“اهمیت برایتون” Brighton (England)

اهميت برايتون15/11/1979 لندن خود اين نام خيلي زيباست: برايتون (به معناي روشن کردن و درخشندگي). اينجا بايد همة کشور را روشن کند. من پيش از اين دوبار اينجا بوده‌ام و هميشه حس کردم که اگر در اينجا فرصتي به من داده شود، مي‌توانيم ساهاجايوگا را در ابعاد بسيار وسيعي شروع کنيم، و مي‌تواند… يک روز… اينجا تبديل به يک زيارتگاه شود. ارتعاشات در برايتون قاطي هستند. اينجا دريا داريد. همچنين مادر زمين در اينجا اهميت ويژه‌اي دارد، ولي وقتي که چيز الهي شروع به تجلي خود مي‌کنند، شيطان هم با ظاهري مبدل مي‌آيند، و در آن محل جمع مي‌شوند و شروع به جنگيدن مي‌کنند… جنگ با خداوند و الوهيت، و به همين دليل است که ارتعاشات را در برايتون خيلي درهم و آميخته حس مي‌کنم. اما در كل جاي خيلي خوبي است و ساهاجايوگا مي‌تواند در آن پيشرفت کند.حتماً دربارة ساهاجايوگا با شما صحبت کرده‌اند. «ساها» يعني «با»، «جا» يعني «متولد شده با شما». اين همان يوگا يا يگانگي با خداوند است که در جستجويش هستيد، كه با شما متولد شده است. در درون شماست. همه گفته‌اند: “خدا را در درونتان جستجو کنيد.” حتي مسيح گفت: “او را در درونتان جستجو کنيد.” اين بدان معناست که بايد جستجو كنيد… اين آزادي شماست… كه نمي‌تواند مورد سؤال قرار گيرد. بايد آن را درخواست كنيد، مثلاً اگر خدا مي‌توانست در اين مرحله از آگاهي انسان، شما را به سطح آگاهي بالاتري ببرد… بدون اينکه خودتان وارد ماجرا شويد… و بدون اينكه آزاديتان وارد ماجرا شود… مدت‌ها پيش اين کار را کرده بود. Read More …