Samarpan

Mumbai (India)

Transcript PDF (Hindi Transcript)
Send Feedback
Share

1977-01-08 Samarpan: Kuch bhi nahi karnahai (Surrender)