Šrí Ganéša púdža: Upevnění principu Šrí Ganéši (nekontrolováno)

San Diego (United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Ganéša púdža: Upevnění principu Šrí Ganéši, 07/09/1986, (nekontrolováno), San Diego, USA

Dnes slavíme v zemi Šrí Krišny narozeniny Šrí Ganéši. Je to něco nebývalého a velice významného, že byste měli oslavit narozeniny Syna Šrí Krišny v Jeho vlastní zemi. Víte, že se Šrí Ganéša inkarnoval na tuto Zemi jako Mahávišnu a že byl synem Rádhy, který se inkarnoval jako Pán Ježíš Kristus. Takže dnešní oslavou těchto narozenin se hlásíte k největší pravdě, že Pán Ježíš Kristus byl synem Šrí Krišny. V Dévi Mahátmajam existuje příběh o tom, jak se toto Prapůvodní Dítě zrodilo jako vejce a polovina z Něho zůstala jako Šrí Ganéša a polovina se stala Mahávišnuem. V evolučním procesu byly všechny tyto starodávné události zaznamenány, ale dnes mě tolik potěšilo, že lidé porozuměli na lidské úrovni, že Kristus je inkarnací Pána Ganéši. Je Věčným Dítětem, ale když přišel jako Kristus, přišel jako syn Šrí Krišny. Když ale Párvatí vytvořila Šrí Ganéšu, byl synem samotné Párvatí. Nebyl tam žádný Otec. Párvatí sama chtěla mít své vlastní dítě. Existovali andělé, kteří byli oddaní buď Višnuovi nebo Šivovi, tak jako ganové byli oddaní pouze Šivovi. Takže chtěla mít svého vlastního Syna, který by dokázal promítnout Její síly na Zemi. Takže zpočátku, když Šakti vytvářela tento vesmír a Sadášiva sledoval Její tvoření, první věcí, kterou na Zemi vytvořila, byla nevinnost a ztělesněním nevinnosti byl Šrí Ganéša. Celý vesmír byl pokrytý nevinností, které říkáme Ómkara. Tato nevinnost chránila všechna stvoření světa a pronikla do vší hmoty. Hmota je nevinná. Když udeříte hmotu, úder vám vrátí, protože je takto vytvořená. Nechce vám žádným způsobem ublížit s výjimkou toho, když se ji snažíte udeřit, vrátí vám to, ve své vlastní přirozenosti. Říká se tomu „džada“ – ten, který jedná podle své vlastní podstaty. Ve zvířatech je jiný druh nevinnosti – zvířata nevědí, že páchají zločin. Zvířata, když, řekněme, zabijí zvíře, další zvíře, nebo vniknou na váš pozemek a všude vytvářejí mrzutosti, nevědí, že se dopouštějí prohřešku nebo že porušují nějaké zákony. Žijí se zákony, které jsou vystavěny uvnitř nich, proto se jim říká „pašus“, což znamená područí – paša. Paša znamená područí. Jsou svázáni zákony Boha. Šrí Šiva se nazývá Pašupati. Až do tohoto stadia zůstává nevinnost nedotčena, protože v nich není rozvinuto ego. Takže jsou nevinní. Tygr může jíst krávu, stejně je nevinný, nebo slon může udupat lidské tělo, stejně je nevinný. Když ale přecházíme na vyšší stadium, Matka Šakti, Prapůvodní Matka, měla v úmyslu vytvořit osobnost, která bude chránit nevinnost lidských bytostí. Nad hmotou i nad zvířaty vytvořila Šrí Ganéšu. Znáte příběh o Šrí Ganéšovi, jak získal sloní hlavu, což symbolizuje, že Šrí Ganéša, ačkoliv je lidskou bytostí, co se týče Jeho hlavy, je jako zvíře, a také ten o Šrí Gadžánanovi ve smyslu, že získal hlavu slona, který je nejmoudřejším zvířetem v živočišné říši. Takže v takové hlavě, která je nevinností, se nemůže rozvinout ego. Není tam žádné ego. Je to stav bez ega. Lidské bytosti ale byly vytvořeny jiným způsobem. A když byl zařazen uhlík, aby vytvářel aminokyseliny, uvedlo to v lidských bytostech do pohybu nový typ evoluce, že lidské bytosti ve Višudhi takto zvedly hlavy. Zvířecí hlavy jsou při zemi, takže energie proudí směrem k Matce Zemi, když ale člověk zvedl hlavu proti zemské přitažlivosti, nastala nová komplikace v proudění energie a takto ve Višudhi začíná problém, když Kundaliní nemůže vyživovat nebo se starat o tuto problematickou Višudhi. Důvodem je, že když svoji hlavu pozvednete směrem od Matky Země, oddělujete se od přirozené síly Matky Země. Když svoji Višudhi takto zvednete – výsledek vidíte v této zemi, která je zemí Višudhi čakry. Začali jste používat stroje, které jsou proti přírodě, vyčerpávají přírodu, narušují přírodu výrobou atomových bomb, změnou atomu, jeho štěpením. Což znamená, že zvednutím hlavy jste šli proti samotné přírodě. Když by to ale bylo uděláno v naprosté odevzdanosti Bohu, s hlavou sehnutou k Matce Zemi, neublížilo by vám to. Když ale sami sebe naprosto odříznete od přírody, která je tak štědrá, tak milostivá… Včera jste viděli nádherné snímky přírody, která vás v této zemi obklopuje. Tak bohatá země, jako je Amerika, bez jakékoliv vděčnosti vůči svému Stvořiteli, zvedla svoji hlavu – takto se začal vynořovat problém s Višudhi. Každá profese, celá sociální struktura byla vybudována tak, aby bojovala s přírodou a ne, aby se s ní ztotožnila. Takže první útok přišel na samotnou nevinnost, na samotnou Múládháru. Zřekli se přirozenosti Múládháry. Manželský systém tu byl dávno před Kristem, dávno před Abrahamem, dávno před Mojžíšem a posvěcené manželství, které bylo požehnáno společností, bylo přípustné odpradávna. Ale člověk ve své aroganci zvedl svůj hlas proti manželství, proti přirozené cestě, jak vést duševně zdravý život. Pokud by bylo přirozené takto vést svůj osobní život, proč mají lidé všemožné nemoci? Pokud jste přirozený člověk, nemáte žádné nemoci. Ale protože jste proti přirozenosti, je v této zemi mnoho mužů a žen zavražděno kvůli žárlivosti. Pokud by bylo přirozené zamilovat se do deseti mužů a deseti žen, tak k čemu žárlivost? Měli byste být šťastní, to je velice přirozené. Protože se ve Višudhi čakře zvedla hlava bez odevzdání se Šrí Krišnovi, začala narůstat atmosféra, která je proti životu. A tento druh žití přivedl tuto velkou zemi na pokraj naprostého zničení. Útok na nevinnost je největší slabostí této země. Nevážit si síly cudnosti a počestného života je největší chyba, kterou udělali lidé, kteří začali všemožné módní trendy. Ganéša je kořenem Stvoření. Když jdete proti Šrí Ganéšovi, začnete ztrácet své kořeny, vůbec žádné kořeny nemáte. Pak jste nahnáni do jakékoliv hlouposti, čehokoliv nového, co se objeví. Natolik, že byl uctívaný člověk jako Freud, a na Krista, který řekl: „Nebudete mít smilné oči,“ zapomněli. Ganéšou do takové úrovně, že dokonce oči musí být nevinné. Ve vašich očích nemá být žádný chtíč. Ale díky aroganci cítí: „Co je na tom? Co je na tom špatného? Co je na tom špatného?“ Nyní celá země čelí ohromné krizi – kvůli arogantním podnikům. Stále dělají mučednictví ze všeho, co je destruktivní. Je to velice velká zodpovědnost sahadžajogínů, kteří žijí v zemi Šrí Ganéši. Ale pro lidi, kteří žijí v zemi Šrí Krišny, je zodpovědnost naprosto na vašich bedrech a nemůžete se jí vyhnout. Dokud neporozumíte důležitosti nevinnosti ve svém životě, i když se budu pokoušet o cokoliv, tato země se nemůže zachránit. Jste to pouze vy, kdo ji zachrání. Jste to pouze vy, kdo to provede. Když Kundaliní stoupá, je Šrí Ganéša ve vás probuzen, Šrí Ganéša, kterého jste si nikdy nevážili, se pomalu probouzí ze své dřímoty, navzdory bolesti a zranění, která Mu byla uštědřena, přesto vstává. Ale my stále…? Jak Ho budeme vyživovat? Jak se chystáme o Jeho růst postarat? Zodpovědnost amerických sahadžajogínů je veliká. Nemohou se už dále podvádět. Nemohou být spokojení se svojí arogancí. Chyby byly tragické. Takže musíte vytáhnout proti těmto chybám do boje a upevnit svého Šrí Ganéšu v úplné formě, tak aby vám dal nezbytnou rovnováhu a kořeny pro vaši výživu. Předně je to šokující. Chci říct, nemůžete to pochopit; je nemožné pochopit, jak můžete uznávat tak nesmyslné myšlenky; jak se můžete dát na tak pochybné věci, jež jsou očividně hrozné. Nejsme si vědomi jistých slov jako prostituce? A všechna ostatní oplzlá slova, která zrovna teď nechci říkat, nebo ztratila svůj význam? My jsme si jich všech byli vědomi, věděli jsme o nich. Nedělej to… nedělej… Když mluvím, musíte být potichu, ano? Ztratili jsme všechnu moudrost, že nevidíme, co jsme si způsobili? Nemáme žádnou sebeúctu. Arogance takového stupně je velice nebezpečná, nesmírně nevyzpytatelná. A Bůh ví, co může přijít se všemi těmito riskantními podniky, na něž jsme se dali. Pro sahadžajogíny bych řekla, že jsem lidem dala nějaké instrukce, jak by si měli vážit svého soukromého života, zejména ženy v Americe. Jestliže se mají stát šakti, musí respektovat svoji cudnost. Ale je tak překvapující, že když vidíme, co se všechno venku děje, že dokonce po příchodu do Sahadža jógy se některé z nás snaží být těmi, kdo míří do pekla. Jestliže je máte zachránit, tak se snažte náležitě upevnit svoji pozici. Šrí Ganéša má čtyři ruce a na tu, která nese ničivou zbraň Paraša, si musíte dávat pozor. To je Jeho práce a když Ho opomíjíte, ta síla bude pracovat a to velmi důrazně, že navzdory své realizaci se možná nebudete moci zachránit. Neberte svoji realizaci jako samozřejmost. Dokud váš Ganéša není upevněný, vaše realizace nemá ani v nejmenším smysl. Sledujte sami sebe. Máte smilné oči? Máte smilnou mysl? Co očekáváte od Sahadža jógy? Tolik z vás si myslí, že vám v Sahadža józe Bůh žehná, že musíte mít pěknou dávku zdraví, peněz a postavení, síly. První věc, o kterou musíte žádat, je čistý Ganéša, Nirmal Ganéša. „Ó, Matko, dej nám, prosím, požehnání ustavení čistoty v našem Ganéša principu.“ Ve vztazích, postojích, chování – zkuste soudit sami sebe – jste nevinní? Kristus řekl, že cokoliv může být strpěno proti Němu, ale nic proti Ádi Šakti. Ale já vám, jako vaše Matka, musím říct, že to není pravda. Možná mohou být strpěny některé věci proti mně, ale nic proti Kristovi, Pánu, nic proti Pánu Ganéšovi. Cokoliv, co je proti Němu po realizaci uděláno, bude svědčit proti vám a vy budete vyvrženi z Království Boha jako naprosto ubozí lidé. To je jedna věc, která nebude strpěna, nebude prominuta, nebude přijatelná. Cokoliv jste provedli v minulosti, je nyní skončeno, protože jste nové ptáče. Ale poté, co se jím stanete, když se zkoušíte oddávat těmto špatným záměrům, nebo se jimi těšíte, ani trochu vám nedokážu pomoct. Konec konců Šrí Ganéša je můj Syn, protože je čistý. Není jediným synem, kterého mám. Mám tolik synů a dcer a vytvořila jsem vás stejným způsobem, jakým jsem stvořila Šrí Ganéšu, bez Otce, jen já sama. Vaši Matku nepotěší nic než čistota srdce a čistota vašeho těla. Cokoliv, co je nečisté, musí být odhozeno. Samotné moje jméno znamená čistotu. Můžete to udělat. Jste zplnomocnění to udělat. Máte Kundaliní, aby to udělala. Ale první věcí, kterou musíte udělat, je vyčistit to a o zbytek si nemusíte dělat starosti, Šrí Ganéša se o to postará. Jednu čakru udržujete čistou – o zbytek je postaráno. Všechny nevyléčitelné nemoci počínaje všemi svalovými problémy jako cukrovka a podobně, všechny nevyléčitelné nemoci jako rakovina, všechny psychosomatické problémy jako schizofrenie, všechno to přichází kvůli poruše v Múládháře. Když nejsou v pořádku kořeny, jak můžete léčit strom? Když jsou kořeny v pořádku, pak se každý lék může dostat do jakéhokoliv centra, jakékoliv oblasti, jakéhokoliv místa, jakéhokoliv ovoce. Když ale kořeny nejsou v pořádku, jak byste to mohli vypracovat? Dnes jste mě sem pozvali, abyste uctili Šrí Ganéšu, uvnitř mne. Šrí Ganéša uvnitř mne je silnou entitou. Zatímco Ho uctíváte, měli byste vědět, že takovou silnou věc musíte ustanovit uvnitř sebe. A skrze toto ustanovení musíte projevit síly Šrí Ganéši. A silou Šrí Ganéšovy velikosti je příznivost. Je to koeficient; je to vzorec – můžeme říct vědeckým jazykem, který vyzařuje příznivost. Je to magnet v Matce Zemi. Stejný magnet je uvnitř vás, je to Šrí Ganéša. Nechte mě samotnou a já vám řeknu, kde je sever, jih, východ, západ. Zakryjte mi oči, stejně vám to řeknu. Víte, že existuje tolik ptáků, kteří létají až do Austrálie, na Sibiř, protože mají uvnitř sebe magnet, mají tuto nevinnost v sobě. Existuje tolik ryb, které mají uvnitř sebe skutečný magnet. Vědci by to měli objevit. Stejným způsobem je uvnitř nás přitažlivý Šrí Ganéša. Takže se člověk, který má uvnitř sebe probuzeného Šrí Ganéšu, stává magnetickým a magnet přitahuje ocel, ne suché listí, ne – ocel. A ocel je jako Guru Tattwa. Řekněme, že je mužem s ocelí. „Ocelový muž“ – člověk, který má osobnost, sebedůvěru a který nemůže být ovládán pokušeními, je člověk z ocele. Takže tento magnet přitahuje ocel. Ocel má pouze jednu špatnost, špatnou vlastnost a to, že není pružná, je poněkud tvrdá, ale magnet ji přitahuje, což znamená, že v oceli vytváří onu speciální vlastnost, která ji posouvá směrem k magnetu. Stejným způsobem, když je tento magnet probuzen uvnitř vás, budete překvapeni. Místo toho, aby lidé z vašich ašrámů utíkali, poběží za vámi. Zjistila jsem, že je to beznadějné. Ať jdu do jakéhokoliv domu, když přijdou na to, že tam jsem – Bůh chraň! – kdekoliv, na jakémkoliv místě. Takže co je tímto magnetem? Je to čistá láska. Je to čistá láska a pojetí čisté lásky je takové, že není závislá na ničem, jenom na sobě. Je oporou sama sobě. Je jako světlo, které se šíří jen díky své přirozenosti, nic nechce, nic neočekává. Jen se šíří kolem dokola a osvěcuje srdce ostatních lidí. Proto jsou přitahováni. Ti, kteří mě dokonce ani neviděli, ti, kteří mě dokonce ani neznají, jen s mým jménem, viděla jsem, v Kalkatě jsme měli takový problém, takové davy, že řekli: „Musíme zavolat policii.“ Řekla jsem: „Není potřeba volat policii, nějak to zařídím.“ V Púně jsme měli takové zástupy, že chlapík, co nám pronajímal sál, dostal strach. Řekl: „Matko, dám Ti velmi rozsáhlou plochu, kde můžeš sedět ve velkém otevřeném prostranství, je mi to líto, ale celou moji halu zničí.“ Řekla jsem: „Neboj se, vše bude na patřičném místě.“ Měli jsme takové zástupy, že lidé seděli na zemi, na schodišti, a dokud jsem měla projev, nikdo se nepohnul ani o píď, víte, jako fotka. A mluvila jsem hodinu a půl. Zrovna jako fotka. Žádný pohyb ruky, nohy, očí – ničeho. Prostě seděli jako fotka. A člověk, kterému ta hala patřila, nic takového dřív neviděl. Po celou hodinu a půl vůbec žádný pohyb. Co to způsobilo? Magnet. I když jste ocel, budete přitahováni, ale pokud jste magnet, budete přitahováni takovým způsobem, že tento magnet nikdy neopustíte. Takže pro jógu je důležité, že upevníte své magnety Šrí Ganéši, který je jako dítě. Dítě, je tu jedno dítě a každý je k tomuto dítěti přitahován. Jediné dítě uvízne někde ve vzduchu, ať už jste Rus, Američan nebo Arab, každý se bude o toto dítě strachovat. Co se děje tomuto dítěti? Nebudou si myslet: Je to arabské dítě nebo americké dítě, ne. Pokud to není ďábel. K čemu tato náklonnost k dětem? Protože jejich magnety jsou neporušené. Jejich ego se ještě nerozvinulo. Naše ego se rozvinulo, muselo se rozvinout, protože jsme se museli rozhodnout ve své vlastní svobodě, co je správné a co je špatné. Takže rozvoj ega byl v pořádku. Až do určitého bodu jsme si museli ego rozvinout. Ale my jsme si ho rozvinuli přespříliš a také jsme si příliš rozvinuli superego. Žádné podmíněnosti, nic. Budeme dělat, cokoliv máme rádi. Dnes nosíme krátké kalhoty, zítra budeme mít dlouhé, v pořádku. Pak si ostříháme vlasy, uděláme to a ono. Vůbec žádné podmíněnosti. Celé superego bylo také pokryto – egem. Toto ego by bylo v pořádku, pokud byste si udrželi svoji Ganéša tatvu. Což je síla moudrosti Ganéši. Druhou Ganéšovou silou je, že vám dává moudrost. Když potkáte farmáře a velkého profesora nebo velmi vzdělaného muže a s oběma hovoříte, zjistíte, že farmář má mnohem víc moudrosti než tento šílený PhDr. Proč? Protože se každý den zaobírá Matkou Zemí. Zná živoucí proces. Ví o nevinnosti Matky Země. Takže nevinný člověk je nejmoudřejší… Dítě, které je nevinné, je mnohem moudřejší než deset egoistických lidí. Takže druhou schopností Šrí Ganéši je, že se stáváte moudrou osobou. Když mluvíte, lidé se na vás začínají dívat. Mluvíte jako Kabír, mluvíte jako Nanak. Mluvíte jako někdo, kdo způsobí, že lidé začnou vnímat svého Ducha. Tomuto já říkám sahadžajogín. Sahadžajogín, který nemá moudrost, není k ničemu. Přijde do Sahadža jógy a je jako slon v porcelánu. Napadne tohoto člověka, napadne tamtoho člověka a tamtoho člověka. A když se těchto tří zraněných lidí zeptáte, řeknou: „Tamto zvíře, stejné zvíře.“ Každý referuje o stejném zvířeti. „Ó, to je on, dobře.“ Takže to podporuje vaši moudrost. Když máte sílu Šrí Ganéši, vaše oči září. Máte jiskru v očích, světlo v očích, když vás (On) osvítí. Pak na nikoho nemůžete hledět s chtíčem a lačností. Ale tento pohled je tak mocný, že stačí dokonce jediný, aby očistil tisíce lidí. Jen je potřeba otevřít oči a objevíte, že se celá věc proměnila v nádherné ráno z naprosto temné noci. Letmý pohled může vzbudit Kundaliní. Matka Kundaliní se nemůže pohnout, dokud Jí Šrí Ganéša nedá svolení. Je jako prorektor sedící ve všech čakrách. Musí potvrdit: „V pořádku. Prošel. Běž.“ V každé čakře. A když Kundaliní stoupá, Šrí Ganéša je probuzený, jinak Kundaliní nemůže stoupat. Ale když pak usne, Kundaliní je Jím vtáhnuta. Myslíme si, že jsme ztratili svoji nevinnost. Není jednoduché ji ztratit. Je nezničitelná. Pouze jste ji překryli něčím, co nedovoluje, aby se v nás princip Šrí Ganéši projevil. Srazili jste ji dolů. Stlačovali jste ji dolů. Dali jste na ni moře a moře nesmyslů. To je vše, ale ona nikdy neumírá. Je to věčný princip celého vesmíru. Další kvalitou člověka, který je obdařen silami Šrí Ganéši, je, že On odstraňuje všechny překážky. Pokud je na nějakém místě jediný člověk s touto povahou, všichni ostatní lidé, kteří jsou poblíž, budou ochráněni, stane-li se nějaká nehoda nebo bude-li tam nějaký problém, nějaký destruktivní, všichni budou ochráněni. Zjistíte, že se to stává. On je Ganapati, nyní je Mistrem všech Ganů. Vede vás. Sahadža jóga se nemůže bez Šrí Ganéši vypracovat. Je tím, kdo je sahadža. Je tím, kdo ve světě vytváří všechnu spontánnost. Je tím, kdo vás přivádí na správnou cestu. Je tím, kdo vám všechno dává bez problémů. Je tím, kdo vytváří všechny čamatkáry, všechna kouzla, všechny zázraky ve světě. Je Ganapati. Je tím, kdo zasedá s Gany ve smyslu, že je jako král všech Ganů. Ten, kdo potěšil Šrí Ganéšu, potěšil všechny bohy a bohyně, protože všichni bohové a bohyně těší Šrí Ganéšu, takže co je potřeba? Šrí Ganéša je velice chytrý. On ví, že potěšit svoji Matku je jedinou jednoduchou věcí, kterou musí udělat. Abyste měli všechny síly světa, stačí jen, aby byla Matka stále potěšená. Existuje tolik kvalit Šrí Ganéši, které mohou být popsány. Je tím, kdo nám dává radost z jídla. Když jíte nějaké jídlo, můžete ho mít rádi, nemusíte ho mít rádi, ale On je tím, kdo vám řekne: „Toto je vytvořené sahadžajogíny, vytvořené tvojí Matkou.“ Znamená to, že vám dává příchuť lásky do jídla, které je pro vás uvařeno. Protože On je láskou. Dává vám nápady, jak vyjádřit svoji lásku. Jednou mě požádali, abych zazpívala písničku. Kdysi jsem zpívávala velmi dobře, ale pak po tolika přednáškách, myslím, že jsem svůj hlas ztratila. Nedokážu zpívat dobře, to jsem si myslela. A jednou mě požádali, abych zazpívala píseň. Tak jsem si jednu vybavila a zazpívala jsem ji. A asi po roce na programu řekli: „Matko, chceme Ti zazpívat jednu píseň.“ Byla to pro všechny neznámá píseň, nevím, odkud ji získali, odkud vzali melodii. Začali zpívat tu samou píseň. A taková radost, chci říct, přišly mi z toho do očí návaly slz. Nemohla jsem kontrolovat svou radost. Všechno to vnímání radosti přichází z prostředků vytvořených Šrí Ganéšou. Je zaneprázdněn vytvářením krásných vztahů. Jak? Na narozeniny, narozeniny dítěte, co říkáme? „Dobře, zítra ráno ti ptáček přinese dárek.“ A pak dítě vstane a vidí, že tam žádný ptáček není. Je to pouze Ganéša, kdo měl takový nápad. Můžeme říct, že je Santa Klausem. Dává vám prostředky a metody a říká vám, jak jemně vybudovat vztahy, čisté vztahy. Jak ukrýváte, jak balíte drobný dárek, jen ho tam dát a ten, pro koho je, ho uvidí: „Ó, Bože.“ A pak uvidíte květiny, které najednou přinesete, položíte je – je to všechno úsilí Šrí Ganéši, Jeho způsoby, Jeho vnuknutí. Mezi vším stvořením květiny vyjadřují podstatu Šrí Ganéši. A podstata Šrí Ganéši, která přichází z podstaty Matky Země, je vůně. Takže člověk, který je obdařený požehnáním Šrí Ganéši, voní. Někdy jako santal, někdy jako růže, někdy jako gardénie. Nevíte, odkud ta vůně přichází. Přichází od Šrí Ganéši a to je to, co je uvnitř vás magnetem. Takový člověk voní, nepochybně po celou dobu voní. Šrí Ganéša z takové osoby vyzařuje všechny druhy vůní. A to můžete vnímat pouze tehdy, pokud je váš Šrí Ganéša v pořádku. Líčením tohoto velkého božstva uvnitř vás nejsou konce. Je tam prostě usazený, po celou dobu tam je, a čeká, až bude očištěn, aby mohl pozvednout svoji hlavu jako lotos z bláta. Jen tomu pomozte tím, že to budete respektovat a On tam bude, vůně uvnitř vás. Je to tak důležité v této zemi, kde jsme pozvedli hlavu bez odevzdání se Virátě, kolektivitě, Šrí Krišnovi. Pozvedli jsme svoji hlavu, se Šrí Ganéšou svoji hlavu skloníme, za všechny dary, kterými nás Bůh obdaroval. Všechna namyšlenost zmizí u Lotosových Chodidel Šrí Ganéši. Dá nám moudrost. Dá nám schopnost porozumět. Dá nám sílu přemoci naši aroganci uvnitř nás. Je tím, kde je dárcem vědění. Je tím, kdo nám dává světlo. V Indii také mnoho lidí uctívá Šrí Ganéšu, omílají: „Šrí Ganéšo, Šrí Ganéšo, Šrí Ganéšo,“ a dělají všechny druhy divných věcí. Je to jako zbytečné podvádění sebe sama. Je to tak jednoduché, upevnit uvnitř vás Šrí Ganéšu. Ale porozumět, že je životně důležité, že vy, lidé, kteří jste sahadžajogíni, byste měli upevnit Šrí Ganéšu, který je tichou silou uvnitř vás, On nemluví. Je tichou silou, která koná. Prostě silou, která je dynamická, bez jakéhokoliv hluku, bez jakékoliv okázalosti. A řekla bych, že dnes, když jsem ze svého srdce řekla všechny tyto věci, vy, sahadžajogíni, uvnitř sebe upevníte Šrí Ganéšu. A budete vyzařovat takové síly, že ostatní v této zemi budou schopni upevnit svého Ganéšu. Nechť vám Bůh žehná. Budeme jí říkat Gaurí. Dnešek je Ganéšovým dnem, tak jméno je Gaurí. Ahoj. Na Divali se uctívá Šrí Ganéša a také Šrí Lakšmí, takže dnes, když také uctíváme Šrí Ganéšu, musíme uctít Šrí Lakšmí, tak jí dnes budeme říkat Lakšmí. Dobře? Děkuji. Podívej na to malé dítě, nepláče. Jsi taková slečna. Ale podívej, malé děti nepláčou. Jsi velká holka… proč pláčeš? A co to máš na nohách? Ukaž. Dělají hluk? Ne? Tak bychom ti měli sehnat lepší. Ukaž, jak máš velké nohy. Ukaž. Jsou maličké, že? Jsi velká nebo malá holka? Malá? Ne, ne, je velká, může se postavit, ukaž. Ukaž. Ahoj. Pojď, pojď sem. Co s ní je? Je vždycky taková? Budeme jí říkat Siddhi. To je síla. Siddhi je dobré jméno. Dobře. Nechť vám Bůh žehná. Bude v pořádku. Podívejte. Udělejte fotku. Nechť vám Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Stoupni si. Dobře. Musíš vstát. Pojď sem. Pojď sem. Budeme mu říkat Vinajaka. To je jméno Šrí Ganéši, Vinajaka. Kdo je další? Pojď. Ahoj. Budeme mu říkat Ganapati. Nechť vám Bůh žehná. Pojďte. Budeme jim říkat Gaurí a Ganéša. Gaurí a Ganéša. Můžeš přijít? Další Ganéšovo jméno je Ómkara. Budeme mu říkat Ómkara. Nechť vám Bůh žehná. Pojď sem. Dobře. Jsi nyní Ómkara. Dobře? Ómkara je dobré jméno. Takže nyní… Ramma. Ramma je jméno Bohyně, jméno Párvatí. Je to jméno Ganéšovy Matky – Ramma. Ramma je tou, která hraje v srdci. Džanaki. Džanaki. Šarmila, Šarmadájiní, Šarmila, Šarmadájiní. Šarmadájiní je dárkyně blaženosti. Dárkyně blaženosti. Dárkyně blaženosti. Šarmila je jméno Bohyně. Je dárkyní blaženosti, Šarmadájiní, je dárkyní blaženosti. Nechť vám Bůh žehná. Můžete přijít sem, pomoct s púdžou.