Public Program

(Austria)

1982-09-30 Vishuddhi, Agnya, Sahasrara, Vienna, Austria, DP, 98' Chapters: Introduction by Yogi, Talk, Self-RealizationDownload subtitles: BG,DE,EL,EN,FA,FI,FR,IT,LT,NL,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANT (14)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

„Siela jus apjungia“, IV viešoji programa 1982 m. rugsėjo 30 d. Urania, Viena, Austrija

Lenkiuosi visiems tiesos ieškotojams.

Savo paskutinėse paskaitose aš jums pasakojau apie centrus, kurie yra apatinėje kūno dalyje. Šiandien norėčiau papasakoti apie likusius tris centrus, kurie yra čia, čia ir čia. Tai labai svarbūs centrai žmonėms. Kai žmogus kaip žmogiškoji būtybė pakėlė savo galvą, šis centras suteikė naują dimensiją. Šis centras vadinamas Višudhi čakra. Ir jis turi šešioliką lapelių, kurie yra simpatinėje arba parasimpatinėje nervų sistemoje, šešioliką rezginių, kurie prižiūri akis, nosį, gerklę, ir mūsų liežuvį, mūsų akis, akių organus, ir visą veido išraišką. Kai žmogus orientuotas į ego, jis atlenkia savo galvą taip. O kai orientuotas į superego, jis taip nuleidžia savo galvą. Šis centras itin svarbus žmonėms ir Sahadža Jogai, nes rankos labai svarbios Sahadža Jogoje. Kad suprastume universalią kalbą, turime naudotis savo rankomis, tai geriausia, tarkim, žmonėms, kurie akli, kurie kurti ir nebyliai, geriausia jiems naudotis rankomis.

Taigi šios rankos, nepaisant to, kad mes išreiškiame save judindami pirštus ir gestikuliuodami, vis dar nėra nušvitusios. Kai šis centras nušvinta, tada šios rankos taip pat tampa nušvitusios. Šis centras turi dvi puses – vieną kairėje, o kitą dešinėje. Kairė pusė blokuojasi, kai žmogus jaučiasi kaltas ir trukdo pakilti Kundalini. Štai kodėl aš visada prašau ieškotojų iš Vakarų pirmiausia pasakyti savo širdyse: „Motina, aš nekaltas.“ Šie sąlygotumai atėjo pas mus iš taip vadinamų religijų, iš taip vadinamų psichologų ir kitų žmonių, kurie buvo atsakingi už mūsų vystymąsi vaikystėje. Kai tėvams yra labai svarbūs materialūs dalykai, jie visąlaik bara vaikus arba priekaištauja, sakydami: „Nesugadink kilimo, nesugadink to, nesugadink ano.“ Štai kaip mes išvystome kaltės jausmą savyje. Kai paaugame, mokyklose ir universitetuose tai gali gerokai išaugti mumyse. Vaikai turi būti mokomi labai meiliai ir supratingai. Būdingas stiprus jausmas, ypač žmonėms, kurie labai išsilavinę, kad vaikai turi būti kontroliuojami „plaunant smegenis“. Bet šis „smegenų plovimas“ sukelia juokingą problemą, vadinamą kalte.

Tokiu pačiu būdu psichologai, kurie diskutuoja apie šį reikalą, iš tikrųjų nesupranta tokios diskusijos padarinių. Tie psichologai, kalbėdami apie kaltės jausmo problemą, nežino, kad tai yra patologiniai atvejai. Tai – ne normalūs, o anomalūs atvejai. Bet jei pradedate diskutuoti apie šiuos anomalius atvejus bendrąją prasme, tai tampa bendrine liga. Jie patys dirba su ligotais žmonėmis, kurie yra apsėsti, ir neturi būdų apsisaugoti nuo tų ligonių. Štai kaip jie patys suserga. Ir kai ta liga juose išsivysto, jie pradeda tai skleisti plačiai, sakydami, kad žmogus išsivysto kaltę, ir tai įvyksta dėl kaltės, tai įvyksta dėl kaltės. Dievas žmogų sukūrė pagal savo paties atvaizdą. Žmonėms nereikia jaustis kaltiems absoliučiai dėl nieko. Jei tie žmonių teisėjai nebuvo pajėgūs jus apkaltinti, tai kaip gali tas, kuris yra vien užuojauta, teisti ir pasmerkti jus kaip kaltus?

Jūs išsivystėte nuo amebos iki šios stadijos, ir Dievas jus sukūrė kaip įkūnijimą visos Kūrinijos. Ir dabar šioje stadijoje jūs pradedate jaustis kalti. Kai Jis nori papuošti jūsų dvasios sostą šią didingą akimirką, jūs pradedate jaustis kalti, tiesiog kelia neviltį, visa tai kelia didelę neviltį. Visi šie evoliucijos procesai įvyko jumyse, kad nesijaustumėte kalti. Tai tarsi princas, kuris paskirtas karaliumi, staiga sustoja ir sako: „Oi, aš kaltas, aš negaliu tapti karaliumi.“ Savigaila yra blogiau už savižudybę. Taigi, dešinės pusės problema yra tiesiog priešinga kairės pusės. Tai žmogus, kalbantis agresyviai, jo asmenybė tokia, kad kalbėdamas paveikia kitus ir nuslopina juos. Toks žmogus tampa labai griežta ir sausa asmenybe. Pažįstu stomatologą, jis atvyko susitikti su manimi. Jis stomatologas, bet man sakė: „Motina, aš praradau net gebėjimą juoktis.

Aš negaliu dabar šypsotis. Mano raumenys visiškai negeba šypsotis. Aš tapau toks bejausmis, kad negaliu nei šypsotis, nei verkti.“ Taigi jis nuėjo pas kažkokį šventąjį, taip vadinamą, ir šventasis pasakė: „Tu dabar esi virš visko.“ Tai klaidinga idėja apie žmones, kurie yra labai dvasingi. Toks žmogus turi būti užuojautos vandenynas, meilės vandenynas ir atleidimo vandenynas. O svarbiausia – jis turėtų sugebėti kitiems teikti džiaugsmą, o ne skausmą. Paprastai, vos tik pamatau šventojo paveikslą arba šventojo skulptūrą, jis man atrodo labai prastai. Visur, kur menininkai, architektai iškalė popiežius, vyskupus ir visa tai, jie atrodo taip apgailėtinai, kad niekas nenorėtų užimti jų vietos. Kartais šiems agresyviems žmonėms, kaip jų agresijos rezultatas, taip pat sustiprėja kairė pusė, nes jie jaučiasi kalti dėl to, kaip kalbėjo su kitais. Dėl to jumyse išsivysto problemos: jei abi centro pusės neišlaiko pusiausvyros, jūs išvystote centrą taip, kad gali išsivystyti fizinė liga, vadinama spondilitu. Jei jaučiate kaltę arba jei jaučiate agresiją, abiem atvejais ji gali išsivystyti.

Ypač jei jaučiate kaltę, tada širdies problema, vadinama krūtinės angina, išsivysto. Dėl to taip pat jūsų kairė ranka sustingsta. Taip trumpai papasakojau jums apie Višudhi čakrą, nes mes turime pakalbėti apie visas šias tris čakras, ir aš jums šiandien noriu papasakoti apie dvasią. Aukščiau yra Agija centras. Agija čakra yra hipofizio ir kankorėžinės liaukos srityje. Ji yra tiksliai optinės chiazmos centre. Vienas iš Agija čakros langų yra pavaizduotas čia, ant mano kaktos, šia žyme, o kitas yra pakaušyje. Šis centras taip pat yra labai svarbus, nes kontroliuoja ego ir superego. Tai centras, kuriame yra Jėzus Kristus, mūsų Viešpats. Daug kunigų buvo šokiruoti, kai aš jiems tai pasakiau.

Bet Jo kryžius yra simbolis šio kryžiaus, kur ego ir superego susikerta ir yra labai arti. Tai vieta, kurioje Kristus turėjo būti įdėtas ir paskirtas, ir tai turėjo būti padaryta Jį nukryžiuojant taip, kad Jo subtilus kūnas įeitų į šią mūsų sąmonės sritį. Kai Kristus ant kryžiaus pasakė: „Dabar tai įsitvirtino“, Jis norėjo pasakyti, kad šis įvykis yra Kristaus įtvirtinimas tame centre, kuris labai subtilus, ir į kurį sudėtinga patekti. Jis buvo, Jo kūnas buvo, padarytas iš vibracijų, kurias jūs jaučiate. Tos vibracijos vadinamos arba Om, arba Čaitanja sanskrito kalboje. Kadangi Jis padarytas tik iš to, galėjo vaikščioti ant vandens. Anądien kažkas man pasakė, kad Kristus gimė kažkur ir dabar Jis ateis į televiziją. Taigi pasakiau: „Geriau paprašyk Jo eiti vandeniu ir tada tu suprasi, ar tai Jis.“ Taigi Jo įsitvirtinimas buvo svarbus, ir tuo metu, kai Jį nukryžiavo, kai Jis buvo toje būsenoje, Jis pasakė tik vieną sakinį, kuris parodo, kad kažkas turėjo įvykti Jį nukryžiuojant. „Tai.“ Jis nesakė, kad „viskas padaryta“, Jis sakė: „Tai padaryta.“ Jis pasakojo apie ateitį, apie Šventąją Dvasią, kad už visa, kas Jam padaryta, bus atleista, nes tai padaryta dėl neišmanymo, bet nebus atliesta tai, kas prieš Šventąją Dvasią. Jis pasakė: „Aš atsiųsiu jums patarėją, kuris viską paaiškins.

Aš atsiųsiu išvaduotoją, kuris jus išgelbės. Ir guodėją, kuris suteiks paguodą.“ Trečia, ką Jis pasakė: „Jūs vėl atgimsite.“ Jis vienintelis, kuris taip pasakė visoje Biblijoje, Mozė ir visi tie žmonės, tai Jis taip pasakė: „Jūs vėl atgimsite.“ Todėl, kad Mozė, Abraomas, kaip aš jums sakiau anądien, buvo užsiėmę įtvirtindami jūsų balansą šioje žalioje kūno vietoje. Bet Kristus jūsų viduje, tik Kristus kalbėjo apie jūsų energijų pažadinimą − antrą gimimą. Taigi mes pradėjome krikštyti žmones. Jūs iš kažkur pasemiate vandens, paskiriate ką nors dvasiškiu, užpilate ant žmogaus galvos ir sakote: „Tu esi pakrikštytas.“ Tai taip dirbtina, nes nėra nieko, kas būtų pasikeitę, jūs tiesiog pasėmėte šiek tiek vandens, bet kuris gali tai padaryti. Kad gautumėte krikštą, jūs turite pažadinti Kundalini, Ji turi prasiveržti. Kristus nesakė, kad imkite ir užpilkite vandens ant kieno nors galvos − ar Jis taip sakė? Bet turi įvykti antras gimimas. Ir antras gimimas, gimimas pats savaime yra evoliucijos procesas, arba galite sakyti, jog turi įvykti gyvas procesas. Sanskrito kalba paukštis vadinamas Dvidžaja, ir realizuota siela taip pat yra Dvidžaja, reiškia „gimęs du kartus“.

Kaip paukštis pirmiausia yra kiaušinis, tada jis auga tame lukšte, o kai subręsta, lukštas skyla, ir jis tampa visai kita transformuota būtybe, kažkuo visiškai nepanašiu į kiaušinį. Velykų dieną mes duodame žmonėms kiaušinius, kad primintume jiems: „Dabar tu esi kiaušinis ir turi tapti paukščiu.“ Bet aš nemanau, jog žmonės tai žino, nes atgimimas yra Kristaus misija. Nukryžiavimas yra Jo pasiekimas, bet Atgimimas yra Jo misija. Ir tame, kaip mes padarome Kristų tokį liūdną, yra kažkas tokio, ko Aš negaliu suprasti. Jie tiesiog rodo Kristaus skeletą, ant kurio kabo oda, ar gali skeletas panešti tokį didelį kryžių? Mikelandželas buvo dar viena realizuota siela, jis nutapė, Jį tokį, koks Jis buvo – stiprų žmogų, toks, kuris yra sveikas, pilnas gyvybės ir džiaugsmo, o ne liūdną apgailėtiną karikatūrą. Aš manau, kad sadistiškiems žmonėms patinka tokio tipo reginiai, tai yra, matyti ką nors liūdinančio. Galbūt tai yra priežastis. Tiesiog apačioje aš esu mačiusi apgailėtinai atrodantį skeletą, kaip Kristų pastatytą ant stalo. Dvasingumas jokiais būdais nėra liūdesys.

Tai buvo didinga, kad Kristus atėjo į žemę, nes kai Jis yra pažadintas šiame taške, Jis panaikina ego ir superego. Tai reiškia, Jis pašalina visus mūsų sąlygotumus ir veiksmus, karmas. Tai reiškia, krikščioniškais žodžiais mes galime pasakyti, kad Jis panaikina visas mūsų nuodėmes. Jis mirė už mus. Jis patyrė visą liūdesį. Jis nepaliko mums daugiau jokių kančių. Mums dabar nebereikia būti liūdniems. Pavyzdžiui, žydai pasakė: „O, mes…“ Jie paneigė Kristų, štai kodėl jie sakė: „O, mes turime liūdėti. Mes turime kentėti.“ Taigi jie gerai prisikankino. Kai atėjo Hitleris, jis privertė juos kentėti.

Tai, ką jie manė esant religingu gyvenimu, ar jis buvo toks? Ir šiandien tie patys žmonės, kurie kentėjo, persivertė į kitą pusę, ir dabar jie daro įvairiausius dalykus, visiškai nesusijusius su religija. Todėl, kad didžiausias Įsakymas yra „Nežudyk“. Ir dabar kaip jūs paaiškinsite šią krikščionių policiją, Kristaus vardu žudančią tiek daug beglobių žmonių. Maži vaikai, nekalti maži vaikai, moterys, nepadarę jokio nusikaltimo. Dievo vardu, Kristaus vardu, Muhamedo vardu, šie žmonės tik taip išreiškia savo sadizmą. Kur yra tas žodis, pasakytas kaip Dievo meilė ir atjauta? Muhamedas kalbėjo apie Rahamat, visą Rahamat laiką, jis vadino Dievą Rahim. Rahamat reiškia atjautą, Rahim reiškia atjautos įkūnijimą. Niekas negali suprasti šių tautų, ką jie padarė iš Dievo ir šių inkarnacijų, niekas negali paaiškinti.

Tie, kurie sekė Budą, kaip japonai, kinai, ką jie veikia? Mes turime Mahaviros pasekėjų, ir jie tapo tokiais radikaliais vegetarais, kad bando išsaugoti uodus ir visas mažas kirmėles ant gatvės. Jie yra tokie kvaili, jog daro taip, kad vabalai gertų realizuotos sielos kraują ir taptų realizuotais vabalais. Toks absurdiškas vegetarizmas, reikia suprasti, ar mes ruošiamės duoti Realizaciją viščiukams? Mes esame malonesni gyvūnams, savo kėdėms ir stalams, negu savo vaikams. Žmogiškosios būtybės keliauja klaidinga kryptimi. Teisinga kryptis yra būti centre ir stebėti Galutinį Pakilimą. Ir kai Kundalini kyla, Ji praveda jus pro Kristaus vartus, praveda pro Jį. Štai kodėl aš sakiau, kad kiekvienas turi praeiti pro Jį, kad patektų į Dangaus Karalystę, kuri jumyse esti kaip limbinė sritis. Superego ir ego atspindi jūsų praeitį ir dabartį.

Mintis kyla ir leidžiasi, kita mintis kyla ir leidžiasi. Viena yra praeitis, kita ateitis. Mūsų protas šokinėja šių minčių viršūnėmis. Mes turime būti centre tarp šių dviejų minčių, o tai yra dabartis, kurioje turime būti. Bet vien skaitydami paskaitas ir sakydami: „Dabar būk centre“, negalite to padaryti. Skaitydami paskaitas, dalindami ženkliukus ar steigdami organizacijas, ar turėdami tam tikrą kortelę, pritvirtintą prie savo galvos, jūs netampate tuo. Visi sąžiningi ieškotojai turi žinoti, kad visa tai yra išorė, tai neturi nieko bendro su vidumi. Jeigu jūs esate tikri ieškotojai, žinote, kad visi šie dalykai tik pučia ego ir yra labai klaidinantys. Tai turi būti suvokta žvelgiant iš teisingos perspektyvos, esant tinkamai žmogiškosios būtybės išminčiai. Dabar, kai peržengiate Agija čakrą, jūs tampate sąmoningi, bet be minčių, nes įtvirtinate savo dėmesį dabartyje.

Bet aš turiu jums pasakyti dar vieną dalyką: tai ne mitas, tai realybė, kuri turi įvykti, tai turi jums nutikti. Jūsų sąmonė turi būti apšviesta. Tai nėra tik pasakymas „Aš esu apšviesta asmenybė“, suteikiantis jums klaidingą pažymėjimą. Kai Kundalini praeina per paskutinę čakrą − Sahasrara − 1000 žiedlapių, tada atsiskleidžia subtili Dievo energija, Jo meilė ir Jo atjauta. Tuo metu jūs esate bemintės sąmonės būsenoje, esate visiškame palaimos ir atsipalaidavimo būvyje. Jūs pirmą kartą pajaučiate Visur esančią energiją kaip vėsų vėjelį. Tai yra Šventosios Dvasios vėsus vėjelis, aprašytas Korane kaip Ruh, indų šventraščiuose kaip Čaitanja Leheri, reiškianti sąmonės bangas. Mes galime justi apšviestos sąmonės bangas. Yra be galo daug knygų, prirašytų apie tai sanskrito kalba, bet jos nėra išverstos. Kai kurie žmonės nukeliavo į Indiją studijuoti sanskrito, jiems buvo įdomu vien tik kultūros spragos.

Kaip vagiui įdomu, kokios yra banko silpnosios vietos, taip jie nukeliavo ten sužinoti, ką gali gauti, kad pateisintų savo silpnybes. Šeštojo amžiaus pabaigoje mūsų šalyje kaip sukilimas prieš Dievą iškilo tantrizmas, kur dievybės įžeidimas ir nešventas elgesys tapo tantrizmo ženklais. Jie veikė taip, kad dievybės išnykdavo dėl pasibjaurėjimo. Ir jie aplink save sukurdavo aplinką, kur galėdavo valdyti visas šėtoniškas jėgas. Tai sanskrito kalboje vadinama bhuta vidja, preta vidja ir visu kitu, kas trumpiau vadinama kapinių žiniomis. Prašau, netrukdykite kitiems. Dabar ši vidja buvo praktikuojama, šis mokslas buvo praktikuojamas tų, kurie norėjo sugundyti bei užhipnotizuoti žmones ir susikrauti pinigų. Bet žmonės, kurie ten nukeliavo, studijavo vien tik šiuos erotinius, purvinus dalykus, kurie neturėjo jokios reikšmės esančiai filosofijai. Aš porą kartų nuvykau su savo dukromis į Nepalą, mes nieko blogo ten nematėme. Bet tada vienas iš Sahadža jogų pasakė man, kad Nepalas yra perpildytas šių erotinių vaizdų.

Aš paklausiau: „Kur jie yra? Nematau.“ „Žiūrėkite ten,− jis pasakė, − ant šventyklos viršūnės.“ Visi šie japonai turėjo priartinančius lęšius, pastatytus, kad galėtų matyti. Jie atsivežė specialias kopėčias, matote, specialias kopėčias, kad užliptų ir padarytų ypatingą ypatingų smegenų nuotrauką. Ir nepaliečiai man sakė, kad šie kvaili žmonės daro kažką labai nešvento ir nepašventinto. Jie neturi jokio šventumo pojūčio. Aš pasakiau: „Taip nėra. Jie turi, bet dabar prarado, jie gali pelnyti pinigus iš to.“ Bet jie buvo nustebę ir pasakė: „Kas pirks visus šiuos nelaimingus daiktus namams? Jie prišauks visus bhutus į namus.“ Bet šie tantristai įtikino šiuos vargšus menininkus, kad darytų tokias statulas ant šventyklos viršaus, nors griaustinio dievybė yra skaisti mergelė ir ji niekada neprisiartins prie to, nes tai taip bjauru, matote. Taigi reikia suprasti, kad Dievas yra tyrumas. Jis yra šventumas, Jis yra Šventas.

Jis yra Šventas. Dabar, tęsiant šią mintį, ketinu jums papasakoti apie visų švenčiausią, esantį jūsų viduje, grožį, kuris jūsų viduje, palaimą, kuri jumyse, šviesą, kuri stebi jus. Tai jūsų Dvasia. Tai yra Dievo Visagalio atspindys jūsų širdyje. Ir Šventoji Dvasia yra Dievo Visagalio energija. Dievas yra Šventosios Dvasios dramos stebėtojas. Kristaus Motina pati buvo jos inkarnacija, bet tai nebuvo paminėta Biblijoje, nes jeigu tie romėnai ir žydai būtų žinoję, jog Ji − ta Vienintelė, jie būtų sukapoję Ją į gabalus, užpuolę Ją. Taigi tai nebuvo pasakyta, nes Kristus turėjo suvaidinti visą šią nukryžiavimo dramą. Bet po Realizacijos jūs galite atrasti, naudodamiesi savo vibracine sąmone, kad tai, ką aš sakau apie juos, yra absoliuti tiesa. Nes jūsų Dvasia, „kuri yra Absoliutas“, teikia jums absoliučius atsakymus.

Ji neduoda jums reliatyvių atsakymų. Ji ištraukia jus iš šito reliatyvaus pasaulio. Ir jūs pažįstate absoliutą savo nauja sąmone, kuri yra vibracinė sąmonė, galime sakyti, pašventinta sąmonė, šventa sąmonė. Kai Kundalini prasiveržia pro šį tašką, Ji apšviečia Dvasią, nes Dvasios šviesa yra čia. Mūsų smegenyse visi šie septyni centrai yra taip sudėlioti. Visų centrų vietos yra smegenyse. Taigi, kai Kundalini praeina pro šį centrą, visi centrai tampa integruoti, nes Dvasia jus integruoja. Kaip kambaryje, kai jame nėra šviesos, jūs kovojate skirtingose vietose su skirtingais daiktais. Bet kai yra šviesa, jūs žinote, kur ir prie ko stovite. Taigi reliatyvumas atmetamas.

Bet kai jūs tampate Dvasia, jūsų dėmesys nušvinta kaip kolektyvinė sąmonė, taip yra, nes ši Dvasia jumyse yra kolektyvinė būtybė. Kiekvieno dvasia yra sujungta su kito. Ji duoda žinią, kuri yra kolektyvinė žinia. Kai jūs ištiesiate rankas į save ir pabandote atrasti, patalpindami savo aurą į atitinkamą priklausomybę, tada jūs galite suvokti save. Jei tai yra fizinis ir protinis išsibalansavimas, tai rodo dešinės rankos pirštai atitinkamuose centruose. O kai yra emocinė problema, tada tai atsispindi kairėje rankoje. Visos šios vibracijos, kurias gaunate, yra užkoduotos jutimuose, ir jūs galite viską patvirtinti. Sėdėdami čia galite pajausti bet kurio žmogaus vibracijas. Anądien aš sakiau, kad Mocartas gimė realizuotas. Tada jie paklausė: „Iš kur mes žinome?“ Aš atsakiau: „Tiesiog ištieskite rankas ir pagalvokite apie Mocartą“, ir iškart galingos vibracijos pradeda tekėti.

Kai tokios realizuotos sielos kuria muziką arba tapo, realizuotai asmenybei tai yra didžiausias džiaugsmo šaltinis, nes jūs apie tai negalvojate. Bet šio džiaugsmo kūrėjo esmė tampa išvien su jumis. Jūs jaučiate palaimą, tekančią į jus. Ir mėgaujatės tuo vien dėl džiaugsmo, nes Dvasia yra džiaugsmas jumyse. Dvasia yra džiaugsmas, reiškia, ji nėra nei laimė, nei nelaimė, tai vientisa, tai džiaugsmas. Laimė atkeliauja, kai jūsų ego išsipučia, nelaimė − kai jūsų superego kenčia. Jūs išsiveržiate iš jų abiejų dvilypumo, tampate džiaugsmu, kuris yra nedalomas, nes jūs tampate dramos stebėtoju. Jūs nebesate į ją įsitraukęs. Sakykim, jūs vandenyje, tada bijote paskęsti, nes matote aplink vilnijančias bangas. Bet, sakykim, jūs patenkate į valtį, ir įsitaisote joje, jūs įsitaisote valtyje, tada mėgaujatės tomis pačiomis bangomis.

Tai yra meistriškumas, kurį reikia pasiekti. Aš pateiksiu dar vieną palyginimą, bet nekeliaukite per toli savo protu. Mašinoje yra stabdžiai ir akseleratorius. Taip pat ir mumyse yra akseleratorius ir stabdžiai. Vairuotojas bando surasti pusiausvyrą tarp abiejų. Tada jis tampa įgudusiu vairuotoju. Tada vairuoja automatiškai. Dabar šis meistras sėdi galinėje sėdynėje. Tada ekspertas vairuotojas tampa meistru ir mato vairuotoją savyje. Dabar, kai matote save kaip trečią asmenį, jūs nesate įsitraukę į žaidimą.

Turbūt esate matę, kad kai kurie maži vaikai kalba trečiuoju asmeniu. Pavyzdžiui, jie pasakytų: „Šis Jonas ten nekeliaus.“ Šiomis dienomis Europoje yra tiek daug gimusių realizuotų sielų, Anglijoje, Amerikoje, todėl mes turime gauti Realizaciją, kad prižiūrėtumėme juos. Didingi šventieji yra gimę šioje žemėje. Jie kalba kita vibracinės sąmonės kalba. Jei turi problemą, jie čiulpia tam tikrą pirštą, kad parodytų. Daugybė šventųjų nori gimti. Bet šalyse, kur vaikai yra nesuprasti, negerbiami ir nemylimi, jie vengia šito. Visiems Sahadža jogams, kurie susituokė, dabar yra gimę didingi šventieji, nuostabūs žmonės. Štai kodėl aš paprašyčiau jūsų, visų jūsų žinoti, kad Atgimimo laikas atėjo, jūsų nuosprendžio laikas atėjo. Daugybė žmonių nuolat manęs klausė: „Ar nereikėtų išsivalyti prieš valgant – mes dar nepasiruošę?“ Jums nereikia savęs teisti.

Jūs jau visa tai padarėte praeituose gyvenimuose, jums nebereikia to daryti. Be to, mes turime žinoti, kad Tas, kuris sukūrė šią Visatą, labiau rūpinasi, kaip išsaugoti savo kūriniją. Visi Jo aspektai yra sutelkti padėti jums, jei Jis turi išsaugoti savo kūriniją. Jis turi išsaugoti žmogiškąsias būtybes. Ir šis žydėjimo laikas atėjo, kai daugybė gėlių ruošiasi tapti vaisiais. Sahadža Joga buvo nuo neatmenamų laikų. Visi, kurie gavo Realizaciją, gavo ją spontaniškai, nėra kito būdo, kaip kiekviena sėkla išdygsta dėl joje esančios gyvybės energijos. Nors iš pradžių gyvenimo medyje yra viena ar dvi gėlės. O šiandien yra daugybė gėlių. Taigi tai turi būti visuotinis vyksmas.

Daugybė iš jūsų, buvusių su manimi Indijoje, matė tūkstančius žmonių, gaunančių Realizaciją, nes kaimuose žmonės nėra tokie sudėtingi. Ir tai nutiks daugybei žmonių šioje žemėje. Moteris interviu metu manęs paklausė: „Kaip tai gaus žmonės, kurie Jūsų nesutiko?“ Tai labai paprasta, nes kai aš buvau Honkonge, moteris, kuriai priklausė televizija, paprašė manęs atsistoti ir duoti vibracijų žmonėms. Ir tame siaubingame, užimtame mieste daugybė žmonių gavo Realizaciją per televiziją. Mokslas atrado tiek daug dalykų, tokių kaip fotokamera, kuri gali nufotografuoti, ir nuotraukoje bus vibracijos. Šiais laikais yra tiek daug būdų, kaip galime skleisti tai daug greičiau, negu Kristus ar kas kitas galėjo padaryti. Bet tai sudėtinga, nes tai yra vyksmas. Žmonėms patinka patogi joga. Jeigu jūs paprašysite jų atsistoti ant galvos, jie bus labai laimingi. Bet jeigu paprašysite: „Ištieskite vien tik savo rankas,“ jie tiesiog nesupras.

O visi gyvybiniai dalykai šiame pasaulyje yra daromi taip paprastai, tokiu paprastu būdu. Išskyrus jūsų evoliuciją, jūsų kvėpavimą, jūsų regą, viskas yra taip paprasta. Tai yra taip gyvybiška, kad turi būti paprasta. Taigi žmonės, mėgstantys daug samprotauti apie Sahadža Jogą, sunkiai ją priima. Aš neliepiu jums užverti savo smegenų, o priešingai, atverkite jas visiškai. Logiškai pasiekite išvadas, ne aklai, ne aklai tikėdami. Bet, kai priėjote prie logiškos išvados, jūs nebegalite pasikliauti šiuo ribotu protu, nes jūs turite įeiti į begalybę. Ir dėl to turite palikti visus ribotumus už savęs. Bet, kai jūs apšviečiami, viskas tampa logiška. Jūs galite viską patvirtinti.

Tai taip paprasta: kaip aklam žmogui mes negalime papasakoti apie spalvas, tik galime pasakyti: „Tegu atsiveria tavo akys, tada pamatysi.“ Ir gauti Savirealizaciją yra taip pat paprasta. Nėra jokio pavojaus, jokios problemos. Telaimina jus visus Dievas! Šiandien yra paskutinė diena, ir aš labai dėkoju už suteiktą galimybę būti kartu su jumis, tokiais nuostabiais ieškotojais, esu tikra, kad vėl atvyksiu kitais metais. Jeigu negausite savo Realizacijos šiandien, tai vis tiek visi gausite tai, mes ketiname atidaryti čia centrą ir jau vyksta užsiėmimai. Kadangi tai vyksta ne dėl pinigų, jūs, žmonės, turite suorganizuoti tai patys Vienoje ir Austrijoje. Ir tai jūs turite patys prižiūrėti. Bet visi galite man rašyti į Londoną apie visas savo problemas. Taigi, telaimina jus Dievas! Šiandien yra paskutinė diena, ir jei norite, galite užduoti klausimus maždaug penkias minutes ar pan., bet geriau būtų prieiti prie Realizacijos.

Jūs, žmonės, galite ateiti čia, ant laiptų. Manau, kas nors gali nusileisti žemiau, nes ateina daugiau žmonių. Prašau, ateikite į šią pusę. Nestovėkite tarpduryje, ateikite į šią pusę. Kaip ir minėjau, tai yra jūsų pačių. Tai yra jūsų pačių nuosavybė. Tiesiog tik uždegta ugnis gali įžiebti kitą ugnį. Nėra jokio įsipareigojimo. Jei man skauda pirštą ir patrinu jį, nėra jokio įsipareigojimo mano pirštui. Kaip jūs nesate kiti, taip man nėra jokių kitų.

Taigi jei aš tiesiog paspaudžiu ir nuraminu savo pirštą, nėra jokio įsipareigojimo, aš tiesiog turiu tai padaryti. Dabar, kad ir ką jums sakau, prašau, klausykite manęs ir prisijunkite prie manęs, tai viskas. Pirmiausia žinokite, kad turėtumėte būti linksmo temperamento. Nereikia būti rimtiems ar atvirkščiai – lengvabūdiškiems, būkite džiaugsmingi, nes dabar jūs ketinate patirti paskutinį pakilimą. Dabar labai patogiai ištieskite rankas į mane, padėkite jas ant kelių, tik prieš tai geriau nusiauti batus, nes jie labai ankšti ir stabdo ryšį su Motina Žeme. Taip pat galite atlaisvinti, jei kas veržia jūsų kaklą ar liemenį, jei kas nors labai veržia, negalėsite jaustis patogiai. Arba jei yra koks nors sunkus vėrinys ar kita, kas nors, svoriu slegiantis čakras, nes tai yra labai subtilu. Jūs netgi galite nusiimti akinius − tai irgi gerai. Dabar visi turi tai daryti. Tie, kurie neketina to atlikti, turėtų išeiti.

Visi turi užsimerkti. Jei kas nors lieka atsimerkęs, tai sutrikdo vibracijas, taigi siūlyčiau dėl visų kitų žmonių būti mandagiems ir geriau išeiti. Jūs taip pat turite būti malonūs patys sau. Dabar, prašau, užsimerkite. Ir niekur neįtemkite dėmesio. Tiesiog palikite jį atpalaiduotą. Neturėtumėte sukoncentruoti savo dėmesio į ką nors, visiškai. Tiesiog palikite savo dėmesį visiškai laisvą, atpalaiduotą. Leiskite jam galvoti, leiskite jam daryti, ką nori. Nedarykite jam jokio spaudimo – tik dabar.

Dabar turite žinoti, kad kairė ranka yra jūsų norų energijos išraiška. O dešinė ranka yra veiksmo energija. Taigi mes turime naudoti dešinę ranką veiksmui, o kairę ranką nukreipkite į mane, truputėlį palenkdami žemyn pirštus. Ir ranka turi būti labai atpalaiduota. Dabar dešine ranka, kaip minėjau, pirmiausia turime atsikratyti taip vadinamo kaltės jausmo dalykėlio iš savo proto, taigi ranka turi būti padėta ant kairės kaklo pusės iš priekio. Tačiau neatmerkite akių ir laikykite kairę ranką nukreiptą tiesiai į mane, bet ant kelių. Dabar laikydami ranką tiesiog pasakykite: „Motina, aš esu nekaltas.“ Prašau, pasakykite tai dar ir dar kartą: „Motina, aš esu nekaltas.“ Tai svarbu, nes tai viena didžiausių problemų Vakarų šalyse. Dabar uždėkite dešinę ranką ant širdies. Ir pasakykite visiškai sąmoningai ir nuoširdžiai, paklauskite: „Motina, ar aš esu Dvasia?“ Pakartokite šį klausimą tris kartus. Ant širdies − tai yra šiek tiek aukščiau.

Širdis yra šiek tiek aukščiau, taip. Užduokite šį klausimą tris kartus. Jūs esate, tačiau tiesiog užduokite šį klausimą. Dabar, prašau, uždėkite dešinę ranką iš kairės pusės ant pilvo. Ir paklauskite: „Motina, ar aš esu pats sau mokytojas?“ Prašau, pakartokite tai dešimt kartų. „Ar aš esu pats sau mokytojas?“, tiesiog paklauskite. Jei turite guru ar ką nors panašaus, jei yra kokių nors sąlygotumų, tai savaime dings, nes jūs esate patys sau guru. Jums nereikia jokių guru. Kai tampate patys sau guru, jums nereikia jokių guru. Todėl, prašau, paklauskite to visiškai pasitikėdami.

Koks jos vardas? Matote, tai yra negatyvumas, kam to reikia? Juk žmona čia nebus nužudyta. Štai kaip jie atakuoja, matote? Geriau išeikite dabar. Liepkite savo vyrui tinkamai elgtis. Jūs negalite trukdyti, matote. Leiskite jai išeiti. Esmė, kad jie netgi nėra piliečiai, jie nėra piliečiai žmonės. Kaip jie gali gauti Realizaciją?

Labai nepilietiški. Gerai, nesvarbu. Atleisti, atleisti, atleisti. Uždėkite dešinę ranką dar kartą ant pilvo iš kairės pusės ir pasakykite dešimt kartų: „Motina, aš esu guru.“ Dabar, prašau, dar kartą pasakykite: „Mano vienintelis noras − tapti Dvasia. Mano tyras noras − tapti Dvasia, tapti savo esme, tapti Savimi, tapti Absoliutu. Taigi tegul tai pasireiškia.“ Dabar uždėkite dešinę ranką dar kartą ant širdies ir pasakykite: „Motina, aš esu Dvasia.“ Pasakykite visiškai tikėdami, kad esate, patikėkite manimi. Padėkite pėdas tiesiai ant Motinos Žemės, lieskite ją tiesiogiai, matote, nekreipkite savo pėdų į priekį. Tiems, kurie sėdi ant grindų, yra gerai; jie neturi jaudintis. Taigi dabar uždėkite ranką ant širdies ir pasakykite: „Motina, aš esu Dvasia.“ Pasakykite tai dvyliką kartų. Nesijauskite kalti.

Prašau, tai yra vienintelė kliūtis, visi sakydami tai jaučiate kaltę. Būkite užtikrinti savimi, aš jums sakau, kad esate Dvasia. Kodėl jūs teisiate save? Leiskite Dieviškumui teisti jums. Taigi tiesiog pasakykite be kaltės jausmo. Gerai, nesijausdami kalti pasakykite: „Jei aš padariau ką nors blogo, atleisk man.“ Jūs galite tai pasakyti Dievui: „O Dieve, jei aš padariau ką nors blogo, prašau, atleisk man“ Be kaltės jausmo, nes, kad išnyktų kaltės jausmas, aš tiesiog tai pasakau. Geriau. Geriau. Vis dar yra. Dabar, prašau, dar kartą uždėkite dešinę ranką ant kairio peties prie kaklo.

Ir dar kartą, prašau, dar kartą pasakykite, dabar šešioliką kartų: „Motina, aš esu nekaltas.“ Prašau, pasakykite tai. Be jokio gailesčio sau, bet užtikrintai. Taip, geriau. Dabar uždėkite dešinę ranką ant kaktos įstrižai ir paspauskite. Spauskite apatine delno dalimi įstrižai. Ir pasakykite: „Motina, aš visiems atleidžiu.“ Daug geriau. Dabar uždėkite ranką ant viršugalvio, momenėlio srityje, kuris buvo minkštas kaulas vaikystėje, ir pasistenkite pajausti savo galvos storį centrinėje galvos dalyje, pirmyn ir atgal, pasistenkite paspausti šią vietą. Centrine delno dalimi galite paspausti šią vietą, centrine delno dalimi galite paspausti šią vietą. Pasistenkite spustelėti tai, jūs galite tai patys padaryti. Centrine, vidurine savo delno dalimi.

Dabar labai gerai. Dabar laikykite ranką viršuje ir pasižiūrėkite, ar jaučiate pučiantį vėsų vėjelį. Dabar pasakykite: „Motina, aš noriu savo Realizacijos“, nes aš negaliu veikti jūsų laisvės, jūs turite to paprašyti. Jūs galite pakeisti ranką. Padėkite dešinę ranką ant kelio ir nukreipkite į mane, o kairę ranką virš galvos. Pakelkite ranką į viršų ir žiūrėdami žemyn, ar pučia vėsus vėjelis. Jūs galite keisti rankas, kad išsiaiškintumėte tai. Jei šioje grupėje yra žurnalistų, siūlyčiau jiems gauti Realizaciją, kitaip jie neturėtų nieko publikuoti, nes be to negali suprati Sahadža Jogos. Tai nėra paviršutiniška. Jūs turite gauti savo Realizaciją, kitaip sutrukdysite ar atskirsite ar, galima sakyti, suklaidinsite žmones, kurie yra ieškotojai.

Dabar geriau, gerai. Daugelis gauna tai. Dabar nukreipkite abi rankas į mane ir pažiūrėkite, ar jaučiate vėsų vėjelį. Savo delnuose, likite užsimerkę, ištieskite kaklą. Jei jaučiate vėsų vėjelį, puiku ir gerai, visa kita taip pat gerai, jūs, parašau, akis. Aš pasakysiu, kaip pakelti Kundalini patiems. Ir dabar žiūrėkite į mane negalvodami. Tiesiog padėkite savo rankas štai taip.