Gudi Padwa, Meditation in thoughtless awareness

New Delhi (India)

1976-03-30 Gudi Padwa, Meditation In Thoughtless Awareness New Delhi, India, 31' Download subtitles: EN,ES,FI,FR,LT,PL,PT,RO,RU,SK,TR,UK,ZH-HANS,ZH-HANT (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Gudi Padwa, „Meditation in thoughtless awareness“. Delhi (India), 30 March 1976.

Mes negalime medituoti, galime tik būti meditacijoje.

Kai sakome, kad ketiname medituoti, tai neturi jokios reikšmės. Mes turime būti meditacijoje. Jūs esate namo viduje arba išorėje. Negalite būti namo viduje ir tuo pat metu sakyti: „Esu išorėje.“ Arba kai esate išorėje, negalite sakyti: „Dabar esu viduje“. Tokiu pačiu būdu judate trijose savo gyvenimo dimensijose: emocinėje, fizinėje ir protinėje. Jūs nesate savo viduje. Kai esate savo viduje, patenkate į bemintę būseną. Esate ne tik ten, bet visur, nes tai yra vieta, tai taškas, kuriame tampate iš tikrųjų visatiniu… Čia jūs susijungiate su pagrindine priežastimi, su Šakti, su energija, kuri prasiskverbia į kiekvieną dalelę, kuri yra materija, į kiekvieną mintį, kuri yra emocija, į kiekvieną planavimą ar galvojimą apie visą pasaulį. Prasiskverbiate į visus elementus, kurie sukūrė nuostabią žemę. Prasiskverbiate į žemę, prasiskverbiate į „Akašą“ [dangų, eterį], į „tedžą“ [šviesą], į garsą.

Bet jūsų judėjimas yra labai lėtas. Tada sakote: „Aš medituoju“, tai reiškia, kad jūs judate link susiliejimo su Visatos būtimi. Bet jūs patys nejudate, tik nusiimate naštą, kad taptumėte laisvi nuo daiktų naštos, kuri trukdo judėti. Kai esat meditacijoje, turite sau leisti būti beminčiam suvokime. Čia pati Viršsąmonė, pati Ačitana jumis pasirūpins. Pradėsite kilti dėl Ačitanos jėgos. Viršsąmonė visa tai išspręs. Ji nuves jus ten, kur norės, kad eitumėte. Būkite beminčiame suvokime nuolat. Bandykite išlaikyti beminčio suvokimo būseną, kiek galite.

Kai esate beminčio suvokimo būsenoje, turite žinoti, kad tuo metu patenkate į Dievo karalystę, ir Jo žmonės, jo susitarimai, Jo sąmonė rūpinsis jumis. Net tada, kai duodate vibracijų kitiems žmonėms, pastebėjau, nesate beminčiame suvokime. Jei duosite vibracijų būdami beminčiame suvokime, jūs niekuo neužsiteršite, nes visa, kas į jus įeina, visos materialinės problemos, kurios pradeda kamuoti, atsiranda, kai esate tose trijose dimensijose. Dėl Sahadža jogos atvėrėte savo būties vartus. Įžengėte į savo pačių karalystę, bet jūs ten neišsilaikote. Iš ten išeinate, tada vėl grįžtate ir įsitvirtinate – nesvarbu. Nenusivilkite ir nenusiminkite dėl to. Žinote, žmonės dirbo tūkstančius metų ir nesugebėjo atskirti savęs nuo savęs. Tik jūs, žmonės, Sahadža jogai, esate sukurti pagal Šri Ganėšos pavyzdį, esate tokie galingi, kad galite suteikti pažadinimą ir realizaciją kitiems. Net jei užsiteršiate, matote, kad turite galių.

Net jei jaučiate, kad neteka vibracijos, žinote, kad turite galių. Galite duoti kitiems realizaciją. Jums esant, žmonės gauna realizaciją. Bet turite pilnai tapti ta galia. Įsivaizduokime, kad kas nors sugedo jūsų automobilyje. Bet kol jis juda, viskas gerai. Turite tai sutvarkyti. Nuolat turite tvarkytis su savo nuotaikomis, kurios kyla dėl mūsų pačių kvailumo, geismo, godumo, daugybės klaidingų susitapatinimų, kuriuos nešiojamės kartu. Turime sutelkti visą dėmesį į savo silpnybes, o ne į savo pasiekimus. Jei žinome savo silpnąsias vietas, geriau, tikrai geriau perplauksime visa tai.

Įsivaizduokite, kad laive yra skylė, per ją skverbiasi vanduo. Visas įgulos, personalo ir kapitono dėmesys nukreiptas į skylę, iš kur veržiasi vanduo. Lygiai taip jūs turite būti stebėtojo pozicijoje. Yra tiek daug spąstų Sahadža jogams, aš mačiau. Aišku, nors praeities jau nebėra, net ir ji gali būti įveikta, net ir ji gali būti įveikta. Dabartyje praeities šešėliai taip pat veikia. Pavyzdžiui, kai sėdite grupėje, esate susiję vieni su kitais. Tie, kurie yra įsitraukę į bet kokius santykius su kitais, turėtų žinoti, kad toks įsitraukimas nepadės pasiekti individualaus augimo. Visi auga individualiai, nors kolektyve susiję vieni su kitais ir bendraujate vieni su kitais, bet augimas yra individualus, absoliučiai individualus. Taigi nesvarbu, tai jūsų sūnus, brolis, sesuo, žmona, draugas, turite prisiminti, kad nesate atsakingi už jų augimą.

Negalite jiems padėti augti. Tik Motinos malonė ir jų pačių noras, jų pačių pastangos atsisakyti visko, kas patenka į tas tris dimensijas, gali jiems padėti. Taigi, vos tik kyla tokio pobūdžio mintis, turite žinoti, kad pilnai dar nepasiekėte beminčio suvokimo, todėl tebeturite problemų, kurios yra trijų dimensijų. Kartais Sahadža jogas gali pastebėti, kad emocija ateina į jo protą. Tai bus prislėgtos nuotaikos ar nusivylimo emocija ir jis pradės bjaurėtis savimi ar kitais. Abu dalykai yra vienodi. Esu mačiusi Sahadža jogų, kurie buvo labai pasibjaurėję kitais. Neturėtų būti užsitęsusio pasibjaurėjimo. Aišku, trumpam galite pajausti pasibjaurėjimą. Tai pereinamasis tarpsnis.

Arba galite būti pasibjaurėję savimi – tai taip pat gali būti pereinamasis tarpsnis. Bet jei to labai norėsite ar tvirtai laikysitės to, tai reiškia, kad kuriate sau sąlygotumus, reiškia, kad nesate beminčiame suvokime, reiškia, kad esate savo praeityje, paverčiate savo praeitį svarmeniu ant galvos. Dabartyje viskas greitai pralekia. Viskas greitai pralekia, kas nėra amžina. Dabartyje išlieka tai, kas amžina, visa kita dingsta. Tai tarsi tekanti upė, kuri niekur nesustoja. Bet tekanti upė yra amžina. Visi kiti dalykai yra kintantys. Jei vadovaujatės amžinybės principu, visa, kas nėra amžina, kinta ir dingsta, pamažu išnyksta ir nebeegzistuoja. Mes turime pajausti savo pačių orumą, savo pačių esmę.

Visų pirma visi Sahadža jogai yra išrinktieji. Jie yra žmonės, išrinkti Dievo. Delio mieste gyvena tūkstančiai žmonių. Pasaulyje tiek žmonių, kad kenčiame dėl didelės populiacijos, o Sahadža jogoje vos keli žmonės. Ir kai esate išrinkti pirmieji, turite suvokti, kad esate pagrindas. Jūs esate akmenys, kurie turi būti sudėti, turite būti stiprūs, pakantūs štai kodėl svarbu, kad visi, kurių yra vos keli, esate pirmosios lempos, kurios įžiebs kitas lempas visame pasaulyje, jūs turite mėgautis amžinybės stiprybe, dieviškosios meilės galia, Visatos galia, kuri ir esate jūs. Štai kas yra meditacija. Kai Sahadža jogai manęs klausia: „Ką turėtume padaryti dėl meditacijos?“ Būkite bemintėje būsenoje, tik tiek. Nieko nereikia daryti. Tuo metu ne tik judate tikslo link, o viršsąmonė tuo metu jumis rūpinasi, ne tik tai, tuo metu taip pat skleidžiate pirmą kartą Dieviškumą gamtai, aplinkai, kitiems žmonėms, kurie yra Visatos mastu sujungti su jumis.

Tiesiog esame pripratę prie to, kad reikia ką nors daryti, todėl ir pradedame daryti. Meditacija yra labiausiai Sahadža metodas. Taip pat turime maldas ir pudžą. Maldos taip pat, jei jos yra sakomos nuoširdžiai, su didžiausiu atsidavimu, ir prašoma to, kas amžina, tada tai bus išpildyta. Tiesiog prašykite to, o visa kita vyks palaipsniui. Visi Sahadža jogai turi problemą. Jie turi problemų dėl savo praeities, dėl savo ateities siekių. Kai turite problemų, Sahadža jogoje išmokote, kaip jas įveikti. Yra tiek daug metodų, kitokių nei meditacija, jūs kuo puikiausiai juos žinote, turite žinoti, kokia čakra, kur yra Kundalini. Taigi, jei Kundalini sustojo ties tam tikra čakra, kuri neveikia, neturėtumėte dėl to nusivilti.

Tarkim, jūsų instrumentas ar automobilis sugedo kelyje, kokia nauda iš jūsų nusivylimo? Turite išmanyti mechanizmą. Turite tapti geru specialistu, tada puikiai su tuo susitvarkysite. Visos Sahadža jogos technikos turi būti išmoktos ir įvaldytos. To galite išmokti tik duodami kitiems ir mokytis iš jų ir savęs koregavimo. Nėra dėl ko nusivilti – tai blogiausia. Jei nusiviliate ir nuliūstate dėl savęs, tada tai tampa problema. Turite juoktis iš savęs, iš savo mechanizmo, kuris neveikia. Kai pradedate tapatintis su savo instrumentu, nesate tai. Jūs nesate čakros, nesate skirtingi kanalai.

Jūs esate suvokimas, esate energija, esate Kundalini. Taigi nereikia jaudintis dėl to, kas negerai. Jei nėra, galite tai išspręsti. Štai dabar dingo šviesa. Jei šviesa dingo dėl elektros gedimo, tai jau rimta problema, tačiau jei šviesa dingo, nes perdegė lemputė, galite ją pakeisti, galite tai padaryti. Taigi nėra dėl ko nerimauti, jei čakros yra sugadintos. Nerimauti, nusivilti savimi – netinkamas požiūris Sahadža jogoje. Sahadža kitoje terminologijoje taip pat reiškia paprastą dalyką. Sahadža reiškia būti Sahadža, galiu pasakyti, ką Tulsidas yra pasakęs: „Džaise rakha hu taise hi rahu“ [Laikykite mane, kokiu norite]. Tokio tipo požiūris sutelkia dėmesį į vidų, nes išorėje jis paliekamas vienas, šunims, paliekamas vienas.

Mes nesijaudiname dėl išorinių dalykų – „Kokiu mane laikysi, toks ir būsiu“. Ir nustebsite, viskas pavyks kuo puikiausiai. Netgi kartais galite pradėti jausti: „Turiu nuvykti į tam tikrą vietą“, „Turiu išmokti šį badžaną“, „Turi padaryti tuos darbus“, bet kartais nepadaroma. Kartais per klaidą tai, ko norite, nebūna padaryta. Turite tai priimti kaip Dievo valios apraišką. Taip nori Jis. Viskas gerai. Toks yra Dievo noras, ir dabar esate išvien su Jo noru. Esate čia, kad praneštumėte apie Dievo norą visam pasauliui. Jei šiame etape pradedate reikšti savo asmeninius norus ir idėjas apie save, kada tapsite Dievo noru?

Tas „aš“ turi dingti. Štai kas yra meditacija, kai daugiau nebesate „aš“, o tampate „jūs“. Kabiras parašė nuostabią poemą apie tai, kad, kai ožka yra gyva ir spardosi, ji bliauna: „Mai, mai“, t. y. „Aš, aš“, o, kai ji miršta, jos žarnos paverčiamos stygomis, ir kai kurie šventieji pritvirtina jas prie tutari – tokio muzikos instrumento, kurį jie vadina ir ektari [viena styga]. Jie įtempia ją pirštais ir tada ši skleidžia garsą: „Tuhi, tuhi, tuhi“, tai reiškia: „Tu esi, Tu esi, Tu esi“. Štai kaip turime numirti ir atgimti. Jūs jau atgimėte, bet Sahadža joga, kaip esu sakiusi, yra khir [pasaldintas indiškas pienas], arba galima tai vadinti saldžiu patiekalu, pagamintu nedegtame puode: „Kače ghade ki khir hai“ [khir, pagamintas moliniame puode]. Taigi nedegto puodo molis taip pat susimaišo. Bet jūsų dėmesys gali būti nukreiptas į khir su pienu ir atmesti viską, kas yra purvas nuo nedegto puodo. Toks atskyrimas yra spontaniškas.

Jis yra ten. Jūs jį gavote – savirealizaciją. Galite jausti save. Žinote, kad nesate tai. Pradedate kalbėti apie savo čakras tokiu pačiu principu. Bet vienintelis dalykas, vienintelė problema ar trūkumas Sahadža joge – nors jis yra ten, jo dėmesys sutelktas į išorę. Tai vienintelis trūkumas. Jei dėmesį sutelktumėte… Kaip sutelkti? Tai ir yra esmė. Tai yra pirmiausia.

Jei klausiate: „Kaip sutelkti?“, vadinasi, įsipainiojote į tris dimensijas. Jums nereikia nieko sutelkti. Jis jau ten! Jei jūsų dėmesys yra išorėje, tada galėčiau pasakyti: „Ne, tavo dėmesys turi krypti į vidų. Jo dar nėra ten.“ Bet jis jau ten. Jūs sėdite čia. Aš sėdžiu čia, bet mano dėmesys išorėje. Aš tiesiog turiu pajausti save, kur esu, tik tiek. Kai kurie tai pajautė, kai kurie tai pasiekė. Jūs žinote, kad tarp jūsų yra keli, kurie pakilo labai aukštai.

Kitas metodas, kurį naudojame, yra pudža. Atradau, kad tai labai gerai veikia žmones, nes tai patenkina daugybę praeities įpročių, kad jaustumėte, jog ką nors dėl to darote. Pradedate duoti, ką manote, kad Dievas jums davė – palaiminimus. Ir Riši, ir Muni [išminčiai] išsiaiškino tai, jie labai protingi žmonės, išsiaiškino, kaip pamaloninti Dievybes, kaip pamaloninti Motiną. Taigi jie jums pasakė, pasakė netgi šiame mano gyvenime, kaip Ją pamaloninti. Jie sako: „Ji yra Stutiprija“ tai reiškia „Jai patinka šlovinimas“. Taip nėra. Bet kai šlovinate ką nors iš visos širdies, tai reiškia, kad jūs tai priimate, tą akimirką čakrose pradeda gamintis energija, kuri jus išsviedžia, iššauna į Dievo karalystę. Taigi šie pudžos, maldos ir mantrų metodai buvo sugalvoti ir atrasti didžių Sahadža jogos mąstytojų, didžių Sahadža jogos meistrų. Ir tai yra pastanga, arba, galite sakyti, pastangos be pastangų tų Sahadža jogų, kurie priverčia Mano kūną skleisti vibracijas, ištraukia pačią esmę iš Mano kūno, sakyčiau.

Jie daro, tai vyksta, pats Dievas pasireiškia per šį ribotą būvį. Tai tiesiog veikia, esu mačius, visa tai veikia labai gerai, bet jūs turbūt žinote, kad po pudžos Aš jaučiuosi truputį pavargusi, nes jei negalite priimti tos energijos, Man norisi miego ir atsikratyti perteklinių vibracijų per „sušupti“ [gilų miegą], pasineriant į Dieviškąją būseną. Jei galite priimti, kad ir ką Aš skleidžiu, būdami balanse per pudžą, tada tai labiau padeda. Tai reiškia, kai darote pudžą, priimkite tai. Būkite bemintėje būsenoje, kai darote pudžą, pilnai susikoncentruokite priimti. Bet kol vyksta pudža, žmonės kalbasi. Mačiau, kaip jie pradeda vaikštinėti. Nežinau, kaip paaiškinti! Tai metas, kuomet kai kas pradeda išsiskirti – nektaras, ir jums tereikia tai priimti visiškai atsidavus. Tai išsiskiria.

Jei jaučiate Mano čakrų vibracijas tuo metu, atrasite, kad net mažiausi ratukai Mano kūne pradeda judėti skirtingose vietose, skirtingu greičiu, skirtingose dimensijose. Iš tikrųjų nežinau, kaip paaiškinti, bet tai sukuria melodiją. Priimate ir tai sukuria melodiją, kuri individualiai tinka kiekvienam. Kai jūs tai priimate, tai iššauna jus į begalybės būseną. Taigi pudžos metu žinokite, kad jūsų dėmesys turi būti nukreiptas į priėmimą. Šiandien labai didi diena kartu su Naujaisiais metais. Po dvejų metų nuo šios dienos prasidės Satja Juga. Tai nuostabi diena dėl daugelio dalykų, po to švenčiamos devynios dienos dėl Motinos atgimimo. Tai yra data, nuo kurios pradėjo kalendorių mano protėviai, ir tada jie suvokė, kad tai diena, kai Motina pradėjo savo kūrimą. Tai diena, kai Ji sukūrė Ganėšą, pradėjo nuo Jo.

„Utpati“ stadijoje [pirmoji stadija, atsiradimas] šią dieną Ji pradėjo savo darbą. Ir štai kodėl jie šią dieną padarė pirma, nes laikas prasidėjo nuo šios dienos jau labai seniai. Štai kodėl ši data yra tokia svarbi, jei peržengsite šią datą, pateksite anapus laiko. Jūs turite palypėti ant šios datos ir patekti anapus. Turite palypėti ant savo dharmos, ant savo religijos ir pakilti – „dharmatit“. Jūs turite tapti tomis trimis gunomis ir patekti anapus – „gunatit“. Jūs esate jos visos trys. Bet žingsniai, kuriuos žengiate, turi būti tvirti, ir tie, kuriais peržengiate, turi būti tvirti. Taigi, kai esate anapus, turite atitaisyti tuos žingsnius, kuriuos kažkaip žengėte, visa tai gali būti padaryta meditacija, pudža, maldomis. Bet visų svarbiausia, didžiausia pažanga pasiekta perteikiant Visatą per savo Visatos būtį.

Jūs visi turite skirti savo gyvenimą Sahadža jogai ir duoti vis daugiau. Tarp mūsų yra keli žmonės, kurie davė tiek daug, dėl to, žinoma, jie ir pasiekė daug. Jūs turite duoti, kalbėti apie tai, skleisti tai ir atvesti dar daugiau žmonių, kad jie galėtų tai gauti. Kitaip jie iškris iš evoliucijos procesų. Nėra laiko abejoti ar galvoti, nešvaistykite laiko šioms bevertėms veikloms. Jei vis dar turite abejonių, geriau visa tai meskite. Tai ypatingas laikas, kai pasineriate į procesą. Linkiu laimingų Naujųjų metų kelionei į dvasinį gyvenimą. Turite galvoti apie visus Sahadža jogus, kurie yra toli nuo mūsų, mūsų mintys turi būti pripildytos meilės jiems, jie turėtų jaustis palaiminti, nes visi esate palaiminti. Tikiuosi, kad šiomis ypatingomis dienomis, kai esu čia, jūs visiškai atsiduosite savo išsilaisvinimui iš tų keturių linijų, apie kurias jums pasakojau.

Kad ir kokia prasidėtų programa, priimkite tai Sahadž būdu. Neturėtumėte atkakliai laikytis tikslaus laiko, skaičiuoti jo. Kad ir kas ateina Sahadž būdu, priimkite tai. Telaimina jus Dievas.