Guru Purnima Seminar: Nehmt eure Position ein Lodge Hill Centre, Pulborough (England)

H.H. Shri Mataji Nirmala Devi

Nehmt eure Position ein

Rede bei Lodge Hill Seminar, 23. September 1983, England

Zuerst sangen Sahaja Yogis das folgende Lied für Shri Mother:

Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)

Sarva bhi saraghi prabhu mayexari (2)

Purna jaya ji vachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)

Jagat vichere upakara sauv (2)

Parina jagu jag kachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)

Ithi nirdhana paratra jacha (2)

Sarva dhanacha sachari (2)

Bhaiyakayataya prabhu jachari (4)

Adhi vyadhi varana varati (2)

Paya asha purusha chari (2)  […]