Gimtadienio pudža: Suprasti Sahadža jogą širdimi

Mumbai (India)

1977-03-21 Birthday Puja, Bombay, India, 74' Download subtitles: EN,IT,JA,LTView subtitles:
Download video (standard quality): Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Feedback
Share

Gimtadienio pudža, Bombėjus, Indija, 1977-03-21

… didžiai gerbiami Sahadža jogai, teisėjas Vaidija ir jo mylima žmona. Ponas Bakši [triukšmas], Dhumalis, Ponas Geivinas Braunas, archeologas, Daktarė Pramila Šarma, ji yra hindi kalbos profesorė ir Kabiro literatūros profesorė, taip pat ponia Džeinė Braun, geologė, jie yra iš Kembridžo universiteto; ir mūsų išmintingasis pirmininkas ponas Zachras, taip pat puiki dainininkė ponia Šobha Gotu – ji buvo tokia maloni ir sutiko atvykti bei padainuoti, o marathi kalba ji pasakė: „Aš negaliu daryti nieko kito, tik, Motina, tiesiog padainuosiu Jums du badžanus.“ Visi Sahadža jogai, susirinkę čia, visi kiti žmonės, prisijungę čia prie mūsų, švenčiantys šį mano žemiškąjį gimtadienį…

Aš esu labai dėkinga, labai pamaloninta ir kupina didelio džiaugsmo bei laimės. O mano vibracijos teka iš mano akių kaip ašaros, matydamos, kad net šioje Kali Jugoje yra žmonių, kurie dėkoja Motinai, duodančiai jiems tokį abstraktų dalyką kaip vibracijos. Iš esmės aš neduodu… Aš negaliu duoti ar imti, jūs nustebsite. Tai tiesiog sklinda per mane. Tai yra mano „svabhava“ [vidinė prigimtis]. Taip tiesiog turi būti, aš nieko negaliu pakeisti. Tokia yra būtis, kokia yra. Neįmanoma to padaryti kitaip. Tai veikia savaime; tai tiesiog veikia. Ne mano valioje kontroliuoti savo meilę jums.

Aš nežinau, kaip žmonės išmoksta nekęsti. Aš net neturiu pakankamai laiko mylėti žmones. Man 24 valandų tikrai yra per mažai! Aš nežinau, kaip žmonės sėdi, manipuliuoja ir mąsto visiškai šaltai, kaip nekęsti. Neapykanta turi ne galią, o destrukciją – ir savęs, ir kitų.

Šiandien aš noriu jūsų paprašyti nuolat galvoti apie meilę. Meilė yra vien žinios. Žinios yra vien meilė. Už jų nieko nėra. Jei jūs turite žinias, jos turi išlaikyti meilės išbandymą. Jei sutinkate žmogų, jis nepalieka jokios žymės jumyse, nes jūs jį pažįstate tik išoriškai. Bet jei žmogų mylite, tada pažįstate tą žmogų iš vidaus ir iš išorės. Jūs jį taip gerai pažįstate, žinote apie jį viską – štai kaip yra. Tai yra žinios, kurias mes vadiname „para“ – žiniomis. Tai yra žinios, kurių turime ieškoti. Visos šios knygos tik užsimena apie tai. Tai yra kertiniai akmenys, sakantys mums: „Eik pirmyn, eik pirmyn.“ Jie neišsprendžia įžengimo į Dievo karalystę klausimo. Aš prašau jūsų visų pasiekti tą supratimo lygį apie Dieviškumą jumyse, Dievo meilę, esančią jumyse, bandančią jus užlieti, ir mėgautis skleidimo bei davimo jausmu. Duoti – tai didžiausias džiaugsmas ir malonumas. Imti – jokio malonumo. Ir kai tai gaunate, jūs pradedate duoti.

Jūs girdėjote Dhumalio pasakojimą apie tai, kaip jis dirbo Rahuryje. Rahuryje, kai aš vykau į Rahurio universitetą, žmonės aplinkiniame kaime žinojo, kad mūsų automobilis važiuos tuo keliu. Jie yra paprasti kaimiečiai. Jie niekada nieko neskaitė apie jogą; jie nieko nesupranta apie vibracijas nei tuos pojūčius, kuriuos jaučiate jūs. Tai yra subjektyvios žinios. Jos neturi žodžių. Tai subjektyvi patirtis, kurią jūs jaučiate savo pirštų galiukais, savo būtimi – tai Dievo atspindys. Ir aš ketinau, kaip tik pajaučiau automobilio rūktelėjimą, nes tiek daug žmonių gulėjo tiesiog ant kelio, o kiti stovėjo prie kelio, stabdydami automobilį, ir jie pradėjo man skanduoti: „Džei“ [Pergalė]. Aš buvau nustebusi! Paklausiau: „Kaip jūs sužinojote, kad aš buvau šiame automobilyje?“. Jis atsakė: „Matadži, Jūs suteikėte mums vibracijų. Mes supratome, kad tai yra tas automobilis, nes jis skleidė mums vibracijas. Taigi, dabar Jūs turite čia išlipti.“ Aš išlipau, juos visus apkabinau, o mūsų Sahadža jogai laukė kitame gale. Aš pasakiau: „Tai nesvarbu.“. Tai ir yra Sahadža – taip mylintys žmonės!  O tuo metu aš tiesiog pagalvojau apie tai, kad kažkada taip buvo Ramai – kaip jūs jautėte tuos dalykus su žmonėmis, su labai paprastais žmonėmis, labai paprastų širdžių su „Šraddha“ [tikėjimu], kaip jie priėmė jūsų meilę ir kaip ją jautė.

Kiekvienam šiame pasaulyje reikia meilės; jūs negalite egzistuoti be meilės. Jūsų visos būties pagrindas yra meilė. Ir aš linkiu jums visiems šioje šalyje suprasti, kad kol nebus meilės jūsų širdyse, tol nebandykite nieko daryti išorėje, nes jei tai darysite, būsite labai greitai demaskuoti. Kiekviena žmogiška būtybė supranta, kas yra meilė. Daugybė dalykų vyksta jūsų viduje. Tai yra kosminiai pokyčiai, kurie vyksta šiandien jūsų viduje. Aš žinau, kad tai vyksta. Pati Šri Čakra nusileido į šią Žemę, ir Satja Juga jau prasidėjo. Ir dėl tos priežasties jūs jaučiate šias vibracijas savo pirštuose, o nė vienas iš šių „guru“ ir „riši“, ir visų tokių žmonių šių dalykų nepaminėjo. Nes tai yra įmanoma tik tada, kai nusileidžia Šri Čakra. Ji yra čia. Jūs turite ją jausti ir suprasti. Ji turi būti visų jūsų priimta atvira širdimi.

Aš nieko iš jūsų nenoriu. Ką jūs man galėtumėte duoti? Aš nieko nenoriu, tik noriu, kad mano vaikai būtų laimingi. Aš meldžiuosi už jų laimę. Aš gyvenu dėl jų, ir visada – miegu, esu pabudusi ar tarpinėje būsenoje, kaip ją vadina „sabhranta“ – aš vis tiek esu su jumis. Kiekvieną akimirką jūs esate mano mintyse. Aš jums visiems linkiu labai labai laimingų Naujųjų metų šiandien, nes tai yra „Noruzas“ – o „Noruzas“ – tai diena, kai Zaratustra pradėjo savo darbą šiame pasaulyje. Jis buvo didis Sahadža jogas. Jis buvo paties Datatrėjos inkarnacija.

… papasakoti apie Mahometą Sahibą, aš turiu jums pasakyti, kad Jis buvo mano tėvas ir Jis buvo paties Datatrėjos inkarnacija. Jis buvo nepaprastas žmogus. Nors žmonės Jį gyvenime kankino. Kiekvieną Jo gyvenimo akimirką jie Jį kankino. O Hazratas Ali yra labai labai didi inkarnacija, kai tik vieną vienintelį kartą Brahmadeva inkarnavosi, ir Jis inkarnavosi kaip Hazratas Ali. Taigi, šie žmonės tokie didingi! Jūs negalite Jų kritikuoti. Jie yra tokie didingi – kiekvienas jų ištartas žodis yra mantra. Viskas, ką Jie pasakė apie šį „namazą“, yra ne kas kita kaip Kundalini „džagruti“ [pabudimas].

Mahometas Sahibas atliko didžiausią Sahadža jogos darbą ir pasiekė didžiausią pažangą, reikalingą Kundalini „džagruti“. Kaip galite Jį kritikuoti? Aš negaliu pakęsti nė vieno žodžio prieš Jį. Aš žinau, kaip smarkiai Jis buvo kankinamas. Ir tie patys žmonės šiandien gimsta šioje šalyje ir kalba prieš Jį. Jei negalite net pasiekti Jo pėdų, kam jums žengti tokį didelį žingsnį? Supraskite. Ką jūs padarėte gyvenime? Ko pasiekėte patys savo jėgomis, kad kritikuojate šias didžias asmenybes?

Khvadža Nizamudinas Sahibas buvo didis „aulija“ [šventasis] – dėl to nėra jokių abejonių. O baisusis karalius Khildži bandė Jam trukdyti, ir pats buvo nužudytas! Ir jo vardas išnyko dulkėse. Šiandien Khvadža Nizamudinas Sahibas… Nuvykite ir pajauskite Jo vibracijas ten! Jūs nuvyksite ir pamatysite Kristų… Kristaus „Makbara“ [kapą], taip pat Adžmer Šarife jūs pamatysite tą patį. Nuvykite į Patną ir pamatysite Patna Sahibą, taip pat aplankykite mūsų Mahavir Sahibą ̶ ten yra vibracijos. Visi šie žmonės kalba apie tą pačią tiesą, apie kurią aš jums kalbu. Tačiau šiandien galite juos atpažinti. Jūs žinosite, kas jie tokie. Prašau, pabandykite nusilenkti.

Visų pirma priimkite šią amžiną tiesą savo viduje. Leiskite savo esybei būti tuo subjektyviu instrumentu, suprantančiu, kas yra Dievas. Nepasiklyskite paskaitydami keletą minčių šen bei ten. Nepasiklyskite tarp menkaverčių idėjų ir egoistinių kvailysčių, kurios dabar vyksta – tai juoktis iš visko. O, žmogau! Prašau, pabuskite šiai svarbiai supratimo galimybei. Ši dinamiška jėga miršta norėdama išsilaisvinti iš jūsų. Mes turime pakeisti šį pasaulį ir paversti jį gražiu kūriniu, nes Kūrėjas neleis sunaikinti savo kūrinio. Jei nepriimsite tiesos, jūs būsite sunaikinti.

Taigi prašau, prašau dar kartą kaip Motina, aš prašau jūsų priimti Dieviškąją tiesą, Dieviškąją meilę ir būti vienyje su ja. Aš linkiu jums visiems, visiems Sahadža jogams ir visiems žmonėms, ieškantiems Dievo, pačių didžiausių, pačių aukščiausių pasiekimų, suvokiant Dievą ir Jo meilę. Būtent taip ir yra. Priešingu atveju viskas yra beprasmiška. Tie, kurie ieškojo kitokio pobūdžio „satvos“ ar „tamasos“ dalykų gyvenime – jie prapuolė. Jie nukeliavo į pragarą ir yra visiškai sunaikinti. Jūs nenorite to daryti. Jūs esate paprasti žmonės, normalūs žmonės, ir todėl esate patys geriausi žmonės, nes jūs nesikankinate dėl jokių ekstremalių dalykų. Jūs turite labai paprastas širdis. Jūs gyvenate labai religingą ir palaimingą santuokinį gyvenimą. Ši vieta skirta žmonėms, esantiems centriniame Viešpaties Budos kelyje.

Sahadža joga yra integracija visų gyvenimo tiesų, ir aš galiu jums tai įrodyti, pasitelkusi Kundalini, kad tai, ką sakau, yra faktas – tai yra faktas. Kol nepriimsite Hazrato Ali vardo, tol jūsų Svadistana čakra nebus išgydyta, Ir visi Sahadža jogai tai žino. Ir Sahadža jogos pudžoje mes turime nuolat minėti Mahometo Sahibo vardą, taip pat Hazrato Ali vardą. Taip pat turime minėti Viešpaties Jėzaus vardą, kuris yra „Ašraja“ [ramstis] viso šio pasaulio, aprašyto Šri Krišnos „Bhagavad Gitoje“ – Jis buvo Mahavišnu. Jūs patys galite paskaityti ir stebėsitės, kad visi dalykai, parašyti apie Mahavišnu, yra visiškai tas pats, kas buvo Jėzus Kristus.

Taigi, aš kviečiu jus neapsiriboti tuo, ką žinote. Iki šiol jūs dar nepažinote tiesos. Taigi, pabandykite suprasti – būkite subjektyvūs, kad tai pajaustumėte ir suprastumėte. Visos knygos kalba apie tą patį, apie ką aš kalbu. Vienintelis dalykas, kurį galiu daryti, bet aš to nedarau. Tai tiesiog vyksta. Aš atėjau į šią Žemę tik dėl šio apšvietimo. Tai yra paskutinis apšvietimo momentas. Tai turėjo įvykti ir tai įvyks. Pažiūrėkime, kiek šioje šalyje, šioje gražioje Joga Bhumi [jogos žemėje], žmonių tai priims. Telaimina jus Dievas. Aš jus laiminu vėl ir vėl.

25-ą dieną aš vykstu į Londoną ir tikiuosi, kad visi tie, kurie gaus Realizaciją per šias dvi dienas, ateis į mūsų programą „Bharathiya Vidya Bhavane“ antradienį, 6:30 h. Mes taip pat turime labai gražų centrą Altamounto kelyje. Jūs galite pasiimti iš čia adresą, ten, Altamounto kelyje, yra labai gražu; mūsų butas yra pirmame aukšte, priešais grožio saloną – „Kamal grožio salonas“ ar kažkaip panašiai. Tai yra panelės Moradži butas, kurį ji maloniai užleido mums naudoti šiam tikslui.

Aš tikiuosi, jūs visi susidomėsite giliau Sahadža joga, išmoksite visų metodų ir įtvirtinsite Kundalini. Tarp mūsų tiek daug žmonių žino apie tai, ir jūs galite su jais pasikalbėti; ir programose jūs galite klausytis mano paskaitų, kurios padės jums suprasti. Tačiau tai suprantama ne klausantis – tai suprantama Jūsų širdimi, ir tik jausdami savo vibracijas jūs galite įvertinti Kundalini. Vakar aš labai prašiau jūsų, ir dabar vėl prašau, kad norėdami suprasti Sahadža jogą, neturite per daug galvoti. Viskas, ko jums reikia, yra širdis – širdis su „Šraddhavan“ [tikėjimu]. Ir jei jūs tai turite – tai pavyks.

Atėjo laikas daugybei žiedų virsti vaisiais. Tas laikas yra dabar. Aš vėl ir vėl jums dėkoju už parodytą didžiulę meilę man. Tai yra kaip… Kai jaučiu savo meilės vandenyną, kai jis skalauja visų jūsų širdžių krantus, o krantai ją grąžina man atgal. Tai yra parabolinis judėjimas. Kai mano meilė pereina per jus ir sugrįžta atgal pas mane kaip meilė, aš mėgaujuosi tuo. Tai yra tokia graži patirtis. Turiu omeny, tai yra kitokia patirtis, galbūt to neįmanoma įvardinti ar išreikšti šiais mirtingais žodžiais. Dar kartą jums dėkoju. Dėkoju visiems mano pagalbininkams ir jums visiems dar ir dar kartą. Telaimina jus Dievas visais savo palaiminimais, savo dieviškumu, malonėmis ir Amžinybe. Teapgaubia Paramačaitanija jus ir jūsų suvokimą.