Devi pudža

Vaitarna (India)

Feedback
Share

Pudža Vaitarnoje, Indijoje, 1983 m. sausio 21 d.

Taigi, dabar artėjame prie mūsų pirmojo pusmečio turo pabaigos. Dabar turime pažiūrėti atgal į save pačius ir pabandyti išsiaiškinti, ko pasiekėme. Mes turime suprasti, kad Sahadža joga neatliekama smegenimis. Daug žmonių mano, kad jei tiesiog pasakysite sau: „Tu turi būti štai toks”, tai suveiks. Jei turite nuolat sau sakyti: „Turi atsikratyti konkrečios problemos”, jums bus viskas gerai. Kai kurie mano, kad jei jie pasakys kam nors: „Tau blogai ir turi pasitaisyti”, tai bus gerai. Taip nėra. Nes Sahadža joga neveikia proto lygyje. Ji veikia Dvasios lygyje, kuris yra daug aukštesnis negu proto lygis. Taigi jūs turite suprasti, kaip pagydyti savo čakras. Ir turite suprasti, kaip sutvarkyti savo sistemas. Galbūt žmonės vis dar gyvena protino lygyje ir bando išspręsti problemas proto lygyje. Štai todėl pradeda kilti visos problemos. Dabar, jei turite problemą bet kurioje čakroje, ten kas nors stringa, ar jaučiate, kad ten kas nors negerai, nėra prasmės tvarkyti tai bet kokiame kitame lygyje, o tik Dvasios lygyje. Kai kurie žmonės tiki, kad jei jie apsirengę kaip kažkas ar jei išoriškai elgiasi kaip kažkas, tai jie tampa tuo. Tai netiesa. Mes turime hipių Vakaruose, ir jie mano, kad tapo primityvūs. Jūs netampate primityvūs tikėdami tuo, nes esate per daug išsivystę, negalite tapti primityvūs.

Tiesiog ką nors darydami protu mes netampame kažkuo. Šis proto lygis gali įsitvirtinti žmonėse net giliau subtiliu būdu. Kai kurie iš jūsų gali jausti, kad žinodami kai kuriuos Arti ir kita širdimi jūs daug pasieksite, tai netiesa taip pat. Nes tai taip pat tėra tik žodžiai. Bet jei tai yra pažadinta jumyse, tada tampa mantra. Tada jūs galite tai padaryti. Bet visų pirma turite pasiekti tam tikrą lygį, turėti galią kurti mantras. Taip pat kai sakote Arti, nebūtinai tai suveiks. Priimkime dalykus, kokie jie yra, ir nebūkite sąlygoti dėl ko kito. Jūs turite pasiekti tam tikrą gylį savyje, kad net apšviestumėte mantras. Visų pirma jums reikia turėti aiškias vibracijas, mažų mažiausiai. Jei kai kurios čakros blokuojasi, tada bandykite valyti čakras nuotrauka. Iš visos pagarbos nuotraukai. Tik nuotrauka sutvarkys. Niekas kitas. Jei aš ten esu. Bet vos tik pasiekiate tam tikrą nušvitimo lygį, galite taip pat naudoti mantras kitaip, tai jums padės. Bet visų pirma jūsų širdis turi būti skaidri.

Pastebėjau, apskritai čia yra dvi čakros, dažniausiai tinkamai neveikiančios daugumoje vakariečių. Pirma yra širdis. Tai reiškia, širdis neskaidri, širdis nešvari, širdyje jūs vis dar esate mažas žmogus, širdyje neįdėjote savo Motinos. Jūs turite išgryninti savo širdį, žiūrėdami į nuotrauką ir jausdami visus švelnius jausmus savo Motinai, suprasdami jos darbą ir įsidėdami ją į savo širdį. Jei širdis neskaidri, tada viskas bereikšmiška, nes tai yra „tamsi širdis”, kuri daro visus tuos dalykus. Širdis turi būti švari, visiškai atsidavusi, ir turite pabandyti iškelti mane aukščiau viso kito. Aš galiu jums pasakyti, nes visi esate Sahadža jogai, negaliu pasakyti to žmonėms, kurie nėra Sahadža jogai.

Visada bandome susieti Sahadža jogą su mūsų pačių požiūriu, ne su požiūriu, kuris priklauso Dievui. Dievas yra tai, kas yra, Jis negali pakeisti savęs. Jūs turite pasikeisti. Taigi, kad ir ką galvojame apie Dievą, turime tuo remtis. Pavyzdžiui, jei kas nors mano, kad bando būti man mielas ar geras, ar jei jis yra man artimas, taip pasakius, jei jis mano, kad geriau organizuoja ar atlieka šį arba kitą darbą, ar ką nors kita, kai jaučiasi svarbus, nes atlieka šitą ar kitą darbą, tada turi žinoti, kad visa tai yra protas. Iš tikrųjų jūs nieko nedarote. Vos tik bandote ką nors daryti, iš tikrųjų supainiojate save ir mane.

Jūs matėte vakarykštį pavyzdį. Aš buvau tikra, kad jie turi keliauti kitą dieną. Bet niekas manęs neklausė, ir jie išskubėjo, tada pamatė, kad bilietai buvo kitos dienos. Įgysite šį žinojimą, jei jūsų širdis skaidri. Kaip vakar sakiau: „Jūs geriau neatvykite.” Nežinojau, kokia ten buvo situacija, tik pasakiau: „Neatvykite” – baigta, nes žinojau, kas turi ten nutikti.

Taigi ši aiški idėja kyla jums, kai jūsų širdis yra švari. Bet visų pirma žmonės nesupranta, kad turite tai atlikti savo širdimi, o ne protu. Kai turime atlikti dalykus protu, bandote ištobulinti savo smegenis, ar tikrai? Atsimindami, praktikuodami ką nors, mokydami smegenis mąstyti vienu ar kitu būdu bandome treniruoti savo smegenis. Dabar turime treniruoti savo širdį Sahadža jogoje. Ir treniruodami širdį Sahadža jogoje viena turite žinoti – tai apgaubta arba ego, arba superego. Limbinė sritis iš tikrųjų reprezentuoja širdį. Ir jei yra ego, širdis visada bus, taip sakant, ji niekada nebus tikra širdis, kuri veikia, tai tik protiškai, proto projekcija. Ir jūs manysite: „Darau iš širdies”, bet tai netiesa.

Ką turėtume daryti, jei turime ego? Jūs galite sakyti, kad turite bandyti lyg ir pasakyti sau, kad negerai tas ir anas, imtis įvairių proto patarimų ar savitaigos, ar kad psichiatrai žino ir duotų jums patarimų. Tai vėlgi protas. Taigi tai nėra būdas, kuris suveiktų. Mes turime suprasti, kad tam reikia perkelti energiją iš kairės pusės į dešinę pusę. Nėra kitos išeities. Jūs turite tiesiog sutvarkyti tai  savo rankomis, jūsų rankos sutvarko tai, o ne smegenys. Taigi naudokite rankas ir Sahadža jogos metodus. Dabar kiekvienas turi kasdien mirkyti pėdas vandenyje, tai svarbu. Kiekvieną rytą jūs turite medituoti. Nes proto lygyje mes jaučiame, kad esame su Motina, gerai, ši padėtis gera. Jūs atvykote, pamatėte, kokie yra indai ir kaip švyti Pėdos, kokie jie geri Sahadža jogai. Bet pamatę visa tai jūs turite žinoti, kad Sahadža joga turi suveikti, tai negali būti išmąstyta. Jūs tiesiog negalite apie tai galvoti. Kad ir ką bandysite daryti protu, negalite pasiekti jokių rezultatų Sahadža jogoje. Turite naudoti rankas, pėdas, turite mirkyti pėdas vandenyje, nes vanduo yra vandenynas.

Visos šios penkios čakros ar, sakykim, šešios čakros, kurios yra, aš sakau penkios, nes viena yra Muladhara čakra, kuri yra septinta, o pati viršutinė yra smegenyse. Taigi penkios čakros, esančios ten, turi būti gerai prižiūrimos, turint omenyje, kad jų forma daugiausiai materiali. Ir šie penki elementai sudaro tų čakrų kūną. Jei tos čakros turi būti išvalytos, mes turime valyti jas pašalindami visas tų čakrų problemas į elementus, iš kurių jos kilo.

Pavyzdžiui, žmogus labai linkęs į dešinį kanalą. Taigi jis turi suteikti balansą pasitelkęs kairį kanalą. Žinoma, pakelti ranka yra gerai, bet kaip dėl elemento? Į dešinį kanalą linkęs turi visus elementus, sukeliančius karštį: galime sakyti, liepsną, galime sakyti, ugnį. Taigi, žmonėms, linkusiems į dešinį kanalą, ugnis daug nepadės. Jei padėsite žvakę prieš nuotrauką, o žmonės turės ego, ir jūs naudosite tik žvakę, tai nesuveiks. Suveiks Motina Žemė ir vandens elementas, kuris yra vėsinantis. Net ledas yra labai naudingas žmonėms, kurie linkę į dešinę. Taigi, visi vėsinantys metodai turi būti naudojami jūsų polinkiui į dešinį kanalą panaikinti, kad jūs atvėstumėte. Tas pats dėl maisto. Dešinio kanalo žmonės turėtų vartoti kairio kanalo maistą, t. y. angliavandenius, vadinasi, jie turi tapti mažiau ar daugiau vegetarais, turi valgyti daugiausiai vištieną, bet ne žuvį, ne jūros gėrybes, nes šie visi yra karšti. Štai kaip jūs gydote savo materialiąją čakrų pusę.

Linkę į kairį kanalą žmonės turėtų vartoti vėlgi „deepam”,  t. y. šviesą ar ugnį, kad sutvarkytų savo kairę pusę. Taip pat maistas: tokie žmonės turi valgyti daugiau baltyminį maistą. Jie turėtų vartoti daugiau baltymų. Dabar Sahadža jogos rūpestis ir pagrindinis dalykas yra Kundalini. Kundalini, kaip sakiau, yra tyras noras. Vėlgi klausykite to atsargiai – tyras noras. Tai reiškia, kad visi kiti norai netyri. Yra tik vienas tyras noras. Tai būti išvien su Dieviškumu. Išvien su Brahma, išvien su Dievu – tai vienintelis tyras noras. Visi kiti norai netyri. Taigi mokykite savo protą palaipsniui pasiekti tą norą kaip pagrindinį tikslą. Jei mokysite savo protą taip, tada galite išsiugdyti tyrą norą, taigi visi kiti norai palaipsniui išnyks. Gerai.

Dabar šis troškimas būti išvien su Dieviškumu yra tyriausias ir aukščiausias. Kad tai pasiektumėte, ką turite daryti? Turite stengtis, kad Motina būtų patenkinta. Labai paprasta. Adi Šankaračarja sakė: „Nesijaudinkite dėl nieko, tik išlaikykite savo Motiną patenkintą.” Jūs turite būti paprasti, nebandyti sukčiauti ar gudrauti su manimi. Aš pažįstu visus labai gerai. Bandykite pasakyti sau: „Aš turiu sakyti dalykus, turiu elgtis taip, kad patiktų Motinai.” Tarkime, jūs esate Sahadža jogoje ir darote blogus dalykus. Tai nepatiks man visiškai. Kaip įtikti Motinai – tai turite bandyti pamatyti patys, kas man patinka labiausiai. Aš taip pat labai paprasta. Taigi noriu paprastos širdies žmonių.

Pavyzdžiui, žmogus, kuris bando pasirodyti per daug, stengiasi visada būti pirmas ar visada būti kažkokia kino žvaigždė, aš nemėgstu tokių žmonių. Jūs turite būti labai tylūs ir labai drovūs, nesidemonstruoti. Ar aš demonstruojuosi, kad esu Adi Šakti? Ne. Aš gyvenu kaip jūs, visiškai kaip jūs, ar bandau pasirodyti? Tai kodėl turėtumėte jūs prieš Mane pasirodyti? Taigi tokio tipo žmogus nėra geras. Antra, jūs neturėtumėte būti įsitempę su manimi, nereikia būti įsitempusiems. Jei matysiu, kad jums kas negerai, jei išbarsiu jus – tai taip pat dėl jūsų gerovės. Jei pasakysiu gerą žodį – tai taip pat dėl jūsų gerovės. Mano Sahadža joga veikia taip. Aš nejaučiu jokios pagiežos niekam visame pasaulyje, jokios pagiežos visai ir jokio pykčio niekam šiame pasaulyje. Aš nejaučiu nieko, tik užuojautą, bet su užuojauta kartais turiu išbarti, ir su ta pačia užuojauta turiu kalbėti labai užjaučiančiai. Taigi abiem atvejais tai jums padeda, tai padeda jums abiem atvejais. Taigi, ačiū Dievui, jūs turite kažką, kas pataisys jus reikiamu metu, dėl jūsų gerovės, nes jūs esate šventieji. Ir jūs turėjote ateiti į šią Žemę, kad įtvirtintumėte Dievo Karalystę. Tai jūs turite daryti. Ir jei esate žmonės, kurie negerbiami, nejautrūs, neorūs, elgiasi prastai, kaip gali žmonės jus priimti? Taigi ši širdies čakra turi būti pirmiausia prižiūrėta. Kad savo širdimi, troškimu, jūs išlaikytumėte savo Motiną patenkintą. Net jei pykstu ant jūsų, nesijauskite blogai dėl to.

Tai vienas iš ženklų, kad Sahadža joga dar neišsivystė. Aš baru jus, nes yra kažkas jumyse, kas turi išeiti ir, kurį turiu išbarti, kad jis išeitų. Taigi, priimkite tai tik kaip taisymą, kuris yra jums naudingas, kažkoks spyglys jumyse kuris turi būti išimtas kitu spygliu, ir Motina jį išėmė. Kai jūs pradėsite suprasti savo Motinos užuojautą, neprieštarausite. Mano pasakymas jums, mano pataisymas ar sakymas jums, kad tai yra blogai. Nes aš turiu tai daryti. Tie, kurie neturi geros širdies, tyros širdies, negali to suprasti. Jie negali to suprasti. Labai sudėtinga. Taigi jūs laikykite širdį švarią savo Motinai. Kad ir ką darau dėl jūsų, tai tiesiog palaiminimas, visada palaiminimas jums. Kad ir ką darau dėl jūsų – palaiminimas, atminkite tai.

Kita čakra, kuri yra siaubingai blokuota daugumai jūsų, tai yra jūsų Nabhi čakra, tai rodo, kad esate vis dar labai labai materialistiški. Dėl smulkmenų taip pat esame materialistiški, tai vis subtilėja, subtilėja ir subtilėja… Taigi bandykite suprasti, kad materija nėra tokia svarbi. Materija yra čia tik tam, kad suteiktume malonumą vieni kitiems. Ypač, kad įtiktumėte savo Motinai. Ji neturi jokios kitos vertės. Taigi neturėtumėte būti materialistiški, ta prasme, kad jūs matote, dėl smulkmenos jūs turite daryti viena, dėl smulkmenos jūs turite daryti kita. Niekas nesvarbu. Jei tai pavyks – gerai, o jei nepavyks – gerai. Taigi, matote, Nabhi čakra yra labai individualistiška, labai individualistiška.

Tai visų mūsų asmeninis dalykas. Jei jūsų troškimas yra tik iki Lakšmi energijos taško, jūs norite turėti daugiau pinigų ar jums rūpi smulkmenos čia ir ten, be jokios dvasinės vertės juose, tada jūsų Lakšmi principas daugiausiai gali būti pažadintas. Bet šis Lakšmi principas turi tapti Mahalakšmi principu. Tai yra dėl jūsų augimo. Kad patektumėte į tą Mahalakšmi principą, jūs turite naudoti visus savo materialius daiktus ir materialų gyvenimą taip, kad įtiktumėte man. Tai yra labai svarbu.

Taigi neturėtumėte daryti to, kas nepatiktų man. Tai labai svarbu, visi turi suprasti. Aš noriu, kad suprastumėte, kad kai puošiatės, kai kurių dalykų nemėgstu visiškai, tarkim, nešukuotų plaukų… Visiškai. Tai gali būti mada ar kas kita, bet aš to nemėgstu. Visad turite būti tinkamai susišukavę, tinkamai sutvarkę plaukus. Šių modernių dalykų turite atsisakyti – nešukuotų plaukų, nes tai į jus patenkančių pukka bhutų ženklas. Jei jūsų plaukai nešukuoti, bhutai atpažins žmogų ir įeis į tą, kurio plaukai nešukuoti. Taigi bandykite prižiūrėti plaukus tinkamai, žiūrėkite, kaip indai prižiūri plaukus. Pažiūrėkite į juos: jie visi prižiūri plaukus tinkamai. Nes aš neturiu nieko bendra su jūsų plaukais, nesu šukuosenų specialistė ar kas nors, bet, jei jūs nesate tinkamai susišukavę, tada tikrai turėsite problemų. Taigi saugokitės šių dalykų.

Kai kurie žmonės turi įprotį būti netvarkingai apsirengę, tai taip pat nėra gerai. Jūs turite būti tvarkingai apsirengę, švariai ir tvarkingai apsirengę. Ne todėl, kad tai materija, labai svarbu, kad jei esate netvarkingi, tokia materija pritrauks į jus visas badhas. Jūs turite būti švarūs ir tvarkingi, kad tos badhos neįeitų. Visos šios idėjos, kurios kilo į Vakaruose, kilo iš šėtoniškų jėgų. Tai neatrodo gražiai, jokiu būdu tai neatrodo gerai jokiam dvasingam žmogui. Mes turime pakeisti savo stilių, kad būtume patrauklūs Dieviškumui, o ne bhutams. Mes nenorime, kad bhutai į mus ateitų. Jei suprantate šį paprastą faktą, tada pradėsite rengtis taip, nebūtinai moderniai, nebūtinai senoviškai, tiesiog tvarkingai, švariai, naujai.

Priešingai – matote materialią pusę vis daugiau, nekaupdami tūkstančio ir vieno dalyko, kurie tėra plastikas temperamente ir gamtoje. Jums reikia turėti kelis dalykus, kurie turi dvasinę vertę. Ne visus nepaprastus dalykus, kuriuos mes bandome turėti, nes jie neturi jokios dvasinės vertės. Taigi bandykite nekaupti visų šių kvailų dalykų. Palaipsniui pastebėsite, kad sumažinsite ir toliau mažinsite. Jūs turėsite paprastesnius gyvenimus, geresnius daiktus ir dvasinius dalykus. Kad ir ką jūs pirktumėte, tikrinkite vibracijas ir tada pirkite, priešingu atveju tiesiog nepirkite. Nes visokie absurdiški bhutai bus jūsų namuose ir jus trikdys. Taigi, kad ir ką norite pirkti, turite tikrinti vibracijas. Jei negalite suprasti, paprašykite kito Sahadža jogo, kad jums padėtų. Bet nepulkite pirkti daiktų tik, jei manote, kad jie yra pigūs, ar gražūs, ar geri. Taigi stenkitės pirkti tai, kas, pagal vibracijas, tvarkinga. Ir jei taip nėra, baigta, tai nieko svarbaus. „Turiu pirkti tai, turiu keliauti į Mumbajų pirkti tai” – prasta mintis.

Dabar dėmesys turi būti visad sutelktas į vidų. Aš mačiau, kad mūsų dėmesys nukrypęs į išorę. Dėl to, ką matome išorėje, nėra gerai vibracijoms. Bet jei jūsų dėmesys sutelktas į vidų, jūs nepirktumėte nieko, kas nėra gerai vibracijoms, ar neturėtumėte tokių daiktų, nes tiesiog išmestumėte. Bet dėmesys yra išorėje, ir dėl to jūs tiesiog nežinote, kaip nuspręsti. Nabhi čakra turi dalyvauti. Tam jums nereikia mąstyti, turite sutvarkyti, stebėkite, kuri Nabhi pusė blokuojasi. Jei dešinė pusė – jums geriausias cukrus. Cukrus reprezentuoja daug dalykų. Cukrus taip pat reiškia, kad jūsų liežuvis turi būti švelnus, jūs turite šnekėti švelniai. Žmonės mano, kad jei kalbėsite švelniai su kuo nors, tada žmonės ims manyti, kad jūs niekam tikęs ar esate visiškai ramus žmogus. Mes turime būti ramūs. Mes turime būti ramūs ir nuolankūs, turime išmokti kalbėti švelniai vieni su kitais. Ir jei nesuprantate, kaip kalbėti, tada naudokite daugiau cukraus, vibruoto cukraus. Tai padarys jūsų liežuvį vis švelnesnį ir švelnesnį, jūsų mintys bus švelnesnės apie kitą žmogų, ne tokios šiurkščios ir kritikuojančios.

Taigi linkusiam į dešinį kanalą žmogui cukrus yra patartinas. Linkusiam į kairį kanalą – druska. Kairio kanalo žmonės turi naudoti daugiau druskos, ir druska gali išspręsti daug problemų, nes ji suteikia jiems asmenybę, kūrėją, taip jie gali išreikšti save oriai ir nelabai letargiškai. Taigi jūsų kalbėjimo greitis ar elgesys ir viskas turi būti centre. Neturėtų būti letargiškas, neturėtų būti per spartus ir greitas, neramus. Suprasite, kad Sahadža joga yra centrinis visko taškas. Kiekvienas turėtų bandyti viską perkelti į centrą. Ne vieną ekstremalumą į kitą ekstremalumą. Jei kalbate per daug ir plepate per daug, jei esate greitas, bandykite sumažinti savo greitį budriai tai stebėdami. Jūs turite būti budrūs. Pamatykite: „Aš greitėju, čia nėra prasmės man šnekėti. Leiskite man sustoti.” Bet tie, kurie visai nekalba, taip pat nėra geri. Taigi, tie, kurie kalba, ar tie, kurie nekalba, turi suprasti tik viena – kad ir ką kalbame, kalbame centre. Vos tai suprasite, jūsų reakcijos į dalykus bus visiškai centre, subalansuotos ir gražios.

Dabar visa tai galiu pasakyti, nes laikas trumpas – mes visi džiaugiamės savo buvimu visur, manau, taigi jūs visi buvote laimingi, ir mes padarėme tai labai gerai. Ir tai buvo gera pamoka mums visiems, taip pat labai puiki džiaugsmo patirtis. Taigi nesijausti kaltiems dėl nieko. Nes jausdamiesi kalti jūs neįveikiate to. Kaltės jausmas yra pabėgimas, jūs turite priimti tai. Jūs turite priimti ir matyti, pataisyti save ir būti išvien su tuo. Tai yra daug geriau, negu tiesiog toliau jaustis kaltam ar agresyviam. Tai ne kelias, nes aš sakau, tai nėra protiška. Taigi, jei suprantate šiuos kelis aspektus apie šias dvi čakras, Nabhi ir jūsų širdį, jei suprantate šiuos du aspektus aiškiai, kad turite laikyti jas švarias, ir to išraiška atsispindės jūsų elgesyje, jūsų aprangoje, jūsų eisenoje, kalboje ir visoje išorėje, bet jūs negalite augti iš išorės vidun.

Tarkim, kas nors sako: „Motina, susišukavau plaukus labai gerai, taigi aš tvarkingas.” Taip nėra. Nebūtinai. Netgi jei susišukavote plaukus, galite būti apsėsti bhuto. Bet bent jau mažiau šansų. Taigi kiekvienas turi suprasti, kad tai turi būti padaryta. Manau, tai iš tikrųjų turi būti įkalta jūsų galvoje, kad Sahadža joga turi būti daroma. Jūs negalite tiesiog pasakyti sau: „O, aš labai laimingas”, nes tai išlepina jūsų ego, ar „Labai nelaimingas”, nes tai trikdo jus per superego. „Aš nesu labai laimingas”, „Aš nesu labai…” „Aš labai laimingas” ar „Aš labai nelaimingas”. Tai ne kelias. Jūs turite būti džiaugsmingi. Ir šie dalykai gali suveikti. Jums reikia turėti kantrybės sau, meilės sau ir orumo, nes jūs esate Sahadža jogai. Kiekvienas individualiai turi padaryti tai dėl savęs, taigi viskas gali būti gerai.

Čia gali būti žmonių, kurie rūpinasi tik kitais. Rūpinkitės savimi ir matykite geras savybes kituose, ne blogas savybes, bet geras savybes kituose. Ir jei kas nors turi pasakyti jums, kad jūs turite organizuoti, skubėti ir visa tai, nesijauskite blogai, mes turime būti tokie. Turime būti labai spartūs, turime padaryti tiek daug darbų šiame pasaulyje, neturime laiko švaistyti. Mes neturime laiko švaistyti. Tai turi būti labai spartu, dėl to turime būti labai tikslūs ir sveiki. Kaip žinote, šioje kelionėje turite matyti, kiek daug darbo aš atlieku, palyginus su jumis, žmonės. Ir aš esu vyresnė, palyginus su jumis, žmonės. Gerai, jūs galite sakyti: „Motina, tu esi Adi Šakti”, tai gerai, bet aš jūsų idealas. Bet kokioje situacijoje, jei kas nors jūsų idealas, bandykite tapti kaip tas žmogus, stenkitės įgauti tų savybių.

Taigi dabar galiu atsisveikinti su dauguma jūsų, kurie išvyksta. Aš tikiuosi, kad galėsiu jus pamatyti, bet, kaip žinote, turiu programų, programų ir programų. Nežinau, kur apsistosiu ir kur būsiu, bet kokiu atveju, aš pabandysiu būti ten. Taigi programa šiandien, turiu programą, į kurią turiu nuvykti, jūs neprivalote vykti. Dabar vykstate į Kalvą, kur bus pietūs, aš ten būsiu. Kaime jie kažką jums kaimiškai gamina. Ir tada aš būsiu pati užsiėmusi su kokia kita programa, taigi vyksiu tiesiai į Mumbajų. Tada ryt ryte turiu programą, jūs neturite programos. Taigi nežinau, kai kuriems iš jūsų gali tekti atvykti, nežinau, kokia situacija, bet kokiu atveju, jei turite išeiti apsipirkti, galite eiti ir apsipirkinėti Mumbajuje ir įsigyti daiktų sau, jei norite tai daryti, tie, kurie grįžta atgal. Ir vakare čia vestuvės… Kamakši ir Malkolmo. Kad ir ką norite duoti jiems kolektyviškai kaip dovaną, kad ir ką turite daryti, galite daryti tai ryt rytą. Ir tada po rytojaus ryto… 23 dienos rytą jūs… Dauguma iš jūsų turi vykti į Delį. Bet čia yra tų, kurie nevyksta į Delį. Dabar pakelkite rankas, kurie nevyksta į Delį 23 dienčVorenas? Vorenas? Vorenas nevyksta? Vorenai, kas yra, tu nevyksti? Gerai. Taigi…

[JOGAS] Likusi grupės dalis, penkiasdešimt trys žmonės, vyksta.

[ŠRI MATADŽI] Gerai. Taigi jūs visi vykstate. Tie, kurie nevyksta, iš tų, kurie… Tie, kurie vyksta į Delį, ne 23 dieną, bet vėliau, pakelkite rankas. Tai žmonės iš Londono ir Europos. Taigi tai yra kita grupė. Dabar tie, kurie vyksta į Delį vėliau, prašau, žiūrėkite, kad užsisakytumėte vietas. Jūs neturite dėl to sukelti man galvos skausmo, matote, taigi, užsisakykite vietas teisingai. Visi iš jūsų gali negauti savo rezervacijų, kai kurie iš jūsų vyksta traukiniu. Ir informuokite žmones Delyje, patys organizuokite tai. Matote? Jums gali padėti Perekar, taip pat kas nors kitas, Džaivant jums padės. Tai tiems, kurie vyksta, tie du žmonės, Perekar ir Džaivant, jumis pasirūpins, jūs užsisakykite vietas… Taigi užsisakykite vietas. Tada taip pat kas nors turi pakalbėti su žmonėmis iš Delio ir išsiaiškinti, nes jie nori, kad su jais būtumėte apie septynias dienas.

Sausio 26 dieną jūs visi turite ten būti, aš tikiu, jūs visi ketinate ten būti 26 dienos rytą, jie nori paimti jus apsižvalgyti, parodyti paradą. Manęs gali ten nebūti, 26 dienos vakarą manęs gali ten būti, nežinau. 27 dieną jie pradeda programą. Taigi iki 26 dienos, kad ir ką turite daryti, galite užbaigti, ir 27 dieną aš pradedu savo programą, bet vis tiek jūs pasiliksite su jais, manau. Jie gavo tas patalpas nuo 28 dienos Taigi, jie neteisingai mano apie jus, mano, kad visi norite vonių ir kitų priedų, taigi jie gavo butus. Ir sakiau jiems: „Neužsakykite butų, pirma, jie yra gana brangūs ir jie jų nenori, jie nori vykti į vasarnamį.” Bet nežinau, jie taip pat turi koncepcijas, mano, kad jūs esate prisirišę prie vonios kambarių, taigi… Tai taip pat tiesa. Taigi jie mano, kad įpareigoja parūpinti mums vonios kambarius, matote. Taigi štai kodėl tai įvyko, kad ir kas nutiko – nutiko.

Dabar dėl santuokų. Mes nusprendėme dėl santuokų tomis dienomis. Kas gavo sąrašą? Kas gavo sąrašą?

[JOGAS] Anglai supainiojo vardus, ji neturėtų būti čia, ji iš Šveicarijos. Be to, tai yra pilnas sąrašas.

[ŠRI MATADŽI] Jos santuoka jau parinkta. Taigi, aš nežinau, bet apie aštuoniasdešimt procentų sutvarkyta. Taigi… Dabar, tai jūs davėte man, bet aš bandau pasakyti, kad kas ką pasirinko, kol kas nežinoma. Pereikite prie šio sąrašo, kai būsime Delyje, man pasakykite. Santuokos įvyks 6 dieną. Taigi, dar yra laiko mums viską surūšiuoti iki 6 dienos.

[JOGAS] Manau, kad dauguma jų priklauso nuo Jūsų pateikiamų tam tikrų pasiūlymų.

[ŠRI MATADŽI] Ne ne, aš ne. Aš atsiprašau, pone. Ne aš, pone. Jūs žinote juokelį? Žmogus sėdėjo ant tvoros, o kitas ponas keliavo automobiliu, jis paklausė: „Kaip nuvykti į tokią vietą?” Taigi, tas tik pažiūrėjo į jį ir pasakė: „Ne, aš, atleiskite, nesiruošiu jums sakyti.” Anas paklausė: „Kodėl?” Tas atsakė: „Žmogus, kuriam pasakiau prieš tai, trenkė man į nosį. Ne, aš, atleiskite.” Gal jūs, prašau, nuspręskite patys, nes sprendimų priėmimas yra toks dažnas, čia ego.

Taigi jūs padarykite tai teisingai. Priimkite savo sprendimus, lengviau prie jų priprasite. Vis dar tai egzistuoja. Egzistuoja, ką galime padaryti dėl to. Tai egzistuoja vis dar. Taigi, geriau… Tai yra sąrašas, pereikite prie jo. Atlikite savo pasirinkimus ir sprendimus, neverskite nieko. Nes vėlgi tas pats: „Ne, atleiskite”. Tai absurdas, kaip mes dirbame, visiškas absurdas. Santuoka nėra tokia svarbi, ta prasme. Nėra tokia svarbi. Bet šis ego grįš atgal: „Aš nusprendžiau, kad dabar ne aš”, ir tada visos nesąmonės. Taigi, turėkite omenyje, kad kartą susituokę, jūs susituokę amžiams. Priimkite sprendimą teisingai. Taigi laiminu visus jus – visas nuotakas ir jaunikius. Bet, manau, čia yra daugiau jaunikių nei nuotakų.

[JOGA] Taip, tai tiesa, Motina.

[ŠRI MATADŽI] Taigi aš turiu surasti nuotakų.

[JOGAS] Pora iš jų, tiksliau du iš jų, klausė, ar jie galėtų vesti indes kada nors, nebūtinai dabar, Motina. Vienas iš Australijos… Du iš Australijos.

[ŠRI MATADŽI] Gera mintis.

[JOGAS] Jie norėtų vesti merginas iš Maharaštros.

[ŠRI MATADŽI] Tas, kuris buvo… Apie kurį pasakojai, kuriam apie 39 m. ar panašiai?

[JOGAS] Taip, jis… Jis vienas iš jų. Ir…

[ŠRI MATADŽI] Jam aš radau merginą, bet ji dar neišsiskyrusi, matote. Ji dar neišsiskyrusi. Taigi, kokie kiti klausimai, jei jų turite? Prašau, klauskite manęs prieš pradedant pudžą. Gera idėja. Kitas klausimas? Jei tikrai turite kokių klausimų, klauskite, kitaip turime greitai pabaigti pudžą, mes turime išvykti.

[JOGĖ] Galbūt kai kurie mūsų nežino, kas tas vyras, kuris rūpinasi mūsų bilietais į Delį? Aš jo nepažįstu, nepažįstu žmogaus, ar čia yra kas nors, ko galėčiau paprašyti, kad supažindintų, kad žinotume dėl savo bilietų į Delį, nežinau jų vardų.

[ŠRI MATADŽI] Aš turiu vykti į Ameriką, kad tikrai suprasčiau, ką jūs sakote. Ką ji sako?

[JOGAS] Apie bilietus, Šri Matadži. Liepkite jai susitikti su Vorenu.

[ŠRI MATADŽI] Vorenas, tu turėtum susirasti Voreną. Gerai. Brajenas. Brajenas ir Vorenas. Gerai. Dabar aš vėl pamiršau amerikietišką anglų kalbą. Apgailestauju. Amerikoje supratau ir pamiršau, matote? Anglų kalba turi tiek daug versijų. Australų anglų kalba yra kitokia… Kiekviena anglų kalba yra kitokia, taigi atleiskite, pamiršau Amerikos anglų kalbą. Aš grįšiu ten labai greitai. Gerai, viskas.

Dabar… Tik žmonės iš Vaitarnos. Apie tuos, kurie nėra darę pudžos. Tik jie turės progą, gerai? Tik žmonės iš Vaitarnos ir iš Bhatsos ar iš Čapuro. Pirmiausiai Ganėša Stuti. Ar žinote to reikšmę?

[JOGAS] Taip, žinau.

[ŠRI MATADŽI] Tiesiog pasakyk jiems reikšmę.

[Jogas skaito Dievybės vardus]

[ŠRI MATADŽI] Tai yra Nabhi čakra. Ten yra mazgas tarp Nabhi čakros ir Svadistana čakros, tai pirmas mazgas, kuris turi būti nutrauktas, kitaip Kundalini nekils virš jo, tai yra Radža joga, tai yra taip vadinama Radža joga, kuri veikia jūsų viduje. Motina nutraukia visą tai ir pakelia Kundalini. Kundalini pakėlimas – atsidavimas. Atsidavimas kyla tik iš širdies, švarios širdies. Atsidavimas nėra tai, ką parodote ar panašiai, atsidavimas yra jūsų širdyje, nes ji yra visko palaikymas, tai absoliutus taškas. Absoliučiam taškui nereikia kito absoliuto.

„Pataka” reiškia nuodėmes, nes… Štai kodėl žmonės jūsų klausia, kodėl turime valytis ir pan., bet čia tai, kas yra nuodėmių naikintojas. Jūs neturite nerimauti dėl ko nors, Jis gali sunaikinti visas jūsų nuodėmes. Jo negalima palyginti. Jis turi užuojautos vandenyną. Jis tas, kuris negali būti suvoktas, negali būti suprastas.

Visi rakšasai – Čanda, Munda, visi jie. Mahatye-Mahatye labai svarbūs. Sėkmingas darbas. Šubhakari, kad ir ką Ji daro, Ji tai daro sėkmingai. Ji kuria laimę. Paramanu. Paramanu reiškia… Ką jūs vadinate atomu ar mažiausia molekule – virš molekulės Paramanu. Sanskrito kalboje reiškia „parama”, tada „anu”. „Parama” reiškia paskutinį ar mažiausią. Atomas, „anu” yra atomas.

Kšipra? Kšipra… Kšipra reiškia palankumą. Kas suteikia palankumą. Tai – Brahmanas. Kšipra yra Brahmani, kas gauna jogą. Tai yra jogos palaiminimas. Kšipra yra Brahmani. Ji yra jogos davėja. Ji yra ta, kuri padovanoja jogą ir mokšą savo pasekėjams dėl Jos malonės. Dėl Jos malonės jūs pasiekiate savo mokšą. Kšipra yra malonė, kuri padovanoja Mokšos palaimą. Malonė.

[JOGAS] Om Šri Puštiye namaha – garbė tai, kuri yra sveikai prižiūrėta.

[ŠRI MATADŽI] Bhutų. Samačita – subalansuotas dėmesys. Dosni, kuri yra dosni. Sva-dha — „sva” reiškia tu, „dha„ – įtvirtinta. Taigi, įsitvirtinusi savyje. Malonumas. Vilasini. Mes turime dar vieną — Mahayoga Dayini. Masinė joga. Matote, masinė. Kuteti? Kilaka. Dabar, tie, kurie nori padaryti nuotrauką, prašau, ateikite dabar. Jie džiaugėsi pudža. Dabar jūs geriau priimkite, tai yra jūsų turtas. Vorenai, tu gali lipti į mašiną, tada galime važiuoti.