O kvalitách Jógéšvary (9 min)

(Location Unknown)

19830828 – O kvalitách Jógéšvary

Jiná skvělá kvalita Jógéšvary byla dokonalá síla rozlišování, která Mu byla vrozena. Věděl tedy, kdo je ďábel a kdo ne, kdo je dobrý a kdo špatný, kdo je posedlý a kdo není, kdo je nevinný a kdo není. Toto měl vrozené, tu sílu absolutního rozlišování. A měl schopnost která více vyjadřovala Jeho kvalitu být svědkem, jako „Sakši”. Měl schopnost, mám na mysli, že On sám byl „Sakši”. Řekla bych, že takto to lze snáze pochopit. To, že byl „Sakši”, znamená, že měl schopnost pozorovat celý svět jako hru. Za Rámových časů byl Ráma ten, kdo byl vtažen do svých problémů, aby ukázal, že je plně lidskou bytostí. Takže lidská bytost by neměla říkat, že je Bůh. Jak bychom mohli přijmout Boha? Protože konec konců, On byl Bůh. A tato Jeho schopnost být svědkem musí být vidět v každém jogínovi. Element, který On ovládá, je éter. V sanskrtu ho nazýváme „akáša”. Tento éter, jak víte, nyní využíváme pro televizi a rádio, pro jakýkoli druh kolektivní práce. Takže my jako jogíni musíme ovládat element éteru. A to je ze všeho nejsubtilnější v tom smyslu, že s ním proniknete do každé věci, do všeho. A je nade vším; například umělá hmota také proniká do všeho, do hmoty, do všeho, včetně ovzduší. Do éteru však vstoupit nemůže. Negativity tedy nemohou vstoupit do éteru. Takže když vstoupíte do své éterické zóny, vstoupíte vlastně do oblasti, která je bezmyšlenkovým vědomím. Abyste tedy dosáhli svého éterického stavu, musíte rozšířit své bezmyšlenkové vědomí. A podporu k tomu poskytuje Kristus, Duch. Jako jogín si nyní můžete uvědomit, že váš stav mysli by měl být éterický. A jaký by měl být stav vašeho superega? Toto se týká ega, že byste měli být v éterickém stavu. A z pozice superega byste to měli vidět jako hru. Měli byste vidět hru negativního. Negativita uteče, nenechte se však do ní vtáhnout, nenahrávejte jí. Pak se ta negativita od vás oddělí. Takže ego i superego vycházejí z Višudhi čakry. Mohou ustupovat pomocí Ádžňá čakry, musí být však absorbovány ve Višudhi. Nejskvělejší kvalitou Jógéšvary je, že On vůbec není vtažen do ničeho, je absolutně odpoutaný. Když jí jídlo, nejí ho, jestliže hovoří, nemluví, jestliže vidí, nevidí, jestliže slyší, neslyší. Nijak se Ho to nedotýká, neulpívá to na Něm, nepůsobí to na Něj. V jakékoli ze svých forem je úplný. Šestnáct okvětních lístků je kompletní forma, šestnáct dnů v měsíci je púrnima. Takoví musíme být, úplní sami v sobě, s naprostou důvěrou v sebe sama. Důvěra by se však neměla zaměňovat za ego. Důvěra je úplná moudrost, úplná dharma. Je to úplná láska, úplná krása a je úplným Bohem. Tak by to mělo být. Když On tedy v Gítě řekl: „Vzdejte se všech svých dharem a odevzdejte se Mně,” mínil tím: „Když se vzdáte všech ostatních věcí, o které máte starost, a sjednotíte se se Mnou, postarám se o vás.” Odevzdejte odpovědnost Šrí Krišnovi. Pak se dokonale integrované Božství začne projevovat skrze vás. Jestliže řeknete, že musíte být zodpovědní, On řekne: „Dobrá, do toho, zkus to.” Řeknete-li však: „Ty jsi odpovědný, já jsem jen orgán nebo nástroj ve Tvých rukou,” pak to začínáte projevovat dobře. A tím se vaše Višudhi otevírá. Toto je určitá část Jógéšvary, o níž jsem vám říkala. Jelikož však je mozkem uvnitř nás, stává se mozkem v nás. Musíme vědět, že všechny kvality Božího mozku jsou s Ním. Takže cokoli děláme svým mozkem, – například intriky, zlodějnu, klamání, což podle vašeho mozku jsou všechno špatnosti, jak to nazýváte, – On provádí za božským účelem, aniž by se tím jakkoli poskvrnil. A druhá stránka toho je, že cokoli děláme takzvaně pozitivního, například politiku či diplomacii, vůdcovství, to všechno je Jeho vlastní činnost, dokonce i přemýšlení o budoucnosti a všechno, co On pro nás dělá. Plánování, přemýšlení o všech těch věcech, administrativu – jako hru, vše dělá jako hru, protože On je Mistr, jak říkáme „Sútradhara”, ten, který dělá v dramatu prolog, ten, který si hraje se strunami, s pantomimou.