Sahasrára púdža: Nejprve musíme napravit své ego

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrára púdža: Nejprve musíme napravit své ego, 2002/05/05, Cabella, Itálie

Musím říci, že dnes je velký den oslav Sahasráry, Sahasrára púdža. To, co se stalo, je velmi unikátní, to, že vaše Sahasráry byly otevřeny. Na celém tomto světě bylo velmi málo lidí, byli tu nějací súfiové, byli tu nějací světci, nějací další lidé také v Číně a to je vše. Ale velmi málo jich získalo otevření své Sahasráry. Takže cokoliv řekli nebo napsali, lidé nikdy nepochopili. Dokonce je mučili, ukřižovávali je a dělali všechny možné strašné věci, protože nemohli snést, že někdo tu realizaci získal. Takže je to velký den, protože tato Sahasrára byla otevřena kolektivně. Získal to každý z vás. Také všude na světě máte mnoho lidí, kteří mají své Sahasráry otevřené. Potřebujeme jich ovšem mnohem více – aby pochopili tuto velkou událost tak kolektivního otevření Sahasráry. Někteří po získání své realizace velice vyrostli, velice. Velmi dobře porozuměli Sahadža józe a rozvinuli svoji hloubku a jejich vědomí je opravdu velkým uvědoměním si jednoty s Božským. Jednota s Božským je pro lidské bytosti největším požehnáním. Zatím byly lidské bytosti na nižší úrovni existence a měly všechny problémy této úrovně, což jest závist, nenávist – všechny druhy problémů, které jsou dnes – boje, hádky nebo trápení druhých, ničení druhých a nemilování druhých. Všechny tyto problémy existovaly, protože jejich Sahasrára nebyla otevřená. Hlavním naším problémem tedy je otevřít Sahasráru lidí na celém světě – což je velice jednoduché, což vy všichni můžete udělat a bude to fungovat lépe, pokud to uděláte kolektivně. Jste-li kolektivními, můžete to velmi dobře vypracovat. Stejně jako to, že do Sahadža jógy přišlo tolik lidí, jejichž Sahasrára byla zcela otevřená, a oni pocítili svou hloubku. Nejdřív musíte pocítit svou hloubku vy. Pokud svoji hloubku necítíte a nejste zajedno se svojí osobností, která je tak hluboká, nemůžete se potom ze svojí seberealizace radovat. Nejdříve byste měli všichni porozumět sami sobě.

Pokud nerozumíte sami sobě, jak můžete chápat jiné lidi? Nemůžete. Takže nejdříve by Sahasrára měla být zcela otevřená. „Zcela“ znamená úplnou jednotu s Božským. To není těžké. Jen musíte trochu meditovat a pak se to vypracuje. Vypracovalo se to v tolika lidech, že jsem velmi šťastná, že v Sahadža józe vidím lidi, kteří tolik dosáhli kolektivity a takového uvědomění realizované duše. Tak co je to uvědomění realizované duše? To je to, čemu dnes musíme porozumět. Že dnes je, jak jsem říkala, velice důležitý den. Uvědomění je takové, že byste nyní měli vědět, co se v tomto světě děje a jak tomu můžete být nápomocni. Jak můžete pomoci lidem, aby toto povědomí získali? Dokud nemáte toto plné, úplné poznání o sobě samotných, naprostou pevnost o sobě samotných a sebejistotu, nemůžete to dělat. Den Sahasráry se oslavuje právě posílením vašeho svazku s Božským tak, aby se vaše vědomí zcela osvítilo a abyste ve všem viděli onu správnou podstatu. Viděla jsem, že už v mnoha zemích to lidé přijali velmi rychle. Je překvapující, že v Africe, která není považována za nějak vyspělou zemi, je to dobré, protože realizaci získaly tisíce. Myslím, že země, které jsou vyspělejší, to stádium vzestupu předběhly. Musí existovat bod, ze kterého se musí z tohoto vyspělého stádia vrátit do stádia, kde mohou růst. A tak tito lidé, i když dostali realizaci, nestoupají tak rychle jako lidé, kteří ještě nejsou tak vyspělí a zmodernizovaní. Přesto to pracovalo, pracovalo to v tolika lidech a tolik jich nastoupilo ke svému vzestupu velmi dobře.

Ale řekla bych, že když meditujete, měli byste i navenek rozvíjet stav svědka. Měli byste se pokusit zjistit, v čem to vězí, co je v nepořádku s vámi, co je v nepořádku s druhými a jak tomu můžete být nápomocni. Jen svými vibracemi můžete ve své zemi zlepšit tolik věcí. Ve své rodině, kdekoliv. A nyní vidíte, že jak se Sahadža jóga vzmáhá, že existuje taková potřeba a takové přání seberealizaci získat. Ale je tu jedna věc – váš přístup by měl být plný lásky a naprostého pochopení. Oni přicházejí z temnoty nevědomosti a musí vejít do osvícené podstaty Božského, která je – která pro ně může být až příliš zářící. Takže pomalu, pomalu, pokud si pro ně rozvinete onu milosrdnou laskavost, lásku, jsem si jistá, že pro ně můžete udělat mnohem více, abyste je pozvedli. Nemá smysl se na ně zlobit, protože jsou tak nevědomí, nevědí, co dělají, víte? Jako Kristus řekl, že: „Oni nevědí, co činí.“ Takže to, co musíte udělat, je přimět je, aby pochopili, že vše, co dělají, vše, co chápou, je pořád chabé, že se to ještě nerozšířilo tak, jak by to mělo být, kdyby se stali realizovanými dušemi. I po realizaci nacházím lidi, co mají tento problém. Mají stále problémy z minulého života, který skončil, je mrtvý, ale oni v něm stále pokračují. A ani osvícené vědomí jim neukáže, co je s nimi v nepořádku. Vezměme například ego. Ego je tak rozvinuté.

V západních zemích, které jsou tak vyspělé, je rozvinuté také ego a oni musí zjistit, co je s nimi v nepořádku. Toto ego pochází z určitého povědomí, že jste byli cosi velkolepého, že jste toto, že jste tamto, vaši rodiče byli mimořádní, váš majetek je velký, nebo možná zastáváte velmi vysoké postavení a podobně. Může to vzniknout z čehokoliv a toto vědomí je proti vašemu uvědomění, protože není pravdivé. Vy ani v nejmenším nejste utvářeni vnějšími věcmi, vy jste utvářeni svým vlastním uvědoměním ve vašem nitru. Toto poznání musí růst. Odkud? – Musí se pochopit, jak to ego získáváme, v jakém bodě. Včera jsem cítila, že tu byla spousta lidí, kteří měli v sobě spoustu pravé strany. Tato pravá strana je na nic. Vytvoří vám problémy, nemoci a navíc mít pravostranné sahadžajogíny je k ničemu. Takže hlavní věcí je porozumět síle lásky. Síla lásky je nejvyšší a největší, a pokud se tak či onak dokážete zřeknout svého hněvu, zřeknout se své chamtivosti a také svého ega, pokud to dokážete, můžete být v Sahasráře. Jen se nyní podívejte na hrátky ega. Zastavuje váš další vzestup. V egu se lidé pouze ztratí, protože pouze v egu se mohou pohybovat doleva nebo doprava a mohou jít příliš na pravou stranu nebo mohou jít až na levou stranu. Mohou se dostat do nějakého extrému těch dvou. Tedy nejdříve musíme všichni opravit své ego. Co bychom s tím egem měli udělat? Kvůli egu bychom měli pozorovat sebe sama a smát se. Jaké máme ego, z čeho?

Jsme lidské bytosti, nyní jsme se stali Božskými. A s Božským ve svém nitru, s oním světlem v nás musíme pochopit, že jsme nedílnou součástí Božského, pouhá kapička v oceánu lásky. Pokud umíte své ego zeslabit, pokud ho přivedete ke skutečnému smyslu vaší bytosti, vyřeší se to lépe. Shledávám, že na Západě je ego velmi mocné – velmi silné. A ať učiní cokoliv špatného, myslí si, že je to správné, protože ego vás umí podpořit v každém případě. Zatímco naopak ti lidé, kteří jsou rozvinutí, v zemích, které dosud nejsou vyspělé, jsou lidé, jejichž problémem není ego, ale superego. To může být také napraveno. Ale ego je vaším nepřítelem, kterého jste si stvořili vy. Musíte ho přemoci a sami musíte zjistit, odkud pochází. Může se to týkat vaší vlasti nebo vaší rodiny, může to pocházet odkudkoli. Tedy nejdřív si musíme dávat pozor na ego, pokud máme vstoupit do Sahasráry. Když jsem se chystala ke kolektivní události otevření Sahasráry, shledala jsem, že to bylo ego lidí, které Mne strhávalo dolů. Musela jsem přemoci lidské ego. Protože jsem žena s velmi prostými zvyky, bez pýchy, bez ničeho takového, lidé se Mě snažili umlčet, říkali Mi všechno možné. Ale rozuměla jsem jim, měli prostě problém s egem. A když se jednou ego rozvine a pokouší se vládnout, můžeme v té zemi mít Hitlery, můžeme mít po celém světě všechny takové strašné lidi. Takže první věc, kterou byste měli pochopit, je to, že těm, kteří mají ego, bychom se nikdy neměli podřizovat.

Samozřejmě byste se neměli začínat hádat, ale mít víru v sebe sama, že vy jste těmi lidmi, kteří získali seberealizaci. Jste mnohem mocnější, než jsou oni. Moje síly to vyřeší, pouze jste-li realizovanými dušemi. Budete překvapeni. Vyřeší mnoho věcí, které se nedají vypracovat s lidmi s egem. Jako jednoho dne jsem slyšela z Afriky, že lidé se náhle stali neviditelnými. Byl tam státní převrat a prezident je sahadžajogín – stal se neviditelným, nikdo ho nemohl nalézt. Protože jsou velmi odevzdaní, jsou tak oddaní, že obdrželi výhodu Mých sil. Vy všichni můžete také používat Mých sil k ochraně. Tato ochranná síla je velmi, velmi mocná, zvláště pro lidi, kteří jsou hodně v Sahadža józe, kteří jsou tam hodně. Takže musíte nejdřív ze všeho mít úplnou víru v sebe, že jste sahadžajogíny, nikoliv ego. Být „sahadžajogíny“ znamená, že nemůžete mít ego. Tyto aktivity ega přišly z různých zdrojů, vy to víte, ale musí to být vyčištěno. Jako když teče řeka, špína a svinstvo do ní přitékají, ale když dosáhne moře, stane se mořem. Stejným způsobem se tím musíte stát vy. Abyste se stali mořem, tak to, co pro to musíte udělat, je, že musíte zapomenout na všechny ty přítoky, které do vás vtékaly a všechny ty špatné myšlenky, které do vás vstoupily. Může to být z jakéhokoliv zdroje. Nevím, jak je pojmenovat, protože těchto zdrojů je dlouhý seznam.

Lidé jsou někdy s tím egem blázniví. Hlavní věcí je pozorovat a být svědkem svého ega, jak koná, jak ničí vaši povahu, jak ničí vaše vztahy, jak z vás dělá hlupáky. První věc je, že z vás dělá velké hlupáky a vy se začnete chovat takovým způsobem, že si lidé začnou myslet: „Ó ty jsi největší pitomec, který kdy žil.“ Ale to nepomůže, protože pokud jsou přesvědčení, že jste hlupák, co se stane? Naopak, pokud máte moudrost, pokud máte mír, pokud máte onu speciální povahu, že se ze všeho v životě radujete a rovněž, když máte kolektivní povahu, vyřeší se to. Udělá to na ně dojem, protože v tomto světle uvidí svoji vlastní hloupost, vlastní falešnost, všechno a uvědomí si, že to, čemu věřili, není pravda. „Ten pán je mnohem hlubší, než jsem já. Co on má, co mně chybí?“ To je hlavní věc pro nás všechny. V Sahadža józe máme lidi, kteří jsou lídry. To neznamená, že se stali lídry doopravdy, znamená to ale, že mají větší hloubku. Pokud ji nemají, odejdou. Pokud mají hloubku, pak jsou lídry v tom smyslu, že je ostatní vidí a opravdu se radují, radují se skutečně, že tady jsou. Takže vše můžete vidět na vlastní oči, obzvlášť bych řekla u lídrů, protože lidé je vidí a oni jsou pro ně ideály. Ohledně Mne říkají: „Matka je konec konců Matka, co od Ní můžeme získat?“ Ale od lídrů se poučí a pochopí, že toto je špatné a toto není správné. V první řadě byste měli být vzory, vzory Sahadža jógy. A to je to, co vám vždy říkám, abyste se zbavili svého ega. Je to ta nejhorší věc, protože v první řadě přináší hněv. Vy si myslíte, že jste cosi velkolepého a že můžete dělat toto, že můžete dělat tamto, jelikož jste sahadžajogín – to není pravda. Naopak se stanete obzvlášť pokornými, neobyčejně pokornými a děláte správné věci. Nestanete se už nikdy více nafoukanými ani plnými vzteku. Zlost od vás zcela, naprosto odejde.

Dá vám to vyrovnanost, dá vám to moudrost, se kterými uvidíte, jaká je vaše práce, proč jste na této Zemi, proč vám byla tato energie dána, proč jste Božskou osobností. Je to velmi velká odpovědnost. Nemusíte se starat o sebe, nikoliv. Božské se o vás zcela postará. Bude vás chránit, postará se o vás, bude dělat všechno, co je pro vás potřebné. Ale v případě, v případě, že máte to ego, zavíráte se před skutečností, před pravdou a stanete se velmi vznětlivou a domýšlivou osobností. To musí jít pryč. Sahadžajogíni jsou světci – ne světci, jsou více než světci, protože mohou sami sebe lépe vyjádřit. Mají síly, jichž mohou používat, které mohou ukázat ostatním lidem, že jste tak mocní, že můžete zařídit věci lépe, než myslíte. Řekněme, například, že je zde nějaký problém a celý svět je z toho rozčilený. Jedině pokud tomu dokážete být svědkem, zmizí to, zmizí to na celém světě. Nemůže to tu zůstat. Takže v současné době, jak víte, je svět plný zmatku, plný nesmyslných lidí, kteří přicházejí, plný svárlivých, panovačných lidí, kteří se derou k moci. A pokud to v této době jen pozorujete ve stavu svědka, zmizí to. Protože jste velmi mocní, velmi mocní, ale ze všeho nejdřív musíte vědět, že musíte mít ono vybavení, abyste té síly užili. Pokud v sobě toto vybavení máte, můžete to udělat. Ale se svým egem to udělat nemůžete. Ego je největší překážka vašeho vzestupu. Víte, že ego je v místě, které musíte jen překročit, abyste se dostali do Sahasráry. A prolomit Sahasráru je jinak velmi snadné, ale pokud je zde ego, jste v tom egu už ztraceni. Takže tomu všemu musíme porozumět, dávat si na sebe pozor. Je egoistický? Co si o sobě myslí? Ego je velice omezené, omezuje vás a vy nevidíte smysl svého života. Proč jste se stali realizovanou duší? Vy to nechápete. Jste stále pouze zapleteni do svých vlastních záležitostí, do své rodiny, do svých dětí, do vašeho něčeho takového velmi nízkého. Ale pokud máte nesobeckou povahu, pak jste velmi efektivní, celá síla pracuje. Viděla jsem, že síla Sahasráry je tak veliká. U některých lidí to způsobilo zázraky, pracovali dobře, skvěle. Ale kvůli egu stále tolik lidí není na té úrovni, abychom mohli říci, že jsou sahadžajogíny. Tak, jak je to nyní, jsem zde, abych vám o tom řekla.

A v oněch dnech, kdy přicházeli světci, nikdo zde nebyl, aby je vedl, aby jim něco řekl. Naopak, byli tak moc ničeni okolím a lidé nikdy nechápali, proč nemají žádné ego, proč jsou tak pokorní. Tak nebyli správně pochopeni. Ale vy nyní máte síly. Musíte vědět, jak svých sil používat. Ale to, že máte síly, by vám ani náhodou nemělo dát ego. Naopak, měli byste být skromní. Máte sílu, abyste byli skromní a pokud umíte být pokorní, pochopíte, že tito lidé dosud nejsou realizovanými dušemi, že jsou na nižší úrovni. Pořád je jejich ego drží a oni jsou na nižší úrovni, musí se vzchopit. Když to pochopíte, pak s nimi budete mít nejen soucit, ale budete pro ně mít i pochopení a přijde k vám prostřednictvím Božského nějaká pomoc, která vyřeší vaše problémy. Zjišťuji, že většina z vás má někdy problémy nízké úrovně. A pak jsem udivena, proč se těmito problémy zatěžujete. Víte, jste tak mocní. Takže v Sahasráře musíte vědět, jaké síly zde jsou. Je zde tisíc sil, je ve vás jeden tisíc sil, které byly osvíceny. Když tomu porozumíte, pak pochopíte, že užívání ega je k ničemu, protože v sobě máte takovou spoustu sil, kterých jste neužívali. Měli byste je užívat, ale kvůli egu nemůžete. S láskou je užívat můžete. S láskou to můžete zařídit a můžete toho spoustu udělat. Takže bych vás požádala, abyste se všichni dnes zavázali, že: „Nedáme žádné další šance svému egu.“ Vzdáme se ho. Vzdáme se svého ega. Vzhledem k tomu, že to nemá žádný smysl, že je to jen překážka mezi námi. Chce-li Sahasrára pracovat, nemůže kvůli obstrukcím ega, tak je lépe nemít z ničeho ego. Můžete být dobrý zpěvák, můžete být v životě něčím, třeba být velkým mužem nebo čímkoliv – nemá to žádný význam.

To, co dnes potřebujeme, jsou lidé bez ega a takoví, kteří mají síly, které v nich zcela proudí. S otevřením Sahasráry by všechny tyto síly měly protékat. Pokud je Sahasrára zcela otevřená, měly by všechny ty síly lásky proudit. Budete žasnout. Kamkoliv jdu, lidé se do Mě zamilovávají. Nevím proč, nic jim nedělám, ale oni prostě pociťují Moji lásku. To je to, jak by to mělo být, aby lidé cítili vaši lásku a aby věděli, že jste líbezný člověk. Je to o tom, že jste stvořeni jako mimořádní lidé, velmi mimořádní pro ono osvobození celého světa. Toto je vaše práce, a nikoliv nějaké vybírání peněz a provádění všech možných nesmyslných věcí. Jste tu pro velice moudrou – účelnou práci, kterou je zvedání Kundaliní lidí, a proto, aby si uvědomili svou velikost. Lidské bytosti nejsou stvořené jen pro válku a boj, nejsou stvořené, aby dělaly politiku a další špinavé triky. Nejsou sem stvořeny, aby vedly život, který je, řekla bych, oplzlý a sprostý. Jsme na tomto světě, abychom dělali velkou práci Boha, který nás stvořil. Je to možné, pokud jste si uvědomili, že vaše Sahasráry se otevírají a že v této Sahasráře sídlí čistota, nikoliv všechny ty malé věci, se kterými si děláte starosti. Někteří lidé se pokoušejí Sahadža jógu využívat, myslí si, že jim bude lépe, že mohou mít pomoc od druhých. Nic takového. Sami si můžete pomoci, žádnou pomoc nepotřebujete. Naopak, musíte pomáhat ostatním. Není třeba očekávat žádnou pomoc od kohokoliv. Podívejte se na Mne – jsem jen obyčejná žena z domácnosti, a jak to po celém světě pracuje. Čím? Pouze silou lásky. Jediná potíž je v tom, že Já svou sílu lásky umím používat, ale vy nevíte, jak ji užívat. To je jediný problém. Pokud chcete užívat sílu lásky, můžete ji rozvinout v meditaci. Díky ní lidi můžete zaujmout. Díky ní můžete porozumět. Jejich problém je, že oni sahadžajogíny nejsou, nejsou lidmi, kteří mají požehnání nebo spojení s Božským. Představte si, jste připojeni k Božskému.

A Božské je taková velká věc, která stvořila celý tento vesmír, stvořila vás a učinila všechna velká díla. Tak, kdo jste vy? Jste nedílnou součástí této Božské síly, tak proč naší Božské síly v sobě plně nevyužíváte s láskou a porozuměním, abyste v sobě tuto moudrost rozvinuli? To je to, co si máme sami sobě říct: „My jsme realizované duše.“ Takový člověk je někdo, zvláštní osobnost, velmi speciální. Na tomto světě bylo velmi málo realizovaných duší, ale teď jich máme tolik – vidím je. Ale stále, pokud chybí, jsou zde nějaké problémy kvůli našemu egu. Neměli bychom mít z něčeho ego. Všechno je pomíjivé – to, co pomíjivé není, je Božská láska, to, co pomíjivé není, je Božská osobnost. Po celou dobu vidíte světce a to vše, přestože jsou mrtví, lidé na ně vzpomínají. Připomíná se všechna jejich poezie. I když nemohli dělat tolik práce Sahasráry, nemohli dávat lidem realizaci, jsou stále kvůli své osobnosti uctíváni. A lidé vědí, že tito lidé udělali úžasné věci, zázračné věci. Stejným způsobem můžete vidět své vlastní zázraky a můžete vidět na vlastní oči, čeho jste schopni, protože nyní jste propojeni s Božským. To je jedna skutečnost, kterou byste měli vědět. Vždy, když je nebezpečí, když je problém, řeknete, že budete zachráněni. Bez pochyby bylo mnoho z vás zachráněno, ale stále to nestačí. Kvůli čemu jste byli zachráněni? Jaká je hodnota vašeho života? Proč žijete? Co se děje, proč vás Bůh zachránil, proč vám dal vše? Protože na tomto světě je tolik práce. Vy jste, řekla bych, bojovníci pravdy, vojáky dobra a všeho, co se má s velkou odvahou a pochopením udělat na sobě. Tedy to, co musíte udělat, je mít sebepoznání. Musíte sami sebe poznat. Musíte mít sebepoznání, kým jste. Pokud ho nemáte, nač je otevření Sahasráry? Sebepoznání vám nedá žádnou pýchu, nic takového, ale dává vám povinnost, co musíte udělat, co musíte vypracovat. Tato Sahadža jóga není pouze pro vás, ale vy jste pro celý svět – prosím, pokuste se porozumět. Někdy si myslíme, že Sahadža jóga je pro naše zdokonalení, pro naše dobré zdraví, toto, tamto. Tak tomu není. Je pro zdokonalení druhých. Svých sil, které zde jsou, nevyužíváte.

Jste stále zaměstnáni – dostávám dopisy, v kterých píšete, že: „Tohle je s námi v nepořádku, tohle je špatné s tímto…“ Chci říci, proč sami sebe nenapravíte? Když neumíte sami sebe napravit, jak můžete opravovat druhé? To je, jak to je. Řekla bych, že mohu vidět, že zde přichází jakési pochopení do vašeho porozumění, že jste velcí, že nejste obyčejnými lidmi. A to se musí procvičovat a musí se to užívat způsobem, že to ukáže, že jste sahadžajogíny. Nejste ničím méně, než nějaký súfí nebo nějaká realizovaná duše nebo nějaký svatý, ani v nejmenším. Ale máte síly, které oni neměli, kterých si nebyli vědomi, zatímco vy tyto síly máte. Snažte se pochopit, jaké máte síly. Ale když to pochopíte, neměli byste na to být pyšní, či tak nějak. Je to vaše práce, musíte ji dělat. Jste zde a budete se z toho radovat, protože to není s egem, to je práce bez ega. Pokud se vám to do této míry podaří, bude to velmi dobré. Nyní ego velice moc ustoupilo, musím říci, velmi moc. Slyším od lidí, že ego ustoupilo. Ale někdy jsou pořád dost legrační a připravení se hádat a to, či ono. Ale přes to všechno musím říci, že v tom co bylo v těchto letech vykonáno, lidé to vypracovali mezi sebou. Musíte na sebe dávat pozor a na vlastní oči vidět, jaké máte ego, jaké, proč jste tak egoističtí. Někteří lidé mají ego ze své země, někteří lidé – myslím si, že je to vše mýtus. Je to vše mýtus. Co na tom, mohli jste se narodit kdekoliv. Takže jste zrozeni v určité zemi, máte toto ego. A to je cosi, musím říci, za co se člověk musí stydět, protože vaše země, ať je jakákoli, si moc dobře nepočíná, není duchovně vybavená, tedy proč byste měli být na svou zemi pyšní? Když to vypracujete a oni se stanou duchovně vybavenými, pak samozřejmě můžete mít hrdost na svou zemi, ale vidím, že se tak neděje. A tak to musíte vyřešit. A jsem také šťastná, když vidím, že se toho nyní ze Sahadža jógy tolik rozšířilo. Rozšiřuje se to velmi rychle. Rozšiřuje se to v zemích, kde jsem to nikdy neočekávala. Takže na světě jsou lidé, kteří to chtějí mít. Chtějí mít svoji realizaci a chtějí vědět, co se nachází nad lidským životem. Už víc nechtějí marnit svůj život jako lidské bytosti, chtějí žít jako nadlidské bytosti, řekla bych, jako sahadžajogíni.

Takže je třeba vidět naše ego, máme ho vidět ve stavu svědka, jak funguje a jak se nás snaží zrazovat od směru správné cesty. V tomto bodě musíme být opatrní, protože je to poslední centrum, které se musí otevřít. Poté, když je zcela otevřené, jste zajedno s Božským a vaše vlastní problémy budou vyřešeny, protože tyto problémy jsou tak povrchní a nemají žádný smysl. Neustanou v žádné době, pokud to svou Sahasrárou nevypracujete. Je to velmi milé, že dnes je velmi zvláštní den se všemi těmi třemi hvězdami, které se sešly a je to zvláštní požehnání. Když vaše síly zesílí, všichni ti lidé, kteří jsou velmi zlí, kteří se pokoušejí uchvátit společnost se svými politickými nesmysly a vším tím, ti všichni zmizí. Nemají žádné síly, všichni zmizí. Tedy v první řadě bude pomáhat vaše povaha bez ega, každému to pomůže. Nechť vám všem Bůh žehná.