Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista (11 min)

(Location Unknown)

19821224 – Vytvořte překrásnou kolébku pro Krista

Než začneme s oslavou narození Krista, musíme krátce zrekapitulovat, co jsme po Jeho narození udělali, abychom porozuměli, jak si stojíme ve svém vztahu k Němu. Ptám se všech… Byl synem panny. Proto by nemělo dojít k sebemenšímu poskvrnění Jeho jména. Protože On přišel vykonat tu nejzáslužnější práci, vytvořit pro nás vědomí Ádžňa čakry, aby nám pomohlo vysát všechny naše hříchy, všechny naše podmíněnosti a celé naše ego. A tato velkolepá osobnost byla stvořena právě pro tuto významnou práci v každém z nás. Pro nás jsou Boží zákony závazné, protože víme, že je to jediná cesta, jak lze růst. Není to nařízení. Nýbrž dobrovolné přijetí, že musíme stoupat, že musíme být v pořádku, že v Sahadža józe nemáme žádné podmíněnosti, že se tím zlepšujeme, že díky tomu jdeme kupředu. Přijímáme tedy tu situaci a rosteme. Proto by vám realizace měla dát tu sílu bojovat proti antikristovským aktivitám vaší mysli. Musíte čelit sami sobě. To je to, o čem mluvím. Nejenže musíte čelit sobě, ale musíte čelit i takzvané společnosti kolem vás. A uvědomte si, že tyto podmíněnosti a tyto aktivity proti Kristu, do kterých jste zabředli, jsou naprosto škodlivé pro váš růst a váš vzestup. A protože jste výjimeční lidé, kteří dostali realizaci, musíte si to vyříkat sami se sebou a dospět k patřičným závěrům. Nemá význam dohadovat se s ostatními. Víte, že při podmíněnostech lidé ztichnou, nemluví. Ale ta podmíněnost uvnitř roste. V egu lidé mluví příliš a zatěžují druhé svými řečmi. A roste jim příliš velké ego. Člověk tedy musí být v pozici svědka, což znamená, že když máte mluvit, mluvíte, a když máte mlčet, mlčíte. To je na úrovni Višudhi. Na úrovni Ádžni musíte zavrhnout všechno odporné, zvrácené, veškerou špínu. Protože nyní se ve vás rozvinula nová citlivost. Citlivost ke svatosti, k příznivosti. Zkuste v sobě tuto příznivost více rozvinout. Zjišťuji, že lidé velmi snadno přilnou k negativním lidem. Ztotožní se s negativními lidmi. Je to velmi časté. A mají pocit, že jsou soucítící. Že je to soucítění, s čím pracují. Musím vám proto říct jedno – abyste vyřešili problém svého ega. Především se postarejte o to, abyste nenahrávali svému egu. A také si uvědomte své podmíněnosti, z nichž jsou teď bhúti. Všechny tyto podmíněnosti se ve vás staly bhúty. Všechny bhúty z církve máte v hlavě. Jsou tam všichni. Proto se musíte postarat o to, abyste je tam neměli, protože my musíme být svatí, musíme být čistí, musíme být vzkříšeni. My jsme vzkříšeni, Kristus nás vzkřísil. Ale musíte si uvědomovat, kolik toho pro nás musel vykonat. Čím více se pokoušíte být zajedno s negativitami, tím více Mu ubližujeme, tím více Ho týráme, tím více Ho sužujeme. Toho, jenž se narodil ve žlabu, ve velmi nehostinných podmínkách, kdy každý vyžaduje komfort. Který od samého počátku prošel životem plným nebezpečí, až do své smrti. Jeho narození, jak víte, se odehrálo v chlévě. Nikdo z vás se nenarodil v chlévě. Křesťanům přitom tolik záleží na pohodlí. To je nanejvýš překvapující, když Kristus se narodil v chlévě. Kristus se narodil za velmi chladné noci. Málem nebylo čím Ho přikrýt. Byl jako zářící štěstí. Musíme Mu tedy v sobě dopřát pohodlí. Neposkytneme mu přece ve své Ádžňa čakře ten žlab. Koryto myšlenek a trnovou korunu z nich. To Mu nepřipravíme. Zajistíme Mu pohodlí tím, že nebudeme akceptovat negativitu účastným soucítěním. Musíte být laskaví ke své příznivosti a svatosti, aby se Kristus mohl těšit svým pobytem ve vaší Ádžně. Abychom Ho nemučili svými planými myšlenkami, nežádoucím chováním, nepříznivým vystupováním a zvráceným přijímáním špatných nápadů. Zkuste si Ho vážit. Tady stojí. Zkuste Mu dopřát pohodlí. Kéž bych to mohla udělat Já! On však sídlí v Ádžňa čakře každého. Kdyby byl jen v Mé Ádžně, dopřála bych Mu to největší pohodlí. Jenže On se chce projevit v Ádžně všech. Proto vás jako Matka musím požádat, abyste se o Něj starali. Dopřejte Mu pohodlnou kolébku, ať se cítí příjemně a spokojeně, protože On se narodil, aby vám dal vaše vzkříšení. Vzal na sebe tak velkou zodpovědnost, vsát všechny vaše podmíněnosti, vsát celé vaše ego, ale to neznamená, že na ně navršíte kameny. Dnes je velký den svatosti. Pojďme oslavit narození Krista ve své Ádžňa čakře. Pějme na Něho chválu, aby se tam ve své nejčistší podstatě, ve svém svatém těle, projevil. A ve vší čistotě Mu projevujte úctu. S naprostou čistotou, protože On je čistota. Někdo může říct: „Matko, když je ryzí čistotou,“ jsou takoví hlupáci, kteří se Mě takto ptají, „když je čistý, jak Ho můžeme znečistit?“ Myslím tím, že když si Ho nevážíte, proč by tam byl? Odejde. Má rád čistotu. Odejde odtamtud, když pro vás nebude dost dobrý. Raději Mu vytvořte kolébku, překrásnou kolébku lásky, upřímnosti, takovou, jakou Mu připravila Jeho matka. Se vší sladkostí, vlídností a ujištěním, že budete vyživovat Kristovu velkolepost a příznivost. Bůh vám všem žehnej!