Šrí Krišna púdža, 18/09/1983, Los Angeles, USA,

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Když jsem poprvé přiletěla do Spojených států, bylo to do Los Angeles. Protože to je místo andělů. Vlastně jsem si říkala, že to určitě bude velmi svaté místo k prvnímu přistání v této úžasné zemi, Spojených státech. Jak víte, Spojené státy americké jsou jako celek Višudhi čakra. Višudhi čakra má tři části. A střední část Višudhi čakry jsou Spojené státy. Střední část Višudhi čakry ovládá Šrí Krišna. A Jeho síla je Rádha. „RÁ – DHA”. „RÁ” znamená energie, „DHA” je ta, která energii udržuje. „RÁ – DHA” – „dha-re-ti-sa”. Ona je tedy ta, která udržuje energii, proto má jméno Rádha. Je silou Šrí Krišny. Slovo Krišna pochází ze slova „kriši“, což znamená orání, nebo lze také říci, že zemědělství se nazývá „kriši”. Ten, kdo orá a sází do půdy semínka, dělá kriši. A proto se nazývá Krišna. A semínko, které zasel, je semínko duchovnosti. Byl to Šrí Krišna, který řekl v sanskrtu: „Nainam chindanit shastrani nainam dahati pavaka na chainam kledayanty apo na sosayati marutah.” To znamená, že ho nelze – duchovní život, věčný život nebo Ducha – nelze ničím zabít, žádnou zbraní, ani odfouknout vzduchem, ani vsáknout nebo zničit. Takže Kristus přišel na tuto Zemi, aby svým vzkříšením dokázal to, o čem mluvil Šrí Krišna. A většina z vás sahadžajogínů zná vztah mezi Kristem a Šrí Krišnou, proč byl nazýván Kristem. Slovo Kristus pochází z téhož – Kriši. A Jeho první jméno pochází ze slova Ješóda. Ješódě se říká také Džesu nebo Jesu. A proto se Kriš… Kristovi říkalo Džesu nebo Jesu. Někteří lidé Mu říkají Jesu a někteří Ho nazývají Džesu, kvůli Ješódě, nevlastní matce Šrí Krišny. Také víte, že Rádha byla totožná s Mahálakšmí, takže to vlastně byla matka Krista, Marie. Všechny tyto věci můžeme dokázat v Sahadža józe. Protože když Kundaliní vzestoupí až do Višudhi čakry a tam se zastaví, můžete se zeptat: „Byl Krišna synem matky Marie? (Vlastně) byl Ježíš synem matky Marie? Byl synem Rá, což je totéž jako Rádha?“ Pak se Kundaliní pohne. Dnes tedy Sahadža jóga dokazuje, co bylo řečeno doposud. Dokazuje to. Není to jen vymyšlený příběh. Protože lidé tomuhle všemu nevěří. Myslí si, že je to jen vymyšlený příběh. Kdo byl Kristus? Kdo byl Krišna? Kdo byla Rádha? Nakonec neexistoval ani Bůh. Pouze v Sahadža józe však můžeme dnes dokázat, že to, co říkáme, je pravda. Protože díky realizaci jste připojeni k hlavnímu zdroji. Vaše vibrace začnou proudit. Začnete pracovat jako počítač. Ať položíte jakoukoli otázku, odpověď k vám přijde jako ohromné vibrace, nebo se zastaví, můžete cítit horkost nebo můžete mít puchýře. Takže celá ta zpráva je vám doručena skrze konečky prstů. Jak velmi jasně řekl Mohamed Sáhib, že v čase vzkříšení vaše ruce budou promlouvat. Muslimové však o vzkříšení vůbec nechtějí mluvit. Protože oni chtějí lidi strašit soudným dnem. Nechtějí hovořit o čase vzkříšení, který přichází a je přechodným obdobím. Chtějí ten čas využít ke strašení lidí a říkají: „Teď přichází váš soudný den!” „Teď přichází váš soudný den,” takže se každý bojí Boha a myslí si, že bychom měli jen čekat na svůj soud a že není nic mezi tím. Višudhi je tedy zvláštní čakra. Višudhi čakra byla vytvořena v sobotu. Takže důležitá hvězda pro Višudhi čakru je Saturn. Vždy, když je Saturn nejvýš, v Americe se lépe daří realizovat věci. Myslím ale, že toho o sobě mnoho nevědí. Nevědí, kdo jsou, proč přišli na tuto Zemi, jaká je jejich práce, co mají dělat nebo za jakým účelem Bůh stvořil Ameriku. To první, co v nás Višudhi čakra vykonala, bylo, že když jsme se stali lidskými bytostmi, takto jsme pozvedli hlavu. Když jste takto pozvedli hlavu, stali jste se lidskou bytostí v tom smyslu, že teď je ve vašem vědomí nový pohyb. Ten nový pohyb ve vašem vědomí začal asi před 6000 lety, když na tuto Zemi přišel Šrí Krišna. Tento nový pohyb znamenal, že je to Otec. Oslavovali příchod Otce, a tak si v sobě lidé rozvinuli nový druh nástroje, zvaný ego. Když byl mozek pozvednut takto, pyramidově se rozšířil, je to pyramida, stal se pyramidou. Zvíře má mozek plochý. A postupně narůstá. Když se hlava napřímila, když přijali zodpovědnost za napřímení hlavy, mozek začal růst takovým způsobem, že se stal pyramidou. A když se stal pyramidou, pozornost začala být jiná, než je pozornost zvířete. Protože když vlny vašeho vědomí padaly na strany té pyramidy, dostaly se do silového rovnoběžníku, takže výslednice, výsledná síla, teď dopadá takto, jde takto, výslednice je takto. Měla dvě strany. Jedna byla takto, další takto. Takže vědomí nebo můžeme říci pozornost, místo aby šla dovnitř, začala jít ven! Jedna část výsledné síly šla tedy ven, a proto když jste se stali lidskou bytostí, vaše pozornost šla ven. Jsou to jen lidské bytosti, kdo má pozornost venku. Ne že by to zvířata neměla, ale pozornost lidských bytostí je taková, že vytvářejí reakce. Například když něco vidíte. Teď například vidím dům lékaře, tak se mi v mysli spustí reakce – co je to, co to znamená, kolik to muselo stát, od koho to koupili! Ať vidíte cokoli, začne to ve vás vyvolávat reakci. U zvířat to tak není. Zvířata si maximálně řeknou: „Toto musím sníst, tamto musím sníst, tamto musím získat!“ Nepřemýšlejí o tom však. Jsou to jen lidské bytosti, kdo přemítá. A toto přemítání nastává díky pyramidové struktuře jejich mozku. A vyvolává to specifickou reakci v samotném mozku, takže si začneme rozvíjet své vlastní ego, své vlastní mýty, své vlastní mentální projekce. A když si vytvoříme své vlastní mentální projekce, toto ego spustí: „Já vím!“, „V čem je problém?“, všechny tyto nesmyslné věci. A jakmile se začne projevovat tohle, balón ega se začne nafukovat. Začne tlačit na další balón, který je uvnitř nás, superego, jako u zvířat. A pak se dostane do středu. Tímto způsobem se z nás staly lidské bytosti. Jenže pak jsme své ego začali zvětšovat. To začne překrývat superego a dochází k zvápenatění, čímž si vytváříme své já-ství. Takže toto všechno se stalo, když jsme pozvedli hlavu, napřímili hlavu a přestali být jako zvířata. Višudhi čakra tedy v lidské evoluci hraje významnou roli, neboť díky vývoji Višudhi čakry jste se stali lidskými bytostmi, to zaprvé. Zadruhé, protože je to čakra Otce, který se znovu stává prapůvodním – jak tomu říkáte, v… (maráthí) …makrokosmem, stanete se makrokosmem. Vy jste mikrokosmos a Otec je makrokosmos. Stanete se tím tedy díky Višudhi čakře, kterou řídí Šrí Krišna. On se stává tím makrokosmem, zvaným Viráta. V mozku se to projevuje v této části, (u pěšinky vlasů Šrí Mátadží) v této části hlavy. Je to tady, kde začínáte projevovat své kvality makrokosmu, v tomto bodě. No a tato Višudhi čakra je specifická tím, že stále říkáme: „Zodpovědnost spočívá na mých ramenou.“ Stále říkáme, že zodpovědnost leží na mých ramenou. To proto, že Višudhi čakra vám dává smysl pro zodpovědnost. A proto Američané cítí zodpovědnost za celý svět, víte? Přirozeně! Je to perfektně pochopeno, oni cítí zodpovědnost za celý svět. Nakolik jsou si však své role lidí se zodpovědností vědomi, to je jiná věc. Oni tu zodpovědnost cítí, pokud však svou roli zodpovědných lidí chápou, pak musí být ideálem. Vzorem. Protože člověk, který je zodpovědným člověkem v rodině, musí být pro ostatní vzorem. Řekla bych, že to začalo velmi dobře v době Abraháma Lincolna. Začalo to velmi dobře. Když začnete mluvit o demokracii, je to také – demokracie není nic jiného než kolektivita. On začal hovořit o kolektivitě lidí tvořené lidmi. To všechno ukazuje, že smysl pro kolektivitu začal přicházet právě v této Višudhi čakře. Pak ovšem pouze lidé, kteří jsou ve středu, mohou zůstat normální. Ale ti, kteří se příliš sklánějí, nebo ti, kteří se příliš zaklánějí, mají problémy. Ti, kteří se sklánějí před ostatními, si rozvíjejí superego. Stávají se přespříliš pokornými, jako například rozvojové země. A ti, kdo se zaklánějí, jsou lidé, kteří se snaží ostatním dominovat. Kteří mají ego. Takže díky nenadálému požehnání Boha Američané objevili tolik věcí a v Americe se začalo nadměrně rozvíjet ego. Jenže ego je jako balón, jak jsem vám říkala. A nechává vás poletovat ve vzduchu. A když létáte ve vzduchu, stanou se z vás povrchní lidé. Nemáte žádné ukotvení. Má to však jednu výhodu – pokud víte, že se vznášíte ve vzduchu, můžete mít úplný a ucelený nadhled. Kompletní vizi celku, máte-li čisté oči a přímočaré záměry. Další věc, která vyvstala, jak sem lidé přicházeli, bylo to, že cítili, že jsou naprosto nový národ. Má to jak výhodu, tak nevýhodu. Výhoda spočívá v tom, že pokud jste noví, je to velmi dobré, můžete být velmi snadno transformováni v něco lepšího, neboť nemáte v mysli žádné podmíněnosti. Jste velmi čistí, plně připraveni něčím se stát. Nebo možná také kvůli nedostatku tradic žasnete nad vším, co je staré, což platí obzvlášť o Američanech, když třeba skoupili všechny staré mosty z Anglie a přivezli je sem. A touha po starých věcech je zde velmi silná. Jako by všechno nové bylo absurdní! Pak možná i Sahadža jóga je pro ně něco absurdního. Protože podle nich je to něco nového. Jelikož jde o nové národy, začali odmítat všechno, co je nové, jako absurdní. Takže je třeba říci, že Sahadža jóga ve své dnešní podobě je to nejpradávnější vůbec. Začala se vznikem vesmíru a teď přišlo vyvrcholení, protože je to živoucí proces. Jako když na stromě vidíte květ, je to první nový květ. Ale ten květ vznikl ze semínka, které má kořeny a potom stonek, pak narostou listy a teprve pak rozkvete květ. Takže i když ten květ vypadá jako nový, má za sebou dlouhý vývoj. Stejně tak je Sahadža jóga prastará jako sám vesmír. Ale pro lidi, kteří tolik prahnou po dědictví, je těžké poznat, co je skutečná tradice. Jen opravdu tradiční lidé dokážou poznat, co je skutečná tradice. Když jsem posledně přijela do Ameriky, šokoval Mě člověk, který se Mnou přišel udělat rozhovor. Během hovoru se Mě zeptal na jednoho pána, který byl z indického úhlu pohledu absolutně netradiční. Jmenoval se Rámakrišna Paramhamsa. Oženil se s ženou a udělal si z ní matku. Myslím, že tohle neudělal nikdo. Ráma to neudělal. Krišna to neudělal. Je to něco absurdního. Ale pro ně to byl ten nejtradičnější člověk. Řekl Mi: „Matko, Vaše Sahadža jóga není tradiční, když nevěříte v Rámakrišnu.“ Za posledních padesát, šedesát let se vynořili všichni tito neotradiční lidé. Další byl ten člověk z Pondicherry (Šrí Mátadží zřejmě míní Aurobinda). Další absurdní situace. Říkal své ženě „matko“ a jeho vztah k ní je rozporuplný. Neví se, jaký měli vztah. Chci říci, že v indické tradici je něco takového nemožné. Musíte mít naprosto jasný vztah s každým. Nemůžete mít rozporný. Ani přítelkyně, ani manželka, ani žena, ani matka či sestra. Taková situace je naprosto netradiční. Nemyslitelná. Chci říci, že vy Indové víte, že toto není možné. Je to absurdní situace. Pro některé lidi je však on tradiční. Asi před šedesáti lety, řekla bych, v době kolem Mého narození, začala negativita, která pochopila zmatenost Západu, nabírat nový kurz. Všechny negativity jsou pozápadnělé, když se na ně podíváte. A ony tu západní zmatenost převzaly, aby z ní těžily. Využily ji pro svůj vlastní prospěch. A zde západní lidé selhali – nedokážou tyto negativity odhalit. Onehdy v Jungově ústavu jsem měla hovořit s Jungovými stoupenci o Sahadža józe a Jungovi. O Jungovi jsem se dozvěděla, až když zemřel, kdy o něm vyšel krátký článek. Nikdy jsem nestudovala psychologii. Samozřejmě jsem se snažila osvojit si nějakou terminologii, abych s nimi mohla mluvit. Občas Mě napadalo, že bych mohla promluvit i s nimi. Ale tito Jungovci, všichni velcí intelektuálové, významní, víte, tam seděli přede Mnou, aniž bych o nich kdy slyšela, jako třeba Prezident Americké jungovské společnosti. Chvilku před začátkem jsem si jen prošla jednu knihu a viděla jsem nějaké diagramy, které Mě skutečně zmátly. První představa, kterou měli… byly to samozřejmě všechno Jungovy mentální představy. Neobviňuji ho, protože on měl realizaci, ale nevěděl, jak byl ten stav vytvořen, za jakých okolností, a jeho pohyb byl dosud pátráním hledače po tom, jak získal realizaci. A všechny pohyby byly lineární. Nerozšiřovaly se z jednoho bodu do všech stran. Takže to nebylo ucelené, sjednocené. Přišli s tím, že vespod je nevědomí, které se nikdy nestane vědomím. Nahoře bylo nevědomí, které se může stát vědomím. Pak tam bylo podvědomí a na vrcholu toho bylo ego. Řeknu vám, takový zmatek! Řekla jsem: „Podívejte, už jen samo to slovo nevědomí je matoucí. Co myslíte tím nevědomím? Cokoli, co necítíte ve svém nervovém systému, je nevědomí – je to tak? Ale co to znamená? My necítíme podvědomí. Potom je tedy podvědomí také nevědomím. Cokoli, co necítíme, například existují určité zvuky určitých frekvencí, které vůbec neslyšíme. Slyšíme to, co je pro nás jako pro lidské bytosti přípustné. To jako vědci všichni víte. Neslyšíme všechno. Takže všechno, co je nevědomí, je chaotický mišmaš. Všechno možné smíchané dohromady. Ale Bůh není chaotik, víte. On je precizní džentlmen. Ví, co dělá. On je ten nejlepší organizátor. Jak se tedy můžete strkat do takové škatule, kde vespod je nevědomí, nad ním je nevědomí, které se stane vědomím, nad tím je podvědomí, nad vědomím, a na vrcholu toho všeho je ego! Takže jdete dolů s tímhle vším v sobě a kam jdete? A jak teď půjdete? Takže první chybou bylo tvrdit, že jsou tam nějaké vrstvy jedna na druhé. Není to tak. Jsou umístěny vertikálně. Ego je na pravé straně a superego je na levé straně. Budoucnost je na pravé straně a minulost je na levé straně. Takže podvědomí je na levé straně a nadvědomí je na pravé straně. Střední cesta zůstává prázdná, vlastně jako v každém uspořádání. Řekněme, že jedete na letiště. Musíte procházet zdmi, abyste se dostali k letadlu? Když se my, lidské bytosti, nedopustíme tak hrozné chyby, jak by takovou chybu mohl udělat Bůh? Uvažovat takto bylo tedy naprosto chybné. Takže střední cesta je uprostřed, pravá je vpravo a levá vlevo. A do podvědomí nemusíte chodit vůbec. Ospravedlňují totiž lidi, kteří se je pokoušejí dostávat pod hypnózu, zkouší je zhypnotizovat nebo jim dát nový druh zkušenosti, abychom přijali vše, co bylo nevědomé. A i když nějací lidé začnou náhle skákat, říkají: „Ó, to je skvělé.“ Vjemy, které jste získali z podvědomí nebo nadvědomí, považovali za něco úžasného. Musím říct, že to byla pomatenost vašich intelektuálů. Totální. Tak oni se mýlí. Vaše cesta je přímá, absolutně, pro Kundaliní. Jen musí přijít ten, kdo Ji má zvednout. To je vše. Ale jinak to jde všechno velmi dobře, není třeba dostávat se do toho hrozného podvědomí.“ Když jsem jim to řekla, byli užaslí. Říkali: „Matko, je to tak prosté?“ Řekla jsem: „Je to velmi prosté. Nevědomí je rozděleno na čtyři části. Jedno je kolektivní podvědomí, jedno je kolektivní nadvědomí, jedno je, lze říci, kolektivní peklo a na vrcholu toho je super-kolektivní vědomí.“ Takže kam musíme jít? Měli bychom znát svůj cíl. Pak ho musíme dosáhnout. A to je problém všech lidí, kteří se zapletli s Muktánandou. Položili Mi otázku: „Co je špatného na Muktánandovi? Proč je tak nebezpečný?“ Jedna paní, chudinka, přišla a říkala: „Ó, šla jsem tam, zničila jsem si záda a teď jsem navždy vyřízená. On je tak nebezpečný muž. Lichotil mi. Šla jsem tam a nevím, co se mi stalo se zády. Nemohu sedět více než deset minut na jednom místě, pak musím vstát. A mám přístroj, kterým se musím pořád masírovat.“ Takže vidíte, jak je nebezpečný. Pak začali rozvíjet další teorii, že musíme trpět, když máme jít k Bohu. Proč? Chci říci, že to ani náhodou není nápad Boha. Proč byste měli trpět? Nechal za vás trpět Krista. Tím to skončilo. Vy raději netrpte. Vůbec není třeba trpět. Všechny tyto nápady tedy pronikly do těchto západních lidí. A oni všechny tyto mentální projekce přijali, aniž by porozuměli, co je napsáno v dalších knihách. Vždyť se to dá poznat! A oni mohli maximálně do šedesátých let, kdy tito hrozní, velmi povrchní lidé, přijeli do Indie a objevili některé z tantrických knih, protože chtěli ospravedlnit Freuda pomocí indické kultury. Tak získali tantrické erotické věci a podobně, přivezli tyto knihy a některé z nich si přečetli. Nevím, co to bylo za knihy – tvrdili, že Kundaliní je v žaludku, jiný tvrdí, že je v mozku… Nevědí zkrátka, kde Kundaliní je. Píší tak tlusté knihy. Dokážete si to představit? Napsali tak objemné knihy! Víte, když se napíše kniha, každá ještě není bible. Ale pro ně, pokud je něco napsáno v knize, je to bible. A tak začal všechen ten zmatek. Tito lidé tedy přišli, aby z toho měli prospěch, a teď se z nich stali velcí guruové s mnoha penězi. Bohatí lidé. Avšak teď, protože ruka Boha je ohromná, se jeden po druhém dostávají ven z hlav těch lidí. A Já doufám, že přijde den, kdy lidé prohlédnou. Takže úkol Sahadža jógy je nastolit ve vás pravdu. Není to tak, že můžeme mít členství. Nemůžeme do ní člověka zapsat. Nemůžeme je nazvat certifikovanými sahadžajogíny. Je to růst člověka, který musí být vidět. Existuje spousta přednášek, které jsem měla na téma „ritambhara pragja“ a podobně, a myslím si, že pro každého sahadžajogína je nezbytné naslouchat těmto přednáškám, projít si je, porozumět jim a meditovat, abyste rostli. Protože to, co můžeme vytvořit, není něco umělého. Je to živoucí proces živoucí energie živoucího Boha. Takže to musí růst. Toho růstu nemůžete dosáhnout přemýšlením. Naopak nepřemýšlení vám umožňuje stále větší růst. Jedině když to ve vás začne růst, zjistíte, kdo jste. To je jediný způsob, jak můžete dosáhnout stavu toho super-vědomí a upevnit se tam. Jen pak budete vědět, o čem mluvím. Další věc je dnešní púdža. A teď, co to je púdža. Dokážete vy říci, co je púdža? Vlastně jsem měla púdžu včera a víte, není pro Mě snadné snášet púdže, abych byla zcela upřímná. Protože těch vibrací je tolik, že nevím… A pak jsem dvě hodiny jela na letiště, vydávali jsme vibrace a dávali je celému newyorskému letišti. Bylo to nezbytné. Fungovalo to. Vibrace totiž začnou proudit ohromnou silou, a pokud je vy, lidičky, nevstřebáte, nějakou dobu trvá, než se Mi dostanou z těla. Jsem pak poněkud těžká. Ale pak vyproudí ven a Já se cítím lépe. A to jediné, co se děje, když říkáte mantry, je, že probouzíte Božstva v sobě a začínáte dostávat vibrace. A když jsou vaše Božstva probuzená, jsou probuzená díky síle Božstev ve Mně. Dá jim to opravdu hodně práce a vyzařují kvůli tomu ohromné množství vibrací, které musíte vstřebat vy, když jsou vaše Božstva probuzena. Tak se to děje. Nemůžete to popsat slovy. Nemůžete to sdělit slovy. Je to dění, které musí nastat. Mnoho lidí může po příchodu do Sahadža jógy jít zpočátku trošku takto. Postupně se upevní, probudí, dorostou do toho, pak je to v pořádku. Někteří lidé prostě vystřelí během jednoho dne a jsou tam. Není v tom vůbec žádný rozdíl. Protože je to narůstající věc a musí to růst. Někteří lidé mají svou zem tak úrodnou, nebo možná něco jiného, že to prostě funguje rychle. Takže nikdo by neměl nikoho obviňovat. A zejména by se nikdo neměl cítit vinen, protože to pak chytá Višudhi na levé straně. Především kvůli Americe mám na sobě tento kámen, kterému se říká černý safír. Protože to je kámen Šrí Krišny. Je to kámen Višudhi čakry. Každá čakra má kámen. A toto je kámen Višudhi čakry, takže ho mám na sobě jen proto, že jsem přijela do Ameriky. A Já doufám, že dnešní uctívání odhalí potenciál této země posílením Božstev, a to samotného Šrí Krišny, který to má na starost. Tím, že Ho potěšíte. Tím, že Ho zaktivujete. A On má skvělé kvality, jedna z Jeho nejúžasnějších vlastností je „sanváhra šakti“, pomocí které dokáže zabíjet démony. A všichni ti démoni, kteří jsou zde usazeni, jsou opravdu pomýlení. Protože pokud toto je místo Šrí Krišny, jsou zde ve velmi nebezpečném postavení. Jakmile zde totiž bude probuzen, budou všichni naprosto zničeni Jeho sudaršana čakrou, kterou drží v ruce a může s ní jednoho po druhém zabít. Ale nejprve musí být potěšen, musí být probuzen, musí být „prasana“. To je to slovo. „Prasana“ znamená být potěšen. A pak se to vypracuje. Takže dnes budeme mít nejprve malou Ganéša púdžu, protože Ganéša púdža se dělá právě pro upevnění nevinnosti. Nevinnosti místa. Jakmile se upevní nevinnost… to je to nejdůležitější. To je podstata všeho. Ganéša je podstata. A pak budeme mít Šrí Krišna púdžu a pak púdžu k Déví, Síle. Takže budeme mít tři púdže. Jednu po druhé, ale každou krátkou. Souhlasíte?