Sahasrára púdža: Boží vůle

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrára púdža: Boží vůle, 10/05/1992, Cabella, Itálie

Dnes oslavujeme den Sahasráry. Možná jsme si dosud neuvědomili, jak významný to byl den. Před otevřením Sahasráry byl sám Bůh mýtem. Náboženství samotné bylo mýtem. Všechny hovory o Božském byly mýtické. Lidé v ně věřili, ale byla to jen víra. Navíc věda, která se prosazovala, hodlala vykořenit celý hodnotový systém, všechny důkazy o Bohu všemohoucím. Když se podíváte do historie, jakmile si věda krůček po krůčku vybudovala určitou pozici, lidé, kteří takzvaně „zodpovídali“ za věci týkající se náboženství, různých náboženství, se snažili jít na ruku objevům vědy. Snažili se ukázat, že i když tohle se sice píše v Bibli, pokud je to špatně, musíme to opravit. Zejména Augustin tohle dělal. A tak to začalo vypadat, jako že je to celé hloupost, že tyto Spisy jsou pouhé mýty. Přinejmenším samotný Korán, ačkoli v něm byla spousta věcí, které popisují biologii dneška. Nemohli uvěřit tomu, že lidské bytosti jsou speciálním výtvorem Boha. Měli za to, že to bylo jen dílo náhody, že se zvířata postupně přizpůsobovala podmínkám, a tím se stala lidskými bytostmi. A tak bylo Božské neustále zpochybňováno. A nebyl žádný způsob, jak by se dalo prokázat cokoli, co bylo psáno v Bibli, v Koránu, v Gítě, v Upanišádách nebo v Tóře. Nic z toho se nedalo prokázat, protože to byla stále jen víra. Jen velmi málo lidí získalo realizaci, a když promlouvali, lidé jim nevěřili, protože měli pocit, že jen říkají něco, čím se snaží obhajovat své vlastní teorie. A tak se to celé stalo jakousi mrtvou vědou. Žádná věda o náboženství neexistovala. Lidé začali přemýšlet, proč vlastně dodržovat Deset přikázání, tato přísná pravidla žití, když jejich následováním člověk nic nezíská a přijde v životě o všechnu zábavu. A proč vůbec uvažovat o získání nějakých punjas (zásluh)? Tímto způsobem neustále probíhal velký odklon od hodnotového systému lidí. Také tato organizovaná, zkostnatěle řízená náboženství se začala ubírat směrem k získávání moci a peněz, protože se domnívali, že je to jediný způsob, jak ovládat lidi a uspět. Ze všeho nejméně je zajímalo, jak předat to dobré, co bylo popsáno v Bibli. Do Bible se samozřejmě zasahovalo opravdu hodně a byla značně pozměněna. Lidé jako Pavel a Petr, kteří se dali dohromady, se snažili pokroutit většinu pravd. Do Koránu se sice tolik nezasahovalo, nicméně se zabývá spíše pravou stranou, reprodukčním systémem a podobně a mnoho věcí je tam dosud rozporuplných. Současně tedy proběhly dvě věci. Nevím, jestli si to uvědomujete. To první, k čemu došlo, je, že nyní máme nový druh vědy – mikrobiologii, která objevila, že v každé buňce je šroubovice DNA. Každá buňka má v sobě program. Tak jako máme v počítači čip, každá buňka má v sobě šroubovici, která je naprogramovaná. A podle toho programu probíhá vývoj. Zkuste si představit, jak je to celé složité. Tolik počítačů už je naprogramovaných a všechny buňky mají ten program v sobě. Takže před vědci vyvstala taková prazvláštní věc a oni to nedokážou vysvětlit. Nedokážou vysvětlit spoustu věcí. A tohle je jedna z nich. Sahadža jóga udělala to, že dokázala, že je to vůle Boha, že je to přání Boha, vůle Boha, která dělá všechnu práci. A to bylo prokázáno. Všechna tato čaitanja, Ádi Šakti, není ničím jiným než vůlí Boha. A vůle Boha vypracovává vše velmi harmonicky. Někteří z vás určitě četli Mou knihu, tu první knihu, kde jsem popsala, jak byla stvořena tato Země. Velký třesk sice proběhl, ale byl velmi harmonický a nastal díky vůli Boha. Všechno tedy vzniklo díky práci Boží vůle. A vy nyní dokážete vůli Boha cítit na konečcích svých prstů. Teď po realizaci jste objevili absolutní vědu, a tou je vůle Boha, která je absolutní vědou. Sami víte, že skrze Sahadža jógu jsme mnoho lidí vyléčili. Také umíte dávat bandhan a vše, co vypracovává věci. Tolik věcí se po realizaci vypracovává automaticky, že tomu lidé ani nemohou uvěřit. Zpočátku nikdo nevěřil, když jim vědci něco řekli. Teď vidíte, že věda je neustále v pohybu, stále mění názory. Jedna teorie zpochybňuje druhou, pořád dokola. Sahadža jóga vás však postavila před nejvyšší pravdivou vědu, kterou nelze zpochybnit, která je úplná, absolutní. Takže každému, kdo přichází s nějakým novým nápadem pošpiňujícím Boha nebo popírajícím Jeho existenci, můžeme dokázat nejen to, že Bůh existuje, ale že vše, stvoření Země, stvoření lidstva a všeho ostatního uskutečnila harmonicky vůle Boha. Pokud vůle Boha činí vše, lidé by si neměli připisovat žádné zásluhy, když například objeví něco, co ale stvořil Bůh. Když třeba někdo vyrobí tento koberec a my začneme zkoumat jeho barvy, co je na tom tak úžasného? Všechno už je tam, tím ho nestvoříte. Není tak důležité tvoření samotné, jako utváření tohoto světa. To celé vykonala vůle Boha. Když je tedy vůle Boha tak důležitá, musí být prokazatelná. A nyní v Sahadža józe, po prostoupení Sahasrárou, jste poprvé pocítili vůli Boha. A to je tak důležité! Ale přišlo to k nám tak spontánně, že jsme to ještě nepochopili. Jen pošleme bandhan a věci se vypracují. Když se to vyřeší, máme pocit, že to vypracoval ten bandhan, že jsme to dokázali my. Ale tak to není. Je za tím mnohem víc. Stali jsme se teď součástí toho velkého počítače, té Boží vůle. Stali jsme se prostředníky, můžeme říci kanály té Boží vůle. Jsme spojeni s vůlí Boha, která stvořila celý vesmír. Můžeme tedy zvládnout cokoli. Protože nyní máme v rukou absolutní vědu. Absolutní vědu, která vypracuje zdokonalení celého světa. Můžeme vědcům dokázat, že existuje Boží vůle, která stvořila úplně všechno. Dokonce i evoluční proces je Boží vůlí. Bez Jeho vůle by se vůbec nic nemohlo stát. Tolik lidí má ve zvyku říkat, že ani stéblo trávy se nepohne bez Boží vůle. To je naprostá pravda. A sami víte, že jsme vůli Boha dostali jako svou vlastní sílu. Můžeme ji používat. Jak důležité tedy je být sahadžajogínem! Možná si ani neuvědomujeme, jak důležité je být sahadžajogínem. Sahadža jóga není jen o tom, že můžeme říct: „Matko, mám takovou radost, jsem spokojený sám se sebou, očistil jsem se, všechno je dobré.“ Ale k čemu? K čemu jste dostali všechna tato požehnání? Proč jste byli očištěni? Aby na vás bylo vidět, že znáte vůli Boha, a nejen to, měla by být vaší součástí. Musíme tedy pozvednout naši úroveň, musíme se dostat výš. Průměrným a běžným lidem je zcela zbytečné dávat Sahadža jógu, protože nejsou k ničemu. Nepomohou nám v ničem, protože v dnešní době potřebujeme takové lidi, kteří skutečně dokážou projevovat a zrcadlit vůli Boha. A k tomu je pochopitelně zapotřebí mít velmi silné lidi. Protože tato vůle stvořila celý vesmír, kosmos, Matku Zemi. Vše stvořila tato vůle Boha. Nyní jsme tedy vystaveni nové dimenzi a tato dimenze znamená, že jsme ti, kteří se stali kanály Boží vůle. Co je tedy naší povinností a jak bychom se k ní měli postavit? Výsledkem otevření Sahasráry je to, že zmizely vaše iluze. V sanskrtu se jim říká bhránti. Iluze zmizely. Neměli byste mít žádné iluze o existenci Boha všemohoucího, o síle Jeho vůle a o pravdivosti Sahadža jógy. Přinejmenším byste neměli mít vůbec žádné pochybnosti. Při používání této síly byste však měli mít na zřeteli, že tato síla je vám dána, protože máte schopnost s ní pracovat. Je to ta nejvyšší síla, jakou si vůbec dokážete představit. Kterýkoli guvernér, ministr nebo kdokoli může být zítra sesazen. Mohou být zkorumpováni. Mohou úplně ztratit povědomí o svých schopnostech a silách. Je hodně takových, kteří sice byli zvoleni, ale nevědí, co mají dělat. Tohle tedy není jen přeměna lidí, není to ani pouhá transformace. Je to unikátní vytvoření nové lidské bytosti, která vstupuje na scénu a která je schopna nést Boží vůli stále dál. Co jste tedy díky své realizaci získali? To první, k čemu došlo, je, že zmizely vaše iluze. Neměli byste mít žádné mylné představy o Bohu všemohoucím, o Jeho vůli a o tom, že je všemohoucí, všudypřítomný a vševědoucí. Právě Jeho všemohoucnost vykonala tuto práci. A měli byste vědět, že díky kolektivnímu vědomí jste i vy všemohoucí, všudypřítomní a vševědoucí. Vševědoucí znamená, že vše vidí a vše ví. Část této síly je i ve vás. Abyste tedy dokázali Jeho všudypřítomnost, musíte si být stále vědomi toho, že jste sahadžajogíni. Přesto i teď nacházím sahadžajogíny, jak se potýkají se svými ženami, dětmi, domem, prací… A tak Mě napadá, jakou to mají úroveň? Kde jsou? Kdy převezmou roli, kterou dostali? Takže Bůh všemohoucí, který je všude, který vytvořil tohle všechno, Boží vůle, která to vypracovala, musí nyní pracovat skrze vás! A musíte být velmi silní, velmi chápaví, velmi moudří a také velmi výkonní lidé. Čím budete výkonnější, tím více energie se vám dostane. Stále však cítím, že se sahadžajogíni dosud nesnaží zodpovědně přijmout, že musí reprezentovat tohoto Boha všemohoucího, který je všudypřítomný, vševědoucí, který všechno ví, který všechno vidí a který je mocný, v tom smyslu, že je všemohoucí. Když pochopíte, že to je to, co se stalo po otevření Sahasráry, že jste teď získali tuto sílu, která v sobě má tyto tři kvality… Řekněme, že tato ohromná věc musí být podepřena silnými sloupy, když však, dejme tomu, nejsou silné, celé to spadne. Stejně tak taková ohromná síla, které se vám dostalo… Nepotřebujeme k tomu příliš úspěšné lidi nebo lidi se slavným jménem nebo boháče. Potřebujeme charakterní lidi, chápavé a moudré. A silné! Že: „Ať se stane cokoli, budu za tím stát, dám se do toho, poradím si s tím, změním se a zlepším.“ Teď už jsou tedy iluze rozehnány. Doufám, že jste se všichni zbavili svých klamných představ. Také byste neměli mít žádné iluze o sobě samých. Pokud máte nějaké iluze, měli byste odejít ze Sahadža jógy. Uvědomte si, že jste byli za tímto účelem vybráni Boží vůlí, a proto jste tady. Na vás je, abyste převzali zodpovědnost za to, že porozumíte tomuto vědnímu oboru, který je nevyvratitelný a úplný, a že to vypracujete jak pro sebe, tak pro druhé. Pocítili jste Mou lásku. Teď však musí být cítit vaše láska. Protože Bůh je láska. Druzí tedy musí cítit vaši lásku. Musí cítit, že jste milosrdní, milující a chápaví. A to proto, že vůle Boha neustále proudí skrze vás. A vy to musíte vypracovat natolik, že ostatní poznají, že jste světec, že tato síla proudí skrze vás. Druhá věc, která se vám stala, není, že nemáte iluze o Bohu, o sobě… Druhou věcí je, že jste pochopili integraci, že svět je kompletně sjednocen. U dětí běžně vidíte, že mají své vlastní, přirozené porozumění. Ony vědí. Vidíte, že hodné dítě se obvykle vždy rádo podělí o své věci, bude chtít mít rádo druhé dítě, když je tam nějaké mladší dítě, bude ho přirozeně chtít chránit. Nebude přemýšlet o tom, jestli má černé vlasy, červené nebo modré. Přirozeně, ze své podstaty to děti takto cítí. Nebo jiné dítě, ještě malé, ví, že člověk by měl chránit intimní partie svého těla. Děti nechtějí, aby musely být před ostatními nahé. Žádnému dítěti se to nelíbí. Cítí to ze své přirozenosti. Všechny tyto vrozené kvality máte v sobě. Dětem se nelíbí kradení. Ani nevědí, co to je něco ukrást, nerozumí tomu. Také jsem viděla, že když jdou děti na místo, které je velmi krásné, něčí dům, budou se vždycky snažit udržet to místo krásné. Ale pokud už je neudržované, je jim to jedno. Všechny tyto vrozené kvality tedy máme v sobě. Mám za to, že země, které jsou považovány za rozvojové, mají mnoho těchto kvalit, které jsou v nás zabudovány od přírody. Nevinnost je vrozená. Boží vůle tedy ze všeho nejdříve stvořila nevinnost, příznivost. První, co Bůh udělal, bylo, že stvořil Šrí Ganéšu, nebo bych spíš řekla – stvořila, protože Boží vůle je Ádi Šakti. A toto vše bylo stvořeno především proto, aby celá Země byla nádherným místem. Všechny tyto niterné kvality byly vloženy i do vás, stejně tak i všechna Božstva. Lidské bytosti byly speciálně vytvořeny tak, aby se z nich stali svatí lidé. Aby měli vnitřní cit pro svatost. Jenomže v rozvinutých zemích nám zahltili mozky všelijakou televizí, nejrůznějšími věcmi, takže jsme se stali velmi… dá se říci, že jsme začali být snadno ovlivnitelní. Začali jsme přebírat myšlenky a představy druhých. Každý, kdo byl dominantní, nám mohl dominovat. Nebyl to jen Hitler, kdo lidi ovládal. Když se skutečně odpoutáte od světa, i dnes vidíte, jak moc jsme ovládáni. Například módou. Některých věcí, které se objeví, se lidé nedokážou vzdát ani za nic. Nedokážou přijmout něco, co je praktické, protože tamto je přece v módě. Dnes je například řekněme v módě mít jen takto krátkou sukni. Dlouhou sukni pak nikde neseženete. Každý musí nosit tento typ sukně. Jinak nejste „in“ – „v“, nejste „v“ blázinci. Takovými věcmi nás zahlcují od rána do večera, a tak se stáváme především otroky těchto podnikatelů. Všeho, co nám servírují. V Belgii prý neseženete nic čerstvého, musíte si vše kupovat v super- marketu, všechno konzervované. My se tím pak ale postupně také měníme na něco naprosto umělého. Jídlo je nepřirozené, oblečení je umělé, celý náš postoj se stává umělým. Protože jsme natolik bombardovaní reklamou, všemožnými vlivy zvenčí, že se v tom prostě ztratíme a zapo- meneme na svůj vrozený rozum, který je ovládán všemi těmito moderními věcmi. K vědě se ještě ke všemu přidal i velký posun jiným směrem, kdy začaly být velmi důležité peníze. Jakmile se stanou důležité peníze, pak všichni vaši podnikatelé nabudou na důležitosti. Protože vědí, jak vydělávat, jak z vás neustále dělat hlupáky. Dnes máte tuhle věc, zítra zas jinou. Dnes to vyměníte za něco nového. Ale lidé, kteří jsou přirozeně založení, ti se nemění. Mají svůj styl oblékání, a ten nemění. Naopak jim dělá velkou potíž změnit své tradice a změnu nechtějí. Pro sahadžajogíny je tedy důležité vidět a sledovat, jestli nepodléhají tomuto otroctví podnikatelů moderní doby. Pak myšlenky. Čteme tolik knih! A ty vám dávají myšlenky, které jsou šílený mišmaš, řekla bych, nějakého blázna, například Freuda! Jak mohl Freud ovlivnit Západ?! Protože jste ztratili svůj přirozený vlastní rozum, a tak jste ho přijali. Přijali jste to, a proto se pro vás Freud stal něčím jako Ježíš Kristus. Stal se tím nejdůležitějším, sex se stal tím nejdůležitějším. Je to tak prosté! I s pouhou troškou zdravého rozumu můžete chápat, že jsme neustále pod vlivem určité nadvlády těchto několika dominujících lidí, kteří prosazují své názory. Kdokoli může nadnést jakoukoli ideu. Například Sade nebo Sartre, kdokoli. A z té idey se začne stávat: „Ó, on to řekl!“ Ale kdo je „on“? Jak žije? Zjistěte si, co je to za člověka. S trochou zdravého rozumu a s přesvědčením, že nyní máte Boží vůli, která vytvořila celý svět, která vytvořila i vás. Každičká vaše buňka byla vytvořena Bohem všemohoucím. A co děláte vy? Jdete na ruku těmto podnikatelům? Oni přišli na to, že povolné lidi je skvělé mít jako, řekněme, své stoupence, aby na nich vydělávali a ohlupovali je. Na jedné straně máte takovou nesmírnou sílu, jste vybráni pro tak vznešenou věc, a na druhé straně máte tento druh otroctví. Zkuste tedy porozumět tomu, že jste ztratili své vnitřní kvality. Ale naštěstí díky probuzení Kundaliní a prolomení Sahasráry všechny tyto vnitřní kvality, které se mohou zdát ztracené – vaše nevinnost, kreativita, vaše niterná víra v Boha, vaše milosrdenství a láska k lidem, síla vašeho rozlišování, moudrost – všechny tyto velkolepé kvality, které jsme považovali za ztracené, byly pouze ve spícím stavu. Jedna po druhé byly probuzeny. Nemusím vám říkat: „Tohle nepij, tohle nejez, tamto nedělej.“ Vy sami si uvědomujete, že to je špatné. Vy sami víte, co je pro vás dobré. A když přesto chcete dělat to špatné, prosím. Ale už v sobě máte světlo, abyste sami poznali, co je dobré a co špatné. Získali jste to díky tomu, že se Sahasrára otevřela této nové dimenzi nového poznání. Ono to není nové, je to ve vás už vrozené. Všechny tyto vnitřní kvality se teď začaly projevovat a vy se jimi těšíte. Musíte teď zanechat všech svých malicherných nápadů a zbytečností. Dozvídám se o takových nehoráznostech, že nevěřím, že by sahadžajogíni mohli být takoví. Že třeba ukradnou talíře, které jsem koupila, nebo hrníčky a pohazují věci všude kolem, znečišťují celé okolí… Jak se můžete takhle chovat?! Chci říci, že je to tak ubohé a tak nízké! Jestliže sami nemáte v životě řádnou disciplínu, nemůžete být nositeli Boží vůle, to nelze. Ale Já vám nebudu říkat: „Dělej tohle nebo tamto.“ Respektuji vaši svobodu. Jen bych si přála, aby vaše Kundaliní ve vás probudila tu moudrost, velikost a vnitřní krásu, abyste porozuměli tomu, jaké máme vnitřní kvality. Takže Ona vás očistí. Jakmile budete zcela očištěni, je to jako se zlatem, které není ryzí, dáte ho do ohně a zlato se oddělí. Stejným způsobem vás oheň Kundaliní zcela očistí, učiní vás naprosto čistými a vy začnete vidět svou vlastní krásu, svou vlastní přirozenost, svou vlastní velikost. Schopnost integrace k vám tedy přijde snadno, začnete se začleňovat. Zpočátku jsme mívali sahadžajogíny, řekněme některé z Anglie, některé ze Španělska, další odjinud. Vždycky mívali své skupinky, nikdy neseděli dohromady. Bylo poznat, že tady sedí Angličané, tady sedí tihle a támhle ti druzí. Tvořili skupinky. Ale teď už to tak není. Zjišťuji, že už se všichni začínají integrovat. Sjednocení lidí je pro Sahadža jógu tou nejdůležitější věcí. To nepřichází skrze pochopení získanému vaší inteligencí, ale skrze vnitřní porozumění tomu, že všichni lidé jsou stvořeni Bohem, Jeho vůlí. A že nemáme právo kýmkoli opovrhovat. Druhá integrace, která ve vás nastala, je, že všechna náboženství, všechna náboženství, pocházejí z jednoho stromu duchovnosti. Že je třeba uctívat a uznávat všechna náboženství, že všechny Inkarnace, všichni proroci, všechna Písma se mají uctívat. Jsou v nich sice chyby, v těchto Písmech jsou problémy, ale ty lze napravit. Postupně tedy začnete pronikat do subtilnější stránky Božskosti, abyste pochopili, že všichni tito lidé tvrdě pracovali na vytvoření dnešní atmosféry pro Sahadža jógu. A žádným náboženstvím se nesmí pohrdat ani na ně útočit, to by bylo velmi, velmi… zcela mimo realitu. Zastávali byste zcela iluzorní teorii, která v Božím plánu nemá místo. Takto tedy skoncujeme s veškerým fundamentalismem. Fundamentalisté se upínají na to, co je v které knize napsané, a že oni, protože tuto knihu čtou, jsou něco víc než ostatní. Kdokoli může číst jakoukoli knihu, co je na tom tak mimořádného? Stejně tak v Sahadža józe by se nikdo neměl stát fundamentalistou, buďte velmi opatrní. Jste prostě takoví, už od narození. Chci říci… nevím, není to vaše přirozená kvalita, jen jste se tak nastavili, tíhnete k tomu, že v Sahadža józe také někdy začínáte s fundamentalismem: „Matka to řekla!“ Nikde Mne takto nepoužívejte. „Matka to řekla,“ je jen způsob, jak chcete druhým dominovat. Řekněte to sami za sebe, teď k tomu máte právo, máte svou osobnost v Sahadža józe. To, co chcete říct, můžete říct sami za sebe. Ale nedodávejte: „Matka to říkala.“ Protože to by mohl každý začít: „Kristus to říkal!“ Kněz nebo papež si mohou stoupnout na kazatelnu a říkat: „Kristus to řekl.“ Mohou to používat zcela svévolně. Takže Mě nikdo svévolně používat nesmí. Všechno, co musíte říct, řekněte za sebe. Ale nikdy Mě necitujte, že: „Matka to řekla.“ Nebo: „V této knize se píše to a to, tento řádek je tedy důležitý.“ Vás nesvazuje žádný řádek, nic, co jsem řekla. Jste to vy, kteří teď musí povstat a vědět, co říci sami za sebe. Protože vy teď musíte používat svou vůli, a do toho musíte dozrát, abyste měli ryzí vůli, čisté přání Boha všemohoucího. Takže integrace nejen vnější, ale i vnitřní. Když jsme dříve něco udělali, mysl na to řekla jeden názor, srdce druhý a mozek třetí názor. Ale teď se stalo to, že všechny tyto tři věci se sjednotily. Cokoli tedy říká váš mozek, je plně akceptovatelné pro vaše srdce, naprosto akceptovatelné pro vaši pozornost. Vy sami jste se tedy teď stali integrovanými. Mnoho lidí píše: „Matko, chtěl bych to dělat, ale nemůžu.“ „Matko, vždy jsem si přál tohle dělat, ale nemohu, ne teď.“ Teď jsme však plně integrovaní a vy to celé můžete velmi dobře zvládnout. Jestli se chcete dozvědět, jak na tom jste, musíte se pokusit zjistit: „Jsem v jednotě, nebo ne?“ „Když něco dělám, dělám to celým srdcem, nebo ne?“ „S plnou pozorností, nebo ne?“ Viděla jsem, že něco děláte celým srdcem a s veškerou inteligencí, ale ne s plnou pozorností. Ta pozornost, ač byla osvícena jako první, se stále nevyužívá plně. Měla by tam tedy bezvýhradně být veškerá pozornost. Že: „Musím se tomu věnovat s maximální pozorností!“ Jinak ještě nejste zcela sjednoceni, jste v jednotě jen částečně. Všechny tyto tři věci se tedy musí zcela integrovat. Pak se sjednotí všechny čakry. Takže cokoli děláte, musí být příznivé. Cokoli děláte, musíte dělat s plnou pozorností. Cokoli děláte, musíte dělat s naprostou oddaností Bohu. A tímto způsobem se všechna vaše centra stanou plně sjednocenou, integrovanou silou, kterou budete mít. Celý život by tedy měl být integrovaný. Řekněme, že něčí manžel nemá tuto úroveň nebo něčí manželka není na této úrovni, nemělo by vás to zajímat. Zajímejte se jen sami o sebe. Neočekávejte nic od nikoho jiného. To vaše povinnost je důležitá. Vy musíte plnit své povinnosti a sami to vypracovat. Ale dokud nepochopíte, že je to vaše individuální bytost, která toho dosáhla, a že jako individuální bytost si to musíte uvědomit, že jako individuální bytost se musíte integrovat se všemi ostatními… Když k tomu ale přistupujete tak, jak jsem často viděla, že když něco řeknu, lidé se domnívají, že to říkám pro někoho jiného, nikdy to nevztáhnou na sebe. Nemáme tedy sledovat jen své zisky: „Polepšil jsem si finančně,“ „Zlepšilo se mi zdraví“, „Jsem na tom lépe psychicky“, „Jsem radostný a šťastný“. To není to jediné. To by nemělo být jediné měřítko. Co byste ale měli mít, je pochopení své vlastní osobnosti, která byla speciálně formována po mnoho a mnoho životů, abyste si v tomto životě přišli pro realizaci, abyste pokračovali v práci Boží vůle. Pokaždé, když vidíte nějaký zázrak, uvědomte si, že to všechno dělá Paramačaitanja. A co je to Paramačaitanja? Je to vůle Ádi Šakti. A kdo je Ádi Šakti? Vůle Boha. Takže Ona je vším, co je vytvořeno. Je to celé pevně dané; můžeme je nazývat inteligencemi, nebo lze tyto vibrace přirovnat, řekněme, k programům DNA. Všechny vědí, jak co utvářet. Tak například dnes, vidíte, je velmi slunečno, až se každý diví, jak je to možné. Tolik věcí se nám takto děje. Nedávno jsme třeba měli havan a bylo krásně slunečno. Celý vesmír tedy pracuje pro vás. Vy jste teď na scéně a musíte si to vzít na starost. Ale pokud nemáte víru v sebe sama, pokud si nejste jisti tím, kdo doopravdy jste, jak byste mohli pomoci? Jak byste to mohli vypracovat pro sebe a vypracovat všechny problémy světa, které zde vytvořil pouze člověk. Musíme tedy jednou provždy úplně odvrhnout všechno, co nám dominuje. Nejprve to, co pochází z vědy. Můžeme dokázat, že cokoli Sahadža jóga řekla o vědě, se potvrdilo. Odhoďme tedy vše pocházející z vědy, která je permanentně nestálá, neustále se mění. Pak takzvaná náboženství, která máme. Takzvaná náboženství, protože všichni lidé, kteří byli katolíky, protestanty, hinduisty, muslimy a podobně, těm se to všem usadilo v hlavě, ale musí to odvrhnout. Musíme se stát novou osobností. Po realizaci, jak jsem říkala, vykvetete z bahna jako lotosy. Nyní jste se tedy stali lotosy a lotos se musí zbavit všeho toho mrtvého bahna. Jinak nebude vonět. Každý musí dokázat odhodit všechny tyto okovy, které vás zabíjejí, které nejsou k ničemu, jsou jen přítěží. Jste tak krásnými lotosy, jen si musíte uvědomit, že celé vaše utváření proběhlo s takovou pečlivostí, s takovou sladkostí a jemností. Především si tedy musíme sami sebe vážit. Musíme cítit náklonnost a lásku k druhým a musíme mít sebeúctu, to znamená, že musíme mít disciplínu. Musíme mít sebekázeň. Protože když máte úctu k sobě samému, zcela jistě se ukázníte a budete nápomocní. Na Mém vlastním životě můžete vidět, že pracuji opravdu těžce a hodně cestuji, mnohem víc, než by mohl kdokoli z vás. Protože Já mám tu vůli, že musím přivést tento svět do toho radostného stavu, do toho stavu štěstí, do toho stavu Božskosti, kdy si lidé uvědomí svou velkolepost a velkolepost svého Otce. Pracuji tedy velmi těžce, ale vůbec nikdy nepřemýšlím o tom, že by se Mi mohlo něco stát nebo že se stane to či ono. Nikdy jsem vás neobtěžovala svým rodinným životem, svými dětmi, nikým. Ať jsem měla jakékoli problémy, poradila jsem si s nimi sama. Ale tady od sahadžajogínů dostávám sáhodlouhé dopisy, kde píší o své dceři, o synovi, o tom a onom. Další věc je tedy připoutanost k rodině, a to je to nejtěžší břímě na vašich bedrech, protože se neustále strachujete o své děti a o všechno možné. To není váš úkol.

Poznámka: Tato část textu níže není ve videu z důvodů kráceného videa, které měl administrátor k dispozici na vložení. Na fyzickém DVD je ale tato část textu vložena se statickým obrazem Šrí Mátadží

Prosím, pokuste se porozumět tomu, že je to zodpovědnost Boha všemohoucího. Nemůžete to dělat lépe než On, nebo snad ano? Ale pokud se přesto pokoušíte převzít Jeho zodpovědnost, řekne: „Dobře, starej se!“ a pak začínají problémy. Odpoutanost je slovo, kterému bychom měli porozumět v jeho pravém významu. Když se ptám lidí, proč pohazují věci všude okolo, řeknou: „Jsme odpoutaní!“ To je tedy způsob! A co vaše děti? Přilepíte se na ně. Co vaše vlastní věci? Lpíte na nich. Kvůli největším malichernostem Mě budou zatěžovat, ale když to patří Mně nebo Sahadža józe, pak si to užijí, a až je to omrzí, někde to pohodí. Taková nezodpovědnost! Jak by se jim mohlo říkat božští? Jak by to mohli být svatí lidé? Světci se nechovají zodpovědně jen sami k sobě, ale ke všem. Velmi pomalu, jemně, sladce a s velkou láskou jsem vás přivedla na tuto úroveň. Nežádala jsem vás, abyste šli do Himalájí nebo se stavěli na hlavu nebo mi odevzdali všechen svůj majetek, nic takového. Podařilo se nám to velmi krásným způsobem. Ale když máte jít dále, pokračovat, musíte pochopit, že své povinnosti musíte splnit vy a nikdo jiný. Ale vy si všímáte jen svých povinností vůči své rodině, domu apod., žádných povinností vůči Sahadža józe. Před Sahadža jógou jste nebyli připoutaní k nikomu, v tom smyslu, že jste byli připoutaní jen sami k sobě, zcela egocentricky. Nyní jste se trochu rozšířili, a tak jste připoutaní i k manželce a k dětem. Ale to je stále totéž. To je také sobecké, protože si myslíte, že to jsou vaše děti. Ale ony nejsou vaše, jsou to děti Boha. Doufám, že jste všichni natolik inteligentní, abyste porozuměli své zodpovědnosti a vypracovali to. To, že se vám otevřela Sahasrára, je tak důležité! Teď můžete prokázat existenci Boha, existenci Jeho vůle, všeho, a to celému světu. Nikdo nemůže zpochybnit Sahadža jógu. Těm vědcům, kteří se o to pokusí, to můžeme objasnit. Komukoli, ať už je to vědec, ekonom, politik, kdokoli, vše může být vysvětleno ve světle Sahadža jógy a lze dokázat, že existuje jen jedna politika, politika Boha, jedna ekonomika, ekonomika Boha, a jen jedno náboženství, náboženství Boha, tedy Višva Nirmala Dharma.

Dá se to prokázat. Není tedy důvod obávat se nebo si dělat starosti. To vše se dá dokázat vědcům a dalším intelektuálům a těm několika dalším lidem, když nám budou chtít naslouchat. Když nebudou chtít naslouchat, zapomeňte na ně. Máme tolik sil, proč se jich obávat? Ale pokud nám budou chtít naslouchat, bude lepší vysvětlit jim, že jsme nyní objevili tuto velkolepou sílu, a jestliže funguje, jestliže je tato ohromná síla v činnosti, jsme to jedině my, kdo může celý svět přetvořit novým způsobem. Vkládám do vás velké naděje. S jakou vážností bychom však měli k Sahadža józe přistupovat! Někteří dokonce ani nemeditují! Neděláte tak jednoduchou věc, jakou je meditace, to nedokážu pochopit. Jak porostete bez meditace? Dokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst! Musíte, opravdu musíte meditovat alespoň ráno a večer. Je tolik lidí, kteří mají nekolektivní povahu. Když pobudou v ášramu, hned mají názor, že žít v ášramu je k ničemu. Takoví by skutečně měli ze Sahadža jógy odejít. Protože oni dosud vůbec nepochopili, co je Sahadža jóga. Jak chcete bez kolektivity růst? Jak si vybudujete své síly? Sami dobře víte, že jen v sangze, v kolektivu, když držíte při sobě, jen pak můžete být silní. To je fakt. Když máte jednu větev, můžete ji zlomit. Ale když dáte mnoho větví k sobě, už se zlomit nedají. Přesto znám pár takových, kteří zatím moc do kolektivu nechodí. To ukazuje, jak málo rozumí sami sobě. A budou Mi vykládat: „Matko, my už nechceme bydlet v žádném ášramu.“ Měli by tedy odejít ze Sahadža jógy. Bez kolektivity nemůžete růst, ani bez disciplinovanosti Sahadža jógy. Je lepší mít deset kvalitních lidí než tisíce nepoužitelných. Taková je vůle Boha. Protože jste tu dnes v takovém počtu, mám opravdu velikou radost, že vás tu tolik vidím. Podařilo se nám hodně povyrůst a opustit všechny ty nesmyslné věci, kterých jsme se drželi. Dnes si však musíme dát slib: „Ode dneška přizpůsobím svůj život Boží vůli. Absolutně. A zasvětím se tomu.“ Žádná rodina, žádné další ohledy, zapomeňte na to, nic není tak důležité. O všechno se může postarat vůle Boha. Když se tedy budete snažit jen následovat Boží vůli, o vaše děti bude postaráno, o všechno bude postaráno, nemusíte si dělat starosti s ničím. Pak to funguje. Zkuste pochopit, že problémy máte proto, že je nechcete přenechat Bohu. Chcete si je držet, proto máte problémy. Kdybyste se rozhodli: „Ne, raději ty problémy prostě přenechám Boží vůli,“ tak máte po problému. Jsou také někteří, kteří rádi říkají: „Nejsme tak schopní, Matko, my to nemůžeme dělat.“ Říkat něco takového je také stupidní. Zkuste si to, přesvědčte se sami. Nejprve si člověk musí uvědomit, proč to vlastně říká. Možná, protože jsme příliš na peníze, že si je chceme nechat jen pro sebe, nebo něco takového. Také jsou lidé, kteří hovoří o podnikání v Sahadža józe. Něco jako zaměření na peníze tady rozhodně je, nebo určitý druh materiální připoutanosti, když říkají: „Nejsme dostatečně schopní a nemůžeme se změnit.“ Druhá věc může být tato mamatva, jak se tomu říká, připoutanost k rodině, k dětem, ke všemu možnému, nebo – tohle je moje, tamto je moje. To by mohl být druhý důvod, že máte pocit, že nejste dostatečně odvážní nebo dostatečně silní, abyste dělali Sahadža jógu. Třetí důvod může být, že se stále utápíte ve svých starých zvycích, že vás stále ještě baví váš nemravný život. Nějaký takový důvod tam může být, tak ho zkuste vypátrat. „Proč se takto chovám?“ „Proč se nedokážu dostat na tu bezpečnou, krásnou cestu svého vzestupu, když všichni ostatní mohou?“ Když se na to podíváte introspektivně, zjistíte: „Něco se mnou musí být špatně, když se domnívám, že to nemůžu dělat.“ Jste schopní zvládnout cokoli! Jen se o to pokuste a mějte z toho radost. Nejdůležitější věc, která ještě zůstává, je, že byste se měli stát řádným, silným, milosrdným nástrojem Boží vůle. Souhlasím, že je samozřejmě také velmi důležité, abyste ke Mně dělali púdže, protože to vám velmi pomáhá. Nepochybně. Ale nic jiného důležité není. Říkáte Mi o tolika různých věcech, ale nic z toho není důležité. To hlavní je, abyste všichni stoupali výš a výš a soutěžili jeden s druhým, kdo se dostane výš. Každopádně jsme toho za velmi krátkou dobu dosáhli hodně, rozhodně, ale přesto musíme zrychlit a vypracovat to. Jsem si jistá, že tato nová věda, kterou můžeme nazvat absolutní vědou, jednou zastíní ostatní vědy, a ukáže lidem: „To je ono, je to ve vašich rukou, naučte se s tím pracovat.“ Dnes tedy oslavujeme den, v němž se otevřela úplně nová dimenze, absolutní působiště velkoleposti Božského a důkazů o Něm. A to je něco tak velkého, že skutečně můžeme skoncovat se všemi iluzemi, které mají o sobě samých, o svém egu. Dokážeme to zvládnout, tu sílu všichni máte. Bůh vám žehnej!