Kaip medituoti

Mumbai (India)

1976-05-29 Dhyan Kaise Karein, How to Meditate (Translation from Hindi), 45' Download subtitles: EN,ET,FR,LT,PL,RU,TR,ZH-HANS (8)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

„Kaip medituoti“, Mumbajus, 1976 m. gegužės 29 d.

Jau sakiau Dadare, kaip Sahaža jogoje pirma pasiekiate Tadatmiją [vienybę su Dieviškumu].

Po Tadatmijos galite pasiekti Samipiją [artumą Dievui], tada Salokiją [draugystę su Dievu]. Tačiau pasiekus Tadatmiją, asmens interesai pasikeičia savaime. Vos pasiekęs Tadatmiją asmuo dėl savo potyrių jau nebenori grįžti atgal prie Salokijos ar Samipijos. Tai reiškia, kad kai vibracijos pradeda tekėti jūsų rankomis, kai pradedate jausti kito Kundalini ir galite pakelti kitų Kundalini, tada savo čita [dėmesiu] pradedate stebėti kito asmens Kundalini ir suprasti savąją. Atsiranda noras stebėti savo čakras ir suvokti kitų čakras. Jei pažiūrėsite į dangų, pamatysite, net jei debesuota, galite pamatyti daugybę Kundalini formų. Dabar jūsų dėmesys yra nukreiptas į Kundalini. Kad ir ką norėtumėte sužinoti apie Kundalini, kad ir ką pamatyti, kad ir ko trokštumėte, visa tai jums bus atskleista. Jūsų susidomėjimas Kundalini kyla ir visi kiti interesai išnyksta savaime. Pabandykite suvokti: kai suaugate, paliekate už savęs vaikystę, jumyse atsiranda suaugusiojo interesai: darbas, verslas, žmona, šeima, pradeda rūpėti tik šie dalykai, o vaikiški dingsta, sena patirtis išdyla ir dėmesys nukrypsta į naujas patirtis.

Arba bandykite suvokti taip: tarkim, asmuo iki šiol nesidomėjo muzika, kažkaip pradeda domėtis, pradeda domėtis klasikine muzika. Todėl jo nedžiugins joks neklasikinės muzikos koncertas. Jūsų būsena Sahadža jogoje turėtų būti panaši. Kalbant apie kitus įpročius ir pomėgius, jie palaipsniui įgyjami ir specialiai ugdomi, po to šie interesai giliai įsišaknija jumyse. Sahadža joga atliko praktiškai pilną jūsų transformaciją, pasiekėte naują sąmoningumą, dabar galite jausti vibracijas ir kitų Kundalini, galite duoti realizaciją daugybei žmonių, išgydėte tūkstančius, jumyse atsirado naujos galios, kurios maitina ir stiprina jus. Tačiau visa tai atliekant, iškyla vienas trūkumas – dėl to nesistengėte, viskas įvyko savaime, be pastangų. Tikėtina, kad tai priežastis, kodėl daugelio žmonių, gavusių vibracijų Sahadža jogoje ir pasiekusių aukštą lygį, net ir tada jų dėmesys nesusitelkia į Paramatmą, Atmą ar Kundalini, jis nuolat nukrypsta į netinkamus dalykus. Klausėte: „Ką reikėtų daryti gavus realizaciją?“ Gavę realizaciją turite pradėti duoti. Absoliučiai būtina duoti, gavus realizaciją, kitaip gavimas neturi prasmės. Duodami turėkite omenyje vieną smulkmeną: šis kūnas, protas [„manas“], intelektas [„buddhi“], t. y. visa asmenybė, kuria duodate šį neprilygstamą dalyką, pati asmenybė turi būti nuostabi, jūsų gyvenimas turi būti labai švarus.

Jame neturi būti jokių ligų. Jei sergate – turbūt čia yra daug Sahadža jogų, kurie serga… Prieš ateidami į Sahadža jogą turbūt norėjote, kad liga būtų išgydyta. Po kurio laiko dėmesys nebenukrypsta į ligą, pradedate sakyti: „Viskas susitvarkys, nesvarbu.“ Bet tai klaidingas požiūris. Kad ir kokią turėtumėte problemą, net ir mažą, galite išsigydyti uždėdami ranką ant tos vietos, galite išlaikyti savo fizinę pusę labai švarią. Nereikia nieko daug daryti, tiesiog medituokite, būkite švarūs, išlaikykite savo fizinę pusę švarią. Tačiau jau sakiau vieną svarbų dalyką: sakiau, kad kiekvienas atsikėlęs ryte turi eiti į dušą ir nusiprausti, Ttaip Sahadža jogams itin svarbu mirkyti kojas vandenyje bent 5 min. prieš miegą, nepaisant to, kaip stipriai evoliucionavote, net jei neužsiteršėte, nesvarbu. Turite mirkyti kojas vandenyje bent 5 min. Net aš kartais mirkau kojas – nors nėra būtina – kad mano Sahadža jogai perimtų įprotį. Tai labai geras įprotis.

Visi Sahadža jogai turi mirkyti kojas bent 5 min. kasdien. Visi Sahadža jogai turi uždegti žvakę (lampadą) prieš nuotrauką, uždėti „sindur“ [ant kaktos], įmerkti kojas į vandenį ir taip sėdėti atvertę ir nukreipę abu delnus į nuotrauką. Jei tai darysite, daugiau nei pusė problemų išsispręs savaime. Kad ir kas nutiktų, visiškai nesunku skirti 5 min. Visi turi taip sėdėti prieš miegą. Tai išvalys daugiau nei pusę to, kuo esate užsiteršę. Privalome keltis anksti ryte. Mūsų Sahadža joga – dieninė, o ne naktinė veikla. Taigi kiekvienas turi eiti miegoti anksti.

Neprašau eiti miegoti 6 val. vakaro, bet iki 10 val. visi privalo eiti miegoti. Neturėtumėte būti budrūs po 10 val. vakaro. Privalote keltis anksti. Ryte, vos tik anksti atsikėlę ir nusiprausę, turite sėsti ir medituoti. Ryte kiekvienas turi atsisėsti ir medituoti. Mūsų šalyje esame įpratę keltis anksti ryte, nusiprausti – nuo senų laikų, visa tai darėme visą savo gyvenimą. Taip visi Sahadža jogai privalo atsikelti anksti ir medituoti rytais.

Tai tiesiog įpročio susiformavimas. Esu mačiusi, kad daugeliui labai sunku atsikelti 4 ar 5 val. ryto. Tam yra priežastis. Išsamiai išanalizavau žmones. Analizė teikia daug džiaugsmo. Žmonės bėga nuo savęs ir reiškia nuomonę, nukreiptą prieš save. Gana įdomu stebėti, kaip jis teisinasi ir paverčia save pajuokos objektu. Kai kurie žmonės sako: „Motina, negalime anksti ryte atsikelti.“ Tada klausiu: „Kada nuėjote miegoti?“ „12 val. nakties.

Bet nusprendžiau, Motina, kad atsikelsiu 4 val. ryto.“ Tai neįmanoma. Turite vieną dieną nueiti miegoti anksti, o kitą anksti atsikelti. Tada turėtumėte tą dieną anksčiau užmigti. Tai praktikuokite 2–3 dienas ir kūnas prie to pripras. Kai atsikeliate anksti ryte, jūs imlesni. Ir ne tik: ankstyvą ryto valandą pasaulis be galo gražus… [mikrofono trukdžiai] Kalbant apie kūną, jau sakiau, kad kiekvienas turi medituoti ryte. Kaip medituoti? Pagalvokite, kaip medituoti anksti ryte. Pirmiausiai nusilenkite savo širdyje.

Tapkite nuolankūs. Jei kas nors galvoja, kad jau daug pasiekė ar tapo didžiu šventuoju, manykite, kad su juo baigta. Greitai jis išeis iš Sahadža jogos. Reikia paprašyti ir ramiai atsisėsti prieš nuotrauką atvertus delnus, labai nuolankiai reikia nusilenkti savo širdyje. Kelis kartus paprašyti atleidimo. Netgi tada reikia prašyti atleidimo: „Dieve, jei nusikaltau Tau, prašau, atleisk ir suteik meditaciją.“ Tada meldžiamės: „Atleidžiame visiems, kurie nuskriaudė, o jei mes ką nors nuskriaudėme, Viešpatie, prašome, atleisk mums.“ Taip širdis prisipildo tyrų emocijų ir galite panirti į meditaciją. Medituokite užsimerkę. Nė vienas neturėtų klausti, kiek minučių medituoti. Nedera klausti to. Nesvarbu, medituojate 5 ar 10 minučių.

5 ar 10 minučių kiekvienas turi medituoti išlaikydamas visą dėmesį. Nuolankiai nusilenkite ir medituokite. Prieš meditaciją būkite atidūs, prieš meditaciją padarykite bandaną vietai, kur ketinate sėsti medituoti. Pasidarykite bandaną sau, pasidarykite bandaną savo kūnui, 7 kartus padarykite bandaną savo kūnui, padarykite bandaną tai vietai, padarykite bandaną nuotraukai. Turi būti atlikta ne mechaniškai, kaip dauguma daro, o nuolankiai ir „šradha“ [pagarbiai], kiekvienas turi padaryti bandaną tarsi darytų pudžą. Ne visai kaip per pudžą – aukojant ir pan. Po to padarykite bandaną savo „manas“ [protui]. O kur yra „manas“? Manęs niekada neklausėte: „Motina, kur yra „manas“?“ „Manas“ yra čia. Prasideda nuo čia.

Svarbu, jei padarysite stiprų bandaną Višudhi ir Agija čakroms. „Manas“ [protui] turi būti padarytas bandanas. Darydami bandaną kartokite mintyse: „Dieve, leisk mums būti po Tavo bandanu ir te nenutinka nieko blogo.“ Nusilenkite itin nuolankiai. Tiesiog jauskite, kad esate stebėtojo būsenoje ir prie nieko neprisirišę. Tiesiog tapkite prie nieko neprisirišę ir medituokite. Jei praktikuosite kasdien, tai taps jūsų įpročiu. Su ypatinga „šradha“ kiekvienas turi medituoti anksti ryte, galbūt 10 minučių ar pusę valandos, nesvarbu. Kol medituojate, nejudinkite rankų. Tiesiog žiūrėkite į nuotrauką ir lėtai užsimerkite, kol medituojate, nejudinkite rankų. Jei jaučiate disbalansą kurioje nors čakroje, tai gali būti pašalinta vien nukreipus dėmesį į ją, nes, kaip sakiau, anksti ryte daugiau dieviškų vibracijų.

Išvalę čakras medituokite į savo Atma-tatvą. Nukreipkite dėmesį į savo Atmą [Dvasią]. Niekas neklausė: „Motina, kur yra Atma [Dvasia]?“ Atma yra širdyje, bet jos vieta – mūsų Sahasrara čakroje. Štai kodėl sakiau, kad nusilenkite savo širdyje, nukreipę dėmesį į savo Sahasrara, atsiduokite savo Atmai. Dėmesiu atsiduokite savo Dvasiai. Kokia Atma-tatvos esmė? Atma-tatva – tai tyrumas. Turėtume sakyti, visiškas Nirmal tyrumas. Sutelkite į tai dėmesį. Tai yra visiškas neprisirišimas, kai esate prie nieko neprisirišę.

Dėl savo prisirišimų esate toli nuo savo Dvasios. Medituokite į Atma-tatvą, ir ši Atma-tatva yra meilė. Medituokite į tai. Tai didinga – Atma-tatva yra meilė. Pasaulyje buvo daug religijų, bet nė viena negali apibūdinti meilės. Meilė neapibūdinama, meilė – tai energija, kuri sklinda per mūsų rankas. Tai „Četna“ sąmoningumas, kurį žmonės suvokia kaip sąmoningumą. Bet jie nežino, kad tai yra meilė. Jie suvokia sąmoningumą kaip bet kokią kitą energiją – kaip elektros energiją. Ne, Atma-tatva yra meilė.

Vien tik tardami žodį „meilė“, išsilaisvinate iš daugybės priklausomybių. Visa, kas netikra, neteisinga, yra prieš meilę. Net jei ką nors barate ir kalbate apie tiesą, jį mylite. Patys tampate meile [Prem], štai kodėl vien tik medituojant į Prem-tatvą galite pasiekti Atma-tatvą. Kol medituojate, nesusitapatinkite nė su viena mintimi. „Aš esu Prem-tatva, esu Atma-tatva. Esu visagalio Dievo energija“ – galite taip sakyti. Pasakę tai 2–3 kartus, turėtumėte pasijausti palaiminti, nes sakote tiesą, vibracijos pradeda tekėti jumis didžiule jėga. Dabar apie tai, ką reikėtų daryti kasdieniame gyvenime. Kasdieniame gyvenime turėtumėte suvokti, kad jumyse esanti energija – tai Prem-tatva.

Kad ir ką darote, darote iš meilės ar tiesiog norite pasirodyti, koks esate puikus Sahadža jogas. Jei kam nors ką nors pasakau ar supykstu, pastebėjau, jie pradeda kalbėti priešiškai apie Mane, tada klausia: „Kodėl nebejaučiu vibracijų?“ Jei įsitraukiate į tokias kvailystes, geriau palikite Sahadža jogą. Tik tie, kurie trokšta ką nors priimti, gali likti Sahadža jogoje. Jis negali nieko Man duoti, tik priimti iš Manęs. Jei nori duoti, kai jo galios yra išvystytos, tada bus labai gerai. Bet galite duoti tik, kai gebate sugerti. Todėl pirmiausiai turite išmokti sugerti. Pabandykite pamatyti savo trūkumus. Dėl savo gerovės turėtume suvokti, ką galime duoti. Mes duodame meilę.

Ar esame meilėje? Kovojame su visais, ginčijamės su visais, sukeliame kitiems nepatogumų, manome, kad esame Sahadža jogai. Neturėtume gyventi su šiuo melu. Turėtume gyventi su savimi kaip su veidrodžiu, tai reiškia, nuolat turime save stebėti. Kaip, tarkime, kas nors prilipo prie veido ir man apie tai pasakote, tada galiu nusivalyti. Taip turite stebėti save ir nusivalyti viską, kas prie jūsų prilimpa. Kasdieniame gyvenime turėtumėte gyventi šviesiau. Jūsų veide turėtų atsispindėti transformacija. Jūsų elgesys turėtų būti nuostabus. Meilė turėtų tekėti.

Jei esate be meilės, tada nesate Sahadža jogas. Turėtumėte tai žinoti. Tapote Sahadža jogais netrokšdami, neįrodinėdami vertės, aš toleruoju ir jūs sėdite čia. Jei negalite patobulėti, prašau man atleisti ir nebeateiti į Sahadža jogą. Tokie žmonės patys išeis iš Sahadža jogos per kelias dienas. Kurie visai be meilės ir mano, kad yra labai išsivystę, yra beverčiai Sahadža jogai. Tokie turėtų eiti pas kitus netikrus guru, gauti spyrį ir jausti karštį. Į Sahadža jogą atėjote, kad taptumėte visagalio Dievo instrumentu. Turite būti itin nuolankūs, itin nuolankūs. Turite visiškai atsisakyti savo ego.

Gali sakyti, kad pirmiausiai turite priimti „sanjas“ [išsižadėjimą], sakyčiau, pirmiausiai turite atsisakyti savo ego, atsisakyti pykčio. Nusimesdami savo rūbus nieko neišsižadate. Išsižadėjimas reiškia atsisakyti pykčio, geismo, prisirišimų, išdidumo, godumo, pavydo ir pan., šių „šadripų“ [šešių dvasios priešų] atsisakymas yra vadinamas „sanjas“ – „sanjast“. Nekalbame apie paviršutinišką išsižadėjimą. Turite būti itin mylintys ir taikūs bendraudami su kitais. Turite kalbėti apie Sahadža jogą su savo šeima, vaikais ir draugais. Pakeiskite savo draugus ir pažįstamus. Jie [Sahadža jogai] yra tikrieji jūsų artimieji. Turėtumėte kalbėtis su jais. Jie pasakys, kad įžengėme į naują pasaulį, turime naują vibracinį sąmoningumą.

Kad ir kur bekeliautumėte, pavyzdžiui, vienas pasakojo, kad atvyko iš Rahurio. Kaip nešame asmeninius daiktus keliaudami, taip pat nešame „tirthą“, vibruotą vandenį nuo mano Pėdų, kuris vadinamas „tirtha“, ir kitus vibruotus dalykus, kaip kumkumą ir pan. Jei sutinkame sergantį žmogų pakeliui, duodame „tirthos“ atsigerti. Jei kas nors pradeda kalbėti apie religiją, parodome Motinos nuotrauką ir papasakojame apie Motiną ir, kad Ji gali duoti savirealizaciją. Kad ir ką sutinka kelyje, jie pasakoja apie Sahadža jogą. Jie uždeda jiems kumkumo ir paklausia, kaip jaučiasi, parodo jiems mano nuotrauką ir pasakoja apie mane, pasako, kad šie gali gauti savirealizaciją iš šios nuotraukos. Nuolat kalba tik apie Sahadža jogą ir galvoja vien apie tai, kaip gali skleisti Sahadža jogą. Tai darydami galite atrasti savo gylį. Taip pat yra tokių, kurie ateina į Sahadža jogą tarsi lankytųsi šventykloje, po kurio laiko tiesiog dingsta. Dėl to jie sulaukia nepalankių pasekmių.

Čia sėdi žmonės, kurie prieš tai labai sirgo, bet vos gavo savirealizaciją, liovėsi sirgę. Po realizacijos jie nėra buvę pas gydytoją. Jie taip pat niekada nebevartojo vaistų. Taip pat yra keli pagyvenę žmonės, kurie buvo pripratę dažnai lankytis pas gydytojus, gulėti ligoninėse, liovėsi vos atėję į Sahadža jogą. Yra daugybė tokių pavyzdžių. Ir ne tik – jie taip pat yra padėję kitiems. Priežastis ta, kad jei Sahadža jogas daro viską, ko reikia sveikatai ir tęsia, jis išgydomas. Turėtumėte visi susitikti. Visi esate gydytojai ir visi – pacientai. Tik kaip gydytojai neimate jokio mokesčio vienas iš kito.

Kai padedate vienas kitam, taip pat neimate jokio mokesčio. Turėtumėte svarstyti ir diskutuoti, tačiau nesirūpinti. Jei kas nors pasako, kad jūsų Sahasrara užblokuota, tai gėda, nes Sahasrara čakros blokas reiškia, kad esate prieš mane. Tada prašote kitų, kad padėtų ir klausiate savęs, kaip tas blokas galėjo atsirasti. Neturėtumėte turėti nieko bendro su žmogumi, kuris nusistatęs prieš Sahadža jogą. Jei taip elgsitės, jūsų Sahasrara bus užblokuota. Turėtumėte pasakyti tokiam žmogui laikytis atokiau ir užsikimšti ausis. Nekalbėkite su juo ir patarkite jam nekalbėti su jumis. Pasakykite, kad susitinkate su juo tik dėl Motinos ir, kad jis turėtų patylėti. Jei ir toliau kalbatės su tokiu žmogumi, jūsų Sahasrara blokuojasi, po kelių dienų ateisite pas mane ir sakysite: „Motina, man vėžys“.

Vienam ar dviem žmonėms taip buvo nutikę, bet dabar jie išgydyti. Turite žinoti, kad vėžys – tai Sahasrara čakros liga. Jei norite nesirgti vėžiu, laikykite savo Sahasrara švarią. Jei Sahasrara pradeda blokuotis, žinokite, kad tai vėžio pradžia. Visada turėtumėte laikyti savo Sahasrara čakrą švarią, nes jei to nedarysite, po kelių dienų ateisite pas mane ir sakysite, kad vystosi vėžys. Tad kodėl nepradėjus laikyti švarą savyje nuo dabar? Ne tik kodėl nepradėjus dirbti Sahadža jogai, dėl kurios ir esame Dievo karalystėje. Rytoj, kai tokie žmonės bus išrinkti iš šio pasaulio, kuris priklauso Dievo karalystei, jūs turėtumėte būti tie išrinktieji. Kodėl to nepadarius? Tiesiog švaistome savo laiką, susitinkame su draugais, valgome su artimaisiais, kritikuojame kitus.

Palikime visa tai ir ištiesinkime savo kelią. Turėtume gyventi taip, kad mus dėl to prisimintų. Mąstykime taip. Nė vienas neturėtų galvoti, kad liko gyventi vos kelerius metus, o tai pasiekti dabar yra sunku. Neturėtumėte mirti. Kai mirsite, atgimsite ir tai tęsis. Tad kodėl neišėjus iš šio ciklo [gimimo ir mirties] per kelerius metus? O jei panorėsite, galite padaryti per kelias savaites. Tiesiog turite kartą apsispręsti, tik kartą. Galite gauti daug naudos iš Sahadža jogos, tiesiog kartą taip apsisprendę.

Turėtumėte būti visiškai atsidavę. Visai nesvarbu paliesti mano Pėdas, turite būti atsidavę man širdyje. Kai kurie žmonės paliečia mano Pėdas, bet jie neatsidavę širdyje. Jie turi būti visiškai atsidavę man. Jei esate visiškai atsidavę, tada jūsų Kundalini įsitvirtina Atma-tatvoje, tiesiog kaip liepsna lempoje, neblyksėdama. Bet dėl to turite išlikti atsidavę. Būdami atsidavę patiriate džiaugsmą, palaimą ir Dievo realizaciją. Sahadža joga yra neprilygstama, unikali ir ypatinga. Prašau tai suvokti ir prisijungti. Kuo stipriau susitapatinsite su Tadatma [vienybės su Dieviškumu] būsena, tuo labiau jūsų Atma-tatva švytės.

Niekas nėra svarbu, išskyrus tai, kad patys taptumėte šviesa. Tiems, kurie nuolat įsitraukia į beprasmiškas veiklas, patariama atsikratyti to. Šie dalykai neskirti jiems. Aš sakau tai paskutinį kartą. Prašau, užsirašykite tai ir elkitės protingai. Mumyse – daugybė žalingų polinkių ir negatyvumų, skatinančių elgtis negatyviai. Veikti jų paveiktiems – tas pats kaip tapti šėtonu savyje. Dabar viskas priklauso nuo jūsų pačių – tapti šėtonu ar Dievu. Jei trokštate tapti šėtonu, tada kas kita ir aš jau nebesu jūsų Guru. O jei trokštate tapti Dievu, tada aš esu jūsų Guru.

Bet turite saugotis ir netapti šėtonu. Pirma, ką turite žinoti, kad jaunaties ir pilnaties naktį jūsų karei ir dešinei pusėms visada gresia pavojus. Ypač šias dvi dienas, t. y. naktis, kai prasideda jaunatis ir pilnatis, turite eiti miegoti labai anksti. Padainavę badžanus nusilenkite prieš nuotrauką, medituokite ir laikykite dėmesį, sutelktą į Sahasrara, pasidarę bandaną eikite miegoti. Tai reiškia, kad patenkate į viršsąmonę tuo metu, kai dėmesys atsiduria Sahasrara čakroje. Tada pasidarykite bandaną ir esate saugus. Šiomis naktimis skirkite ypatingą dėmesį. Jaunaties išvakarėse turite medituoti, susitelkę į Šri Šivą. Turite eiti miegoti po meditacijos, susitelkus į Šri Šivą, tai yra Dvasia, visiškai Jam atsiduokite. Pilnaties išvakarėse turite medituoti, susitelkę į Šri Ramą ir atsiduoti Jam prašydami apsaugos.

Žodis „Ramčandra“ reiškia kūrybingumą. Turite skirti visas savo kūrybiškumo galias Jam. Taigi šias dvi dienas turite ypatingai rūpintis savimi. 7-a ir 9-ą Mėnulio kalendoriaus dienas [indiškame kalendoriuje jos vadinamos „saptami“ ir „navami“) gaunate ypatingus mano palaiminimus. Prisiminkite, kad šiomis dienomis esate ypatingai palaiminti. Specialiai pasiruoškite, kad šias dienas galėtumėte tinkamai pamedituoti. Turite kolektyviai medituoti tik ten, kur buvo išvalyta mano Pėdomis (kur specialiai lankiausi). Neturėtumėte kviestis ko nors į savo namus ir atlikti kolektyvinių meditacijų. Net ir su savo artimaisiais neturėtumėte daryti kolektyvinių meditacijų. Turėtumėte kolektyviai medituoti tik ten, kur jums pasakysiu.

Taip pat neturėtumėte ilgai kalbėti apie Sahadža jogą ten, kur nebuvau uždėjusi savo lotoso Pėdų, nes tokiose vietose bhutai pradeda kalbėti per jus ir pradėsite ginčytis. Sakau tai, nes net ir dabar nesate laisvi nuo bhutų apsėdimų, negalite suvokti, kai bhutas įeina į jūsų esybę ir užvaldo. Taip turite apsisaugoti. Išeidami kur nors, išeidami iš namų pasidarykite bandaną, visada būkite po bandanu. Jei pajaučiate, kad kam nors užsiblokavusi Agija, padarykite jam bandaną, vien dėmesiu galite tai padaryti. Niekada nesiginčykite su žmogumi, kurio Agija užblokuota, taip elgtis kvaila. Ar įmanoma ginčytis su žmogumi, kurio Agija užblokuota, kuris yra bhutas? Nesiginčykite su žmogumi, kurio Agija užblokuota. Niekada. Tiesiog sutikite su viskuo, ką jis sakys.

Kartokite: „Taip, taip, tu teisus“, nes kai sutinkame protiškai neįgalų asmenį, galime tik sakyt: „Taip, viskas, ką kalbi, yra tiesa.“ Niekada nesiginčykite su žmogumi, kurio Agija užblokuota. Taip pat neturėtumėte ginčytis su žmogumi, kurio Višudhi užblokuota. Niekada nesiartinkite prie žmogaus, kurio Sahasrara užblokuota! Neturėkite su juo jokių ryšių. Pasakykite, kad pirma išvalytų savo Sahasrara. Neturėtumėte drovėtis sakyti: „Tavo Sahasrara užblokuota. Išsivalyk.“ Sahasrara visada turėtų būti atverta. Jei kažkam pradeda blokuotis Sahasrara, jis nedelsiant turėtų kreiptis pagalbos į kitus Sahadža jogus: „Padaryk ką nors, išvalyk mano Sahasrara.“ Jei tas, kurio Sahasrara užblokuota, pradeda kalbėtis su jumis, turite jam pasakyti: „Esi mano priešas.“ Niekada nekalbėkite su juo, kol Sahasrara užblokuota. Bet tam, kurio širdis užblokuota, turėtumėte padėti, kiek galite. Padarykite jo širdžiai bandaną, uždėkite ranką ant širdies ir nuveskite jį prie Šri Matadži nuotraukos.

Turite rūpintis širdies čakra. Kartais jis gali turėti problemų širdies čakroje. Privalote padėti kitiems išsivalyti širdies čakrą. Dauguma žmonių neturi širdies! Jie yra labai šaltos, abejingos asmenybės. Nieko negalite padaryti šioms šaltoms, abejingoms asmenybėms, net jei norėtumėte, taigi turėtumėte tiesiog palikti ramybėje. O jei jie ateis pas jus ir paprašys pagalbos, patarkite jiems pirmiausiai palikti Hatha jogą, paprašykite, kad jie atsisakytų visų beprasmybių gyvenime. Reikėtų liepti jiems mokytis mylėti kitus, o jei negali mylėti kitų, tada turėtų pradėti mylėti bent šunis, kates. Mylėkite visus. Mylėkite vaikus.

Niekad nepulkite vaikų. Iš tikrųjų nė vienas neturėtų pulti kitų. Niekada neįžeiskite kito. Niekas neturėtų mušti vaikų. Nė vienas Sahadža jogas neturėtų mušti vaikų rankomis. Niekada nemuškite kitų rankomis, niekada. Niekada nesupykite ant kitų. Sahadža jogai niekada neturėtų pykti. Užuot susierzinę, turėtų išspręsti taktiškai ir protingai. Niekada nepykite.

Melskitės: „Koks turėtų būti Sahadža jogo kasdienis gyvenimas?“ Kiekvienas apie tai turėtų galvoti. Jau sakiau tai įvairiais būdais. Panašiai organizacija, kurią turime, „Anant Jeevan“ [„Amžinas gyvenimas“], kurioje turėtų susirinkti 8–10 žmonių ir svarstyti, ką reikia atlikti. Visi privalote prie to prisidėti ir pasiūlyti pagalbą. Tie, kurie dar nepateikė savo pavardžių, turėtų pateikti ponui Pradhanui, ketiname pradėti leisti kas 3 mėnesius pasirodantį leidinį, kuriame būtų atspausdinti mano laiškai, žinutės, paskaitos, jei turite sukaupę patirties, kuria galite pasidalinti, pasidalinkite, ji taip pat galėtų būti išspausdinta. Kad ir kokių patirčių sulauktume iš visos Indijos, kai kurios bus išspausdintos. Taip pat, jei turite sukaupę kokios nors patirties, ir toliau ją užrašinėkite. Jei galite parašyti straipsnį apie Sahadža jogą, prašau, parašykite ir atsiųskite išspausdinti. Taip kas tris mėnesius bus surinkti keli straipsniai hindi, keli marathi, keli anglų ir keli gudžarati kalbomis. Taigi turėtume pradėti spausdinti arba visomis kalbomis kartu, arba kiekviena iš jų atskirai.

Viskas vyksta lėtai Sahadža jogoje, todėl turite prisidėti, užsiprenumeruoti ir turėti iš to naudos. Jei turite kokių nors klausimų šia tema, pateikite juos, ir į juos visus atsakysiu. Pradėsime nuo ketvirčio, po kurio laiko jis taps mėnesio, po to savaitės, po to dienos, bet dabar tebūnie ketvirčio leidinys. Jei turite klausimų, bet kokių problemų, prašau, siųskite man skirtą laišką ponui Pradhanui. Prašau, nerašykite daug laiškų, nes neturiu laiko. Po to nesakykite, kad Motina jam atrašė, o man – ne. Nekalbėkite tokių kvailysčių. Sahadža joga neskirta tokiems. Žinote, kad Motina myli visus vienodai. Dėl tam tikrų priežasčių galiu neatrašyti kai kuriems.

Kartais ji parašo tau, kartais – ne. Kartais aš parašau tiems, kurie, žinau, nekreips dėmesio, jei neatrašysiu. Dabar neketinu rūpintis tais, kurie pasijus blogai, jei jiems neatrašysiu. Pakankamai prisirūpinau tokiais, o rezultatas – šie nuodėmingi žmonės išliko tokie patys, nė kiek nepasikeitė ir sukėlė daugybę rūpesčių. Visi, kuriems buvau kantri, manydama, kad jie pasikeis, tačiau jie nepasiekė jokio progreso ir išliko nuodėmingi, juose neįvyko nė mažutė transformacija, o mes pradėjome jausti skausmą. Kadangi nusprendžiau, kad nė viena žmogiška būtybė nebus sunaikinta šioje Kali jugoje, nekankinsiu nė vieno. Suteikiau visišką laisvę eiti į pragarą arba Dievo link. Suteikiau jums visišką laisvę. Jei nori eiti į pragarą, tada sakau: „Žingsniuok sparčiau jo link, kad išsilaisvinčiau nuo tavęs.“ Tuo jau pasirūpinta. Jei norite eiti į pragarą, tuo jau pasirūpinta, bet jei norite eiti Dievo pėdų link, tuo taip pat pasirūpinta.

Taigi sakau, kad visi, kurie kėlė rūpesčių, trukdė, ar kankino mane, tam skyriau užtektinai kantrybės, dabar, jei kas kels rūpesčių ar trukdys, labai aiškiai jiems pasakysiu, kad nuo šiol mūsų nebesieja jokie ryšiai ir turite palikti Sahadža jogą. Kol tokie elementai išeidinėja iš Sahadža jogos, atskleidžia tikrąsias savo spalvas ir pradeda vėl trukdyti. Atsiskleidžia tikroji jų prigimtis. Bet turiu pasakyti, kad galvotumėte apie savo gerovę. Nereikia jais sekti ir eiti į pragarą. Galvokite apie savo gerovę. Nereikia nė su vienu ginčytis. Tegul jie lieka tokie, kokie buvo prieš tai. Jiems sudėtinga transformuotis, nes jie yra blogis. Kurie yra gėris, tie gali iš pradžių elgtis kaip anie, bet transformuojasi labai lengvai.

Kurie yra blogis, tiems tiesiog neįmanoma transformuotis, tai supratau. Pakankamai stengiausi, bet šie žmonės išliko tokie, kokie buvo. Jų negalima transformuoti. Juose niekada neatsiskleis išmintis. Štai kodėl nėra prasmės ginčytis su tokiais žmonėmis. Prašau, neužmegzkite jokių santykių su tokiais žmonėmis. Palaipsniui jie išnyks iš Sahadža jogos. Jie yra čia, nes nori sunaikinti visa, ką esate nuveikę. Turėtumėte apsisaugoti nuo tokių žmonių. Naudokitės vibracijomis.

Buvo toks žmogus, kuris norėjo atiduoti mums savo namą. Šis žmogus atėjo pas mane ir gavo realizaciją, o po realizacijos jis kažką sutiko. Ir tas lankytojas pasakė, kad Šri Matadži grupėje yra vieni nusikaltėliai. Jis gavo realizaciją, pajautė vibracijas ir, nepaisant to, patikėjo tuo lankytoju. Tada pasakė: „Negaliu atiduoti savo namo, nes kai ką pasakė…“ Atsakiau: „Gerai, atiduok namą tam ponui.“ Vargšas žmogelis! Niekas nebenori pirkti jo namo, jis sutrikęs, kasdien man skambina: „Prašau, nupirkite mano namą. Atsiprašau, prašau atleisti.“ Pakartojau: „Parduok namą tam ponui. Gali laisvai tai padaryti.“ Dabar jis vis skundžiasi: „Šri Matadži pyksta ant manęs.“ Visiškai nepykstu, pasakiau: „Parduok namą tam žmogui, kuris pasakė visa tai.“ Taigi visi, kurie galvoja, kad yra labai protingi, jei nori eiti į pragarą, galiu jiems parūpinti bilietą į pragarą. Viskas mano valioje. Visi, norintys eiti į pragarą, gali gauti bilietą iš manęs, su malonumu jį duosiu.

Tiems, kurie nori eiti į Dievo karalystę, taip pat galiu duoti bilietą. Bilietų pardavėja gali duoti bilietą bet kuria kryptimi, bet bilietų pardavėja informuoja, kad jei eisite šiuo keliu, nuriedėsite nuo bėgių ir, vos pasiekus tą vietą, jūsų [neaiškus įrašas] suges, iš čia nėra kelio atgal, negalite iš čia sugrįžti. Atgalinio bilieto nėra. Štai kodėl informuoju, bet nereikia daug kalbėti apie pragarą, nes žinote viską. Sakau tam, kad galėtumėte išlaikyti savo instrumentą švarų ir visada žvelgtumėte į aukštesnį lygį. Turėtumėte žvelgti ne į žemesnį lygį, o į aukštesnį. Turite pakilti aukščiau. Niekada nežiūrėkite žemyn. Turite pakilti aukščiau. Esu su jumis kiekviename žingsnyje, kiekvienoje vietoje – visur.

Kad ir kur bebūtumėte, kur beatsidurtumėte, esu su jumis pilnai, asmeniškai savo Dvasia, savo žodžiu pilnai. Tai yra mano pažadas jums. Bet tie, kurie trokšta keliauti į pragarą, bus įtraukti žemyn. Tuo taip pat pasirūpinta. Dėl to būkite atsargūs. Siekite aukštesnio gyvenimo. Dabar ketinu vykti į Londoną, grįžusi noriu pamatyti, kad visi būtumėte davę realizaciją mažiausiai 10 žmonių. Kvieskite kitus, kalbėkite jiems apie Sahadža jogą atvirai. Nesidrovėkite. Pasakokite jiems apie Sahadža jogą visą tiesą, kokia ji yra.

Tai yra tiesos religija. Tai yra tikra. Burkite žmones, kalbėkite su jais, kad ir kur juos sutiktumėte. Kiekvienas iš jūsų turi paimti nuotrauką ir duoti nuotrauką 10 namų. Tai labai geras būdas, kaip kiekvienas gali prisidėti paimdamas 10 nuotraukų. Duokite šias nuotraukas 10 namų, kur būtų gerbiama ši nuotrauka, kur ji būtų šlovinama ir Sahadža joga galėtų būti priimta. Tik taip galime skleisti Sahadža jogą. Nenorime daug viešumos, nes kai reklamuojame, tada ir nešvarūs žmonės pritraukiami, dėl to geri žmonės negali ateiti. Todėl geriau yra dirbti Sahadža jogai visą laiką ir taip praturtėti [dvasiškai]. Telaimina jus Dievas.

Mano visi palaiminimai yra su jumis. Mano širdis, protas, kūnas bus visada jūsų paslaugoms. Aš nesu nuo jūsų atsitraukusi nė akimirkai. Kai tik mane prisiminsite bet kur, tiesiog užmerkę akis, tą akimirką ateisiu pas jus su visomis savo galiomis. „Šankh, Čakra, Gada, Padma Garud laji siddhari“ (kaip Šri Krišna atvyko jodamas savuoju Konduru iš Dvarikos, su visais savo ginklais: Šankh, Čakra, Gada, Padma, kai Draupadi pašaukė Jį: „Aš atsirasiu prieš tave akimirksniu). Aš nepavėluosiu nė akimirką, bet jūs turėsite tapti mano. Tai labai svarbu. Jei esate mano, tada nepavėluosiu nė akimirką. Atsirasiu prieš jus. Telaimina visus Dievas ir suteikia jums išminties.