پوجای شری اکادشا رودرا، “رودرا، قدرت نابودگر شری شیوا” Como (Italy)

پوجای شری اکادشارودرا، کومو، ایتالیا، 16 سپتامبر ۱۹۸۴ امروز ما نوع خاصی از پوجا را انجام میدهیم که به افتخار “اکادشارودرا” برگزار می‌شود. رودرا قدرت ویرانگر شیوا، قدرت ویرانگر روح است. حال، قدرتی که سرشت اوست، بخشش است. او می‌بخشد چون ما انسان هستیم، ما دچار اشتباه می‌شویم، ما کارهای نادرست می‌کنیم، ما وسوسه می‌شویم. توجه ما خراب شده است. بنابر این او ما را می‌بخشد. او همچنین ما را می‌بخشد، وقتی به پاکدامنی‌مان صدمه بزنیم، کارهای غیر اخلاقی انجام ‌دهیم، دزدی ‌کنیم، کارهایی بر ضد خدا انجام ‌دهیم، بر علیه او صحبت ‌کنیم. همچنین او سطحی‌نگری‌ها، حسادت‌ها، شهوت ما، خشونت ما را می‌بخشد. همچنین او وابستگی‌های ما، حسادت‌های پیش پا افتاده ما را، خساست‌ها و نیز انحصار‌طلبی ما را می‌بخشد. او رفتارهای ایگومحورانه ما و نیز دنباله‌روی‌ ما از چیزهای نادرست را می‌بخشد. ولی هر عملی یک عکس‌العملی دارد، و وقتی او می‌بخشد، آن را اعطای امتیاز خیلی بزرگی به شما در نظر می‌گیرد و آن عکس‌العمل در او به شکل خشم در می‌آید، بر ضد آن کسانی که بخشیده شده‌اند، سعی دارند اشتباه بزرگتری را مرتکب شوند. به خصوص بعد از گرفتن خودآگاهی، چون چنین رحمت عظیم خودآگاهی وجود دارد، شما نور را دریافت کرده‌اید و در آن نور اگر مار را نگه‌دارید، آن‌وقت خشم او شعله‌ور می‌شود، چون او می‌بیند شما چقدر احمق بوده‌اید. منظورم این است که به خصوص بعد از خودآگاهی، او خیلی حساس می‌شود، نسبت به کسانی که بخشیده می‌شوند و چنین چیز عظیمی چون خودآگاهی را دریافت می‌کنند، با این وجود مرتکب خطا Read More …