Divali pudža, Šiandien reikia pasižadėti

Dollis Hill Ashram, London (England)

1979-10-20 Diwali Puja Talk, Version 0, Dollis Hill, UK, 21' Download subtitles: EN,FR,IT,LT,NL,PL,RU (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Watch on Youtube: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Divali pudža, Dollis Hill ašramas, Londonas, Didžioji Britanija, 1979-10-20

<…> 14-ą dieną jį nužudė Šadanana, Kartikėja, Parvati ir Šankaros sūnus, kuris buvo labai galinga Rudra Šakti išraiška – tas, kuris yra žudanti Dievo galia. Ir Jis buvo specialiai sukurtas šiam tikslui – nužudyti Narakasurą. Tada jis buvo, šitas rakšasas, buvo toks pavojingas, ir jis sugriovė tiek daug žmonių gyvenimų. Jis sukėlė tokią sumaištį, kad žmonės nežinojo, kur rasti prieglobstį. Tuo metu, kai Narakasura buvo nužudytas Šakti, kurios forma buvo Šadanana, Kartikėja, visur vyko šventė. Žmonės šventė kitą naktį, o kita naktis buvo tamsiausia per visus metus, tai yra šiąnakt. Penkiolikta dylančio mėnulio diena yra vadinama „amavasja“ [jaunatis].

Taigi, ši naktis yra tamsiausia. Visada būna tamsių naktų – bent kartą kiekvieną mėnesį, tačiau ši naktis yra tamsiausia visuose metuose, ir Narakasura buvo nužudytas prieš pat ją. Ir visos žvakės yra sustatomos namuose, ir daugybė jų uždegama. Suprantama, elektrinės lemputės yra kitokios nei šios, kaip žinote, jos (žvakės) nuolat degina bhutus. Taigi, po Narakasuros mirties… Jis turėjo didelę armiją, kai buvo labai galingas, ir jis užhipnotizavo daugybę žmonių, todėl, kad susitvarkytų su visais likusiais, jie uždegė visas šias žvakes, kad visi tie velniai, kurie vis dar klajojo aplink, būtų sudeginti; ir Sahadža jogoje jūs galite suprasti, kaip dega žvakė ir kaip bhutai išvaromi su žvake.

Tačiau vis tik visos lempos (žvakės) namie turi būti uždegtos. [Ar gali nueiti ir uždegti visas lempas name?] Lauke ir viduje turi būti, visur turi būti šviesa. Joks kambarys negali būti paliktas tamsoje, nes jie slepiasi tamsoje. Taigi, nė viena pakampė neturi būti tamsoje. Toliau, kaip žinote, Rama nužudė Ravaną per 10-ą pilnėjančio mėnulio dieną – tai buvo Dasera – ir jis (Ravanas) buvo sudegintas. O Jis (Rama) sugrįžo skraidančiu daiktu, vadinamu „pušpak“, į Ajodją, į savo sostinę, kur tą dieną Jis buvo karūnuotas kaip karalius.

Dabar astrologiškai yra 3,5 šventų dienų, dėl kurių jums nereikia vartyti astrologijos knygų, kurios vadinamos „pančang“, kad sužinotumėte, tai palankus laikas ar ne. Bet kuriai pudžai, bet kokiam… Geram darbui, kurį turite padaryti, žmonės Indijoje ieškos „pančang“ – knygos, kurioje galima rasti, kuri data yra palanki, o kuri ne. Viena iš jų yra šiandien, tai diena, kai galite daryti bet ką gero, galite nuspręsti ką nors gero. Šiandien yra diena, kai turime prisiekti, pagalvoti apie ką nors didingo, įsivaizduoti ką nors didelio, paprašyti palaiminimo, padaryti didelę pudžą, tai yra viena iš didingiausių dienų. Dėl vienos iš jų (vadiname „muhurtomis“) jums nereikia vartyti šių knygų. Ir štai kodėl „Radžabišek“, turiu omenyje, Šri Ramos karūnavimo ceremonija, įvyko šią dieną.

Taigi, yra tiek daug jos (šventės) aspektų, kad po to, kai Rama nužudė Ravaną, dar vieną šėtonišką jėgą, ši Divali buvo švenčiama. Taip pat ji buvo švenčiama daug anksčiau, kai buvo nužudytas Narakasura. Ir taip mes išreiškiame savo laimę ir džiaugsmą, savo dėkingumą Dievui, kad Jis nuolat saugojo mus savo galia, savo Šakti, ir sunaikino visus rakšasus ir visas blogio jėgas šiame pasaulyje. Tai yra padėkos laikas. Šią dieną mes turime eiti pas savo vyresniuosius ir padėkoti už viską, ką jie mums yra padarę. Visiems tiems žmonėms, kuriems turime atsidėkoti, šiandien yra ta diena, kai turime paprašyti Dievo palaiminti visus šiuos žmones.

Taip pat turime būti labai džiaugsmingi ir labai laimingi šią dieną, nes, jaučiu, nuo rytojaus Sahadža joga žengs naujus žingsnius. Nuo rytojaus prasideda nauji metai. Ir nauji Šalivahanų metai, pagal Vahanos kalendorių. Yra du kalendoriai, vienas yra Vikram, kitas yra Šalivahan – Šalivahanų. Ir tai yra dinastija, kaip žinote, tai mano protėviai, kurie pradėjo šitą Šalivahan. Dabar yra dvi istorijos apie Šalivahan.

Viena pasakoja, kad šis ponas pjovė šaką, ant kurios pats sėdėjo, ir štai kodėl jis buvo pavadintas Šalivahan, tačiau iš tikrųjų tai reiškia šalį [juo apsigaubiame]. Marathi kalboje šalis vadinamas „šali“, ir tas, kuris neša Motinos šalį, yra vadinamas „šalivahan“. Ir kai dalis Sahadža jogų nukeliavo į Indiją, jeigu atsimenate, Rahuryje, tai yra Rahuri Nandgaon vietoje, taip pat matėte, kur mano protėviai gyveno ir visą tą vietą. Jie davė jums dėvėti šalius. Ir aš paklausiau jų: „Kodėl davėte jiems šalius?“ Taigi, jie atsakė: „Jie yra šalivahanai. Dabar visi jie yra šalivahanai. Štai kodėl mes turime duoti jiems šalius.“ Ir jie labai džiaugėsi tai darydami.

Taigi, rytoj yra Naujųjų metų diena. Dabar kodėl yra svarbu turėti Naujųjų metų dieną mūsų gyvenime? Kodėl tie, kurie paskutiniaisiais metais gavo realizaciją, buvo labai laimingi žmonės, tačiau eidami savirealizacijos keliu prarandate visą entuziazmą ir idealizmą, kurį gaunate su savirealizacija? Jūs galvojate, kaip padaryti tiek daug dėl to. Kai gaunate realizaciją, jūs tampate taip į tai įsitraukę, taip mėgaujatės ja, kad galvojate: „Dabar atėjo laikas man padaryti tai ir tai, ir tai. Ir aš susisieksiu su šiais žmonėmis, ir aš perduosiu šias žinias jam, ir aš padarysiu šitą darbą, parodysiu Motinai, kad tai, ką Ji man suteikė, aš daug kartų padauginau.“ Nes tai buvo nauja patirtis, didi patirtis, vienintelė patirtis, kurios jūs laukėte. Taip pat jūs nusprendžiate: „Dabar aš tapsiu nešėju deglo šios didžios šviesos, kuri atėjo į mane. Ir aš tapsiu viena iš šviesų šios Dipavali.“

Dipavali: „dip“ reiškia šias šviesas, „avali“ reiškia šviesų eilę. Taigi: „Aš tapsiu viena iš jų. Ir mes apšviesime taką žmonių, kurie nori gauti savirealizaciją.“ Visos šios nuostabios idėjos mums kyla, kai paliečiame savo gelmes ir jaučiamės atsakingi už visą likusią žmoniją. Bet tada palaipsniui suprantame, kad yra daugybė problemų, susijusių su mūsų augimu, mūsų būtimi, ir Kundalini grįžta prie to, vėl kyla ir jūs suvokiate, kad turite save koreguoti gana daug. Tada prasideda korekcija, pradedate galvoti apie save daugiau nei apie kitus. Taip pat kiti dalykai, su kuriais susitapatinome – tokie kaip jūsų problemos, jūsų pačių asmeninės idėjos, ambicijos, profesijos ir visi kiti dalykai, kuriais buvome sužavėti, pradeda lįsti į mūsų mintis. Ir mes pradedame pamiršti tą momentą, kai gavome savirealizaciją, ir, kad sau viduje buvome pažadėję tai daryti.

Taigi, nauja diena ateina jums priminti, kad kas įvyko, tas įvyko, tai baigta. Šiandien jums išaušo vėl nauja diena, kad vėl sau pažadėtumėte. Vėl pradėkite savo kelionę, žinokite, kad saulė pakilo, ir jauskitės žvaliai, naujumas atneša gyvenimo gaivumą, ir vėl pradedate naują dieną turėdami daugiau entuziazmo, naujų idėjų, naujų pažadų, naujų įžadų ir labiau suprasdami Sahadža jogą. Tie, kurie gavo realizaciją dabar, turi žinoti, kas iš tiesų vyksta, kai bręstate. Pradedate keisti savo požiūrį. Kaip tik šiandien kažkas uždavė man klausimą, ir štai kas jums visiems turėtų nutikti. Po kiek laiko pasikeičia požiūris, pasikeičia taip smarkiai, kad žinote, jog daugiau nebe imate, o pradedate duoti. Jūs kalbate apie tai, kaip duoti, o ne kaip imti daugiau, nes jūs prisipildėte.

Kol ąsotis nepilnas, dar galima įpilti vandens, o kai prisipildo sklidinai, jis sako: „Ne, įpilti […] nieko.“ Viskas, ką pilsite, teks kitiems. Taigi, kai išvystote šį požiūrį savyje, turėtumėte žinoti, kad esate subrendę. Šis požiūris yra vienintelis išbandymas pamatyti, kad esate subrendę. Jokių klausimų, jokių problemų, tik mintis, kuri stovi prieš mus, yra kaip atvesti kitus į šią didingą dieviškos meilės atmosferą. Pirmiausiai turi baimių, tada išvysto apsaugas. Visada bando sukti sau bandanus, prižiūri savo vibracijas, tada blokuojasi, rūpinasi, nenori sutikti tam tikrų žmonių, pasmerkia kitus ir sako: „Tau ne viskas gerai“, ir vengia kai kurių žmonių. Visi šie dalykai nutinka, ir palaipsniui jūs tampate absoliučiai išvien su savo pasitenkinimu. Tada iškyla klausimas: „Kaip galėčiau mylėti šį žmogų? Kaip galėčiau dovanoti savo meilę šiam žmogui? Kaip man išreikšti, kad jis irgi įšoktų į tą patį dievišką nušvitimą?“ Tada dėmesys stabilizuojasi. Jūs nekreipiate dėmesio šen bei ten. Visas dėmesys yra skirtas tik tam. Ir jūs tampate Sahadža jogos guru.

Šis pasiekimas daug kam pasireiškė. Turėjote pakilimų ir nuosmukių, be abejo, bet pamirškite visa tai. Ir tai taip didinga, taip gražu matyti, kad savo pačios gyvenime pamačiau tai vykstant su jumis, kad jaučiatės tokie atsakingi už tai. Jūs negalite per prievartą kišti kitiems Sahadža jogos. Turite tai žinoti. Negali būti jokio įtikinėjimo, tik jūsų meilė turėtų įtikinti kitą žmogų. Jūsų meilė tūrėtų priversti kitą žmogų pajausti, kad jis taip pat turėtų eiti tuo pačiu keliu, kuris veda į tokį nuostabų meilės gyvenimą. Jūs parodysite tai savo pavyzdžiu. Visi prioritetai pasikeis. Visa atmosfera pasikeis. Ir jūs tampate kažkuo labai labai kitokiu.

Jei kažkas paklaustų, kas nutinka, kai jūs uždegate žvakę? Tada ji pradeda skleisti šviesą. Kas nutinka jai? Kol ji neskleidė šviesos, tai buvo problema. Dabar ji uždegta, kad skleistų šviesą kitiems. Bet šviesa taip sklinda tik iš pradžių. Taigi tie, kurie gavo realizaciją, turėtų žinoti, kad taip nutiks. Pirmiausiai jums kils abejonių, kuriomis pradėsite tikėti, nes priklausote visuomenei, kuri viskuo abejoja, ypač sveiku protu. Ir jūs pradedate abejoti, bet abejodami arba galvodami niekada jos negavote. Jūs ją tiesiog gavote. Kodėl gavote? Gavote, nes kažkas jus labai mylėjo ir buvo gailestingas, nes jūs turėjote tą ieškojimą praeituose gyvenimuose, ir jūs padarėte daug gero, už kurį esate apdovanoti. Jūsų čekiai buvo išgryninti banke. Kaip galite abejoti? O tai reiškia, kad abejojate savimi, niekuo kitu kaip savimi, nes jūs negalite patikėti, kad ją gavote.

Taigi, nustokite abejoti. Abejodami judėsite labai lėtai. Ir kartais tai pasiekia tokį tašką, kad aš taip pat pradedu abejoti jūsų galimybėmis, jūsų kokybe, kiek daug galite pasiekti Sahadža jogoje. Nes Sahadža joga nėra darbas niekam tikusiems žmonėms. Jie turi būti labai labai ypatingo tipo. Jei jie yra eiliniai žmones, jie niekada neužsiims Sahadža joga. Jie šiek tiek pakils, tada nukris, vėl pakils ir vėl nukris. Bet kai ateisite, jūsų niekas per daug neragins. Jei pradedate mėgautis, tada eisite išvien, jūs jos nemesite, nes tai yra viso džiaugsmo šaltinis.

Taigi, šiandien yra diena mėgautis. Džiaukimės, kad nugalėjome tamsą savyje ir pasidalinome savo šviesa su kitais, kad ir jie šviestų, kad perduotų Dieviškos meilės šviesą kitiems. Telaimina jus Dievas. Ką norėtumėte dabar daryti? Norite nuplauti man pėdas? [Jogas] Mes… Jei darysite pudžą. [Šri Matadži] Gerai. [Jogas] Ganėša… [Šri Matadži] Kai pirmiausiai sakote mantras ir visa kita, tada jie irgi tai priims. Dabar leiskite jiems… Matote… Malkolmas neatėjo, ar ne? Malkolmai, ar dalyvavai pudžoje prieš tai? Ne, Malkolmas neatėjo. Kas dar čia? Jūs nedarėte jokios pudžos, ar ne? Jūs nedarėte. Prašau jūsų.