سخنرانی‌های شری ماتاجی نیرمالا دوی

(45)

Key to Event Types

  • - audio
  • - video
  • - improved video
  • - FA subtitles
  • - live translation
  • XX' - talk duration
  • - text status