Šrí Ganéša púdža, 22/08/1982, (nekontrolováno), Troinex, Švýcarsko,

House of Charles and Magda Mathys, Troinex (Switzerland)

Feedback
Share

Šrí Ganéša púdža, 22/08/1982 (nekontrolováno), Troinex, Švýcarsko,

Tak dobře.

Nejdřív bych vám ráda pověděla o významu púdže. Jsou tu dva aspekty. Jeden aspekt je, že máte svá vlastní božstva, která jsou ve vašem nitru. Všechna ta božstva ve vás musí být probuzena. Božstva představují různé aspekty jednoho Boha. Takže na jedné straně máte božstva, což znamená aspekty Boha, která jsou stále probuzená. Na druhé straně máte svá vlastní božstva, která jsou někdy probuzená, někdy jen napůl probuzená, někdy spící a někdy nemocná. Takže musíte používat dvě metody. Jednak musíte potěšit božstva Boha a požádat je, aby požehnala vašim božstvům. Nebo je požádat, aby probudila vaše vlastní božstva.

Takže, když děláte púdžu, znamená to, že nabízíte cokoli, co musíte nabídnout, cokoliv, co nabízíte – řekněme květiny, pokud chcete Bohu nabídnout květiny, nemusíte nic říkat, jen to musíte nabídnout: „to je pro Tebe.“ Všichni chápou obětiny, nemusíte mít ani jazyk, abyste to pochopili. Dokonce i slepý člověk, pokud vám bude chtít něco nabídnout, vám to prostě věnuje. Ten výraz je úplně dostačující pro to, aby všichni věděli, že i on dokáže obětovat. Nemusíte nic říkat. Takže, když Bohu nabízíte květinu, dokonce i když neřeknete mantru, je nabídnuta – v pořádku, je odevzdána. Problém ale spočívá v tom, jestli je ta květina přijata, nebo ne. Nyní, když jste realizované duše, a nabízíte něco, je to Bohem přijato, i když neřeknete nic. Ale co vy a vaše odměna? Po realizaci, cokoliv nabídnete Bohu, on přijme, protože to pochází od realizované duše, tak to přijme.

Jak od Něj získáme požehnání tím, že dáme Bohu květinu? Jestliže nic neřeknete, jen nabídnete květinu, možná budete odměněni mnoha květinami ve svém životě. Když nabídnete jakékoliv materiální věci, můžete být požehnáni po materiální stránce. Na jemné úrovni, když něco řeknete, při nabízení, ten pokorný způsob, jakým budete nabízet „Byl bych šťastný, pokud bys přijal toto,“ možná to bude mít mnohem jemnější důsledky, které mohou být mnohem širší, mnohem hlubší. Když uděláte něco symbolického, což bude esencí, úplným principem něčeho. Například, květiny – představují princip Matky Země. Symbolika všech věcí, které můžeme Bohu nabídnout, byla předmětem meditace a mnoho jich bylo zjištěno. Používají pět věcí, kterým se říká pančamruta, jako máme tady. Protože když se dostanete k principu, pak jste se opravdu dostali k samotnému celku, protože duchovní blahobyt je naprostý blahobyt. Není to jen částečný, hmotný blahobyt, nebo tělesný blahobyt, nebo citový blahobyt, nebo duševní: je to úplný blahobyt, úplná harmonie celistvosti.

A teď když nabízíte věci jako například, říká se jim akšadas, říkáme jim – jak jim říkáte? Kurkuma, rýže s kurkumou, víte, ta žlutá. Když ji nabízíte, víte, že žlutá barva je barvou Svádhištány, a rýže je velmi ceněná mezi všemi bohy. Je to ale trik, je to lidský trik. Bozi to milují. Takže na to dají kurkumu, což znamená: „nabízíme Ti žlutě zbarvenou rýži“, znamená, „Měl bys nám dát požehnání naší tvořivosti.“ Když ji sníte, bude proudit více tvořivosti. Budeme tímto božstvem požehnáni – to je ten trik. Celá púdža je trikem lidských světců. Jakou fintou přimět Boha, aby dal více požehnání!

Cokoliv má Bůh rád, musí být příznivé a svaté. Takže nakonec se vypracuje svatost světců a jejich čistých srdcí. Púdža nemůže být vykonána osobou, která není realizovanou duší. Ten, který káže, musí být také realizovaný, člověk, který dělá namaz, musí být realizovaný. Ten, kdo se modlí, musí být realizovanou duší. Všechny použité nástroje mají být uctívány způsobem, že se z nich stanou svaté věci. Musí být respektovány. Nemůžete používat něco, třeba to, co máte v koupelně, a pak to použít pro púdžu, to je absurdní. Tři věci jsou velice důležité. Ghatah, tedy nádoba, nádoba, která obsahuje Kundaliní, nádoba, která obsahuje prapůvodní přání dosáhnout Boha.

Musí být uctívána jako první, naše přání. To je ghatah, tady je. Na vrcholu je nazývána šripala. Šripala znamená, že také obsahuje vodu. Tady ten kokos, představuje totéž. V jemnější podobě je to voda všech světových řek. Kokos je voda všech oceánů. Voda z oceánu nebo z moře se zvedá po kmeni kokosové palmy a v kokosu se z ní stane sladká šťáva. Je to symbolická věc. Takže to je nádoba zvaná ghatah púdža.

Je to ghatah púdža. Dnes nechci jít moc do detailů, protože musíme mluvit o Šrí Ganéšovi. Totéž je – to je voda. Musíme uctívat mantru a šankar, ty dvě reprezentují zvuk. Mušle. Šankar v podstatě představuje éter. Pak máme deepa, to znamená co? Je to světlo, představuje element světla, nebo-li tedžas. Většinou se Bohyni nabízí také vějíř, který představuje prvek vzduchu. Takto jsou všechny elementy s předstihem potěšeny, tím, že jsou používány.

Takže esence těchto elementů nebo příčinné esence těchto pěti elementů, by měly být nyní potěšeny, měly by podporovat púdžu. Existuje také spousta dalších věcí, jako vaše rodinná božstva. Třeba ve vaší rodině uctíváte nějaká božstva. Neměly by teď narušovat púdžu. Nebo například mrtví předci, všechny tyto věci musí být utišeny. Mělo by se jim říct, že toto je taková púdža, a teď nás nerušte. To znamená, že by ani neměly přicházet myšlenky, jejich myšlenky, nebo žádná jejich vyrušování. Takže nejdřív musíme všechno uklidnit. Je to jeden aspekt, o kterém jsem vám ve stručnosti řekla, je to dlouhé téma. Jestliže o tom musím mluvit, budu to muset říci alespoň třikrát, pokaždé tři hodiny, a stejně pak nebudu u konce.

Druhým aspektem je otázka, na kterou jsem se vás ptala – co uděláte, abyste získali požehnání? Kromě této techniky, abyste měli z požehnání největší účinek, nebo nejlepší proud milosti v našem nitru, říkáme mantry. Zvuk manter, zvuk vytváří ozvěnu v bytosti Boha. A znovu přichází jako ozvěna do našich čaker. Pak se čakry začínají více otevírat. Pak obdržíte proud Božské Milosti. Ale pouze realizovaní by měli zpívat mantry, protože jak je Bůh může jinak bez spojení slyšet? Je to bludný kruh. Nikdo nemůže říct: „Matko, nelze dostat realizaci, pokud a dokud nedosáhnu Boží Milosti. A čakry se neotevřou působením člověka, který není realizovanou duší.

A bez otevření čaker není možné získat seberealizaci.“ Tak se do hry dostane Matka a všichni světci, jako jste vy. Řekla bych, že sahadža jogíni musí tento bludný kruh prolomit. Vy sami musíte zvedat Kundaliní. Jakmile jednou Kundaliní zvednete, Kundaliní pootevře čakry, protože jste do čaker vložili vibrace. Takže jakmile Kundaliní ví, že za hledačem stojí sahadža jogín, začne stoupat. Ví, že jste Jejími bratry a sestrami a že patříte do stejné rodiny jako Ona. Ona zná to místo, kde musí růst, víte. Ona to cítí a pak ve své důstojnosti vzestoupí. Tak prolomí ten bludný kruh.

Proto na začátku lidem o mantrách neříkáme, protože v mantrách nejdříve musíte přijmout mě jako Božstvo. Za mého současného příchodu je povinné, abyste mě rozpoznali. Protože toto je velice ošidné, můžeme to nazvat Časem Vzkříšení, nebo časem Posledního Soudu. Nejdříve musí být dána Realizace, bez jakéhokoliv rozpoznání. Ale ne těm, kteří mě odmítají nebo urážejí. Nemohou získat realizaci za žádných okolností, ať se snažíte sebevíc. I po realizaci, pokud lidé začnou smýšlet proti mně, vibrace ustanou. Je to díky Sahasráře. Srdce musí být v úplném souhlasu se mnou, jinak bude Sahasrára uzavřena. Lidé, kteří jsou bezelstní, kteří mají srdce dokořán, takoví lidé mi rozumí velmi dobře.

Prostě mě jen vloží do srdce. Po Realizaci a po tom, co porozumí Sahadža józe skrze své myšlení, mě pochopí i intelektuálové, a rozpoznají trochu nepřímo. Po púdži, po tom, co obdrží požehnání, dosáhnou stavu blaženosti, a pak si uvědomí hodnotu púdži – až po ní. V Indii, kde je systém púdží spojen s tradicí a je dobře udržován, púdžu lidé chápou bez jakéhokoliv přemýšlení. Ale když se potkají s intelektuálem, který se stal sahadža jogínem, nebudou mu rozumět. Nebudou o tom chtít ani slyšet. Celé ty ciráty mozkových pochodů. Někteří Indové, kteří žijí trochu západním způsobem života, ti se o to pokoušejí a budují si tak komplex méněcennosti. A jdou nalevo. Ale není vůbec potřeba, abyste se tomu snažili porozumět mentálně, chci říct, pořád něco rozebírat, skrze přemýšlení, a pak všemu porozumět, a pak se stát sahadža jogínem se srdcem na dlani, – to je trochu zdlouhavé.

Co tedy dělat? Někteří šli touto cestou, tak po ni musí přijít. Ale i když se stanou sahadža jogíny, začnou věci zpochybňovat a přemýšlet o nich a dělat si s nimi starosti. Takže ti falešní lidé je úplně uchvátí a využijí je. Člověk by se tedy neměl cítit špatně. Jestliže máte chuť analyzovat, tak se do toho pusťte. Protože vás nemohu zabrzdit, nebudu vás nijak manipulovat. V Sahadža józe musí být svoboda v úctě. Nedovolujeme ale lidem, aby přišli na púdžu, když ještě nedosáhli určitého množství mentálního porozumění sahadža jógy. To platí pro lidi ze Západu, ne z Indie, je tady takové omezení.

Pokud bych to v Indii lidem nevysvětlila, nebudou to chtít vědět. Ví, že budou dostávat vibrace. O vibracích už ví, tak jim nemusím říkat: „Dostanete více vibrací.“ Jestliže dostanou více vibrací, vědí, že já jsem Ádi šakti, to je vše, nemusím to vysvětlovat. Jako dokážete rozpoznat, které je nejlepší víno, dokážou rozpoznat, kdo je skutečná osobnost. Znají tu příchuť. Jednou na púdži bylo asi šest tisíc lidí, kteří se dotkli mých chodidel. Tak jsem řekla: „prosím vás, při púdži – se lidé nemusí dotýkat mých chodidel.“ Oni si ale mysleli, že to byl Dhumal, kdo to navrhl, tak mu všichni šli po krku. Řekli mu: „Ty chceš přijmout všechna požehnání z Matčiných chodidel a nám to nechceš dovolit.“

A šli na něj. Další věc je, víte, že na Západě jsem nikdy nedělala pančamruta svými chodidly, ale svýma rukama, protože tady by si lidé mysleli, že chodidla jsou špinavá. Že bychom to neměli mít z chodidel. Ale ve skutečnosti jsou chodidla velice mocná a nikdy nemohou být špinavá. Jako má vibrace řeka Ganga. Jestliže máte vodu z Gangy, všimnete si, že nikdy nemůže být zašpiněna. Naopak, cokoliv je uvnitř, protože to v podstatě nikdy není čisté, jakákoliv špína se dostane dovnitř, ustálí se a nezašpiní nic okolo. Je to velice čistá voda, stále vibruje. Takže musíme pochopit, že cokoliv je čisté, cokoliv je zodpovědné za čistotu, cokoliv je zdrojem čistoty, může vyčistit jakoukoli nečistotu. Jak by se mohl zdroj čistoty zašpinit?

Jestliže ale o tom přemýšlíte mozkem, je to tak omezené, nemůžete si představit, že by mohlo existovat něco, co je prostě ztělesněním čistoty. Toto je bod, ke kterému musíme dospět. Kde si myslím, že bych měla mluvit o absolutnu. To je Šrí Ganéša. Dnes je to Jeho púdža. Je to velkolepá událost, dělat tuto púdžu v Ženevě, ve Švýcarsku. Myslím, že Ženeva je pravé srdce. Svým způsobem jde proti pravému srdci. Život každého je tragédie, jako Ráma a Ajodja. A proto je velice důležité, aby zde byl uctíván Šrí Ganéša.

Jak víte, Šrí Ganéša je ztělesněním nevinnosti. Jeho barva je červená nebo naoranžovělá. Protože dítě, když je zplozen jeho zárodek, první barva, kterou vidí, je oranžová skrze červenou stěnu matčina lůna. To je krev. V Sahadža józe jste se určitě dozvěděli, že každá akce vyvolává reakci, která koná. Barva počátku, můžeme říci, prvopočátku Ganéši, je obyčejná hlína. Protože je stvořen z Matky Země. Když ho Gaurí, Ganéšova Matka, stvořila, aby ochraňoval Její cudnost v době, kdy se koupala, obarvila Ho načerveno. Protože tak mohl každý vidět, že tam někdo sedí, aby Ji ochránil. Takže když jste zárodek a kolem sebe vidíte červenou barvu, pak tuto barvu vstřebáváte a váš Ganéša se obarvuje dočervena tím samým úžasným způsobem.

Reaguje na červené zbarvení a začne konat. To znamená, že červená barva Ganéši – ten, který má červenou barvu Ganéši, nahání strach ostatním. Budou vědět, že tady sedí Ganéša, čistá, cudná osobnost, s celým zanícením Ganéši je tu přítomna. Když je Ganéša dítětem, v době, kdy se dítě narodí, bývají děti extrémně ochranitelské nebo divoké, pokud se někdo dotkne jejich nevinnosti. Když jsou úplně malé, nejsou si toho ani vědomi. Pomalu, jak začnou růst, si to začnou silně uvědomovat a nelíbí se jim, když si mají svléci šaty v přítomnosti ostatních. Jsou velice plaší co se týče jejich nevinnosti. Chci říct, není to plachost ve smyslu jejich nahoty, jsou velice plaší ve své nahotě. takže jejich nevinnost by neměla být napadána. Jestliže jejich nevinnost není napadána a jestliže jsou čistí, když uvidí nahou ženu, zavřou oči.

Nechtějí vidět nahou ženu nebo nahého muže. Takže toto je vnitřní porozumění, intuitivní porozumění toho, co je důležité: že si musí zachovat svou nevinnost. Co je nevinností v našem nitru? Co nám dělá? Už jsem vám říkala, že nám dává moudrost. S naším egem děláme spoustu hloupostí, jak jsem popisovala prezidenta, a spoustu dalších v tom věku, a na podobně vysoké pozici se to děje, protože úplně postrádají Šrí Ganéšu. Jeli jsme do Brightonu, kde je i pláž – druh pláže, kde se můžete svléknout. Moje služebná, nevinná žena, když jsme tudy šli, to nemohla vůbec pochopit. Ptala se mě: „Proč to ti lidé dělají?“ Jak zjistíte, na Západě se opravdu moudrý člověk hned tak nenajde.

Můžete říci, že lidé tu jsou příliš vzdělaní a jsou dobře vybaveni jiným porozuměním o materiální stránce života a tak dál. Ale co se týče moudrosti… člověk je úplně v šoku z toho, jací jsou. Prostě nedokážu pochopit, jaká je za tím moudrost. Jejich moudrost už totiž není nic jiného než sex. Stále myslí na sex. a pořád chtějí porozumět všem těm nesmyslům o sexu. Když začnete přemýšlet o vašem sexu, vaše nevinnost bude v tomto bodě úplně zničena. Protože vaši inteligenci nemůžete používat na sex. Nechápu, co je to za moudrost, odůvodňovat si sex. Je to tak spontánní věc.

Když o tom budete přemýšlet, opravdu vám to bude přinášet nějakou radost? Jak můžete? To by bylo jako říct, že můžeme květinu změnit na plod přemýšlením. Závažnější ale je ten způsob, že si třeba řeknete „já mohu,“ a já samozřejmě doufám, že vy tak nikdy nepřemýšlíte, že dokážete květinu změnit na plod, doufám, že to tak není. Ale někteří lidé si myslí: „Já s tím umím pohnout“, například řeknou, „ta věc, odsud tam, mohu s ní svou myslí pohnout.“ Nebo materializovat věci. Takže vy víte, že to dokážete, věříte, že to dokážete, protože někteří lidé to už udělali. Ale jako sahadža jogíni víte, že to dělají bhúti. Mrtvé duše to udělají pro vás, protože jsou všeteční, snaží se vám pomoci. Stejná věc se stane se sexem.

Když chcete mít sex skrze intelektuální úsilí, budou to bhúti, kteří vám to zařídí. Protože když svou myslí něco příliš představujete, dostanete se do oblastí, kde do sebe můžete chytit bhúty. Někdy jsou velice úskoční, někdy zvrácení, někdy agresivní, posbíráte to vše dohromady, a výsledkem bude, že se ze sexu stane nesmysl. Tolik zvrácených lidí je spokojeno, jakmile na vás zaútočí a vy buď budete mít velice vzrušující sex, že i když znásilníte stovku žen, stejně nejste spokojen, nebo budete mít impotenci toho nejhoršího druhu. Chci říct, že nikdy nebudete spokojeni. Všichni takoví lidé, když umřou, stanou se z nich také bhúti, kteří si počkají na nějakého sexuálního maníka a skočí na něj. Nevinní lidé nemusejí mít žádnou sexuální aktivitu po mnoho let, dokonce i po svatbě, protože jsou tak nevinní. Tak to může být i u lidí, kteří jsou jako děti. Je tady ale věda, která vás od dětství učí. Jen si to představte.

Na co? Učí se snad něco od dětství zvířata o sexu? A taky rodí děti. (Říkal jste?) Takže askeze není to, co vás učím. Zaprvé, nevinnost je ochraňující a červená, řekněme do věku nejvýše padesáti let. Pak se postupně, pokud člověk řádně dospívá, ne ti hloupí lidé, ale ti kteří správně dospívají, po padesátce se postupně stane oranžovou. Zoranžoví. Znamená to, že když se oženíte nebo vdáte, tato červená začne ustupovat, a začne oranžovět. Znamená to, že ochranná část je u konce.

Znamená to, že před vstupem do manželství má být zachováno panenství a panictví. Dokud nepotkáte člověka, s kterým máte vstoupit do manželství, tato červeň je ochranou tohoto panenství a panictví. Pak, jak se vdáte nebo oženíte, ochranná část už není potřeba. Má to být ale jen vůči jedné osobě, k vašemu manželovi nebo manželce. Pak nastane řádná zralost, a jak vám bude kolem padesátky, zoranžoví – to znamená že je zde odpoutanost. Už v životě nemáte chuť na sex. Ani to není potřeba. Pak si rozvinete to, čemu se říká, řádná zralá nevinnost, což je, můžeme to srovnat s řádně vypálenou hliněnou nádobou. Takže stáří je opravdovým zlatým věkem, kdy člověk získal moudrost, zářící celým chováním toho člověka. Ale proč – znovu, proč získávat tuto zralost?

Proč mít tuto nevinnost? Znovu, protože jste rozumoví lidé, člověk se na to může zeptat, proč? Nevinnost je způsob, jakým dáváte zábavu ostatním. Vytvořte tu zábavnou část. Zábava je stvořena jedině skrze nevinnost. A nevinnost je jediným způsobem, kterým opravdu můžete vyzařovat radost. Představte si svět bez jakékoliv zábavy, co by se stalo? Lidé jsou ale často velice zmatení, co se týče zábavy a potěšení. Je pěkné začínat potěšením, a je strašné jím končit. Ale zábava, to je ten poklad.

Vše, v čem bylo plno zábavy, si člověk zapamatuje na celý život, můžete o tom vykládat ostatním, je to úplné ztělesnění vytváření radosti. Jogín: ve francouzštině neexistuje slovo pro „zábavu.“ Dovedete si to představit – francouzština je jazykem diplomatů, – a oni nemají slovo „zábava“! Dám vám jednoduchý příklad, z čeho umí děti udělat zábavu. Udělají zábavu z čehokoli, víte. Dokonce i když mluví, jak věci říkají, také z toho děti dělají takovou legraci. Jednou moje nejmladší vnouče, jmenuje se Anupama – je jí sotva šest let, hrála si a nějak vylezla na vrcholek domu. Pak jsme uslyšeli hlasité žuchnutí. Moje dcera, přespříliš pečlivá matka, se vždycky snažila se o své děti co nejlíp postarat. Legrační, že?

A ona ani nedokázala jít. Její nohy ztěžkly obavami, a šla zjistit, co se přihodilo. Volala na své dítě a dítě přiběhlo dolů, úplně v pořádku. Tak na ni křičela: „Co se stalo? Kam jsi šla? Proč jsi šla nahoru?“ Začala na ni prostě křičet. To dítě se na ni v rozpacích podívalo a čekala, až matka přestala křičet. Pak potichu řekla: „Já jsem nepřišla tu dálku z Rijádu, abych tady umřela!“ Takže je spousta věcí, které, když si je zapíšete, jsou opravdu zábavné a přirozeně legrační.

A oni mají legraci ze všeho. Mohli bychom požádat, aby rodiče všech dětí, co jsou tu, zapisovali všechny tyto momenty, které ukazují, jaké krásné věci děti dělají, jak jim jejich oči šibalsky září, protože ze všeho chtějí udělat legraci. Legrace dává radost. Není to jenom nějaké loudění, nebo zraňování, není v tom nic sadistického. Je to prostě rozkvět. Jogín: „Matko, myslíš, že je možné, abychom už nepřekládali, protože je to docela zdlouhavé, … anglická slova vysvětlíme na konci. Těch pár lidí, kteří nerozumí, měli bychom jim to pak vysvětlit, Matko.“ Je to tak v pořádku? Protože už budu končit, Gregoire. když skončím o půl jedné, tak to tak dnes uděláme.

Ale příště, myslím že bude lepší, abychom překládali až potom. Můžeme překládat ještě chvíli, protože už budeme končit. Proto to tak dlouho trvalo, jinak by to byla jen třetina času. Pojďme přeložit ještě tuto část. Legrace není nic jiného než rozkvět. Nikoho neobtěžuje, nikomu neubližuje, nikomu nezpůsobuje potíže, prostě jen kvete, celá ta věc kvete do vůně. Je to Božsky trik. Je v tom také něco vyššího – pokud jste nevinní, můžete tu radost opravdu cítit. Takže nevinní se radují i nad věcmi, které jsou docela závažné, a rozumový člověk v tom radost nikdy neuvidí. Nevinný člověk se bude hlasitě smát věcem, které ostatním lidé veselé nepřipadají.

Tvorba zábavy není žádná pochybná věc, je to velice přímočaré a jednoduché. Je to spontánní kvetení. V Ženevě jsou lidé pořád strašně vážní. Ještě více než jinde ve Švýcarsku. Někdy tak moc, že v důsledku své vážnosti páchají sebevraždy. Protože peníze jsou pro ně nejdůležitější věc na světě. A vy jste taky trochu… přijali roli zachránců celého světa. To znamená, že jste hodně orientovaní na své ego, protože chcete pomáhat světu. Kdo jste, že dokážete pomoci? Zatřetí, máte tady hloupou armádu, která je úplně zbytečná.

Jogínka: „Matko, odpusť mi, ty víš, že včera bylo v novinách, že tu zase jedno vojenské letadlo ve Švýcarsku havarovalo a zahynuli v něm dva lidé.“ Jogín: „A hned vedle byla Tvoje fotografie!“ To je příliš mě obviňovat! Jogín: „On říká, že během té show chtěli vystavit na odiv svou vojenskou sílu.“ V tom je ta zábava. – to je ta legrace, vidíte to? Takže každý z toho má radost, vidíte, ten způsob jakým vidíte, že je to legrace. Aby se nám legrace dařila více, máme Hanumana. Pomáhá Šrí Ganéšovi se zábavou. Jako Ganéša dělá triky, dělá si legraci z levostranných lidí, hraje triky na pravostranné lidi.

Jednou byla jedna žena, která pořád brečela, její manžel umřel a ona říkala: „Co si počnu? Jsem v koncích.“ Toto a tamto, víte, – najednou uviděla, jak do dveří vchází její muž! Toto ale dělá jen lidem, kteří jsou nevinní. Lstivé lidi trestá. Bude jim přinášet různé problémy, jeden za druhým a bude říkat: „A teď breč víc. Chceš brečet?“ „Dobrá, ještě víc, ještě víc.“ A Hanumana po jeho boku – například když Lakšmana byl nemocný, musel sehnat lék z jedné velké hory. On donesl celou horu.

Protože řekl: „Neměl jsem čas hledat lék, víte.“ „tak teď ji najděte.“ Prostě přinesl celou horu. Má tentýž styl. Dokáže být velice destruktivní, když přijde na egoistické lidi, jako je Rávana – spálil celou Lanku. Jestliže Ganéša je namalován načerveno, On je oranžový. A stejně jako Ganéša se musí natrvalo umístit na jednom místě, používá Svatého Michala, aby obíhal nahoru a dolů po levé straně. Zatímco Hanumana utíká sem a tam, On se nemusí nikde ustálit. Ačkoliv je ale ustáleným Božstvem – On je ten, který se musí usadit. Jakmile se usadí, začne vysílat vibrace, které půjdou všude.

On je zdrojem nevinnosti. On je zdrojem vibrací. Svým způsobem je On vším. Když tudy vzestoupí jako Maháganéša ve vašem nitru, v Bohu klesá jako Ganéša – odtud, po zádech. Takže když pořád přemýšlíte o sexu, vaše oči se zkazí. Protože používáte Maháganéšu. Váš Maháganéša je zkažený, vaše oči budou neklidně kmitat. Oči ztratí nevinnost, čistotu. Začnou absorbovat veškerou špínu. Oči, které jsou čisté a nevinné, dávají nevinnost ostatním.

Nejen to, jsou to také oči, kterými se dívá Duch. Existuje mnoho kombinací, o kterých vám nemám čas říci, ale je velice špatné, když lidé mají tyto nečisté, bhútovské oči. Kdokoliv je bhútovský se bude na toho člověka dívat, protože se rozehraje satanská hra, negativní hra. A to je, co děláme, když neumístíme Ganéšu na správná místa. Pokud máme Ganéšovi umožnit, aby se odrážel v našem stavu Maháganéši v tomto místě, měli bychom se snažit naše oči udržovat velmi čisté, abychom udrželi sídlo Maháganéši čisté. Při púdži ke Šrí Ganéši, musíte také přinést měkkou trávu. protože durvah, On má rád durvah, tak se jí říká – protože měkká tráva ulevuje našim očím. Nejen to, ale také vám dává zeleň Svádhištána čakry. Protože On existuje, když jsme ještě nezačali přemýšlet, když jste ještě nezačali přemýšlet. Toto je spojeno se Svádhištánou.

Když nepřemýšlíte, ta zeleň, nižší část Svádhištány je zelená. Takže zelená je ta jedna. V tomto stádiu jsme se ještě nestali lidskými bytostmi, tento stav představuje zeleň Svádhištány. Kde byl stvořen celý vesmír, všechno. Až po toto místo je to zelené. Potom, když začne budovat ego, zabarví se dožluta, tam používá slunce. Akci – ne „používá“ slunce ale začne konat, reprezentuje sluneční stranu. Takže ta zeleň je v podstatě částí Ganéši, svým způsobem je to část Ganéši, protože ještě nepřemýšlíte. Jste na úrovni, kde jste blízko Matce Zemi. Takže Matka Země vám dává.

Vaše sluneční část ještě není aktivní, dokud je tady zelená. Protože Matka Země dává tuto zeleň. Samozřejmě, že slunce dělá tu zeleň, to je něco jiného, ale vy to nezačínáte dělat. Když začnete sami něco dělat na lidské úrovni, celá ta věc zežloutne. Takže Svádhištána má dvě strany, fyzickou a mentální část. Fyzická část je zelená a mentální část je žlutá. Dnes jsme tady, abychom uctívali Šrí Ganéšu, chtěla bych, abyste teď donesli nějakou trávu z trávníků, nějakou měkkou trávu, to je důležité. Teď byste se měli dívat na tu zeleň, aby se zdokonalil váš Ganéša. Když je hodně teplo, můžete chodit po trávě bosky ráno, když je na trávě rosa. Ti, kteří jsou přehnaně aktivní, by měli jíst vegetariánskou stravu, pomůže jim to dostat se do středu.

Není to fanatismus, prostě jen více zeleniny, a jezte zvířata, která jsou velmi malá, tak je to v pořádku.