Šri Ganėšos pudža

House of Charles and Magda Mathys, Troinex (Switzerland)

Feedback
Share

Šri Ganėšos pudža

Visų pirma norėčiau jums papasakoti apie pudžos reikšmę. Yra du aspektai. Vienas aspektas yra tai, kad jūs turite dievybes savyje, ir tos dievybės turi būti pažadintos jumyse. Dievybės yra skirtingi Dievo aspektai. Taigi, iš vienos pusės, jūs turite dievybes, kurios reiškia Dievo aspektus, kurie yra visada pažadinti. Iš kitos pusės, jūs turite savo pačių dievybes, kurios kartais pažadintos, kartais pusiau pažadintos, kartais miegančios ir kartais sergančios.

Taigi jūs turite naudoti du metodus: pirma − pamaloninti Dievo dievybes ir paprašyti jų, kad palaimintų jūsų dievybes, arba paprašyti, kad pažadintų jūsų dievybes. Taigi daryti pudžą reiškia, kad jūs siūlote viską, ką galite pasiūlyti, viskas, ką siūlote, yra, tarkim, gėlės, jei norite pasiūlyti Dievui gėlių, jūs neturite nieko sakyti, tiesiog pasiūlyti: „Tai skirta Tau.“ Visi gali suprasti pasiūlymą, vadinasi, tam netgi nereikia turėti liežuvio. Net jei aklas žmogus yra čia, jei jis nori jums duoti kažką, jis tiesiog gali jums duoti. Ir tokios išraiškos užtenka visiems įsitikinti, kad jis gali pasiūlyti tai. Jums nereikia nieko sakyti. Taigi dabar, kai siūlote gėlę Dievui, net jei nesakote mantros, ji yra pasiūloma − gerai, ji yra duodama. Bet ar ji priimama, ar ne – tai jau problema.

Tačiau dabar, kai jūs esate realizuotos sielos ir siūlote bet ką, tai yra priimtina Dievui, net jei nieko nesakote. Bet kaip dėl naudos gavimo iš to? Po realizacijos, kai pasiūlote Dievui ką nors, Jis priima, nes tai skiriama realizuotos sielos, taigi Jis priima. Dabar, kaip mes tampame Jo palaimintais − duodami Dievui gėlę? Jei nieko apie tai nesakysite, tiesiog pasiūlysite gėlę, tada jūs galite būti apdovanoti daugybe gėlių gyvenime. Arba galite, jei siūlote kokius materialius dalykus, būti palaiminti materialiai. Jei ką nors sakote subtiliuoju būdu, kaip siūlydami ką nors, tas kuklus pasakymas: „Aš būčiau laimingas, jei priimtum tai“ , dėl to bus galbūt subtilesni rezultatai, kurie gali būti daug platesni, galbūt daug gilesni. Taigi jūs padarote ką nors simboliško, kas yra didis, esminis kažko principas. Tokios yra gėlės – jos atspindi Motinos Žemės principą. Taigi visų daiktų simbolizmas, kurį galime pasiūlyti Dievui, buvo rastas medituojant ir išsiaiškintas.

Taigi jie naudoja penkis dalykus, vadinamus pančamruta, kuriuos mes turime čia. Nes jei jūs pataikėte į principą, tada jūs iš tiesų pataikėte į visą tikrovę, nes dvasinė gerovė yra bendra gerovė. Ji nėra dalinė – jūsų materiali gerovė ar jūsų fizinė gerovė, ar jūsų emocinė gerovė, ar jūsų protinė gerovė – ji yra bendra, visiškai subalansuota į visumą. Dabar, kai jūs siūlote šiuos dalykus kaip… Jūs vadinate juos akšadomis, mes vadiname juos… Kaip jūs vadinate? Kurkuma (ilgoji ciberžolė). Kurkuma su ryžiais, matote, tas geltonas. Kai jūs pasiūlote to, žinote, geltona spalva yra Svadistana čakros. Ir ryžiai yra labai brangūs visiems dievams. Tame slypi gudrybė, nes tai yra žmogiška gudrybė. Dievai žino tai, taigi jie uždeda kurkumos ant jų, reiškia: „Mes siūlome Tau ryžių, kurie yra geltonai nudažyti,“ vadinasi, „Tu turėtum palaiminti mūsų kūrybiškumą.“ Jei valgysite tai, įgysite daugiau kūrybiškumo, ir  būsime palaiminti tos dievybės – tai gudrybė.

Visa pudžos gudrybė yra žmonių šventumo gudrybė, matote, kaip apgauti Dievą, kad duotų daugiau palaiminimų! Bet, kad ir ką Dievas mėgsta, tai turi būti palanku ir šventa. Taigi galiausiai tai veikia dėl šventųjų šventumo ir jų paprastų širdžių. Dabar pudžos negali daryti žmogus, kuris nėra realizuota siela. Žmogus, kuris moko, taip pat turi būti realizuota siela, tas, kuris atlieka namaskarą (nusilenkimą), turi būti realizuota siela, tas, kuris meldžiasi, turi būti realizuota siela. Taigi, visi reikmenys, kurie yra naudojami, yra garbinami taip, kad būtų šventi daiktai, kad būtų gerbiami. Jūs negalite naudoti nieko, tarkim, ko nors, ką naudojate vonioje, ir kartu naudojate ta patį pudžai – tai absurdas.

Yra trys svarbūs dalykai: ghatah – tai reiškia indą, kuriame yra Kundalini, indą, kuriame yra pirminis troškimas mumyse pasiekti Dievą, pirmas, kurį reikia garbinti, mūsų troškimas. Tai yra ghatah, jis yra padarytas čia. O ant viršaus yra vadinamoji šripala.

Šripala reiškia, kad viduje yra vandens, matote, šis kokoso riešutas turi, tai yra, tai simbolizuoja, kokoso riešutas simbolizuoja tą patį. Dabar subtilioje formoje tai yra visų pasaulio upių vanduo. O kokoso riešutas yra visų visų vandenynų vanduo. Vanduo iš vandenyno arba jūros kyla per kokoso medžio kamieną ir tampa saldžiu vandeniu kokoso riešute. Tai simbolis. Taigi tai yra indas, vadinamas ghatah−pudža, tai yra ghatah−pudža. Nenoriu šiandien leistis į detales, nes mes turime kalbėti apie Ganėšą. Taip pat yra… Dabar tai yra vanduo, gerai. Tada mes turime garbinti mantrą ir šankar, jiedu simbolizuoja garsą. Kriauklė.

Iš tikrųjų šankar atstovauja eterį. Tada mes turime dipa. Ką tai reiškia? Tai šviesa, simbolizuoja šviesos elementą, vadinamą tejas. Paprastai Deivei jie taip pat duoda vėduoklę, kuri simbolizuoja oro elementą. Tai štai kaip visi penki elementai yra patenkinami iš anksto, naudojant juos. Taigi jie, jų esmė arba priežastinės šių penkių elementų esmės turėtų būti patenkintos dabar, turėtų sutvirtinti pudžą. Yra ir visokių kitokių dalykų, tokių kaip jūsų šeimos dievybės; jūs galite garbinti savo šeimos dievybes. Jos irgi neturėtų trukdyti pudžai, arba gal protėviai, kurie yra mirę. Visi šie dalykai turėtų būti nuraminti taip, kad jiems būtų pasakoma, jog tai yra tokia pudža, ir jūs netrukdykite mūsų dabar. Vadinasi, net mintys neturėtų kilti, mintys ar bet kokie trukdymai. Taigi visų pirma viską reikia paversti taika.

Dabar tai yra vienas aspektas, apie kurį aš jums trumpai papasakojau, nes tai yra labai plati tema. Jei reikėtų apie tai kalbėti, aš turėčiau kalbėti mažiausiai tris kartus ir po tris valandas kiekvieną kartą, ir tai gali būti nebaigta. Dabar pasiekėme antrą aspektą, klausimą, kurį uždaviau – kas jums, kokia jums iš to nauda? Taigi be šios technikos, kad gautume geriausią palaiminimo efektą arba patirtume didžiausią Malonės srovę savyje, mes sakome mantras. Mantrų garsas, garsas, aidas Dievo būtybei. Ir jie yra atkartojami mūsų čakrose, tada čakros pradeda labiau vertis. Taigi Dievo Malonės srovė yra gaunama. Bet tik realizuota siela turėtų giedoti mantrą. Nes be jungties kaip ji pasieks Dievą? Tai yra baisus ratas.

Kažkas gali sakyti: „Motina, Jūs negalite gauti realizacijos, kol negausite Dievo Malonės. Ir čakros neatsivers žmogui, kuris nėra realizuota siela. Ir be čakrų atsivėrimo negalima gauti realizacijos.“ Štai kaip pasireiškia Motinos vaidmuo ir visų šventų kaip jūs. Aš pasakyčiau, Sahadža jogai turi nutraukti šį bjaurų ratą. Jūs turite pasikelti Kundalini patys. Kartą pakėlus Kundalini, ji truputį atveria čakras, nes jūs suteikėte vibracijų savo čakroms. Taigi, kai ji žino, kad už siekėjo stovi Sahadža jogas, ji pakyla. Ji žino, kad jūs esate jos broliai ir seserys, ir kad jūs priklausote tai pačiai šeimai kaip ir ji. Ji pažįsta žemę, kurioje turi augti, matote, taigi ji gali jausti ir tada pakyla oriai. Štai kaip ji nutraukia šį užburtą ratą. Štai kodėl iš pradžių mes jiems nepasakojame apie mantras, nes mantrose jūs turite Mane priimti kaip Dievybę. Šiam Mano atvykimui yra būtina, kad jūs Mane atpažintumėte, nes tai yra labai pavojinga, galime tai pavadinti Atgimimo laiku, arba Paskutinio teismo laiku. Pirmiausia realizacija turi būti duodama be jokio atpažinimo. Bet ne tiems, kurie neigia arba įžeidinėja Mane. Jokiomis aplinkybėmis jie negali gauti realizacijos, kad ir ką bebandytumėte. Net po realizacijos, jei žmonės pradeda galvoti prieš Mane, vibracijos sustos dėl Sahasrara čakros. Ir širdis turi būti visiškoje santarvėje su Manimi, antraip Sahasrara yra užverta. Tie žmonės, kurie yra paprasti, kurie yra atviros širdies, matote, tokie žmonės supranta Mane labai gerai ir jie tiesiog Mane įsideda į savo širdis.

Po realizacijos, po Sahadža jogos supratimo savo protine veikla, taip pat intelektualai Mane supranta ir atpažįsta truputį aplinkiniu keliu. Po pudžos jie gauna palaiminimų, pasiekia labai nušvitusią būseną, tada jie supranta pudžos reikšmę – po to. Dabar Indijoje, iš kur pudžų sistema tradiciškai kilusi ir buvo pakankamai daug prižiūrėta, jie supranta tai be jokių protinių procesų. Bet kai jie ką nors sutinka, intelektualą, kuris tapo Sahadža jogu, matote, jie negali jų suprasti. Jie nenori apie tai klausyti, visų smegenų judėjimo pinklių. Ir kai kurie iš jų bando, matote, truputį vakarietiškai, jie bando, matote; išsivysto nepilnavertiškumo kompleksą ir nukrypsta į kairę pusę. Bet nėra prasmės tai suprasti protu, turiu omenyje, visą laiką analizuoti, pasitelkus savo protinius procesus, o tada viską suprasti ir tapti Sahadža jogais atviromis širdimis – tai didelė apylanka. Bet ką daryti? Jie nuėjo tokiu keliu, taigi jie turi eiti tuo keliu. Nes net tapę Sahadža jogais jie pradeda klausinėti ir mąstyti apie tai, jaudintis dėl to.

Taigi blogi žmonės tiesiog juos apkerėja ir pasinaudoja tais kerais. Taigi niekas neturi jaustis blogais. Jei jums reikia, jei jaučiate, kad analizuojate, jūs turėtume toliau taip daryti, nes aš negaliu sustabdyti jūsų greičio, aš neketinu jūsų užburti. Sahadža jogoje laisvė turi būti gerbiama. Bet mes neleidžiame ateiti žmonėms į pudžą, kurie nepasiekė tam tikro Sahadža jogos protinio suvokimo lygmens – iš Vakarų, ne Indijoje, bet yra apribojimas. Nes, tarkim, Indijoje aš jiems neaiškinu, jie nenori žinoti. Jie žino, kad gaus vibracijų. Jie jau žino apie vibracijas, taigi aš jiems neturiu aiškinti: „Jūs gausite daugiau vibracijų.“ Jei jie gauna daugiau vibracijų, žino, kad Aš esu Adi Šakti, ir viskas, Aš jiems neturiu to aiškinti. Kaip jūs galite išsirinkti, kuris yra geriausias vynas, jie gali atsirinkti, kas yra tikras žmogus. Jie žino jo skonį.

Kartą pudžoje buvo šeši tūkstančiai žmonių, kurie palietė Mano Pėdas. Taigi Aš pasakiau: „Per pudžą, prašau, to nedaryti – žmonėms nereikia liesti Mano Pėdų.“ Aš taip pasakiau. Bet jie galvojo, kad tą pasiūlė Dhumal, taigi jie visi norėjo jį nužudyti. Jie pasakė: „Tu tenori paimti visus palaiminimus nuo Motinos Pėdų ir nenori, kad mes juos imtume“, ir jie nusivijo jį. Dar vienas dalykas, matote, Aš… Vakaruose Aš niekada nedarydavau pančamruto savo Pėdomis, bet savo Rankomis, nes čia žmonės manytų, kad pėdos yra purvinos, ir mes neturėtume liestis prie pėdų, matote. Bet iš tikrųjų pėdos yra labai galingos ir jos niekada nebus purvinos. Kaip Gango upė turi vibracijų. Jei turite Gango vandens, pamatysite, kad jis niekada nebus purvinas. Atvirkščiai, kad ir kas yra jame, nes tai niekada nelaikoma švariai, kad ir koks purvas į jį įėjo, jis nusistovi ir daugiau nebepurvina visiškai. Tai labai švarus vanduo, visą laiką vibruojantis.

Taigi jūs turite suprasti, kad tai, kas tyra, kas yra atsakinga už tyrumą, kas yra tyrumo šaltinis, gali išvalyti bet kokį nešvarumą. Taigi kaip tai gali būti netyra? Bet mąstymas smegenimis yra labai ribotas. Jūs negalite mąstyti apie kažką, kas yra tiesiog tyrumo įsikūnijimas. Tai yra taškas, į kurį turime ateiti dabar, kur, manau,  turėčiau kalbėti apie Absoliutą. Tai yra Šri Ganėša. Šiandien Jo pudža. Didinga, kad šią pudžą mes darome Ženevoje, Šveicarijoje. Ženeva yra dešinė širdis, manau. Tam tikra prasme, tai yra prieš dešinę širdį.

Visų gyvenimai yra tragedija, kaip Ramos ir Ajodjos. Ir štai kodėl labai svarbu, kad Šri Ganėša būtų garbinamas čia. Šri Ganėša, kaip žinote, yra nekaltumo įsikūnijimas. Ganėšos spalva yra raudona arba oranžinė. Nes vaikas, būdamas dar embrionu, pirmą spalvą pamato oranžinę ant motinos gimdos raudonų sienelių. Tai yra kraujas. Sahadža jogoje jūs turėjote išmokti, kad kiekvienas veiksmas turi atoveiksmį, kuris veikia. Originali, galime sakyti, pirmapradė Ganėšos spalva yra molio, nes Jis padarytas iš Motinos Žemės. Taigi, kai Gauri, Šri Ganėšos Motina, Jį sukūrė, kad saugotų Jos skaistumą, kol maudysis vonioje, Ji nudažė Jį raudonai, kad visi galėtų matyti, jog ten kažkas sėdi ir Ją saugo. Taigi, kai jūs matote raudoną spalvą aplink save kaip embrionas, tada sugerkite tą spalvą, ir jūsų Ganėša nusidažys raudonai lygiai taip pat gražiai.

Tokia reakcija – raudonuoti, ir kai ji vyksta, pasireiškia raudona Ganėšos spalva, tas, kuris turi raudoną Ganėšos spalvą, atbaido kitus. Jie žino, kad ten sėdi Ganėša, tyras, skaistus asmuo, pilnas Ganėšos ūmumo. Kai Ganėša buvo vaikas, kaip matote, kai vaikai gimsta, jie būna labai apsaugoti arba ūmūs, galime sakyti, dėl bet ko, kas susiję su jų nekaltumu. Kai jie visai maži, jiems tai nerūpi. Bet kai truputį paauga, jiems tai pradeda labai rūpėti, jiems nepatinka, kai juos nurengia kitų akivaizdoje, jie labai drovisi savo nekaltumo. Turiu omeny, ne drovūs, drovumas ne jų nuogumo prasme – jie drovisi savo nuogumo, kad jų nekaltumas nebūtų pažeistas. Jei nekaltumas nėra pažeistas ir jei jie yra tyri, kai mato nuogą moterį – užsimerkia. Jiems nepatinka matyti nuogą moterį ar vyrą. Taigi tai yra vidinis supratimas, intuityvus supratimas to, kas yra svarbu, kad jie turi saugoti savo nekaltumą. Taigi, kas yra nekaltumas mumyse? Ką jis mums suteikia?

Kaip  jums ir sakiau, jis suteikia mums išmintį. Visokias kvailystes mes darome su savo ego; kaip jums pasakojau apie prezidentą ir daugelį kitų tokio amžiaus, tužimančių tokias pareigas, tai dėl to, kad Ganėšos visiškai nėra juose. Mes nuvažiavome į Braitoną, kur jie turi paplūdimį, tokį paplūdimį, kur galite būti nuogi. Ir mano kambarinė, ji, suprantate, yra nekalta, kai mes ten atsidūrėme, ji negalėjo suprasti, matote. Ji manęs klausė: „Kodėl jie tai daro?“ Tačiau, kaip jūs suprasite, Vakaruose yra sunku surasti iš tikrųjų išmintingą žmogų. Galima pasakyti, kad žmonės yra per daug išsilavinę, jie gerai apsirūpinę kitokiu supratimu – apie materialinę savo gyvenimo pusę ir panašiai. Bet vos tik prireikia išminties, žinote, galite būti priblokšti to, kokie jie yra. Noriu pasakyti, kad negaliu suprasti, kokia ten išmintis už viso to slypi. Kadangi visa jų išmintis – ne kas kita, o seksas.

Jie visada galvoja apie seksą, ir jie visada nori suprasti visas seksualines nesąmones. Jei jūs pradedate galvoti apie seksą, tuojau pat jūsų nekaltumas bus sunaikintas, nes jūs negalite savo intelekto naudoti seksui. Nesuprantu išminties, kaip jūs galite racionalizuoti seksą. Tai yra labai spontaniška. Ir apie jį galvodami, ar galite juo mėgautis? Kaip jūs galite? Tai būtų tas pats, jei mes sakytume, kad galime žiedus paversti vaisiais galvodami. Dar rimtesnis dalykas yra štai koks: jei jūs pasakytumėte: „Aš galiu“, žinoma, jūs, tikiuosi, galite niekada nepagalvoti, kad paverčiate žiedus vaisiais, tikiuosi. Bet kai kurie žmonės mano: „Aš galiu pakeisti“, pavyzdžiui: „Šitą iš čia į ten savo protu galiu tai pakeisti.“ Arba materializuoti daiktus. Taigi jūs žinote, kad tai galite, jūs tikite, kad tai galite, nes kai kurie žmonės yra tai padarę. Bet kaip Sahadža jogai jūs žinote, kad tai daro bhutai, negyvos dvasios, jos daro tai, daro jums, nes jos yra nenuoramos, besistengiančios jums padėti.

Taigi, tas pats atsitinka ir tada, kai esate susirūpinę dėl sekso. Kai norite sekso dėl savo intelektualinių pomėgių, tada už jus tai daro bhutai. Kai jūs per daug projektuojatės į protą, tada jis patenka į tokias vietas, kur jūs juos pasigaunate. Ir jie kartais yra labai klastingi, kartais ištvirkę, kartais agresyvūs – visokie, kokius jūs surenkate, ir dėl viso to seksas tampa nesąmone. Tiek daug amoralių žmonių pasitenkina, kai jus užpuola, ir netgi tada, kai turite labai ypatingą seksą, netgi jei išprievartaujate šimtą moterų, nebūsite pasitenkinę arba turėsite baisiausią impotenciją. Taigi noriu pasakyti, jūs visada liekate nepasitenkinę. Visi tokie žmonės, kai miršta, taip pat tampa tokiais pat bhutais, laukiančiais kokio seksualiai susirūpinusio žmogelio, kad galėtų jį apsėsti. Nekalti žmonės taip pat gali neturėti jokio seksualinio aktyvumo daugelį metų, netgi po vedybų, nes jie labai nekalti. Taip pat gali būti ir su labai vaikiškais žmonėmis.

Bet čia yra mokslas, išmokstamas vaikystėje – tik pagalvokite. Koks yra poreikis? Ar gyvūnai turi ką nors išmokti apie seksą nuo vaikystės? Jie taip pat gimdo vaikus. (Ką sakote?) Asketizmas nėra tai, ko aš mokau. Pirma, nekaltumas yra apsaugantis ir raudonas, sakykime, daugiausiai iki penkiasdešimties metų. Galiausiai, jei žmogus deramai bręsta, ne tie kvaili žmonės, bet tie, kurie deramai bręsta, po penkiasdešimties jie tampa oranžiniai. Tampa oranžiniai. Tai reiškia, kad kai jūs pradedate vedybinį gyvenimą, šis raudonumo procesas baigiasi ir tampa, pradeda tapti oranžiniu.

Tai reiškia, kad apsauginė dalis baigiasi. Reiškia, kad iki vedybų skaistumas turi būti išsaugotas. Iki tada, kai sutinkate žmogų, su kurio jūs susituoksite, šis raudonis yra skaistumo apsauga. Kai susituokiate, tada apsauginė funkcija tampa nebereikalinga. Bet taip turi būti tik vieno žmogaus atžvilgiu – jūsų vyro arba žmonos. Tada derama branda užima savo vietą, ir po kurio laiko, kai jums apie penkiasdešimt metų, jis tampa oranžinis – tai reiškia atskyrimą. Jūs nebesijaučiate turį seksualinį gyvenimą. Nebėra poreikio. Ir tada jūs išvystote, taip vadinamą, deramą brandos nekaltumą, kuris gali būti palygintas su gerai išdegtu moliniu indu. Taigi senatvė iš tiesų yra aukso amžius, kai žmogus yra įgijęs išminties, pasireiškiančios visu to žmogaus elgesiu.

Bet kodėl vėlgi, kam reikia tos brandos, kam reikia to nekaltumo? Vėlgi dėl to, kad jūs esate racionalūs žmonės, kas nors gali paklausti kodėl. Nekaltumas yra būdas dalintis linksmumu su kitais, kurti linksmybes yra jo dalis. Linksmumas sukuriamas tik nekaltumu. Nekaltumas yra vienintelis būdas, kaip jūs galite skleisti linksmumą. Įsivaizduokite pasaulį be linksmybių, kas atsitiktų? Tačiau žmonės yra labai sutrikę dėl linksmumo ir malonumo. Malonumas yra gera pradžia, bet siaubinga pabaiga. Linksmumas yra lobis. Viską, kas yra linksma, jūs prisimenate visą savo gyvenimą, galite papasakoti kitiems, toks tad linksmybės kūrimas.

[Jogas] Prancūzų kalboje nėra tokio žodžio „linksma“!

[Šri Matadži] Galite įsivaizduoti, prancūzų kalba yra diplomatinė, o žodžio „linksma“ nėra! Duosiu jums paprastą pavyzdį, kaip vaikai sukuria juoką iš ko nors. Jie viską daro linksmindamiesi, suprantate. Dabar, suprantate, netgi kai kalba arba sako ką, jie irgi kuria juoką iš to. Anądien mano jauniausia vaikaitė, Anupama, ji dabar beveik šešerių, žaisdama užlipo ant namo stogo kažkur, ir tada mes išgirdome garsų dunkstelėjimą, suprantate. O mano dukra yra labai pašėlusi motina, visada susirūpinusi dėl savo vaikų gerovės. Linksma, ką? Ji netgi nepaėjo, suprantate, jos kojos pasidarė sunkios nuo rūpesčio, ji ėjo sužinoti, kas ten nukrito. Šaukė vaiką ir vaikas parlėkė, jai viskas buvo gerai. Ji barė ją ir klausinėjo: „Kas atsitiko? Kur tu buvai? Kodėl užlipai į viršų?“ Ji tiesiog pradėjo šaukti ant jos. Taigi, vaikas pažiūrėjo į ją kiek sumišęs, sulaukė, kol ji nustos šaukti, ir tada labai ramiai pasakė: „Aš iš Riado atvykau čia ne tam, kad numirčiau!“

Yra daug dalykų, kuriuos jūs užsirašote, visa tai linksmumas, natūralus linksmumas, kurį jie patiria visame kame. Matote, paimkime, pavyzdžiui, visus čia esančius vaikus, yra tiek daug dalykų, kuriuos galite užrašyti, kokius nuostabius dalykus jie daro, ir kaip jų akyse žybčioja išdaigos, kad jie nori linksmintis iš visko. Linksmumas yra džiaugsmo skleidimas, jis suteikia jums džiaugsmą. Tai nėra koks nors įkalbinėjimas ar įžeidinėjimas, ar kas nors sadistiško, tai tiesiog žydėjimas.

[Jogas] Motina, ar manote, kad įmanoma nebeversti daugiau, nes tai užima tiek daug laiko… Angliški žodžiai, mes jiems paaiškinsime pabaigus. Keletui nesuprantančiųjų mes turėtume paaiškinti pabaigus, Motina. Ar jums gerai?

[Šri Matadži] Kadangi  artėju prie pabaigos, Greguarai, baigsiu pusę pirmos, tai padarykime šiandien. Bet kitą kartą, manau, bus geriau išversti vėliau. Tiesiog mes galime išversti truputį daugiau, nes artėjame prie pabaigos. Štai kodėl tai užima tiek daug laiko, antraip tai užimtų vieną trečiąją jo. Išverskime šią dalį. Linksmumas yra ne kas kita kaip žydėjimas. Jis nieko neerzina, nieko nežeidžia, nieko netrikdo, o tiesiog žydi, viskas aromatinga. Tai dieviškas pokštas. Taip pat jis turi kai ką aukščiau – ne tik tai, tad jei iš tiesų esate nekalti, tikrai galite pajausti džiaugsmą. Taigi nekaltas žmogus gali pajausti džiaugsmą dėl to, ko labai rimtas ir labai racionalus žmogus niekada nesupras.

Nekaltas žmogus gali juoktis garsiai iš to, kas kitiems žmonėms gali neatrodyti juokinga. Taigi linksmumo kūrimas nėra abejotinas dalykas, jis labai atviras ir paprastas, spontaniškas žydėjimas. Ženevoje žmonės dėl visko yra labai rimti. Labiau Šveicarijoje. Tokie rimti, kad nusižudo galų gale. Nes jūs orientuojatės į pinigus, ir vaidinate pasaulio gelbėtojus. Tai reiškia, jūs orientuojatės į ego, nes norite padėti visam pasauliui. Kas jūs tokie, kad padėtumėte? Ir trečia, jūs turite kvailą kariuomenę, kurios jums visai nereikia.

[Jogė] Motina, atsiprašau, Jūs žinote, vakar laikraščiai rašė, kad Šveicarijoje vėl vienas karinis lėktuvas sudužo, du žmonės žuvo.

[Jogas] Su Jūsų nuotrauka šalia!

[Šri Matadži] Per daug mane kaltinate!

[Jogas] Jis sako, kad tai atsitiko per paradą, kur jie norėjo pademonstruoti savo karinę galią.

[Šri Matadži] Štai, kur linksmumas. Linksma, ar ne? Taigi visi laimingi dėl to, matote, tai toks pats atvejis, kai jūs randate linksmybę. Taigi dėl didesnio linksmumo mes turime Hanumaną. Jis padeda Šri Ganėšos linksmumui. Kaip Ganėša, kuris krečia linksmus pokštus žmonėms, kurie yra kairiakanaliai, o Jis krečia pokštus žmonėms, kurie dešiniakanaliai. Čia buvo moteris, kuri per daug verkdavo, jos vyras miręs: „Ką dabar daryti? Man galas,“ tas, anas, dar kažkas, matote, ir staiga ji pamato savo vyrą, įeinantį į kambarį! Bet tai Jis daro tik tiems žmonėms, kurie yra nekalti. O už sukčiavimą Jis baudžia. Jis pradeda siųsti visokius vargus, vieną, didesnį už kitą, sakydamas: „Dabar verk daugiau, verk daugiau. Ar nori verkti? Gerai, imk dar ir dar.“ Ir Hanumanas savo pusėje, pavyzdžiui, kai Lakšmanas sirgo ir Jis turėjo atnešti vaistų nuo didelio kalno, Jis atnešė visą kalną! Jis sakė: „Neturiu laiko ieškoti, supranti, dabar bus geriau jų ieškoti,“ ir atnešė visą kalną.

Jis taip pat gali būti labai destruktyvus, kai tai susiję su egoistiškais žmonėmis, tokiais kaip Ravana – visa Lanka buvo sudeginta. Jei Ganėša yra raudonas, tai Jis yra oranžinis. Kaip Ganėša nuolat yra įsikūręs vienoje vietoje ir naudoja Šventą Mykolą bėgioti aukštyn žemyn kairiuoju kanalu; taip Hanumanas gali bėgioti aukštyn žemyn, Jis neturi būti vienoje vietoje. Bet visgi Jis yra sėsli dievybė – Jis yra vienas iš sėsliųjų, jei jau Jis įsikūrė, tai skleidžia vibracijas, kurios sklinda visur. Jis yra nekaltumo šaltinis. Jis yra vibracijų šaltinis. Jis yra viskas tokiu būdu. Kai Jis pakyla kaip Mahaganėša čia, jūsų viduje, tai Dieve nusileidžia kaip Ganėša – iš čia, ant nugaros. Taigi, kai per daug galvojate apie seksą, jūsų akys pražudomos, nes jūs naudojate Mahaganėšą. Jūsų Mahaganėša yra sugadinamas, ir jūsų akys pradeda lakstyti. Akys praranda nekaltumą, tyrumą ir pradeda gerti tai, kas yra gašlu. Akys, kurios yra tyros ir nekaltos, duoda nekaltumą kitiems. Ne tik tai, bet tai yra akys, akys, per kurias žiūri Dvasia.

Tai turi daug kombinacijų, apie kurias neturiu jums laiko pasakoti, bet labai blogai, kai žmonių akys yra tokios nešvarios, bhutiškos akys. Ir bet kas netoliese, apsėstas bhutų, atsuks savo akis į tą žmogų, nes tai yra velniškas žaidimas, negatyvas. Taip padarome, kai nepadedame Ganėšos į teisingą vietą. Jei mes turime priversti Ganėšą atsispindėti savo Mahaganėšos padėtyje, šiame taške, mes turime pasistengti, kad mūsų akys būtų švarios, taip  išlaikysime Mahaganėšos vietą švarią.

Į Šri Ganėšos pudžą turite taip pat atsinešti švelnios žolės, nes durvah, Jis mėgsta durvah, taip vadinamą durvah, nes švelni žolė ramina akis. Net tik ji – taip pat tai suteikia žalioji Svadistana čakros dalis. Nes ji egzistuoja, kol mes nepradedame galvoti, kol nepradedate mąstymo proceso. Tai reiškia, kad Svadistana dalis, kai negalvojate, žalioji jos dalis, apatinė Svadistana dalis, yra žalia. Taigi žalioji yra tokia: kai mes dar nebuvome žmonės, tada veikė žalia Svadistana, dėl jos buvo sukurta visa Visata, viskas. Iki tol ji buvo žalia.

Kai ji pradėjo kurti ego, tada tapo geltonos spalvos, nes ji naudoja saulę kaip veiksmo dalį, ne „naudoja“ saulę, bet tampa aktyvi, atstovaudama saulės kanalą. Taigi žalioji iš tikrųjų atstovauja Ganėšos dalį, Ganėšos dalį tam tikru atžvilgiu, nes iki tol jūs negalvojate. Jūs tokiame lygyje, kuriame esate arti Motinos Žemės, suprantate? Taigi Motina Žemė yra duodanti, matote? Jūsų saulės kanalas neveikia tol, kol ten yra žalia, nes Motina Žemė suteikia jums tą žalią. Žinoma, saulė padaro ją žalia, bet čia kas kita, nes jūs to net nepradedate daryti. Kai pradedate daryti ką nors patys žmogiškame lygmenyje, ji visa tampa geltona. Taigi Svadistana čakra turi dvi puses – fizinę ir protinę. Fizinė pusė yra žalioji, o protinė yra geltonoji. Taigi šiandien mes esame čia tam, kad nusilenktume Šri Ganėšai.

Dabar  norėčiau, kad jūs atneštumėte šiek tiek žolės iš vejos, šiek tiek minkštos žolės, nes tai yra svarbi dalis. Dabar pažiūrėkite į žalumynus, kad sustiprintumėte savo Ganėšą. Kai labai šilta, taip pat galite basomis pavaikščioti ryteant žolės, kai ant jos dar yra rasa. Tie, kurie esate per daug aktyvūs, turėtumėte laikytis vegetariškos dietos, tai padės jums subalansuoti savo kanalus. Ne fanatiškai, bet paprasčiausiai daugiau daržovių, o gyvulius valgykite tuos, kurie yra labai maži, taip yra gerai. Bet šiandien aš nekalbėjau apie Jo vahana ir visa tai, nes apie tai esu kalbėjusi anose paskaitose. Jo vahana, Jo transporto priemonę – aš nekalbėjau apie tai, nes apie tai kalbėjau anose savo paskaitose apie Jį. Geriausia būtų, jei susirastumėte tokį kaip šis, labai ploną, tokį, šis geras. Šis tinka. Galite gauti ir daugiau dabar, tik… Su šituo vanduo yra šlakstomas ant Pėdų.

Tie, kurie dar neplovė Mano Pėdų, turėtų plauti Mano Pėdas šiandien. O, tai gerai, kaip tik tai. Jis suprato tiksliai, ką  turėjau omeny, kaip tik tai. Šitas labai geras, taip. O, bet vis dar kai kurie iš jų yra sunkūs, nesvarbu. Tai tokie, kurie turi apvalius, apvalius stiebelius. Galite jį išimti truputį? Tuos apvaliais stiebais, apvaliais stiebais. Tai apvalus, ne plokščias, bet apvalius. Ne su kraštu, bet jie apvalūs. Dabar leiskite jam tai padaryti. Ar jie apvalūs, ar ne? Apvalūs? Taip, štai tas, štai tas. Bus gerai. Jie taip pat neapvalūs. Apvalių. Gerai? Jie visi plokšti. Vienas apvalus. Ne, jis taip pat plokščias. Aš nemanau, kad jūs turite čia šioje šalyje. Manau, reikėtų gauti truputį… Tai suveiks. Tiesiog suriškite juos virvele ir viskas. Taip bus gerai, to pakanka, tiesiog suriškite tai šituo. Tiesiog suriškite virvele aplinkui, ir naudokite vandeniui šlakstyti. Jie vadinami durvan gulah, vadinami sėjinukais.

[Jogas] Motina… Margučiai vaikams per Velykas, jie juos deda į šitokią žolę.

[Šri Matadži] Matote. O, taip teisingai! Gerai. Ačiū. Suriškite šitą taip pat. Gerai. Galite surišti šitą virvute? Tai miela, tai gerai. Turite daugiau? Geriau yra didesni, tvarkoj? Nes mes neturime didelio pasirinkimo. Dabar tie, kurie turi plauti Mano Pėdas. Tie žmonės, kurie dar neplovė Mano Pėdų, turėtų ateiti į priekį. Leiskite jai ateiti, leiskite jai ateiti. Aš taip džiaugiuosi, kad galėjai ateiti! Taip malonu tave matyti! Gerai. Dabar ateik čia. Vienas turi plauti, ir kažkas turi pradėti tai daryti. Jūs galite paprašyti jo. Taip, ateik. Gerai, gerai, gerai.

Tai bus po pudžos, gerai? Taigi, visi keturi vaikučiai, kur jie? Kur Anand? Jie turės plauti pirmiausia. Taip, leiskite Man pažiūrėti. Kaip dėl tų keturių dalykų, kuriuos daviau jums, vaikai? Gerai, kur dingo vaikai, keturi iš jų? Dabar vienas… Gerai, paimsim šiuos keturis. Ateikit. Gerai, ateikit.

Jūs, pirmiausia vaikai turėtų ateiti ir plauti Mano Pėdas, ateikit pirmi. Visi vaikai, ateikite, ateikite! Plaukite. Plaukite Mano Pėdas. Truputį vandens pilkite,  manau… Kur ji? Marija Amelija, Marija Amelija? Ir taip pat geltoną atneškite iš ten, vieną geltoną… Trinkite stipriai, trinkite stipriai. Telaimina jus visus Dievas. Gerai. Dabar, Vysonas yra jaunesnis už ją, ar ne?

Barbara jaunesnė, gerai. Taigi dabar. Labas… Tai tau… tinka? Barbara, tai turėtų būti duota į dakšiną, matai? Gerai, priklausomai nuo dydžiodaviau kiekvienam juos. Gerai… Padaryta, padaryta! Dabar išimkite tai. Tai turėtų būti duota žmonių galvoms, keletui lyderių. Paprašykite vaikų, jie tai padarys, kaip naudoti tai galvai. Paprašykite Lorenco padaryti tai.

Kažkas turėtų būti po Mano Pėdomis – rankšluostis, kažkas turėtų tuo pasirūpinti. Manau, kas nors, kas tai išmano, turėtų būti čia. Kažkas nušluostyti Man Pėdas. Galite tas, kuris neturite kameros? Ateikite. Rankšluosčiai turėtų būti čia nušluostyti Mano Pėdoms. Čia, tiesiog padėti čia. Pasakykite jiems, kad nepamestų. Tiesiog padėkite čia. Taigi jie negali būti, turi būti Čaturthi, pagal indus. Matote, Čaturthi. Turi būti… Taip pat gali būti. Kada…? Prieš šešiolika dienų. Taigi, jau yra po… Tai yra dvi dienos po jaunaties. Bet tai yra, turi būti Čatur Daši, tai turi būti ketvirta diena pagal indų laiką, nes Čaturthi yra diena, kai jis įsitvirtino. Nes indai, matote, yra truputį kitokie. Turi prasidėti dabar. Dvyliktą valandą! Taigi, jums reikia vertėjų. Tai Čaturthi turi būti. Matote, kaip viskas gaunasi.

Dabar tie, kurie dar neplovė Mano Pėdų, turi ateiti. Dabar ką jūs turite padaryti, tai paimti tai… Dabar pirmiausia. Naudokite tai vandeniui… Tie, kurie, kurie neplovė, prašau, ateikite… Šaltas vanduo jiems plauti Mano Pėdas. Plaukite Mano Pėdas. Jūs turite trinti. Jūs turite trinti Mano Pėdas stipriai. Trinkite. Trinkite. Jūs trinkite Mano dešinę, ir… Apatinę dalį, apatinę dalį. Trinkite, taip, trinkite. Stipriai trinkite. Stipriai, stipriai, stipriai. Trinkite čia. Stipriai, stipriai, labai stipriai. Čia… Tiesiog laikykite šitą vandenį gėrimui, ne tam, kad… Bet laikykite jį kur nors butelyje ar panašiai. Gerai, dabar.

Ar jums viskas gerai? Viskas gerai? Gerai. Dabar jūs suprantate, kad trindami Mano Pėdas gavote daugiau vibracijų, taigi racionaliai jūs suprantate. Telaimina jus Dievas. Ar dabar gaunate daugiau? Telaimina jus Dievas. Dabar kiti gali ateiti. Nelaikyti, bet labiau trinti. Nelaikyti per daug, bet trinti.

Ar jūs lankėtės pas Hare Rama, ar ne?

[Jogas] Ne, jis nebuvo.

[Šri Matadži] Bet jis sako mantras…

[Jogas] Taip, jis buvo Romoje, ir jis buvo prieš tai taip pat, jis iš Sicilijos.

[Šri Matadži] Kodėl jo dešinė Višudhi blokuojasi? Dešinė Višudhi?

[Jogas] A, taip, jis rūkė prieš tai, Motina, bet jis jau neberūko…

[Šri Matadži] Dabar geriau?… Gerai. Dabar jis turi skaityti Ganėša Atharva Širša. Jūs turite trinti pirštus, pirštai turi būti trinami štai taip. Tai daro jūsų pirštai, ne aš. Trinkite savo pirštus kad jie taptų jautresni, gerai? Ateikite čia, ateikite… Dabar paklausykite, ką jis sako, gerai? Dabar jis skaito. Dabar klausykite jo. Tai reiškia Kristaus pažadinimą mumyse, Šri Ganėšos pažadinimą, kuris yra mumyse. Dabar mėgaukitės savimi! Čia yra daug geltonų gėlių. Kas yra dabar gėlės? Jūs galite padėti šituos pirmiausia, manau, tai įsigers lengvai. Baigta su rankšluosčiais.

Vienas ant viršaus. Kas dabar, Gevinai? Pirmiausia reikia nuplauti, geriau daryti tai tada, ir pušpam… Visas plovimas turi būti atliktas pirmiausia, tada tai. Taigi, jie norėtų plauti Mano Pėdas ar Rankas?

[Jogas] Jie nori paprašyti Jūsų Pėdų.

[Šri Matadži] Gerai. Jūs galite ateiti. Leiskite kam nors, kuris yra šiek tiek laisvas. Jūs ateikite, jūs galite. Taip… Jūs ateikite taip pat. Tie du gali, jūs du čia. Taigi, ką mes galime padaryti, tai paruošti, nes jie turi būti šveicarai, padėkite tai čia, gerai, ir ji yra vokietė, taigi… Jūs ateikite iš tos pusės, gerai? Dabar jūs pilkite vandenį. Jūs būsite atsakingas už vandenį, gerai. Dabar jie padarys, kas liko. Dabar pasakykite jiems, kas yra pudža… Ką Gevinas bepasakytų. Užpilkite man truputį vandens ant rankos. Žiūrėkite, kažkur čia yra šaukštas. Šaukštas.

Taigi padarykite tai. Jūs turite pilti jį čia, tada pilti dar vandens. Tai yra… Tam, kad jūsų Motina nesijaustų ištroškusi, gerai? Dabar kas yra… Tas pats yra su amrutu.

[Jogas] Galime padaryti iš penkių nektarų.

[Šri Matadži] Jis vadinasi pančamrut – penki nektarai. Pirmiausia sviestas gi. Reikia daugiau pieno, bet truputį karšto pieno. Karšto pieno. Kažko karšto.

[Jogas] Antras yra pienas.

[Šri Matadži] Pienas turėtų būti paskutinis, taip geriau. Matote, nes jie dabar jį šildo. Kas pilama toliau? Ar jie jau turi pieną? Su trupučiu vandens.

[Jogas] Aš jau paprašiau to, Motina. Toliau cukrus, Motina?

[Šri Matadži] Paskutinis, turėtų būti, ne jis… Jie turi jį…

[Jogė] Jis per karštas, Motina.

[Šri Matadži] Įpilkite truputį vandens. Jūs įpilkite truputį vandens… Viskas gerai, taip tikiuosi. Gana gerai. Paimkite truputį šalto vandens tada. Gerai. Dabar gerai, jis nėra toks karštas. Ir jeigu jis pasidarys karštas, pasakysiu jums. Dėkite truputį cukraus,  manau, jame bus geriau, ir tai truputį sumažins temperatūrą. Dabar ant visko užpilkite vandens. Vandens. Pilkite dar truputį vandens, truputį.

Taigi geriau išvalyti tai. Ir ant pirštų. Ačiū. Vibracijos labai geros. Dabar atneškite rankšluosčius. Duokite jai, duokite jai vieną rankšluostį. Padaryta. Tokios vibracijos, ir rankos virpa! Padėkite čia… Nes rankos virpa nuo vibracijų! Tiesiog padėkite. Čia tokios vibracijos. Nuostabios! Ar ne? Telaimina jus Dievas. Ir tai turi vibracijų taip pat. Tiesiog uždėkite tai ant savo veidų, jūs pamatysite vibracijas. Telaimina jus Dievas. Galite nuleisti. Leiskite jiems pamatyti. Ant veidų jie gali matyti vibracijas.

Telaimina jus Dievas. Jūs turite būti čia su mumis. Jūs turite dėti gėles, matote. Dabar ištekėjusios moterys. Gerai. Dabar jūs dėkite… Aš manau, pirmiausia netekėjusios turėtų dėti kumkumą. Netekėjusios moterys. Sahadža jogoje jūs sunkiai jų rasite! Mes turime septynias,  manau. Trys, keturios, penkios, šešios, septynios – gerai.

Ana, ateik, tu netekėjusi. Ar ištekėjusi? Jums tiesiog reikia tai pamėginti ir viskas. Jūs matote, ką turite uždėti – visą šitą… Pirmiausia nubrėžkite liniją, geriausia yra nubrėžti tiesią liniją, štai taip. Pirmiausia nubrėžti liniją. Ne, priekinę liniją, taip. Geriausia nubrėžti priekinę liniją, tada geriau. O dabar… Labai raudonas šiandien, a? Iš kur jūs jį gavote? Labai raudonas, ar ne? Šitas kumkumas labai raudonas. Šitas yra ypatingas. Šri Ganėša yra čia!..

[Jogas] Motina, ar mums dabar skaityti šiuos vardus?

[Šri Matadži] Taip, ne, Ganėšos? Bet aš turėsiu vėliau padaryti havaną. Jūs galite skaityti šimtą aštuonis Devi vardus. Devi vardus galite skaityti, kuriuos Greguaras jums davė. Šie geri. Gauri vardus, taip. Ji Gauri, matote, Ji Mergelė. Mergelė yra Šri Ganėšos Motina. Taigi Jos vardai gali būti skaitomi. Taigi padėkite rankas… Savo kaire ranka… Trinkite. Trinkite. Jūs galite skaityti Mergelės vardus, kuriuos jums davė Greguaras. Kuris nors galite juos skaityti prancūziškai ir angliškai. Greguaras gali tai daryti, Greguaras padarys tai.

[Jogas] Aš skaitau lotyniškai ir tada verčiu į anglų?

[Šri Matadži] Taip. Dabar ištekėjusios moterys. Kelios yra čia? Kiek jūsų atėjo? Netekėjusios moterys, kiek jų buvo čia? Septynios. Taigi jūs galite atnešti tuos augalus, septyni augalai turi būti duoti tiems septyniems žmonėms. Septyni augalai iš lauko… Augalai, augalai, kuriuos mes nupirkome… Septynis iš jų, taip. Turite? Gerai,aš duosiu juos. Ateikite. Aš noriu, kad jūs juos prižiūrėtumėte. Netekėjusios… Telaimina jus Dievas… Atneškite dar vieną. Ir dabar iš visos širdies! Tai linksma! Dar vieną. Mes turime dar vieną. Dar vieną, ji yra čia. Dar dvi yra čia? Dar dvi? Dar du šituos. Du, atneškite dar du. Dvi kitos, dvi mergaitės buvo čia priekyje – Barbara ir kita mergaitė. Abi jūs, taip. Ypatinga mergaičių ir vaikų diena… Telaimina jus Dievas. Kur dingo Barbara? Ženevieva niekada netekėjo? Ženevieva ir Madlena. Jos taip pat mergaitės. Jos niekada netekėjo.

Madlena buvo ištekėjusi? Tu buvai ištekėjusi? Dar viena mergaitė… Ir tu gali. Kelios dabar, Greguarai? Keturios? Gerai? Dar trys, gerai. Palaikyk dabar, mes pažiūrėsime dėl to.

[Jogė] Motina, aš nebe?

[Šri Matadži] Bet tu vis tiek mergaitė. Mergaitė yra mergaitė, ir ji turi būti gerbiama, kad ir koks būtų amžius, gerai? Ji nori vieno. Dabar yra likę du berniukai, trys berniukai, ar ne? Leiskite jiems duoti, leiskite jiems turėti, trims berniukams. Matote, jie neturėtų būti palikti. Tai išsprendžia problemą, matote! Jūs niekada neturėtumėte jų liūdinti. Ateikit dabar, jūs kaip tik trys, trims berniukams! Ateikit, berniukai. Kur jie yra? Šiandien yra jų diena!

Gerai, taigi telaimina jus Dievas. Rūpinkitės šituo augalu, gerai? Kur dabar kiti? Kiti du berniukai. Dabar yra vienas – Metjus. Kuris? Metjus nebuvo atėjęs į pudžą? Štai. Bet jis neatėjo, kai buvo laikas plauti. Jis turėjo ateiti, ką jis veikė?

Kur tu buvai, Metjau, tuo metu? Bet kodėl tu neatėjai? Tu esi berniukas, mažas berniukas, gerai? Dabar tai mes galime perduoti Visonui, pakvieskit jį. Jam viskas gerai, nes… Negali prižiūrėti augalo. Jį reikia pradėti prižiūrėti nedelsiant, manau. Kur jis dingo? Tiesiog pakvieskite Visoną, ir viskas.

[Jogas] Jis kaip angeliukas!

[Šri Matadži] Šitas turi puikiausią ryšį… Ir kaip rimtai jis kelia savo Kundalini. Jums reikėtų pamatyti, kaip jis kelia ją ir kaip užriša, nuostabu žiūrėti, matote, kaip jis tai daro. Puikiausias dalykas! Kas dėl jo, jis dabar bus siaubingas! Truputį gėlių? Vieną rožę? Ar truputį gėlių? Viskas gerai, viskas gerai, jis pamirš tai. Tai yra jaunų žmonių gražumas! Koks yra tinkamas dalykas? Kamparas? Nieko, nieko rimto. Nieko rimto. Duokite jam ką nors suvalgyti. Aš jau valgiau kč nors, dabar galima visiems duoti. Kadangi vaikai yra ypatingi, duokite tai vaikams, prasadą. Aš valgiau prasado.

Kas toliau? Dabar ištekėjusioms moterims. Ištekėjusios moterys? Vaikams, vaikams, tik vaikams. Kur kitos ištekėjusios moterys? Ženevieva, ateik. Visos, kurios esate ištekėjusios. Dabar suformuokite dvi eiles žmonių. Visi jūs galite sėsti. Kiek iš viso yra? Gerai. Susitvarkysime su visais. Kas dar čia yra? Gerai.

Visos ištekėjusios moterys ateikite į priekį. Gerai. Padarykime tai. Pirmiausia naudokite visas šias apyrankes. Čia yra apyrankių. Gerai. Apyrankes. Žiūrėkite, perleiskite visoms moterims vieną po kitos, ir tada šitos apyrankės bus ten. Štai dar viena žalia. Tai ne tam, ne jums, tai Man!

Gerai, štai kita eilė. Dar yra viena, ji gaus ją. Dabar padaryta. Dabar žiūrėkite, jūs užmaukite ją Man ant Rankos. Dabar raudoną. Dabar žalią. Dabar raudoną. Dabar žalią. Ačiū. Dabar raudoną. Žalią. Dabar raudoną. Žalią. Dabar raudoną. Baigėsi? Raudoną. Raudoną. Žalią. Ir raudoną. Dabar. O! Kaip jos skamba, matote? Jos kuria džiaugsmą! Kas tai? Kas tai? Jūs atidarykite truputį. Dabar, tai yra… Uždėkite tai ant Pėdų. Štai taip… Viskas. Dabar baigėme. Padaryta.

Dabar Mano Ranka turi būti paruošta. Pirmiausia nupieškite liniją štai taip, o kas lieka, jūs turite užpildyti tuo. Žiūrėkite, nubrėžkite liniją, padarykime tai, ir tada tik tai… Ir čia, tik iki čia jūs pieškite liniją, ir tada užpildykite ją. Gerai? Šiuo pirštu, Agija pirštu. Kas liko, galime užpildyti dabar.