Viešoji programa, 3 diena, „Kuriančioji galia. Centrinis kanalas“

Brighton (England)

1982-05-15 The Creative Power, Central Channel, Brighton, England, 49' Chapters: Talk, Q&ADownload subtitles: CS,EN,LT,PL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Viešoji programa, Braitonas, Didžioji Britanija, 1982 m. gegužės 15 d. 

Esu tikra, Filas jums jau paaiškino mūsų evoliucijos mechanizmą. Kaip matote prieš save, egzistuoja skirtingi centrai skirtingose kūno vietose, ir visi šie centrai pažymi skirtingus mūsų evoliucijos etapus. Šie centrai nematomi, jie subtilūs ir išsidėstę pailgosiose smegenyse, t. y. stubure ir smegenyse. Kaip minėjau vakar, Dievas sukūrė mus tam tikram tikslui, ir visas kūrimas buvo atliktas labai gražiai, su didele užuojauta, rūpesčiu. Tai labai subtilu, ir visi šie centrai išreikšti mumyse kaip augimas, jie išreikšti vienas po kito. Šioje žmogaus stadijoje mes vis dar esame pereinamoje stadijoje, nes nežinome savo gyvenimo prasmės.

Mūsų gyvenimo prasmė gali būti suvokta tik, kai esame susijungę su Energija, kuri sukūrė mus, kuri padėjo mums evoliucionuoti, Energija, kuri troško mūsų sukūrimo, kuri aktyvavosi mūsų sukūrimui ir kuri padėjo mums vystytis. Šios trys energijos pažymėtos šiose trijose linijose. Kairė pusė – mūsų troškimų pusė, kurioje visa mūsų praeitis, pasąmonė, kolektyvinė pasąmonė, o kita energija, kuri aktyvuojasi dešinėje pusėje ir rankoje, ji atsakinga už veiksmą, aktyvumą, kūrimą, iki stadijos, kai gyvybė įgyja formą. Viskas prasideda nuo anglies atomo. Anglies atomas – svarbus pagrindinis elementas, sukurtas taške, kuriame turi keturi valentingumus, jis negali nuo jų nukrypti ar įgyti. Tai tapo tam tikru katalizatoriumi, galime sakyti, nuo kurio prasidėjo gyvybės kūrimas. Buvo sukurta gyvybė, bet sukūrus gyvybę kaip vienaląsčius, mums reikėjo tapti žmonėmis. Šios kėdės neauga, ši salė taip pat neauga, niekas, kas negyva, neauga. Tik tai, kas gyva, gali augti ir vystytis. Mes tapome žmonėmis tokioje stadijoje, kai centras yra netoli kaklo. Tada pakėlėme savo galvas, o gyvūnai galvas nuleido. Viduje pradėjo kurtis nauja sistema, kurioje įsitvirtino susikryžiavimas, ir šis energijų susiktyžiavimas nulėmė dviejų „balionų“, vadinamų ego ir superego, atsiradimą. Jie susiformavo, nes energijos neturėjo nutekėjimo.

Visos keturios gyvūnų galūnės remiasi į žemę – nuo galinių iki priekinių kojų. O žmonėse, kai jie pakėlė galvas, pradėjo formuotis nauja sistema, kuri nulėmė ego atsiradimą. Kai žmogus dirbo, priėmė sprendimus, kuriuos kūrė savo mentaliniame ir psichiniame lygmenyje, jis išvystė sistemą, kurią vadiname ego. Iš tiesų ego yra tiesiog mitas, nes patys nieko nedarome. Minėjau, darome tik negyvus daiktus. Mes negalime kurti jokių gyvų procesų. Mes negalime kurti jokių gyvų veiksmų. Ego yra tiesiog sukurtas mitas, nes manome, jog darome patys. Mitas iškyla, ir gyvūnų stadijoje superego buvo nustumtas, ir jie abu formuojasi jūsų galvoje iki dvylikos metų, įvyksta kaulų sutvirtėjimas ir jūs tampate savimi, tampate visiškai nepriklausomi, išsivysto „Aš“. Tai reiškia, jog tampate kiaušiniu. Dabar esate atskiras subjektas, laisvas subjektas, kuris gali veikti kairėje arba dešinėje pusėje. Jas galima palyginti su akceleratoriaus ir stabdžių pedalais. Mokotės jais naudotis ir stengiatės pasiekti balansą darydami klaidas, eksperimentuodami, įgydami išminties centre.

Kartais žmonės nukrypsta į kraštutinumus, minėjau vakar, kaip jie nukrypsta į dešinį kanalą, ir kokias problemas bei ligas įgyja. Lygiai taip pat, minėjau ankščiau, kai nukrypstate į kairę pusę, kokias emocines problemas ir net tokias ligas kaip vėžį gali sukelti kairės pusės kraštutinumai. Centriniame kanale vyksta evoliucijos procesas, evoliucijos galia, jūsų gyvybinė galia. Pavyzdžiui, anglis turi keturis valentingumus, tai reiškia, jog anglis turi keturis gyvybinius šaltinius. Žmonės turi dešimt gyvybinių taisyklių, kurios Biblijoje įvardijamos kaip Dešimt Dievo įsakymų. Jie skirti žmonių išgyvenimui. Kai Mozė buvo Žemėje, tuo metu buvo per anksti kalbėti apie savirealizaciją, apie Dvasią. Kai augo Gyvybės medis, jis kalbėjo apie Gyvybės medį, apie degantį medį, iš tiesų kalbėjo apie Kundalini, bet pabrėždavo išgyvenimą, balanso palaikymą, apie buvimą. Labiau akcentavo šiuo dalykus, nes tai buvo laikai, kai žmonės turėjo išmokti būti balanse. Jis nekalbėjo apie krikštą. Pavyzdžiui, žydai netiki krikštu, tačiau jis minėjo, jog kai kas atvyks, Mesijas, kuris suteiks Dvasią, suteiks savirealizaciją. Nepaisant to, žydai neigia Kristų, todėl Jis ir buvo nukryžiuotas. Kristaus atėjimas į šią Žemę yra labai labai svarbus.

Iš visų inkarnacijų pirmiausiai papasakosiu jums apie Kristų, koks svarbus Jis yra ir kokį svarbų vaidmenį atliko žmonėms. Žmonės sako: „Kristus, Kristus, Kristus.“ Nuėjus į bažnyčią, ten tik Kristus, Jėzus Kristus. Tiek daug skelbimų, apie tai, kad Jėzus Kristus yra jumyse, Jėzus Kristus ateina, Jėzus Kristus čia. Bet kur? Kur Jis? Kur Jis slypi mumyse? Jis yra centre, šeštoje mūsų čakroje, vadinamoje Agija. Šis centras yra tarp hipofizės ir kankorėžinės liaukos, tai labai subtilus centras ir turi du rezginius. Jėzus inkarnavosi čia kaip nekaltumo įsikūnijimas, todėl Jis yra nepaprastai galingas, nes inkarnavosi būtent šioje srityje. Jo atėjimas į Žemę svarbus būtent dėl ego ir superego susikirtimo šiame taške, jis nepaliko vietos Kundalini kilti toliau. Tai ir yra kryžius, ant kurio Jis buvo nukryžiuotas. Prieš tai, kai Jėzus atėjo į Žemę, prieš keturis tūkstančius metų Šri Krišna apibūdino galią, kuri bus dieviška, nesunaikinama. Dvasia negali būti sunaikinta, negali būti sudeginta ar užpūsta. Kristus atėjo į Žemę, kad įtvirtintų šią tiesą. Jis buvo tas, kuris buvo Aum, tas, kuris buvo pirmapradis garsas, štai kodėl Jis galėjo vaikščioti vandeniu. Tik garsas gali keliauti vandens paviršiumi, nes jo neveikia gravitacijos jėga. Tai buvo ypatingas Jėzaus Kristaus kūrinys danguje, kuris aprašytas daugelyje indų knygų, raštų, Jis vadinamas Mahavišnu.

Žmonės, kurie vadina save krikščionimis, gavo savo krikščionybę iš įvairių šaltinių ir interpretavo juos savaip. Pavyzdžiui, šv. Paulius iš Biblijos nėra realizuota siela ir jis neturi nieko bendro su Kristumi. Nieko. Jis nebuvo sutikęs Kristaus. Jis žudė krikščionis, buvo pusiau žydas, pusiau graikas. Jis papirkinėjo žmones, kad galėtų gauti vizą į Romą ar kažkas tokio. Ir jis buvo ten kaip Romos karys. Jis žudė žmones, žudė krikščionis. Staiga pasiskelbė matęs šviesą. Tokiu būdu išsirinko pats save. Ir nežinau, kodėl jis yra Biblijoje, jam ten ne vieta. Jis yra labai klaidinantis asmuo, tas klaidinimas veikia prieš Kristų. Tiesą pasakius, manau, kad visada, kai toks didis žmogus ateina į Žemę, ir Jo darbas prasideda, kai kurios negatyvios jėgos labai subtiliai padeda situacijoje, tačiau jos yra prieš Dievą. Įrodysiu jums vėliau, kodėl taip sakau. Tačiau Jėzus Kristus atėjo į Žemę, nes mes turėjome problemą. Ta problema buvo ego. Problema buvo, nepaisant mūsų darbo. Blogi dalykai, kuriuos padarėme, sukūrė nuodėmės instituciją, tapome nuodėmingais – tais, kurie daro nuodėmes. Ir Jis atėjo į Žemę, kad ištrauktų visas nuodėmes iš mūsų. Senovės raštuose išpranašauta, kad ateis toks ir toks, o kai ateis, Jis bus pažadintas Kundalini, ir jei Jis bus pažadintas Kundalini energijos, tada ištrauks jūsų nuodėmes. Nebus karmos, nuodėmių iš viso.

Taigi Jis atėjo į Žemę ištraukti nuodėmių, paimti jų, mirė dėl mūsų nuodėmių, taip sakome. Tada kodėl vis dar turite nuodėmės idėją? Kodėl einate ir išpažįstate savo nuodėmes? Nes jei Kristus ten ir yra pažadintas, Jis, be abejonės, ištrauks mūsų nuodėmes. Kita idėja, kurią žmonės turi, kad mes turime kentėti. Ši idėja atėjo iš žydų – kad visi turime kentėti. Tai tikriausiai atėjo iš tų laikų, kai buvo Mozė. Jau 1000 metų praėjo nuo tada, kai gyveno Mozė. Tada buvo išpranašauta, kad ateis tas, kuris iškentės dėl jūsų kartą ir visiems laikams, Jis paims visas jūsų kančias. Kristus buvo nuostabi asmenybė. Jis atėjo į Žemę, ištvėrė visas kančias, ir vis tiek net krikščionys sako, kad turi kentėti. Kodėl? Ar Jis nepakankamai dėl jūsų iškentėjo? Ar jūs kentėsite daugiau nei Jis? Kodėl kenčiate? Viena, kas turi nutikti, tai Kristaus pažadinimas jumyse. Kai Kristus jumyse bus pažadintas, jūs apstulbsite – visos jūsų kančios dings. Nebėra dėl ko kentėti.

Matėme sergančius vėžiu, kurie stipriai kenčia, gydytojai sako: „Mirsite po dviejų savaičių, tai faktas.“ Jei jų Kundalini pažadinama, vėžys išnyksta, visas skausmas, agonija dingsta ir jie jaučiasi lengvai, jaučia, kad tapo kolektyviškai sąmoningi, kad jie yra išgelbėti. Jie visi žino, kad yra išgelbėti. Kai tai nutinka, iškart minčių šviesumas, kūno lengvumas, lengvas buvimas jaučiamas, jaučiatės taip lengvai, tarsi sklandytumėte Dievo džiaugsme. Tai buvo pažadėta. To turėjome tikėtis. Tačiau vietoj to grįžome prie senų dalykų, kurie buvo prieš 1000 metų, nesuprasdami, kad tai buvo augimas, jei tai buvo gyvas procesas, gyvas procesas visada transformuojasi iš vieno lygmens į kitą. Pavyzdžiui, matome sėklą, sėkla tampa šaknimi, šaknis išleidžia ūglius, ūgliai leidžia kitas dalis vieną po kitos, kol išauga žydintis augalas, žydintis medis, tada medis duoda vaisių, tada vaisiai nukrenta. Tokiu būdu gyvenimas vystosi evoliucijos procese. Čia yra lygių, kuriuos turime pereiti, bet ne kaskart kas nors atėjęs pradėtų savo religiją.

Kristus pasakė: „Kurie ne prieš mane, yra su manimi.“ Taigi kas tie, kurie yra su Juo? Jis tai pasakė labai aiškiai. Net Mahometas pripažino Kristų kaip labai didingą sielą ir Jis pasakė, kad turite sulaukti prisikėlimo dienos. Bet kas kalba apie prisikėlimo dieną? Musulmonai nekalba apie tai, tik apie Paskutinio Teismo dieną. Nežinau, kodėl žmonės taip trokšta Paskutinio Teismo dienos dar nepasiekę atgimimo. Esame čia, kad atgimtume ir išsilaisvintume, tai yra Sahadža joga. Sahadža joga ne tik pataria, sako viską apie tai, ji suteikia jums išsilaisvinimą ir palengvėjimą, palengvėjimą nuo nuodėmių ir gyvenimo nerimo. Štai kas yra Sahadža joga. Yra kitų dievybių, kurios yra kituose centruose, galite paskaityti knygoje, aprašytai aiškiai. Tačiau žmonės priblokšti, kai pasakoju apie tas dievybes, kurios yra čia ir ten.

Pavyzdžiui, jei kalbu su indais, jie mano, kad aš propaguoju Kristų, kad Jį remiu, kad paverčiu krikščionimis, štai kaip pradėjo į mane žiūrėti. Kai kalbu apie Šri Krišną, jūs pasakysite tą patį, nes žmonės turi įprotį formuoti klubus. Jei išpažįstate Kristų, negalite matyti to, kas yra aukščiau, tampate štai taip uždaryti. Negalite matyti, ką tos krikščioniškos bažnyčios jums padarė. Aš pati gimiau krikščionių bažnyčioje, žinau, kad jie išvis nieko nepadarė. Tas pats apie induistus. Ką jų šventyklos padarė kam nors? Nueikite pas musulmonus. Ką jie padarė? Nieko. Išskyrus tai, kad pristatė milžiniškų mečečių ir bažnyčių, turi pusę Anglijos, man sakė, kad pusė jos priklauso bažnyčiai. Kaip jie tikisi atpažinti Kristų? Kai Kristus pasirodys, ar Jį pažinsite? Kaip tai padaryti? Kokiu būdu? Yra daug sakančių: „Meldžiamės Dievui“, sakome: „Dieve, dabar duok mums darbo“, kas trečias išnaudojame Dievą. Dievas jums nepriklauso. Turite būti jungtyje su Juo. Turite būti išvien su Dievu, kitaip būsite sulaikyti. Neturėdami jungties negalite kreiptis į jokį autoritetą. Kaip galite priartėti prie to, kuris yra autoritetų autoritetas, neturėdami absoliučiai jokio ryšio ar protokolo?

Taigi visi, kurie turėtų būti jungtyje su Kristumi, su Šri Krišna, su Šri Rama, vis jie, turiu pasakyti, kalba netiesą, nes jie nėra jungtyje. Jie neturi su jais nieko bendro. Nei vienas iš jų negali pasiekti dievų. Priešingai – jei nueisite pas juos ir pasakysite, kad dabar yra Paskutinio Teismo laikas, laikas, kai turite suvokti, kad būsite išlaisvinti, tai yra esmė – turite būti išlaisvinti, jei nebūsite, tada vis šie dalykai žmonijai tampa visiškai beprasmiai. Žmonių išlaisvinimas turi įvykti, jei neįmanoma, tada atsisakykite visų beprasmių idėjų, dogmų ir kovų, ateikite ir patys pamatykite, kas yra realybė. Bet jie to nedarys, nes egzistuoja dėl mūsų neišmanymo, nes mes neišmanome to. Energija egzistuoja jumyse, Dvasia egzistuoja jumyse, jums nereikia vykti į vietas, kur apie Dvasią ir savirealizaciją net nekalbama. Visose religijose pasakyta, kad turite gauti savirealizaciją, turite atgimti.

Amerikoje sutikau daug žmonių, jie sakė: „Motina, aš atgimiau“. Paklausiau kaip. „Priklausome organizacijai, kurioje atgimstama.“ Paklausiau: „Visa organizacija atgimsta, ar kaip?“ Ir jie tiki tokiom pasakom, kad atgimsta. Paklausiau: „O koks ženklas, kad atgimėte? Kaip suprantate, kad atgimėte?“ Bet kas gali atsistoti ir pasakyti: „Esu atgimęs“. Ar tikėsite? Kai kurie yra tokie paiki, tiki viskuo, kas jiems sakoma, bet tai nėra tiesa. Atgimęs turi būti kolektyviškai sąmoningas, atgimęs turi sugebėti jums perteikti jūsų Dvasios galią, ir kai atgimstate turite sugebėti tai perduoti kitiems. Kaip sakė Bleikas: „Dievo žmonės taps pranašais, ir šie pranašai galės paversti pranašais kitus“. Jis taip aiškiai pasakė jums, Anglijos žmonės, bet nemanau, kad jį labai mėgstate, nes sutikau labai nedaug žmonių, kurie iš tiesų vertina Bleiką, kai kurie net sakė, kad jis yra išprotėjęs. Žinoma, tarp išprotėjusių blaiviai mąstantis gali atrodyti išprotėjęs, bet jis yra tas, kuris taip aiškiai pasakė, ir šioje šalyje gimė šis didis žmogus, kalbėjo apie Jeruzalę, tai nepaprasta.

Jums sunku įsivaizduoti, Anglijoje, kur žmonės tiki dominavimu pieš kitas šalis, savo jėgą naudoja dominuoti prieš kitus, kad galėjote susikurti Jeruzalę. Bet jis kalbėjo apie šį laiką, kai visos klaidingos mintys dingo, kai žmonės liovės galvoję apie dominavimą, materializmą, yra persisotinę to ir šiandien jie yra ieškotojai. O kas yra šie ieškotojai? Jie yra Dievo žmonės. Taigi atpažinkite save. Visų pirma turite atpažinti save, prieš atpažindami kitus, kad esate ieškotojai ir Dievo žmonės. Kol neatrasite Dievo, tol nebūsite laimingi dėl visų kvailų alternatyvų, kurias jums siūlo kiti. Anądien pasakojau, kad kai kurie tiesiog šokinėja, šoka. Ar tai kelias, kuriuo eidami tikitės atgimti? Tai absurdas. Kaip galite atgimti? Kaip galite tikėti tokiu absurdišku veiksmu, kurį ir šiaip galite atlikti, jei norite šokinėti? Kas tokio? Kilnojate kojas ir šokinėjate. Kas tokio didingo? Ar šis šokinėjimas, rėkimas, šaukimas ir nesąmonių kalbėjimas yra tai, ko siekiate? Priešingai – jūs ketinate pasiekti tai, kas padarys jūsų sąmonę budresnę, sąmonę, kuri bus kolektyviškai sąmoninga. Savo sąmonėje jūs turite sugebėti jausti kitus, turite sugebėti jausti save. Būtent tai yra svarbu.

Kiti metodai žmonėms atrodo įspūdingi. Aš nežinau, kodėl tas cirkas juos taip žavi. Jei mato dešimt žmonių, šokančių gatvėse, Oksfordo gatvėje, apsirengusių dhoti, dainuojančių: „Hare Rama Hare Krišna“, jie sako: „O, kaip dieviška, kokie dieviški žmonės.“ Jie neturi reklamuotis gatvėse, Oksfordo gatvėje, ir vilkėti tuos juokingus drabužius, keistai šokti. Ar tai kelias, kuriuo eisite pas Dievą? Naudokitės smegenimis. Turite daugiausiai smegenų pasaulyje. Mąstykite ir supraskite, ar tokiu keliu einant tai įmanoma. Kai kas turi įvykti jumyse, ir tas kai kas jūsų viduje yra kaip tik dabar, šiandien yra tas laikas, ir turite tai gauti. Aš tokia laiminga, kad šiandien atėjo tiek daug žmonių, kad jie taip trokšta gauti savirealizaciją. Po realizacijos, kai tai įvyks, Kundalini pakils, pradėsite jausti šaltą vėjelį, kylantį iš čia, žmonės gali klausti, kas yra tas vėsus vėjelis, o tai yra vėsus Šventosios Dvasios dvelksmas. Jis yra visa persmelkiantis. Galite jį jausti visur. Kai kurie pradeda žvilgčioti į langą – gal pro jį sklinda, jei praviras. Taip būna. Kai kuriems žmonės tai visiškai aišku.

Kai pradedate jį jausti, turite ir panaudoti. Turite įtvirtinti. Jei pradėsite naudoti, suvoksite tikrąją jo vertę. Jei nesinaudosite, kaip sužinosite, kas tai yra? Tai yra Dvasios apsireiškimas, turite išsiaiškinti, tai tiesa ar ne, būtent naudodamiesi tuo. Tarkim, aš duodu jums šimtą Indijos rupijų, bet nežinot, kokia vertė. Turite atsiskaityti jomis parduotuvėje, tik tada sužinosite tikrąją vertę. Taip pat, kai sakau, kad realizacija įvyksta tik vienu būdu, ir tai yra Kundalini pažadinimas jumyse, kaip daigas dygsta tik vienu būdu, nėra dešimt būdų sėklai sudygti. Sėkla turi daigą, kuris turi sudygti, ir tai sukuria medį, kurį matote. Kad ir koks bebūtų medis, jis išdygsta tik iš daigelio. Kai įvyksta jūsų aktualizacija, Kundalini, kuri yra kryžkaulyje, turi pakilti. Kai ji pakyla ir prasiskverbia per momenėlį, jūs gaunate savo tikrąjį krikštą, ne netikrą. Negalite suteikti netikro krikšto.

Viljamas Bleikas pasakė: „Kunigas skyrė prakeiksmą mano galvai.“ Tai tiesa, nes jis neturi teisės liesti jūsų galvos. Jis nėra realizuotas. Kunigas nėra realizuota siela, jie patys paskirti. Negalite tapti kunigu teologijos universitete ar tame, kas sukurta žmonių, tai dirbtina. Viskas, kas žmonių sukurta, yra dirbtina. Tai, ką sukūrė Dievas, yra tikra, Dievas sukūrė jūsų vidų. Bet po realizacijos, kai įsitvirtinate, jūs patys turite didingų galių, galite padaryti daug dalykų, po kurių būsite nustebę dėl savo galių, kad esate tokie puikūs, gražūs, nuostabūs ir tokie palaiminti, tampate kaip magnetas kitiems. Žmonės stebėsis jumis, jūsų prioritetai pasikeis, visi jūsų įpročiai dings, visi absurdiški dalykai, kurie neramino jus, dings.

Taip centrai apšviečiami. Kiekvienas centras suteikia palaiminimų. Pavyzdžiui, Nahi centras yra čia, jūsų pilvo centre, turi palaiminimą, kaip Krišna sakė: „Jogakšemam Vahamyaham“, kai gaunate jogą, pirmiausiai jogą. Jis nesakė: „Kšėma Joga“, tada jūs gaunate jungtį, gerovę. Gerovė yra jūsų pasiekimas. Ne tampate tokie turtingi kaip Fordas – tai kraštutinumas, nesąmonė, galvos skausmas, o tampate pasitenkinę. Esate prižiūrėti, Dievas rūpinasi jumis. Mes netikime Dievo, koks Jis yra. Jis yra Visagalis Dievas. Jis yra Dievas su visomis galiomis. Jo galios daro nuostabius dalykus, kuriuos matome, kurie yra gyvi kūriniai. Kiekvieną sekundę bilijonai gėlių pražysta, ir jūs neįsivaizduojate, kaip tai galinga. Ši galia, kurią jaučiate, yra jums pasiekiama, galite ją naudoti ir būti tuo apdovanoti. Sahadža joga yra tam, kad sujungtų visas religijas į vieną giją, kad integruotų jas visas ir sujungtų visas didžias pasaulio inkarnacijas į vieną, nes jos yra mumyse, jos ne atskirtos, o kartu, jos yra viena šeima, tik mes einame skirtingais evoliucijos lygiais. Neteisingai vertinome, nesupratome jų ir dabar kovojame. Esu sakiusi, kad nuskiname gražius žiedus nuo medžių, kurie yra puoselėjami, maitinami ir sukurti vienų syvų medyje. Ir mes kovojame dėl šių žiedų, kurie yra mirę, bjauru, kad tas mano, anas mano. Labai svarbu suprasti, kad Dievas sukūrė šį pasaulį ne tam, kad nekęstume vieni kitų, Jis sukūrė jus ne tam, kad nekęstumėte vieni kitų, o tam, kad žinotumėte, kokia beribė Jo meilė, kokia amžina Jo užuojauta, koks Jis didingas ir kaip rūpestingai Jis jus kūrė.

Nustebsite gavę realizaciją ir pamatę savo vidų, kaip tai veikia, atrodo, galite sužinoti apie kitus, pavyzdžiui, paklausiate apie žmogų, šis pirštas dilgčioja, jūs esate realizuota siela ir klausiate žmogaus: „Kaip laikosi jūsų tėvas?“ „Aš neturiu nieko bendro su savo tėvu, matote, esu susipykęs su juo.“ Šis pirštas dega, tai yra tėvo pirštas. Jūs turite pasakyti: „Turite atleisti savo tėvui. Kol neatleisite tėvui, tol Kundalini nepakils.“ Ji įrašo viską apie jus. Jūs neturite pykti ant savo tėvo, tik atleisti. Tada Kundalini pakils. Dar turime pasakyti „Tėve mūsų“. Kodėl? Kas yra „Tėve mūsų“? Tai yra mantra. Tai yra giesmė šiam centrui. Nepasakę „Tėve mūsų“, jei jūsų čakra yra užsiblokavusi, jūs negalite pakelti Kundalini.

Labiausiai stebina, kaip esame sukurti visi kartu ir esame neatsiejama dalelytė visumos. Labai nuostabu, kaip ji veikia mus ir įtikina, kad viskas, ką darome, yra taip, kaip turi būti. Ji nėra kaip kitos taip vadinamos „Dievo organizacijos“, kur galite sumokėti pinigų, tapti nariais ir nusibaigti ten. Arba galite susižavėti savo guru, jis yra nuostabus ir panašios nesąmonės – ne tai. Jūs turite tapti tuo. Turite žinoti. Tai jūsų galia. Tai turite suprasti. Negalite mokėti už šias nesąmones, nesuprantu, kaip galite mokėti šiems netikėliams. Jei negalite mokėti už Dievą, kodėl turėtumėte mokėti šiems siaubingiems žmonėms? Nereikia mokėti, bet jūs mokate. Manote, kad nusiperkate guru, bet kuris guru, kuris tai priima, kuris yra nuperkamas, nėra guru, tik parazitas, ne kas kitas kaip parazitas. Dabar yra daug parazitų, nes jūs tokie paprasti, tokie naivūs, nesuprantate, kad žmogus, kuris priklauso Dievui, tik duoda. Jis negali imti. Net jei duosite vieną, jis duos dešimt kaip atlygį, jis negali imti. Tai taip paprasta. Viskas labai paprasta, bet žmonės tapo gan sudėtingi, ir tas sudėtingumas trukdo pažadinti Kundalini. Koks bebūtų sudėtingumas, mes dabar žinome triukų. Visas kombinacijas ir jų derinius. Esu įsitikinusi, mes tai įveiksime. Ačiū jums labai.

Norėčiau, kad užduotumėte man klausimų prieš tęsiant. Telaimina jus Dievas.