte, není dobrý a není vhodný a přiměřený pro sahadžajogíny. Dokonce není dobré, abyste měli přede Mnou otevřená ústa. Nechci vám říkat takové podrobnosti, ale je tolik věcí, které se budete muset naučit, než povznesete svoji Šiva tattvu ze svého srdce. Potěšit lidi vám jde velmi dobře, na organizování jste vynikající, organizujete velmi dobře, nejsou žádné hádky. Sahadžajogíni v Bombaji se hádají poměrně hodně a dokonce i sahadžajogíni z Púny jsou hašteřiví. Ale musím říci, že sahadžajogíni z Puny jsou velmi hlubocí a sahadžajogíni z Bombaje jsou velmi hlubocí individuálně, něčeho dosáhli. Nyní musejí pokračovat dál a trochu se vrátit k srdci. Toto je druhá základní věc, že musí cítit více takto, protože jinak jsou velmi, velmi přísní vůči lidem. Ale, víte, určitá míra přísnosti se má přijmout. Například, pokud se někomu řeklo: „Nedotýkejte se chodidel Matky“, člověk se cítí velmi špatně. Ale to je velmi světské chápání Matky. Pokud Ona říká: „Nedotýkejte se Mých chodidel“, přesně to se předpokládá, že uděláte. Musíte udělat přesně to, co Mě těší, a ne to, co potěší vás. Takže je nutné změnit vaši pozornost od snahy potěšit celou veřejnost. Někteří lidé říkají: „Nově příchozím, Matko, toto nesmíme říkat.“ Musíte! Některé věci je třeba jim říci, jinak ze Mě uděláte „a-prasanna“ (nepříznivou) a to bude způsobovat problémy. Ale když to říkáte ostatním, nemusíte používat jako lidé z Puny a Bombaje jejich zvláštní jazyk maráthí, ale říct to správným způsobem v urdu, aby se lidé necítili špatně, ale musíte to říct. Neměli byste tyto lidi pokládat na Moji hlavu, namísto toho byste jim to měli říct tak, aby to bylo pro ně přijatelné. Takže jděte hlouběji do sebe, musíte také dělat individuální meditaci a samuhik (kolektivní). Neřekla bych, že všichni sahadžajogíni v Dillí jsou takoví, ale my jsme velmi dobří organizátoři, což se naši sahadžajogíni z Bombaje a Puny musí naučit. Hádají se mezi sebou a z toho jsem doopravdy unavená. A nechovají se k sobě s respektem a to se Mi nelíbí. Ale jednotlivě jsou v pořádku, takže se stávají individualisty. Někteří lidé se stávají individualisty a jiní se obracejí k publiku, zavděčují se veřejnosti, takže teď existují dva extrémy. Co by měli sahadžajogíni dělat? Měli by se stát drogově závislými na Matce. Měli by dělat, to co Matku těší. Rozumíte? Není třeba zavděčit se veřejnosti nebo jednotlivci, ale dělejte to, co se zalíbí vaší Matce. Toto je velice jednoduchá věc, kterou vám Ádi Šankaračárja sdělil: „Pouze udržujte Matku spokojenou.“ Ale nikdo to nezkoumá. Zkuste vypozorovat „co potěší vaši Matku“. Pak zjistíte, že je velice jedno- duché Mě potěšit, rozumíte? Jako Šiva tattva. A když děláte chyby, třikrát se zatahejte za uši, dobře? Ale nezacházejte v tom daleko. Rozumějte, dělat chyby je v pořádku, ale neberte to jako samozřejmost, že můžete dál dělat chyby. Protože si přichystáte opravdu dlouhý provaz, ale nakonec se oběsíte, že? Takže se obávejte provazu, který je vám dán, jinak vás snadněji oběsí. Takže musíte chápat, že byste neměli být závislí na veřejném nebo vašem vlastním mínění. Oboje je chybné. Musíte se chovat takovým způsobem, aby to těšilo všechny Božstva ve Mně. Co se týče Mě, neexistuji. Moje bytí není, opravdu, věřte Mi, Moje bytí vůbec není, Já jsem seskupení mnoha bytí. Jinak neexistuji, nenacházím sebe samu nikde v tomto těle, nikde nenacházím samu sebe, nikde ve vesmíru! Nejsem nikde, občas si uvědomuji: „Co je toto všechno? To není Moje, je Mi to všechno cizí.“ Ale stále do toho pronikám, těším se tím, žiji s tím, ale nejsem nikde v tom. Pokuste se jen porozumět, co těší vaši Matku, rozvíjejte svoji důstojnost, protože Já chci, abyste byli důstojní. To rozvine vaši radost, protože Já chci, abyste byli radostní. To vám dá větší schopnost dosáhnout uvnitř sebe více vibrací, protože to je to, co Já dávám. Pokud budete dělat cokoliv, co je pro vás dobré, Mě to potěší. Ale co si myslím Já, že je pro vás dobré, si vy možná nemyslíte, můžete mít svoje představy, opět individuální nebo možná veřejné. Tak jako jsem vám už řekla, nepořádejte Moje programy před 7 hodinou večerní. Můžete říct: „To se nebude hodit veřejnosti.“ Ale na tom nezáleží, nehodí se to Mě a to je hlavní. Protože mám určité načasování, kdy jen můžu být opravdu velmi dobrá. Onen čas, který musím dát někomu jinému, je stanoven! Takže neopravujte Moje načasování podle svého. V době ráno před 11 hodinou by neměly být stanovovány žádné programy. Brzy ráno, když je stanovíte na pátou, Mi nevadí. Mám určité načasování, které musím využít k jinému účelu! Takže musíte pochopit, že cokoliv Mi vyhovuje, by se mělo provést, protože je to také pro vaše dobro. Protože je to nanejvýš prospěšné. Pouze vám sděluji své vlastní finty, abyste si ze Mě dokázali vzít víc. Ale oni trvají na tom, že lidé, kteří chodí do kanceláře, nebudou moct přijít – tak by lidé neměli přijít vůbec!!! Když se bude promítat film v 7 hodin, tak půjdou do kina, nebo ne? Tak proč byste měli snižovat hodnotu svojí Matky proto, aby to vyhovovalo jejich pohodlí. Když je tam málo lidí, je to pro nás ještě lepší – budeme mít lepší ubytování v království Božím. Takže Mě nedělejte lacinou. Tomu by měl každý rozumět, neznehodnocovat Mě, udržovat důstojnost vaší Matky. Čehokoliv je třeba dosáhnout, zastávám stejný názor, že se musí pomoct všem bratrům a sestrám, celé veřejnosti, ale nemůžeme se zbavit odpadu (kachras) jinak, rozumíte? Existuje mnoho věcí, které musí být prostě zahozeny. Takže bychom se neměli znepokojovat „odpadem“. K dosažení čehokoliv, co je nejlepší, je zapotřebí, aby se nemluvilo tvrdě. Opět říkám, abyste nepoužívali tvrdá slova. Způsob, který používají lidé „jdi pryč, jdi pryč,“, tak se nemá mluvit. Změňte svůj jazyk. Musíte se vzdělávat v tom, jak mluvit s lidmi jemně, patřičným způsobem. To je velmi důležité pro Sahadža jógu, protože pokud budete pokračovat v urážení, můžete urazit někoho svatého. Takže byste to tak neměli dělat. Pochopte to a zkuste se jednotlivě stát schopnými toho, že když jdete na veřejnost, dokážete odhadnout správnou perspektivu, správné pojetí, správné vystupování, správné chování a správnou znalost, nikoliv ve smyslu racionálním, ale ve smyslu absolutním. Pán Šiva je absolutní, On je ten, kdo dává úplné vědění, On ví, co Mě potěší. V okamžiku, kdy se bude dít něco, co Mě opravdu popudí, On to představení skončí. On to sleduje jen pro to, aby Mě potěšil. V okamžiku, kdy shledá, že se to nevyvíjí dobře, zastaví celé představení a řekne: „Přestaňte s tím, skončeno.“ Takže ačkoliv můžu říct, že Šiva je divákem, On je právě tím soudcem a On vidí ty věci. Takže se pokuste být v pořádku, zkouším vytvořit pěknou podívanou, abych potěšila Šivu, aby tam stále zůstával a to umožnilo vesmíru být pěkným místem k přebývání, ve kterém porostete a získáte věčný život, který je vám slíben. Ale musíte porozumět tomu, co potěší vaši Matku. Někteří lidé mají zvyk se na Mě jen upřeně dívat celou dobu. To není způsob, jakým se to má dělat. Sklopte svoje oči, nemůžete se na Mě upřeně dívat celou dobu, je to hloupé. A kromě toho Mě to netěší, vás by to těšilo, kdybych se na vás upřeně dívala celou dobu? Já se na vás upřeně nedívám, snažím se vás těšit různými věcmi, proč se ode Mě nepokusíte naučit to, jak se vás snažím potěšit? Zajisté, neumíte dělat tyto všechny věci, vím, protože někdo říká: „Matko, šli jsme tam, dali nám koně, atd.“ To vám nepomůže dosáhnout sebe sama. Když mám potíže Já, nemůžete je vyřešit, že? Ale Já můžu vyřešit vaše potíže. Takže vás můžu potěšit velmi snadno, protože mám tolik způsobů, jak vás potěšit. Ať existují jakékoliv metody, žádné by rozhodně neměly vyvolat nelibost, to je to jediné. Neděláte nic speciálního, ale nedělejte ani nic mimořádného, abyste vyvolali nelibost. Pokud porozumíte této jednoduché věci, že se nepokoušíte dělat něco, abyste Mě potěšili, a přitom ve Mně vyvoláváte nelibost. Je to tak jednoduché. Nemusíte dělat nic zvláštního, jen se pokuste být milující, láskyplní, důstojní a Já díky tomu budu velice šťastná. Už jsem radostí bez sebe. Jsem s vámi velmi spokojená. Ale musím vám říct o tom, čeho by se mělo dosáhnout a jakým způsobem se dostat nad tyto věci. Takže teď je nutné pro lidi z Dillí pozvednout se ze srdce do Sahasráry. A pro lidi z Bombaje a Puny je nutné jít ze Sahasráry do srdce. Řekla bych, že lidé z Rahuri jsou něco mezi. Lidé z Rahuri jsou něco mezi tím. Jsou velmi dobří organizátoři a nevytvářejí pro Mě problémy, pokud jde o konkrétní osoby. Takže myslím, že Rahuri je to místo, možná je to moje ‚mekka‘, že je tak dobré, ať už je to čímkoliv. Ale my všichni můžeme být takoví. My všichni se můžeme vzájemně měnit, informovat, zlepšovat se a vychovávat se. Všechno to vzdělávání k nám může přijít, pokud se skutečně máme rádi a pečujeme o svoji evoluci. Nemusíme se o to moc starat, pokud skutečně pečujeme. Postupně se všechny tyto věci vypracují a může vzniknout rovnováha. Ti lidé, kteří povídají příliš mnoho, by neměli tolik mluvit. Cítím, že když mluvíte příliš – pak se zastavte, prostě jen zastavte. Něco mezi: když to je nutné, je třeba hovořit, když to nutné není, neměli byste mluvit. Takže v Sahadža józe můžete pozvolna rozvíjet takovou povahu a moudrost, kdy budete vědět, jak daleko můžete a nemůžete zajít. „Nikam nechodit“ je kvalitou Pána Šivy. On nic nedělá. On jen sedí a pozoruje celou legraci. On nic nedělá, ale On je ten, kdo musí pozorovat. Pokud nepozoruje, pak je celé představení skončeno. Rozumějte – ač nic nedělá, On dělá vše. Rozumíte tomu kontrastu? Jako takový On nedělá nic, ale způsobuje to, že každý tančí, aby Ho potěšil. A stejným způsobem máte zároveň obě povahy. Jako sahadžajogíni můžete dosáhnout tohoto typu vyrovnané povahy. Je to pro vaše dobro, pro váš vývoj, pro vaši evoluci. Takže dnes, všichni z vás, mají šanci v sobě rozvinout individualitu spolu se Šiva tattvou, která nakonec pronikne do celku. Kabír to řekl v překrásném dvojverší, nevím, jestli jste tomu vy, lidé, porozuměli. „Man mamta ko Thir kar launga.” Navibruji soucit ve svém srdci a dám jej okolnímu světu. Navibruji soucit ve svém srdci, dám jej okolnímu světu. „Aur paancho tattwa milaunga.” A vložím ho do pěti elementů. Rozumíte Kabírovi, chápete jak je skvělý? Víte, lidé mluví o Kabír Dasovi. On říká: „Vyjměte ho ze srdce a vložte ho do všech pěti elementů.“ A toto je Sahadža jóga. Pokud rozumíte tomuto, pak nemusíte rozumět ničemu jinému. Máte to ve svém srdci. Staňte se kapitalistou ve svém srdci a komunistou navenek. Pokud dosáhnete správné rovnováhy, už jste to zvládli a my to můžeme zvládnout. Když se všichni spojíme, tak to zvládneme a můžeme toho dosáhnout a můžeme ukázat světu, že toho může dosáhnout každý. Každý takzvaný obyčejný člověk se může stát neobyčejný. Takže dnes se musíme za sebe rozhodnout, že to uděláme, že se budeme vzdělávat v duchovním slova smyslu, na sahadža cestě. Pokaždé, když budete na sebe pohlížet, budete vědět. A nebudete vysvětlovat sami sobě a říkat: „Ó, toto se mi přihodilo a tamto se mi přihodilo.“ To není důležité. Mnoho lidí se Mnou tak mluví a je to absurdní. Zpochybňujete sami sebe, jak se vám to může stát? Proč to neděláte? Měli byste to udělat. Proč to nemůžete udělat? Jen tak si dáte úkol a zvládnete ho, jsem si jistá, protože máte tu moc. Žehnám vám všem pro váš duchovní růst a pro vaši kolektivnost. O obojí se musí pečovat. Pokud máte duchovní vývoj a žádnou kolektivnost – je to zbytečné. Pokud máte kolektivnost a nemáte duchovní vývoj – je to zbytečné. Správně je zkombinujte. Takže musíme vzít Pána Šivu a ustavit Ho ve Virátě. To musíme udělat, a pokud tomu rozumíte, vaše vztahy s ostatními budou dobré, trvalé, udržitelné povahy. A kvalita sahadžajogínského života bude velmi, velmi dobrá. Kéž vám všem Bůh žehná.