Public Program Day 7, I am the Holy Ghost

(United States)

1981-09-30 I am the Holy Ghost, New York City, United States, DP, 87' Chapters: Arrival, TalkDownload subtitles: CS,EN,FI,IT,LT,PT,RO (7)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

1981-09-30 Q&A, New York City, United States, 38' Download subtitles: EN,IT (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Public Program Day 7 (Declaration: „I am the Holy Ghost“). New York (USA), 30 September 1981.

Vakar pasakojau apie šią širdies čakrą, kuri yra labai ugninga čakra, nes šioje čakroje egzistuoja labai ugninga dievybė Džagadamba, ji – visos Visatos Motina.

Ji saugo savo vaikus, kurie bando perplaukti iliuzijų vandenyną ir kuriems visada trukdo žmonės, kurie veikia prieš Dievą, prieš Kristų, demonai, kitaip vadinami rakšasais. Todėl Ji turi saugoti savo vaikus, ir dėl to Ji yra labai ugninga Dievybė, kaip tigrė. Viena Jos transporto priemonė – tigras, kita – liūtas. Šiandien sužinosime apie šią čakrą, kuri vadinama Višudhi čakra. Amerika pasaulio žemėlapyje yra šis centras, ši Višudhi čakra. Todėl labai svarbu suprasti, kodėl esate amerikiečiai. Šis centras turi šešiolika lapelių ir yra kaklo nerviniame rezginyje, kuris atsakingas už ausis, nosį, gerklę, akių obuolius, kaklą bei už visas problemas, esančias šioje kūno dalyje. Veido struktūra priklauso nuo šios čakros. Kokia yra šio centro būklė, tokia yra jūsų veido išraiška. Šis centras turi šešiolika lapelių.

Visos balsės sukuriamos šiame centre. Aišku, anglų kalba turi balsių, kurios nėra moksliškai teisingos. Bet Devanagari tekstas turi visas balses, iš viso šešiolika. Ir todėl jos visos sukuriamos šiame centre. Tai yra fizinė šio centro pusė. Subtilioji šio centro pusė yra kolektyviškumas. Kai žmogus pakelia galvą, jis aplinkui mato savo žmones ir pradeda galvoti, kad kai kas bendro yra tarp mūsų visų. Mes esame neatskiriama vienos Visatos būties dalis, didžiosios Pirmapradės asmenybės dalis. Centrinis, dominuojantis Sušumna kelias sukuria šią Pirmapradę Būtį ir tai yra galutinė, visiškai išbaigta šio dominavimo forma, evoliucijos forma, kuri baigiasi čia. Taigi, tai yra Pirmapradė Būtis, ir jei sakome, kad tai Pirmapradė Būtis, o tai – Pirmapradė Višudhi, tai ši Višudhi yra ta, kuri atspindi tai, ką musulmonai vadina Akbar… Akbar Dieviškumo aspektą.

Didžioji Pirmapradė Būtis. Sanskrito kalboje vadinama Virat. Ši Pirmapradė Būtis atgimė šioje Žemėje, kaip sakiau, visi šie aspektai atgimsta, centrinis aspektas atgimsta kaip Šri Krišna. Jo galia buvo Radha. „Ra“ reiškia energiją, „dha“ – tą, kuri palaiko. Radha – ta, kuri palaiko energiją. Taigi centre yra Šri Krišna ir Radha. Dešinėje pusėje yra Jo karaliaus įvaizdis, kai Jis išėjo iš Gokul ir Mathuros, po to, kai nužudė demoną vardu Kansa, kuris buvo Krišnos dėdė. Jis išėjo į Guradžatą ir ten apsistojo. Valdė tą šalį, kur buvo vadinamas Vithala.

Vithala ir Rukmini. Vardinu visus šiuos vardus, nes kai keliate savo Kundalini, jei šios čakros veikla ar Kundalini sustoja, jūs turite pasakyti Jo vardą. Kairėje pusėje yra jo sesuo, kuri gimė ir dar kartą buvo nužudyta. Ji pasirodo mums kaip žaibas danguje. Ji vardu Višnumaja. Visi šie trys centrai yra labai svarbūs. Kai esate kolektyviški, jūs kylate šiuo centru. Energija kyla šia čakra. Iš tikrųjų šaknis prasideda čia. Šaknis prasideda čia ir išauga į tai ir į tai, kurios susikerta.

Susikirtimo taškas yra čia, bet ego ir superego šaknis prasideda čia. Šri Krišna, kaip žinote, pasirodė Ardžunai kaip Virata – Didžioji Pirmapradė Būtis. Jis matė Krišną kaip labai didžią asmenybę. Ir jis Krišnoje pamatė judančius visus žmones bei visą kūriniją. Jis nebegalėjo daugiau ir pasakė: „Aš nebenoriu to daugiau matyti.“ Šri Krišna papasakojo Gitą tik Ardžunai, vienam žmogui. Jis nepasakojo apie tai niekam kitam, nes Jis gimė prieš 6000 metų, tuo metu žmonių brandumo lygis buvo labai žemas, todėl Gitą galėjo papasakoti tik Ardžunai. Visa tai išgirdo kitas žmogus, kuris ją užrašė, tai buvo poetas Vijasa. Gita yra Vedanta, tai reiškia vedų pabaigą. Vedos turi dvi dalis. Pirmoje dalyje yra visos mantros, pažadinančios dešinę pusę arba elementus, o pabaigoje yra filosofija.

Krišna naudojo šią Gitos filosofiją. Jis naudojo šią Vedantos filosofiją Gitoje, kad paaiškintų, kas yra žinojimas, kas yra Dievas, kas yra Dvasia, kaip tai pasiekti ir kas nutinka. Pagrindinė atgimusio Krišnos savybė yra tokia. Taip toli nuo Ramos, Jis buvo tas, kuris gyveno kaip žmogus, ir įtvirtino ypatingą vietą arba, sakykim, ypatingą asmenybę – dosnaus karaliaus – kaip pavyzdį kitiems karaliams. Bet šį kartą atėjęs Jis rado viską pritvinkus ritualizmo, įvairios negyvos viršsąmonės ir pasąmonės veiklos, žmones, įnikusius į materialius dalykus ir nelaimingus. Todėl Jis įsitvirtino kaip žaidimo inkarnacija – „lyla“. Visas pasaulis yra tik drama. Tik drama, o jūs esate stebėtojai. Kai stebite dramą, nutinka taip, kad jūs jaučiatės lyg joje būtumėte. Tarkim, yra Napoleonas ar kažkas kitas šioje dramoje.

Jaučiatės, kad esate Napoleonas, grįžę namo kurį laiką net kalbate kaip Napoleonas. Jūs tyčiojatės iš savęs. Bet tai tik drama, ji išorėje, tai ne jūs. Kartais, kai žiūrime filmą, susitapatiname su scena, apsiverkiame raudojame, kartais labai susijaudiname. Bet kai drama baigiasi, tada suprantame: „O Dieve, tai tik drama.“ Lygiai taip pat žmogaus gyvenimas yra drama ir visa drama pastebima tada, kai gaunate savirealizaciją ir tampate stebėtoju. Tie, kurie gavote savirealizaciją, turite suprasti, jūs tapote stebėtojais. Pradėkite stebėti viską ir būsite nustebę, jausitės: „O! Aš esu atitolęs, aš stebiu.“ Viena Sahadža jogė atvyko iš Indijos. Ji niekada nebuvo keliavusi prieš tai nei skridusi lėktuvu. Ji buvo kilusi iš labai tradicinės šeimos.

Niekada niekur nėjo viena. Toks žmogus. Ji gavo savirealizaciją ir atvyko į Ameriką. Ji man sakė: „Aš nejaučiau, kad skrendu į Ameriką, kad esu lėktuve, kad turėčiau būti išsigandusi. O visi man sakė: „Būk atsargi.“ Aš galvojau, kodėl jie visi taip jaudinasi. Aš mažiausiai jaudinausi, viskas buvo kaip drama. Įsėdau į lėktuvą, atskridau čia. Atsiradau jūroje žmonių, negalėjau rasti savo brolio, pagalvojau, jog pasiklydau. Pasakiau sau: „Nesvarbu, jei pasiklydau. Aš negaliu pasiklysti, nes turiu save.“ Aš ėjau link taksi vairuotojo, būčiau liepusi važiuoti į brolio namus.“ Ir staiga ją rado brolis.

Nepaisant to, ji sakė: „Aš buvau rami, visai nesijaudinau, labiausiai stebina, aš stebėjau visą dramą be jokių apmąstymų ar suvokimų, tiesiog veikiau automatiškai.“ Štai kas jums nutinka. Jūs matote mirtį, gyvenimą – visą dramą. Ir jūs visai neįsitraukiate į tai. Kai jūs nesate įsitraukę į tai, tada jūs visiškai ramūs. Pateiksiu pavyzdį: jei esate vandenyje, jūs jaudinatės dėl bangų, bet, sakykim, esate valtyje, tada stebite bangas ir jomis džiaugiatės. arba jei mokate plaukti, tada irgi bangomis džiaugiatės. Taigi, kai gaunate savirealizaciją, viskas tampa kaip drama, pradedate vystyti savo neprisirišimus. Jis yra Jogėšvara. Jis yra visiškai neprisirišęs. Nors Jis buvo karalius, gyveno labai prabangiai, Jis buvo asmenybė be prisirišimų.

Jis, ateidamas į šią Žemę, turėjo atsinešti savo galias. Jis nežinojo, kaip sutalpinti šias galias žmonėse. Jis negalėjo suteikti žmonėms realizacijos tuo metu, prieš 6000 metų. Jis sukūrė metodą, dėl kuriuo turėjo 16 000 žmonų. Žmonos buvo Jo galias turinčios žmogiškosios būtybės. Yra ilga istorija apie tai, tikriausiai kiekvienas Indijoje žino ją. Jis tapo karaliumi ir turėjo penkis elementus kaip penkias žmonas. Jo penkios karalienės kaip penki elementai ir 16 000 žmonų kaip Jo galios, pasireiškusios kaip žmogiškosios būtybės. Ir Jis atėjo į šią Žemę kaip Šri Krišna. „Kriši“ reiškia žemės ūkį, iš tiesų sėją.

Jis pasėjo dvasingumo sėklą. Jis sakė: „Nainam Čindanti Šastrani, nainam Dahati Pavakah, na Čainam Kledayanty apo, na Šosajati Marutah.“ Reiškia: „Dvasia negali būti nužudyta, įtraukta, negali būti sunaikinta nei transformuota, ji yra amžina.“ Kad tai įrodytų, Kristus atėjo į šią Žemę ir savo prisikėlimu įrodė, kad Dvasia negali būti nužudyta. Dabar papasakosiu apie diplomato Krišnos gyvenimą. Jis buvo diplomatas. Jis buvo diplomatiškumo inkarnacija. Ir geriausia diplomatija yra tada, kai suteikiate žmogui absurdiškas sąlygas. Jei suteikiate žmogui absurdiškas sąlygas, tada jis suklumpa ir pasiduoda. Jeikreipsitės tiesiogiai tada žmonės pasidaro labai kvaili, jie pradeda viską intelektualizuoti ir racionalizuoti. Todėl geriau pateikti absurdišką pasiūlymą ir leisti jiems patiems suprasti, tada jie grįžta nuolankūs. Dabar jums paaiškinsiu kaip.

Ardžuna buvo Jo mokinys, ir kai Ardžuna išjojo į karą su Kauravais, kurie buvo tų laikų šėtoniškos jėgos, jis jautėsi labai nusivylęs ir pasakė: „Jie yra mano giminės tarp jų yra vienas iš mano mokytojų, kuris mane išmokė šaudyti strėles. Kaip aš kovosiu prieš juos?“ Tada Krišna pradėjo jam pasakoti Gitą. Pirma, ką Krišna pasakė: „Turi atrasti save, turi pažinti save. Turi gauti savirealizaciją. Turi įgyti žinių. Žinios tai ne architektūros ar kito išmanymas, o savo Dvasios suvokimas. Ardžuna, būdamas sakyčiau, tuo metu vidutiniškas intelektualas, paklausė, kaip įprasta intelektualai gerai moka klausinėti, bet niekada neduoda atsakymų. Taigi intelektualas paklausė: „Tu mums liepi eiti į karą, o dabar man pasakoji, kaip surasti savo Dvasią. Kaip šie du dalykai yra susiję? Nes daugumos žmonių nuomone – kurie ir šiandien kalba – žmogus, turintis realizaciją, neturi kovoti.

Jis turi sėdėti ir kęsti visas atakas. Jis turi kentėti.“ Ardžuna sakė: „Tu sakai, kad aš turiu tapti Dvasia ir tada kovoti su blogio jėgomis? Kodėl aš turiu su jomis kovoti?“ Krišna pasakė: „Gerai, kadangi jis yra vidutiniška asmenybė, sudėtinga pasakyti jam, kaip tai padaryti. Iš tikrųjų viskas yra labai paprasta.“ Kai esate stebėtojo būsenoje, galite kovoti geriau. Jūs turite kovoti su blogio jėgomis. Kodėl esate nušvitę, jei negalite kovoti su tamsa? Jūs tapote šviesa, kad kovotumėte su tamsa, o ne tiesiog džiaugtumėtės savimi: „O! Aš esu šviesa, aš esu šviesa.“ Bet jūs turite kovoti su tamsa. Ir to žmonės nepripažįsta, mes turime kovoti su tamsa, todėl Krišna pasakė: „Gerai daryk, ką nori, ir padėk savo darbo vaisių prie Dievo Lotoso Pėdų.“ Tai yra absurdiška sąlyga. Jūs vykdote savo karmas, bet padėkite savo darbo vaisių prie Dievo Lotoso Pėdų, tai yra absurdiška sąlyga, jūs negalite to padaryti.

Kodėl? Nes turite poną Ego, sėdintį čia. Kai darote ką nors, visada sakote: „Tai darau aš“, netgi, jeigu sakote: „Aš ištekėjau už Kristaus tai Dievo darbas, kurį aš darau.“ Jūs galite taip sakyti, bet jūsų širdyse tai netiesa, nes nesate tokios asmenybės, kuriose nėra ego. Turite atsikratyti šio ego, kitaip neva jūs darote visą darbą ir esate sąmoningi – tai mitas. Iš tikrųjų žmonės nieko nedaro. Tai yra mitas. Pavyzdžiui, pastatėte šią nuostabią bažnyčią. Ir ką jūs dabar turite? Viskas buvo sukurta Dievo, jūs tik pakeitėte formas ir sudėjote visa, kas negyva. Kokį gyvą darbą jūs atlikote?

Jūs negalite transformuoti žiedo į vaisių. Taigi visa tai yra tik mitas. Mes tikime, kad darome tą ir aną. Iš tikrųjų jūs nieko nedarote. Jūs tik keičiate negyvas formas iš vienos į kitą. Šis mitas, kad jūs veikiate, kaupiasi čia kaip ryškiai spalvas burbulas jūsų galvoje. Jis gali būti toks didelis, kaip čia parodyta, ar net didesnis už jūsų kūną, didesnis už šį kupolą. Žmogus, kuris pastatė jį, galėjo turėti dar didesnį ego negu šis kupolas. Ir tada eina svirduliuodamas gatve, nes nežino, kaip išlaikyti pusiausvyrą. Su visais šiais dideliais balionais ant jūsų galvų šis ego jums sako: „Tu esi nuostabus.“ Kai sutinkate tokį žmogų, būkite atsargūs.

Laikykitės atokiau nuo tokių, atlikusių didžių darbų. Kitaip jie panaudos jus savo tikslams. Taigi laikykitės atokiau nuo tokių žmonių. Taip geriausia. Šis ponas Ego išsivysto į didelį… Kai jis išauga, suteikia idėjų, kurios pirmiausia verčia jus manyti: „O, tu esi puikus, tu esi nuostabus.“ Ir kartais jūs susprogstate, nes žmonės nemano, kad jūs tokie puikūs, kokie patys manote. Susprogdintas ego dar padidėja, kaskart susprogdintas kaip balionas, matote, sprogdinate, jis vėl išsipučia, susprogdinate, jis… Abiem atvejais baisu. Jis gali būti pripūstas arba susprogdintas. Kartą susprogdintas jis gali tapti labai didelis, tada nežinote, ką daryti, taigi nukrypstate į kairę Višudhi. Tada sakote: „O, aš neturėjau to daryti“, nes galvojate, kad taip užgaunate savo ego. Jūs tiesiog jaučiatės kalti, nes galvojate, kad taip užgaunate savo ego.

Taip vadinamo didelio baliono įvaizdis yra sugadinamas, dėl to jaučiatės įskaudinti. Dabar tas veiksmas, kai viską atiduodame Visagalio Lotoso Pėdoms, tai gali nutikti tik tada, kai gausite realizaciją. Tie, kurie gavote savirealizaciją, ką darote? Skundžiatės: „Motina, tai dingsta ir vėl sugrįžta.“ „Tai nevyksta, neveikia.“ Jūs tampate trečiuoju asmeniu. Keliate Kundalini, tarkim, turite draugą, atsivedate jį kartu ir jis negauna realizacijos. Nesakykite: „Aš daviau realizaciją.“ Nesakykite: „Aš pakėliau Kundalini.“ Sakykite: „Motina, tai dar neveikia, jaučiu karštį šioje pusėje, šis pirštas dilgčioja, jaučiu bloką šioje čakroje.“ Sakykite viską trečiuoju asmeniu. Niekada nesakykite: „Aš tai darau.“ Net jei jūsų sūnus ar tėvas negavo realizacijos, sakykite: „Atsiprašau, bet negalite gauti realizacijos. Tai neveikia“ – viskas. Jūs tampate trečiuoju asmeniu. Tai įvyksta savaime.

Sakote: „Tai vyksta, tai veikia, taip yra.“ Tai teorija, kurią Jis bandė pateikti, kad viskas turi tiesiog tapti, karma turi tapti akarma [be veiksmo]. Kaip saulė. Saulė šviečia, bet ji daro tai nesąmoningai. Ji tiesiog spinduliuoja. Jai nerūpi, ji nemąsto apie tai. Ji pasirodo, pakeičia daugybę lapų, suteikia jiems spalvą, suteikia deguonies. Daro daugybę dalykų ir grįžta atgal neturėdama jokių rūpesčių. Ji tiesiog spinduliuoja. Ji nereikalauja jokio atlygio: „Aš tai padariau, aš tai darau.“ Tai turi įvykti ir jums, kai tapsite „akarmi“ [be veiksmo]. Štai ką pasakysite.

Tai Šri Krišnos karmos teorija. Jis pasakė, kad ateis diena, kai gausite savirealizaciją ir tada ši karma išnyks. Kristus yra įkūnijimas viso, ką Krišna pranašavo ar pasakė. Jis atėjo į Žemę įrodyti to. Kitas dalykas, apie kurį Jis kalbėjo, yra Bhakti joga. Jūs turite šlovinti iš šios pusės, turite šlovinti Dievą, turite atsiduoti Dievui. Dabar, kai sakome, kad šloviname Dievą, prašome Jo, prašome visko. Turiu omenyje, būdas, kaip nuolat prašome Dievo, siaubingas. Panašiai tarsi sakytume: „Dabar aš noriu skyrybų, atsisakau savo žmonos, padaryk tai…“ Visokių dalykų prašome. Pavyzdžiui, dalyvaujame kare, turime laimėti, priešas turi būti nugalėtas, ir viso to prašome Dievo.

Dievui tikriausiai pabodo, jog prašome to. „Kas bebūtų, atiduokite tai Dieviškoms Lotoso Pėdoms savo maldomis“ – Krišna ir vėl buvo diplomatiškas. Jis sakė, jei šlovinat, atliekate bhakti, tai turi būti „ananya“. „Ananya“ [besąlygiškas] – šis žodis yra labai diplomatiškas. Jis vėl ir vėl jį minėjo, visi šie mokslininkai ir žmonės nepastebėjo to. „Ananya“ reiškia, kai nėra nieko kito, jūs esate jungtyje. Kai esate jungtyje, turite atsiduoti. Tai yra labai teisinga. Jei šlovinate neturėdami jungties, ką šlovinate? Jei nėra ryšio… Pavyzdžiui, aš esu Londone, o jūs esate čia.

Rašote laiškus vieną po kito. Aš niekad negaunu ir neperskaitau jų, neturiu nieko bendro su jais. Kokia prasmė? Reikia turėti jungtį su Visagaliu Dievu, tada šlovinimas turės prasmę. Taigi, be realizacijos bhakti [Dievo šlovinimas] neturi prasmės. Kaip šie bepročiai: „Hare Rama Hare Krišna, Hare Rama Hare Krišna.“ Sakydami tai galite pasiekti paprasčiausiai tik vieną – sugadinsite šį centrą. Stipriai jį pažeisite. Ir jie visad suserga gerklės vėžiu. Pagrindinė priežastis – sugadinate šį centrą. Sugadinate jį sakydami: „Hare Rama Hare Krišna“, daugybę kartų.

Kokia prasmė taip minėti Dievo vardą? Tai labai labai menka. Realizuoti žmonės neturėtų taip minėti Dievo vardo. Yra tam tikras Dievo protokolas. Jei turite minėti Jo vardą, darykite tinkamai, laikydamiesi protokolo, net po realizacijos. Tačiau jūs tiesiog kartojate: „Kristus, Kristus, Kristus, Kristus“, nesustodami. Kristus supyks ant jūsų. Kas tai? Ar Jis koks pigus dalykas? Pirmiausiai gadinate vardą kartodami jį mechaniškai.

Fiziškai kenkiate savo gerklei. Turiu omenyje, kai ilgai kalbu, turiu vartoti ką nors raminančio gerklei. Taigi, galite įsivaizduoti žmogų, kuris nėra realizuotas, kuris nesupranta, kodėl sakomas vardas, jis nesustodamas sako tą vardą, jums duotas taip vadinamas mantras. Jūs sugadinate visa tai, taip pat savo čakrą, nes jūs – ši kairė pusė, nes neleistinai kartojate Šri Krišnos vardą. Tai sukels jums gerklės vėžį, jei to norite, tada kartokite: „Hare Rama Hare Krišna.“ Jie mano, jog yra labai arti Jo. Kaip jie atpažins Šri Krišną? Mumyse ši čakra yra viena geriausių dėl vienos priežasties. Jei čakra pažeidžiama, pavyzdžiui, ją šiek tiek teršia rūkymas, iš pradžių. Jei rūkome per daug, ji pažeidžiama labai stipriai. Tada nuo kaklo rezginio nervai išsiskiria į dvi puses.

Jautrumas rankose būna labai silpnas. Kai pradedate jausti vibracijas, galite jausti vėsą, sklindančią iš galvos, nuostabią vėsą, bet rankose galite nieko nejausti. Visiškai! Yra daugybė žmonių, kurie nieko nejaučia. Iš pradžių jie tiesiog nejaučia, nes jų rankos nejautrios. Jie stipriai pažeidė kaklo rezginį, todėl ši čakra sustojo. Dėl to nėra jautrumo. Kai Kundalini pakyla, ji pasiskleidžia į skirtingas puses. Kildama subtiliąja sistema ji suteikia šiam centrui energijos. Ir tada pradedate jausti rankose visur esančią Energiją, kuri yra žinios.

Kitaip žmonės negali to jausti, jie gali jausti virš galvos, bet ne rankose. Aš buvau šokiruota, kai prieš 9 metus atvažiavau čia, ši šalis buvo tarsi dūmtraukis. To metu visi – moteris, vyras, vaikas – visi rūkė. Tiek daug rūkė, kad nežinojau, kaip ši Višudhi, Amerika, išgyvens. Prašau, dabar laikykite dėmesį čia, gerai? Nesukinėkite galvų. Šis centras turi būti naudojimas taip, kad išlaikytumėte savo kolektyviškumą. Žmogus, kuris yra individualistas, kuris laikosi atokiau nuo kolektyvinių būtybių, kuris sėdi namie prieš mano nuotrauką ir nesidalina vibracijomis, nori gauti vibracijų ir panašiai, toks žmogus negalės gerai progresuoti Sahadža jogoje. Tai turi įtekėjimą ir ištekėjimą. Kol neduodate, tol vyksta vibracijų ištekėjimas, tol nebus vibracijų įtekėjimo.

Savo rankomis duodate kitiems. Ketvirta, apie ką kalbėjo Krišna, yra Radža joga. Dėl jos pažadinama Kundalini ir aktyvuojamos čakros. Iš tikrųjų Jis suteikia veiksmą, dėl kurio čakros juda. Kaip veikia tos „bandhos“ [jungiančios asanos], kaip sukasi čakros ir tam tikri blokai sulaiko dalį Kundalini ir nepraleidžia, kaip tos „bandhos“ veikia – visa tai Jis paaiškino. Tai nutinka, kai Kundalini pakyla. Pavyzdžiui, kai užvedame automobilį, jis pradeda judėti, ir visi kiti… Ten yra maži varžtai ir veržlės – jie taip pat vienas po kito pradeda judėti. Visas mechanizmas, veiksmas, galima sakyti, pradeda vykti savaime. Lygiai taip pat tai pradeda veikti mumyse.

Jis tai pasakė. Tačiau žmonės naudoja tai Krija jogai [jogai per veiksmą]. Tai yra nesąmonė. Tarkim, sėdite ir liečiate pilvą. Bet Kundalini nekyla. Kodėl liečiate pilvą, nosį, paskui ausis. Kokia prasmė, kai Kundalini dar nepakilo? Kodėl darote visas šias beprasmybes? Matote, tai yra šis Jogananda, kurio absurdiškas mokymas kilo iš Krija jogos Turiu omenyje, tai baisu! Dėl to gali atsirasti tam tikrų ligų.

Jūs be reikalo skutate galvą. Kodėl skutate galvą? Ar tai padės jums patekti pas Dievą? Tada kodėl Jis davė jums plaukus? Jie skuta galvas. Skusti galvas yra absurdiška. Avys skutamos kas savaitę, du kartus per metus. Skusdamiesi galvą nepateksite pas Dievą. Dėl visų šių beprotiškų idėjų: skutate galvą, rengiatės juokingai, vaikštote rimtai – ir pateksite pas Dievą? Turite suprasti, kad tai turi įvykti, Kundalini turi pakilti savaime, tai spontaniška, tai gyvas procesas.

Darydami visus šios netikrus dalykus naikinate save. Tai nutinka savaime. Bet jums nereikia nerimauti dėl šio mechanizmo, nes, kai Kundalini pakyla, tai įvyksta. Aš jaučiu, kad Krišna nežinojo, jog žmonės taps tokie išprotėję. Pavyzdžiu, jei jūsų automobilis neužsiveda, ar bandysite pajudinti jį savo rankomis ir tikėsite, kad jis pajudės? Tai būtų visiška nesąmonė ir sugadintumėte jį. Būtent taip ir nutinka, kai atliekate tą Krija jogą. Tai turi būti Akrija. Jums nereikia daryti jokio veiksmo. Veiksmas vyksta savaime, jis yra įgimtas jumyse.

Aš pateiksiu jums kitą pavyzdį. Yra sėkla ir jūs norite ją sudaiginti. Ar bandysite ištraukti iš jos daigą? Ar ji sudygs? Tai beprasmiška, sakau jums. Žmonės bando atlikti šiuos triukus – stovėti ant galvos, bet Dievas davė mus kojas stovėti, ne galvas. Nežinau, iš kur kilo ši idėja stovėti ant galvos. Taip jūs niekada nepažadinsite Kundalini. Stovėjimas ant galvos naudojamas gydyti tam tikrą ligą, niekam kitam. Tai daroma tik gydant ligą, viskas.

Visos šios beprotiškos idėjos. Žmonės netgi geria šlapimą. Jie daro visokius dalykus, absurdiškus dalykus, kad gautų realizaciją. Buvo tokia moteris iš … Babos, jis yra kitas baisus žmogus, ji atėjo pas mane. Ji buvo tokia, tokia, tokia… Aš paklausiau jos: „Ką tu ten darei? Ką darei su tuo vyru?“ „O, Motina, jis išskirtinai mane palaimino.“ Aš paklausiau: „Ką?“ „Jis davė savo vandens“. Pasakiau: „Savo vandens? Kas tai?“ Ir tai buvo vanduo, kurį ji gėrė diena po dienos, metai po metų. O dabar ji sako: „Aš negaliu jo pamiršti.“ Įsivaizduokite, nužeminti Dievą iki tokio lygio. Turiu omenyje, ar gali būti didesnė šventvagystė ir absurdiškesnis elgesys su Visagaliu Dievu, kuris sukūrė jus.

Nėra jokios pagarbos. Nėra pagarbos. Negerbiate savęs, savo tyrumo, negerbiate savo asmeninių vietų. Kaip galite gerbti Dievą? Štai kaip yra. Ir jie moko jus būti nepagarbius. Taip atsitinka, kai pradedate skaityti Gitą. Suprantate, visi jie yra akli, akli žmonės negali skaityti Gitos. Akli žmones negali skaityti Biblijos. Jie niekad nesupras.

Jie niekad nesupras gilesnės prasmės ir naudos tai savo asmeniniams tikslams. Dabar kairė pusė yra ta, kuri suteikia jums taip vadinamą kaltės jausmą. Nežinau, ką dabar kaltinti. Tarkim, bažnyčios, katalikų bažnyčios. Kada Kristus sakė, kad esate kalti? Iš kur jie tai ištraukė? Aš negaliu pasakyti iš kur. Kristus niekad nebūtų pasakęs, kad esate kalti, jog turite jausti kaltę, turite kentėti. Jei nuo pat vaikystės kartosite, kad esate kalti, savaime būsite, tai sąlygoja asmenybę. Jis sugalvos būdų atrasti, dėl ko yra kaltas.

Jūs esate tik žmonės ir galite klysti. Jūs esate akli, Dievas tai žino. Ir Jis žino, kad už visas jūsų klaidas turi būti atleista. Bus atleista ir jūs turite gauti realizaciją. Jis rūpinasi savo kūriniais. Ar taip? Ar Jis gali nusisukti nuo jūsų tik dėl to, kad suklydote čia ir ten? Ir kokias klaidas galite padaryti? Pažiūrėkime. Jis yra meilės vandenynas.

Jis yra užuojautos vandenynas. Jis yra atleidimo vandenynas. Jis yra vandenynas, o jūs esate lašas vandenyne. Ir kiek lašas gali pakelti purvo, kurio Jis negali išvalyti? Pagalvokite apie tai, kai sakote, jog esate kalti. Tai mada, kuri išvystyta čia, ir kartais, manau, ponas Ego įsisuka į ją ir sako: „Gerai, aš kaltas“ – baigta. Tai ne tiesos priėmimas. Tarkim, jūs suklydote, kokia nauda kartoti: „Aš suklydau, aš suklydau, aš suklydau“? Ar jūs tai ištaisote? Ar ištaisote sakydami: „Aš suklydau, dabar suklydau“?

Tarkim, pasiklystume vairuodami ir nuvažiuotume klaidingu keliu. Atsisėdę pradėtume verkšlenti: „O, mes suklydome, geriau prisėskime.“ Čia žmonės lauktų manęs, šios programos, o aš sėdėčiau ten verkdama: „Mes suklydome, persirikiavome į klaidingą juostą, neturėtume čia būti.“ Jei aš suklydau, ištaisau tai ir grįžtu į teisingą poziciją. Pirmyn, ištaisykit tai. Vietoj to jūs atsisėdę kartojate: „Mes suklydome, aš neturėjau to daryti“, taip save nuvertindami: „Aš negaliu to padaryti“, stengdamiesi nuolat savimi nepasitikėti: „O, aš tiesiog negaliu.“ Tai yra labai pavojinga. Labai. Tarkim, atsitiktinai jūs kažką sužalojote. Atsisėdate ten: „O, aš suklydau, suklydau.“ Prašau, pasirūpinkite asmeniu, kurį sužalojote, nuvežkite jį į ligoninę, padėkite jam pasveikti. Štai taip apankate, kai jaučiatės kalti. Toks yra pono Ego būdas įsirangyti kairėje Višudhi ir sakyti: „Tu esi kaltas.“ Kas jūs, kad teistumėte save? Kodėl save teisiate, kaip save teisiate?

Jūs nežinote jokio savęs teisimo metodo. Tačiau visada randate būdų ir metodų, kurie kliudytų pasitikėti savimi. Ir tokie nepasitikintys žmonės – ką jie darys? Jūs turite paimti į rankas nuoširdumo ir atsidavimo Dievo darbui kardus į savo rankas. Štai jie stovi štai taip su kardu. Jie net negali išlaikyti pagaliuko rankose, ką jie darys? Kadangi visi yra labai kalti, jie visada dreba. Kam jaustis kaltam, atimant iš savęs pasitikėjimą savimi ir pavirstant beverčiu Dievo darbo kariu? Kaltė yra blogiausia, ir Sahadža jogoje svarbi mantra, turiu pasakyti, yra: „Aš esu nekaltas“. Neteiskite savęs taip.

Ne jums save teisti. Supraskite, Dievas sukūrė jus skirtingus. Jūs esate aukščiau visko, kas yra [nesigirdi], daug aukščiau to, daug aukščiau visų šių gėlių, aukščiau žvaigždžių ir viso sukurto dangaus. Ir štai jūs, kaip kvailiai jausdamiesi kalti, sėdite namuose? Ir gadinate visą Dievo darbą. Jūs turite pasiekti savirealizaciją. Jūs turite siekti absoliutumo. Jūs turite siekti savo būties ir tapti tuo, kas esate, nešvaistyti viso darbo, kurį Jis padarė. Kaip Jam jaustis? Kiek daug Jis padarė, kad jūs atsirastumėte, o jūs dėl tokio nereikšmingo dalyko išklystate ir sugadinate tą darbą.

Ar teisinga taip elgtis mūsų Tėvo atžvilgiu? Ar teisinga taip elgtis mūsų Motinos atžvilgiu? Kristaus, jų Sūnaus, atžvilgiu? Ar teisinga taip elgtis? Mes turime stovėti drąsiai, be baimės. Tai sukelia jums baimę, nereikalingą nerimą, ir jūs pradedate galvoti apie dalykus, kurie neegzistuoja. Viskas – vaizduotė. Kairė Višudhi yra šių laikų prakeiksmas, ir aš norėčiau paprašyti jūsų išsivaduoti. Kasryt pasakykite sau: „Aš nekaltas.“ Jūs turite tai pasakyti tris kartus ryte ir vakare. Ar yra dėl ko jaustis kaltiems?

Norėčiau, kad Kristus būtų įdėjęs bent jau į maldą, kad jūs visų pirma turite atleisti sau. Turiu omeny, Jis niekada nebūtų pagalvojęs, kad žmonės bus tokie kvaili ir kartos: „Aš kaltas, negaliu sau atleisti.“ Žmonės randa būdų pabėgti nuo visko. Dabar tai yra šiuolaikiškas būdas, kurį jie atrado pabėgti nuo realybės. Realybė turi būti priimta ir ja reikia džiaugtis. Tai vadinama „Raj“ – tas, kuris pilnas džiaugsmo. Atėję atsisėskite į sostą ir mėgaukitės. Dabar galėjau trumpai jums papasakoti apie Višudhi čakrą. Eikime prie kitos čakros, kuri vadinama Agija čakra. Agija čakra yra optinės kryžmės centre. Optinė kryžmė yra ta, kuri susikryžiuoja, o pačiame susikryžiavimo centre yra specialus centras, vadinamas Agija čakra.

Tai subtilusis centras. Šį centrą puošia Viešpats Jėzus Kristus. Jis yra Mahalakšmi sūnus. Jis yra visos Energijos, kuri yra čia, sūnus. Tai Mahalakšmi, Viratangana, Virato žmona. Pirmapradė Energija. Jis yra Jos sukurtas sūnus ir išsamiai aprašytas Devi Puranoje ir kitose knygose, kurios, manau, dar nėra išverstos į anglų kalbą. Kaip Mahavišnu, Jis vadinamas Mahavišnu. Tai Višnu pažangesnė forma, tačiau Jis yra Višnu sūnus. Jis – Šri Krišnos sūnus.

Šri Krišna Jį apibūdino kaip tą, kuris yra Adhara, Šventosios Dvasios palaikymas. Jis suteikė Jam aukštesnę už savo poziciją, matote? Ir Jis pasakė: „Kai Jis ateis į Žemę, įrodys visa tai, ką aš sakiau.“ Jis įrodys, nes Jis bus esmė. Jis bus Omkara, Jis bus visa apimanti Energija. Jis eis vandeniu. Be to, Jis prisikels. Jo kūnas prisikels. Jis Jį pilnai apibūdino ir suteikė Jam aukščiausią poziciją – buvimą Adhara. Jis yra palaikymas, nes taip pat gyvena Muladhara čakroje. Kaip šaknų palaikymas, ir Jis gyvena, tiesą pasakius, Jis yra šio universiteto rektorius, kad kaskart turėtume Jį pripažinti.

Jei Jo ten nėra, jūs negalite pažadinti Kundalini. Jei jūs Juo netikite, negalite išlaikyti savirealizacijos. Vakar ponia manęs paklausė: „Ar negalime to padaryti be Kristaus?“. Apgailestauju. Negalime, nes Jis viską apimantis, Jis – Omkara, Jis yra tas, kuris yra Energija, Jis tas, kuris teka mumyse, Jis – Dvasia. Jei siekiate Dvasios, kaip galite ją pasiekti be Jo? Tai absurdiškas klausimas. Tai Jis atėjo į šį kūną, ir čia yra siauras praėjimas, Jis turėjo pro jį praeiti, kad patvirtintų tai, ką sakė Krišna: Dvasia negali būti nužudyta, Jis leidosi nukryžiuojamas. Tai buvo drama, kurią Jis suvaidino. Jo Motina buvo Šventoji Dvasia, dalis Mahalakšmi, bet Jis nepasakė nė žodžio apie tai.

Jis nepasakė, nes jeigu būtų, žmonės būtų skyrę savo dėmesį Jai, ir Jis yra apdovanotas vienuolika griovimo galių. Jis yra labai galingas. Jūs galite Jį vaizduoti kaip silpną, nes tai patenkina jūsų sadizmą. Jūs norite matyti Kristų tokį, Jis nebuvo toks. Jį gerai pavaizdavo, manau, tik Rubensas, nors geriausiai Siksto koplyčioje, kur Mikelandželas drąsiai nupiešė Jį, koks Jis ir buvo. Jis buvo aukštas, ne per daug, bet pakankamai aukštas ir labai sveikas, labai stiprus, su dideliu pilvu. Jis žinomas kaip „lambodar“ – su dideliu pilvu. Ir Jis galėjo panešti tokį didžiulį, didelį kryžių ant nugaros. Taigi, kai žmonės Jį pavaizdavo, aš buvau nustebusi, kaip jie galėjo pavaizduoti Kristų tokį varganą. Kaip jie galėjo?

Tai siaubinga. Tai tik jų pačių išraiška. Jie norėjo, kad Jis toks būtų. Tai tie žmonės, kurie tikriausiai norėjo nukryžiuoti Kristų, nes jiems patinka Jį matyti tokį varganą ir nelaimingą. Kaip žmogus, kuris tyra realizuota siela, gali būti toks? Jis turi būti šviesus žmogus, ugningas, dinamiškas, jis turi būti sveikas. Jei varganas žmogus atsistos prieš jus ir kalbės taip, ar jūs juo patikėsite? Bet būtent taip jie elgėsi su Kristumi visais atžvilgiais. Jie šmeižė Jį ir kankino, ir Jis buvo nukryžiuotas daugybę kartų. Manau, neįmanoma tuo netikėti.

Štai kaip atgimsta tie žmonės, kurie nukryžiavo jį, vėl ir vėl jie Jį nukryžiuoja. Nukryžiavimas nėra Kristaus žinia. Štai kodėl man nepatinka, kai žmonės nešioja kryžių, negaliu žiūrėti į kryžių. Jis – Dievas. Kryžius, žinoma, gelbsti, nes jei piktos dvasios mato kryžių, jos pabėga, tačiau tuo pačiu tai priminimas to, kas buvo nepakeliama. Nes Motina turėjo visą galią, Ji buvo Mahalakšmi. Jis turėjo vienuolika galių, vienuolika griovimo galių. Galite įsivaizduoti, Jis vis dar jas turi. Jis turėjo visa tai patirti be jokio griovimo. Jis žvelgė į tai.

Dabar žmonės gali klausti: „Kaip Jis prisikėlė?“ Visų pirma jie prieštarauja nekalto prasidėjimo teorijai. Turiu omeny, jie prieštarauja viskam. Jis nebuvo žmogus. Jis buvo Dieviškoji energija. Jūs užgimstate mano širdyje. Ar žinote tai? Aš pakeliu savo Kundalini ir patalpinu jus joje, iš širdies ja pakeliu jus aukštyn. Tokiu būdu jūs atgimėte, tokiu pat būdu Kristus gimė nesuteptas. Ji įsidėjo Jį į širdį ir į gimdą, ir Ji Jį sukūrė. Labai lengva Juo abejoti ir kalbėti priešiškai, nes Jo nėra.

Ir žydai turi dabar išmokti pamoką. Jie neigė Jį kartą ir dėl to kentėjo. Neneikite Jo. Jūs negalite paneigti šios Dieviškosios energijos įsikūnijimo. Jei krikščionys jus kankino, pamirškite juos, jie yra tokie patys kaip jūs – fanatikai, fanatikai, fanatikai. Krikščionys ar musulmonai, Khomeini [Irano šiitų lyderis] yra toks kaip ir visi. Aš nematau jokio skirtumo. Dogmatikai, tamsuoliai, fanatikai. Pamirškite tuos žmones, jie ne už Kristų. Pats Kristus sakė (II sk.

pagal Matą, antra eilutė): „Jūs šauksite mane: „Kristau, Kristau!“ Aš jūsų nepažinsiu. Kas jūs?“ Žmonės, kurie sako: „Kristus. Mes – Kristaus atstovai, mes – tie, kurie atsakingi už Kristų“ – visi šie žmonės bus teisiami, ir jie bus įmesti į pragarą dėl to, kaip jie „atstovavo“ Kristų. Kai kurie iš jų yra nuoširdūs, nežino, kad tai dirbtina, tačiau jie turi gauti savirealizaciją. Jie turi paprašyti savo tikrosios realizacijos, ir turi žinoti, kas yra Kristus juose. Jie turi pažadinti Kristų čia. Dabar, kaip ir sakiau, Kristus sakė: „Jūs atgimsite.“ Sakė: „Aš turiu atgimti jūsų širdyse.“ Širdies centras yra čia, taip pat kaip čia, nes širdis yra kontroliuojama šio centro momenėlio srityje. Ir tai Jis sakė: „Jūs turite gauti savirealizaciją.“ Jis sakė: „Jūs turite būti širdyje.“ Dabar žmonės iš skirtingų šalių, net iš jūsų šalies, nuvyko į Indiją. Jie niekada nesakė, kad gimė Kristus, kuris buvo Mahavišnu, nes dar puranose minima, kad Jis yra Ādhāra. Jis vienintelis, kartą pažadintas Kundalini, pačios Kundalini, ir susiurbs jūsų karmas.

Jie niekada nekeliavo ir nepasakojo, taigi indai tęsė savo Karmos teoriją, ir šie guru atvyko čia mokyti jūsų apie karmą. Nuostabu, kaip priėmėte visas šias nesąmoningas teorijas. Kaip sakoma: „Turite kentėti, nes turite blogas karmas.“ Tada jie gali sakyti: „Taip, gali susibalansuoti, bet turi eiti šiuo ar tuo keliu ir išlaikyti balansą.“ Jei yra taip, kad turite eiti nuo vieno kraštutinumo prie kito, tada ką jie čia veikia? Kodėl jie kalba? Jie turi užsičiaupti, nes nieko negali padaryti. Jie negali jums duoti realizacijos. Jie negali jūsų apsaugoti nuo šios situacijos. Geriau, kai jūs kenčiate. Bet kodėl jie sako, kad turite kentėti? Kodėl jie tai sako?

Nes mėgaujasi jūsų kančia. Jie nori, kad kentėtumėte, nes tuo mėgaujasi. Tiek daug mokinių, atėjusių iš šių baisių guru, kurie sakė: „Jums reikia vykdyti savo karmas ir turite kentėti“, jie pasakojo man, kad matė savo mokytojus besityčiojančius, besijuokiančius iš jų. Ir jie man parodė kai kurias nuotraukas, kuriose buvo tie netikri mokytojai, jos atspindi visišką pasityčiojimą iš šių kvailų mokinių, kurie kentėjo fiziškai ir mintimis šių guru akivaizdoje. Taip jie turi dvigubą pasitenkinimą. Pirma – pinigai, antra – sadizmas. Trečia – jų tikslas nužudyti ir išnaikinti jus visus, nes jūs esate Dievo kariai. To jie siekia pasitelkę melą, nes tas melas jums padaro įspūdį. Matote, jei čia būtų netikras mokytojas, ši vieta būtų užpildyta, pilnutėlė, pakeliui būtų kamštis. Bet tikrojo Guru mokymas, aš mačiau netik čia, visur jis prasideda pamažu.

Žinoma, tose vietose, kur žmonės yra paprasti ir labai jautrūs, visai kas kita. Bet žmonės didmiesčiuose yra tokie nejautrūs realybei ir tokie jautrūs demonams. Stebina, kad jie jaučiasi gerai su demonais ir pasimetę realybėje. Nes jūs esate mele. Žinokite, kad turite tapti realūs. Jūs turite tapti tuo, kas yra Dvasia, tai yra čia, tai šviečia jumyse, centrinėje nervų sistemoje, jūsų sąmonėje. Ir tai yra Dvasia, tai svarbiausia, tai Kristus. Taigi, esu kalbėjusi bažnyčiose, bet šiandien pirmą kartą aš kalbu apie Kristų bažnyčioje. Ir štai kodėl buvau labai laiminga, kad pagaliau šioje bažnyčioje galiu pasakyti tai, kas Jį įtvirtintų, ir kai žmonės ateis čia, tikiuosi, jie gaus savirealizaciją, kad pavyks ir jie gaus bent pažadinimą, nes tiek daug šventųjų sėdi prieš mane, galbūt vieną dieną ateis į šią bažnyčią, galbūt pavyks ir žmonės gaus savirealizaciją. Kristaus gyvenimas truko tik trejus ketverius metus.

Niekas neleido Jam gyventi ilgiau. Buvo atlikta visa, kas įmanoma, bet žmonės tokie kvaili, tokie kvaili, negalėtume su jais kalbėti. Ir štai kaip jie Jį nužudė. Jis negalėjo daugiau su jais kalbėti, štai kaip Jo gyvenimas baigėsi. Bet šiame trumpame Jo gyvenime kokia kibirkštis buvo! Kokia kibirkštis! Tai, kaip žmonės su Juo elgėsi, buvo žiauru. Turiu pasakyti, patys apaštalai, nes Matas buvo toks intelektualas. Toks intelektualas. Jis negalėjo priimti nekalto prasidėjimo idėjos.

Labai sunkaus būdo, jis neigdavo tai, sakė: „Jei nekalta mergelė ketina gimdyti, tada kiekvienas sakys, kad tai labai labai šventvagiška, labai neteisėta, ir apie tai neturėtų būti kalbama.“ Siaubingas tipas, manė esąs geresnis už kitus. Ir kai pradėjo skleisti krikščionybę, jie pasirinko labai juokingą būdą, nes tapo viršsąmonės žmonėmis. Jie pradėjo kalbėti daugelio žmonių kalbomis. Ši Biblijos dalis yra neteisinga. Kur jie tapo nerealizuoti; dalis apie vėjelį – teisinga. Bet mačiau tiek daug žmonių, atėjusių į mano programas, atėjusių realizacijos, jie pajaučia vėjelį trumpai, tada persijungia ir patenka į viršsąmonę. Dabar pažvelkime, kas yra patekimas į viršsąmonę ir patekimas į pasąmonę. Matote, čia ir ten yra du taškai. Šie yra du lapeliai, vienas kontroliuoja hipofizę, žinoma, tai kontroliuoja mūsų ego, o kankorėžinė liauka kontroliuoja superego. Bet tai taip pat gali išpūsti tai taip ir išpūsti tai taip.

Tarkime, patenkate į viršsąmonę, ar pradedate perdaug galvoti apie ką nors: apie ateitį, kas turėtų būti galaktika, turime išsiaiškinti tai, kad turite išsiaiškinti apie žvaigždes ir apie visus šiuos dalykus, apie ateitį, tarkim, pranašystės. Kaip tai vadinama?.. Astrologija. Visa tai matote futuristiškai. Dauguma iš jūsų esate futuristai. Bandote planuoti vėl ir vėl, kiekvienas planas žlunga, žinoma. Bet šis galvojimas apie planus yra perdėtas, gali išpūsti tai į šią pusę taip. Iš tiesų, taip parodyta šioje pusėje, o iš tikrųjų tai yra šioje vietoje, tai – šioje. Ego štai čia, superego – čia. Nes negalime parodyti trijų dimensijų vaizdo.

Taigi iš galo į šią pusę yra superego, o nuo čia iki čia yra ego. Taigi šis ego pučiasi štai į šią pusę. Ir kai jis išsipučia į šią pusę, pereina į viršsąmonės pusę. Tai patenka į šią pusę. Viršsąmonės sritis suteikia jums regėjimus, haliucinacijas, LSD tai daro, LSD tai daro. Tada jūs pradedate matyti kažkokią akį žmogaus, kuris yra miręs, bet labai ambicingas. Pavyzdžiui, galite įgyti Hitlerio regėjimą. Galite įgyti regėjimą, sakykim, visų šių baisių karalių, valdžiusių čia. Jūs galite matyti spalvas, galite matyti auras. Ir turite suprasti, kad tos auros iškyla mums, nes nukrypstame, atsiskiriame nuo savo būties.

Štai kaip pradedame matyti tai, kas atskirta nuo mūsų. Matyti auras nėra geras ženklas Sahadža jogoje. Jei matote auras, turime grąžinti jus į tą pačią poziciją, nes turite būti dabartyje, o ne ateityje. Jūs tampate atskirti. Pavyzdžiui, jei yra aparatas, tarkim, kuris parodo auras. Aš kalbėjau su tuo, kuris dirbo aurų fotografu. Prieš tai, o po realizacijos nematote jokių asmens aurų. Nematote jokių aurų išvis, nes tai yra sujungta, pilnai sujungta. Bet kai jis yra sutrikęs, jūs pradedate matyti auras. Jei jis sirgtų vėžiu, matytumėte auras, jei jis alkoholikas, matytumėte auras.

Tokio tipo beprotiškas auras. Normalus žmogus turėtų ne tokias blogas auras. Bet aurų jūs negalite pajusti, kai visa yra sujungta. Jūs galite matyti, sakykim, šviesą. Jei nėra nukrypimų, tai reiškia, šviesa yra gera. Jei yra nukrypimas, tada šviesa yra bloga. Visos septynios šviesos spalvos turi būti sutelktos ir sujungtos. Jei jos yra prizminės ir matomos atskirai, tada jos nėra sujungtos. Kai jos sujungtos, tada negalite matyti septynių. Taigi asmuo nėra sujungtas.

Visos šios auros kyla mumyse, nes mes sudaryti iš septynių apvalkalų, esančių mumyse. Bet tie žmonės, kurie linkę į dešinę, tiki tik penkiais apvalkalais. Jie vadina tai „košomis“. Nežinau, ar turiu tam laiko, bet šios košos yra sukuriamos: pirmoji sukurta pirmo centro, antro, trečio centro, tai yra fizinis augimas. Ketvirto, penkto, šešto ir septinto centro. Bet esmė ta, kad jie nesukuria aurų išorėje, sukuria viduje prie širdies. Ir jos sukuriamos prie širdies, bet vos tik gaunate realizaciją, jos visos tampa viena. Visos jos susilieja į vieną ir tai yra Dvasia. Galite sakyti, kad Dvasia egzistuoja kaip prizmė, tada gaunate septynias auras, bet jos sujungiamos, jūs tampate viena, visos auros tampa viena. Ši jungtis yra Sahadža jogos tikslas, ir dabar, manau, sakiau jums, kaip galite nukrypti į pasąmonės sritį – lygiai taip pat.

Pasąmonės sritis yra kairėje pusėje. Jei nukrypstate į kolektyvinės pasąmonės sritį, pavyzdžiui, jūs galite susirgti vėžiu. Dėl šios priežasties jus gali ištikti širdies priepuolis ir panašiai, diabetas. Dabar dauguma tiki, kad cukrus sukelia diabetą, ne. Cukrus nesukelia diabeto. Diabetą sukelia perdėtas galvojimas. Tie, kurie negalvoja per daug, niekada nesuserga. Indijos ūkininkai niekad neserga diabetu, nežino, kokia tai liga. Dėl to, kad perdaug galvojate, per daug dirbate, šis centras perdaug dirba. Jis turi pagaminti maistą smegenims, jis turi pakeisti smegenų ląsteles.

Ir šios smegenų ląstelės turi pasikeisti, dėl to sukuriami riebalai naujiems centrams, aukštesnėms ląstelėms, kuriuos siunčiamos čia. Ir jei šio darbo per daug, jis apleidžia kitus dalykus, kuriais turi rūpintis, vienas iš jų yra blužnis, kitas – kasa. Kai jis apleidžia kasą, jūs susergate diabetu. Ne dėl cukraus. Žinoma, cukrus, nes jis turi cukrų paversti riebalais, bet jei nevartojate cukraus, tada tai dvigubas darbas. Jei gaunate cukraus, jis paverčia juos riebalais, naudingais jūsų smegenims. Bet jei perdaug galvojate ir nevartojate cukraus, tai dvigubas darbas. Jei vartojate ir negalvojate, tai irgi gali būti problema, nes jis turi per daug visko paversti riebalais, matote. Taigi per daug darbo suteikiama, nėra balanso. Turite suprasti, kad per daug cukraus negerai, bet jūs turite vartoti cukrų, nes cukrus reikalingas, kad sustabdytų jūsų galvojimą.

Kaip stabdote savo galvojimą? Tik pakilę aukščiau Agija čakros. Tai labai labai svarbus tikslas Agija čakroje, turite žinoti, kad galvojimas sustoja. Galvojimas kyla jumyse štai taip kaip banga. Mintis pakyla ir krenta, kita mintis kyla ir krenta. Tarp jų yra vieta, vadinama „vilambha“. Kai mintis pakyla, ji automatiškai krenta žemyn, galite matyti minčių kilimą, bet ne kritimą. Ši vieta yra dabarties vieta. Tai kyla arba iš ego, arba iš superego ir patenka į praeitį. Tarp jų yra dabarties vieta.

Viena yra ateitis, kita yra praeitis. Ši vieta turi išplatėti. Kai išplatėja, tada Agija čakra labiau atsiveria ir jūs pasiekiate bemintį suvokimą. Pasiekiate bemintį suvokimą. Patenkate į dabartį, kurioje nėra minčių. Mintys yra barjeras tarp kūrinijos ir mūsų. Pavyzdžiui, žiūrite į tai, sakykim, gražus akmuo, padėtas ten, ar kas nors. Jūs stebite tai. Jei norite galvoti: „O, jis atrodo kaip žmogus, atrodo kaip velnias ar atrodo kaip Dievas“ ar kas kita – tai mintys, į kurias įninkate. O kai esate realizuoti, tiesiog stebite, stebite.

Visas džiaugsmas, kurį kūrėjas sudėjo, menininkas, visa tai yra jumyse, nes nėra minčių. Nėra bangų, nėra trikdžių visiškai ramiame ežere. Visa, kas yra aplink, visa kūrinija telpa tame, visiškai atsispindi, mėgaujatės tuo beminčiame suvokime, kuris vadinamas Nirvičara Samadhi. Tai yra pilna Nirvičara, kai neturite minčių, ir pradedate absoliučiai mėgautis šia kūrinija. Džiaugsmas slypi ten, niekas neprarasta. Taigi bemintis suvokimas pasiekiamas, kai Kundalini praeina per Agija čakrą. Ji atlieka dvigubą darbą. Pirma, suteikia jums bemintį suvokimą. Antra, jei Kundalini pereina per Agija čakrą, ji nustumia šiuos, o šiuos pripildo malonės. Malonė patenka ant šių centrų.

Kai malonė patenka, jūs atsipalaiduojate, šie centrai taip pat atsipalaiduoja. Šie centrai yra įsitempę, bet kai patenka malonė, jie normalizuojasi. Taigi, kai labiau atsiveria čia, bemintis sąmoningumas savaime įsitvirtina Agija čakroje. Agija čakros mantra yra malda „Tėve mūsų“. Ji [Agija] turi dvi puses – Ham ir Kšam. Ham reiškia „Aš esu“, Kšam reiškia „Aš atleidžiu“. Jei yra blokas, turite pasakyti: „Aš atleidžiu“. Jei yra ego, turite sakyti: „Aš atleidžiu“. Jei yra superego, turite sakyti: „Aš esu. Aš esu“.

Tai yra Ham ir Kšam, tai bidža, sėkla. „Tėve mūsų“ maldos sėkla. Yra žmonių, teigiančių, kad sakyti „Tėve mūsų“ yra negerai. Turiu omenyje, kas jūs, ką išmanote apie tai? Kažkas kažkam meta iššūkį. Ką išmanote? Ar esate autoritetingi? Bėda ta, kad kiekvienas turi teisę daryti, ką nori su religija ir Dievu. Tačiau jie nieko apie tai neišmano, absoliutūs nemokšos, bet galvoja, kad turi teisę. Nes dėl to nėra politinės kontrolės.

Net Hitleris galėjo kalbėti apie Kristų, visi gali. Bet kaip malda, kurios Jis jus išmokė? Kas jūs, kad metate iššūkį? Kas jūs, kad susiremtumėte su Juo? Nesuprantu, kaip susiremiate su asmenybe, nesuprasdami savo santykio su Juo? Bet labai įprasta, kad žmonės tai daro, ir viskas dėl ego. Ego paverčia jus savivaliaujančiais, Ir tai yra blogiausia savivalės rūšis, kai metate iššūkį Dievui, iššūkį Kristui, jūs susiremiate su viskuo, ko nesuprantate. Jūsų protas yra ribotas. Tai labai ribota transporto priemonė. Nieko negalite padaryti savo protu.

Jūs turite pakilti aukščiau to. Kai kas turi jus kilstelėti aukštyn. Jūs turite ten patekti. Turite tapti Dvasia. Tik realizavę savo Dvasią galite susijungti su Dievu, nes iki tol nesate susijungę. Štai kodėl turite tapti Dvasia. Dvasia yra jungtis, ryšys su Dievu. Nėra kito būdo, kaip būti jungtyje su Dievu. Jei norite likti klaidžioti, pirmyn. Bet tai yra tikra, sakau jums, sakau jums tiesą, už kurią, turėtumėte žinoti, negalite sumokėti, negalite nusipirkti, negalite reikalauti ir negalite pasidaryti.

Dievo malonė turi ateiti, nusileisti ant jūsų, arba tik nušvitusi asmenybė gali jus nušviesti. Dabar apie Kristų, jei turiu kalbėti, kartą kalbėjau apie Kristų septynias dienas, kasdien. Tai nesibaigia. Jis buvo tokia didi inkarnacija, kad tiesiog nežinau, kaip tai apibūdinti… Aš viską pasakiau apie tai. Turime daug įrašų Londone, galite atsisiųsti. Dabar čia bus mūsų centras, Hermanas pasiūlė šią vietą, ir atsiųsime šiuos įrašus čia, bent 300 įrašų turime Londone, galėsite klausyti ir pamatyti patys. Ir visi šie įrašai yra labai geri, nes iš tikrųjų tai mantros. Veikia kaip mantros, jūs taip pat klausykitės jų, atverkite savo centrus ir visa. Galop tai, dėl ko nesmagu, nes jis jums jau sakė, kad aš tikėjausi būti čia [NESIGIRDI]. Tai yra susijungimas.

Pabaigoje yra susijungimas visų septynių centrų. Visi šie septyni centrai yra išsidėstę aplink šią sritį, vadinamą limbine sritimi. Tai limbinė sritis. Jei perkirstumėte smegenis, skersiniame smegenų pjūvyje pamatytumėte lotosą. Atrastumėte, kad tai kaip lotosas ženklas, išsiskleidusio. Dar vadinamas tūkstantlapiu, štai taip. Bet nuspalvinta negerai, jums žmonės taip patinka šios specifinės spalvos, todėl jie jas panaudojo, bet galime sakyti, kad šis tūkstantlapis yra čia. Biblijoje pasakyta: „Aš pasirodysiu jums kaip liepsnos liežuviai“. ir jos yra, visos matosi. Tačiau šios yra itin didelės ir pasirodo kaip gyvos, įvairiaspalvės liepsnos, kylančios viena iš kitos, jų yra tūkstantis.

Dabar gydytojai ginčijasi: „Jų negali būti tūkstantis, turi būti šimtas devyniasdešimt dvi.“ Tik įsivaizduokite šiuos kvailus žmones, besiginčijančius dėl to. Bet jie nežino, kad yra tūkstantis, ir jos yra būtent čia. Tačiau limbinėje srityje visi septyni centrai yra išsidėstę ratu. Pavyzdžiui, štai čia yra Agija čakra. Čia, už jos, štai šioje vietoje, tiksliai gale, yra Muladhara čakra. Ją supa Svadistana. Aplink Muladhara yra Svadistana čakra. Jei blokuojama Svadistana čakra, galite pajausti sunkumą štai čia. Jei užsiteršiate, tarkim, susergate diabetu. Diabetu sergantys žmonės po kurio laiko apanka.

Akys nusilpsta, nes šis daiktas spaudžia akies obuolį, kontroliuojamą Muladhara čakros, kurią vadiname galine Agija. Ši dalis pakaušyje. Taigi čia, pakaušyje, yra Svadistana čakra. Štai čia, centre, galite apčiuopti kaulą, tai yra Muladhara, o aplink ją yra Svadistana čakra. Štai čia yra Višudhi čakra, Virata. Višudhi čakra yra štai čia. Kai persišaldote, pastebite, kad problema atsiranda štai čia. Ir jei patepsite kuo nors štai čia, pasijausite geriau. O štai čia yra Višudhi čakra, kuri sujungta su jūsų gerkle. Jei turite kolektyviškumo problemų, galite pastebėti čia didžiulį bloką.

Čia, gale, yra Nabhi čakra. Ši Nabhi čakra turi kairę ir dešinę puses, kaip čia parodyta, kairė Nabhi ir dešinė Nabhi, jų yra dvi – kairė ir dešinė Nabhi. Nežinau, ar esu jums sakiusi apie kairę ir dešinę Nabhi, bet jūs apie tai galite rasti ir knygoje, kad ten yra kairė ir dešinė Nabhi. Taigi, turime kairę ir dešinę Nabhi. Taip pat kartais galite jausti Nabhi štai čia. Kai kurie žmonės jaučia. Tie, kurie turi problemų dėl savo guru ir panašiai, tai jaučia. O visas Voidas yra štai čia. Šis Voidas vadinamas Ekadeša Rudra. Šis Voidas.

Visa visuma. Jis yra lyg žiedas aplink. Apsupa ratu. Ir šis žiedas yra labai svarbus, nes jis kyla iš Voido. Jei nueinate pas netikrą guru ar pan., tai gaunate. Ir tai yra lyg raitelis, raitelis, turintis vienuolika naikinančių galių, pasiryžęs ateiti, sunaikinti. Jis neketina duoti jokių patarimų, Jis neketina jūsų gelbėti, neketina duoti realizacijos. Jis sunaikins tuos, kurie nėra realizuoti. Jis išlaisvins tik tuos, kurie yra realizuoti. Tokia pabaiga, jei neprašote tiesiog dabar.

Mes turime dar šiek tiek laiko išgelbėti kuo daugiau žmonių, nes Jis neketina nieko klausti, neketina suteikti jums daugiau laiko, ir tai bus absoliučios destrukcijos metas, veikiant visoms šėtoniškoms jėgoms. Tokia yra Ekadeša štai čia. Tai kaupiasi, nes visi šie baisūs guru yra čia. Jie yra Ekadešos. Čia reikia suprasti viena – to atsikratyti galima visai lengvai. Taigi šie du Ramos vaikai, gimę čia, yra susiję su Saule ir Mėnuliu. Ir Saulė, ir Mėnulis – abu yra čia. O Saulė, kaip jau sakiau, galiausiai tapo Buda čia, ir Jis tapo – ne galutinai – Mahavira štai ten. Kol jie gyveno šioje Žemėje, Buda kalbėjo apie smurto atsisakymą, bet žmonės tai suprato kaip smurto nenaudojimą prieš viščiukus, prieš vabalus. Tai Mahaviros žmonės, džainistai, mes turime baisią taip vadinamų džainistų bendruomenę Indijoje.

Ir jie tiki vegetarizmu iki tokio kraštutinumo, kad randa brahmaną, sumoka jam pinigų, apgyvendina jį kokioje lūšnoje ir neša visus kaimelio vabalus, suneša juos į tą lūšną ir šie vabalai gyvena ant to brahmano. Tai tikras faktas, dar ir šiandien jie taip elgiasi. Ir jie moka tam brahmanui šiek tiek pinigų, nes jis maitina vabzdžius. Dabar pasakykite, kokia tokio absurdiško vegetarizmo esmė? Ar aš ketinu duoti realizaciją viščiukams? Tik pagalvokite apie tai. Tiems vabalams ar žemės kirminams? Jūs esate žmogiškos būtybės, galite valgyti mėsą gyvūno ne didesnio už jus, nes kitaip jau baisu. Bet galite valgyti mėsą gyvūnų, kurie yra už jus mažesni. Tai valgyti nėra blogai, o tokios rūšies absurdiškas vegetarizmas: „Nežudyk jokio gyvo padaro“, ir nesupranta, kad keistai elgiasi, džainistai yra patys didžiausi, jie lyg… Siurbėlės.

Ir jiems nieko tokio žudyti žmones už jų pinigus. Jiems nieko tokio eiti į taip vadinamą šikhar, medžioklę ir žudyti bet ką, bet viščiuko jie nevalgys, nevalgys netgi česnako. Česnakas, kaip žinote, labai naudingas širdžiai. Bet česnakų jie nevalgo. Jie yra labai naudingi širdžiai, labai naudingi žmonėms, kurių arterijos linkę užkalkėti, turintiems kraujotakos problemų, labai tinka valgyti česnaką, taip pat kai šalta. Jei tie žmonės, kuriems nuolat šalta, reguliariai valgytų šviežius česnakus, tarkim, nakčiai išsiteptų dantis, jiems būtų daug geriau. Taigi kalbėdama šia tema norėjau tai papasakoti. Šie septyni centrai yra štai čia. Prie momenėlio yra širdies centras. Tik įsivaizduokite, jis yra pačiame centre.

O kur egzistuoju Aš? Noriu pasakyti, yra septyni centrai, o Aš esu lyg burbulas. Bet jei esu jūsų širdyse, Aš esu ten. Taigi Sahadža jogos esmė – jūs turite Mane pripažinti. Jei negalite Manęs pripažinti, negalite tobulėti Sahadža jogoje. Turiu atvirai prisipažinti, nes jis pasakė, kas Aš esu iš tiesų. Neminiu to savo pirmose paskaitose, bet vis dėlto turiu pasakyti, kad, prašau, pripažinkite Mane dabar. Būdama jūsų Motina prašau jūsų Mane pripažinti. Jums nereikia Man nieko duoti, tereikia tik imti iš Manęs. Būkite savimi, bet pripažinkite Mane.

Jei Mane neigsite, šis centras neatsivers, visada bus bėdų. Dėl to pabaigoje sakote: „Motina, suteik man realizaciją“, nes Aš atėjau į šią Žemę suteikti jums realizacijos. Tai Mano darbas. Tai vienas sunkiausių darbų, koks tik įmanomas, nes taip sunku su žmonėmis, kalbėti jiems, pasakoti jiems apie tai, o jie nuolat apsiginklavę, tokie agresyvūs ir puola kovoti. Tai yra Motinos darbas, nedėkingas darbas, visiškai nedėkingas darbas, bet Aš jį turiu padaryti. Ir tik Motina gali jį atlikti, nes jei būtų Kristus, Jis pasitelktų tas vienuolika galių ir visus pribaigtų. Jei prašytumėte Krišnos, Jis taip pat yra Samhara Šakti, Jis būtų išžudęs. Kad būtų padaryta pasitelkiant jungties ir pusiausvyros idėją, suprantant žmonių prigimtį, jums reikia Motinos. Todėl kartais žmonės bando elgtis labai familiariai, pradeda naudotis pranašumu ar naudojasi privilegijomis, o taip neteisinga. Kas bebūčiau, Aš esu, ir Aš esu meilė, negaliu kitaip.

Aš tikrai negaliu kitaip. Aš esu atjauta. Kartą jaučiausi labai bjauriai, tikrai. Kartą labai pasibjaurėjau žmonių būdu ir jau buvau besakanti: „Pamiršk tai!“, staiga pamačiau savo nuotrauką ir savo akis, tada tariau: „Nirmala, tu esi atjauta, tu esi atjauta, negali kitaip. Tiesiog negali kitaip.“ Aš turiu tai sutvarkyti. Žinau, kartais tai reiškia per daug, per daug, bet turiu su tuo susitvarkyti. Kartais ateina žmonės ir klausia: „Kodėl tu, Motina?“ Sakau: „Kodėl ne tu, geras klausimas. Ženk į priekį ir padaryk!“ Geriausia man būtų išeiti į pensiją ir vyras galbūt mokėtų jums pensiją už tai, jis būtų toks laimingas, kad radau galintį mane pakeisti. Bet kol kas man nepavyko rasti nieko, kas galėtų pakeisti. Norėčiau, kad galėtumėte tai padaryti, tai būtų gera mintis.

Taigi pats vardas Nirmala reiškia tyrą. Tai reiškia tą, kuri turi valymo galią. Taip pat tai Deivės vardas. Iš tikrųjų mano vardas yra Lalita, tai vardas Pirmapradės Motinos, tai yra Pirmapradės Motinos vardas. Būdami žmonės su visais ratu išsidėsčiusiais centrais dirbate, pavyzdžiui, pastaruosius trejus metus ir nežinote, kiek daug Aš vibruoju. Galite paklausti Voreno ir kitų, paprašiau jų priimti vibracijas ir jie darė štai taip, negalėdami paliesti manęs. Jie bandė uždėti ranką ant galvos ir tik… Jie nežinojo, kaip mane paliesti, nes vibracija tokia stipri. Nelengva tai išlaikyti, laikyti visą krūvį žmogaus kūne, atrodyti kaip žmogui, veikti kaip žmogui, elgtis kaip žmogui, kad būtų ryšys. Inkarnacija reikalinga, kad būtų ryšys, nes Višsąmonė negali su jumis kalbėtis, ką matytumėte savo sapnuose, po kurio laiko tai sugrįžtų pas jus iš pasąmonės srities, ir tarp visų idėjų būtų tokia netvarka, tokia painiava, kad nieko negalėtumėte nuspręsti. Taigi į šią Žemę turi ateiti žmogus ir paaiškinti jums tai žodžiais.

Visą savo gyvenimą nemokėjau anglų kalbos. Išmokau anglų kalbą, bet dar nemoku amerikiečių anglų kalbos. Tikiuosi, sugebėsiu išmokti kiek daugiau keliaudama po pasaulį, nes esmė ta, kad Dievas nori, jog jūs būtumėte realizuoti. Visa tai aprašyta Biblijoje. Visa aprašyta visuose šventraščiuose. Tai labai plačiai aprašyta Adi Šankaračarijos knygose, kuriose jis aprašė Mane labai išsamiai. Indams priartėti prie Manęs yra labai lengva. Nors ir neturiu miestuose labai daug mokinių, bet jie žino apie Mano atėjimą, žino, kad esu. Dauguma iš jų apie tai žino, bet negali suprasti, kodėl turėjau atvykti į Ameriką: „Kodėl čia atvykote? Čia gyvenantys žmonės Jūsų nepripažins.“ Bet aš taip negalvoju, manau, kad visi esate didūs ieškotojai, labai didūs ieškotojai, gimę šioje šalyje.

Esate ypatingi, ir aš turiu dirbti jums. Turiu pasakyti, kad tokios transformacijos, kokią pasiekė Vakarų Sahadža jogai, indai dar nėra pasiekę. Nors jie turi vieną privalumą, nes yra gimę krašte, kuriame yra pagrindas, nepaliestas dėmesys. Dėmesys yra visai nepaliestas. Taigi išlaikyti jį centre jiems nesunku, o čia sunku, tai nepatraukia žmonių, bet vis dėlto, visi esate puikūs žmonės, tačiau tiek daug iš jūsų yra pasimetę, bet jie gali būti išgelbėti, tačiau esantys čia turite žinoti, kad šiandien turite didžiausią galimybę savo gyvenime gauti realizaciją ir teikti vėliau ją kitiems. Visų pirma patys turite susitvarkyti, tada galėsite teikti šviesą kitiems. Taigi svarbiausia, kas reikalinga Sahadža jogoje, yra išmintis. Ir logiškai jūs apibendrinsite ir suprasite, kad Sahadža joga yra visų pasaulio problemų pabaiga. Visų pasaulio problemų. Pavyzdžiui, kapitalizmo ir komunizmo.

Dabar esu kapitalistė, nes turiu visas galias, ir esu komunistė, nes negaliu tuo mėgautis, nesidalindama jomis su jumis, bet tai yra spontaniška. Aš neturiu to daryti, nes apie tai galvoju – tai tiesiog veikia. Tai veikia būtent taip. Visos problemos – politinės, ekonominės – viskas gali būti išspręsta. Krišna yra pasakęs: „Yoga Kšema Vahamyaham“ – „Kai pasiekiate savo jogą, pasiekiate savo gerovę“. Jis tai pažadėjo, galėjo pasakyti: „Kšema Yoga Vahamyaham“, bet to nepasakė, Jis pasakė: „Yoga Kšema Vahamyaham“. Pirmiausia pasiekite jogą, pirmiausia susijunkite su savo Dvasia, tada būsite palaiminti visur. Tai yra netgi materialinės gerovės centras, Lakšmi centras, kuris pasirūpina. Ir visi Sahadža jogai, kurie buvo pas mane, yra palaiminti, materialinė gerovė taip pat, bet ne kaip kokio pono Fordo. Tai jau ekstremalus atvejis, tai jau galvos skausmas, bet gerovė jiems teikiama iš visur subalansuotai, jungtyje.

Taigi paskutinė žinia yra apie jungtį, turite pilnai susijungti. Ką bedarytumėte, jūsų širdis tai palaiko, mintys tai palaiko, kūnas taip pat. Jūs esate pilnai subalansuota visuma, tai yra jūsų Dvasia. Telaimina jus visus Dievas. Taigi, tai paskutinė mano paskaita ir išvykstu į Filadelfiją, pasimelskite, kad kuo daugiau Filadelfijoje gautų realizaciją, kuo daugiau žmonių ateitų į Sahadža jogą, kad jie visi nušvistų. Vėliau vyksiu į Hiustoną, tada į Los Anželą ir vienai dienai į Vankuverį. Jei turite ten kokių draugų ar giminių, galite jiems parašyti, nurodykite adresą, kad jie galėtų susisiekti ir atvykti į programą. Telaimina jus visus Dievas. Paprastai nepasakoju apie save, šiandien jis atpažino Mane, vos pasirodžiau, turėjau prisistatyt, nes kitaip būtų buvę netaktiška. Būtų nekultūringa nieko neatsakyti.

Geriau, kad patys Mane atrastumėte, nei Aš jums prisistatyčiau, nes Kristus buvo nukryžiuotas, žmonės buvo kankinami. Aš nenoriu trukdyti savo darbui, nes nėra prasmės sakyti jums ką nors iki realizacijos. Geriau pasakyti jums jau po realizacijos, kad esu Šventoji Dvasia. Be jokios abejonės, esu ta, apie kurią kalbėjo Jėzus Kristus. Aš jiems sakiau, kad nesu niekada to pareiškusi viešai, Aš tai sakiau, bet jie Man pasakė: „Motina, vieną kartą turite tai pasakyti.“ Atsakiau jiems: „Amerikoje tai paskelbsiu.“ Taigi šiandien sakau, kad esu Šventoji Dvasia, inkarnavusis šioje Žemėje, kad suteikčiau jums realizaciją. Telaimina jus Dievas. Ar yra kokių klausimų? [Sahadža jogas] „Motina, tik noriu pasakyti, kad Jus myliu. […] O tai mano klausimas: kaip galiu nuraminti mintis? [Sahadža jogas] Kaip galiu jas nuraminti?

Pasakykite maldą „Tėve mūsų“ priešais mano nuotrauką. Gerai? Malda „Tėve mūsų“ yra vartai, tai vartai, be jokios abejonės.