Newspaper Interview

(England)

1982-10-08 2nd of 2 Interview Newspaper Wellingborough UK DP, 25' Download subtitles: DE,EN,LT,PT,RO,TR (6)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Newspaper Interview, October 8th, 1982, Wellington, UK

Kaip jūs laikotės?

Prašau, koks Jūsų vardas? ŽURNALISTAS: Deividas [Kuperis? ], aš esu [nesigirdi]. Ar jūs galite pasakyti, kodėl atvykote į Northemptoną šią savaitę? ŠRI MATADŽI: Kodėl atvykau čia? ŽURNALISTAS: Kodėl Jūs atvykote čia ar buvote pakviesta… ŠRI MATADŽI: Tai tam tikra žinutė, kurią turiu, tai tam tikro metodo atradimas. ŽURNALISTAS: Ar Jūs pirmą kartą Northemptone? ŠRI MATADŽI: Ne, esu buvusi anksčiau taip pat. ŽURNALISTAS: Ir kokio atsakymo Jūs sulaukėte tada? ŠRI MATADŽI: Atsakymas, sakyčiau, nebuvo labai geras.

Neišspausdinta jokiame laikraštyje. Vakar taip pat niekas neatvyko, tai labai keista. ŽURNALISTAS: Jūs sutikote daug skeptiškų žmonių, ar ne? ŠRI MATADŽI: Nežinau, kokie jie buvo, nes niekas neatėjo, suprantate. ŽURNALISTAS: Tai buvo tas pats Guildholas? ŠRI MATADŽI: Ne, Guildhole vakar buvo daugybė žmonių,. Tačiau, kiek buvo susidomėjusių iš spaudos, mes susitikome su keliais žmonėmis čia. Dauguma jų atėjo pasimatyti su manimi po pirmo vizito. Jie buvo darbo klasės žmonės. Jie kentėjo nuo visokių negerovių, tokių kaip apsėdimai, o vienas vyriškis pakilo, pradėjo vaikščioti ratais ir kalbėti… Buvo truputį juokinga.

ŽURNALISTAS: Iš tikrųjų Jūs buvote Bedforde praeitą vakarą, ar ne? ŠRI MATADŽI: Taip, buvau ten. ŽURNALISTAS: Ir kaip ten sekėsi? ŠRI MATADŽI: Labai gerai, labai puikiai. ŽURNALISTAS: Tai pavyko labai puikiai. Anksčiau, kaip suprantu, Jūs padėdavote išgyti be galo daug žmonių? ŠRI MATADŽI: Taip. ŽURNALISTAS: Ar galėtumėte pateikti keletą pavyzdžių, ypatingų išgydymo atvejų, kuriuos esate atlikusi? ŠRI MATADŽI: Bet kuris, suprantate, kad ir vėžio. O ypatingai, galime sakyti, kraujo vėžio.

Sahadža jogė išgydė vienam draugui kraujo vėžį. Dar diabetas. ŽURNALISTAS: Iš tiesų, suprantu, kartą Jūs turėjote aklą moterį, atėjusią pasimatyti. Teisingai? ŠRI MATADŽI: Taip, aklumas – kai akys atmerktos. ŽURNALISTAS: Kaip ten buvo tiksliai? Kas įvyko? ŠRI MATADŽI: Tai dėl apsėdimo galinėje regos skiltyje, kurią čia turime. Suprantate, jei tą sritį apsėda gyvas subjektas, jūsų akys atmerktos, bet yra tamsa, nieko nematote. O jei žinote, kaip tai atverti ir kaip atsikratyti apsėdimo… Ir kurčiasis išgirsta, taip… ŽURNALISTAS: Taip pat esate išgydžiusi ir kurtumą, ar ne?

ŠRI MATADŽI: Taip, esu. Tai nutiko Genovoje. ŽURNALISTAS: Ar Jūs, turiu omeny, kad labai sunku žmonėms iš tikrųjų suprasti, kaip tai daroma. Suprantate, visa tai atrodo kiek mistiškai, žinote… ŠRI MATADŽI: Taip. Nėra nieko mistiško, sakau jums, čia nieko mistiško. Tai kaip matyti žiedą, virstantį vaisiumi. Priimame tai kaip savaime suprantamą dalyką, ar ne? Ar tai mistifikuojame? Kadangi matome tai kasdien. Tačiau yra kažkas, kažkokia energija, kuri tai daro, ar ne?

Tarkime, jūs tampate tos energijos valdytoju, arba turite tą energiją savyje. Jūs taip pat galite daryti visokius dalykus. ŽURNALISTAS: Bet vis dėlto, turiu omeny, jei sergu, tai einu pas gydytoją, jis man duoda tablečių ir t. t. Aš turiu galvoje, iš tikrųjų ateiti ir pamatyti Jus, o Jūs sakote, kad turiu tą energiją savyje, kuri gydo mane… Turiu galvoje, kaip iš tikrųjų Jūs gaunate tą energiją? ŠRI MATADŽI: Matote, kas įvyksta: kai tampate realizuoti, arba mes tampame – tai vadinama antru gimimu – tada jūs tampate kolektyviškai sąmoningi, tampate. Tai nereiškia, kad aš tiesiog jums sakau ir, kad tai smegenų gydymas ar panašiai, ar smegenų plovimas, kai sakau: „Gerai, jūs tapote tuo ar kitu“. Jūs iš tikrųjų tampate, pradėsite jausti juos – centrus savo pirštų galiukuose. ŽURNALISTAS: Tikrai jaučiate juos? ŠRI MATADŽI: Pirštų galiukuose. Jūs galite, kiekvienas gali tai pajausti labai aiškiai. ŽURNALISTAS: Tai tarsi principas, tai diagnozavimo būdas.

ŠRI MATADŽI: Diagnozės. Suprantate, esate gydytojas, esate diagnozė, galite būti pacientas taip pat. Jūs esate medicina. ŽURNALISTAS: Taigi, kai diagnozuojate, kas negerai… ŠRI MATADŽI: Tada turėtumėte žinoti, kaip išgydyti tam tikrą centrą. Pavyzdžiui, kuris yra Kristaus centras? Štai šis. Šie du yra Kristaus centrai, hipofizėje ir kankorėžinėje liaukoje. Kokias ligas gaunate? Visas akių ligas gaunate dėl jų. Kita yra apsėdimai.

Matote, žmonės yra protiškai depresyvūs – tas, anas – visa tai dėl šio centro problemų. Tai taip pat gali būti ego problemų. Žmonės yra egoistiški, matote, ir labai pasipūtę, jie stengiasi sunaikinti kitus pasitelkę savo ego. Šios problemos bus išspręstos, jei pažadinsite Kristų savyje. Nes yra pasakyta, kad Jis mirė už mūsų nuodėmes. ŽURNALISTAS: Naudojantis Jūsų metodu, pažadinamos gydančios galios? ŠRI MATADŽI: Taip. Jums tiesiog reikia pasakyti „Tėve mūsų“ priešais mane ir Jis pabunda, nes aš esu susijungusi su Juo. Taigi, kai sakote ką nors man, ta jungtis iškart atsiranda ir energija yra pažadinama, jūsų galvoje esantys ego ir superego yra išsiurbiami, tai reiškia, kad jūsų veiksmai, karma ir visos jūsų nuodėmės yra išsiurbiamos. Vos tik jie būna išsiurbti, ši dalis atsiveria.

Kai ji atsiveria, jūsų Kundalini pakyla. Visa tai yra labai paprasta, nes viskas susitvarko. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į tai. Viskas atrodo labai paprasta, tačiau viduje gali būti gana sudėtinga. Ir tam prireikė ne vienų metų. Visas vyksmas truko amžius. Žmogaus kūnas išsivystė iš amebos iki šio lygio; išsivystė netgi iš materijos iki šio lygio. Viskas yra jumyse. Ne vien tai, bet ir tai, kas įvyks ateityje, taip pat egzistuoja jumyse, jūsų širdyje, Dvasioje. Dabar betrūksta tik paskutinio lūžio.

Jis taip pat yra jumyse, tai Sahadža, tai irgi yra jumyse. Tai yra įgimta. Sahadža reiškia įgimtą. Taigi visa tai yra jumyse. Ir jei tik kas nors sužinotų, kaip atlikti šį darbą, tas turėtų tokius sugebėjimus kaip ir Motina Žemė, kuri sugeba sudaiginti sėklą. Mes negalime daryti priešingai, jei augi, niekaip nepasipriešinsi. Tai gyvas procesas. Tačiau Motina Žemė gali padėti. Ką pasėji, tą ir gauni. Tuo pačiu būdu, jei aš turiu sugebėjimą, galiu tai padaryti.

Tarkime, jūs rytoj atrasite šviesą, galėsite tai padaryti. Jūs galėsite apšviesti kitą žmogų. Vienas apšviestas žmogus gali apšviesti kitą žmogų, tačiau visų pirma jis pats turi būti apšviestas. ŽURNALISTAS: Ar Jūs pastebėjote, kad, kaip sakote, vos žmogus pamato Jus ir sužino, kaip visa tai veikia, jis gali skleisti žinią? ŠRI MATADŽI: Taip. ŽURNALISTAS: Bet, nepaisant to, Jūs sutikote daug skeptiškų žmonių anąkart. Ar manote, kad tai yra pagrindinė problema? Turiu omeny, kitu atveju šiuo gydymo procesu Jūs galėtumėte pasitarnauti, padėti dar didesniu mastu… ŠRI MATADŽI: Matote, esu sutikusi žmonių, kurie ateina gydytis ir būna patenkinti, kai tik pasveiksta. Jie nekeliauja toliau. Matote, turite pasakyti, kad Dievas taip pat protingas; ir Jis norėtų gydyti žmones, paprastai kaip mes, kad norėtume tik konstruoti, tobulinti arba taisyti tas lempas, kurios skleis šviesą, ar ne?

Taigi tomis, kurios neveiks, susidomėjimas yra mažesnis. Bet tai vis tiek veikia, ta užuojauta gydo ir žmonės pasveiksta, be abejonės. Tačiau iš tų, kurie ateina dėl gydymosi, retas ateina į Sahadža jogą. Bet tie, kurie ieško Dvasios, jie yra ypatingi žmonės. Jie yra ypač gražūs žmonės ir ieško. Galbūt jie vartoja narkotikus, eina pas netikrus guru, ką jie bedarytų. Tai kiti dalykai. Tačiau jie yra ieškotojai, tiesos ieškotojai ir jie yra geriausi žmonės. Ir jie yra tie, kurie skirti Sahadža jogai, o ne tie, kuriems rūpi tik jų kūnas. Kokia prasmė turėti kūną, ką su juo darote?

Matote, šis kūnas gali turėti prasmę. Ir tiems, kuriems pavyksta rasti prasmę, padedama labiausiai. Žinoma, jie išsivaduoja nuo visų ligų ir nuo visų šalutinių dalykų. Tačiau tai yra esmė, tai svarbu. ŽURNALISTAS: Kaip supratau, Jūsų vyras užima labai aukštas pareigas. ŠRI MATADŽI: Taip, tiesa. ŽURNALISTAS: Galite apie tai šiek tiek papasakoti? ŠRI MATADŽI: Jis yra vyriausiasis sekretorius. ŽURNALISTAS: Kur tiksliau? ŠRI MATADŽI: Vienoje tarptautinėje organizacijoje, kuri turi vieną atstovybę šioje šalyje, vadinamą Tarptautine laivybos organizacija, kurioje 134 tautos išrinko jį.

Štai kodėl mes esame čia. ŽURNALISTAS: Tačiau jo darbas turėtų būti visiškai kitoks nei Jūsų? ŠRI MATADŽI: Ne, jis gana panašus, manau, nes mano darbas yra susitikti su žmonėmis, ar ne? Ir kai susitinku su žmonėmis, sužinau, kad jiems patinka mano veikla. Aš taip pat padedu ir jo žmonėms kartais, kai kas nors jiems būna negerai. Tačiau tai visai nesikerta su mano veikla, pastebiu, kad, kai esi toks, tampi toks mylintis, užjaučiantis ir tolerantiškas, kad nebegali jausti nieko kito. Labai malonu sutikti naujų žmonių, nes jo dėka pabuvau daugelyje komunistinių valstybių, aplankiau Kiniją ir Rusiją. Galbūt niekada nebūčiau aplankiusi šių vietų. ŽURNALISTAS: Manau, Jums turėtų būti labai sunku įtikinti žmones, kad Jūs nesate apsimetėlė, kad esate šventoji, juk tai yra šiek tiek pavojinga. Ar nepastebite, kad kyla problemų dėl žmonių, kurie yra ekstremalūs, ekstremalūs žmonės?

ŠRI MATADŽI: Matote, tai priklauso nuo valstybės. Pavyzdžiui, Indijoje tai visai nesudėtinga, nes žmonės supranta tai, jie žino, jie buvo mokomi, kad tas, kuris pažadina Kundalini, yra tikras šventasis. Matote, jie gali pamatyti, kaip kyla Kundalini, jie mato, kaip ji pulsuoja, jie gali pajusti pulsacijas. Jiems apie tai yra papasakota, todėl jie žino apie tai. Man nereikia vargti su jais. Tačiau priešingai – dauguma ieškotojų kitose valstybėse turėtų padaryti tinkamas išvadas, nes jie turėjo didžiulių problemų. Taigi, jei jie pasiekia tinkamas išvadas, tai nėra sudėtinga. Tačiau, žinoma, jei žmonių protas per daug dirba, trukdo, tada būna sunkiau. Bet nieko tokio. ŽURNALISTAS: Ar yra apsimetėlių šioje valstybėje?

ŠRI MATADŽI: Daugybė. Dauguma iš jų. ŽURNALISTAS: Turbūt jie yra Jūsų didžiausias galvos skausmas, ar ne? ŠRI MATADŽI: Jie yra ne vien mano, bet ir visų ieškotojų bėda. Ir tai yra visiška tiesa. Jie sugadina ieškotojus. Aš pažinojau tokių žmonių, jie susirenka pinigus, išvaro žmones iš jų darbų, iš jų gyvenimų, padaro juos nenormaliais lyg kopūstais, jie pasiima jų vaikus ir siaubingai sugadina. Kai kurie iš jų suserga epilepsija arba vėžiu, visokiomis ligomis. Kai kurie apanka. Jie visi baudžia.

ŽURNALISTAS: Jūs niekada nereikalaujate pinigų? ŠRI MATADŽI: Ne, ne, ne. Ne. ŽURNALISTAS: Tada kaip Jūs keliaujate po šalį, kaip keliaujate į užsienį, Britanijoje, kaip už viską susimokate? ŠRI MATADŽI: Matote, beveik viską apmoka mano vyras. Jis labai dosnus žmogus. ŽURNALISTAS: Tai pasisekė! ŠRI MATADŽI: Jis dosnus žmogus. Kitais atvejais aš taip pat turiu šiek tiek savo lėšų. ŽURNALISTAS: Kiek Jūs įvertintumėte savo kasmetines keliones skleidžiant šią žinią?

ŠRI MATADŽI: Na, negaliu to pasakyti, nesu tokia gera skaičiuojant sąskaitas, tačiau, sakyčiau, kai keliauju, pavyzdžiui, į kitą šalį, kartais Sahadža jogai mano, kad aš neturėčiau mokėti už jų išsigelbėjimą. Todėl dėl savigarbos jie kartais apmoka mano keliones, tačiau jie moka ne man, o kelionių agentūroms arba dažniausiai nuperka man bilietus ir tiek. Tačiau nedaug, nedidelė suma per metus. ŽURNALISTAS: Kur Jūs keliavote šiais metais? ŠRI MATADŽI: Šiais metais? Pagalvokim. Kada ir kur keliavau? Dabar atvykau iš Amerikos, taip pat buvau Ženevoje, Austrijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje, buvau Rusijoje ir Uzbekistane. ŽURNALISTAS: Ir visa tai per šiuos metus? ŠRI MATADŽI: Taip, per šiuos metus ŽURNALISTAS: Turbūt nuvargote.

ŠRI MATADŽI: Ar taip atrodau? Dabar man 60 metų. ŽURNALISTAS: Tikrai? ŠRI MATADŽI: Taip, man iš tikrųjų 60 metų. ŽURNALISTAS: Jūs visai neatrodote kaip 60 metų. ŽURNALISTAS: Kaip visa tai prasidėjo Jums, turiu omeny, nuo pat pradžių? Sakykim, dauguma žmonių labai mažai žino apie šiuos dalykus, kuriuos turime nuo pat gimimo. Tačiau kaip visa tai prasidėjo Jums? ŠRI MATADŽI: Iš tiesų aš žinojau visa tai nuo pat ankstyvos vaikystės, kaip jūs, pavyzdžiui, suvokiate, kad esate žmogus. Taip ir aš žinojau.

Aš visiškai suvokiau save, savo misiją ir kodėl taip yra, kodėl aš čia, kas aš. Viską suvokiau nuo pat ankstyvos vaikystės. Tačiau ieškojau būdo, kaip padaryti tai masiškai. Tai turėjo įvykti masėms žmonių. Mano tėvas pats buvo realizuotas ir jis buvo parlamento ir asamblėjos narys tais laikais, jis buvo vienintelis išrinktas indas. Sakyčiau, vienintelis išrinktas indas krikščionis. Mano brolis taip pat yra ministras. Kieno ministras? Susisiekimo ir kažko kito. ŽURNALISTAS: Tada, kaip supratau, Indijoje nėra sudėtinga įtikinti žmones.

Bėdos prasideda tik tada, kai keliaujate užsienyje? ŠRI MATADŽI: Oi, indai supranta daug geriau. ŽURNALISTAS: Tą ir turėjau omeny. ŠRI MATADŽI: Tačiau užsienis ir yra problema. Nes, matote, jie yra naivūs, jie nežino. Matote, Kristus gyveno tik 4 metus. Jis negalėjo papasakoti daug apie tai, apie Šventąją Dvasią. Visa tai yra paslaptis. Krikščionybė negalėjo to suteikti, jie niekada to neieškojo, nesigilino. Vien skaityti Bibliją, pasakoti kokias nors interpretacijas nesuteikia jokios naudos.

Taigi antro gimimo jie neišsiaiškino. Ir štai kodėl aš pastebiu, kad žmonės dar labiau pasimetę dėl visų šių mokytojų, kurie ateina, pasakoja apie tą ir aną. Ir jie tampa lyg gerai užhipnotizuoti. Visi šie žmonės yra užhipnotizuoti, jų smegenys praplautos, tada kai kurie iš jų pradeda vartoti narkotikus. Matote, yra tiek daug savęs naikinimo būdų. Štai kaip pastebėjau, kad žmonės yra pasimetę, sumišę. Žinoma, žmonės Indijoje, pavyzdžiui, kaip tas verslininkas, žino, kad aš esu šventoji. Todėl jis laiko mane šventąja, tai labai svarbu, ir tada jis ateina mano palaiminimų, net Indijos Ministras Pirmininkas Lal Bahadur Šastri, kurio sekretorius buvo mano vyras, jis ateidavo pamatyti manęs dažnai, kai būdavau mašinoje. Taigi Indijoje šventasis yra aukštesnis už visus karalius ir visus kitus kartu paėmus. Taigi jie gerbia šventąjį, netgi dėl populiarumo.

ŽURNALISTAS: Ar vadindama save šventąja, atrandate tokių žmonių Anglijoje? ŠRI MATADŽI: Čia jų ne tiek daug. ŽURNALISTAS: Žinote, jie nelinkę to pripažinti. ŠRI MATADŽI: Manau, kad jie nelinkę tikėti šventaisiais. Ne, jiems svarbesni politikai. ŽURNALISTAS: Tiesa, tiesa. Turiu omenyje, ar Jūs… ar… Ar jie Jus kartais įžeidžia? ŠRI MATADŽI: Ak, nieko tokio. ŽURNALISTAS: Tiesiog akivaizdu, Jūs tvirtai tikite savo veiksmais ir turbūt Jums atrodo keista, kai kiti žmonės visa tai [ignoruoja]? ŠRI MATADŽI: Viskas gerai.

Matote, galų gale jie yra vaikai, jie nesupranta. Tai viskas, ką galiu pasakyti. Nes jie vis dar vaikai dvasiniame gyvenime, matote. Bet šį kartą jie manęs nenukryžiuos, ar ne? Taigi viskas gerai. ŽURNALISTAS: Kai Jūs keliaujate į tokius miestus kaip Šiaurės Hamptonas ir panašiai, su Jumis kartu keliauja keletas žmonių. Ar ši komanda su Jumis keliauja kiekvieną kartą? ŠRI MATADŽI: Ne, jie yra kilę iš čia, vieni yra čia dabar, o kai kurie yra ten. Savaime aišku, visi kiti yra atvykę iš Australijos. Ir mes turime ašramą Pietų Londone.

Taigi jie yra apsistoję ten, jie čia tiesiog atvažiavo. Ir šitie du yra iš… Jis dirba Londone, jis irgi ten. Ir šie trys ponai yra iš Bedfordo. Jis iš Bristolio. ŽURNALISTAS: Suprantu. ŠRI MATADŽI: Bet nėra kažkokios komandos ar panašiai. Visi, kurie nori, gali prisijungti, jei jie laisvi, nes… ŽURNALISTAS: Taigi visi, kurie laisvi, gali Jums padėti… ŠRI MATADŽI: Taip, jie tiesiog gali man padėti, nes jei tai didelė grupė, jie gali man pagelbėti. ŽURNALISTAS: Suprantu, gerai, suprantu. Na ką gi, labai Jums ačiū už laiką. ŠRI MATADŽI: Ačiū Jums labai.

Bet, manau, turėtumėte užduoti dar vieną klausimą, jei galite, tarkime, apie Kundalini, nes tiems, kurie skaitė apie Kundalini, būtų labai įdomu žinoti. Sakoma, kad labai daug knygų parašyta apie Kundalini, kad tai yra labai pavojinga, tai labai (tai? ), ir panašiai. Bet taip nėra. Matote, daviau realizaciją tūkstančiams. Tūkstančiams. Ir ji visiškai niekam nesukėlė pavojaus. Bet naivūs žmonės, nešventi žmonės, kurie neturi supratimo apie dvasinį gyvenimą, matote, jei jie bando kažkokius triukus, kaip seksą, per seksą ir panašias nesąmones, tada ji įsižeidžia ir atsiranda problemos. ŽURNALISTAS: Kaip tada ji gali būti pavojinga? ŠRI MATADŽI: Nesupratau klausimo.

ŽURNALISTAS: Jūs sakėte, kad ji gali būti pavojinga, jei naudojama netinkamai? ŠRI MATADŽI: Matote, galima sakyti, kad jei neišmanau apie šį instrumentą ir įkišu ranką į kažką, galiu nudegti, bet tai nereiškia, kad tai pavojinga vien dėl to, kad nežinau, kaip juo naudotis… ŽURNALISTAS: Tai yra esmė, turiu omenyje, jei nesuprantate, tai lyg kiršti pirštus į elektros rozetę… ŠRI MATADŽI: Taip taip, matote. Taip ir yra. Bet jie bando tai daryti ir tada bando rašyti knygas apie ją. Tai kažkas keisto, ar ne? Aš kol kas jokios knygos neparašiau. ŽURNALISTAS: Taigi akivaizdu, žinote, tai kažkas, ką turi išbandyti ir aiškiai pristatyti žmonėms. ŠRI MATADŽI: Taip, taip ir reikia. Kai gaunate realizaciją, automatiškai tampate dori, man nereikia sakyti jums: „Tapkite dori.“ Nes religija nušvinta jumyse. Jūs automatiškai tampate.

Man nereikia sakyti: „Negerkite“, jūs tiesiog nebegeriate, nes tuo daugiau nebesimėgaujate. Jūs neberūkote, nes tuo nebesimėgaujate; nebevartojate narkotikų. Jūs to nebedarote, nes viskas yra nušviesta, nes atsirado nauji prioritetai. Tarkime, jei šviesa yra šiame kambaryje, staiga pradedate matyti, kur viskas padėta, ir žinote, jei eisite šia kryptimi, atsitrenksite. Taip ir nušvitimas reiškia, kad jūs automatiškai tampate teisingi. ŽURNALISTAS: Kiek žmonių sėkmingai išgydėte? ŠRI MATADŽI: Kiek ką?… ŽURNALISTAS: Kiek sėkmingai išgydėte žmonių, kurie atėjo su Jumis pasimatyti? ŠRI MATADŽI: Sėkmingai? ŽURNALISTAS: Sėkmingai padėjote? ŽURNALISTAS: Kiek Jūs iš tikrųjų pagydėte žmonių, palyginus su bendru pas Jus atėjusių žmonių skaičiumi?

ŠRI MATADŽI: Ak, kai kurie žmonės tiesiog ateina, dešimt minučių užtenka. Mūsų Prezidentas Sandživa Reddy, pirmas Prezidentas, jis grįžinėjo iš Anglijos… Amerikos. Nepasisekė jo operacija, jo būklė buvo labai bloga. Nuvažiavau jo aplankyti ir jis nežinojo, kad aš esu Matadži, bet pažinojo mane kaip ponią Šrivastavą. Ir staiga mūsų vyriausiasis komisaras jam pasakė: „Čia yra Šri Matadži Nirmala Devi.“ Taigi jo žmona pasakė: „Girdėjau, Jūs pagydėte daug žmonių, taigi tiesiog išgydykite mano vyrą.“ Aš uždėjau ranką tik dešimčiai minučių, būsite nustebę. Jis buvo tiesiog… Tada jis gavo. ŽURNALISTAS: Tai gali nutikti kiekvieną kartą, kai kas nors ateina su Jumis pasimatyti? ŠRI MATADŽI: Ne visada. Kai kuriems reikia daugiau laiko, kai kuriems mažiau. Priklauso nuo to, ar jie yra problemiški, matote, jie užtrunka ilgiau, kai kurie iš jų.

Matote, tarkime, man reikia pralaužti dabar. Ir jei jūs esate tiesiog čia, jūs gausite. ŽURNALISTAS: Ar yra tokių žmonių, kurių tiesiog negalite pagydyti? ŠRI MATADŽI: Tokių žmonių… Nežinau, bet matote… Nežinau, nepamenu tokių, kurie atėjo pas mane ir nebuvo pagydyti. Kai kurie gal nebuvo, nežinau. Bet tie, kurie atėjo dėmesingai, nemanau, ar ne? Kiek pamenu, turėčiau pasakyti. ŽURNALISTAS: Taip, Jūs daug padarėte. ŠRI MATADŽI: Matote, aš tiek daug turiu, taip atsitiko, net šitie žmonės gydo. Taigi tam nėra galo.

Įsivaizduokite, aš – vienas žmogus, galiu atsiminti apie save, bet yra tiek daug, kuriuos jie gydo ir aš tiesiog apie tai pamirštu, tiesiog nepamenu. Vieną kartą nuvykau į programą, tiesiog sėdėjau. Vienas ponas priėjo, tiesiog prilietė mano pėdas. Aš pasakiau: „Kas jūs esate?“. Jis atsakė: „Jūs mane pamiršote?“ Paklausiau: „Kodėl?“. Pasakiau: „Atsiprašau.“ Jis atsakė: „Aš esu tėvas tokios ir tokios mergaitės, kurią Jūs išgydėte per dvi minutes, kuri buvo mirštanti toje ir toje ligoninėje.“ Aš pasakiau: „Tikrai?“ Bandžiau atsiminti, pasakiau: „Kas tai buvo?“, matot. Tada labai pasistengusi atsiminiau, nes tai buvo labai greita. Aš nuėjau pasimatyti su kai kuo kitu ir grįžtančią jis mane sustabdė. Ir ten buvo ji. Ji buvo išgydyta taip greitai, kad aš visiškai apie tai pamiršau.

ŽURNALISTAS: Rimtai? Na, manau, man belieka tikėti jumis. ŠRI MATADŽI: Taip. Ir dar, ką aš sakau, nėra svarbu. Svarbu jums tapti Dvasia. Gydymas nėra toks svarbus. Matote, nes visi vis tiek mirs, ar ne? Taigi svarbu, kad taptumėte Dvasia. Ir viskas. Ir tada jūs gydysite kitus.

Ne tik save, jūs galite gydyti save ir kitus. ŽURNALISTAS: Gerai, labai gerai… Na, kaip sakiau, ačiū, ačiū Jums už laiką. ŠRI MATADŽI: Daug neišgydomų ligų galima pašalinti, bet tai nėra pagrindinis darbas, manau. ŽURNALISTAS: Taip. Manau, manau, tuo daugelis labiausiai domisi. ŠRI MATADŽI: Aš sutinku, taip. JOGAS: Atleiskite, Motina. Kai Jūs manęs paklausėte [NEAIŠKU] Paryžiuje, ir Motina tai priėmė labai gerai, bet jie apibūdino ją kaip jį. [JOGĖ KALBA] ŠRI MATADŽI: Kas ji… ŽURNALISTAS: Manau, kalbate ne su tuo žmogumi. JOGAS: Aš susipainiojau.

ŠRI MATADŽI: Kas yra? Kas nutiko? [JOGĖ KALBA] ŠRI MATADŽI: Taip. ŽURNALISTAS: Tai iš tikrųjų… [JOGĖ KALBA] ŠRI MATADŽI: Ak, prisiminiau tai. Jis taip pat pasakė, kad aš esu jis, matot, įdėkite mano nuotrauką. Jie pagalvojo, kad aš esu jis, matote, [NEAIŠKU]. ŽURNALISTAS: Iš tiesų, tai bus pirmas straipsnis apie Jus, taigi… (Jogas atsiprašo) ŠRI MATADŽI: Tai yra [NEAIŠKU]. ŽURNALISTAS: Nieko tokio, viskas gerai. Taip dažnai nutinka iš tikrųjų. ŠRI MATADŽI: Pasitaiko.

Mačiau, buvo tiek daug dalykų, su manimi taip pat, kaip sakėte, aš esu tiesiog… Kartais visko neatsimenu… ŽURNALISTAS: Teisingai. ŠRI MATADŽI: Gerai. Taigi… ŽURNALISTAS: Ar galima padaryti dar dvi nuotraukas? ŠRI MATADŽI: Taip taip, prašau, pirmyn. FOTOGRAFAS: Iš tiesų, jei galėtumėte nuleisti delnus, kad… žinote, kaip įprastai… neprieštarausite, jei tai patrauksiu? ŠRI MATADŽI: Kaip pasakysite. ŽURNALISTAS: Kartais problema. ŠRI MATADŽI: Mūsų toks stilius. Ar taip gerai? ŠRI MATADŽI: Galite paprašyti pridėti savo rankas prie mano nuotraukos taip pat.

Mano nuotraukos skleidžia vibracijas. Matote, jie gavo savirealizaciją per mano nuotrauką. Taip, iš tiesų, jie buvo pagydyti per mano nuotrauką. ŽURNALISTAS: Tai nuostabu, ar ne? ŠRI MATADŽI: Taip, iš tiesų, štai apie ką kalbėjau, tai padės, 00:31:46:10 00:31:47:17 Sahadž padės jiems visiems. ŽURNALISTAS: Taigi, kuo daugiau jų turėsime, dar tūkstantį turime… ŠRI MATADŽI: Taip, nuotraukos. Tie žmonės [NEAIŠKU] kažką tokio [NEAIŠKU] nuotraukų. Ne tik kaip nuotraukos, bet tiesiog gydyti žmones, mes matėme. Ir pirmą kartą nuvykau į Australiją, ten buvo didelis [NEAIŠKU]. Atsitiko taip, kad vieno aukšto tos pramonės pareigūno giminaitis buvo [NEAIŠKU].

Ir buvo ponia, viena iš Sahadža jogių, taigi ji pasakė: „Aš negaliu [NEAIŠKU], tiesiog padėkime nuotrauką“ ir [NEAIŠKU]. [NEAIŠKU] Ne tik tai, ne tik tai, bet pacientas [NEAIŠKU, buvo visiškai sveikas?] Tai štai, kai jie ją davė ir kaip nuotrauka [suveikė? NEAIŠKU]. Vienas iš jų, matote, dar vienas žurnalistas, kuris yra realizuota siela. ŽURNALISTAS: Aha, suprantu. Tai klausimas, žinote, mokinant žmones matyti, ar tai neprasideda, kai… ŠRI MATADŽI: Manau, taip manau. Kitaip [NEAIŠKU]. ŽURNALISTAS: [NEAIŠKU] ŠRI MATADŽI: [NEAIŠKU] atsakomybė [NEAIŠKU] kiekvienam. ŽURNALISTAS: [NEAIŠKU] ŠRI MATADŽI: Ar ne?

Galų gale, laikraštis turi rašyti ir geras naujienas. Telaimina jus Dievas. [NEAIŠKU]. Jūs esate [NEAIŠKU]. Viskas gerai. Viskas gerai. Tai buvo labai gražu. Mes galime duoti šį adresą. Ar galėtumėte, prašau? Ir pasakykite jiems apie [NEAIŠKU].

Pasakykite jiems apie [NEAIŠKU]. [Ar galite…. NEAIŠKU] [NEAIŠKU] Douglas yra genijus?]. Aš noriu [NEAIŠKU] šiaip ar taip, jis nori [NEAIŠKU]. Jis yra genijus. Jis yra genijus. Tai yra tiesa. Jis taip skubėjo, ir aš turėjau skubėti su juo. Aš pasakiau: „Leisk man kalbėti greitai.“ Gerai? Ačiū vaizdo operatoriui. „Ši komanda klauso Jūsų“, jis liepė eiti.