Audrey Hope – Real Women 2.část

(United States)

1993-10-11 Shri Mataji, 'Reel Women' Interview, P2, Los Angeles, USA, 29' Download subtitles: CSView subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Jaká je šance na stabilní společnost  2.část

Jmenuji se Audrey Hope a vítejte v pořadu „Real Women“. Dnes pokračujeme druhou částí našeho speciálního programu s naším ctěným hostem, Šrí Mátadží Nirmalou Déví. Šrí Mátadží je dnes nejvýznamnější duchovní osobnost na světě, zakladatelka Sahadža jógy. Sahadža jóga je jednoduchá metoda, díky níž lidské bytosti, mohou pocítit pravdu ve svém nitru, stát se svým vlastním mistrem, dosáhnout vyrovnanosti a vnitřního klidu. Šrí Mátadží učí, že jsme ocitli v mimořádné době lidské evoluce, v čase, kdy se můžeme spojit se svou duchovní podstatou a nabýt kolektivního vědomí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím seberealizace a Sahadža jógy. Vítejte Šrí Mátadží. Děkuji Vám. Co je lidská evoluce? Jaký je další krok v lidské evoluci? Další krok je stát se Duchem, kterým jste. Jste čistým Duchem. Nejste toto tělo, mysl, ego ani podmíněnosti, jste čistý Duch. A tím se musíte stát. V evolučním procesu jste se stali lidskou bytostí. V lidském vědomí jsme nebyli schopni dosáhnout absolutní pravdy. Kdybychom dosáhli absolutní pravdy, nebyly by žádné problémy, žádné spory, žádné hádky a žádné války. Všichni však stále považujeme za pravdu něco, co není absolutní pravda, a proto spolu bojujeme. Popsala jste seberealizaci jako živoucí proces Kundaliní, kterou člověk může cítit ve své centrální nervové soustavě. Můžete to vysvětlit? Ano. Dosud jsme se vyvíjeli prostřed- nictvím evolučního procesu, což je spontánní, živoucí proces. A když se odehraje tento evoluční proces, když se stanete Duchem, rozvinete si mnoho svých sil, které jsou vám zatím neznámé. Co je to ten chladný vánek, který cítíte, a jaký má vztah k Duchu svatému? Tohle se děje prostřednictvím síly, která se nazývá Kundaliní a je ve vaší posvátné kosti, je to „svatá kost“, a je to stejné, jako když potřebujete jakékoli jiné spojení. Například televize – když ji nezapojíte do zásuvky, vypadá jako pouhá krabice. Stejně tak i my můžeme být jako krabice. Jakmile se však napojíme, pak si uvědomíme, kolik je tu věcí, o nichž jsme nevěděli, že nám patří. Máme k tomu sílu. Nejprve je to tedy vaše vlastní síla. A když se projeví a připojí se ke zdroji, k všepronikající síle Boží lásky, pak první, co ucítíte, je chladný vánek Ducha svatého, vycházející z vaší hlavy. Je to odraz Ducha svatého, tato Kundaliní. Nebo Ji nazýváme Ádi Šakti. Když tedy prostoupí hlavou, můžete jasně cítit chladný vánek, vycházející z vaší hlavy. Také můžete cítit čakry na konečcích prstů. Když je cítíte na konečcích prstů, je to právě prostřednictvím vaší centrální nervové soustavy, že můžete cítit tato centra, jejichž odrazy jsou posledními body sympatické nervové soustavy. Takže na pravé straně cítíte fyzické a mentální problémy svých center a na levé straně můžete cítit emocionální problémy svých center. Když to správně dekódujete, pak můžete cítit svá vlastní centra. Takže první věc, kterou získáte, je sebepoznání. Vědění o vás samých. Mnoho lidí, kteří onemocní, neví, že onemocněli; absolvují diagnostikování a podobně. Vy nemusíte ničím takovým procházet. Prostě to ucítíte na konečcích prstů. Co je s vámi špatně fyzicky, mentálně, emocionálně nebo co je s vámi špatně duchovně. Protože jste možná šli za nějakým nesprávným člověkem a pak máte určitě nějaké duchovní problémy. Cokoli si můžeme ověřit na konečcích prstů. A Korán to popsal: „Když přijde čas vzkříšení, vaše ruce promluví. A vydají o vás svědectví.“ Je to popsáno velmi jasně. A my jsme v tom mimořádném čase? – Ano, samozřejmě, tohle je specifická doba pro vzkříšení, kdy to skutečně cítíte, a nejen to, když tato Kundaliní vzestoupí, všechna tato centra se začnou vyživovat, integrují se a osvítí a budete se cítit dobře fyzicky, mentálně, emocionálně i duchovně. Díky tomu budete mimořádně klidní, mírumilovní, zdraví. Neustále přemýšlíme o budoucnosti a minulosti. Jedna myšlenka vzejde a zapadne, druhá myšlenka vzejde, zapadne. Mezi těmito myšlenkami je malý prostor. Žijeme v minulosti nebo v budoucnosti. A ten malý prostor je přítomnost, my neumíme žít v přítomnosti. Když Kundaliní stoupá, rozprostře se do stran, ten malý prostor se rozšíří a vy se stanete bezmyšlenkově vědomými. V sanskrtu se to nazývá Nirvičára Samádhi. Když začnete být bezmyšlenkově vědomí, všechno vidíte a všechno víte, jste však bez myšlenek. Tak se ve vás usadí klid. Když neexistuje vnitřní mír, jaký má smysl mluvit o míru, mít konference o míru, organizace míru? Musí tu být vnitřní mír. Znám lidi, kteří dostali cenu míru, a jsou to jedni z nejprchlivějších lidí, tak jak mohli dostat cenu míru? To nechápu. Ale dostali ji, dobrá. To je jedno. Takže to je to první, čeho dosáhnete – že se cítíte bezmyšlenkově vědomí. Pak můžete v konečcích prstů cítit také centra ostatních, což znamená, že máte kolektivní vědomí. To je druhá dimenze ve vašem vědomí. A co přijde dál? Stanete se součástí celku, takže dokážete cítit čakry druhého člověka, a nejen to. Jen když tady takhle sedíte, můžete cítit čakry kohokoli, a když víte, jak napravit své čakry, můžete je napravit, a když víte, jak napravit čakry druhých, napravíte čakry druhých. Můžete tedy napravit všechny čakry, a tím vyřešit problémy. A další věc, která se vám přihodí je to, že vaše pozornost začne být velmi čistá. Ve vaší pozornosti nebude žádná žádostivost ani lačnost. Stane se nevinnou, budete se na věci dívat nevinně. V Sahadža józe teď máme spoustu lidí, nikdy jsem však neslyšela, že by někomu utekla žena s někým jiným, nic takového, žádné flirtování, všechno to skončilo. Jsou jako děti – velmi nevinní, jako Indové. Tato pozornost je také aktivní. Když na někoho soustředíte pozornost, začne jednat, pracuje. Léčí, pomáhá. Je to pozoruhodné, protože království Boží je to nejefektivnější království, jaké si lze představit. A působí na všech subtilních úrovních všech prvků, například na subtilní úrovni éteru, subtilní úrovni země. Všechny tyto věci řídí všepronikající síla. A jakmile jste s ní spojeni, tak víte, že všechno, po čem toužíte, co chcete, se stane. Člověk se stane mimořádně tvořivým. Poznala jsem mnoho umělců z Indie, kteří se stali světoznámými, a neměli nic jiného než seberealizaci. Byli to muslimové, hinduisté, nejrůznější lidé. Pak překročíte všechna omezení tohoto umělého života, překonáte omezení vnějšího náboženství a začne se projevovat vaše vnitřní, vrozené náboženství, díky němuž se stanete skutečně zbožným člověkem. Ne tak, že jste možná křesťan, hinduista, muslim, a přitom můžete spáchat jakýkoli hřích, kdokoli. Ne, vy nespácháte žádný hřích, stanete se prostě andělem, můžete říci světcem. Toto náboženství, které je uvnitř, je osvícené, a jestliže jste křesťan, stanete se pravým křesťanem, jste-li hinduista, stanete se skutečným hinduistou a celý tento systém, který je uvnitř, je osvícen takovým způsobem, že prostě nepácháte zlo. Poznala jsem například mnoho lidí, kteří za Mnou přišli a byli narkomani. A ze dne na den, po seberealizaci, jimi přestali být. Alkoholismus, všechny zlozvyky. Všechny možné nemoci se vyléčí, dokonce i rakovina, i AIDS, musím říci. To je však obtížnější, protože jejich mentalita je jiná. Bylo vyléčeno už mnoho nemocí. A když získáte realizaci, cítíte se dobře. Šrí Mátadží, co se stane těm, kteří neslyší toto volání, nevěnují pozornost této mimořádné době? Víte, je to soud a lidské bytosti mají svobodu posuzování. Když chtějí poznat realitu, mohou přijít, pokud nechtějí přijít, nemůžeme je nutit. Nemůžeme vyvíjet nátlak. Musíte respektovat svobodu jejich volby. Ve všem, co chtějí dělat. Avšak ti, kteří nepřijdou – nevím, co se s nimi stane, budou ovšem ve stejných problémech, jaké měli, a jak vidíte, tento svět je ničen zevnitř. Takže dostat se z toho je lepší nápad. A hraje Amerika hodně důležitou roli v této nové době jako komunikátor? Samozřejmě, toto je země komunikace. Jednoho dne se někdo zeptal, proč by mělo v Americe být tolik policistů. Skutečně jich musí být tolik, protože to je zdejší charakter, je to zde vrozené. Je to tohle centrum, to je Amerika, a protože Amerika není v pořádku, mám problém. Takže tohle je centrum pro všechny druhy komunikace a pro kolektivitu. Vždy vidíte, že Američané nesou kolektivní odpovědnost za světové problémy. Někdy udělají chybu, to je jiná věc, jejich přirozenost je však taková, že to musí dělat, nemohou si pomoci. Bylo řečeno, že jste Svatý duch… Je to pravda? Co se toho týče, musím říct, že koneckonců musím být někdo, viďte, když dávám realizaci tisícům lidí, musím něčím být. A někteří lidé určitě něco zjistili. Co se však lidí týká, řekla bych, že jsem se poučila, protože – Kristus, který byl syn Boží, byl ukřižován. Řekl, že je syn Boží. Mohamed Sáhib byl otráven. Všichni měli problémy. Takže Já nechci být ukřižovaná. Chci dělat svoji práci, dokud budu žít, chápete? A proto nechci nic říkat. Až dostanete seberealizaci, zjistíte, kdo jsem. Můžeme to tedy provést teď hned? Ano, proč ne? Nejdříve si musíte sundat boty, protože Matka Země nám hodně pomáhá. A teď nasměrujte obě ruce směrem ke Mně, takto. Levá ruka je směrem ke Mně ve velmi pohodlné pozici, položte ji na klín. Musíte se cítit příjemně, nemusíte jet do Himalájí, jak jsme řekli, musí to být pohodlné. A pravou rukou budete dávat realizaci takovým způsobem, že levá ruka je pro vaše přání a pravá ruka je pro vaše konání. A stejným způsobem musíte mít nohy od sebe, jestliže sedíte na židli, pokud sedíte na zemi, je to v pořádku. A teď, prosím, nasměrujte levou ruku ke Mně, takto – a pravou ruku na srdce. Musíme vyživit svá centra pouze na levé straně. V srdci sídlí Duch. Pokud se stanete Duchem, stanete se svým vlastním mistrem. Teď dejte pravou ruku na horní část břicha. Zde je centrum vašeho mistrovství, stvořené všemi světci a všemi inkarnacemi. Teď položte pravou ruku na spodní část břicha na levé straně a silně přitlačte. Toto je centrum čistého Božského vědění. Čisté Božské vědění. Tomuto porozumíte později, až přijdete do našich center; všechno vám vysvětlí a můžete zjistit všechno o tomto vědění, které je jako oceán. Nyní dejte pravou ruku opět na horní část břicha na levé straně. Teď ji posuňte na srdce. Nyní musíte položit pravou ruku na ohbí levého ramene a otočit hlavu doprava. Teď si dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu. Toto je centrum, kde musíte všem odpustit. Teď položte ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Zde bez počítání chyb nebo pocitů viny musíte všepronikající Boží sílu požádat o odpuštění. Nyní zvedněte ruku, a co nejvíc propněte dlaň a položte střed dlaně na oblast fontanely, kterou jste měli v dětství měkkou. Teď, prosím, skloňte hlavu, a nyní napněte prsty a pomalu pohybujte kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček. Propněte prsty, ať je zde silný tlak, a pohybujte pomalu kůží ve směru hodinových ručiček. To je vše, co musíme udělat. Teď položte pravou ruku na srdce. Zde, ve svém srdci, si musíte položit tu nejzákladnější otázku o sobě samých. Zavřete oči a neotvírejte je, je dokud vám neřeknu. Nyní si, prosím, položte otázku – ve svém srdci Mě můžete nazývat Matkou nebo Šrí Mátadží: „Matko, jsem Duch?“ Takto se zeptejte třikrát. Když se stanete Duchem, stanete se svým mistrem, svým guruem. Teď dejte pravou ruku na horní část břicha, mějte zavřené oči a vyslovte další základní otázku o sobě samých: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. Teď položte pravou ruku na spodní část břicha a silně přitlačte. V tomto místě musíte požádat šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků. Musím říci, že respektuji vaši svobodu a čisté Božské vědění vám nemůže být vnuceno násilím. Požádejte tedy ve svém srdci šestkrát: „Matko, prosím, dej mi čisté Božské vědění.“ Šestkrát. Teď zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Musíme otevřít tato horní centra s důvěrou v sebe sama. Takže zde musíte říct s plnou důvěrou v sebe sama: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Řekněte to, prosím, desetkrát. „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, tato mysl, toto ego, tyto podmíněnosti, ale čistý Duch. Proto teď zvedněte ruku na srdce a řekněte s plnou důvěrou: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Řekněte to dvanáctkrát, prosím. „Matko,“ – dvanáctkrát, dvanáctkrát: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Tato všepronikající Boží síla je oceánem milosrdenství, oceánem vědomostí a oceánem požehnání a radosti, především je to však oceán odpuštění. A ať už jste se dopustili jakýchkoli chyb, tato síla vám je může jednoduše odpustit. Odpusťte proto sami sobě, zvedněte ruku na ohbí krku a otočte hlavu doprava. Tohle centrum je v Americe skutečně silně poškozeno. Zde musíte s důvěrou šestnáctkrát vyslovit: „Matko, nejsem vůbec vinen.“ Řekněte to prosím šestnáctkrát. Už jsem vám řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte. Když však neodpustíte, pak celý život nahráváte do špatných rukou. Ti, kteří vás trápili, jsou šťastní, ale vy se trýzníte. Zvláště v tuto chvíli je důležité, abyste odpustili každému všeobecně, protože toto centrum je velmi úzké, a jestliže neodpustíte, neotevře se a vy promeškáte příležitost získat seberealizaci. Teď dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu, jak nejvíc můžete. Zde musíte znovu, bez počítání, ze srdce říci: „Matko, odpouštím všeobecně všechno všem.“ Řekněte to ze srdce, nepočítejte. Nyní položte pravou ruku do týlu, a co nejvíc zakloňte hlavu. Zde musíte Boží sílu požádat o odpuštění pro své vlastní utvrzení, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své chyby. Takže prosím řekněte opět ze srdce a bez počítání: „Boží sílo, jestliže jsem vědomě či nevědomě udělal nějaké chyby, prosím, odpusť mi.“ Řekněte to, prosím, ze srdce. Ze srdce, nepočítejte to. „Boží sílo, prosím, odpusť mi, jestliže jsem vědomě či nevědomě udělal nějaké chyby.“ Toto poslední centrum je velmi důležité. Musíte propnout dlaň co nejvíc. Pak si dejte střed dlaně na oblast fontanely. Teď co nejvíce skloňte hlavu. Tady znovu – nemohu vám seberealizaci vnutit, musíte o ni požádat. Pohybujte tedy kůží – když propnete prsty, vyvinete pěkný tlak a pohybujte kůží sedmkrát ve směru hodinových ručiček se slovy: „Matko, prosím, dej mi seberealizaci.“ To je vše. Teď prosím otevřete oči, natáhněte ruce směrem ke Mně, nyní dejte pravou ruku směrem ke Mně, skloňte hlavu a levou rukou zkuste, jestli cítíte chladný nebo teplý vánek, vycházející z vaší fontanelní oblasti, z té měkké kosti vašeho dětství, zkuste to. Nepokládejte prosím ruku na vrchol hlavy, ale nad ni. Teď dejte obě ruce směrem ke Mně, takto, a přestaňte přemýšlet, dokážete to. Dokážete zastavit myšlení. Budete cítit v dlaních chladný nebo teplý vánek. A budete se cítit velmi uvolněně, velice uvolněně. A ti, kteří takto získali realizaci, musí vědět, že to je vyrašení semínka, ze kterého musí vyrůst strom. Musíte proto přijít do našich center, kde získáte všechny potřebné znalosti a veškerou pomoc, potřebnou k tomu, aby vaše spojení bylo dokonalé.