“برنامه عمومی نیویورک، آمریکا، “شما یک شخصیت روحانی هستید New York Society for Ethical Culture, New York City (United States)

شما یک شخصیت روحانی هستید. برنامه عمومی، نیویورک 22 آگوست 2002 من به همه جستجوگران حقيقت تعظيم می‌کنم.  در واقع همه ما در جستجوی حقيقت هستيم، بسیاری از ما. ولی تا به حال افراد زیادی نتوانستند آن را بیابند و گم شده‌اند. اما حقیقت چیست؟ حقیقت در مورد وجود شما چیست؟ حقيقت اين است که شما اين جسم نيستيد، شما اين احساسات نيستيد، پس شما چه هستيد؟ شما روح هستيد. تمام مقدسین و اینکارنیشن‌های بزرگ گفته‌اند که شما روح هستيد و چیزی که در صدد یافتن آن هستیم، خود واقعی‌مان است. ما به دنبال چنین پژوهشی در مورد خود هستیم. ما همچنین به واسطه‌ی افراد گمراه، اشتباهات زيادی مرتکب شده‌ايم، اما باید بگویم که تمهید از پیش ساخته‌ای در درون همه ما، تک تک شما وجود دارد که شما را به آن خویشتن خواهد رساند، که به شما آن خودآگاهی را خواهد داد. بسیار جای تعجب است که کسی تا به حال در مورد کندالينی صحبت نکرده است. قدرتی درون همه شما وجود دارد که کندالينی است، که انرژی سه دور و نيم پیچیده‌ای است که در داخل یا بهتر است بگویم در پشت استخوان مثلثی شکل‌تان قرار گرفته است، یا داخل آن است و منتظر لحظه‌ای است که بتواند بيدار شود و از مراکز مختلف عبور کند، تا ملاج سرتان را باز کند. و به این ترتیب شما خودآگاهی خود را دریافت می‌کنید، که خروج نسيم خنک را از ملاج سرتان احساس مي‌کنيد. اين یک اتفاق واقعی است. سخنرانی من يا مطالعه يا هر چيز ديگری نيست. این امری Read More …