Diwali Puja, The Need for Sincerity Los Angeles (United States)

2003.11.09 Diwali Puja, Los Angeles, USA
2003 سخنرانی شری ماتاجی در پوجای دیوالی

امروز، روز بزرگ دیوالی است. بھ این معنی کھ امروز روز بزرگی است، نور قلبھای شما با ھم است،
تا نور بزرگتري را برای جھان بسازد تا در جھت درست حرکت کند. این روز لذت بزرگ است، و
کسانی کھ بھ آن بپیوندند نیز لذت بزرگی را گسترش می دھند.
اما آن طور کھ می گویند، مشکلات وجود دارد، اما برای ما مشکلی وجود ندارد، زیرا ھیچ تاریکی
وجود ندارد. […]

Diwali Puja Tivoli (Italy)

پوجای دیوالی، 17 نوامبر 1985، رُم ، ایتالیا
امروز اینجا جمع شده‌ایم که دیوالی را جشن بگیریم، دیپاوالی را. در واقع فقط بعد از این که ساهاجایوگا شروع شد، دیوالی راستین دارد شکل می‌گیرد. ما چراغ‌های زیبای بسیاری داشتیم و روغن‌ زیادی که بسوزانیم، اما شعله‌ای نبود که دیپاها را روشن کند و آنچه شما “فتیله” می‌نامید و هندی‌ها “باتی” می‌نامند، شبیه کندالینی شما است. پس کندالینی باید با شعله تماس می‌یافت، چراغ‌های زیبا همه بی‌‌فایده و بی‌هدف و بیهوده بودند؛ و این رحمت بزرگ زمانه جدید است، که چراغ‌های بسیار زیادی روشن شده‌اند و ما داریم دیپاوالی قلب انسان‌ها را جشن می‌گیریم. […]