Šrí Ékadéša Rudra púdža, 08/06/1988 (nekontrolováno), Moedling, Rakousko

(Location Unknown)

Feedback
Share

Dnes je velmi důležitý den v dějinách duchovnosti. v dějinách duchovnosti. Každý prorok prorokoval inkarnaci Ékadéša Rudry – že přijde Ékadéša avatár a zničí všechny negativity, všechny činy proti Bohu. Základ Ékadéši je ve skutečnosti zabudován ve Voidu, protože když svatí chtěli projít oceánem iluzí pomocí své meditace, byli zdržováni, byly jim činěny potíže, byli mučeni a pobíjeni negativními silami. Tyto negativní síly vzešly z chyb lidských bytostí. Když lidské bytosti chybovaly, viděly ostatní lidi, kteří byli lepší než ony, a pak viděly, že se nemohou srovnávat s mnoha lidskými bytostmi nebo z nich někdy z hněvu a zlosti vypučela podlá povaha, a pak utvořily ve Voidu tyto negativity proti Bohu. Tedy Void ve skutečnosti umožnil této ničemnosti získat podobu. Jak vidíte v Sahadža józe, museli jste to mnohokrát vidět, že když jdete ke špatnému guruovi nebo ke špatnému člověku nebo děláte neautorizované uctívání, postihne to váš levý Void. Tedy všechny tyto ničivé síly působí v levém Voidu. Rovněž v procesu evoluce byly mnohé rostliny, zvířata, které byly zničeny, protože nebyly ve středu. Neboť byly sobecké, někteří byli vychytralí, někteří byli příliš velicí, někteří byli příliš malí. A všichni byli vyhozeni. A když byli vyhozeni, tak cítili, že musejí reagovat. Tak vešli do kolektivního podvědomí a přišli jako malé entity, aby lidem, kteří se vzmáhali, ubližovali. Tak jako v současnosti vidíme viry, které nás napadají. Jsou to rostliny, které vyšly z oběhu. Po nějaké době shledáte, že z oběhu vyjde tabák, mnohé drogy vyjdou z oběhu. Všechno toto se může zformovat do něčeho, co je proti růstu, proti vývoji, proti silám svobody v našem nitru. Tedy v oblasti Voidu byly vytvořeny tyto strašlivé negativní síly. Stejným způsobem se mnohé lidské bytosti, které byly zrozeny a které se pokusily prosadit svoje ego, chovaly sobecky a myslely si, že mohou lidi řídit, že mohou mít vládu nad všemi lidskými bytostmi, že mohou ovládnout celý svět. Všichni tito lidé stvořili v minulosti velmi mocné společnosti. A také dnes vzniká mnoho takových sil. Tyto síly jsou zabudovávány a ničeny každým okamžikem. Jsou zabudovány do oblasti našeho Voidu a pak jsou zničeny. Tito lidé, když vycházejí z pravé strany, z pravého Voidu, těm říkáme nadvědomé entity a těm, kteří pocházejí z levé strany, těm říkáme podvědomé entity. Všechny tyto entity existují, tak jako jsou lidské bytosti odrazem Boha, jak v podvědomí Boha všemohoucího, tak také v nadvědomí Boha všemohoucího. Tyto síly, dokud nejdou do pekla, trvají stále. Stejným způsobem také v nás, v lidských bytostech, existují tyto síly a pokoušejí se nás ovládnout. Je to velmi pozoruhodné, že máme tuto púdžu v Rakousku, protože v zeměpisu tohoto světa je Evropa Voidem a v něm je Rakousko tím, kde bychom měli vybudovat pozitivní síly, aby s negativními silami bojovaly. Je to to pravé místo pro tuto púdžu. A já jsem skutečně zavázána všem sahadžajogínům, kteří toto místo pro Ékadéša Rudru púdžu vybrali. Jak dnes vidíme, v moderních časech tyto síly působí velice jemným způsobem, způsobem, jaký lidské bytosti nemohou pochopit a jsou do toho vtahovány. Když vidíte způsob, jakým sklouzáváme ze skutečnosti, způsob, jakým se dáme pokoušet povrchními, nesmyslnými věcmi, to, jak máme strašné choroby, čekající na prahu, uvědomujeme si, že jsme na pokraji pádu do máji, že jsme na pokraji pádu do máji, ze které se nemůžeme nikdy pozvednout, ze které nemůžeme nikdy vyjít. Tedy musíme pochopit, co v nás je, co může provždy zničit tuto anti-vývojovou, anti-evoluční, anti-konstruktivní povahu přírody. V přírodě, jak víte, vše obíhá velmi pravidelným způsobem. Například v zimním čase musí listy opadat, protože dusík z listů musí přejít do Matky Země, aby vyživoval stromy. Mimoto musí Matka Země dostat sluneční paprsky. Tak by tam neměly být žádné listy, aby mohly sluneční paprsky proniknout a vyživovat ji. Pak stromy, když jsou vyživeny, se znovu zazelenají a vybují, dostanou sluneční světlo a utvoří z toho chlorofyl. Také z Matky Země nasávají vodu, vynášejí ji do atmosféry a působí jako katalyzátor pro příchod deště. Pak během doby dešťů přijde déšť, Země je znovu napojena vodou a život začíná znovu – stromy ztratí své listy a celý cyklus krásným způsobem pokračuje. Není to zvrat, je to pouze neustálý cyklus probíhající nádherným způsobem, aby tvořil a přetvářel. Příroda se ale zásahem člověka ničí. Také to může přírodu zlepšit, můžete zabránit ničení přírody, které může být také přirozené. Když však dostanete realizaci, když získáte svoji realizaci, pak se svými vibracemi můžete zachránit všechny přírodní věci, které chátrají pod moderním vlivem. Tedy nejdříve ze všeho vidíme výsledek realizace, jak působí jako Ékadéša Rudra. Ničí negativní síly, které se pokoušejí zničit přírodu. Jsem přesvědčena, že jednoho dne vyvinete takový stav, že dokonce váš letmý pohled bude dostačující, aby stromy rostly, aby plody sládly, aby květy voněly. Je to možné, protože náš růst ukazuje výsledky. Pozvolna ukazuje výsledky. Protože by to nemělo být omračující, nemělo by to být šokující, abyste se mohli na sebe podívat, čím jste a čeho dosahujete. Ale abychom umožnily těmto silám uvnitř nás narůstat, měli bychom být především velmi introspektivní, měli bychom se pokusit vidět sami sebe. Co se s námi děje? Musíme dávat pozor na svoje kroky. Pohybujeme se konstruktivním směrem nebo ke zničení? Co děláme? Tyto síly Ékadéša Rudry, které jsou uvnitř nás, jsou tak mocné, tak velmi mocné, že působí nejen v přírodě, ale i v lidských bytostech. Působí způsobem, že jste otřeseni a překvapeni. Existuje pán, kterému jsem dala realizaci, velmi oddaný, ale není na místě, kde může přicházet na Sahadža jógu. A někteří lidé se mu pokoušeli dělat velice velké potíže. A řekl mi, že je všechny potkala nějaká nehoda a všichni teď leží v nemocnici. Tak jsem řekla: „Nic jsem neudělala.“ Oni svými vlastními skutky překročili meze. A když překročíte meze dobra, přirozeně pěstujete něco, co můžeme nazvat zlem. A když padnete do propasti zla, musíte trpět. Ale funguje to také u sahadžajogínů. Poznala jsem jednoho sahadžajogína, který se pokoušel být trochu podivný, co se týče peněz. Nemyslela jsem si, že by mohl být potrestán, nikdy jsem na takovou věc nepomyslela, opravdu. Ale jeho vlastní síly působily proti němu. A on tak onemocněl, tak velice onemocněl, že se v Mé přítomnosti třásl jako uschlý list. Nikdy jsem mu neřekla, že vím, co dělá. Když jste vstoupili do Sahadža jógy, musíte vědět, že pomalu a vytrvale stoupáte velmi strmou cestou. Musí to být velmi rychlé, proto je vzestup velmi strmý. A když stoupáte po tomto svahu, musíte vědět, že když nepůjdete dále, sklouznete dolů. Ale když se pohybujete na strany, tak spadnete. Můžete říci, že: „Matko, pohybujeme se do stran, tedy je to pohyb.“ Protože při pádu může člověk také cítit pohyb. Je to pohyb ničení. Tedy musíte mít patřičné rozlišování. Vystupujeme nebo sestupujeme? Ztrácíme svůj pokrok? Stoupáme výše? Což si někdy neuvědomujeme, že jsme uprostřed těch nejhorších negativit v dějinách tohoto vesmíru. V dávných dobách by tu byl pouze jeden rákšasa, se kterým by se člověk musel vypořádat. Bylo to tak jednoduché – bojovat s jedním rákšasou. Ale zápasit s tolika, to už potřebuje spoustu práce Ale nejhorší věcí na tom je, že v moderních časech tito rákšasové vstoupili do mozků lidí. Lidé je přijali kvůli svému učení, kvůli svým falešným představám, a tito lidé jsou moje děti. Jsou to hledající. Jsou hledajícími Pravdy. Je to jako když lidé jako rukojmí používají děti. Položí děti přede mne a Já nevím, co dělat. Když se pokusím ďábly zabít, pak jsou děti v cestě. Tedy jaký je nejlepší způsob zničení – v moderních časech? Samozřejmě mohou být zabiti, mohou umřít, jak ale zachráním lidi, kteří jsou pošpiněni, zmateni? Je to velmi obtížná a velmi jemná práce. Jediný způsob je uvést je do situace, kdy jsou zcela odhaleni, jsou poníženi a celý svět ví, co jsou zač, jak vypadají. Tak místo, aby se s nimi zvnějšku bojovalo nebo se jen požádali, aby odešli a pak je zabít, je nejlepší způsobit, aby se jejich vlastní bytost zapletla do sítě Ékadéša Rudry. Tak, aby byly lidem odhaleny jejich zločiny. To je výhoda, měla bych říct součást, špinavé hry falešnosti. Falešnost se vždy odhalí. Můžete to vidět jasně napsané na jejich tvářích. Jejich pokrytectví, jejich zlé záměry a ďábelské plány. Jak jsem říkala – tato moderní doba je kvůli těmto útokům nejhorší, musíme být ostražitější, bdělejší, více chápající. Jako sahadžajogíni jste velmi dobře vyzbrojeni. Ale po celý čas zapomínáme, že jsme dostali vibrace, že jsme dostali nové vibrační vědomí. A toto vibrační vědomí je druhem posla, který je absolutní, který komunikuje a který nám říká, co je špatného na ostatních, co je špatného na nás. Když se ale začnete rozhodovat prostřednictvím svých mentálních, emocionálních podnětů, pak si buďte jisti, že budete zavedeni, protože všechny tyto snahy jsou jednostranné. Jako mentální představa jde přímočaře a zboří se, také emocionální představa se pohybuje stejně. Dokonce i tělesná představa je totéž. Ale když začnete zjišťovat prostřednictvím vibrací, co dělat, žádáte svého Ducha, aby s vámi komunikoval a Duch je absolutní znalostí. Tedy se nepodřizujete svým podmíněnostem nebo svému egu nebo nějakému výcviku nebo nějakému jinému guruovi, ale sobě. Tak je pro vás všechny velice důležité, abyste pochopili, že nemáme chodit pro rozhodování ke své mentální úrovni, ale ke svým vibracím. Mnozí lidé si myslí, že když něco o někom říkám, že je to možná proto, že Mě o tom informovali. Ale předpokládáme-li, že jsem zdrojem všech jejich vibrací, k čemu jsou mi jakékoli informace? Proč by mi měl kdokoliv podávat informace? Chtějí-li Mě informovat, mohou, ale Já přesně vím, jak to je. Jednou jsem v Rahuri čekala v domě pro hosty a asi pět, šest profesorů, přijelo na svých kolech. Přišli a řekli mi: „Matko, přišli jsme vás varovat před určitým pánem.“ Řekla jsem: „Kdo je ten pán?“ Řekli jméno toho pána. Řekli: „Měla byste být velice opatrná, je to politik.“ Řekla jsem: „Dobře, to je vše, co o něm víte?“ Řekli: „Ano, takže byste měla být velice opatrná.“ Řekla jsem: „Teď vám o něm řeknu. S tímto pánem není jeho žena oddána, je to žena kohosi jiného a on s touto ženou utekl. A dítě je jeho, ale ta paní jím byla znásilněna, to je, jak k tomu dítěti přišel.“ Když jsem jim to začala povídat, všichni začali zvedat obočí a kulit oči a říkali: „Matko, jak to víte?“ Řekla jsem: „Jděte a zjistěte, zdali to, co jsem řekla, je pravda nebo ne.“ Byli úplně omráčeni, šli nazpět a pak mi sdělili, že: „Matko, je to překvapující, co jste říkala, je pravda.“ Tedy z vibrací můžete vědět vše. Ale ti, kteří se pokoušejí věci rozhodovat bez vibrací, mohou nadělat chyby, dokud se nedostanete do stavu, kdy nebudete muset natahovat ruce. Prostě budete vědět. Ale abyste se do takového stavu dostali, musíte nejdřív podřídit svoje rozhodování vibracím. Někteří lidé nemají patřičné vibrace. Možná, že je jejich Višudhi špatná. Měli by svou Višudhi věnovat patřičnou péči. Dokonce, i když s Višudhi nemají nějaký tělesný problém, mohou v sobě pociťovat, které čakry jsou postižené, co se tomu pánovi přihodilo. Obyčejně – jelikož jsme v moderní době, lidé, kteří jsou posedlí, vypadají mnohem krásněji než lidé, kteří posedlí nejsou. Jednou jsme měli paní, která k nám přišla na program, byla úplně posedlá, hubená jako tyčka – úplně! A každý – bylo to na začátku Sahadža jógy – cítil, jaká že to přišla nádherná žena. Když jsem jim řekla, aby ji poslali z haly na čas pryč, nemohli to pochopit. Pak se vyléčila a nyní vypadá velice odlišně, podle mě je velmi krásná. Krása, která byla tehdy vidět, musela být přetvářkou negativity, kterou lidé viděli. Jako když vidíte ony filmové herečky, filmové herce a některé z klaunů, prezidentů, těchto, oněch. Můžete to hojně vidět v jejich tvářích, jak jsou strašní. Ale pokud vy sami nejste na takové úrovni a upřímní, nebudete to schopni rozpoznat. Co máme dnes udělat, je probudit v sobě tuto sílu Ékadéša Rudry, která vám pomůže přemoci vaši vlastní negativitu a přemoci negativitu celého světa. Máme nyní tolik rukou, tolik lidí s rozdílnými – jak tomu říkáme „ajudhja“, což znamená zbraně. Máte všechny tyto zbraně. Máte je uvnitř a rozhodně je můžete použít, ale nejdříve musíte vědět, jaké zbraně u sebe máte a jak je používat. Je tolik slepé víry, je tolik špatných představ, tolik organizačních pevností, které byly vytvořeny. Všechny druhy nesmyslů přicházejí na tento svět, ale všechny skončí. Nikdo o nich nebude vědět s výjimkou, že mohou být známy jako jakási podlá stvoření na této Zemi. Nakonec bude existovat živé. Musíme vědět, že známe živoucí sílu, a že si s ní máme být velice jistí a musíme být hrdí na to, že víme, co je živoucí síla. Pak se Ékadéša Rudra uvnitř nás stane velmi silnou. Každý, kdo se vám pokusí dělat potíže, utrží pěknou ránu. Každá organizace, která se pokusí podrobit si Sahadža jógu nebo ji nějakým způsobem poškodit, bude mít ´pěkné časy´. Jako víte, že jsem přišla na show Murpha Griffina a on se špatně choval. Příští týden s touto show skončili. Nikdy více. V Indii byly noviny, které se pokusily o Mně napsat podivný článek. Do měsíce tyto noviny skončily. Prostě se to stalo. Nic takového neříkám, ale způsob, jakým se to děje, je velice překvapující, jak tato Ékadéša nyní pracuje. Také je velice významné, že tato Ékadéša bude působit pouze v Kali juze. V těchto moderních časech. Dříve to nepůsobilo, protože tu byl stěží jeden Guru. Kdo je dnes guru, musel být posledně ďábel. Byl tam pouze jeden hrozný rákšasa. Bylo tedy velmi jednoduché ho zabít. Zabít Kamsu (strýce Šrí Krišny) si nevyžádalo pro Šrí Krišnu žádný čas nebo k zabití Rávany (únosce Síty) Šrí Ráma nepotřeboval žádný čas. A když byli zabiti, začínala se celá záležitost s čistým štítem. Ale tito zde jsou jako komáři! Je jich tolik! Jeden za druhým. Není tomu konec. A vešli také do lidských bytostí, způsobují choroby, všechny možné problémy a strádání, takže problémů je mnohem více, jsou hlubší a mnohem, mnohem složitější. To je důvod proč má Ékadéša Rudra jedenáct ničivých sil. Můžeme říci, že je deset směrů, a toto je jedenáctý. Tedy deset zvenku, jeden zevnitř. Všech těchto jedenáct sil může působit na kohokoliv, kdo se pokusí brzdit rozvoj Sahadža jógy nebo říkat něco proti Mně nebo proti vám. Zapůsobí to na kohokoliv, kdo se vám pokusí dělat potíže. Na tělesné úrovni se to objeví zde na vašem čele. Ékadéša Rudra se ukáže na vašem čele a vy zde otečete. Někteří lidé – museli jste je vidět – mají zde cosi obrovského, vyčnívajícího. Většina pacientů s rakovinou to má zleva a zvětšuje se to napravo až do boule na pravé straně. A jsou někteří, kteří to mají na levé straně. Tedy zleva to vzrůstá napravo a to, co jde zprava, jde doleva. Tedy nebezpečnější je to, co jde napravo, protože to jsou ti, kteří jsou velice úskoční, které není vidět, kteří jsou skrytí, kteří vám mohou velice ublížit. Tedy všechny tyto hrozné věci, které jsou dnes v činnosti, mohou být zcela zničeny, když v sobě rozvineme své Ékadéša Rudry. Nejsou tak mocné. Jeden sahadžajogín jich může pobít tisíce, zatímco ony žádnému sahadžajogínovi nemůžou ublížit. Jsou tedy proti vám opravdu bezmocné. Nemají žádnou možnost, jak vás mučit. V případě, že jste mocným člověkem, všechny zmizí a zmizí navždy. Vzpomínám si, jak jednou šli tři jogíni v Indii po vesnici určitou cestou. A jedna paní byla posedlá. A začala dělat něco jako: „Hú, hú, hú.“ Tak řekli: „Proč jste tady?“ Řekla: „My jsme tu v této ženě, aby vám řekla, aby tito tři sahadžajogíni, prosím nechodili touto cestou. My jsme teď utekli ze všech těchto vesnic a přebýváme jen v této oblasti. A když tito sahadžajogíni tudy projdou, tak budeme celou noc poskakovat okolo. Tak je lepší požádat tyto tři sahadžajogíny, aby touto cestou nechodili, abychom měli aspoň nějaké místo, kde bychom mohli spočinout.“ Oni jsou, jak jsem vám řekla, těmi, kteří odešli z oběhu evoluce. Tedy jsou mrtví. Mrtví lidé. A tito mrtví lidé mohou ve svých jemných tělech do nás vstoupit a vytvořit entity a tyto entity nás mohou popadnout a posednout. Takoví posedlí lidé vypadají docela normálně. Jak jsem dnes říkala – homosexualita, přílišná sexualita, žádná sexualita. Pak můžeme říci – žádná estetika, nebo přespříliš estetických tendencí; pak můžeme říci přílišné jezení a touha po jídle nebo žádné jídlo vůbec, postění se. Pak žádný strach z nikoho: „Co je na tom špatného?!“ Na všechno: „Co je na tom špatného?!“ Žádný strach z Boha, nebo strach dokonce i z mravence. Pak jsou lidé, kteří se stále cítí vinnými nebo ti, kteří způsobují, že se ostatní cítí vinní, dělají, jakoby druzí nebyli k ničemu. Pak máme takové, kteří jsou velmi, velmi krutí, že mohou lidi chytit, udělat si z nich otroky. Mohou spáchat cokoli hrozného – války, svými vlastními řečmi. A jsou další, kteří se sami podrobují těmto zlým lidem a přijímají jejich nadvládu a pokoušejí se zničit ostatní lidi pro slávu těchto vládnoucích osobností. Pak přichází oblast Sahadža jógy, kam nikdo nemůže vstoupit. Jste zde dokonale šťastní. Ékadéšové stojí kolem vás, na vašem čele, aby na tuto oblast dohlíželi. Dávají pozor, jsou to strážci a nikdo vám nemůže škodit, jste zde v Sahasráře velice krásně usazeni, nic se vás nemůže dotknout, nic vás dokonce nemůže pošpinit. Jsou velice bdělí a mají mnoho odrazových plošek, každé Božstvo má mnoho odrazových plošek a tyto odrazové plošky po celou dobu vrhají na tuto oblast světlo tak, aby sem nevstoupil žádný vetřelec. To je to, co jste dostali uvnitř a pokusí-li se někdo do této oblasti Shasráry vstoupit, okamžitě zareagují a mohou druhým ublížit do takové míry, že jste sami ohromeni a nevíte, jak se to stalo. Ale abychom tyto síly rozvinuli, musíme meditovat s jistotou, s pochopením, nejen před fotografií říkat: „Matko, odevzdávám se Ti.“ Upřímně. Protože Božstva vědí, kdo je upřímný, kdo je přirozený, kdo je tím, kdo se opravdu pokouší růst a stoupat. Je to svým způsobem námaha. Je to námaha, ale není to námaha, která by vám nepřinesla žádné ovoce. Naopak žádné jiné snažení vám nedá ovoce. Ale tato námaha je tak prostá a už natolik objasněná a vypracovaná, že se nemusíte ani moc starat. Tedy dnes musíme pozvat všechny tyto síly Ékadéša Rudry, všechny tyto síly Ékadéša Rudry, aby úplně zničily negativity této Kali jugy. Také musíme poprosit, aby pokud je v nás nějaká negativita, aby byla zničena. Pokud je tu nějaká negativita proti Sahadža józe, aby byla zničena. Kdekoliv v naší povaze, v našem chápání, pokud je nějaká negativita, ať je zničena. To je dnešní poselství Ékadéša Rudry. Nechť vám Bůh žehná!