Veřejný program 07/08/1984, Bath, Anglie

(Anglie)

1984-08-07 Search Something Higher, Bath, UK, DP, 87' Chapters: Talk and Q&A, Self-Realization, Cool BreezeDownload subtitles: CS,EL,EN,FI,LT,NL,PT,RO,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): Watch on Youtube: Watch and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program, 07/08/1984, Bath, Anglie 

Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto starobylého města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v těchto moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu, kdy začínáme přemýšlet: „Co dál?“ Jakoby to, co chtěli Římané – moc – už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek – to všechno už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí, že musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících, měla bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi, velice výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech. O krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským – sákšát. Získají svoji realizaci, kterou nazývají „átma sákšátkár“, a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní časy. Ale na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí, co dělat sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným omezením v životě, ve způsobu myšlení. A pak začali natolik prolamovat hranice, že ztratily všechny tvary. Existuje takové promíchání barev, které jsme měli, že je těžké poznat, čím lidská bytost byla, čím je a čím bude. Otázka, které dnes čelíme, zní: Narodili jsme se na tuto zemi, abychom žili, měli jídlo, nějaké pojištění a nějaké děti, vnoučata a pak zemřeli? Podobá se to zvířecímu životu, že? Co je tak velkého na tom, být lidskou bytostí? Takže rozumíme jedné věci, že lidské bytosti mají schopnost udělat něco velkého pro kolektiv, pro lidi, které je obklopují, pro společnost, ve které žijí. A toto samo uvnitř nás vyvolalo růst do tohoto uvědomění si, že musíme najít způsob a metodu, prostřednictvím které budeme dělat věci pro kolektiv, pro zbytek světa. Je to velice zjevné – toto uvědomění si, že nemůžeme žít sami, že musí existovat nějaký druh spojení s celkem, a že musíme najít toto spojení, díky kterému můžeme skutečně šířit dobro, poctivost, blaženost míru. Nejdůležitější věcí je, že když začneme dělat jakoukoliv takovouto práci, nebo jakoukoliv sociální práci nebo jakoukoliv pomocnou práci pro kolektiv, rozvineme si uvnitř sebe jistý druh ega. Je to velmi běžná věc. Například jsem byla předsedkyní jedné organizace v Indii, nazývané Předsedkyně nevidomých. A když chtěli pozvat guvernéra, víte, velmi význačné ženy, z velmi vysoce postavených rodin – velmi se mezi sebou pohádaly o to, kdo bude sedět vedle guvernéra. Byla jsem jimi dočista ohromená. Řekla jsem: „Jelikož budete před nevidomými a nevidomí nerozeznají guvernéra od jiného člověka, k čemu je bojovat kvůli tomu, kdo bude vedle guvernéra sedět? A bylo tak překvapující, že se tento boj stal natolik tvrdým, že člověk nemohl najít řešení. Tak jsem použila jistý humor a řekla jsem: „Dobře, uděláme to, že guvernérovi dáme na hlavu velké prkno a můžete, jako vrabci, sedět někdo na jedné straně a někdo na druhé!“ Pouze s tímto druhem humoru jsem dokázala neutralizovat jejich představy, protože dokonce, i když jsou tak vzdělané, jsou všechny velmi dobře situované, jsou to všechno velmi zámožní lidé a chtějí pomoct ostatním, protože se myslí, že musíme pomáhat chudým, lidem, kteří potřebují naše peníze, nebo možná naše vedení, a přijdou, věnují svůj čas, peníze a to všechno, a dopadnou tak hloupě kvůli sociální práci. Takže to obnáší to, že když komukoliv zkoušíme pomoci, ve skutečnosti pomáháme sami sobě. Poněvadž to nemůžeme snést uvnitř sebe, tak zkoušíme druhému pomoci. Problém ale je, že tu není to vědomí, a proto lidé trpí buď kvůli egu nebo nějakému druhu podmíněností, když se přiblíží k jiné společnosti. Jako třeba jakákoliv společnost, vezměme si nyní – například nyní jsem v britské společnosti, můžeme říct, nebo anglické společnosti. Když sem přijdu, okamžitě se musím přizpůsobit této společnosti. Například, nosím tuto červenou značku. Tak každý se vám bude smát, bude si z vás dělat legraci. Takže začnete uvažovat – co to je? A prostě ji smažete, protože si budete myslet, že je to něco divného. Například v Indii, když půjdete ve vesnici a nalíčíte se rtěnkou, lidé řeknou: „Co se děje s touto ženou, proč si dává rtěnku?“ víte, neměla by ji používat. Tak pak se bude každý smát a bude vidět, že je to něco divného, co dělá, a ona se pak bude snažit přizpůsobit se jejich požadavkům. A takto se dostáváme do našich podmíněností. Takže když se vyrovnáváte se společností, buď si rozvinete ego, nebo si rozvinete superego nebo vaše podmíněnosti. Takže v čem je problém, proč si tyto věci rozvíjíme? Neměli bychom. Měli bychom si stát za svým, být, čím jsme, a měli bychom vidět celý svět jako svědek. Takže problém je v tom, že když jednáte se společností, musíte vědět, že jste nedílnou součástí celku, že každý, koho vidíte, ať už je to Angličan, Ind nebo Arab, jsou nedílnou součástí jedné obrovské bytosti nazývané Bůh Všemohoucí. A když tyto části nejsou probuzeny, myslí si, že jsou odděleni a bojují mezi sebou nebo se vzájemně podmiňují nebo napadají ego a takto to pokračuje. Ale jakmile si jsou vědomi této kolektivity, že jsou nedílnou součástí celku, stanou se jedním, začínají se pohybovat v jednotě. Například v pokusu s héliovým plynem zjistili, že když začnete snižovat teplotu héliového plynu, všechny molekuly, které s teplem bojovaly, se prostě zchladí, zklidní, a začnou být tak kolektivní, že jejich pohyb jde stejným směrem, jako ptáci se pohybují podle vedoucího, stejným způsobem začne pohyb. Toto se musí stát uvnitř nás, když hovoříme, že musíme mít v tomto světě mír, že musíme mít ty nejlepší věci a že by lidé měli žít mírumilovně a šťastně. Musíme vědět, že lidské bytosti, tak jak jsou, potřebují proměnu. Dokud se nepromění do tohoto nového vědomí kolektivity, nemohou se přizpůsobit společnosti nebo druhému člověku. Také, uvidíte, že potkáte přítele, řeknete: „Je to můj přítel,“ nebo „je to můj bratr,“ nebo „je to moje sestra“ – začíná přicházet toto „moje“ a cítíte, že je to velice blízký vztah. Ale najednou objevíte, že: „Ne, je to můj nepřítel.“ A pak se můžete stát takovými nepřáteli, že byste nevěřili, že jste se kdy přátelili, a také že odhalíte druhého do takové míry, že jste sami překvapeni. Toto se nám stává, protože nevíme o druhém člověku, se kterým se přátelíme, že je také nedílnou součástí celku; a že v něm musíme probudit to uvědomění, takže pochopí, že jsme všichni nedílnou součástí celku. Nyní, uvnitř nás leží síla, která nás činí kolektivně vědomými. A tato síla leží v trojúhelníkové kosti nazývané sakrum a známe ji jako Kundaliní, ale v Bibli je popsána jako Duch Svatý. Nuže, tento Duch Svatý, o kterém víme z Bible, je pro mnoho lidí velmi nejednoznačný, protože není jasně popsáno, co tento Duch Svatý je. Zeptala jsem se jednoho kněze, řekla jsem: „Co myslíte Duchem Svatým?“ Tak řekl: „Jsem agnostik.“ Tak jsem se ho zeptala: „Tak co tam tedy děláte? Jestliže jste agnostik, jestliže v to nevěříte, tak co tam děláte?“ Řekl: „Dělám svoji práci.“ Takže celá věc se pro ně redukuje na zaměstnání, když to nedokážou vysvětlit. Ale může to být velice jasně vysvětleno, že to je síla Prapůvodní Matky. Máme Otce a Syna, ale co Matka? Slyšeli jste o otci a synovi bez matky? Takže toto je Prapůvodní Matka, která je Svatým Duchem, a je uvnitř nás odražena jako Kundaliní v trojúhelníkové kosti. Tato trojúhelníková kost je velmi důležitá, protože byla Řeky nazývána „sakrum“, což znamená „svatá“. Takže oni věděli, že na tomto místě existuje něco posvátného, nějaká síla, nebo možná věděli, že to je Svatý Duch. Ať už to bylo cokoliv, věděli to, protože ji nazývali svatou kostí. Nuže uvnitř nás je sedm center, jak jsem vám včera v Bristolu vyložila, že máme uvnitř sebe sedm center, která jsou subtilními centry. Tato centra uvnitř nás existují. Můžete se mě ale zeptat: „Matko, proč bychom tomu měli věřit?“ Neměli byste, neměli byste mi věřit, ale vezměte to vědecky jako hypotézu. A když vám ji dokážu, tak budete vědět, že to, co říkám, je pravda. Takže tato centra spočívají uvnitř nás a navenek se projevují hrubým způsobem v různých pleteních, o kterých vědí doktoři. Tato centra existují, a velice jemný bod – jako první centrum, jak jsem vám řekla, je centrum nevinnosti. Druhé je centrum naší tvořivosti. Třetí centrum je centrem našeho shánění. Sháníme potravu, pak sháníme přístřešek, pak sháníme peníze, majetek, moc, lásku: všechno to přichází skrze toto centrum, které se navenek projevuje jako solární pleteň. Nad tím je centrum – nazýváme ho centrem Matky, protože toto centrum je tím, které vám dává ochranu. Tohle centrum má tu zvláštnost, že pod ním leží hrudní kost. A v hrudní kosti, se asi do dvanácti let vytvářejí protilátky. Jsou jako vojáci Matky a tito vojáci jsou k dispozici v hrudní kosti, a hrudní kost je zodpovědná za všechny tyto vojáky. Když je tu nějaký útok nebo je tu něco, co vás vyděsí, hrudní kost začne z ničeho nic pulzovat. Když začne pulzovat nebo se pohybovat, pak výsledkem toho je, že protilátky dostanou informaci – tak jako dostáváte informace prostřednictvím éteru. Nevidíte éter, ale získáváte informace – stejným způsobem, jsou jako radiopřijímač, a obdrží informace, a začnou napadat všechno, co se pokouší vyrušit vaši osobnost. Pak nad tím je centrum, které nazýváme Višudhi čakra, což je centrum, kde lidské bytosti zvedly svoji hlavu. Toto je centrum, které z nás vytvořilo lidské bytosti, a pouze z tohoto centra stoupá ego a superego, protože je to centrum kolektivity. Protože prostřednictvím tohoto centra mluvíme, hovoříme skrze něj, máme skrze něj s ostatními lidmi spojení, a jako reakce je v nás vystavěno ego a superego. Když je uvnitř nás vystavěno, staneme se osobností – Jsem někdo, on je někdo, ty jsi někdo – v tomto bodě se staneme osobou, která má vědomí „já“. Například pak řeknu: „Mám rád toto, chci toto.“ Řekněme, že povím: „Jsem Indka,“ vy řeknete „Já jsem Angličan.“ Začínají všechna tato chybná ztotožňování se, protože se stáváte jednotlivcem, který se snaží ztotožňovat s mnoha věcmi. Takto se stáváme oddělenými od této síly. Je to svoboda, kterou jsme dostali, kde se musíme my sami poučit z našich pokusů a omylů, co je správné a co je špatné. Pak nad tím leží toto centrum – Kristovo. Toto je okno Krista, měla bych říct. Ale toto centrum je velmi důležité, protože toto centrum řídí dvě instituce – ego a superego. Proto se říká, že Kristus zemřel za naše hříchy. Když probudíte v tomto centru Krista, tak On vysaje obě instituce nebo oba tyto útvary podobné balónu. On vysává, takže naše karmy – o kterých mluvíme, že jsme udělali špatné karmy a udělali jsme toto a tamto – všechno to, naše hříchy a naše podmíněnosti jsou všechny vysáty. A my vstoupíme do království Boha, kterým je limbická oblast v lékařské terminologii. Ale odtud musíte proniknout a toto proniknutí je cílem, je cílem, kterým musíte projít ven, a je umístěno v oblasti velké fontanely, kde získáte svůj křest. Ale křest, jak jsem vám včera řekla, je jen vyumělkované cvičení. Skutečný křest je tehdy, když tento Duch Svatý stoupá a vy začnete skutečně vnímat chladný vánek na vrcholu své hlavy. Je to zázrak. Je! Nevěřit na zázraky není správné. Měli byste se udržovat otevření. Dokonce můžete být intelektuálem, ale musíte v tom být poctiví, že když neznáte zázrak, to neznamená, že zázraky neexistují a že se zázraky nedějí. Ale držme se pohledu vědce, který vidí, který chce sám pro sebe zjistit, jestli to tak je. Nuže, tento zázrak se děje, když Kundaliní stoupá, proniká všemi centry a proniká tudy. Nuže, jak jsou tato centra vytvořena, bychom měli vidět velmi jasně. Ve svém těle máme autonomní nervový systém. ´Auto´ je slovo, které znamená ´sám sebe´. Ale kdo je toto ´sebe´? Kdo je toto ´auto´? Doktoři to nevědí, jen to pojmenovali ´autonomní´. Toto ´autonomní´ má dva systémy: jeden je sympatikus a druhý parasympatikus. Sympatický systém používáme, když jsme ve výjimečné situaci, protože řekněme, že běžíme velmi rychle, pak sympatikus začne působit a srdce začne velmi silně pulzovat. Také tep je mnohem rychlejší než normálně. Toto je způsobeno aktivitou sympatiku. Vždy můžete zvednout frekvenci srdečního tepu, ale snižuje se automaticky. Jak? Je to způsobeno parasympatikem, který je ve středu. Tyto tři kanály, jak vidíte, jsou kanály – ten na levé straně je levý sympatický kanál, ale je to subtilní kanál, který se navenek projevuje jako levý sympatikus. Pak pravá strana je pravý sympatikus, a v centru je parasympatický nerovový systém, který je také zodpovědný za náš evoluční vývoj. Takže nyní jsme se vyvinuli do lidského stadia. Toto není konec, protože kdyby to byl konec, všechno bychom věděli. My ale všechno nevíme. Musíme vskočit do jiného vědomí, které popsal Kristus jako druhé narození; ale ne těla, nebo výměny oblečení nebo dělání něčeho navenek, ale je to stanutí se uvnitř, které vás něčím udělá. Něčím se stanete. Je to otázka stanutí se. Není to tak, že se jen stanete členem nějaké skupiny, nebo řeknete: „Dobře, náležím této skupině.“ nebo „Nosím tento druh oblečení. Dělám tento druh věcí.“ To není ono. Je to skutečné stanutí se, ke kterému uvnitř vás dojde, a které vás učiní realizovanou duší. Jestliže se něčím musíte stát, jestliže se to musí stát uvnitř vás, pak bychom to měli nazývat skutečnou pravdou. Musí být cítit v centrálním nervovém systému, tak jako jste se stali lidskou bytostí. Můžete vnímat špínu a nečistotu, můžete vnímat barvy, můžete vnímat nádherné vzory, všechno, protože jste lidská bytost. Psovi je ale jedno, jestli je to špinavé, nečisté – necítí to. Takže stejným způsobem, když se musíte stát něčím vyšším, pak to musí být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému. Není to jen mentální projekce, že řeknete: „O, věřím tomuto, věřím tamtomu. Tamtomu nevěřím.“ Takto to vůbec není. Musí to být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému, musíte to cítit na špičkách svých prstů. A to, jak to vnímáte, je velmi spontánní, protože je to živoucí proces. Není to ani trošku obtížné, není to ani trošku náročné. Je to všechno vystavěno uvnitř vás; je to neobyčejně jednoduché. Jako když jste semínko a jakmile jste zasazeni do Matky Země, spontánně vyrašíte. Je to tak spontánní událost, že je pro lidské bytosti obtížné uvěřit, že to můžete udělat bez jakéhokoliv úsilí, nebo že za to nemůžete platit. Toto je pro lidské bytosti nemožná situace: jak můžete cokoliv získat bez placení? Ale my dostáváme tolik věcí bez placení, a jestliže je toto ztělesněním vaší evoluce, dosud jste za svoji evoluci neplatili, tak proč byste za ni měli platit? A nemusí tu být žádné úsilí. ´Sahadža jóga´ znamená spontánní spojení s božským. ´Saha´ je ´s´, ´dža´ je ´narozený´, což je spontánní, vrozené. Každý má právo toto spojení s božským získat. Další význam slova ´božský´ je ten, že síla Boha je všepronikající, dělá všechnu živoucí práci – jako např. přeměnu květu v plod, různá roční období, toto všechno je živoucí díky této síle. A vy se musíte s tímto božským stát zajedno. Musíte to cítit na špičkách svých prstů. Jóga také znamená obratnost, také to znamená naprosté vědění o této božské síle, jak s ní zacházet, jak to vypracovat a jak ji používat. Probuzením Kundaliní získáte jako vedlejší produkt své fyzické zdraví. Mnohokrát jsem řekla, že rakovina nemůže být vyléčena ničím jiným než probuzením Kundaliní. Včera jsem vám objasnila, čím je rakovina způsobena, a jak ji Kundaliní vyčistí. Většina nemocí přichází, protože jsou centra vyřazena, přerušila se jejich spojitost s celkem, nebo možná že něco v centrech chybí. Když Kundaliní stoupá, vyživuje je tak dobře, že s touto výživou všechna tato centra, vaše mentální, fyzické, emocionální centra jsou naprosto uspokojena a ozdraví se. S tím dostanete dobré zdraví, kvalitní mysl a hodnotný, vyrovnaný emocionální život. Ale úplně na závěr, když překročíte tuto hranici, je to místo, kde sídlí Bůh Všemohoucí. Nuže, znovu říkám, že mi nemáte věřit, protože lidé v dnešní době také nevěří v Boha. Takže říkám, že toto je místo Boha Všemohoucího – na vrcholu vaší hlavy, ale je odražen ve vašem srdci jako Duch; a jakmile se Kundaliní dotkne tohoto místa, z rukou začne proudit chladný vánek. Nejprve cítíte vycházet chladný vánek vaší vlastní Kundaliní a pak skrze vás začne proudit milosrdenství, a cítíte toto milosrdenství proudit ve svých dlaních jako chladný vánek. Takže se to děje. Jakmile se to jednou stane, musíte se trochu upevnit, musíte porozumět, co to je a jak to udržet upevněné. Někomu to zabere nanejvýš jeden den, ale některým lidem měsíc nebo podobně, a pak se stanete mistrem. Stanete se odlišnou osobností, stanete se tak mocnými a tak milosrdnými; velmi milosrdnými a velice mocnými – jako Kristus. Když se lidé pokoušeli vrhat kameny na Máří Magdalénu – byla prostitutkou, a On se proti tomu postavil. Neměl nic společného s prostitutkami jako takovými, ale postavil se proti lidem a řekl: „Nyní ti, kteří nespáchali žádný hřích, mohou hodit kámen na mne.“ A nikdo by to neudělal, protože On byl tak mocnou, milosrdnou osobností. A to je ono. Stanete se osobou ztotožněnou s pravdou. Nikoho se nebojíte, vždy říkáte pravdu a budete ji říkat s velkou silou. Jako jste měli velkého básníka Williama Blakea, který mluvil o těchto moderních dobách, že v tom čase se lidé Boha – což znamená lidé, kteří hledají Boha nebo kteří věří v Boha – se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z druhých. To je přesně to, co dělá sahadža jóga, že získáte svoji realizaci a začnete dávat realizaci druhým. Jako rozsvícená svíce může rozsvítit další svíci, která není rozsvícená, a pak ta rozsvícená svíce rozsvítí mnoho dalších svící. Je to takto jednoduché. Není tu nic k braní nebo dávání, je to prostě katalyzátor, že rozsvítíte jinou svíci a ten člověk osvítí další světlo. Takže tu není žádný závazek, žádné dej a ber, ale je to jen jednoduché stanutí se, kterému můžete porozumět. Tady doktor Warren sám dal realizaci tisícům lidí. Dokonce jsem nemohla jet do Madrasu, poslala jsem ho a on dal realizaci třem stům lidí. Například v Indii máme někoho, kde dal realizaci deseti tisícům lidí. To je fakt. A vy to můžete potvrdit. Když vy sami dáte realizaci, budete překvapeni, že můžete dát realizaci lidem a že je můžete léčit. Můžete jim dát mír a blaženost Boha. Tehdy se stanete kolektivně vědomými; stanete se nedílnou součástí celku. Například mnoho lidí mělo včera napadenou Višudhi čakru – kvůli nějakým důvodům, nějakým problémům, někdo měl zánět obratlů, někdo měl něco – a nemohli to překročit. Pouze museli třikrát říct: „Matko, já jsem nedílnou součástí celku,“ a začali vnímat chladný vánek. Je to takto jednoduché. A začali vnímat chladný vánek, protože tady měli blokádu. Takže je to velmi jednoduchá metoda, kterou může dělat dokonce i dítě, kterou můžete dělat vy, a věřím, že dnes na tomto místě, které je tak nádherné, Bath, my všichni získáme tuto realizaci. Nechť vám všem Bůh žehná. Pokud máte jakékoliv otázky, měli byste se mě zeptat. Ale včera se dva lidé ptali na tolik otázek. Promarnila jsem s nimi mnoho času a pak odešli. Byli to jen lidé poslaní nějakým guruem nebo někým, kdo se jen pokoušel pokládat otázky, ztotožnění s nějakými špatnými guruy. A zde sedí tolik lidí za vašimi zády, kteří byli za všemi možnými špatnými guruy a museli jsme je léčit a uzdravit je. Někteří trpěli epilepsií, někteří rakovinou, někdo tím a někdo oním, a oni za to platili, aby dostali všechny tyto nemoci a problémy. Někteří skončili v blázinci. Takže bych vás požádala, abyste se neztotožňovali s těmito guruy. Dokonce i když jste za to platili – zapomeňte na to. To je jedno. Neztotožňujte se s nimi. Ztotožňujte se sami se sebou. A toto je vaše vlastnictví, je vaše vlastní, měli byste to vědět. Toto je moje pokorná žádost na vás všechny. Nechť vám Bůh žehná. Mnohokrát vám děkuji.

Jogín: Nějaké otázky? Objevil jsem jistý přínos v tibetské brumlavé meditaci Nada Brahma. Je tato meditace slučitelná se sahadža jógou? Vůbec. Ani trochu. Víte, tato Nada Brahma – co člověk získá je, že neustále brumláte a brumláte, a jednou přijde den, kdy vaše hlava nepřestane brumlat. Řeknu vám, jaký to má důvod. Je to takto. Řekněme, že začneme říkat „Óm“ nebo „Ham“ nebo podobně, nestaneme se (tím). Předpokládejme, že řeknu: „Jsem správcem tohoto místa“ – stanu se jím? Když řeknu – jsem „Óm“ – stanu se tím? Můžeme být něčím tím, že to říkáme? Když něco prohlásíme, staneme se tím? Něco se musí stát uvnitř. Dokud se toto nestane, nemá to žádný smysl, je to všechno vně. Můžete říct cokoliv. Někdo může říct – mám nějaké výhody, protože jsem říkal modlitby. To není ono. Jde o naprostou přeměnu, kterou musíte mít. A toto jsou velmi nebezpečné věci, velmi, velmi nebezpečné; protože nyní v Tibetu, například, sám Láma je troska, řeknu vám, je velká troska. Byla jsem v Číně se svým manželem a byla jsem opravdu ohromená – můžete to nazývat propagandou, cokoliv – vidět ve Lhase, že tento džentlmen nashromáždil takové bohatství, že by to mohlo být srovnáno s bohatstvím papeže. Byl zvyklý pít víno ze zlatého poháru, který byl celý zdobený rytinou, a měl jich několik. Jeho talíř byl vyrobený ze zlata, všechno měl z ryzího zlata. A odkud získal peníze? Představte si – od Tibeťanů, kteří jsou chudými lidmi. Jsou tak chudí: nemají žádné šaty, nic, čím by se zahalili. Neříkám, že je komunismus moc dobrá věc, ale co říkám, že tito lidé je doopravdy vykořisťovali. Celá expozice o Lhase byla takovým procitnutím. Ó, Bože, ti lidé ony chudáky oloupili, a kolik museli trpět. Když se nyní půjdete podívat do Tibetu, budete ohromeni. Lidé nevědí, jsou tak zmatení. Nerozumí. Odevzdali všechno, co měli, tomuto panu Lámovi. Nyní všude cestuje, nikdo neví, co má za lubem. Jaký užitek mohou poskytnout? Je to mýtus. Největší užitek je, že se stanete mistrem. Znáte každého a všechno. Víte, co je Kundaliní, víte, jak dát realizaci druhým, a všechno, co musíte udělat. To je hlavní věc. Zpočátku máte dobrý pocit ze všeho, dokonce i z pití. Stejným způsobem po nějakou dobu, když brumláte něčí jméno, můžete být na chvíli posednuti a můžete se cítit fajn. Jako třeba TM (transcendentální meditace) má ten stejný problém. Lidé z TM říkají nějaké mantry: po nějaký čas se cítí uvolněně, protože do jejich mysli přijde někdo jiný, získá převahu a začne řídit váš projev. A když začne řídit váš projev, cítíte se uvolněně. Ale o uvolnění nejde. Nestanete se mistrem. Podstatné je, že když se stanete zajedno s celkem, tak jste uvolnění, protože vás nic nevyčerpává. Neustále jste uvolnění. Ale podívejte se, jak tito lámové vypadají, všichni jsou vrásčití, můžete spočítat jejich vrásky jednu po druhé. Hrozní lidé. Nemůžete říct, že by na nich bylo cokoliv skvělého. A co dobrého udělali? Neviděla jsem žádného lámu, aby udělal pro někoho něco dobrého. Měla jsem příležitost jednou sedět vedle Dalajlámy na jednom banketu, kde byl můj muž s premiérem a byl pozván a protože manželka premiéra by tam neseděla, tak jsem vedle něj seděla já a cítila jsem takové teplo. A premiérem byl Lal Bahadur Šástri, věděl o tom všechno, o mně – a řekl: „Cítíte vedle něj velké horko?“ Protože on sám byl realizovanou duší. Řekla jsem: „Ano, příšerné.“ Řekl: „Dobře, tak posaďme mezi vás ministra zahraničí.“ Posadil mě na druhou stranu a tam posadil ministra zahraničí. Dokud nejste realizovaní, tak to nepoznáte. A také vám musím říct, že když jdete za těmito lidmi, je pro vás obtížné dostat realizaci – to také hraje roli, protože ve vás vytvoří problém. Bez jakéhokoliv úsilí jdete do sympatického nervového systému. Bez snahy, jak jsem vám řekla, jdete do sympatického nervového systému, takže se váš sympatikus zaktivuje. Když se zaktivuje váš sympatikus, posunete se buďto nalevo nebo napravo. Když se přesunete nalevo, jdete do kolektivního podvědomí. To je místo v nás, kde je všechno mrtvé od našeho zrození. A rakovina, jak jsem vám řekla včera, je způsobena bytostmi z této oblasti. A když jdete na pravou stranu – většina těchto lámů vás posune napravo. Víte, že byl Hitler veden lámou? Jeho guruem byl Dalajláma. Učil ho, jak zaujmout lidskou mysl a jak je tam dostat. Je to všeobecně známý fakt. Jeho guruem byl Dalajláma. Všichni tito lámové jsou takoví. Ale když jste realizovaní, jedině pak budete vědět, co jsou zač. Například moje vnučka – bylo jí kolem pěti – je realizovanou duší; zatímco moje dcera a zeť realizovanými dušemi nejsou. A jednou jeli do Ladaku a seděl tam láma, víte, na pahorku. A každý se mu chodil klanět, ale jí se to nelíbilo. A když se mu šli poklonit rodiče, byla velmi rozzlobená – bylo jí teprve pět let. Jen takto založila ruce, stoupla si před něj. Řekla: „Tím, že nosíte tyto dlouhé šaty, myslíte si, že se stanete realizovanou duší? Vy jí nejste. Nemáte žádné právo žádat lidi, aby se vám klaněli. O co vám jde?“ A byli tak vyděšeni a v rozpacích, řekli: „Toto neříkej,…“ „Ne, proč se mu klaníte? Nesmíte se mu klanět.“ Jen si to představte! Ale dokud nejste realizovaní… Je to také velmi obtížné, protože mají velice pěkné obchodní teze, mají velmi pěknou reklamní agenturu. Například onehdy jsem byla ve Španělsku, byla jsem šokovaná. Tito lámové tam začali další věc, že musíme jít na poušť Gobi. Představte si! Poušť Gobi je místo, kam půjdete jen jednu míli a budete vyřízení. Jít si na poušť Gobi pro nirvánu. Takže vzít od lidí všechny peníze, pěkně je připravit a vzít zástupy lidí na poušť Gobi. Chudáci kráčející vstříc smrti – a oni tomu říkají „toto je nirvána“. Nikdy se nevrátí. Takže odešli do své nirvány, nevrátí se. Takto si to vymysleli. Měla jsem lidi v Anglii – byl tam jeden člověk, nazývaný Ómkar. Jméno Ómkar mu dal nějaký – nevím, který láma mu dal toto jméno, protože normálně jméno Ómkar nedostávají. Tak jsem řekla: „Kdo ti dal toto jméno?“ Řekl: „Šel jsem do kláštera.“ „A co se stalo?“ Zlámali mu všechny kosti. Řekl: „Bili mě po zádech.“ Jen si to představte. Jak je to možné? Všechny jeho kosti byly přelámané. A bylo nemožné mu dát realizaci, protože to bylo fyzicky nemožné. Ale pomalu a jistě se nyní zotavuje. Je jako blázen. Jak můžete být krutí? Myslíte si tedy, že jsou Tibeťané ty pravé realizované duše? Co je tu od Tibeťanů k učení? Každý, kdo je cizinec, nemusí být vzdělanou osobností. Cokoliv je napsáno v nějaké knize, nemusí být posvátné. Měli byste pochopit, že všechny tyto věci přišly až po Buddhově smrti. Stalo se to s každým náboženstvím, s každou velkou osobností, která přišla na tuto Zemi. Ale ve starých jeskyních svatí, kteří žili po Buddhovi, zapsali, že je to spontánní událost. Ale Buddha nemluvil o Bohu, protože si myslel – ´Nejprve mluv o ´Já´. Protože když mluvíš o Bohu, lidé si začnou okamžitě myslet, že se stali Bohem. Takže raděj mluvit o ´Já´; dej jim seberealizaci. Dokud nedostanou seberealizaci, jak budou rozumět Bohu?´ Takže se jim říká, Jemu se říká Anyšvár, což znamená Ten, kdo nevěří v Boha, ateista. Není to tak. On to udělal záměrně, protože si myslel, že když budete mluvit o něčem velmi vzdáleném, lidé budou žít ve fiktivním světě. Takže co On prakticky chtěl, bylo mít prvně seberealizaci a pak teprve vědění o Bohu. Protože pro slepého člověka nemá žádný smysl říkat mu o všem, nejdřív mu řekni: „Musíš mít svůj zrak.“ Onehdy jsme měli jednu ženu, která dělá buddhistické meditace, nemohla dostat svoji realizaci, lituji, že to musím říct, i když to můžeme postupně vyřešit, ale nemohla ji získat. Protože, víte, Buddha sídlí uvnitř nás, na této straně, tady. A toto je část, která velmi opuchne, když provádíte buddhistické meditace, a my ji musíme zmenšit pomocí jistých manter, jinak se nezmenší. Člověk musí pro takovéto lidi tvrdě pracovat – to nevadí. Protože vy všichni jste hledači, je vaším právem to získat a já jsem zde, abych pro vás pracovala. Nějaká další otázka, prosím? Žena v publiku komentuje, jak lidé nechtějí vědět o svém Duchu. Ano, to je v Anglii problém. Já vím, já vím. Vím, že dnes je takový problém, že to nechtějí vědět a jsou velmi skeptičtí. Ale věci se nyní dobře vypracovávají. Víte, koneckonců Bůh také dychtí po tom, aby to lidé dostali. Řeknu vám nyní, jak se to vypracovává. Například onehdy, nebyla jsem tam, ale můj manžel viděl program o komikovi, který řekl, že dostal chladný vánek – víte, mluvil o zjevení. Řekl: „Najednou jsem začal vnímat chladný vánek na zádech a nevím, co to bylo, ale cítil jsem se velmi uvolněně a mnoho lidí se cítilo uvolněně, když seděli spolu se mnou.“ Neví nic, je velmi nejistý, co se týče chladného vánku, ale cítil to. Nazývá to zjevením. Zrovna před tím, den nebo dva předtím, jsme mezi sebou diskutovali a řekli: „Matko, kolik lidí potřebuješ, aby nastal ten syndrom?“ Jak se jmenuje? Syndrom sté opice. Doufám, že jste o něj slyšeli, že když se stá opice naučí nějakou fintu, každá opice kdekoliv začne tu fintu dělat, něco takového. Řekla jsem: „Bude to velmi brzy.“ A jen si představte, tento člověk začal cítit chladný vánek na svých zádech. Nuže, přišel do televize a televize byla velmi, velmi skeptická, jak říkáte – velmi. Moc jsem se tím nezatěžovala. Řekla jsem: „Ten čas přijde“ – protože my nebereme žádné peníze, a nemůžeme platit žádné peníze za něco takového. Když je někdo potká a řekne jim, že se bude konat tento program, že je tam někdo, kdo o tom všechno ví, okamžitě za mnou přijdou. A nyní chtějí, abych měla program. A jakmile to takto začne, lidé přijdou. Potíž je v tom, že lidské bytosti mají tolik zábran ze svého ega. Jsou značně necitliví, lhostejní. Navíc, řekněme, tradiční země, jako Řím, Egypt, zjistila jsem, že jsou mnohem vnímavější k božskosti než k nesmyslným věcem. Budete překvapeni, v Římě – sedíme tady, tak vám to můžu říct – v Římě nebyl žádný guru úspěšný. Žádný guru nebyl úspěšný. Ale když jsem tam přijela, jen pohledem na moji fotografii, jen pohledem na moji fotografii byl starosta tak užaslý. Řekl: „To je božskost“ – jen pohledem na moji fotografii. A ujal se toto, dal nám halu zadarmo, publikoval to a vytvořil tolik plakátů a dal je všude. A velmi dobře to v Římě pracuje. Ale v Anglii ne. Deset let tu tvrdě pracuji, ale Angličané jsou dosti ´tvrdí´ lidé. Nevadí, vypracuje se to. A také v Egyptě. Egypt je další místo, kde jsou lidé velmi tradiční. Další jsem objevila v Řecku. Jsou velmi tradiční, v tradici se děje to, že se začnete učit děláním chyb. Věříte Rasputinovi, věříte tomuto, věříte tamtomu; a pak začnete rozumět, co je realita, jak ji dosáhnete. A takto do toho přijdete. Ale tady lidé jen čtou, čtou, čtou a nedostanou se nikam, jsou tak zmatení. Neobviňuji je kvůli tomu. Ale musím říct, že musí přijmout realitu a pokusit se porozumět, že si ji nemůžete koupit, to za prvé, a nemůžete o ni usilovat. Je to spontánní, živoucí proces živoucího Boha. Toto musíme pochopit. A jakmile to pochopíme, vypracuje se to, jsem si jistá. Rozumím tomu, že jsou lidé takoví. A budete překvapeni, pracuji v Anglii deset let a nemáme tolik sahadža jogínů, jako v jiných zemích. Dokonce i Francie je lepší, kupodivu. Francii se daří mnohem lépe a Švýcarsko je mnohem lepší. Ale Anglie je velmi nedostatečná a pracuji tu velmi tvrdě. Samozřejmě Indie, tisíckrát více. Takže dobře, přijde to. Angličané jsou tímto způsobem velmi vyrovnaní – někdy příliš – vyrovnaní, víte! Jedna věc je na nich dobrá, vědí, jak se smát sami sobě. Takže se to může vypracovat. Ona se ptá: Řekla jste, že guruové často dělají víc škody než užitku. Jak poznáme, že vy neděláte víc škody než užitku? Ano, samozřejmě, možná, mohla bych dělat, bez pochyby; musíte to nechat otevřené. Ale můžete hovořit s lidmi, kteří… Vždy, když jdete za nějakým guruem… ve skutečnosti jsem zjistila, že když jdete za mnou, kladete mi otázky, ale když jdete za těmito lidmi, jdete po hlavě, absolutně střemhlav. Znám lidi, kteří zaplatili šest tisíc liber, aby šli do Švýcarska a jedli pouze brambory, vodu z vařených brambor. A žili tam bez jakékoliv otázky. Je to jeden ze znaků toho, že jste svobodní. Za druhé, musíte vědět, čím byli ostatní, kteří za mnou přišli, co se jim přihodilo. Za třetí byste měli vědět – proč bych vám měla ublížit? Jaký je můj prospěch? Protože si od vás neberu žádné peníze, nic takového. S boží pomocí si žiji velmi dobře. Snad jsem velmi dobře zaopatřená, nic od nikoho nepotřebuji, tak proč bych to dělala? V jiném životě, kde jsem, jsem na velmi vysoké úrovni, tak proč bych k vám chodila? Proč? Co se od vás chystám získat? Takže věrohodnost musí být ustanovena prostřednictvím žáků. Nikdy učedníky nevidíte. Prostě jdete po hlavě, protože jste zhypnotizovaní. Ani o tom nepřemýšlíte. Dokonce ani nepokládáte otázky. Zeptala jsem se jich: „Proč jste se nezeptali, proč si bere šest tisíc liber?“ „Ó,“ řekli, „Matko, kráčeli jsme pod závojem.“ A člověk, který byl ředitelem té organizace ve Skotsku se stal epileptikem, jeho dcera se stala epileptičkou, jeho žena se stala epileptičkou, a on také – pak přišel za mnou. Pak ke mně v tom stavu přišel a vzala jsem je do svého domu, abych je vyléčila. Takže ti lidé, kteří byli u mě, například doktor Warren – byl pacientem trpícím vysokým krevním tlakem, vším možným – byl vyléčen, nejen to, vyléčil mnoho lidí. A je jich tu tolik, kterým bylo pomoženo. Lidé, kteří byli alkoholiky, drogově závislí, všichni se dostali do pořádku. Takže je musíte potkat a uvidět, jací jsou, a můžete vidět, jak mluví, jaké mají znalosti. Ale u jakéhokoliv jiného gurua – je tam taková hierarchie, že se k nim ani nedostanete. A někdo, s kým mluvíte, všechno říká zpaměti, není tam nic spontánního, nic; nic o tom nevědí. Takže důvěryhodnost musí být ustanovena ze všeho nejdřív. Ale vy to neděláte s nikým jiným, jen se mnou. Je to pro mne dobré znamení, že jsem vám dala svobodu. Říká, že všechny cesty jistě vedou do Říma. Mluvila jste o Dalajlámovi a tak co s ním je? Ne, ale některé vedou také do pekla. To musíme vědět. Všechny nevedou do Říma, ale mohou vést také do pekla. Samozřejmě všechny cesty vedou do Říma, pokud člověk, který vás tam vede, je správný průvodce. Nemůžete jít do pekla a pak, řekněme, zpět do Říma. Nemůžete. Ale lidé, kteří jsou opravdovými průvodci, mohou. Neberou si žádné peníze, neberou. Dají vám realizaci. Udělají z vás něco jiného. Udělají z vás poctivé, ctnostné a skvělé lidi. Je to velmi odlišná věc: nejsou to ti, co jen něco prohlašují, nebo něco říkají. Nehromadí bohatství. Víte, váží si sami sebe, nejsou to paraziti. Nežijí na váš účet. Kolik vydělal Kristus? Máte tak úžasný příklad Krista. Proč chodíte za kýmkoliv jiným? Vzal si nějaké peníze? Byl prodán za třicet zlatých. Kristus říkal: „Nebudete mít smilné oči.“ Ráda bych věděla, kteří křesťané tady, kteří křesťané mají oči, které nejsou smilné. Máte nevinné oči? Není ve vašich očích chtíč a lačnost? Postavte se sami sobě. Ti, kteří hovoří o těchto věcech, mají všechny tyto mnohem větší hříchy než vy. Jak vás mohou zlepšit? Jsou těmi, kteří žijí z vlastnictví druhých, z peněz druhých. Budete žít z vlastnictví a výdělků druhých? Nutí děti odejít z jejich domovů, prodat své domy, jít na ulici. Uděláte to? Pro kohokoliv? Brát peníze chudým, budete to dělat? Jste tak ušlechtilí! Musíte porozumět. Používejte své mozky. Ale když dostanete svoji realizaci, rozvinete si tyto nevinné oči. Oči jsou tak mocné. Dokonce pohledem na někoho těmato očima můžete dát realizaci. Můžete je vyléčit. Jako onehdy jsme měli – jak se jmenoval ten člověk, co přišel…? Jeden novinář, víte, přišel a řekl: „Říká se, že můžete léčit lidi.“ Řekla jsem: „Dobře.“ Tak řekl: „Je tu jedna paní, která trpí agorafóbií, a nechce opouštět svůj dům, tak jak ji vyléčíte?“ Řekla jsem: „Dobře, když nemůže přijít, dejte mi její fotku; nemůžu jít do jejího domu,“ – trochu náročnější. Řekla jsem: „Dobře, doneste mi její fotku.“ Přinesl mi její fotku. Jen jsem se na fotku podívala. „Je taková už deset let,“ řekl. „Musíte ji vyléčit.“ Řekla jsem: „Dobře, pokusím se. Přinejmenším je velmi jednoduché tuto nemoc vyléčit.“ A řekla jsem: „Jen ji nechte osm dní být.“ Ale nemohl odolat, tak šel tajně zjistit, co se děje. A když přišel do jejího domu, nebyla tam. Byla venku se svým mužem, na pěkné procházce. A on se nyní o tom chystá vydat velmi pěkný článek. Otázka: Považujete se za duchovního léčitele? Ne, vůbec ne. Ne léčitel. Nejsem vůbec žádný léčitel. Jsem člověk, který vám chce dát vaši seberealizaci. Není to otázka duchovního léčení. Jsou také dva druhy duchovního léčení: jedním z nich jsou samozřejmě lidé, kteří jsou realizovanou duší. Například onehdy jsme byli – někoho jsme potkali. (Kde to bylo, ten taxikář, který s námi jel?) (Jogín: V Nottinghamu.) Řidič taxi, který přijel v autě, věděla jsem, že byl realizovanou duší. Takže jen ke mně začal mluvit. Také cítil tu blízkost. Řekla jsem: „Brní vám někdy prsty?“ Řekl: „Ano, velmi.“ Řekla jsem: „Jste léčitel?“ „Ano“, řekl, „jsem léčitel.“ Řekl: „Jak to všechno víte?“ Řekla jsem: „Cítíte se velmi provinile?“ „Ano.“ „Ó,“ řekla jsem, „vím to.“ Řekl: „Jak to víte?“ Řekla jsem: „Nějak to vím. Vy se ale o tom chcete dozvědět.“ Protože byl realizovanou duší. Byl realizovanou duší. Ale existují léčitelé, kteří nejsou realizovanými dušemi. Jsou to lidé, kteří používají duchy. Třesou se před vámi a křičí – to je velmi nebezpečné. Realizovaná duše nemusí dělat nic. Pouze se vás dotkne a vy budete v pořádku. Nemusí se třást a mít všechny tyto záchvaty. Protože jste tak naivní, musím říct, proto je zde takový problém. Velmi naivní. Na Západě jsme rozvinuli náš strom velmi dobře, ale ne kořeny. O kořenech nevíme nic. Sama jsem byla překvapená, protože tady není ani žádná potucha. Ne tak v Indii – lidé v Indii toto vědí. Oni to znají. Například dáváme mrtvé do kostela. V Indii by nikdo mrtvé do kostela nedal – je to svaté místo, jak to, že sem dáváte mrtvé? Ale tak to je. Jste tak naivní, vím, a navzdory tomu, této naivitě, jste také velmi neústupní. Takže co teď dělat? Je to pro mne někdy obtížná otázka. Nevadí. Vypracuje se to. Ano? Co říkal? Můžete vysvětlit, co myslíte tím, že energie stoupá páteří? A není to jen ta samá věc jako brnění páteře, možná… Myslíte víc fyzického druhu? Vnímání posvátné bázně. Ano. Vnímání… posvátné bázně? Ano, dává do spojitosti vnímání, které můžete mít v páteři, s vnímáním posvátné bázně. A možná říká… To není, ne – nevím o takové věci. Nevím o tom. Je to – takto se to neděje. Víte, když Kundaliní stoupá, nic necítíte, vůbec nic. Pouze na vrcholu hlavy vnímáte chladný vánek. Ano? A v dlaních cítíte vystupovat jistý chladný vánek. Ale na začátku můžete cítit trošku tepla, protože když máte v těle příliš mnoho horka, můžete cítit trochu horka vycházet ven. Někdy se lidé, kteří jsou velmi nervózní, trochu třesou, to je vše. Ale toto jsem nikdy nepoznala, je to možná nějaký druh něčeho divného, co odněkud přichází, nevím. Viděla jsem všechny druhy permutací a kombinací, jak se dějí lidem. Například jeden muž seděl na zemi s chodidly směrem ke mně – v Indii se to nedělá. Tak lidé řekli: „Jak můžete dát své nohy směrem k Matce? To se nedělá.“ Tak řekl: „Ne, má Kundaliní se probudila a já budu skákat jako žába.“ Řekla jsem: „Kdo vám to řekl?“ Ukázal mi knihu svého gurua, kde bylo napsáno, že budete skákat jako žáby. Dovedete si to představit? Zeptala jsem se ho: „Vy se nyní stanete žábou?“ Všechny druhy permutací a kombinací: nevíte, kolik věcí je po celém světě publikováno. Dobře, chce vědět, jak je toto probuzení spuštěno – probuzení Kundaliní. Je to velmi jednoduché, jak jsem vám řekla, prostě jako vyklíčení semene. To je moje práce. Ale jakmile to udělám, musíte to dělat také. Ano? Slibte to. Řekla jste, že falešní guruové nebo učitelé mohou vést možná do pekla. Můžete popsat peklo? V tomto příznivém čase, proč chcete vědět o pekle? Víte, je velmi dobře popsáno, když si přečtete jednoho z těchto velkých básníků. Zejména, řekla bych, si přečtěte Williama Blakea. Ano? Je to už tak popsané, proč to chcete? Chci, abyste vstoupili do Království Boha. Peklo je – když říkám „do pekla“ – můžete dostat epilepsii. Viděla jsem lidi, dostávající epilepsii, lidi stávající se blázny, opouštějící domy, utíkající pryč, napadající každého, zabíjející se navzájem, zabíjející sebe, zabíjející své rodiče, násilníky, dávající se na drogy, dávající se na všechny věci, které jsou sebezničující. Myslím tím sebezničující jako jedno slovo. Ano? Co lidé, kteří trpí těmito věcmi od narození? Ano. Dobře. Pokud takto trpí, pak je za to zodpovědné něco jiného. Oni ale trpí, že? Ale ti, kteří netrpí a jsou normální a jdou k těmto guruům, platí za to peníze a dostanou to, pak přinejmenším tyto velké guruy budete za to cítit zodpovědné, nebo ne? Co je to? Máte pocit, že neexistují žádní další guruové, kteří… Ó, mnoho! Je jich mnoho. Ale nejsou na trhu. Je jich mnoho, mnohem víc. Mnoho… pardon? Existuje někdo, kdo by mohl být prospěšný vám? Prospěšný vám? Komukoliv? Ano, existují. Ale jen se podívejte, v tomto davu hovořím k vám, ptáte se na deset otázek. Oni nemají trpělivost. Nemají vůbec žádnou trpělivost. Řeknu vám, že jsou tak netrpěliví, všichni tito guruové, že se vám o tom ani nesnilo. Prostě to nemohou snést. Požádala jsem jednoho muže, aby šel do Ameriky, s velkým přemlouváním, protože jsem neměla čas tam zajet. Během tří dní odtamtud utekl pryč. Řekl: „Nemám čas na tyto hloupé lidi.“ Prostě to odvolal. Protože jsem Matkou, mám s vámi trpělivost. Oni s vámi žádnou trpělivost nemají. Co mám dělat? Říkají mi: „Za dvanáct let přijdeme a pomůžeme ti, Matko.“ Velmi dobře mě znají. Je jich tolik, tolik. Oni nějaké potkali; ale nechtějí mluvit k lidem, kteří jsou – myslí si, že jsou hloupí. Nuže, co dělat? Myslí si, že všichni hledači jsou hloupí lidé. Co mám dělat? Nemají žádnou trpělivost. Musíte mít matku, aby měla trpělivost, že? Nemá to konce, mé dítě. Tyto otázky nemají žádný smysl. Pokládáním otázek nezískáte realizaci, to vám musím říct. Nemohu to zaručit. Nemohu to zaručit. Pokud to získáte, je to náhoda. Jestli to nezískáte, je to náhoda. Tak buďte opatrní. Není potřeba diskutovat, přít se, diskusí to nezískáte. Poslechněte mě. Co se od vás chystám získat? Toto je první místo, kde jsme měli tolik otázek. Musí tu být nějací Římani okolo, myslím, znovu narození. Jinak to nedokážu vysvětlit. Chci říct, nikdo se neptal na tolik otázek, tak jako vy, které nemají žádný smysl. A podporovat tyto falešné guruy, kteří od vás vzali peníze, narušili tolik lidí, podporující ďábelské síly. Je to něco překvapivého, že? Dobře, nevadí. Nuže, už jsem vám řekla, že je to vše. Jestli chcete, abych se vrátila do Bathu, prosím, už žádné další otázky. Ale uvidíme, kolik zde dostane realizaci. To je to hlavní. Hlavní není… Budete souzení svojí Kundaliní – pojďme se podívat. Dřív než budete soudit vy mne, ona bude soudit vás. Takže se pojďme podívat, kolik z vás získá realizaci. Nemůžu vám to slíbit. To je hlavní věc, musím říct. Dobře. Pojďme se podívat, jak to pracuje. Nuže, cokoliv jsem řekla, zapomeňte na to. Mějme příjemný vztah. Neměli byste se cítit vůbec vinni, ať už jsem řekla cokoliv. Mohli jste být u gurua, mohli jste udělat cokoliv, o čem se předpokládá, že je špatné – v pořádku. Prostě na to zapomeňte. Teď jen seďte v přítomnosti. Musíte být v přítomnosti, abyste získali svoji realizaci – to je ta nejdůležitější věc. Narodili jste se na této zemi, abyste tím byli, jste lidskou bytostí, abyste tím byli. Nejste tu proto, abyste jen promrhali svůj život A toto vám musím jako Matka říct, že ohledně toho musíte být pokorní. Jste ve velmi odlišném království. Nic se tu neprodává, není to prodejna. Tady je svatyně. A ve svatyni musíte být pokorní, a musíte získat svoji realizaci: to by mělo být vaším odhodláním. Ale kolik jich to dostane, to nemohu říct. Omlouvám se, ale to není něco, co bych vám mohla slíbit. Ale pokud to bude pracovat na někom, budu velmi spokojená. To je moje práce. Nuže udělejme velmi jednoduché věci, bez jakýchkoliv dalších otázek. Není třeba být kvůli tomu znepokojený. Pokud jste se nezeptali na jednu otázku, nic se neděje s vámi ani s obecenstvem. Řeknu vám, dokonce i když byste položili sto otázek, nebyl by v tom žádný rozdíl. Musím říct, že zatím se nikdo nezeptal na nic inteligentního, a myslím, že byste se teď raději měli otázek vzdát. Jsem na to poměrně dost inteligentní. Nuže, mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Jste-li hledači a jste-li v přítomnosti, jsem si jistá, že to dostanete. Teď zapomeňte na minulost. Zapomeňte na minulost. Ještě o jednu věc vás musím požádat, tak jako jsem žádala včera, že byste se neměli kvůli ničemu cítit vinni, protože vina přichází z minulosti. Takže zapomeňte na minulost a musíte prohlásit, že nejste vinni. Je tu mnoho lidí, kteří jsou dobří, a ti to dostanou. Takže musíte prohlásit: „Já nejsem vinen.“ Měli byste mě oslovovat Šrí Mátadží, což je obtížné. Můžete mi říkat Matko, aby to bylo jednodušší – jakkoliv chcete. Takže musíte říct: „Matko, já nejsem vinen,“ jednoduše před začátkem tohoto procesu. Nuže, musíme být ve svých srdcích pokorní, protože chceme vstoupit do království Boha. Ale ten, kdo se to pokouší udělat, když po celou dobu na tu osobu útočíte, jak tam půjdete? Jak tam vstoupíte? Jen se na to podívejte. Jaký je náš postoj? Je správný? Není přiměřený, ještě ne. V pořádku. Takže si sundáme boty, aby nám mohla Matka Země pomoci. Jeden z velmi důležitých elementů je Matka Země. A tato Kundaliní je umístěna v křížové kosti, a spodní čakry jsou vytvořeny z elementu Matky Země. Takže jen sundejte boty, velmi snadno, abyste se dotýkali Matky Země svýma nohama. Tato Matka Země je velice důležitá. Kdokoliv, kdo nechce tuto zkušenost, prosím, měli byste odejít nyní, kdokoliv, kdo nechce… Odejděte. Nerušte ostatní. Budete laskaví. Musíte být zdvořilí. Musíte být zdvořilými lidmi. Nerušte ostatní. Pokud to nechcete mít, dobře. Je to v pořádku, můžete jít. Ti, kteří byli včera v Bristolu, vědí, jak tvrdě jsem pracovala na tolika lidech celé hodiny, abych jim dala realizaci. A je to nevděčná práce. Řeknu vám, je to nevděčná práce, protože dokud se neupevníte, je to takové plýtvání, je to neskutečné plýtvání. Je to k ničemu, protože jim dáte realizaci, oni se neupevní, a je to takové plýtvání. Nuže, věk nerozhoduje, rasa nerozhoduje, komunita nerozhoduje. Jestliže jste lidskou bytostí, tak to pracuje – je to takto jednoduché. Takže nyní jen musíte položit ruce rovně do svého klína, seďte pohodlně. To je důležité, protože nechci, abyste se cítili nepříjemně, a začali se kvůli tomu vrtět. Prosím, musíte si sundat boty, protože tu jsou tibetské problémy. Jestliže chcete mít realizaci, sundejte si boty, ano? Ano, jen je sundejte. Je to lepší. Ponožky, ano. Bude to lepší, protože na vás chci pracovat, zcela jistě jste hledači, že? Takto položte ruce. Ano. Hm. Začínáme. Nyní. Navzdory všemu je to dobré. Není to tak špatné. Levá ruka, jak jsem vám řekla, reprezentuje levou stranu, emocionální stranu; a pravá strana je ruka, která reprezentuje akci. Nuže toto je přání, které máme, přání. Takže položte ruku přání takto na levou stranu, po celou dobu rovně, zatímco uvolňujeme naše čakry. Protože některé čakry jsou zvětšené a musí se uvolnit. Můžete to udělat sami a jak to udělat, to vám hned řeknu. Na levé straně, se budeme dotýkat těchto center. Jedno je v srdci, kde sídlí Duch. Pak jedno je na horní části břicha. A pak další je na spodní části břicha – všechna jsou na levé straně. Nuže, pak jedno je tady. To je centrum, kde, když jste napadeni, se cítíte vinni. Takto, tady, na levé straně krku. Další je pak tady, a tady možná musíme požádat. A pak vystoupíte sem, do oblasti velké fontanely, kde vás požádám, abyste položili dlaň na vrchol fontanelní oblasti. Zrovna teď je to horké, ale bude to v pořádku. Pusťme se do toho. Je to velmi jednoduché. Po celou dobu musíte udržet zavřené oči, protože tady se nejedná o žádnou hypnózu, nic podobného. Musí se to stát uvnitř vás. Pozornost je vtažena dovnitř a je lepší mít zavřené oči, protože když máte oči otevřené, Kundaliní nemusí stoupat. A nijak vás to neobtěžuje, nedělá vám to žádné potíže, nic takového, a cítíte se neobyčejně uvolněně a cítíte se příjemně. V pořádku. Tak nyní zavřeme oči. Nejprve, prosím neciťte se kvůli ničemu vinni, dokonce ani kvůli tomu, že jste se ptali, neciťte se vinni. Cokoliv jsem řekla, prostě to zapomeňte. Buďte k sobě laskaví. Buďte k sobě velmi laskaví. A musíte si sami sebe vážit. Nuže, v této fázi vložte pravou ruku na srdce, na levé straně. Na levé straně je srdce, tak položte pravou ruku na srdce. Mějte oči stále zavřené a pokuste se pohlédnout do svého srdce ve smyslu, že do srdce položíte pozornost a řekněte – musíte mi nyní položit otázku, skutečnou otázku, která je inteligentní. Zeptejte se: „Matko, jsem Duch?“ Položte tuto otázku třikrát: „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se třikrát: „Matko, jsem Duch?“ (Příliš levé strany… Hm.) Teď zvedněte ruku – chci říct, spusťte ruku na břicho, na horní část na levé straně. Spusťte ruku na levé straně na vrchní část břicha. Zde je další centrum, centrum Prapůvodního mistra. Tím, jak se stanete duchem, se stanete mistrem, stanete se guruem. Nyní se logicky musíte zeptat další otázku: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte otázku: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se takto třikrát. Toto je moudrá otázka. Jste svým vlastním mistrem, nepotřebujete vůbec žádného mistra. Já nejsem vaším mistrem, jsem jenom vaší Matkou, to je vše. Teď. Poté, co položíte tuto otázku, opět spusťte ruku na spodní část břicha. Toto je velmi důležité centrum, které se nazývá Svádhištána, a stará se o vaši aortální pleteň. Nyní zatlačte prsty dovnitř a řekněte na tomto místě – protože tady musím přiznat, že nemohu překročit vaši svobodu. Máte svobodu volby. Pokud chcete mít pravé vědění, musíte o něj požádat, nemohu vás nutit. Takže musíte požádat: „Matko, prosím, dej mi pravé vědění, dej mi čisté vědění. Přeji si čisté vědění, techniky čistého vědění,“ což je další význam slova ´jóga´. Toto musíte říct šestkrát, protože v tomto centru je šest okvětních lístků. Je zde také šest pletení, částí aortální pleteně. (Hrozné! Levá svádhištána.) Hm – nyní. Opět se cítíte vinni. Prosím neciťte se vinni. Prosím neciťte se vinni. Neciťte se vinni kvůli ničemu. Neudělali jste nic špatného. (Ach, teď je to lepší.) Nyní znovu zvedněte ruku na vrchní část břicha, kde je centrum Prapůvodního mistra. Protože jste požádali o techniky, řeknu vám, že musíte na tomto místě prohlásit: „Já jsem svým vlastním mistrem.“ Jen to řekněte. Musíte to říct desetkrát s plnou důvěrou, řekněte: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Protože je zde deset podpletení, jako valencí, máme těchto deset pletení. Ach! Zapomeňte na své mistry. A zapomeňte na všechno otročení. Ha! V pořádku. (V pořádku. Dobře.) Desetkrát. V pořádku. Dobré. Desetkrát. Nyní zvedněte pravou ruku na srdce, znovu na své srdce. Zde sídlí váš Duch. Opět v technice, prohlaste – toto je mantra, kterou musíte v tomto místě říct: „Matko, já jsem Duch.“ Ve vší pokoře, ve vší slávě přijměte: „Matko, já jsem Duch.“ (Dobré, velmi dobré.) Musíte to říct dvanáctkrát. Ale neciťte se vinni. Nuže, musím vám říct, že Bůh je oceánem lásky. Je oceánem milosrdenství. Ale nejlepší je, že je oceánem odpuštění. Takže se prosím neciťte vinni, protože jaký hřích můžete spáchat, který by On nemohl odpustit? Zpochybňujeme Jeho sílu odpuštění, když se cítíme vinni. Prosím, neciťte se vinni. Bez pocitů viny, řekněte: „Matko, já jsem Duch.“ (Dobře. Ach, je to lepší.) Dvanáctkrát, protože je tam dvanáct okvětních lístků. (Levé nábhí. Je to víc nalevo, to je v pořádku. Napravo nic není. Ach! Lepší. Ale levého nábhí je příliš. Posouvá se to odtud.) Nuže, posuňte ruku nahoru a položte ji, pravou ruku – musíte pohybovat pravou rukou, levou ruku směrem ke mně – dejte ji na levou stranu krku. Na začátek, téměř se dotýkejte levé strany míchy a lehce ji stlačte. Tady, musíte to dělat zepředu, vezměte ruku zepředu, ne zezadu, ale zepředu – pevně držte. Zde musíte říct, s plnou důvěrou, s plnou láskou a porozuměním sami sobě: „Matko, já nejsem vinen.“ Prosím, řekněte to šestnáctkrát. A jestliže se cítíte příliš vinni, bude lepší, když to řeknete sto osmkrát, abyste se potrestali, jestliže jste k tomu příliš shovívaví! (To je dobré. Stoupá to do ádžni. Ach!) Nyní zvedněte ruku na vrchol, na vrchol čela napříč. A držte čelo. Tady – víte, jak jsem vám řekla, že je to centrum Krista – musíte všem odpustit. Někteří lidé mohou říct: „Je to velmi obtížné, Matko, jak můžeme odpustit?“ Ale je to mýtus, že někomu neodpustíte nebo někomu odpustíte, protože když neodpustíte, trpíte vy, ne ten druhý. Tak prosím řekněte: „Matko, všem odpouštím.“ Budete překvapeni, když to řeknete ze svého srdce, toto centrum se otevře. Lepší. Nyní, jestli se pořád cítíte vinni, bude lepší, když položíte ruku na zadní stranu hlavy. Pevně držte – všichni by to měli udělat – a jednou provždy řekněte: „Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem se dopustil nějaké chyby.“ Jen jednou provždy; ale neciťte se vinni poté, co to řeknete, a ani předtím. Prostě to řekněte: „Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem řekl něco špatného nebo jestli jsem proti Tobě udělal cokoliv špatného.“ Držte zátylek, zadní část hlavy. Zadní část hlavy – jak to nazývají zrakový lalok. Třikrát. Ale neciťte se vinni. Neciťte se prosím vinni. To je velmi důležité. (Jdou opět do viny. Lepší. Hm – stoupá.) Řekněte ze svého srdce: „Pokud jsem udělal cokoliv špatně,“ – ale nepočítejte to, jen to všeobecně řekněte. Nepočítejte, co jste udělali špatně, ať už to bylo cokoliv. Prosím, nepočítejte to. Jen řekněte: „Pokud jsem se dopustil něčeho špatného, prosím odpusť mi.“ To je vše. Protože jste Duchem; a pokud jste Duchem, co špatného můžete udělat? Musíte se jen stát duchem, to je vše. Vystupujete z bahna jako lotos. (Hah!) Nyní dejte ruku na vrchol hlavy na oblast velké fontanely, která byla v dětství měkká, které se říká „taloo“. Stlačte ji svojí dlaní a pohybujte kůží na hlavě. V tomto místě znovu – další část jógy – nemohu překročit vaši svobodu, protože musíte stoupat ve své vlastní svobodě a slávě. Takže musíte říct, že si přejete svoji realizaci, a že bych vám měla dát vaši realizaci. Takže musíte říct: „Matko, chci svoji realizaci. Prosím, dej mi moji realizaci.“ A to musíte říct sedmkrát, protože tady je sedm čaker, sídla sedmi čaker, v mozku. Nuže. Silně zatlačte a pohybujte ve směru hodinových ručiček. Silně zatlačte – dlaní. Teď položte svoji ruku, prosím, dolů. A zvedněte levou ruku, a vnímejte, jestli tam vychází chladný vánek. Posouvejte ji nahoru a dolů. Zaměřte tam pozornost. Okolo deseti, patnácti centimetrů – jen s ní pohybujte nahoru a dolů. Teď druhou rukou. Sledujte to s touto rukou. Na vrcholu hlavy. (To je vše… Protože tu sedí tolik sahadža jogínů; nevím ale, jestli to tito lidé cítí.) Teď druhou rukou stejně. (Je to jako hora.) Vyměňte ruce, prosím. Znovu. Vnímáte chladný vánek? Nuže, pro vaši informaci, máme mnoho lidí, kteří jsou realizovanou duší, kteří přijeli do Bathu. A ti se o vás postarají. Můžete teď položit takto ruce. Ti, kteří necítí chladný vánek, zvedněte nejprve své ruce. Zvedněte je nahoru. V pořádku. Teď pojďte. Sahadža jogíni by měli přijít a podívat se na ně. Cítíte chladný vánek? V hlavě? V hlavě. Cítíte se uvolněně? Dobře, fajn. A co vy, od Tibeťanů? Calebe – je dobrý, dobrý, prospívá! Calebe, podívej, tento od Tibeťanů. Je hledač skrz na skrz. Dostal to? Ne? Byl u nějakého gurua, … jen se podívejte na jejich čakry, jaká mají napadení. Jen zapracujte na čakrách. Ach, lepší. Teď je to lepší. Ale měli byste to cítit v rukách. Držte ruce takto. Musíte vnímat ruce. Pardon? Stává se to chladnější. Nejprve je to horké. Ruce jsou teď horké? V pořádku. Je to zázrak, že? Položte levou ruku na břicho, sem. Ne, na tuto stranu. Pravou ruku směrem ke mně, ano. Teď je to dobré. Cítí horko, to je vše. Ale dostane to. Jen bude… ne, dej ji na játra – levou ruku na játra, ano. On sám je doktor, víte? Dostala to ta paní, co pokládala otázky? Co říkáte? Ne? Teplo? Kde je napadena? Cítí to? Dobře, dobře. To je pěkné. Má višudhi. Má višudhi. Nechte ho, ať se zeptá: „Jsem nedílnou součástí celku?“ – to bude pracovat, protože má napadenou višudhi. Ano? Bože, díky Bohu! V pořádku. Ano, co je to? Tolik levé strany, řeknu vám, opravdu. Hm. Co vy, proč nepracujete? Co říkáš, Calebe? Kdokoliv, kdo to necítil, prosím zvedněte ruce. Přišli až sem, aby vám pomohli, někteří přišli ze severu země. Ano, pane. Někdo tam. Vidíte? Všichni mě jen pozorujte bez přemýšlení. Jen mne bez přemýšlení pozorujte.Veřejný program, Bath, Anglie, 7. srpna 1984 Klaním se všem hledačům pravdy. Je to taková radost, přijít do tohoto starobylého města Bathu. Římané, kteří zde žili, se v dnešní době tolik změnili, že je nemožné určit, kdo byl Říman. Život se v těchto moderních časech značně změnil a názory na život se také velice změnily. Jak se společnost vyvíjela, dosáhli jsme stavu, kdy začínáme přemýšlet: „Co dál?“ Jakoby to, co chtěli Římané – moc – už jsme si jí užili, pak chtěli mít peníze, majetek – to všechno už jsme si užili a viděli jsme tu nesmyslnost. A teď mimo to hledáme něco víc, něco dosud neznámé. Existuje tu vědomí, že musíme hledat něco většího, vyššího, něco co je absolutní. Tento speciální druh (vědomí) v současnosti existuje v tisících, měla bych říct v miliónech po celém světě. Nazývám to časem květů, kdy se musí tisíce stát plodem. Jde o výjimečný čas, velmi, velice výjimečný čas zmiňovaný ve všech posvátných knihách jako čas vzkříšení, čas soudu, nebo krita juga v indických písmech. O krita juze je velice jasně napsáno v indických posvátných knihách, že v tomto čase budou lidé spojeni s božským – sákšát. Získají svoji realizaci, kterou nazývají „átma sákšátkár“, a všechno bude hotovo, skončeno a završeno. Takto popsali moderní časy. Ale na druhou stranu je moderní doba časem naprosté zmatenosti, naprostého relativismu, kdy lidé ve skutečnosti nevědí, co dělat sami se sebou. Hodnotový systém, který byl zpočátku velice jednoduchý, do jisté míry zkostnatěl díky přílišným omezením v životě, ve způsobu myšlení. A pak začali natolik prolamovat hranice, že ztratily všechny tvary. Existuje takové promíchání barev, které jsme měli, že je těžké poznat, čím lidská bytost byla, čím je a čím bude. Otázka, které dnes čelíme, zní: Narodili jsme se na tuto zemi, abychom žili, měli jídlo, nějaké pojištění a nějaké děti, vnoučata a pak zemřeli? Podobá se to zvířecímu životu, že? Co je tak velkého na tom, být lidskou bytostí? Takže rozumíme jedné věci, že lidské bytosti mají schopnost udělat něco velkého pro kolektiv, pro lidi, které je obklopují, pro společnost, ve které žijí. A toto samo uvnitř nás vyvolalo růst do tohoto uvědomění si, že musíme najít způsob a metodu, prostřednictvím které budeme dělat věci pro kolektiv, pro zbytek světa. Je to velice zjevné – toto uvědomění si, že nemůžeme žít sami, že musí existovat nějaký druh spojení s celkem, a že musíme najít toto spojení, díky kterému můžeme skutečně šířit dobro, poctivost, blaženost míru. Nejdůležitější věcí je, že když začneme dělat jakoukoliv takovouto práci, nebo jakoukoliv sociální práci nebo jakoukoliv pomocnou práci pro kolektiv, rozvineme si uvnitř sebe jistý druh ega. Je to velmi běžná věc. Například jsem byla předsedkyní jedné organizace v Indii, nazývané Předsedkyně nevidomých. A když chtěli pozvat guvernéra, víte, velmi význačné ženy, z velmi vysoce postavených rodin – velmi se mezi sebou pohádaly o to, kdo bude sedět vedle guvernéra. Byla jsem jimi dočista ohromená. Řekla jsem: „Jelikož budete před nevidomými a nevidomí nerozeznají guvernéra od jiného člověka, k čemu je bojovat kvůli tomu, kdo bude vedle guvernéra sedět? A bylo tak překvapující, že se tento boj stal natolik tvrdým, že člověk nemohl najít řešení. Tak jsem použila jistý humor a řekla jsem: „Dobře, uděláme to, že guvernérovi dáme na hlavu velké prkno a můžete, jako vrabci, sedět někdo na jedné straně a někdo na druhé!“ Pouze s tímto druhem humoru jsem dokázala neutralizovat jejich představy, protože dokonce, i když jsou tak vzdělané, jsou všechny velmi dobře situované, jsou to všechno velmi zámožní lidé a chtějí pomoct ostatním, protože se myslí, že musíme pomáhat chudým, lidem, kteří potřebují naše peníze, nebo možná naše vedení, a přijdou, věnují svůj čas, peníze a to všechno, a dopadnou tak hloupě kvůli sociální práci. Takže to obnáší to, že když komukoliv zkoušíme pomoci, ve skutečnosti pomáháme sami sobě. Poněvadž to nemůžeme snést uvnitř sebe, tak zkoušíme druhému pomoci. Problém ale je, že tu není to vědomí, a proto lidé trpí buď kvůli egu nebo nějakému druhu podmíněností, když se přiblíží k jiné společnosti. Jako třeba jakákoliv společnost, vezměme si nyní – například nyní jsem v britské společnosti, můžeme říct, nebo anglické společnosti. Když sem přijdu, okamžitě se musím přizpůsobit této společnosti. Například, nosím tuto červenou značku. Tak každý se vám bude smát, bude si z vás dělat legraci. Takže začnete uvažovat – co to je? A prostě ji smažete, protože si budete myslet, že je to něco divného. Například v Indii, když půjdete ve vesnici a nalíčíte se rtěnkou, lidé řeknou: „Co se děje s touto ženou, proč si dává rtěnku?“ víte, neměla by ji používat. Tak pak se bude každý smát a bude vidět, že je to něco divného, co dělá, a ona se pak bude snažit přizpůsobit se jejich požadavkům. A takto se dostáváme do našich podmíněností. Takže když se vyrovnáváte se společností, buď si rozvinete ego, nebo si rozvinete superego nebo vaše podmíněnosti. Takže v čem je problém, proč si tyto věci rozvíjíme? Neměli bychom. Měli bychom si stát za svým, být, čím jsme, a měli bychom vidět celý svět jako svědek. Takže problém je v tom, že když jednáte se společností, musíte vědět, že jste nedílnou součástí celku, že každý, koho vidíte, ať už je to Angličan, Ind nebo Arab, jsou nedílnou součástí jedné obrovské bytosti nazývané Bůh Všemohoucí. A když tyto části nejsou probuzeny, myslí si, že jsou odděleni a bojují mezi sebou nebo se vzájemně podmiňují nebo napadají ego a takto to pokračuje. Ale jakmile si jsou vědomi této kolektivity, že jsou nedílnou součástí celku, stanou se jedním, začínají se pohybovat v jednotě. Například v pokusu s héliovým plynem zjistili, že když začnete snižovat teplotu héliového plynu, všechny molekuly, které s teplem bojovaly, se prostě zchladí, zklidní, a začnou být tak kolektivní, že jejich pohyb jde stejným směrem, jako ptáci se pohybují podle vedoucího, stejným způsobem začne pohyb. Toto se musí stát uvnitř nás, když hovoříme, že musíme mít v tomto světě mír, že musíme mít ty nejlepší věci a že by lidé měli žít mírumilovně a šťastně. Musíme vědět, že lidské bytosti, tak jak jsou, potřebují proměnu. Dokud se nepromění do tohoto nového vědomí kolektivity, nemohou se přizpůsobit společnosti nebo druhému člověku. Také, uvidíte, že potkáte přítele, řeknete: „Je to můj přítel,“ nebo „je to můj bratr,“ nebo „je to moje sestra“ – začíná přicházet toto „moje“ a cítíte, že je to velice blízký vztah. Ale najednou objevíte, že: „Ne, je to můj nepřítel.“ A pak se můžete stát takovými nepřáteli, že byste nevěřili, že jste se kdy přátelili, a také že odhalíte druhého do takové míry, že jste sami překvapeni. Toto se nám stává, protože nevíme o druhém člověku, se kterým se přátelíme, že je také nedílnou součástí celku; a že v něm musíme probudit to uvědomění, takže pochopí, že jsme všichni nedílnou součástí celku. Nyní, uvnitř nás leží síla, která nás činí kolektivně vědomými. A tato síla leží v trojúhelníkové kosti nazývané sakrum a známe ji jako Kundaliní, ale v Bibli je popsána jako Duch Svatý. Nuže, tento Duch Svatý, o kterém víme z Bible, je pro mnoho lidí velmi nejednoznačný, protože není jasně popsáno, co tento Duch Svatý je. Zeptala jsem se jednoho kněze, řekla jsem: „Co myslíte Duchem Svatým?“ Tak řekl: „Jsem agnostik.“ Tak jsem se ho zeptala: „Tak co tam tedy děláte? Jestliže jste agnostik, jestliže v to nevěříte, tak co tam děláte?“ Řekl: „Dělám svoji práci.“ Takže celá věc se pro ně redukuje na zaměstnání, když to nedokážou vysvětlit. Ale může to být velice jasně vysvětleno, že to je síla Prapůvodní Matky. Máme Otce a Syna, ale co Matka? Slyšeli jste o otci a synovi bez matky? Takže toto je Prapůvodní Matka, která je Svatým Duchem, a je uvnitř nás odražena jako Kundaliní v trojúhelníkové kosti. Tato trojúhelníková kost je velmi důležitá, protože byla Řeky nazývána „sakrum“, což znamená „svatá“. Takže oni věděli, že na tomto místě existuje něco posvátného, nějaká síla, nebo možná věděli, že to je Svatý Duch. Ať už to bylo cokoliv, věděli to, protože ji nazývali svatou kostí. Nuže uvnitř nás je sedm center, jak jsem vám včera v Bristolu vyložila, že máme uvnitř sebe sedm center, která jsou subtilními centry. Tato centra uvnitř nás existují. Můžete se mě ale zeptat: „Matko, proč bychom tomu měli věřit?“ Neměli byste, neměli byste mi věřit, ale vezměte to vědecky jako hypotézu. A když vám ji dokážu, tak budete vědět, že to, co říkám, je pravda. Takže tato centra spočívají uvnitř nás a navenek se projevují hrubým způsobem v různých pleteních, o kterých vědí doktoři. Tato centra existují, a velice jemný bod – jako první centrum, jak jsem vám řekla, je centrum nevinnosti. Druhé je centrum naší tvořivosti. Třetí centrum je centrem našeho shánění. Sháníme potravu, pak sháníme přístřešek, pak sháníme peníze, majetek, moc, lásku: všechno to přichází skrze toto centrum, které se navenek projevuje jako solární pleteň. Nad tím je centrum – nazýváme ho centrem Matky, protože toto centrum je tím, které vám dává ochranu. Tohle centrum má tu zvláštnost, že pod ním leží hrudní kost. A v hrudní kosti, se asi do dvanácti let vytvářejí protilátky. Jsou jako vojáci Matky a tito vojáci jsou k dispozici v hrudní kosti, a hrudní kost je zodpovědná za všechny tyto vojáky. Když je tu nějaký útok nebo je tu něco, co vás vyděsí, hrudní kost začne z ničeho nic pulzovat. Když začne pulzovat nebo se pohybovat, pak výsledkem toho je, že protilátky dostanou informaci – tak jako dostáváte informace prostřednictvím éteru. Nevidíte éter, ale získáváte informace – stejným způsobem, jsou jako radiopřijímač, a obdrží informace, a začnou napadat všechno, co se pokouší vyrušit vaši osobnost. Pak nad tím je centrum, které nazýváme Višudhi čakra, což je centrum, kde lidské bytosti zvedly svoji hlavu. Toto je centrum, které z nás vytvořilo lidské bytosti, a pouze z tohoto centra stoupá ego a superego, protože je to centrum kolektivity. Protože prostřednictvím tohoto centra mluvíme, hovoříme skrze něj, máme skrze něj s ostatními lidmi spojení, a jako reakce je v nás vystavěno ego a superego. Když je uvnitř nás vystavěno, staneme se osobností – Jsem někdo, on je někdo, ty jsi někdo – v tomto bodě se staneme osobou, která má vědomí „já“. Například pak řeknu: „Mám rád toto, chci toto.“ Řekněme, že povím: „Jsem Indka,“ vy řeknete „Já jsem Angličan.“ Začínají všechna tato chybná ztotožňování se, protože se stáváte jednotlivcem, který se snaží ztotožňovat s mnoha věcmi. Takto se stáváme oddělenými od této síly. Je to svoboda, kterou jsme dostali, kde se musíme my sami poučit z našich pokusů a omylů, co je správné a co je špatné. Pak nad tím leží toto centrum – Kristovo. Toto je okno Krista, měla bych říct. Ale toto centrum je velmi důležité, protože toto centrum řídí dvě instituce – ego a superego. Proto se říká, že Kristus zemřel za naše hříchy. Když probudíte v tomto centru Krista, tak On vysaje obě instituce nebo oba tyto útvary podobné balónu. On vysává, takže naše karmy – o kterých mluvíme, že jsme udělali špatné karmy a udělali jsme toto a tamto – všechno to, naše hříchy a naše podmíněnosti jsou všechny vysáty. A my vstoupíme do království Boha, kterým je limbická oblast v lékařské terminologii. Ale odtud musíte proniknout a toto proniknutí je cílem, je cílem, kterým musíte projít ven, a je umístěno v oblasti velké fontanely, kde získáte svůj křest. Ale křest, jak jsem vám včera řekla, je jen vyumělkované cvičení. Skutečný křest je tehdy, když tento Duch Svatý stoupá a vy začnete skutečně vnímat chladný vánek na vrcholu své hlavy. Je to zázrak. Je! Nevěřit na zázraky není správné. Měli byste se udržovat otevření. Dokonce můžete být intelektuálem, ale musíte v tom být poctiví, že když neznáte zázrak, to neznamená, že zázraky neexistují a že se zázraky nedějí. Ale držme se pohledu vědce, který vidí, který chce sám pro sebe zjistit, jestli to tak je. Nuže, tento zázrak se děje, když Kundaliní stoupá, proniká všemi centry a proniká tudy. Nuže, jak jsou tato centra vytvořena, bychom měli vidět velmi jasně. Ve svém těle máme autonomní nervový systém. ´Auto´ je slovo, které znamená ´sám sebe´. Ale kdo je toto ´sebe´? Kdo je toto ´auto´? Doktoři to nevědí, jen to pojmenovali ´autonomní´. Toto ´autonomní´ má dva systémy: jeden je sympatikus a druhý parasympatikus. Sympatický systém používáme, když jsme ve výjimečné situaci, protože řekněme, že běžíme velmi rychle, pak sympatikus začne působit a srdce začne velmi silně pulzovat. Také tep je mnohem rychlejší než normálně. Toto je způsobeno aktivitou sympatiku. Vždy můžete zvednout frekvenci srdečního tepu, ale snižuje se automaticky. Jak? Je to způsobeno parasympatikem, který je ve středu. Tyto tři kanály, jak vidíte, jsou kanály – ten na levé straně je levý sympatický kanál, ale je to subtilní kanál, který se navenek projevuje jako levý sympatikus. Pak pravá strana je pravý sympatikus, a v centru je parasympatický nerovový systém, který je také zodpovědný za náš evoluční vývoj. Takže nyní jsme se vyvinuli do lidského stadia. Toto není konec, protože kdyby to byl konec, všechno bychom věděli. My ale všechno nevíme. Musíme vskočit do jiného vědomí, které popsal Kristus jako druhé narození; ale ne těla, nebo výměny oblečení nebo dělání něčeho navenek, ale je to stanutí se uvnitř, které vás něčím udělá. Něčím se stanete. Je to otázka stanutí se. Není to tak, že se jen stanete členem nějaké skupiny, nebo řeknete: „Dobře, náležím této skupině.“ nebo „Nosím tento druh oblečení. Dělám tento druh věcí.“ To není ono. Je to skutečné stanutí se, ke kterému uvnitř vás dojde, a které vás učiní realizovanou duší. Jestliže se něčím musíte stát, jestliže se to musí stát uvnitř vás, pak bychom to měli nazývat skutečnou pravdou. Musí být cítit v centrálním nervovém systému, tak jako jste se stali lidskou bytostí. Můžete vnímat špínu a nečistotu, můžete vnímat barvy, můžete vnímat nádherné vzory, všechno, protože jste lidská bytost. Psovi je ale jedno, jestli je to špinavé, nečisté – necítí to. Takže stejným způsobem, když se musíte stát něčím vyšším, pak to musí být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému. Není to jen mentální projekce, že řeknete: „O, věřím tomuto, věřím tamtomu. Tamtomu nevěřím.“ Takto to vůbec není. Musí to být vnímáno ve vašem centrálním nervovém systému, musíte to cítit na špičkách svých prstů. A to, jak to vnímáte, je velmi spontánní, protože je to živoucí proces. Není to ani trošku obtížné, není to ani trošku náročné. Je to všechno vystavěno uvnitř vás; je to neobyčejně jednoduché. Jako když jste semínko a jakmile jste zasazeni do Matky Země, spontánně vyrašíte. Je to tak spontánní událost, že je pro lidské bytosti obtížné uvěřit, že to můžete udělat bez jakéhokoliv úsilí, nebo že za to nemůžete platit. Toto je pro lidské bytosti nemožná situace: jak můžete cokoliv získat bez placení? Ale my dostáváme tolik věcí bez placení, a jestliže je toto ztělesněním vaší evoluce, dosud jste za svoji evoluci neplatili, tak proč byste za ni měli platit? A nemusí tu být žádné úsilí. ´Sahadža jóga´ znamená spontánní spojení s božským. ´Saha´ je ´s´, ´dža´ je ´narozený´, což je spontánní, vrozené. Každý má právo toto spojení s božským získat. Další význam slova ´božský´ je ten, že síla Boha je všepronikající, dělá všechnu živoucí práci – jako např. přeměnu květu v plod, různá roční období, toto všechno je živoucí díky této síle. A vy se musíte s tímto božským stát zajedno. Musíte to cítit na špičkách svých prstů. Jóga také znamená obratnost, také to znamená naprosté vědění o této božské síle, jak s ní zacházet, jak to vypracovat a jak ji používat. Probuzením Kundaliní získáte jako vedlejší produkt své fyzické zdraví. Mnohokrát jsem řekla, že rakovina nemůže být vyléčena ničím jiným než probuzením Kundaliní. Včera jsem vám objasnila, čím je rakovina způsobena, a jak ji Kundaliní vyčistí. Většina nemocí přichází, protože jsou centra vyřazena, přerušila se jejich spojitost s celkem, nebo možná že něco v centrech chybí. Když Kundaliní stoupá, vyživuje je tak dobře, že s touto výživou všechna tato centra, vaše mentální, fyzické, emocionální centra jsou naprosto uspokojena a ozdraví se. S tím dostanete dobré zdraví, kvalitní mysl a hodnotný, vyrovnaný emocionální život. Ale úplně na závěr, když překročíte tuto hranici, je to místo, kde sídlí Bůh Všemohoucí. Nuže, znovu říkám, že mi nemáte věřit, protože lidé v dnešní době také nevěří v Boha. Takže říkám, že toto je místo Boha Všemohoucího – na vrcholu vaší hlavy, ale je odražen ve vašem srdci jako Duch; a jakmile se Kundaliní dotkne tohoto místa, z rukou začne proudit chladný vánek. Nejprve cítíte vycházet chladný vánek vaší vlastní Kundaliní a pak skrze vás začne proudit milosrdenství, a cítíte toto milosrdenství proudit ve svých dlaních jako chladný vánek. Takže se to děje. Jakmile se to jednou stane, musíte se trochu upevnit, musíte porozumět, co to je a jak to udržet upevněné. Někomu to zabere nanejvýš jeden den, ale některým lidem měsíc nebo podobně, a pak se stanete mistrem. Stanete se odlišnou osobností, stanete se tak mocnými a tak milosrdnými; velmi milosrdnými a velice mocnými – jako Kristus. Když se lidé pokoušeli vrhat kameny na Máří Magdalénu – byla prostitutkou, a On se proti tomu postavil. Neměl nic společného s prostitutkami jako takovými, ale postavil se proti lidem a řekl: „Nyní ti, kteří nespáchali žádný hřích, mohou hodit kámen na mne.“ A nikdo by to neudělal, protože On byl tak mocnou, milosrdnou osobností. A to je ono. Stanete se osobou ztotožněnou s pravdou. Nikoho se nebojíte, vždy říkáte pravdu a budete ji říkat s velkou silou. Jako jste měli velkého básníka Williama Blakea, který mluvil o těchto moderních dobách, že v tom čase se lidé Boha – což znamená lidé, kteří hledají Boha nebo kteří věří v Boha – se stanou proroky a budou mít sílu udělat proroky z druhých. To je přesně to, co dělá sahadža jóga, že získáte svoji realizaci a začnete dávat realizaci druhým. Jako rozsvícená svíce může rozsvítit další svíci, která není rozsvícená, a pak ta rozsvícená svíce rozsvítí mnoho dalších svící. Je to takto jednoduché. Není tu nic k braní nebo dávání, je to prostě katalyzátor, že rozsvítíte jinou svíci a ten člověk osvítí další světlo. Takže tu není žádný závazek, žádné dej a ber, ale je to jen jednoduché stanutí se, kterému můžete porozumět. Tady doktor Warren sám dal realizaci tisícům lidí. Dokonce jsem nemohla jet do Madrasu, poslala jsem ho a on dal realizaci třem stům lidí. Například v Indii máme někoho, kde dal realizaci deseti tisícům lidí. To je fakt. A vy to můžete potvrdit. Když vy sami dáte realizaci, budete překvapeni, že můžete dát realizaci lidem a že je můžete léčit. Můžete jim dát mír a blaženost Boha. Tehdy se stanete kolektivně vědomými; stanete se nedílnou součástí celku. Například mnoho lidí mělo včera napadenou Višudhi čakru – kvůli nějakým důvodům, nějakým problémům, někdo měl zánět obratlů, někdo měl něco – a nemohli to překročit. Pouze museli třikrát říct: „Matko, já jsem nedílnou součástí celku,“ a začali vnímat chladný vánek. Je to takto jednoduché. A začali vnímat chladný vánek, protože tady měli blokádu. Takže je to velmi jednoduchá metoda, kterou může dělat dokonce i dítě, kterou můžete dělat vy, a věřím, že dnes na tomto místě, které je tak nádherné, Bath, my všichni získáme tuto realizaci. Nechť vám všem Bůh žehná. Pokud máte jakékoliv otázky, měli byste se mě zeptat. Ale včera se dva lidé ptali na tolik otázek. Promarnila jsem s nimi mnoho času a pak odešli. Byli to jen lidé poslaní nějakým guruem nebo někým, kdo se jen pokoušel pokládat otázky, ztotožnění s nějakými špatnými guruy. A zde sedí tolik lidí za vašimi zády, kteří byli za všemi možnými špatnými guruy a museli jsme je léčit a uzdravit je. Někteří trpěli epilepsií, někteří rakovinou, někdo tím a někdo oním, a oni za to platili, aby dostali všechny tyto nemoci a problémy. Někteří skončili v blázinci. Takže bych vás požádala, abyste se neztotožňovali s těmito guruy. Dokonce i když jste za to platili – zapomeňte na to. To je jedno. Neztotožňujte se s nimi. Ztotožňujte se sami se sebou. A toto je vaše vlastnictví, je vaše vlastní, měli byste to vědět. Toto je moje pokorná žádost na vás všechny. Nechť vám Bůh žehná. Mnohokrát vám děkuji.

Jogín: Nějaké otázky? Objevil jsem jistý přínos v tibetské brumlavé meditaci Nada Brahma. Je tato meditace slučitelná se sahadža jógou? Vůbec. Ani trochu. Víte, tato Nada Brahma – co člověk získá je, že neustále brumláte a brumláte, a jednou přijde den, kdy vaše hlava nepřestane brumlat. Řeknu vám, jaký to má důvod. Je to takto. Řekněme, že začneme říkat „Óm“ nebo „Ham“ nebo podobně, nestaneme se (tím). Předpokládejme, že řeknu: „Jsem správcem tohoto místa“ – stanu se jím? Když řeknu – jsem „Óm“ – stanu se tím? Můžeme být něčím tím, že to říkáme? Když něco prohlásíme, staneme se tím? Něco se musí stát uvnitř. Dokud se toto nestane, nemá to žádný smysl, je to všechno vně. Můžete říct cokoliv. Někdo může říct – mám nějaké výhody, protože jsem říkal modlitby. To není ono. Jde o naprostou přeměnu, kterou musíte mít. A toto jsou velmi nebezpečné věci, velmi, velmi nebezpečné; protože nyní v Tibetu, například, sám Láma je troska, řeknu vám, je velká troska. Byla jsem v Číně se svým manželem a byla jsem opravdu ohromená – můžete to nazývat propagandou, cokoliv – vidět ve Lhase, že tento džentlmen nashromáždil takové bohatství, že by to mohlo být srovnáno s bohatstvím papeže. Byl zvyklý pít víno ze zlatého poháru, který byl celý zdobený rytinou, a měl jich několik. Jeho talíř byl vyrobený ze zlata, všechno měl z ryzího zlata. A odkud získal peníze? Představte si – od Tibeťanů, kteří jsou chudými lidmi. Jsou tak chudí: nemají žádné šaty, nic, čím by se zahalili. Neříkám, že je komunismus moc dobrá věc, ale co říkám, že tito lidé je doopravdy vykořisťovali. Celá expozice o Lhase byla takovým procitnutím. Ó, Bože, ti lidé ony chudáky oloupili, a kolik museli trpět. Když se nyní půjdete podívat do Tibetu, budete ohromeni. Lidé nevědí, jsou tak zmatení. Nerozumí. Odevzdali všechno, co měli, tomuto panu Lámovi. Nyní všude cestuje, nikdo neví, co má za lubem. Jaký užitek mohou poskytnout? Je to mýtus. Největší užitek je, že se stanete mistrem. Znáte každého a všechno. Víte, co je Kundaliní, víte, jak dát realizaci druhým, a všechno, co musíte udělat. To je hlavní věc. Zpočátku máte dobrý pocit ze všeho, dokonce i z pití. Stejným způsobem po nějakou dobu, když brumláte něčí jméno, můžete být na chvíli posednuti a můžete se cítit fajn. Jako třeba TM (transcendentální meditace) má ten stejný problém. Lidé z TM říkají nějaké mantry: po nějaký čas se cítí uvolněně, protože do jejich mysli přijde někdo jiný, získá převahu a začne řídit váš projev. A když začne řídit váš projev, cítíte se uvolněně. Ale o uvolnění nejde. Nestanete se mistrem. Podstatné je, že když se stanete zajedno s celkem, tak jste uvolnění, protože vás nic nevyčerpává. Neustále jste uvolnění. Ale podívejte se, jak tito lámové vypadají, všichni jsou vrásčití, můžete spočítat jejich vrásky jednu po druhé. Hrozní lidé. Nemůžete říct, že by na nich bylo cokoliv skvělého. A co dobrého udělali? Neviděla jsem žádného lámu, aby udělal pro někoho něco dobrého. Měla jsem příležitost jednou sedět vedle Dalajlámy na jednom banketu, kde byl můj muž s premiérem a byl pozván a protože manželka premiéra by tam neseděla, tak jsem vedle něj seděla já a cítila jsem takové teplo. A premiérem byl Lal Bahadur Šástri, věděl o tom všechno, o mně – a řekl: „Cítíte vedle něj velké horko?“ Protože on sám byl realizovanou duší. Řekla jsem: „Ano, příšerné.“ Řekl: „Dobře, tak posaďme mezi vás ministra zahraničí.“ Posadil mě na druhou stranu a tam posadil ministra zahraničí. Dokud nejste realizovaní, tak to nepoznáte. A také vám musím říct, že když jdete za těmito lidmi, je pro vás obtížné dostat realizaci – to také hraje roli, protože ve vás vytvoří problém. Bez jakéhokoliv úsilí jdete do sympatického nervového systému. Bez snahy, jak jsem vám řekla, jdete do sympatického nervového systému, takže se váš sympatikus zaktivuje. Když se zaktivuje váš sympatikus, posunete se buďto nalevo nebo napravo. Když se přesunete nalevo, jdete do kolektivního podvědomí. To je místo v nás, kde je všechno mrtvé od našeho zrození. A rakovina, jak jsem vám řekla včera, je způsobena bytostmi z této oblasti. A když jdete na pravou stranu – většina těchto lámů vás posune napravo. Víte, že byl Hitler veden lámou? Jeho guruem byl Dalajláma. Učil ho, jak zaujmout lidskou mysl a jak je tam dostat. Je to všeobecně známý fakt. Jeho guruem byl Dalajláma. Všichni tito lámové jsou takoví. Ale když jste realizovaní, jedině pak budete vědět, co jsou zač. Například moje vnučka – bylo jí kolem pěti – je realizovanou duší; zatímco moje dcera a zeť realizovanými dušemi nejsou. A jednou jeli do Ladaku a seděl tam láma, víte, na pahorku. A každý se mu chodil klanět, ale jí se to nelíbilo. A když se mu šli poklonit rodiče, byla velmi rozzlobená – bylo jí teprve pět let. Jen takto založila ruce, stoupla si před něj. Řekla: „Tím, že nosíte tyto dlouhé šaty, myslíte si, že se stanete realizovanou duší? Vy jí nejste. Nemáte žádné právo žádat lidi, aby se vám klaněli. O co vám jde?“ A byli tak vyděšeni a v rozpacích, řekli: „Toto neříkej,…“ „Ne, proč se mu klaníte? Nesmíte se mu klanět.“ Jen si to představte! Ale dokud nejste realizovaní… Je to také velmi obtížné, protože mají velice pěkné obchodní teze, mají velmi pěknou reklamní agenturu. Například onehdy jsem byla ve Španělsku, byla jsem šokovaná. Tito lámové tam začali další věc, že musíme jít na poušť Gobi. Představte si! Poušť Gobi je místo, kam půjdete jen jednu míli a budete vyřízení. Jít si na poušť Gobi pro nirvánu. Takže vzít od lidí všechny peníze, pěkně je připravit a vzít zástupy lidí na poušť Gobi. Chudáci kráčející vstříc smrti – a oni tomu říkají „toto je nirvána“. Nikdy se nevrátí. Takže odešli do své nirvány, nevrátí se. Takto si to vymysleli. Měla jsem lidi v Anglii – byl tam jeden člověk, nazývaný Ómkar. Jméno Ómkar mu dal nějaký – nevím, který láma mu dal toto jméno, protože normálně jméno Ómkar nedostávají. Tak jsem řekla: „Kdo ti dal toto jméno?“ Řekl: „Šel jsem do kláštera.“ „A co se stalo?“ Zlámali mu všechny kosti. Řekl: „Bili mě po zádech.“ Jen si to představte. Jak je to možné? Všechny jeho kosti byly přelámané. A bylo nemožné mu dát realizaci, protože to bylo fyzicky nemožné. Ale pomalu a jistě se nyní zotavuje. Je jako blázen. Jak můžete být krutí? Myslíte si tedy, že jsou Tibeťané ty pravé realizované duše? Co je tu od Tibeťanů k učení? Každý, kdo je cizinec, nemusí být vzdělanou osobností. Cokoliv je napsáno v nějaké knize, nemusí být posvátné. Měli byste pochopit, že všechny tyto věci přišly až po Buddhově smrti. Stalo se to s každým náboženstvím, s každou velkou osobností, která přišla na tuto Zemi. Ale ve starých jeskyních svatí, kteří žili po Buddhovi, zapsali, že je to spontánní událost. Ale Buddha nemluvil o Bohu, protože si myslel – ´Nejprve mluv o ´Já´. Protože když mluvíš o Bohu, lidé si začnou okamžitě myslet, že se stali Bohem. Takže raděj mluvit o ´Já´; dej jim seberealizaci. Dokud nedostanou seberealizaci, jak budou rozumět Bohu?´ Takže se jim říká, Jemu se říká Anyšvár, což znamená Ten, kdo nevěří v Boha, ateista. Není to tak. On to udělal záměrně, protože si myslel, že když budete mluvit o něčem velmi vzdáleném, lidé budou žít ve fiktivním světě. Takže co On prakticky chtěl, bylo mít prvně seberealizaci a pak teprve vědění o Bohu. Protože pro slepého člověka nemá žádný smysl říkat mu o všem, nejdřív mu řekni: „Musíš mít svůj zrak.“ Onehdy jsme měli jednu ženu, která dělá buddhistické meditace, nemohla dostat svoji realizaci, lituji, že to musím říct, i když to můžeme postupně vyřešit, ale nemohla ji získat. Protože, víte, Buddha sídlí uvnitř nás, na této straně, tady. A toto je část, která velmi opuchne, když provádíte buddhistické meditace, a my ji musíme zmenšit pomocí jistých manter, jinak se nezmenší. Člověk musí pro takovéto lidi tvrdě pracovat – to nevadí. Protože vy všichni jste hledači, je vaším právem to získat a já jsem zde, abych pro vás pracovala. Nějaká další otázka, prosím? Žena v publiku komentuje, jak lidé nechtějí vědět o svém Duchu. Ano, to je v Anglii problém. Já vím, já vím. Vím, že dnes je takový problém, že to nechtějí vědět a jsou velmi skeptičtí. Ale věci se nyní dobře vypracovávají. Víte, koneckonců Bůh také dychtí po tom, aby to lidé dostali. Řeknu vám nyní, jak se to vypracovává. Například onehdy, nebyla jsem tam, ale můj manžel viděl program o komikovi, který řekl, že dostal chladný vánek – víte, mluvil o zjevení. Řekl: „Najednou jsem začal vnímat chladný vánek na zádech a nevím, co to bylo, ale cítil jsem se velmi uvolněně a mnoho lidí se cítilo uvolněně, když seděli spolu se mnou.“ Neví nic, je velmi nejistý, co se týče chladného vánku, ale cítil to. Nazývá to zjevením. Zrovna před tím, den nebo dva předtím, jsme mezi sebou diskutovali a řekli: „Matko, kolik lidí potřebuješ, aby nastal ten syndrom?“ Jak se jmenuje? Syndrom sté opice. Doufám, že jste o něj slyšeli, že když se stá opice naučí nějakou fintu, každá opice kdekoliv začne tu fintu dělat, něco takového. Řekla jsem: „Bude to velmi brzy.“ A jen si představte, tento člověk začal cítit chladný vánek na svých zádech. Nuže, přišel do televize a televize byla velmi, velmi skeptická, jak říkáte – velmi. Moc jsem se tím nezatěžovala. Řekla jsem: „Ten čas přijde“ – protože my nebereme žádné peníze, a nemůžeme platit žádné peníze za něco takového. Když je někdo potká a řekne jim, že se bude konat tento program, že je tam někdo, kdo o tom všechno ví, okamžitě za mnou přijdou. A nyní chtějí, abych měla program. A jakmile to takto začne, lidé přijdou. Potíž je v tom, že lidské bytosti mají tolik zábran ze svého ega. Jsou značně necitliví, lhostejní. Navíc, řekněme, tradiční země, jako Řím, Egypt, zjistila jsem, že jsou mnohem vnímavější k božskosti než k nesmyslným věcem. Budete překvapeni, v Římě – sedíme tady, tak vám to můžu říct – v Římě nebyl žádný guru úspěšný. Žádný guru nebyl úspěšný. Ale když jsem tam přijela, jen pohledem na moji fotografii, jen pohledem na moji fotografii byl starosta tak užaslý. Řekl: „To je božskost“ – jen pohledem na moji fotografii. A ujal se toto, dal nám halu zadarmo, publikoval to a vytvořil tolik plakátů a dal je všude. A velmi dobře to v Římě pracuje. Ale v Anglii ne. Deset let tu tvrdě pracuji, ale Angličané jsou dosti ´tvrdí´ lidé. Nevadí, vypracuje se to. A také v Egyptě. Egypt je další místo, kde jsou lidé velmi tradiční. Další jsem objevila v Řecku. Jsou velmi tradiční, v tradici se děje to, že se začnete učit děláním chyb. Věříte Rasputinovi, věříte tomuto, věříte tamtomu; a pak začnete rozumět, co je realita, jak ji dosáhnete. A takto do toho přijdete. Ale tady lidé jen čtou, čtou, čtou a nedostanou se nikam, jsou tak zmatení. Neobviňuji je kvůli tomu. Ale musím říct, že musí přijmout realitu a pokusit se porozumět, že si ji nemůžete koupit, to za prvé, a nemůžete o ni usilovat. Je to spontánní, živoucí proces živoucího Boha. Toto musíme pochopit. A jakmile to pochopíme, vypracuje se to, jsem si jistá. Rozumím tomu, že jsou lidé takoví. A budete překvapeni, pracuji v Anglii deset let a nemáme tolik sahadža jogínů, jako v jiných zemích. Dokonce i Francie je lepší, kupodivu. Francii se daří mnohem lépe a Švýcarsko je mnohem lepší. Ale Anglie je velmi nedostatečná a pracuji tu velmi tvrdě. Samozřejmě Indie, tisíckrát více. Takže dobře, přijde to. Angličané jsou tímto způsobem velmi vyrovnaní – někdy příliš – vyrovnaní, víte! Jedna věc je na nich dobrá, vědí, jak se smát sami sobě. Takže se to může vypracovat. Ona se ptá: Řekla jste, že guruové často dělají víc škody než užitku. Jak poznáme, že vy neděláte víc škody než užitku? Ano, samozřejmě, možná, mohla bych dělat, bez pochyby; musíte to nechat otevřené. Ale můžete hovořit s lidmi, kteří… Vždy, když jdete za nějakým guruem… ve skutečnosti jsem zjistila, že když jdete za mnou, kladete mi otázky, ale když jdete za těmito lidmi, jdete po hlavě, absolutně střemhlav. Znám lidi, kteří zaplatili šest tisíc liber, aby šli do Švýcarska a jedli pouze brambory, vodu z vařených brambor. A žili tam bez jakékoliv otázky. Je to jeden ze znaků toho, že jste svobodní. Za druhé, musíte vědět, čím byli ostatní, kteří za mnou přišli, co se jim přihodilo. Za třetí byste měli vědět – proč bych vám měla ublížit? Jaký je můj prospěch? Protože si od vás neberu žádné peníze, nic takového. S boží pomocí si žiji velmi dobře. Snad jsem velmi dobře zaopatřená, nic od nikoho nepotřebuji, tak proč bych to dělala? V jiném životě, kde jsem, jsem na velmi vysoké úrovni, tak proč bych k vám chodila? Proč? Co se od vás chystám získat? Takže věrohodnost musí být ustanovena prostřednictvím žáků. Nikdy učedníky nevidíte. Prostě jdete po hlavě, protože jste zhypnotizovaní. Ani o tom nepřemýšlíte. Dokonce ani nepokládáte otázky. Zeptala jsem se jich: „Proč jste se nezeptali, proč si bere šest tisíc liber?“ „Ó,“ řekli, „Matko, kráčeli jsme pod závojem.“ A člověk, který byl ředitelem té organizace ve Skotsku se stal epileptikem, jeho dcera se stala epileptičkou, jeho žena se stala epileptičkou, a on také – pak přišel za mnou. Pak ke mně v tom stavu přišel a vzala jsem je do svého domu, abych je vyléčila. Takže ti lidé, kteří byli u mě, například doktor Warren – byl pacientem trpícím vysokým krevním tlakem, vším možným – byl vyléčen, nejen to, vyléčil mnoho lidí. A je jich tu tolik, kterým bylo pomoženo. Lidé, kteří byli alkoholiky, drogově závislí, všichni se dostali do pořádku. Takže je musíte potkat a uvidět, jací jsou, a můžete vidět, jak mluví, jaké mají znalosti. Ale u jakéhokoliv jiného gurua – je tam taková hierarchie, že se k nim ani nedostanete. A někdo, s kým mluvíte, všechno říká zpaměti, není tam nic spontánního, nic; nic o tom nevědí. Takže důvěryhodnost musí být ustanovena ze všeho nejdřív. Ale vy to neděláte s nikým jiným, jen se mnou. Je to pro mne dobré znamení, že jsem vám dala svobodu. Říká, že všechny cesty jistě vedou do Říma. Mluvila jste o Dalajlámovi a tak co s ním je? Ne, ale některé vedou také do pekla. To musíme vědět. Všechny nevedou do Říma, ale mohou vést také do pekla. Samozřejmě všechny cesty vedou do Říma, pokud člověk, který vás tam vede, je správný průvodce. Nemůžete jít do pekla a pak, řekněme, zpět do Říma. Nemůžete. Ale lidé, kteří jsou opravdovými průvodci, mohou. Neberou si žádné peníze, neberou. Dají vám realizaci. Udělají z vás něco jiného. Udělají z vás poctivé, ctnostné a skvělé lidi. Je to velmi odlišná věc: nejsou to ti, co jen něco prohlašují, nebo něco říkají. Nehromadí bohatství. Víte, váží si sami sebe, nejsou to paraziti. Nežijí na váš účet. Kolik vydělal Kristus? Máte tak úžasný příklad Krista. Proč chodíte za kýmkoliv jiným? Vzal si nějaké peníze? Byl prodán za třicet zlatých. Kristus říkal: „Nebudete mít smilné oči.“ Ráda bych věděla, kteří křesťané tady, kteří křesťané mají oči, které nejsou smilné. Máte nevinné oči? Není ve vašich očích chtíč a lačnost? Postavte se sami sobě. Ti, kteří hovoří o těchto věcech, mají všechny tyto mnohem větší hříchy než vy. Jak vás mohou zlepšit? Jsou těmi, kteří žijí z vlastnictví druhých, z peněz druhých. Budete žít z vlastnictví a výdělků druhých? Nutí děti odejít z jejich domovů, prodat své domy, jít na ulici. Uděláte to? Pro kohokoliv? Brát peníze chudým, budete to dělat? Jste tak ušlechtilí! Musíte porozumět. Používejte své mozky. Ale když dostanete svoji realizaci, rozvinete si tyto nevinné oči. Oči jsou tak mocné. Dokonce pohledem na někoho těmato očima můžete dát realizaci. Můžete je vyléčit. Jako onehdy jsme měli – jak se jmenoval ten člověk, co přišel…? Jeden novinář, víte, přišel a řekl: „Říká se, že můžete léčit lidi.“ Řekla jsem: „Dobře.“ Tak řekl: „Je tu jedna paní, která trpí agorafóbií, a nechce opouštět svůj dům, tak jak ji vyléčíte?“ Řekla jsem: „Dobře, když nemůže přijít, dejte mi její fotku; nemůžu jít do jejího domu,“ – trochu náročnější. Řekla jsem: „Dobře, doneste mi její fotku.“ Přinesl mi její fotku. Jen jsem se na fotku podívala. „Je taková už deset let,“ řekl. „Musíte ji vyléčit.“ Řekla jsem: „Dobře, pokusím se. Přinejmenším je velmi jednoduché tuto nemoc vyléčit.“ A řekla jsem: „Jen ji nechte osm dní být.“ Ale nemohl odolat, tak šel tajně zjistit, co se děje. A když přišel do jejího domu, nebyla tam. Byla venku se svým mužem, na pěkné procházce. A on se nyní o tom chystá vydat velmi pěkný článek. Otázka: Považujete se za duchovního léčitele? Ne, vůbec ne. Ne léčitel. Nejsem vůbec žádný léčitel. Jsem člověk, který vám chce dát vaši seberealizaci. Není to otázka duchovního léčení. Jsou také dva druhy duchovního léčení: jedním z nich jsou samozřejmě lidé, kteří jsou realizovanou duší. Například onehdy jsme byli – někoho jsme potkali. (Kde to bylo, ten taxikář, který s námi jel?) (Jogín: V Nottinghamu.) Řidič taxi, který přijel v autě, věděla jsem, že byl realizovanou duší. Takže jen ke mně začal mluvit. Také cítil tu blízkost. Řekla jsem: „Brní vám někdy prsty?“ Řekl: „Ano, velmi.“ Řekla jsem: „Jste léčitel?“ „Ano“, řekl, „jsem léčitel.“ Řekl: „Jak to všechno víte?“ Řekla jsem: „Cítíte se velmi provinile?“ „Ano.“ „Ó,“ řekla jsem, „vím to.“ Řekl: „Jak to víte?“ Řekla jsem: „Nějak to vím. Vy se ale o tom chcete dozvědět.“ Protože byl realizovanou duší. Byl realizovanou duší. Ale existují léčitelé, kteří nejsou realizovanými dušemi. Jsou to lidé, kteří používají duchy. Třesou se před vámi a křičí – to je velmi nebezpečné. Realizovaná duše nemusí dělat nic. Pouze se vás dotkne a vy budete v pořádku. Nemusí se třást a mít všechny tyto záchvaty. Protože jste tak naivní, musím říct, proto je zde takový problém. Velmi naivní. Na Západě jsme rozvinuli náš strom velmi dobře, ale ne kořeny. O kořenech nevíme nic. Sama jsem byla překvapená, protože tady není ani žádná potucha. Ne tak v Indii – lidé v Indii toto vědí. Oni to znají. Například dáváme mrtvé do kostela. V Indii by nikdo mrtvé do kostela nedal – je to svaté místo, jak to, že sem dáváte mrtvé? Ale tak to je. Jste tak naivní, vím, a navzdory tomu, této naivitě, jste také velmi neústupní. Takže co teď dělat? Je to pro mne někdy obtížná otázka. Nevadí. Vypracuje se to. Ano? Co říkal? Můžete vysvětlit, co myslíte tím, že energie stoupá páteří? A není to jen ta samá věc jako brnění páteře, možná… Myslíte víc fyzického druhu? Vnímání posvátné bázně. Ano. Vnímání… posvátné bázně? Ano, dává do spojitosti vnímání, které můžete mít v páteři, s vnímáním posvátné bázně. A možná říká… To není, ne – nevím o takové věci. Nevím o tom. Je to – takto se to neděje. Víte, když Kundaliní stoupá, nic necítíte, vůbec nic. Pouze na vrcholu hlavy vnímáte chladný vánek. Ano? A v dlaních cítíte vystupovat jistý chladný vánek. Ale na začátku můžete cítit trošku tepla, protože když máte v těle příliš mnoho horka, můžete cítit trochu horka vycházet ven. Někdy se lidé, kteří jsou velmi nervózní, trochu třesou, to je vše. Ale toto jsem nikdy nepoznala, je to možná nějaký druh něčeho divného, co odněkud přichází, nevím. Viděla jsem všechny druhy permutací a kombinací, jak se dějí lidem. Například jeden muž seděl na zemi s chodidly směrem ke mně – v Indii se to nedělá. Tak lidé řekli: „Jak můžete dát své nohy směrem k Matce? To se nedělá.“ Tak řekl: „Ne, má Kundaliní se probudila a já budu skákat jako žába.“ Řekla jsem: „Kdo vám to řekl?“ Ukázal mi knihu svého gurua, kde bylo napsáno, že budete skákat jako žáby. Dovedete si to představit? Zeptala jsem se ho: „Vy se nyní stanete žábou?“ Všechny druhy permutací a kombinací: nevíte, kolik věcí je po celém světě publikováno. Dobře, chce vědět, jak je toto probuzení spuštěno – probuzení Kundaliní. Je to velmi jednoduché, jak jsem vám řekla, prostě jako vyklíčení semene. To je moje práce. Ale jakmile to udělám, musíte to dělat také. Ano? Slibte to. Řekla jste, že falešní guruové nebo učitelé mohou vést možná do pekla. Můžete popsat peklo? V tomto příznivém čase, proč chcete vědět o pekle? Víte, je velmi dobře popsáno, když si přečtete jednoho z těchto velkých básníků. Zejména, řekla bych, si přečtěte Williama Blakea. Ano? Je to už tak popsané, proč to chcete? Chci, abyste vstoupili do Království Boha. Peklo je – když říkám „do pekla“ – můžete dostat epilepsii. Viděla jsem lidi, dostávající epilepsii, lidi stávající se blázny, opouštějící domy, utíkající pryč, napadající každého, zabíjející se navzájem, zabíjející sebe, zabíjející své rodiče, násilníky, dávající se na drogy, dávající se na všechny věci, které jsou sebezničující. Myslím tím sebezničující jako jedno slovo. Ano? Co lidé, kteří trpí těmito věcmi od narození? Ano. Dobře. Pokud takto trpí, pak je za to zodpovědné něco jiného. Oni ale trpí, že? Ale ti, kteří netrpí a jsou normální a jdou k těmto guruům, platí za to peníze a dostanou to, pak přinejmenším tyto velké guruy budete za to cítit zodpovědné, nebo ne? Co je to? Máte pocit, že neexistují žádní další guruové, kteří… Ó, mnoho! Je jich mnoho. Ale nejsou na trhu. Je jich mnoho, mnohem víc. Mnoho… pardon? Existuje někdo, kdo by mohl být prospěšný vám? Prospěšný vám? Komukoliv? Ano, existují. Ale jen se podívejte, v tomto davu hovořím k vám, ptáte se na deset otázek. Oni nemají trpělivost. Nemají vůbec žádnou trpělivost. Řeknu vám, že jsou tak netrpěliví, všichni tito guruové, že se vám o tom ani nesnilo. Prostě to nemohou snést. Požádala jsem jednoho muže, aby šel do Ameriky, s velkým přemlouváním, protože jsem neměla čas tam zajet. Během tří dní odtamtud utekl pryč. Řekl: „Nemám čas na tyto hloupé lidi.“ Prostě to odvolal. Protože jsem Matkou, mám s vámi trpělivost. Oni s vámi žádnou trpělivost nemají. Co mám dělat? Říkají mi: „Za dvanáct let přijdeme a pomůžeme ti, Matko.“ Velmi dobře mě znají. Je jich tolik, tolik. Oni nějaké potkali; ale nechtějí mluvit k lidem, kteří jsou – myslí si, že jsou hloupí. Nuže, co dělat? Myslí si, že všichni hledači jsou hloupí lidé. Co mám dělat? Nemají žádnou trpělivost. Musíte mít matku, aby měla trpělivost, že? Nemá to konce, mé dítě. Tyto otázky nemají žádný smysl. Pokládáním otázek nezískáte realizaci, to vám musím říct. Nemohu to zaručit. Nemohu to zaručit. Pokud to získáte, je to náhoda. Jestli to nezískáte, je to náhoda. Tak buďte opatrní. Není potřeba diskutovat, přít se, diskusí to nezískáte. Poslechněte mě. Co se od vás chystám získat? Toto je první místo, kde jsme měli tolik otázek. Musí tu být nějací Římani okolo, myslím, znovu narození. Jinak to nedokážu vysvětlit. Chci říct, nikdo se neptal na tolik otázek, tak jako vy, které nemají žádný smysl. A podporovat tyto falešné guruy, kteří od vás vzali peníze, narušili tolik lidí, podporující ďábelské síly. Je to něco překvapivého, že? Dobře, nevadí. Nuže, už jsem vám řekla, že je to vše. Jestli chcete, abych se vrátila do Bathu, prosím, už žádné další otázky. Ale uvidíme, kolik zde dostane realizaci. To je to hlavní. Hlavní není… Budete souzení svojí Kundaliní – pojďme se podívat. Dřív než budete soudit vy mne, ona bude soudit vás. Takže se pojďme podívat, kolik z vás získá realizaci. Nemůžu vám to slíbit. To je hlavní věc, musím říct. Dobře. Pojďme se podívat, jak to pracuje. Nuže, cokoliv jsem řekla, zapomeňte na to. Mějme příjemný vztah. Neměli byste se cítit vůbec vinni, ať už jsem řekla cokoliv. Mohli jste být u gurua, mohli jste udělat cokoliv, o čem se předpokládá, že je špatné – v pořádku. Prostě na to zapomeňte. Teď jen seďte v přítomnosti. Musíte být v přítomnosti, abyste získali svoji realizaci – to je ta nejdůležitější věc. Narodili jste se na této zemi, abyste tím byli, jste lidskou bytostí, abyste tím byli. Nejste tu proto, abyste jen promrhali svůj život A toto vám musím jako Matka říct, že ohledně toho musíte být pokorní. Jste ve velmi odlišném království. Nic se tu neprodává, není to prodejna. Tady je svatyně. A ve svatyni musíte být pokorní, a musíte získat svoji realizaci: to by mělo být vaším odhodláním. Ale kolik jich to dostane, to nemohu říct. Omlouvám se, ale to není něco, co bych vám mohla slíbit. Ale pokud to bude pracovat na někom, budu velmi spokojená. To je moje práce. Nuže udělejme velmi jednoduché věci, bez jakýchkoliv dalších otázek. Není třeba být kvůli tomu znepokojený. Pokud jste se nezeptali na jednu otázku, nic se neděje s vámi ani s obecenstvem. Řeknu vám, dokonce i když byste položili sto otázek, nebyl by v tom žádný rozdíl. Musím říct, že zatím se nikdo nezeptal na nic inteligentního, a myslím, že byste se teď raději měli otázek vzdát. Jsem na to poměrně dost inteligentní. Nuže, mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Mějme to způsobem, kterým se to musí vypracovat. Jste-li hledači a jste-li v přítomnosti, jsem si jistá, že to dostanete. Teď zapomeňte na minulost. Zapomeňte na minulost. Ještě o jednu věc vás musím požádat, tak jako jsem žádala včera, že byste se neměli kvůli ničemu cítit vinni, protože vina přichází z minulosti. Takže zapomeňte na minulost a musíte prohlásit, že nejste vinni. Je tu mnoho lidí, kteří jsou dobří, a ti to dostanou. Takže musíte prohlásit: „Já nejsem vinen.“ Měli byste mě oslovovat Šrí Mátadží, což je obtížné. Můžete mi říkat Matko, aby to bylo jednodušší – jakkoliv chcete. Takže musíte říct: „Matko, já nejsem vinen,“ jednoduše před začátkem tohoto procesu. Nuže, musíme být ve svých srdcích pokorní, protože chceme vstoupit do království Boha. Ale ten, kdo se to pokouší udělat, když po celou dobu na tu osobu útočíte, jak tam půjdete? Jak tam vstoupíte? Jen se na to podívejte. Jaký je náš postoj? Je správný? Není přiměřený, ještě ne. V pořádku. Takže si sundáme boty, aby nám mohla Matka Země pomoci. Jeden z velmi důležitých elementů je Matka Země. A tato Kundaliní je umístěna v křížové kosti, a spodní čakry jsou vytvořeny z elementu Matky Země. Takže jen sundejte boty, velmi snadno, abyste se dotýkali Matky Země svýma nohama. Tato Matka Země je velice důležitá. Kdokoliv, kdo nechce tuto zkušenost, prosím, měli byste odejít nyní, kdokoliv, kdo nechce… Odejděte. Nerušte ostatní. Budete laskaví. Musíte být zdvořilí. Musíte být zdvořilými lidmi. Nerušte ostatní. Pokud to nechcete mít, dobře. Je to v pořádku, můžete jít. Ti, kteří byli včera v Bristolu, vědí, jak tvrdě jsem pracovala na tolika lidech celé hodiny, abych jim dala realizaci. A je to nevděčná práce. Řeknu vám, je to nevděčná práce, protože dokud se neupevníte, je to takové plýtvání, je to neskutečné plýtvání. Je to k ničemu, protože jim dáte realizaci, oni se neupevní, a je to takové plýtvání. Nuže, věk nerozhoduje, rasa nerozhoduje, komunita nerozhoduje. Jestliže jste lidskou bytostí, tak to pracuje – je to takto jednoduché. Takže nyní jen musíte položit ruce rovně do svého klína, seďte pohodlně. To je důležité, protože nechci, abyste se cítili nepříjemně, a začali se kvůli tomu vrtět. Prosím, musíte si sundat boty, protože tu jsou tibetské problémy. Jestliže chcete mít realizaci, sundejte si boty, ano? Ano, jen je sundejte. Je to lepší. Ponožky, ano. Bude to lepší, protože na vás chci pracovat, zcela jistě jste hledači, že? Takto položte ruce. Ano. Hm. Začínáme. Nyní. Navzdory všemu je to dobré. Není to tak špatné. Levá ruka, jak jsem vám řekla, reprezentuje levou stranu, emocionální stranu; a pravá strana je ruka, která reprezentuje akci. Nuže toto je přání, které máme, přání. Takže položte ruku přání takto na levou stranu, po celou dobu rovně, zatímco uvolňujeme naše čakry. Protože některé čakry jsou zvětšené a musí se uvolnit. Můžete to udělat sami a jak to udělat, to vám hned řeknu. Na levé straně, se budeme dotýkat těchto center. Jedno je v srdci, kde sídlí Duch. Pak jedno je na horní části břicha. A pak další je na spodní části břicha – všechna jsou na levé straně. Nuže, pak jedno je tady. To je centrum, kde, když jste napadeni, se cítíte vinni. Takto, tady, na levé straně krku. Další je pak tady, a tady možná musíme požádat. A pak vystoupíte sem, do oblasti velké fontanely, kde vás požádám, abyste položili dlaň na vrchol fontanelní oblasti. Zrovna teď je to horké, ale bude to v pořádku. Pusťme se do toho. Je to velmi jednoduché. Po celou dobu musíte udržet zavřené oči, protože tady se nejedná o žádnou hypnózu, nic podobného. Musí se to stát uvnitř vás. Pozornost je vtažena dovnitř a je lepší mít zavřené oči, protože když máte oči otevřené, Kundaliní nemusí stoupat. A nijak vás to neobtěžuje, nedělá vám to žádné potíže, nic takového, a cítíte se neobyčejně uvolněně a cítíte se příjemně. V pořádku. Tak nyní zavřeme oči. Nejprve, prosím neciťte se kvůli ničemu vinni, dokonce ani kvůli tomu, že jste se ptali, neciťte se vinni. Cokoliv jsem řekla, prostě to zapomeňte. Buďte k sobě laskaví. Buďte k sobě velmi laskaví. A musíte si sami sebe vážit. Nuže, v této fázi vložte pravou ruku na srdce, na levé straně. Na levé straně je srdce, tak položte pravou ruku na srdce. Mějte oči stále zavřené a pokuste se pohlédnout do svého srdce ve smyslu, že do srdce položíte pozornost a řekněte – musíte mi nyní položit otázku, skutečnou otázku, která je inteligentní. Zeptejte se: „Matko, jsem Duch?“ Položte tuto otázku třikrát: „Matko, jsem Duch?“ Zeptejte se třikrát: „Matko, jsem Duch?“ (Příliš levé strany… Hm.) Teď zvedněte ruku – chci říct, spusťte ruku na břicho, na horní část na levé straně. Spusťte ruku na levé straně na vrchní část břicha. Zde je další centrum, centrum Prapůvodního mistra. Tím, jak se stanete duchem, se stanete mistrem, stanete se guruem. Nyní se logicky musíte zeptat další otázku: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Položte otázku: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se takto třikrát. Toto je moudrá otázka. Jste svým vlastním mistrem, nepotřebujete vůbec žádného mistra. Já nejsem vaším mistrem, jsem jenom vaší Matkou, to je vše. Teď. Poté, co položíte tuto otázku, opět spusťte ruku na spodní část břicha. Toto je velmi důležité centrum, které se nazývá Svádhištána, a stará se o vaši aortální pleteň. Nyní zatlačte prsty dovnitř a řekněte na tomto místě – protože tady musím přiznat, že nemohu překročit vaši svobodu. Máte svobodu volby. Pokud chcete mít pravé vědění, musíte o něj požádat, nemohu vás nutit. Takže musíte požádat: „Matko, prosím, dej mi pravé vědění, dej mi čisté vědění. Přeji si čisté vědění, techniky čistého vědění,“ což je další význam slova ´jóga´. Toto musíte říct šestkrát, protože v tomto centru je šest okvětních lístků. Je zde také šest pletení, částí aortální pleteně. (Hrozné! Levá svádhištána.) Hm – nyní. Opět se cítíte vinni. Prosím neciťte se vinni. Prosím neciťte se vinni. Neciťte se vinni kvůli ničemu. Neudělali jste nic špatného. (Ach, teď je to lepší.) Nyní znovu zvedněte ruku na vrchní část břicha, kde je centrum Prapůvodního mistra. Protože jste požádali o techniky, řeknu vám, že musíte na tomto místě prohlásit: „Já jsem svým vlastním mistrem.“ Jen to řekněte. Musíte to říct desetkrát s plnou důvěrou, řekněte: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Protože je zde deset podpletení, jako valencí, máme těchto deset pletení. Ach! Zapomeňte na své mistry. A zapomeňte na všechno otročení. Ha! V pořádku. (V pořádku. Dobře.) Desetkrát. V pořádku. Dobré. Desetkrát. Nyní zvedněte pravou ruku na srdce, znovu na své srdce. Zde sídlí váš Duch. Opět v technice, prohlaste – toto je mantra, kterou musíte v tomto místě říct: „Matko, já jsem Duch.“ Ve vší pokoře, ve vší slávě přijměte: „Matko, já jsem Duch.“ (Dobré, velmi dobré.) Musíte to říct dvanáctkrát. Ale neciťte se vinni. Nuže, musím vám říct, že Bůh je oceánem lásky. Je oceánem milosrdenství. Ale nejlepší je, že je oceánem odpuštění. Takže se prosím neciťte vinni, protože jaký hřích můžete spáchat, který by On nemohl odpustit? Zpochybňujeme Jeho sílu odpuštění, když se cítíme vinni. Prosím, neciťte se vinni. Bez pocitů viny, řekněte: „Matko, já jsem Duch.“ (Dobře. Ach, je to lepší.) Dvanáctkrát, protože je tam dvanáct okvětních lístků. (Levé nábhí. Je to víc nalevo, to je v pořádku. Napravo nic není. Ach! Lepší. Ale levého nábhí je příliš. Posouvá se to odtud.) Nuže, posuňte ruku nahoru a položte ji, pravou ruku – musíte pohybovat pravou rukou, levou ruku směrem ke mně – dejte ji na levou stranu krku. Na začátek, téměř se dotýkejte levé strany míchy a lehce ji stlačte. Tady, musíte to dělat zepředu, vezměte ruku zepředu, ne zezadu, ale zepředu – pevně držte. Zde musíte říct, s plnou důvěrou, s plnou láskou a porozuměním sami sobě: „Matko, já nejsem vinen.“ Prosím, řekněte to šestnáctkrát. A jestliže se cítíte příliš vinni, bude lepší, když to řeknete sto osmkrát, abyste se potrestali, jestliže jste k tomu příliš shovívaví! (To je dobré. Stoupá to do ádžni. Ach!) Nyní zvedněte ruku na vrchol, na vrchol čela napříč. A držte čelo. Tady – víte, jak jsem vám řekla, že je to centrum Krista – musíte všem odpustit. Někteří lidé mohou říct: „Je to velmi obtížné, Matko, jak můžeme odpustit?“ Ale je to mýtus, že někomu neodpustíte nebo někomu odpustíte, protože když neodpustíte, trpíte vy, ne ten druhý. Tak prosím řekněte: „Matko, všem odpouštím.“ Budete překvapeni, když to řeknete ze svého srdce, toto centrum se otevře. Lepší. Nyní, jestli se pořád cítíte vinni, bude lepší, když položíte ruku na zadní stranu hlavy. Pevně držte – všichni by to měli udělat – a jednou provždy řekněte: „Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem se dopustil nějaké chyby.“ Jen jednou provždy; ale neciťte se vinni poté, co to řeknete, a ani předtím. Prostě to řekněte: „Ó, Pane, odpusť mi, jestli jsem řekl něco špatného nebo jestli jsem proti Tobě udělal cokoliv špatného.“ Držte zátylek, zadní část hlavy. Zadní část hlavy – jak to nazývají zrakový lalok. Třikrát. Ale neciťte se vinni. Neciťte se prosím vinni. To je velmi důležité. (Jdou opět do viny. Lepší. Hm – stoupá.) Řekněte ze svého srdce: „Pokud jsem udělal cokoliv špatně,“ – ale nepočítejte to, jen to všeobecně řekněte. Nepočítejte, co jste udělali špatně, ať už to bylo cokoliv. Prosím, nepočítejte to. Jen řekněte: „Pokud jsem se dopustil něčeho špatného, prosím odpusť mi.“ To je vše. Protože jste Duchem; a pokud jste Duchem, co špatného můžete udělat? Musíte se jen stát duchem, to je vše. Vystupujete z bahna jako lotos. (Hah!) Nyní dejte ruku na vrchol hlavy na oblast velké fontanely, která byla v dětství měkká, které se říká „taloo“. Stlačte ji svojí dlaní a pohybujte kůží na hlavě. V tomto místě znovu – další část jógy – nemohu překročit vaši svobodu, protože musíte stoupat ve své vlastní svobodě a slávě. Takže musíte říct, že si přejete svoji realizaci, a že bych vám měla dát vaši realizaci. Takže musíte říct: „Matko, chci svoji realizaci. Prosím, dej mi moji realizaci.“ A to musíte říct sedmkrát, protože tady je sedm čaker, sídla sedmi čaker, v mozku. Nuže. Silně zatlačte a pohybujte ve směru hodinových ručiček. Silně zatlačte – dlaní. Teď položte svoji ruku, prosím, dolů. A zvedněte levou ruku, a vnímejte, jestli tam vychází chladný vánek. Posouvejte ji nahoru a dolů. Zaměřte tam pozornost. Okolo deseti, patnácti centimetrů – jen s ní pohybujte nahoru a dolů. Teď druhou rukou. Sledujte to s touto rukou. Na vrcholu hlavy. (To je vše… Protože tu sedí tolik sahadža jogínů; nevím ale, jestli to tito lidé cítí.) Teď druhou rukou stejně. (Je to jako hora.) Vyměňte ruce, prosím. Znovu. Vnímáte chladný vánek? Nuže, pro vaši informaci, máme mnoho lidí, kteří jsou realizovanou duší, kteří přijeli do Bathu. A ti se o vás postarají. Můžete teď položit takto ruce. Ti, kteří necítí chladný vánek, zvedněte nejprve své ruce. Zvedněte je nahoru. V pořádku. Teď pojďte. Sahadža jogíni by měli přijít a podívat se na ně. Cítíte chladný vánek? V hlavě? V hlavě. Cítíte se uvolněně? Dobře, fajn. A co vy, od Tibeťanů? Calebe – je dobrý, dobrý, prospívá! Calebe, podívej, tento od Tibeťanů. Je hledač skrz na skrz. Dostal to? Ne? Byl u nějakého gurua, … jen se podívejte na jejich čakry, jaká mají napadení. Jen zapracujte na čakrách. Ach, lepší. Teď je to lepší. Ale měli byste to cítit v rukách. Držte ruce takto. Musíte vnímat ruce. Pardon? Stává se to chladnější. Nejprve je to horké. Ruce jsou teď horké? V pořádku. Je to zázrak, že? Položte levou ruku na břicho, sem. Ne, na tuto stranu. Pravou ruku směrem ke mně, ano. Teď je to dobré. Cítí horko, to je vše. Ale dostane to. Jen bude… ne, dej ji na játra – levou ruku na játra, ano. On sám je doktor, víte? Dostala to ta paní, co pokládala otázky? Co říkáte? Ne? Teplo? Kde je napadena? Cítí to? Dobře, dobře. To je pěkné. Má višudhi. Má višudhi. Nechte ho, ať se zeptá: „Jsem nedílnou součástí celku?“ – to bude pracovat, protože má napadenou višudhi. Ano? Bože, díky Bohu! V pořádku. Ano, co je to? Tolik levé strany, řeknu vám, opravdu. Hm. Co vy, proč nepracujete? Co říkáš, Calebe? Kdokoliv, kdo to necítil, prosím zvedněte ruce. Přišli až sem, aby vám pomohli, někteří přišli ze severu země. Ano, pane. Někdo tam. Vidíte? Všichni mě jen pozorujte bez přemýšlení. Jen mne bez přemýšlení pozorujte.