پوجای حضرت فاطمه، “اصل نابی چپ” Saint-George (Switzerland)

پوجای حضرت فاطمه سن ژرژ، سوئیس، 14 آگوست 1988 امروز جمع شده ایم تا پوجای حضرت فاطمه را که سمبل گروهالاکشمی بود انجام دهیم و بنابراین می خواهیم پوجای اصل گروهالاکشمی را درون خود داشته باشیم. همان‌طور که یک خانم خانه باید تمام کارهایش را انجام دهد، همه کارهای خانه را و بعد به حمام برود، به همین ترتیب امروز صبح باید کارهای زیادی انجام می‌دادم و بعد می‌توانستم برای پوجای شما بیایم، چون امروز کارهای خانم خانه زیاد بود بنابراین من مجبور شدم آنها را مانند یک خانم خانه خوب تمام کنم. باید توجه داشت که اصل گروهالاکشمی توسط خداوند تکامل و پیشرفت داده شده است، این یک مخلوق بشر نیست و همان‌طور که می‌دانید در نابی چپ قرار دارد. گروهالاکشمی کسی است که در زندگی فاطمه تجلی می‌یابد که دختر حضرت محمد بود. حال او همیشه در یک خویشاوندی با یک گورو متولد می‌شود، که همراه با پاکی و معصومیت است. بنابراین او به شکل خواهر می‌آید یا به عنوان یک دختر می‌آید. حالا زیبایی زندگی فاطمه این است که بعد از فوت حضرت محمد، طبق معمول، متعصبینی بودند که فکر می‌کردند می‌توانند مذهب را در دست خود بگیرند. و می توانند از آن چیزی بسیار تعصبی درست کنند. و توجه زیادی به تعالی فرد نمی‌شد. حتی حضرت محمد نیز داماد خود را به شکل‌های مختلف توصیف کرده است. و او تنها کسی است –  یا اینکارنیشن دیگری از براهمادواست – که بر زمین آمد. علی بر زمین آمد، او اینکارنیشن براهمادوا بود و اینکارنیشن دیگر او سوپاندوا Read More …