پوجای شری گانشا، “تثبیت اصول شری گانشا” YMCA – Camp Marston, San Diego (United States)

پوجای شری گانشا، “تثبیت اصول شری گانشا” سن‌دیه‌گو، آمریکا، 7 سپتامبر 1986 امروز در سرزمین شری کریشنا داریم تولد شری گانش را جشن می‌گیریم. این امری بسیار بی‌سابقه و بسیار پرارزش است، که شما قرار است تولد پسر شری کریشنا را در سرزمین خودش جشن بگیرید. می‌دانید که شری گانشا به شکل ماهاویشنو بر زمین آمد و او پسر رادها بود که به صورت حضرت عیسی مسیح جسم گرفت. پس امروز با جشن گرفتن این زادروز، شما متوجه این بزرگ‌ترین حقیقت می‌شوید که حضرت عیسی مسیح، پسر شری کریشنا بود. داستانی دراین باره هست؛ اگر “دوی ماهاتمیام” را بخوانید، چگونه این کودک ازلی، شکل یک تخم به خود گرفت و نیمی از آن به شکل شری گانشا باقی ماند و نیمی از آن ماهاویشنو شد. در فرآیند تکاملی تمام این حوادث کهن ضبط شده است. ولی امروز من بسیار خشنودم که در سطح انسانی مردم درک کرده‌اند مسیح، اینکارنیشن حضرت گانشا است. او کودک جاودانه است. اما وقتی به شکل مسیح آمد، به صورت پسر شری کریشنا آمد. ولی وقتی پروتی، شری گانشا را آفرید، او پسر پروتی به تنهایی بود. پدری وجود نداشت. پروتی خود می‌خواست فرزندی برای خودش داشته باشد. فرشتگانی بودند که یا سرسپرده ویشنو بودند یا شیوا. مثل گاناهایی که فقط وقف شیوا بودند. پس پروَتی پسری برای شخص خودش می‌خواست كه بتواند قدرت او را در زمین منتشر کند. پس در وهله اول، كه شاكتی، جهان را آفرید و ساداشيوا داشت آفرینش خود را تماشا می‌کرد، اولين چيزی كه بر زمين آفريد، پاكی بود و Read More …