Šrí Krišna púdža, 28/08/1994

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Krišna púdža, 28/08/1994, Cabella, Itálie,

Dnes jsme zde, abychom uctili Šrí Krišnu. Jak víte, Šrí Krišna je inkarnací Višnua. A Višnu je tím, kdo ochraňuje tento vesmír. Když byl stvořen celý tento svět, bylo nezbytné vytvořit také ochránce, protože tento svět by byl zničen – naprosto, pokud by byl ponechán bez ochránce. Lidské bytosti by se svou povahou mohly udělat cokoliv s tímto světem. Takže Višnu je ochránce. Je ochráncem a je jediný, kdo se doopravdy inkarnuje. Samozřejmě, někdy se inkarnoval také Brahmadéva, ale On jediný se vyvíjí. V průběhu naší evoluce se zrodil v různých podobách. Přišel na tuto Zemi různými způsoby. Ale stejně měl, jak říkáte, dvanáct… až dvanáctý byl Šrí Ráma, a do desáté (podoby) to byl On. Takže také vytvořil prostředí mnoha velkých proroků okolo sebe tak, aby mohli udržovat dharmu tohoto vesmíru. Takže základem uchování byla dharma, která je, jak víte, tím nejdůležitějším základem duchovního života. V této dharmě, cokoliv se mělo ustanovit, bylo ustanovení rovnováhy. Lidé měli ve zvyku jít ve všem do extrémů. Takže uvnitř nás vytvořil rovnováhu.

Prvním základem dharmy bylo vytvořit rovnováhu. Když člověk nemá rovnováhu, tak nemůže dosáhnout vzestupu. Je to takhle jednoduché. Když vaše letadlo není v rovnováze, nemůže stoupat. Když není rovnováha, řekněme na lodi, nepohne se. Stejným způsobem musely lidské bytosti nejdřív dosáhnout rovnováhy. Ale rodí se s různými schopnostmi, s různou způsobilostí. Jako se říká: „Ya Devi sarva bhuteshu Jhati rupena samstita“, což znamená, že vlohy jsou různé. Lidé se rodí s různými vlohami, s různými tvářemi, s různou barvou, protože se musela vytvořit rozmanitost. Kdyby všichni vypadali stejně, vypadali by jako nějací roboti nebo něco takového. Takže každý byl vytvořen jinak – podle země, podle rodičů. Všechno to bylo zajištěno díky principu Šrí Višnua, že vytvořil tento svět v rozmanitosti. Poskytl různorodost a Šrí Krišna je jejím Pánem. V době, kdy přišel Šrí Krišna, byli lidé extrémně vážní a začali být velice ritualističtí. Bylo to proto, že přišel Ráma a mluvil o maryádách a tyto maryády vytvořily neobyčejně strohý druh lidí. V této strohosti lidé ztratili smysl pro radost, smysl pro krásu, smysl pro rozmanitost. Takže inkarnace Šrí Krišny přišla jako – nazýváme ji „Saturna“, úplná, protože má 16 okvětních plátků. Jako má měsíc 16 fází, On měl také 16 okvětních lístků, takže je „sampurna“ a je tím, čemu říkáme „púrnima“, tj. úplněk. S touto úplností Jeho inkarnace, inkarnace Višnua, od Višnua po mnoho dalších inkarnací přišel jako úplná inkarnace. Šrí Višnu se projevil ve své úplnosti. Takže cokoliv chybělo Rámově inkarnaci, bylo v Něm.

Jak víte, v pravém srdci máte dvanáct okvětních lístků. S nimi ukázal tolik věcí, jež lidem naprosto chybí, protože – naneštěstí byla napsána Gíta. Když byla Gíta napsána, lidé začali tuto knihu následovat slovo od slova, aniž by ji pochopili. A v Gítě nebylo Jeho poselství nikdy o míru. Neřekl, že byste měli být míru- milovní. Je to něco jako džihád, protože řekl Ardžunovi: „Musíš bojovat. V této době musíš bojovat za dharmu a pravdu. Musíš bojovat.“ Pak řekl: „Nemohu zabít své strýce, svého dědečka, nemohu zabít své příbuzné.“ Řekl: „Koho zabíjíš? Všichni jsou již mrtví.“ Protože nemají žádnou dharmu. Pokud nemáte žádnou dharmu, jste již mrtví. Takže co tu je k zabití nebo nezabití. A to vidíme v dnešní době, zejména v Americe, která je zemí Višuddhi. Nemají žádnou dharmu, takže jsou již mrtví, zdrogovaní nebo jakkoliv tomu můžete říkat. Obávající se všech druhů nemocí. Jsou již mrtví, tak koho zabijete? A toto poselství dal Ardžunovi na Kurukšétře. Pak ale řekl: „Požádal jsi mě, abych zabil tyto lidi, protože mám v sobě dharmu. Zabiji je, dobře, ale co je za tím?“ Co je nad tím vším?

Popsal tedy Sahadža jógu. Nad tím byla Sahadža jóga. Nejprve popsal ve druhé kapitole, kdo je stitha pragja. Je to člověk, který je vyrovnaný. Pak řekl, že takový člověk se nikdy nezlobí. Nikdy se nerozzlobí. Uvnitř je naprosto v klidu. Takže to, co popsal později, je skutečně moderní doba nebo můžeme říct naše Sahadža jóga a jakým by se měl člověk stát. Nenapsal ani neřekl, jak se tím stát, ale ten popis je přesně, jako řekl Kristus, že jestliže vás někdo uhodí na tvář, nastavte mu druhou. Všechno to je ve skutečnosti popis sahadžajogínů, budoucnosti. Ne těch dob, kdy Kuruovci bojovali s Pánduovci. To nebylo v té době. Během tohoto boje mu řekl, že když se stanete stitha pragja, pak můžete překročit všechny tyto problémy, všechno své chápání, jež máte, a budete absolutně v míru sami se sebou. Takže na jedné straně řekl, že musíte bojovat. Tedy, v moderní době nemusíme bojovat s Kuruovci, žádní Kuruovci tu nejsou. Pět Pánduovců musí bojovat s Kuruovci. Nuže, co je těchto pět Pandavů? Jsou to naše smysly nebo můžeme říct, že jsou vesmírem, rozděleným do pěti různých elementů. Jedna strana. Ony musí bojovat, musí bojovat s Kuruovci, kteří jsou uvnitř nás. Je tam stovka Kuruovců, ne jeden. Když to rozšíříte, tak můžeme říct, že příroda musí bojovat s něčím, co je proti přírodě. Někdo například řekne, že hněv je přirozený, rozzlobit se je přirozené, být agresivní je přirozené. Není. Hněv a všechny tyto věci mohly být přirozené, ale nyní musíme vědět, že máme přirozenou schopnost růst. Je přirozené jít výš. Je přirozené být stitha pragja. Je přirozené být sahadžajogínem. Toto je také v nás zabudováno.

Například semeno je semeno. Je-li to semeno, tak ho nazýváme semenem. Dobře, přirozeně to musí být semeno, ale pak vyraší a stává se stromem. Takže je také přirozeně v semenu, že všechna tato budoucnost, všechny tisíce stromů, které vyrostou, jsou také v tom semeni. A nyní, jak víte, dělají pokusy, že v jednom semeni můžete mít tisíc, minimálně tisíc malinkých výhonků v jednom semeni a všechny se mohou stát stromem nebo rostlinou. Toto je nová věc, kterou objevili. Takže když řekl, že se musíte stát stitha pragja, pokoušel se říct, že byste měli dosáhnout rovnováhy. Toto řekl, když byla válka. Když válčili, dobře, musíte to udělat. Když musíte válčit s lidmi, když je musíte zabít, je to v pořádku. Ale poté, jakmile skončí, pak co musíte udělat, je upevnit svůj smysl pro duchovno. Naší prací je vybudování smyslu pro duchovno a to musíme dělat. Ne pouze dharma. Mnoho sahadžajogínů si myslí, že když jsou dharmičtí, že jsou v pořádku. Pracují v dharmě, žijí dharmický život. Jsou takoví. Jsem velmi překvapená a šťastná, že jsou takoví. Ale to není všechno. Je to ta část, kde vyrovnáváte sami sebe. To, co musíte udělat, je pokračovat v budování svého duchovního Já a rozšířit to. Toto je také práce Šrí Krišny, protože On je tím, kdo všude komunikuje. Jak víte, Amerika všude komunikuje – špatným způsobem, ale komunikuje. Mají počítače, mají toto, vytvořili všemožné komunikační prostředky, protože je v nich přirozeně zabudováno komunikovat. Ale protože nevěří ani ve Šrí Krišnu, ani v dharmu, tak samotný základ je špatný a s tímto špatným základem začali rozšiřování. S tímto velice špatným základem začali šířit všemožnou špínu a nemravnost, a nevím, jak to nazvat, která je proti lidským bytostem, která je proti našemu vzestupu, která je proti Bohu. A všechno toto dělají. Proč? Proč dělají to, co by neměli dělat?

Myslím, že za to může intelekt. Jejich intelekt, který je také, měla bych říct, mozkem, který je sídlem Viráty. Dokážete si to představit? Je sídlem Viráty. A co dělají se svým intelektem? Říkají, že je to přirozené. Je přirozené být adharmický. Je přirozené být agresivní. Je přirozené být zaměřený na peníze. Všechno, co dělají, je přirozené, protože podle nich, jejich intelekt je nějak přesvědčil, jejich logika, že toto je ta správná věc. Nemůžete bez toho žít. Chci říct, taková je teď jejich kultura. Jestliže je tato kultura všude, nejen v Americe, všude, je tento druh nesmyslné kultury přijímán díky intelektu. Jsou mnohem inteligentnější. Víte, člověk, který stále myslí na peníze, toto, tamto, se přirozeně stává velmi inteligentním ve smyslu, že se stává mazaným. Stává se vychytralým. Stává se vychytralým takovým způsobem, jakoby věděl všechno. Začne si myslet, že všechno ví, cokoliv dělá, je správné, jakýmkoliv způsobem se chová, je správné. Takže tito Pandavové, které má uvnitř sebe, tyto prvky, které má, používá za účelem, který je destruktivní, naprosto destruktivní, proti Bohu. A neuvědomuje si to, protože jeho inteligence to vždy ospravedlní. Cokoliv dělá, je ospravedlňováno. A dal také těmto intelektuálům tolik inteligence, že se také pokouší jít proti tomu, co je dharma. Například se snaží líčit dokonce život Šrí Krišny tak, že říkají, že sám Šrí Krišna měl pět žen a později šestnáct žen. Ve skutečnosti to byly Jeho síly.

Ale bez porozumění toho, kým Šrí Krišna byl, protože intelekt je tak hrubý nesmysl, že vás nepřivádí ke správnému myšlení, vždycky ke špatnému, odchylujete se, protože chcete všechno ospravedlňovat a toto ospravedlňování vám umožní žít sám se sebou. Jinak, normálně, sami se sebou nemůžete žít. Je velice obtížné žít život, který je adharmický, který je agresivní, který je, můžete říct, vyvolávající válku. Ale žijí. Takže přesný opak všeho, co se očekává od lidských bytostí, přesný opak, se dělá ve všech těchto západních kulturách. Můžete jasně vidět, jak to ospravedlňují. Mohou ospravedlňovat nemorálnost. Přišel jeden pan Freud. Nahradil dokonce Krista. Samozřejmě, chci říct, musel, protože Kristus byl dokonce přísnější než Mohammed Sáhib, když řekl, že kdokoliv, kdo udělá něco jedním okem, měl by si toto oko odstranit a každý, jehož ruka ho kazí, by si ji měl useknout. Chci říct, že většina Evropanů a Američanů by, myslím, byla bez jedné ruky, podle Krista. Díky Bohu, že Ho do té míry nenásledovali. A také Mohammed Sáhib si myslel, že Kristus udělal tolik pro muže, proč neudělat také něco pro ženy, tak se zaměřil na ženy. Oba jsou pro lidské bytosti příliš. Nepochopili to. Kdo si kvůli tomu vypíchne oko? Mají intelekt. Když se dívají na mnoho žen, je tu ospravedlnění – je to přirozené. Viděli jste nějaké zvíře se takto chovat, když jsou zvířata přirozené bytosti? Jsme horší než zvířata. A jaký chaos jsme vytvořili s tímto typem chápání pomocí těchto intelektuálů, kteří se nám snaží něco říct, a my to přijímáme. Takže toto je jeden z problémů, že když je někde intelektuál, tak ovládá druhé.

Například začne nějaká móda. Všichni ji přijmeme. Je to móda. Ale proč ji přijímáte? – Je to móda. Takže intelekt podnikatele z vás opravdu může udělat úplného hlupáka. Ale ne z lidí, kteří jsou moudří. Řeknou: „Zmiz, máme toho až až.“ Toto je o morální části. Ta je nejhůř dodržována na Západě, jsou horší než zvířata, řekla bych. A proto dnes trpí. Trpí tolika chorobami, tolika problémy, vším možným. Druhou věcí, kterou vždy ospravedlňujeme, je násilí. Nyní neprobíhá na Kurukšétře žádná válka. Ale násilí vidíte všude. V Americe je to hrozné. Když moje dcera odcházela, sundala si všechny ozdoby a nechala je u mne. Řekla: „Mami, nemůžu to nosit.“ Nic děvčeti nedají, jen umělé věci, protože kvůli tomu můžete být zabiti. Neříkám, že je to jen v Americe, je to všude. Protože Amerika je pro každého vzorem. Začne to v Americe a lidé to jen slepě následují. Tak vstupuje násilí i do našich filmů, indických filmů, ale nyní proti tomu začínají mít námitky. Možná je to pro nás příliš. Ale to, že můžete kohokoliv zabít, když v tom takto pokračujete, když je toto měřítko velikosti, pak lidé z Rwandy by měli být postaveni v evolučním procesu nejvýše. Někoho zabít není dovoleno. „Nezabiješ.“ Muslimové zabíjejí. Každý vraždí každého. Nedávno v Indii zabili velice dobrého muže, kvůli ničemu. Tato myšlenka agresivity vás nakonec přivede k zabíjení. Nedokážete vytvořit dokonce ani mravence. Jak můžete takto zabíjet lidské bytosti? Samozřejmě, toto zabíjení dosahuje nejvyššího stupně, jako když Hitler věřil, že je pánem světa. Je to stejné, že zapomínáte, kým jste a začínáte si myslet díky svému egu, že jste něco velmi velkého.

I v Sahadža józe v poslední době zjišťuji, že jsou zde někteří lidé, co říkají, že jsou bozi, že jsou božstva a všechno možné. Takže tato práce ega ve skutečnosti bere energii z vaší inteligence a největším nepřítelem člověka je jeho inteligence, myslím, protože je tak omezená, tak podmíněná a tak arogantní a tak slepá. Moudrost je něco jiného. Moudrost nezískáte na vysokých školách, na žádných školách. Kde získáte moudrost? Získáte ji díky Duchu, který vám dává úplnou představu o tom, co je správné a co nesprávné. Intelekt vždy příjme cokoliv, co je nesprávné. Je třeba pochopit, že intelekt není moudrost. Jsou to dvě věci – moudrost a intelekt. Krišna byl známý jako diplomat. Měl božskou diplomacii. Co to znamená? Byl velmi inteligentní, bez pochyby. Bez toho se neobejdete. Setkala jsem se s lidmi, kteří mají vysoké postavení a dokonce nemají moc inteligence, ale nyní jsem viděla, že tato inteligence je nebezpečná. Šrí Krišna tedy používal intelekt. Je všemocný. Nic Ho nemůže ovládat. Ani Jeho intelekt Ho nemůže ovládat. Používal intelekt. Měli byste vidět ten rozdíl. Měli byste být schopní používat intelekt, a ne být intelektem ovládáni. Tím, že používal intelekt, vyřešil mnoho problémů. Celá Jeho diplomacie spočívala v používání intelektu a v jeho používání pro záměr Božského. Božské v Něm Mu neustále pomáhalo používat intelekt. Rozdíl je tedy v tom, že my jsme otroky svého intelektu, a On je pánem Svého intelektu, nejen intelektu, všeho. Je pánem svých předsudků, je pánem svých emocí, je pánem svého těla, je pánem všeho. A když svůj intelekt ovládnete, uvidíte ho velmi jasně: „Á, toto naznačuje.“ Toto ne. Intelekt vám může dát velmi takzvaně pozitivní myšlenky, že jste pánem celého světa. To se považuje za pozitivní. Nebo vám ten samý intelekt může dát myšlenky, že ničím nejste. Tento intelekt vás ovládá. Neměli byste být vedeni intelektem, ale moudrostí, protože jste sahadžajogíni. Máte velmi dobrý nástroj, jak to cítit, pomocí vibrací můžete rozlišit, co je dobré a co je špatné. A někdy můžete vidět, protože jsme lidské bytosti, že na nás také má intelekt vliv. Ale se Sahadža jógou můžete posoudit, co vám tento intelekt říká. Protože odkud pochází intelekt, který máte? To je hlavní věcí. Měli bychom jít k podstatě toho, jak k nám tento intelekt přišel. Tento intelekt k nám přišel, protože se náš mozek stal velmi brzy aktivní. Viděla jsem některé neobyčejně inteligentní děti, ale nemají žádnou moudrost.

Pokud se příliš rozvine pouze váš mozek, může to být tím, že matka je velmi inteligentní žena a otec je velmi inteligentní, dědičnost bude velká, tak to získají. Nebo to může být okolnostmi, např. když se narodíte v určité zemi, najednou se stanete velmi inteligentními. Viděla jsem, že Američané neustále čtou. Neustále je vidíte číst. Dokonce Angličané čtou. Ale jaký je výsledek všeho toho čtení, nevím. Přečtou každou knihu. Když se jich zeptáte, co je počítač, znají to všechno. Já dokonce ani nevím, jak vypnout televizor. Když se jich zeptáte na televizor, budou vědět. Cokoliv, co chcete, budou vědět o mechanických věcech. Cokoliv o politice budou vědět, řeknou vám, čí kdo byl otec. „Ne, ne, ne, je to tak a tak.“ Všechno toto je avidja, není to vědění. Je to ne-vědění. Myslí si, že jsou velmi inteligentní, protože vědí všechno o všem. S tímto intelektem, jak přijde toto vědomí, si začínají vytvářet velmi intelektuální představy. Zejména v Americe jsem viděla, že pro děti mají nejrůznější nesmysly, jen aby pro sebe získali peníze. Například, je bubák či co, který má narozeniny. Dokážete si to představit? Má narozeniny a někdy lidé dokonce kvůli tomu pořádají velké večírky. Pak začali s narozeninami psů. Tak mají psí narozeniny. Mají nápady od kohokoliv. Potom jsou organizace, kde řeknou: „Dobrá, když budete umírat, řekněte nám, jaký oblek na sobě chcete mít, jakou kravatu, boty, oblečení, potom do jaké rakve chcete být položeni – umělohmotné, nebo dřevěné, nebo jiné.“ Chci říct… Musí to být tedy předepsáno do takové míry, že někteří lidé řeknou: „Dejte nás do ledu, tak, abychom zde dále existovali.“

Myslím, že nejhorší věcí je, zejména v Evropě, že šikovně propagovali ježdění na dovolenou. Řekněme, že v Itálii někdo nejede na dovolenou, řekne: „V mém životě nastala krize.“ „Jak to?“ „Nemohl jsem jet na dovolenou.“ Řekli, že tam musíte jet, opálit si obličeje, bydlet tam v hotelech, tak se objevilo tolik hotelů. Každý musí jet ven. Zejména jsem byla překvapená, celé Miláno je na měsíc zavřené. Nikoho tam nenajdete. Myslím, že kdyby všichni šli žít do džunglí, bylo by to lepší. Naučí se mnohem víc, než marnit čas na pobřeží. Ničí všechna pobřeží. Nemají žádnou úctu k moři, které je jejich Otcem. Nemají žádnou úctu k sobě navzájem. Ženy se snaží zhubnout a vypadat velmi pěkně, aby tam mohly být nahé. Celý ten průmysl je tak špatný. Chci říct, kdyby mi někdo řekl, jestli nechci jet na pobřeží, nejela bych. Nechtěla bych jít na místo, kde bych viděla tolik hloupých žen, které se snaží opálit na sluníčku. Jak byste mohli přijmout tak hloupý nápad, pokud jste inteligentní? V současné době stále existuje mnoho představ, pocházejících především z Ameriky, musím říct, které následujete. Jak jsem řekla, Amerika je vzorem všem lidem z celé Evropy a Anglie. Pak se stane jiná věc. Vidíte atmosféru, ve které žijeme. Zejména v Anglii jsem si toho všimla. Nemusí být ničím. Do našeho domu přišel popelář a měli jsme tehdy u nás prezidenta Nejvyššího haagského soudu, představte si, nejvyšší světový soud. Řekla jsem mu: „Musíte uklidit všechny tyto věci.“ „Je toho moc!“ Jako obvykle, chápete, jsou velmi, nevím, co říct, ale hloupě pyšní sami na sebe. „Nerozumíte.“ Řekla jsem: „Kolik chcete?“ Dala jsem mu deset liber. Tenkrát bylo deset liber hodně. Řekl: „Nerozumíte zákonům, jste všichni Indové, negři.“ Pak tento pán, který byl v našem domě, vyšel a zeptal se ho: „Proč zde křičíte?“ „Ty, negře, nerozumíš žádným zákonům.“ Je předsedou světového nejvyššího soudu a tento hloupý Angličan takto mluví. Angličané jsou skutečně, svým způsobem, jsou skutečně hloupí lidé, protože jim rozum nikdy neřekne, že nejsou ničím. Na co jste pyšní? Jsou to tak hloupí lidé. Nevím, možná zmrzli zimou nebo čím, ale myslí si, že jsou velmi inteligentní. Jejich vzdělanost byla v pořádku, ale byla jsem překvapena, že na začátku vzdělanosti, kterou měli, říkali, že černí lidé jsou jako divoká zvěř. Je o tom tolik knih a oni přijali, že černí lidé jsou jako zvířata, zatímco tito lidé žili, jako nevím co, v době, když černí byli mnohem vyspělejší. Tento druh myšlení, který mají, zde vidím také.

Vidím to, co mají Angličané, jejich domýšlivost nezná mezí. Nechápou ale, že nic neví. Nemají žádnou moudrost. Žili v Indii 300 let. Nikdy se nic z Indie nenaučili. Dokážete si představit, jak jsou na tom s moudrostí? Jejich učenost, někteří z nich, ale stále dvojznační. Například Bernard Shaw, myslím, byl velmi dvojznačný. Považuji ho za velmi velkého spisovatele, ale dvojznačného. A pak přichází Francouzi, Bůh nás chraň. Jak popírají Šrí Krišnu, můžete vidět velmi jasně na Francouzích. Francouzi se chtěli stát nejvyššími v diplomacii. Naprosto postrádají diplomacii. Zbyteční lidé. Udělali v Indii telefony tak, že nefungují. Začali s kultem pití. Dokážete si představit, že by Šrí Krišna všechno to pil? Mají slovník na pití, na všechno. Psali o tom jednu knihu za druhou. Chci říct, představte si, jak by mohli jacíkoliv rozvinutí lidé přijmout tento druh nesmyslné kultury, kde musíte vědět, co pít, co koupit, co nalít do jakého druhu sklenic? Myslím, že všichni jsou to sklenice, nic než sklenice. Jak mohli připustit, že taková věc, která je tak hloupá, je přijímána společností? Prostituce je další věcí přijímanou společností. Co se týká morálky, skutečně zcela popřeli princip Šrí Krišny. Způsob, kterým ničí své lidi a vrcholem všeho je rasismus. Dokážete pochopit, že kvůli pleti rozdělujete lidi? Naopak, řekla bych, černí, zejména v Indii, jsou mnohem rozvinutější než všichni s bílou pletí dohromady, protože mají moudrost. Jsou moudřejší. Ale tito běloši, chci říct, jak získali Ameriku? Tolik dominovali. Dobili ji, usadili se tam. Včera jste viděli, jak lidé ze Sierra Nevady věřili v moudrost a jak žili. Vzali jim všechnu půdu. Všichni jsou nyní pěkně vlastníky Ameriky. Jak to? Jste neoprávněnými usedlíky. Přišli jste z jiné země, zabili tisíce a tisíce lidí, aniž byste se pro to cítili vinni. To znamená, že nejsou ani lidmi. A pěkně se usídlili jako Američané. Nevím, jak toto slovo „Amerika“ vzniklo, ale pokud znamená „amar“, tak tím nejsou. Znamená to „a merikas“, to nejsou. Tak nebo tak, nevím, jak toto slovo vzniklo a dávají mu nějaký význam, ale jejich intelekt se o mnoho zvětšil. Proč? Opět kvůli orientaci na peníze. Nerozumím ekonomii a způsob, kterým vytvořili tuto ekonomii, na základě výmyslů z něčích hlav, přivedl všechny země do recese, dal vzniknout všem druhům podvodů a také mafii. To je výsledek této tak zvané ekonomie, kterou mají.

Sahadž ekonomie je velmi odlišná. Nejsme svázáni všemi těmito nesmyslnými myšlenkami, které převládají v podobě ekonomie. Není to nic jiného, než vykořisťování. Marketing. Jak zapůsobit na lidi, jak prodat věci, jak udělat to a tamto. Všechno toto není nic jiného, řekla bych, než finanční agresivita. A co Šrí Krišna? Byl králem a žil jako král. Ale také žil ve velmi skromném obydlí v Gokulu. Nebyl připoutaný. První věcí tedy je, že jsou připoutaní k penězům takovým způsobem, že jakékoliv ospravedlnění k získání peněz je v pořádku. Jednou jsme šli v Indii do restaurace. Měli jsme nějaké americké přátele a jako obvykle, chci říct, že nemůžete jíst jako Američani. Indové jim nemůžou konkurovat. Dokážou sníst velmi mnoho. Takže jedli a jedli, ale nemohli jsme jim stačit, upřímně řečeno, nedovedeme to. Po nějaké době řekli: „Dojedli jste?“ Řekla jsem: „Ano.“ „Dobře…“ Zavolali číšníka, „Zabalte to.“ Řekla jsem: „Cože? Proč to chcete zabalit?“ „Zaplatili jsme to.“ „Tak jste to zaplatili, ale chci říct… V Indii nebude nikdo jíst jídlo, které jedl někdo jiný.“ „Ne, zabalte to.“ A vůbec se za to nestyděli, jak nestydaté. Řekla jsem: „V Indii toto neděláme.“ „Proč ne?“ Řekla jsem: „Je to nevychovanost.“ „Vždyť jsme to zaplatili. Jakmile zaplatíte, není to nevychovanost.“ Řekla jsem: „Nechceme to zabalit.“ „My si to dáme v noci. Dáme si to večer.“ Byla jsem překvapená, že tak lakomí lidé říkají, že jsou velmi bohatí a myslí si o sobě kdovíco. Nesmírně lakomí. Američané jsou povrchně milí, musím říct. Má zkušenost je, že nejsou jako Angličané, kteří se na každého dívají z patra. Ne, s nimi nemáte tento pocit. Ale jsou velmi povrchní. Dáte jim deset dárků, nedají vám ani jeden. Vůbec jim to nedojde, necítí se kvůli tomu zahanbeně. Proč? Protože jde o to, že „jsme to zaplatili“. Ať jdete kamkoliv, do jakékoliv restaurace nebo někam, budete ohromeni. V Americe vám zabalí, pokud po vás něco zbude. Skutečně. Tak daleko zachází ve své lakotě, aniž by cítili kvůli tomu jakýkoliv stud.

A lakota nepatří do Sahadža jógy. Nemůžete být lakomí. Musíte být štědří. Musíte dávat. Musíte se vcítit do druhých. To je jediný způsob, jak můžeme vyjádřit sami sebe. Celá tato štědrost není k tomu, aby z vás vytvořila jakéhosi velkého hrdinu. Ale nejhorší a nejhorší a nejhorší je Hollywood. Filmový průmysl. Jménem průmyslu, můžete dělat cokoliv. Hollywood nyní vytváří tak příšerné filmy, ale nejhorší je, že dostávají za tyto nejhorší filmy ceny. Dávali jeden film, který jsem neviděla, nemůžu ho vidět. Řekli mi, že je o člověku, který je kanibal a jí maso lidských bytostí, je to tam vidět. Ale líbí se jim. Je velmi, velmi slavný. Kromě toho, že je slavný, získal i ceny za nejlepší film, nejlepšího herce, nejlepší… Musíte přivést toho režiséra a nechat ho jíst lidské maso. To je jediný způsob, myslím, jak tuto hroznou věc… Vyrábí další filmy. Viděla jsem chvíli jiný, kde ukazují visící mrtvá těla. Příšerné! Proč se tito lidé rádi dívají na tak hrozné věci? Jakou mají povahu? Kam se dostali? Proč se jim líbí věci, které žádná lidská bytost, která je lidskou bytostí, nebude mít ráda? A pak to jde dál. Oslavování halloweenu – viděla jsem film, řekla jsem: „Můj Bože.“ Je to peklo, ve kterém si mysleli, že je jako hněv Šrí Krišny. Myslím, že to bylo vědomí Krišny, které zde působilo. Tisíc a jedna věc vás může šokovat v Americe a také v Anglii a v Evropě. Myslela jsem si, že Rakousko je na tom o něco lépe, ale v Rakousku, když jdete v noci po programu po ulici, potkáte cestou mnoho příšerných žen. Chci říct, to není nikde… Víte, jsme tam k tomu nuceni. A nedokážou s tím nic udělat, jako by to byla otázka práva, jak říkáte lidského práva, vidět takové ženy a lidské právo pro takové ženy být na ulici. Dějí se všemožné příšerné věci, takže sahadžajogíni se musí mnohem více vyzbrojit kvalitami Šrí Krišny. První kvalitou je komunikace. První kvalitou je, jak komunikujete s ostatními. Začněte s tím doma s dětmi, s manželkou, manželem, jak komunikujete? Jste jemní? Jste laskaví? Jste dominantní, agresivní?

Pokuste se to zjistit. Agresivita může překročit všechny meze, ať už u žen nebo mužů. Je mi líto, že musím říct, že zde jsou to více ženy. Ze své zkušenosti jsem viděla, že ženy jsou velmi dominantní. V Indii jsou muži extrémně dominantní, ale zde zjišťuji, že jsou to ženy. Základem je, že jako lidské bytosti byste měli být dobře vychovaní. Nevidím dobré vychování, kromě toho, že nosí dobré šaty, možná… možná nosí mimořádný druh šatů apod. Celé slušné chování se týká oblečení, ale když jsou lidé pohromadě, nemluví o ničem jiném, než o skandálech. Nesnesitelně probírají příšerné skandály. Je třeba porozumět tomu, že Šrí Krišna nikdy nemluvil o skandálech. Jak to, že země Šrí Krišny a všechny další evropské země se zabývají všemi skandály světa? Nechápu, co lidi zajímá na skandálech. A vrcholem všeho jsou média, která jsou naprosto proti Šrí Krišnovi, protože musí vydělávat peníze. Je výnosné, že lidé rádi slyší všechny tyto nesmysly, takže dávají skandály do novin. Přinejmenším tak před třiceti lety byste nikdy nic takového neslyšeli a všechny takové knihy byly naprosto zakázané. A nyní, najednou, se to všechno rozšířilo do takové míry, že jakýkoliv časopis si vezmete, nechápete, co to propagují. Hlásají kult zničení, naprosto. A lidé to přijímají, líbí se jim to a řídí se tím. Používají ženy ke svému vlastnímu cíli a ženy to hloupě přijímají. Samozřejmě, že jsou dominantní, na jedné straně se cítí velmi šťastné, že jsou dominantní. Nějaká žena se v jednom časopise chlubila, že měla v životě čtyři sta mužů. Dokážete si to představit? Dokonce ani v pekle není pro takovou ženu místo. Kam takovou ženu dáte? Nevím, to je další problém. Takže toto směřování je naprosto proti principu dharmy a komunikace. Musíte komunikovat slušně, velmi jemným a krásným způsobem musíte mluvit s jiným člověkem, s jiným sahadžajogínem, s kýmkoliv, měli byste mluvit velmi laskavým způsobem. Nemyslím tím francouzský styl, ohýbat se a všemožné umělé věci. To ne. Říkám, že jestliže s někým mluvíte přirozeně, měli byste mluvit slušnou řečí, se slušným vystupováním, pokorou a nemusíte neustále brebentit a příliš mluvit. To není třeba. Ale naopak, to byl styl Šrí Krišny. Krátce, Jeho silou byla madhurija, tj. sladkost, jako med. Když uctíváte Šrí Krišnu, musíte vědět, že musíte mluvit způsobem, který potěší druhého člověka. Když tedy mluvíte s druhými, můžete mluvit velmi laskavě, velmi pěkně a způsobem, který potěší tohoto člověka, nedráždit, neříkat věci, které jsou kruté. Někteří lidé mají ale zvyk říkat neustále něco, co je velmi provokující, což není vůbec dobré. Někteří lidé zase jsou, pokud jde o jejich obchod, velmi laskaví, ale když jde o něco jiného, jsou velmi hrubí.

V Indii máme komunitu džinistů. Viděla jsem mnoho džinistů. Když obchodují, jsou to ti nejmilejší lidé, co znáte, ale když jde o něco jiného, např. darovat nějaké peníze nebo něco, jsou nesmírně tvrdí. Darují peníze jen na hloupé věci, ale ne na něco rozumného. Budou pracovat na něčem neobyčejně hloupém, ale nikdy ne na něčem rozumném. Máme další komunitu, která se nazývá sindhové. Myslím, že jsou pod vlivem Západu. Jsou stejní jako západní lidé. Pokud projevíte zájem s nimi obchodovat, náhle se změní. Náhle se změní, nedokážete pochopit, co se s tím člověkem stalo. Nebo pokud zjistí, že jste v životě něčeho dosáhli, změní se. Šrí Krišna byl pravým opakem. Během života byl vždy hostem Vidhury, který byl synem Dhasi, služky. Vidhura byl synem služky, ale byl realizovanou duší. Chodil tedy do jeho domu, pobýval v jeho domě, Vidhurovo obydlí bylo velmi skromné, a jedl tam velmi prosté jídlo. Nechodil ale do Durjódhanova paláce. Naopak. Chci říct, že když si někdo myslí, že máte palác, bude k vám neobyčejně laskavý, milý. Když se ale řekne, že žije v chatrči, potom nic neznamená. Je to takové zaměření na peníze, nenápadným způsobem. Šrí Krišna se nikdy, nikdy nestaral o peníze a nikdy se kvůli nim netrápil. Můžete to vidět na Jeho případě, kdy ukázal naprostou odpoutanost od svého trůnu, království, nebo peněz s tím spojených. Když jste připoutaní, peníze vás budou svírat bodavou bolestí. Přirozeně, když budete držet hada, tak se budete také svírat bolestí, že ano? Předpokládejme ale, že jste odpoutaní. Pak ty samé peníze můžete používat. Jakmile se stanete otroky těchto peněz, tyto peníze vás ovládají. Velmi dobře víte, že mít peníze je v dnešní době také nebezpečné. Celá reakce nabývá na síle a pak všechny elementy reagují proti vám. Viděli jste moudrost lidí ze Sierra Nevady a co řekli, je pravda, že když se snažíme získat více peněz, stále víc a víc, a dostane se nám to do hlavy, tak k nám přijdou lupiči. Myslím, že nejhorší jsou ti, kterým se říká podnikatelé. Například řeknou: „Pokud máte značkové hodinky…“ pak všichni shání značkové hodinky. Jednou jsem jela do Itálie, ne, do Istanbulu a zjistila jsem, že se tam vyrábějí trička a prodávají se ve Francii, jako by byla francouzská. Nejsou. Od A až do Z jsou vyrobena tam, v Istanbulu, a název na nich je Lacoste a podobně. A lidé zaplatí jakoukoliv částku, ale ne v Turecku. Jakýkoliv je přebytek, můžeme to koupit za sedm liber. Hloupost je, že vás dokážou oklamat. Pierre Cardin, pak je zde další, nevím, Armani – to je jen v Itálii, ale v Americe je jich mnoho. Dokonce k vám někdo přijde, do vašeho domu.

Anglie je mnohem horší. Chovají se tak nevychovaně, přijdou k vám domů na večeři a obrátí talíř, aby viděli, kde je vyrobený. Skutečně. Otevřeně. A budou rozebírat, odkud jsou příbory. Ačkoliv si tedy myslí, že jsou velmi bohatí, jsou hloupě využívaní tímto druhem nesmyslu, že máte tyto hodinky, tuto věc. V Anglii je nyní značka, která se jmenuje Saville Row, takže jí dají navrch, navrch kabátu – Saville Row. Dokážete si to představit? Značka. Kvůli všemu se dělá velký křik. Na jedné straně jsou tedy velmi inteligentní, aby pochopili, že toto je obchod, toto je móda, všechno toto. Na druhé straně neví, že jsou hlupáci, kteří jsou neustále klamáni tím, že se jim říká, že toto je mimořádná věc, tamto je mimořádná věc a že má jméno a že má, čemu říkáte, za sebou velkou organizaci. Sahadžajogíni by měli pochopit, že toto je všechno podvádění a hloupost a lidé to nosí, všichni budou takto oblečení, jen aby se chlubili. Co to je? Proč by to na někoho mělo udělat dojem? Přemýšlejte o tom. Rozumně přemýšlejte, proč by to na vás mělo udělat dojem, tyto ohlupující věci, které se dějí? Nic zvláštního. Jsou úplně stejné. Řekli mi v Istanbulu, že vyrábí obyčejné věci a pak dají navrch tuto značku a obyčejné jsou, řekněme, za šest dolarů, ale s touto značkou jsou za sedm dolarů. Není na nich nic zvláštního, ale tento zvláštní podvod, myslím, pochází zejména z Anglie a Ameriky, možná také z Francie, ale Francouzi jsou podivní lidé. Nyní mají něco. Ukázala jsem jim dnes – tak hloupě vyrobená věc, která stála pět set liber, ale lidé to přijímají, protože nemají žádnou moudrost. Pochopte rozdíl mezi inteligencí a moudrostí. Za prvé, proč se chlubit, a chlubit něčím, co nemá žádný význam? Stálo jen jeden dolar, že na to v Turecku našili značku a lidé to hloupě ukazují. Znamená to, že máme inteligenci, která ale nemá žádnou božskou sílu? Kdokoliv vás může oklamat, abyste dělali, co chce. Začala móda minisukní. Všude tedy měli minisukně. Nemohli jste dostat žádnou jen o trochu delší. Není v módě. Není „in“ – znamená v blázinci? Podívejte se na styl Šrí Krišny – tak moudrý, všechno sleduje, jak si hraje a jak vítězí. Předpokládejme, že by byl připoutaný. Nemohl by zvítězit.

Abyste se z toho tedy dostali, nejprve ze všeho se odpoutejte od této kultury, která je proti Šrí Krišnovi. To je velmi důležité. Toto je móda. Tamto je móda. A všechny tyto módy jsou nesmírně, nesmírně zničující. Nedávat si olej na vlasy a skončit holohlavý. Fajn. Potom jsou specialisté, chápete, znovu designéři, kteří vyrábí paruky, značkové paruky. Takže nosíte na hlavě paruku se značkou designéra. Chci ukázat, jak hloupými se lidé mohou stát se svým intelektem. Dnes nechci popisovat kvality Šrí Krišny, protože je znáte, ale to, jak se vy lidé odchylujete, na Západě, od stylu Šrí Krišny. Jeho metod. Cokoliv dělal, dělal proto, aby zničil zlo, zničil negativity a přinesl radost, která je ras, s kterou začal. „Ras“ – Ra je energie. Ras je energie, kterou máte a tak hrajete ras, s touto energií a radostí. Přinesl Holí. Nyní může být samozřejmě „Holí“ cokoliv, ale On přinesl velmi rozumné Holí, aby vyjádřil vaši radost veselým, hravým způsobem, protože to chybělo v životě Šrí Rámy. Řekl tedy, dovolte sami sobě se radovat, ale to bylo jen pro sahadžajogíny. Ne pro ostatní. Ostatní, víte, že chodí do hospod a co se děje. Máme zde potvrzení, že jsme velmi klidní, dobří lidé, takoví a takoví. To, co Šrí Krišna řekl a dělal, je, že se musíme radovat ze všeho, ale dharmickým způsobem. Neměli bychom být adharmičtí. Dharma by vám měla dávat radost. Jinak, pokud jste dharmičtí, víte, co se děje, že se stáváte naprosto strohým člověkem bez radosti a někdy cynickým, protože si myslíte, že ostatní jsou adharmičtí atd. Ale chování Šrí Krišny bylo takové, že byste měli být veselí, měli byste být radostní a tato radost bude komunikovat s ostatními. Bez této radostné povahy nemůžete být zprostředkovatelem. Ale jak víte, když jsem jela do Francie, řekli mi: „Matko, vypadáš tak radostně, měla bys říct, že jsi velmi nešťastná.“ Řekla jsem: „Ale já nejsem.“ „Pokud to neřekneš, nebudou Ti věřit.“ Řekla jsem: „Proč?“ „Protože jsou všichni ztrápení a myslí si, že jsou velmi nešťastní.“ Začala jsem tedy svou přednášku s „Les Miserables“ a řekla jsem jim, že u každé čtvrté pouliční lampy najdete prostitutku a u každé desáté hospodu. A vidím, že tolik lidí sedí na chodníku, tak jsem se jich zeptala: „Proč zde sedíte?“ – Čekají, až bude celý svět zničen. – Řekla jsem: „Skutečně?“ Po pití přichází takovéto myšlenky, ať je celý svět zničen, protože možná nemají další peníze, aby šli do hospody. Nevím, proč. Pomyslete na jejich úroveň, jen pomyslete na jejich úroveň. Kde jsou ve srovnání s vámi všemi?

Tedy On je ten, který coby Viráta dává světlo do vašeho mozku. V tomto světle vidíte, co je hloupé, co je nemoudré. To je požehnání Šrí Krišny. A On vám dává niránandu, protože pokud nemáte světlo, nemůžete se těšit radostí své mysli, nebo radostí svého mozku. Nemůžete. A je to skrze Jeho světlo, že vidíme sami sebe jako něco, co je plné radosti a nevíme, co s tím dělat a jak to udělat, jak vyjádřit svou radost, jak vyjádřit své pocity. Protože je to příliš. To je další móda říkat: „To je příliš.“ Cokoliv jim řeknete: „Matko, to je příliš.“ Protože je jejich mozek plný nesmyslů, tak cokoliv jim řeknete, nic se nedostane do jejich hlavy. „Je to příliš.“ Takže moudrý člověk, jako je Šrí Krišna nejmoudřejší z moudrých, zdroj moudrosti, musí být stitha pragja. To znamená, že musí být v rovnováze, musí být v dharmě a především musí být v radosti. Nejen, že se radujete, ale znáte pravdu. Znáte absolutní pravdu. A tato absolutní pravda je tím, co vám dává porozumění tomu, co je správné, co je chybné a vy rozvíjíte svou moudrost, ne tak moc intelekt. Pak vidíte, že se váš intelekt někdy špatně chová, našeptává vám špatné nápady, někdy příliš agresívní nápady. Můžete se stát svědkem, „sakši“, a proto Šrí Krišna řekl: „Jsem sakši celého světa, svědek celého světa.“ Můžete o Něm neustále mluvit, ale co musíme vidět je, co děláme špatně a jak nás může Šrí Krišna zachránit. Ne tím, že budeme zpívat Hare Ráma, Hare Krišna. Ale tím, že se budeme stávat, den za dnem, moudřejším člověkem. Moudrost vám dává jasnou představu o tom, jací musíte být. Jestliže stále ještě něco přetrvává. Západní způsob vypadá takto. Zeptejte se jich: „Jak se máte?“ „Tak nějak.“ Co to znamená? „Tak nějak.“ Jestliže to tam pořád je, potom Šrí Krišna není probuzen, ale pokud víte, co to je, budete se usmívat stejně jako Šrí Krišna. Vím. Vím to. Musíme pochopit, že naše Višudhi musí být v pořádku. Cítím Višudhi, protože – vím, co to je. Je to Amerika, která by měla být v pořádku, jinak myslím, že moje Višudhi nikdy nebude v pořádku. Ale pro zlepšení Višuddhi máme v Sahadža józe tolik věcí, které ale dělá velmi málo lidí. Přinejmenším, když vy, sahadžajogíni, budete mít Višuddhi v pořádku, budu na tom mnohem lépe. Nikdy se ale nesnažíte udržovat Višuddhi v pořádku. Pokračujete v tom.

Pokračujete v tom. Dokonce americký prezident má nejhorší Višuddhi, co jsem kdy viděla, takže si dokážete představit, co dobrého asi udělá. Jakou bude mít moudrost? Jste novou rasou, požehnanou Božským, a máte v sobě probuzeného Šrí Krišnu. V Jeho slávě, v Jeho světle byste měli vědět, co se má udělat. Musíte komunikovat. To musíte dělat, ale viděla jsem, že lidé dokonce ani nemeditují. A i když meditují, nechtějí komunikovat. A někdy, když komunikují, myslí si, že se stali bohy. Je to velmi obtížné. Lidská bytost je produkt, který se dá jen velice těžce zvládnout. Musíte komunikovat s úplnou pokorou, stejným způsobem jako Šrí Krišna. Ve své ras šířil energii Rádhy do všech lidí tím, že se drželi za ruce. Takže Jeho dětství, kdy zabil tolik lidí a udělal toto všechno, je pryč. Dokonce i Jeho dospělost, kdy musel zabít svého vlastního strýce, je také pryč. Stává se tedy králem. Když je králem, co potom dělá? Komunikuje. Většinu projevů Jeho kvalit vidíme poté, co se stal králem. Před tím byl zaneprázdněný zabíjením, jednoho po druhém, všech těchto hrozných lidí. Potom shromáždil lidi. Vybudoval Dváraku a snažil se komunikovat s lidmi. Vaší povinností je upevnit se a komunikovat s ostatními se vší sladkostí, madhurijou Šrí Krišny, krásou Šrí Krišny, s plným porozuměním toho, jaké hlouposti se dějí. Jakmile to jednou pochopíte, nebudete je dělat, protože se stanete dostatečně moudrými, abyste tyto nesmysly, které se dějí, nedělali. A je jich tolik, že vám v této přednášce nemůžu o všech říct, ale pokud se stanete svědkem toho všeho, uvidíte, co se děje.

Musíme lidi zastavit před cestou do pekla. A musíme si skutečně rozvinout velmi, velmi dobrou povahu sahadžajogína. Všichni. Koná se mnoho svateb, potom se najednou rozhodnou rozvést. Rozvod je v Sahadža józe povolen, ale tento americký nesmyslný styl zde mít nechci. Ženy dokážou být velmi dominantní. Jeden muž utekl do Ruska. Nemají ponětí o manželství. Neví jak ho vypracovat. Všechna sladkost manželství je pryč. Pokud je muž dominantní, je-li žena dominantní, něco se stane, tak se rozvádíte. Čeho tím dosáhnete? Musíme tedy vypracovat všechno uvnitř nás, protože máme předsudky, žijeme v určité atmosféře. Všechny bych vás požádala, abyste se pokusili porozumět těmto jemnostem Šrí Krišnovy povahy. Pokuste se stát takovými, neobyčejně klidnými, neobyčejně laskavými, něžnými, nápomocnými. A ve skromnosti, nebyl si vědom peněz. Ničeho. A také, jak víte, byl tmavý z nějakého důvodu, ale způsob, jakým vedl svůj život, by měl být pro nás příkladem. Jsem si jistá, že když se nyní vrátíte do svých zemí, uvidíte všechny ty nesmysly. Prosím, poznamenejte si je. Napište, co tito nesmyslní lidé dělají, a pošlete mi to. Tak to je. Dnes máme tedy púdžu ke Šrí Krišnovi. Nemusím vám říkat, kolik kvalit má, jak jsem již řekla, ale největší Jeho kvalitou je, že je doktorem doktorů. V Jeho jméně budete vědět, kolik má kvalit a budete jim rozumět. Pokuste se pochopit, že musíme mít tyto vlastnosti také v sobě. Jakékoliv vlastnosti jsou popisovány nebo řečeny, pokuste se vidět, kolik jich máme my. Takovým způsobem začne introspekce. Jakmile začnete dělat introspekci a rozumět sami sobě, vaše moudrost poroste – ne tím, že uvidíte chyby v druhých, v obviňování druhých, ale sebe sama. Tak se to vypracuje. Krišna to dělat nemusel, protože byl „sampurna“, byl úplný. My to všechno ale dělat musíme, abychom se postarali o to, že se také staneme úplnými. Velmi vám děkuji. Nechť vám všem Bůh žehná. Nechť vám Bůh žehná. Je zde ještě jeden bod, který jsem chtěla zmínit o sahadžajogínech, že vám představujeme klasickou indickou hudbu, protože si myslím, že to pomáhá vibracím. Ale povaha západních lidí je taková, že s čímkoliv začnou, musí jít do extrému, dokud se úplně neztratí. Takže nyní zjišťuji, že si všichni kupují kazety. Některé kazety…

Někteří si kupují kazety, byla jsem překvapená, velmi neznámých lidí, jak blázni. Jednou jsem cestovala v Americe s paní, která byla žákyní Muktanandy. Řekla: „Mám velmi hezkou kazetu,“ a pustila přednášku Muktanandy. Radžnišovi lidé budou pouštět přednášku Radžniše. Ale zde se všichni dostali na jednu stranu, tuto, tamtu, mají všechny druhy hudby. Zítra vám řekneme, že musíte porozumět indickému tanci, takže všechna moje videa budou nahrazena indickým tancem od A do Z. Jste sahadžajogíni. Je to v pořádku, také mám ráda hudbu, ale toto není ten správný způsob. Co je hlavní věcí ve vašem životě? A byla jsem překvapena, jak jsou lidé ztraceni v hudbě. Chci říct, měla by být nějaká příležitost. Už jsou všichni s hudbou v jiném světě. Nedělejte to. Ve všem jdete do extrémů. To není správné, dokonce v púdžích, v čemkoliv, jdete do extrémů. Když půjdete do extrémů, nebudete v centru. Nebudete v místě Šrí Krišny, kde musíte být. Naopak, budete v úplně jiném imaginárním světě. Ze zvyku si tedy vytváříme takový svět. Někdo má svět hudby. Někdo má svět tance. Někdo jiný má svět, viděla jsem sahadžajogíny, kteří si myslí, že jsou kdovíco. „Máme zvláštní vztah se Šrí Mátadží.“ Je to velmi běžné. Nemohu mít ale žádný zvláštní vztah. Je mi líto, nikdo se Mnou nemá žádný zvláštní vztah. Toto bych vám ráda řekla velmi jasně a neměli byste to tvrdit a pak – někteří lidé říkají: „Jsme božstva.“ Chci říct, to je něco hrozného. Budu dvě minuty mluvit v marathi, pokud dovolíte… Chci mluvit k dívkám z Maháráštry. Vdaly jste se zde a máte bohaté manžele. Ale jakmile jste sem přišly, začaly jste posílat peníze rodičům. Děje se to v Indii? Můžete posílat peníze rodičům z domu svého tchána a tchýně? Za druhé šperky. Začaly jste se velmi zdobit. Zeptala jsem se jednoho sahadžajogínského manžela, proč si nekoupí košili. Řekl: „Co mám dělat, moje žena utrácí všechny peníze za šperky.“ Tato touha po ozdobách se nesluší pro sahadžajogínku. Toto je velmi vážná záležitost. Nedávno jsem se dozvěděla, že všechny indické ženy se začaly po svatbě zdobit. Tak manželovi nezbyly žádné peníze. Muži, kteří dříve podporovali Sahadža jógu, tak nemohou dělat po svatbě. Nezbývají jim žádné peníze. Co se s vámi stalo? Přišly jste sem ze země svatých. Šívadží Maharádž si velmi vážil světce Tukaramy a přinesl jeho ženě nějaké šperky. Jeho žena musela být jako vy, neboť ozdoby okamžitě přijala. K čemu taková záliba v ozdobách?

Dokonce, i když jsem Bohyně, nemám zálibu v ozdobách, tak proč byste v nich měly mít takovou zálibu vy? Přijímám je, protože mi je nutí. Takže jí je dal a ona ty ozdoby přijala. Světec Tukaram přišel a řekl: „K čemu potřebují svatí, jako my, šperky?“ Všechny je tedy vrátil. Vězte, že jste sem přišly ze země svatých a tento váš postoj je známkou ubohosti. Posíláte peníze rodičům a nemohu vám vysvětlit, jak daleko to zašlo. Nepřišly jste sem, abyste se takto nepatřičně chovaly. Přišly jste sem, abyste pomohly Sahadža józe a ne abyste se zdobily. Jednou za čas je to v pořádku, ale pokud všechnu pozornost věnujete šperkům, můžete ztratit manžela a on může opustit Sahadža jógu. To by byl dobrý čin, kterého byste dosáhly! Od nynějška by se nikdo bez mého svolení neměl tak zdobit. Nyní budeme mít púdžu.