پوجای شری آدی شاکتی ۱۹۸۲ Cowley Manor, Cheltenham (England)

پوجای آدی شاکتی، ۱ آگوست 1982، چلتنهام، انگلیس  شری ماتاجی: آمریکایی‌ها آمده‌اند؟ آنها که پوجا کرد‌ه‌اند، آیا آمده‌اند؟ ساهاجایوگی: بله مادر. شری ماتاجی: اینجا هستند؟ ساهاجایوگی: بله. شری ماتاجی: آنها اینجا هستند. پس خوب است. و در این مراکز جدید، آیا با پوجا جایی را افتتاح کرده‌اید؟ ساهاجایوگینی: بله مادر. شری ماتاجی: نه، مرکز شما خوب است، درباره انگلستان می‌پرسم. وارن: از تمام مراکز انگلیس؟ آیا فرد جدیدی اینجا هست؟ شری ماتاجی: چلتنهام مثلا. آلن کجاست؟ از او بپرسید. وارن: همین الان یک دقیقه بیرون رفت. از تمام مراکز انگلیس، آیا فرد جدیدی اینجا هست، همین الان؟ شری ماتاجی: اگر پوجا را برایشان توضیح داده‌اید مهم نیست، ولی اگر هیچ‌وقت پوجا را برایشان توضیح نداده‌اید، پس باید مراقب باشید. به خاطر مصلحت خودشان. متاسفم که مجبور شدم این را بگویم، چون دیروز جمعیت خیلی زیاد بود، طوری که حتی نمی‌توانستم صحبت کنم، و بالا آوردن کندالینی مثل این بود که بخواهی صد تا الاغ را روی سرت بلند کنی، خیلی سخت بود. و همه این افراد خام، نه خود استفاده می‌کنند و نه اجازه استفاده به دیگران می‌دهند، آنها  بهره‌ای نمی‌برند و نمی‌گذارند بقیه هم بهره‌مند شوند. آنها قبل از برنامه، قبل از شروع جلسه، مخصوصا قبل از شروع پوجا جر و بحث می‌کنند. چون نمی‌خواهند از ثمره پوجا لذت ببرید. آنها توجه شما را خراب می‌کنند، آنها جدل می‌کنند، جر و بحث می‌کنند. لطفا بنشینید. ساهاجایوگا چه چیزی برای بحث دارد؟ شما باید جذب کنید، نکته این است که شما باید جذب کنید. چیزی برای جر و بحث وجود Read More …