Šrí Hanumana púdža, 31/08/1990, (nekontrolováno) Německo

Schwetzingen, Schwetzingen Palace (Germany)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Hanumana púdža, 31/08/1990, Schwetzingen, Německo,

Dnes jsme sem přišli, abychom udělali púdžu ke Šrí Hanumanovi. Šrí Hanuman je velká osobnost v naší bytosti. Probíhá od Svádhištány až do vašeho mozku. Dává všechnu nezbytnou pomoc při našem plánování do budoucnosti, nebo když se zabýváme rozumovou činností. Vede nás a chrání. Jak víte, Německo je zemí, kde jsou lidé velice aktivní, velmi pravostranní a příliš využívají svůj mozek a také jsou velmi zaměřeni na přístroje. Je velmi udivující, že božstvo, jakým je Šrí Hanuman, které je věčným dítětem – protože byl jako opice, měl hlavu opice, když už ne slona – takže byl věčným dítětem a byl používán k tomu, aby řídil pravou stranu lidských bytostí. Bylo Mu řečeno: „Musíš řídit Slunce.“ Pro začátek musí ovládat Slunce, aby Slunce v lidech, pokud je ho příliš, tak se ho musí snažit ovládat a ochlazovat nebo zmírňovat. Takže – byl koneckonců dítětem, takže jakmile se narodil, když zjistil, že se musí starat o Slunce, řekl si: „Proč ho nesníst?“ Takže vyběhl po těle Viráty a snědl Súrju. Pak Mu museli říct: „Ne, ne, ne, ne, musíš ho ovládat. Nemusíš si ho dávat do svého žaludku!“ – protože si myslel, že bude Slunce řídit jednodušeji, když ho bude mít ve svém žaludku. Takže krása Jeho osobnosti spočívá v tom, že je dítětem. A dítě, které se chová jako Šrí Hanuman, musí ovládat pravou stranu například u pravostranné matky nebo pravostranného otce. Pravostranní lidé obvykle nemají děti. Jsou-li příliš pravostranní, pak i když mají děti, děti je nemají rády, protože nemají na děti čas, jsou na děti stále velmi přísní, křičí na ně, nevědí, jak s dětmi zacházet. Nebo jsou příliš shovívaví, protože si stále myslí: „Já jsem toto nikdy neměl, tak to dám dítěti.“ Takže tento extrémní typ lidí, pravostranných lidí, má tohoto Hanumana, který není nikým jiným než dítětem. Plane přáním, velmi dychtí dělat něco pro Šrí Rámu.

Šrí Ráma je osobnost, která je naprosto vyrovnaná. Sokrates jej charakterizoval jako blahosklonného krále. Takže potřeboval mít u sebe neustále někoho, kdo by pracoval, zastupoval Ho a pomáhal Mu, můžeme říct – jako tajemník. A Šrí Hanuman byl stvořen pro tento účel. Byl takovým pomocníkem Šrí Rámy; chci říct, že ho ani tak nemůžete nazvat. Můžeme říct, že byl takovým sluhou Šrí Rámy – ale dokonce ani sluha nemá tak velikou oddanost vůči svému pánovi. Můžeme říct jako pes nebo kůň, ale to také není ono – taková oddanost Šrí Rámovi, že během dospívání dostal „nau“ – devět „siddhi“, „navadha siddhi“. Dostal devět „siddhi“ (vlastností). Tyto vlastnosti spočívaly v tom, že se mohl zvětšit, mohl se stát tak těžkým, že Ho nikdo nemohl zvednout; mohl se stát tak „sukšma“, že Ho nikdo nemohl uvidět, mohl se stát tak jemným, že Ho nikdo nemohl uvidět. Dostal devět „siddhi“. Takže člověka, který je přespříliš pravostranný, ovládá pomocí těchto devíti „siddhi“. Jak bude kontrolovat člověka, který žije velmi hekticky? Bude ovládat jeho pohyb, postaví ho do takové situace, že musí snížit tempo. Velmi zatíží jeho nohy, takže nebude moct tolik dělat. Nebo velmi zatíží jeho ruce, takže člověk jimi nebude moct tolik pracovat. Takže může způsobit ohromnou letargickou tíhu člověku, který je přespříliš pravostranný. Získal ještě jednu velmi zajímavou vlastnost, a to, že může prodloužit – nemá mnoho zbraní, má jen palici v ruce – a může prodloužit svůj ocas do libovolné délky a s jeho pomocí se dokáže s lidmi vypořádat, nemusí používat své ruce. I když sedí zde, může ovinout ocas kolem čehokoliv. Když se Mu zachce, může ze svého ocasu udělat horu a sednout si na ni. Má všechny opičí triky, jak jim říkáte, a všechny tyto věci má ve svém nitru, aby ovládal člověka, který je přespříliš pravostranný. Pak může létat. Nemá žádná křídla, ale jednoduše létá. To znamená, že se může zvětšovat do takové míry, že váha vzduchu, který vytěsní, je mnohem větší, než je Jeho vlastní váha – je to stejný princip, jako objevil Archimédes, znáte-li Archimédův zákon – že se stává tak velikým, že Jeho tělo začíná plavat vzduchem, jako loď, můžete říct. A může létat vzduchem a když létá vzduchem, může předávat zprávy od jednoho k druhému, prostřednictvím éteru. Jemnost éteru je pod vedením Šrí Hanumana. On je ten, kdo vládne, je Pánem tohoto éteru, jemnosti éteru, nebo řekněme, je příčinou éteru, a prostřednictvím něho komunikuje. Všechna komunikace, se kterou se setkáte – jako například uvnitř sebe máme žlázy s vnitřní sekrecí, které používá hypofýza, žlázy s vnitřní sekrecí, existují díky pohybu Hanumana, protože On dokáže přejít do „nirákar“, může přejít do beztvarého stavu. Také spojení, které používáme, například máme amplión, ale i televizi, rozhlas a všechny tyto věci. Když něco chytáme z éteru, všechno jsou to požehnání Hanumana a jsou k dispozici lidem, kteří jsou pravostranní. Pouze pravostranní lidé objevují tyto věci týkající se prostoru – jako bezdrátový telefon nebo další věci – také máme telegraf, pro který nepoužíváme žádné dráty. Takže bez jakéhokoliv spojení to zvládne prostřednictvím éteru.

Takže všechna spojení éterem byla uskutečněna tímto velkým inženýrem, Šrí Hanumanem. A je to tak dokonalé, tak perfektní, že to nemůžete napadnout a nenajdete v tom žádné chyby. Možná vaše přístroje nejsou v pořádku, ale co se týče Jeho éterické práce, je dokonalá. Objevili to vědci a myslí si, že je to v přírodě, ale nikdy si nepomysleli: „Jak je to možné?“ Říkáme, že něco je v éteru, ale jak je to přijímáno na druhém konci? Berou to jako samozřejmost, že tady něco řekneme, nebo vysíláme něco v televizi a je to vidět na druhé straně. Ale oni nikdy ani nepomysleli nebo po tom nepátrali, jak je to, jakým způsobem se to děje. A toto je práce Šrí Hanumana, který vytvořil tak nádhernou síť, a prostřednictvím této sítě všechny tyto věci fungují. Takže na pravé straně dokonce dostáváme vibrace v molekulách, jak víte, máme molekuly jako oxid siřičitý, máte-li síru, má dva kyslíky a kyslík takto pulzuje. Existuje asymetrický a symetrický typ vibrací, všichni byste o tom měli vědět. Takže kým jsou všechny tyto symetrické a asymetrické vibrace vytvořeny? Nikdo to nechce zjistit, nikdo na to nechce přijít, protože konec konců v atomu… představte si, v molekule, tak hluboko – kdo tu práci dělá? Šrí Hanuman svými jemnými metodami. Má ještě jedno významné siddhi, které nazýváme anima. Anima, anu – „anu“ znamená molekula a to znamená, že může vstoupit do molekuly, – nebo „renu“, to je atom. Může vstoupit do molekuly nebo do atomu. Mnoho vědců si myslí, že molekuly objevili až v současné době. Tak tomu není, protože už v našich nejstarších písmech jsou popisy animy, anu a renu. Takže už tam je to popsáno. Nuže, kdekoliv zjistíte, že fungují elektromagnetické síly, je to díky požehnání Šrí Hanumana. On je tím, kdo vytváří elektromagnetické síly. Takže zjišťujeme, že Ganéša má magnetickou sílu uvnitř sebe – je magnetem, má magnetickou sílu, pak můžeme říct, že elektromagnetická síla je Hanumanovou silou, z hmotného hlediska. Ale On se zvedá od hmoty do mozku. Takže se zvedá od Svádhištány do mozku a v mozku také vytváří vzájemná propojení mezi různými částmi našeho mozku. Takže kolik nám toho dává. Můžeme říct, že jestliže nám Ganéša dává moudrost, pak On nám dává sílu myslet. Také nás chrání, abychom nemysleli na špatné věci.

To znamená, že jestliže nám Ganéša dává moudrost, pak Šrí Hanuman nám dává svědomí. Doufám, že rozumíte tomu rozdílu. Moudrost znamená, že nepotřebujete tolik své svědomí, protože jste moudří, víte, co je dobré, co je špatné. Ale svědomí je potřeba pro povahy, které musí být ovládány prostřednictvím Šrí Hanumana, což je v lidské bytosti svědomí. Toto svědomí, kterým je Šrí Hanuman, je Jeho jemnou formou, která nám dává – v sanskrtu to nazýváme „satasat vivekabuddhi“, „sat“ znamená pravda, „asat“ znamená nepravda, a „viveka“ znamená rozlišování a „buddhi“ znamená inteligenci. Takže rozumovou schopnost rozlišovat mezi pravdou a nepravdou nám dává Šrí Hanuman. Když v Sahadža józe řekneme, že Ganéša je ten, kdo nám dává – je adhjakša, což znamená, že je – říkám mu rektor univerzity. Je tím, kdo nám dává titul, „Prošel jsi touto čakrou, touto a touto.“ A pomáhá nám zjistit, v jakém jsme stavu. Takže Ganéša nám dává, řekněme, nirvičára samádhí, což můžeme označit jako bezmyšlenkové vědomí, a nirvikalpa samádhí (vědomí bez pochybností). Dává nám toto všechno a také nám dává radost. Ale pochopení, že toto je dobré, toto je pro naše dobro, rozumové pochopení, to přichází od Šrí Hanumana. Je to pro západní lidi velmi důležité, protože to musí být rozumové, jinak tomu neporozumí. Pokud to není rozumové, nemohou přejít k abstraktnímu. Musí to být rozumové. Takže rozumové pochopení, jestli je něco dobré nebo špatné, nám dává Šrí Hanuman. Bez Něho, dokonce i kdybyste se stali světcem, – samozřejmě, že jste světci a budete se těšit svatostí; ale to, jestli je tato svatost k tomu, abyste žili v Himalájích, nebo jestli je k tomu, abyste šli mezi lidi a dávali jim realizaci – všechno toto prohlédnutí, toto vivékabuddhi, všechno toto prohlédnutí, všechno toto rozlišování, všechno vedení, všechnu ochranu nám dává Šrí Hanuman. Německo je zemí, která je velmi, řekla bych, esencí pravé strany; a protože je takovou esencí pravé strany, tak je důležité, aby zde byl tento ochránce pravé strany uctívaný. Ale v celé této vivékabuddhi, v tomto rozlišování, On ví jednu věc, že je naprosto podřízený Šrí Rámovi. Kdo je Šrí Ráma? Šrí Ráma je dobrotivý král. Pracuje pro blaho. A sám Šrí Ráma je oficiálním králem, můžeme říct, jako sankóča, chci říct, že v angličtině se to tak dobře nevysvětluje, ale Šrí Ráma je takový, že nebude sám sebe prosazovat. Drží se v pozadí. Je velice vyrovnaný, je velice vyrovnaným člověkem. Takže Šrí Hanuman je, víte, vždy velice dychtivý pracovat pro Šrí Rámu, neustále. Když Šrí Ráma řekne: „Dobře, jdi a dones…“ řekl Mu: „Jdi a dones… sandžívani,“ což je bylina, která byla potřeba k uzdravení Lakšmana – šel tam a přinesl s sebou celou horu: „Tady je.“ Je takovou osobností, že ji přinesl – je to Jeho dětské chování. A to rozlišování je takové, že: „Jestliže Šrí Ráma o něco požádal, ať je to cokoliv, udělám to.“ Takže je to vztah, řekla bych, jako mistra a jeho žáka. Ale dokonce víc než to, kdy je tento žák jako ponížený služebník, naprosto oddaný Bohu, naprosto oddaný Bohu a jeho nejdůležitějším úkolem je odevzdání se.

Chápejte, toto odevzdání se samo ukazuje, že všichni pravostranní lidé jsou odevzdaní Bohu, ne svým šéfům. Většinou jsou všichni pravostranní lidé velice oddaní svým šéfům, své práci, někdy jsou oddaní také svým ženám. Ale oni se podřizují špatným lidem, nemají žádnou soudnost. Vždycky zjistíte, že nemají žádnou soudnost. Ale pokud přijmete Hanumanovu pomoc, pak vám řekne, že musíte být oddaní Bohu Všemohoucímu a nikomu jinému, nebo svému guruovi, jako byl Ráma. Jinak nemáte být oddaní nikomu jinému. A pak jste volným ptákem a máte všech devět sil uvnitř sebe. Celá Hanumanova práce je dát vám protilék na vaši přehnanou aktivitu, protilék na vaše přílišné přemýšlení, protilék na vaše ego. To, jak ničí lidské ego bylo velmi hezky ukázáno, když spálil celou Lanku – což bylo hlavní město Rávany – a to, jak si z něj udělal legraci. Protože z kohokoliv, kdo je egoistický, si člověk musí udělat legraci, pak bude v pořádku. Když Ho Rávana poprvé uviděl, řekl: „Kdo jsi, opice?“ On k němu jen přistrčil ocas a pošimral ho na nose. Takže On je tím, kdo si dělá z egoistických lidí legraci. Pokud se vás někdo egoistický snaží trápit, On je tím, který si z něho udělá takovou legraci, že budete překvapení, jak ten člověk vyskočí, rozpadne se a rozbije si svoji korunku. Takže Hanumanova práce je chránit vás před egoistickými lidmi. A také ochraňuje egoistické lidi tím, že jim dá lekci – jako například Saddámovi. V případě Saddáma jsem jen požádala Hanumana, aby to udělal, protože jsem věděla, že to udělá. Přivedl Saddáma do tak zvláštní situace, že nevěděl, co má dělat, nevěděl, jak pokračovat. Protože dejme tomu, že si řekne: „Dobře, budu válčit,“ pak celý Irák bude zničen a on sám bude zničen, Kuvajt bude zničen, všechen benzín bude zničen. Každý bude mít problém. Ale co on? Taky tu nebude. Protože budou-li muset Američani bojovat, přijdou a budou bojovat v jeho zemi. Nebudou bojovat v Americe a on nepůjde do Ameriky, aby s nimi bojoval. Může zemřít pár Američanů. Takže nyní, také v tomto Saddámově mozku pracuje Hanuman a říká mu: „Teď se podívej, pane, pokud uděláš to, stane se toto.“ Pracuje v hlavách všech politiků, všech těchto egoistických lidí. A oni pak jsou někdy šokováni, někdy změní svůj politický postoj, změní názor a takto to zvládají.

Další ohromnou Hanumanovou vlastností je, že je jakýmsi druhem rozhodčího soudce – nutí lidi vzájemně se potkávat. Dva egoistické lidi přinutí, aby se potkali, a pak vytvoří takovou situaci, že se spřátelí a umírní. Takže celá Jeho osobnost uvnitř nás působí tak, abychom uviděli své ego a rozpoznali, že: „Ach, to pracuje moje ego.“ A pak se stali dětsky upřímní a sladcí, veselí a šťastní. Vždy má taneční náladu, neustále tančí. A vždycky se sklání před Rámou a neustále chce plnit přání Šrí Rámy. Takže jestliže Ganéša stojí za mnou, Hanuman stojí tady u mých nohou, je tam. Stejným způsobem, jestliže se Německo – Philip se mě ptal – jestliže Německo bude jako Hanuman, pak co to bude za dynamickou sílu, stanou-li se takto připraveni sloužit. A Hanumanova úslužná povaha se táhne až do takové míry, že – jak znáte příběh Síty, když Mu dala náhrdelník, ale On ho nenosil, protože uvnitř nebyl Ráma. Jednou Síta cítila, že je po celý čas v Její blízkosti a jistým způsobem Ji připravuje o soukromí. Tak řekla: „Můžeš tu být jen kvůli jedné práci. Nemusíš dělat všechno.“ Dělával pro Šrí Rámu všechno. Řekla: „Měl bys tu být pro jednu práci. Vyber si, cokoliv chceš dělat.“ Řekl: „Jen bych si přál být se Šrí Rámou, abych, kdykoliv kýchne, mohl lusknout prsty.“ Víte, v Indii, když kýchneme, musíme udělat toto; protože abychom při kýchnutí, zabránili vyjít ven všem negativitám. Takže pokud kýchneme, děláme toto. Nebo když jste ospalí a zívnete, tak většinou děláme totéž. Takže řekl: „Kdykoliv zívne, jen mi dovol toto udělat…“ …nazýváme to čutki, nevím, jak tomu říkáte, čutki… „Dovol mi udělat toto.“ Síta si řekla: „Je to jen velmi malá práce, tento chlapík pak bude z dohledu.“ Tak On tam stál. Tak řekla: „Nuže, proč tu stojíš?“ „Čekám na to. Tak jak bych mohl jít?“ Dovolila Mu to, připustila: „Dobře, dělej tuto práci.“ Teď to nemůže vzít zpět, protože Mu to dovolila. Takže tam po celý čas takto stojí, jen aby pro Šrí Rámu lusknul prsty. Chci říct, to nejsladší na celé věci je, že je po celou dobu, každou minutu, připraven sloužit, je pozorný, je tam.

Také v Sahadža józe mám s vámi vztah jako guru, jako Matka a já nevím – neohraničitelný. Ale přesto o těchto dvou vztazích víme, že jsem vaše Matka a jsem váš guru. Jako guru se starám především o to, abyste se naučili všechno o Sahadža józe, měli byste se stát experty na Sahadža jógu a měli byste se sami stát guruy. To je moje jediná starost. Ale k tomu je potřeba naprostá odevzdanost. „Islám“ znamená odevzdanost. Takže se musíte odevzdat. Pouze pokud se odevzdáte, tak se můžete naučit, jakým způsobem zacházet se Sahadža jógou. Dokonce i toto odevzdání se je uskutečněno Šrí Hanumanem. Je tím, kdo vás učí, jak se odevzdat nebo vás přinutí se odevzdat, protože egoističtí lidé se neodevzdávají. Tak nastrčí nějaké překážky, nějaké zázraky nebo nějaké triky, díky kterým se žák odevzdá svému guruovi. Jinak by se neodevzdal, odevzdání pokládá za obtížné. A síla, která ho přinutí odevzdat se guruovi, je také silou Hanumana. Takže nejenže je On sám odevzdaný, ale nutí i ostatní, aby se odevzdali. Je to kvůli egu, že se nemůžete odevzdat, takže On je tím, kdo bojuje s vaším egem, potlačuje ho a nutí vás odevzdat se. Takže v Jeho vlastním projevu, řekla bych, že to, co ukazuje, je velmi krásná oblast pravé strany. Pokud to má být naprostá radost, měli byste být naprosto odevzdaní svému guruovi, jako byste byli sluhou tohoto gurua. Cokoliv máte pro gurua udělat, musíte to udělat. Samozřejmě musíte vědět, že váš guru vám musí dát realizaci, přinejmenším, jinak to není guru. Ale kdokoliv vám dal realizaci, musíte mu být tak oddaní, že byste měli být jako sluha, nestydět se za to. Například někdy, víte, cestuji, řekněme, létám letadlem a někdy si nemůžu obout boty, protože mám oteklé nohy. Takže si normálně vezmu boty do ruky a jdu. Ale viděla jsem sahadžajogíny, jak vzali Mé boty a nesli je a nestyděli se za to. Byli prostě hrdí, že nesou Moje boty. Takže člověk by měl být hrdý, že dělá všechny ty věci, že máte možnost dělat všechny ty věci pro svého gurua a že jste odevzdaní svému guruovi.

Staráte se pouze o to, jak můžete posloužit guruovi, jak můžete potěšit gurua a jak byste mohli být guruovi blíž. Neznamená to fyzickou blízkost, je to druh souznění, souladu. Dokonce i ti, kteří jsou daleko, Mě mohou cítit ve svém srdci. A tak to je, že tuto sílu musíme získat od Šrí Hanumana. Také je tím, kdo chrání všechna božstva. Ochraňuje. Existuje rozdíl mezi Šrí Ganéšou a Jím. Šrí Ganéša dává sílu, šakti, ale ten, kdo chrání, je Šrí Hanuman. Když byl Šrí Krišna vozatajem Ardžuny, tak na vršku kočáru seděl Hanuman, ne Šrí Ganéša. Seděl tam Hanuman a staral se o Něj. Obdobně, když se sám Šrí Višnu stal Šrí Rámou, tak se o Něj musel starat. Je andělem, jak víte – podle křesťanů, měli bychom říct, podle Bible, je andělem, kterému říkali Gabriel. Gabriel je ten, kdo přinesl zprávu Marii, protože On je vždycky poslem. A je překvapivé, že slova, která použil, byla „Immaculata Salve“ – což je Mé jméno. Mé jméno je Nirmala, což znamená „Immaculata“, a příjmení je Salve. Řekl Jí tato slova. A také dnes jsem byla překvapená, když mi předávali dárek, protože objevili čajovou a jídelní soupravu, která se jmenuje „Maria“. Takže Marie měla za svého života dost co do činění s Hanumanem. Což znamená, že Marie je Mahálakšmí. Mahálakšmí se stala Sítou, pak Rádhou. A Hanuman tam musel být, aby Jí sloužil. A proto se někdy lidé ptají: „Matko, jak jsi věděla? Matko, jak jsi to poznala? Matko, jak jsi poslala zprávu? Matko, jak jsi to vypracovala?“ Dovedete si to představit? Toto je Hanumanův bolehlav – On dělá toto vše. Cokoliv mi projde myslí, prostě se toho ujme a je to hotovo. Protože, jak jsem vám řekla, celá Jeho organizace je tak dobře naplánovaná; všechny tyto zprávy, odkud přicházejí? Mnoho lidí říká: „Matko, jen jsem se k Tobě modlil.“ Jeden muž měl velmi nemocnou matku a šel ji navštívit. A ona zrovna umírala na rakovinu. Řekl: „Nevěděl jsem, co dělat, tak jsem se jen k Tobě modlil – Matko, prosím, zachraň moji matku.“ Upřímnost toho člověka, hloubku toho člověka jako sahadžajogína Hanuman zná. Ví, jaká je hodnota tohoto člověka. A okamžitě, budete překvapeni, během tří dní žena, která umírala, byla zachráněna. Byla v pořádku. Přivezl ji do Bombaje a doktor řekl, že žádnou rakovinu nemá. Mnoho věcí, které označujete za zázrak, dělá Šrí Hanuman. Je tím, kdo dělá zázraky. Také dělá zázraky, aby ukázal, jak jste hloupí, jak jste pošetilí, protože On je na pravé straně, takže jde na stranu ega. S egem se lidská bytost vždycky stává hloupou – to je, myslím, nevyhnutelné. S egem se stáváte tak hloupí: „Ó, co je na tom?“ A proto je tolik lidí, co dělají tak hloupé věci, a my nemůžeme pochopit, proč to dělají. Říkají: „Co je na tom špatného?“

Špatné je to, že to Hanuman nemá rád a pak se to obrátí. Když se chovají hloupě, vrátí se jim to a pak poznají, že udělali dost velkou chybu nebo že to bylo celé hloupé. Ale někdy to může být nesmírně, neobyčejně obtížné, vrátit to zpět; například nemoci, jak je nazývám „snobské“ nemoci, které jsou nyní nevyléčitelné, protože Hanuman odebral elektromagnetickou sílu těmto lidem a nefunguje to, není tam spojení s vaší vědomou myslí. Takže vaše vědomá mysl nemůže pracovat, prostě se vypne. Pouze pokud tito lidé uctívají Hanumana, se stejnou oddaností, pak možná mohou být zachráněni. Ale není snadné, o něčem tyto hloupé snoby přesvědčit. Říkají: „Nejsme věřící. Tak co?“ Tak co – zemřete, co jiného? Je to jediný způsob života, který vám zbyl a vy děláte toto. Existuje mnoho aspektů Šrí Hanumana, o kterých bych vám mohla povídat, ale například – Jeho tělo je, tak jako Šivovo, pokryto gheru. To, co nazýváte gheru je druh… Víte, co je gheru, je to červeně zbarvený kámen, který je velmi, velice horký. A řekněme při nachlazení někdy dostanete vyrážku, pak když to potřete gheru, vyrážka se spraví. Nebo někdy díky badhám získáte jistý druh kožních nemocí, které jsou léčitelné pomocí gheru; protože je velmi horké, tak vás zklidní. Naopak Šrí Ganéša je pokryt oxidem olova, červeným oxidem olova, který je velmi chladný. Oxid olova je velmi studený. Když se ho dotknete, uvidíte, že je velice studený. Tedy tento oxid olova se používá na pokrytí celého Jeho těla, je k tomu, aby vyrovnával horkost, kterou má nebo ten účinek, jaký na Něj má horkost. V sanskrtu to nazýváme sindhura a také v maráthi nebo v hindi se to jmenuje sindhura. Museli zjistit, že toto je ta barva, takže je štěstí, že jsem dostala ve Vídni toto sárí – velmi se mi hodí pro tuto příležitost. Takže On je vždycky pokrytý touto barvou, touto tzv. barvou sindhur. A oxid olova, ačkoliv říkají, že způsobuje rakovinu, lidé říkají, že oxid olova může způsobovat rakovinu, ale oxid olova je velmi chladný, může vás natolik ochladit, že se můžete dostat na levou stranu. Rakovina je psychosomatická nemoc a toto může být důvod, může to být příčina – velmi vzdálená, můžeme říct, která vám způsobuje rakovinu. Protože pokud je to příliš chladné, jdete na levou stranu, na levé straně můžete chytnout viry, díky kterým se můžete dostat do problémů. Takže ten stejný oxid olova je v pořádku pro lidi, kteří jsou příliš pravostranní. Pro ně, pokud je dán na jejich Ádžňu, tak je to zklidní, zchladí se. Je pro ně velmi dobré, aby si to dávali na Ádžňu, aby je to zchladilo. Zmírní se jejich hněv, zmírní se jejich vztek, je to velmi dobrá věc.

Takže On je tím, kdo léčí náš hněv, je tím, kdo léčí naši ukvapenost, naši překotnost, naši útočnost. Je tím, kdo to dělá. Trikem vyzrál na Hitlera. Jak? Hitler používal Šrí Ganéšu jako symbol, takže svastika byla vytvořená ve směru hodinových ručiček. Pak si z něj Hanuman udělal legraci. Postaral se o to, aby šablonu, kterou používali na vytvoření svastiky – On způsobil, že si řekli: „Použijeme ji z druhé strany.“ Jakmile ji použili z druhé strany – je to Hanumanův trik, který jsem mu poradila, ale chci říct, že takto na ně vyzrál, a oni začali používat Ganéšu z opačné strany. Toho stejného Ganéšu, se kterým si Šrí Hanuman dělal starosti, jak Ho bude moct předčít, protože On je prvorozený, a jak by tedy mohl jít nad Něj. A On je božstvo, zatímco Hanuman je anděl. Takže jakmile se povedla tato finta, oba dva dohromady Hitlerovi znemožnili zvítězit. Takto se odehrála tato finta. Takže existují všechny tyto malé, malinké triky. Vzpomínám si, že jsme měli jednou v Německu púdžu. Německo je zemí, kde Hanuman tyto triky často hraje, protože, jak jsem vám řekla, oni Ho potřebují nejvíc. Takže v Německu byla púdža a během púdže svastiku omylem otočili – omylem. Neviděla jsem to. Normálně se velmi pozorně dívám, ale, nevím proč, ten den jsem to neviděla, musel to být taky Hanumanův trik. A když jsem to uviděla, řekla jsem: „Ó, Bože, kde to teď udeří? Kde to teď bude pracovat? Kterou zemi to zasáhne?“ Nezasáhlo to Německo, ale Anglii. Protože jsem v Anglii tak tvrdě pracovala a jim byla Sahadža jóga tak lhostejná, byli vůči ní tak neteční, že je to tam prostě zasáhlo. Takže On je ten, kdo přichází jako přívalový déšť, nebo může přijít jako velmi rychlá smršť a zničit věci. Takže On všechny tyto věci vypracovává prostřednictvím svých elektromagnetických sil. Takže veškerá hmota je pod Jeho nadvládou. Veškerá hmota je pod Jeho nadvládou a On je tím, kdo pro vás vytváří déšť, kdo pro vás vytváří slunce, vytváří pro vás vánek. Je tím, kdo vytváří všechny tyto věci, jen abychom měli náležitou púdžu, abychom měli patřičné setkání, všechno tak krásně vypracovává. A nikdo dokonce ani neví, že je to Šrí Hanuman, kdo to udělal. Měli bychom Šrí Hanumanovi neustále děkovat.

Pro dnešek, myslím, když mám o Něm mluvit, mohla bych celé hodiny. Ale jednu věc musím říct, že je to takové požehnání, že máme v tomto zámku púdžu ke Šrí Hanumanovi. Protože On byl vždycky velice majestátným božstvem nebo andělem a v místě, které je tak majestátní a všechno je tu překrásně vytvořené, se Mu to bude líbit. Není člověkem typu sanjásin, není asketický. Obyčejně jsou pravostranní lidé asketičtí, vytvářejí strohou architekturu, všechno budou mít jednoduché. Nejraději by si oholili nos, pokud by to šlo, až na tvář. Takže rozumějte, zrovna naopak, Hanuman to nedělá. Hanuman má rád krásu, má rád zdobnost a dělá lidi neasketickými, takže vám dává tento druh věcí. Ale mnoho lidí, kteří uctívají Hanumana, stále říkají, že ženy by si neměly chodit pro daršan k Hanumanovi, protože Hanuman je brahmačárí – je tím, který nechce, aby Ho viděly ženy, protože není zcela oblečený. Má na sobě velice málo oblečení, takže nechce, aby Ho viděly ženy. Ale ženy si myslí, že je prostě dítětem, pak je to totéž. Ale myslím, že lidé nemají tuto představu, že je dítětem. Co to znamená pro dítě, kolik na sobě má nebo nemá oblečení? A navíc, je opicí a opice nenosí oblečení. Takže cokoliv má na sobě, je postačující a ani nepocítíte, že by byl nějakým způsobem obnažený, jen vidíte Jeho sladkou podobu, tak sladkou podobu. Přála bych si, abyste někdy měli i Jeho fotografii tak, jako máte fotografii Šrí Ganéši. Pak si Ho skutečně zamilujete, je tak sladký. A ačkoliv je tak obrovský a rozložitý a ačkoliv má nehty, ale když laská Moje nohy, zatáhne své nehty, je tak jemný, neobyčejně jemný a velice krásně laská Mé nohy. Viděla jsem, jakým způsobem se vším zachází, neobyčejně jemně. A cítím, že nyní se Němci stávají velice jemnými v zacházení s věcmi, v zacházení s lidmi. Tato změna přichází a myslím si, že je to Hanumanovo požehnání. Nechť vám Bůh žehná.

Takže dneska nemusíme dělat Ganéša púdžu, ačkoli jednou můžete Má chodidla omýt s nějakou písní; protože před každou púdžou se musí udělat Ganéša púdža, ale nemusí to být až tak detailní. Jen – kde je Barbara? Požádej ji, aby donesla teplou vodu v láhvi, protože Mě Ganéša ochlazuje, a Hanuman mě ochlazuje naprosto. Je to Hanuman, víte, který Mě naprosto zchlazuje tady na zádech, a jen se podívejte, jaký sem přišel chlad, když o Něm mluvím. Toto je dárek z Ruska a tady, podívejte, barva Hanumana je přesně jako Moje sárí. A toto je Hanuman – Gabriel, jen si to představte, toto je ruská lidová pověst, takže Rusové vědí, že nosíval oblečení této barvy – jen si to představte. A sedí na koni a také je řečeno, že je to Gabriel, kdo Mohamedovi Sáhibovi řekl o sedmi… …dal Mohamedu Sáhibovi koně, aby viděl sedm nebes. Ano, vidět Boha Všemohoucího v Jeho velikosti, což je sedm čaker, tak mu ho Hanuman dal. To je správně. Protože Mohamed Sáhib byl na levé straně, měl Čandra Ma, tak to dal Jemu. Je to nádherný kousek. Měli byste to dát tam… Ale je to vyrobeno v Německu, vyrobeno v Německu.