Sahasrara čakra, Sahasrara integracijos esmė

New Delhi (India)

1983-02-04 Sahasrara Chakra, The Essence Of Sahasrara Is Integration, New Delhi, India, DP, 90' Chapters: Talk, Q&A, Self-RealizationDownload subtitles: CS,EN,LT,NL,PT (5)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Sahasrara čakra, Naujasis Delis, 1983-0204

Šiandien yra paskutinė šios programos diena, ir šiandien aš jums pasakosiu apie paskutinį – Sahasrara – centrą.

Jie vis dar ateina. Manau, bus geriau, jei aš ateisiu vėliau (juokiasi). Maniau, kad aš ganėtinai vėluoju. Ar jūs manote, kad to reikia dėl jūsų akių ar jums tiesiog nepavyksta užfiksuoti mano atvaizdo? Jei galėtumėte šitą pastumti į kitą pusę… Šito yra per daug. Ačiū. Taigi, šis paskutinis centras, Sahasrara, yra limbinėje smegenų srityje. Mūsų galva yra kaip kokoso riešutas. Kokosas turi plaušus, tada kietą riešutą, tada juodą dangą, o viduje yra baltas kokoso riešuto sluoksnis, o viduje yra erdvė – vanduo. Taip pat yra padarytos mūsų smegenys.

Todėl kokosas dar yra vadinamas Šripala. Tai yra Šri galios vaisius. Šri yra dešinio kanalo galia, o kairio kanalo galia yra Lalita galia. Taigi, turime dvi čakras: kairėje, čia, yra Lalita, o dešinėje, čia, yra Šri čakra. Šios dvi čakros veikia dešinėje kaip Maha Sarasvati galia, o kairėje pusėje – kaip Mahakali galios. Centrinė galia yra Kundalini. Ji turi pakilti, kad prasiskverbtų per skirtingas čakras, įeitų į limbinę sritį ir nušviestų septynias „pitas“ – šių septynių čakrų buveines. Taigi, ji pereina per šešias čakras, įeina į limbinę sritį, nušviečia septynias „pitas“ smegenyse, kurios išsidėsčiusios išilgai limbinės srities vidurio linijos. Taigi, pradedant nuo galo, šitos vietos, gale yra Muladhara čakra. Aplink tai yra Svadistana, tada Nabhi, tada Širdis, tada Višudhi, o tada Agija.

Taigi, visi šie centrai susijungia, kad suformuotų septintąjį centrą. Tai yra labai svarbi vieta, turėtume žinoti. Šri čakra yra dešinės pusės veikimas, o Lalita – kairės pusės veikimas. Taigi, kai Kundalini nepakyla, tada savo dešine puse vykdome savo fizinę ir protinę veiklą. Taigi, mūsų smegenys vykdo dešinės pusės veiklą, todėl mūsų smegenys yra kaip Šripala. Sahasrara iš tiesų yra sąjunga šių šešių čakrų, ir yra tuščia erdvė, jos šonuose yra tūkstantis „nadžių“ (kanalų). Ir kai šviesa įsiskverbia į limbinę sritį, įvyksta šių „nadžių“ nušvitimas ir juos galite matyti tarsi liepsnas, labai švelnias, degančias liepsnas, o tos liepsnos turi savyje visas septynias spalvas, kurias matote šviesos spektre. Bet paskutinė, vėl galutinai tampa apjungta ir yra krištolo skaidrumo liepsna. Visos šios septynios šviesos galų gale tampa krištolo skaidrumo. Taigi, jūs turite Sahasrara su tūkstančiu žiedlapių, kaip jie tai vadina, bet jeigu perpjausite smegenis skersiniu pjūviu arba horizontaliu pjūviu, pamatysite, kad visi šie nervai išsidėstę taip išilgai limbinės srities, visi jie yra kaip žiedlapiai, o jeigu perpjausite taip, jūs pamatysite, kad yra daug nervų kiekviename nervų rezginyje.

Taigi, kai jie yra nušviesti, jūs galite matyti Sahasrara kaip degančių liepsnų raizginį. Kai aš kalbu, prašau, nedarykite visų tų dalykų. Jie vis dar ateina ir man trukdo. Tai yra labai gilu. Taigi, kai Kundalini nušvitimas įvyksta smegenyse, tada tiesa būna suvokta smegenimis, todėl tai vadinama „Satjakhand“ – reiškia, pradedate matyti tiesą savo smegenimis, nes iki šiol tai, ką matėte savo smegenimis, nebuvo tiesa. Tai, ką matėte, tėra išorė, tarkime, galite matyti spalvas, galite matyti spalvų estetiką, galite matyti daikto kokybę, bet jūs negalite pasakyti, ar šį kilimą naudojo koks nors šventasis, negalite pasakyti, ar jį padarė velnias ar dieviška asmenybė. Negalite pasakyti, ar šis ponas yra geras ar blogas žmogus. Negalite pasakyti, ar ši Dievybė atėjo iš Motinos Žemės ar ne. Taip pat negalite pasakyti apie jokį žmogų, kuris yra jūsų giminaitis – ar jis geras, ar blogas giminaitis, arba koks jis yra žmogus, jis eina pas blogus žmones ar pas gerus, ar jis turi ryšių su blogąja ar su gerąja puse. Čia „geras“ reiškia Dieviškas.

Taigi, iš tiesų jūs nežinote savo protu nieko apie Dieviškumą – nieko. Nieko – jūs negalite vertinti žmogaus Dieviškumo atžvilgiu, kol Kundalini nepasiekia bent jau šios dalies – limbinės srities. Negalite pasakyti, ar žmogus yra tikras ar ne, ar guru yra tikras ar ne, nes Dieviškumas negali būti suvoktas jūsų smegenimis, kol jos nėra nušviestos jūsų Dvasios šviesos. Dvasia yra išreikšta širdyje, atspindėta širdyje, Dvasios centras, galima sakyti, yra širdyje. Bet iš tiesų Dvasios buveinė yra viršuje, čia. Ir tai yra Dvasia, kuri vadinama Visagalio Dievo Dvasia, o Jį jūs vadinate Parvardigar, vadinate Jį Sadašiva, arba vadinate Jį Rahim, jūs Jį vadinate daugeliu vardų, kurie buvo pasakyti apie Viešpatį, kuris yra Visagalis Dievas. Nirandžan, jie Jį vadina Nirankar, visokiais žodžiais, kurie prasideda Nira, Nihi. Kiekviename kūno centre jūs patiriate skirtingo tipo džiaugsmą. Kiekvienas centras turi skirtingą džiaugsmo tipą ir yra pavadinimas kiekvienam džiaugsmo tipui, kurį patiriate, kai Kundalini pakyla. Bet kai Kundalini ateina į Sahasrara, džiaugsmas, kurį patiriate, vadinamas Nirananda, Nirananda.

Taigi, „Ni“ reiškia ne ką kitą kaip Anandą. Nirananda. Taip pat, stebėtina, mano vardas yra Nira, taip pat mano šeimoje mane vadina Nira. Nira taip pat reiškia Mariją, nes tai reiškia jūrinę (angl. marine). Nira yra vanduo. Sanskrito kalboje Nira yra vanduo. Tai vadinama Nirananda smegenyse. Ir ši stadija galutinai atsiskleidžia. Pirma, ką jūs žinote, yra Satja – Tiesa: kas yra tai, nuo ko kenčia šis ponas, tą jūs matote savo pirštais.

Pirmiausiai matote savo pirštais. Savo dėmesiu jūs žinote, kokios čakros, kokie pirštai blokuojasi – savo dėmesiu. Tada savo smegenimis jūs galite pasakyti, koks centras, kuris blokuojasi. Nes, jeigu sakysite, kad šitas pirštas, tai nereiškia, kad tai Višudhi čakra. Bet tada jūsų smegenys sako: „Tai yra Višudhi.“ Ir tai pasako, kad šitas žmogus kenčia nuo Višudhi čakros problemos. Bet tai vis dar racionalu, nes pamatote, kurį pirštą rodo, ir tada galite pasakyti. Bet kai Satjakhanda arba Sahasrara atsiveria daugiau, jums nereikia apie tai galvoti, jūs tiesiog pasakote. Tada nėra jokio skirtumo tarp jūsų Čitos (dėmesio) ir jūsų Satjos. Nušvitęs dėmesys ir nušvitusios smegenys tampa viena. Tokiam žmogui iš viso nėra problemų, nereikia nieko žiūrėti pirštais, nieko sakyti apie pirštus, o tada atvaizduoti smegenyse.

Ko jūs išmokote Sahadža jogoje: jeigu kas nors negerai čia, vadinasi, Agija – nebūtinai! Jūs tik sakote Agija, ir jūs sakote, kad tai yra ten. Tada tai atsiveria daugiau. Visų pirma, tai integruojama į, kaip sakiau, dėmesį. Tada tai visiškai integruojama į Dvasią, tada, kad ir ką jūs sakote, tai yra Tiesa. Jūs tiesiog pasakote, taip yra. Štai taip šios smegenys atsiveria trims naujoms dimensijoms. Pirmiausia tai atvaizduoja tiesą per logiškas išvadas, nes aš jums sakiau, kad jeigu šitą pirštą rodo, tai yra Višudhi, ir tada jūs klausiate žmogaus: „Ar turite ten problemą?“ Jis atsako: „Taip“, tada jūs tikite manimi ir tikite, kad tai yra Višudhi čakra, kurią rodo, tai yra tiesa. Tai yra logiška išvada, tam tikra prasme, kad eksperimentavote, jūs matote ir vis dar abejojate, kai Motina sako, tiesa tai ar ne. O tada jūs įsitikinate: „Taip, taip yra, mes matėme, kad tai yra Višudhi čakra.“ Taigi, tiesa tampa logiškai priimtina šioms smegenims.

Bet smegenys vis dar veikia šiame žemame lygyje. Tada kitas lygis, kaip jums sakiau, kai tikite, jūs tikrai žinote, kad tai reiškia Višudhi čakrą, dėl to nėra abejonių, nieko. Tada mes pradedame, Nirvikalpa prasideda, kai nėra abejonių manimi ar Sahadža joga. Bet tada naujas atsivėrimas pradeda vykti viduje, dėl to reikia medituoti. Nuolankiai turite medituoti. Ir tada taip pat dėl šios naujos dimensijos, kai jūsų Čita (dėmesys) susijungia su jūsų smegenimis arba su nušvitusiomis smegenimis, tam jūs turite labai nuoširdžiai ir nuolankiai atsiduoti Sahadža jogai. Ką mes darome, kai gauname savo vibracijas? Mes turime skirtingas reakcijas. Kai kurie žmonės net nesupranta vibracijų vertės. Kai kurie žmonės bando išsiaiškinti, ką tai reiškia.

O kai kurie mano: „O, dabar esame realizuotos sielos“, jie gali dalinti realizacijas ir pan. Jie pradeda elgtis egoistiškai. Kai jie pradeda taip elgtis, jie pamato, kad jiems nieko nepavyksta ir turi grįžti, jie pradeda nuo pat pradžių. Tai yra kaip žaidimas „Gyvatės ir kopėčios“. Taigi, reakcija į vibracijas turi būti labai nuolanki, priimanti žemajame lygyje, nes sakiau, kad smegenyse yra Tėvo buveinė. Taigi, jeigu padarome nuodėmes prieš Tėvą, šis atsivėrimas šiek tiek užtrunka. Taigi, mes pradedame skaityti knygas. Ir nors žmonės sakė, kad pirmiau pajauskite vibracijas, o po to skaitykite knygas, vis tiek sakome: „O kas čia tokio? Reikia ir kitas knygas skaityti.“ Ir vėl krentate, „Gyvatės ir kopėčios“, kaip sakiau. Tai yra viena iš gyvačių.

Mes galvojame: „Kodėl reikia medituoti? Neturiu laiko, turiu tą ir aną.“ Jūs neprogresuojate. Kitas dalykas, kuris yra labai žemas… Taip pat yra labai žemo lygio žmonių Sahadža jogoje, nesvarbu, kas ten ateina, nesvarbu, bet pirmiausia jūs turite būti nuoširdūs, labai nuoširdūs Sahadža jogoje. Nuoširdumas yra kaip… Aš mačiau žmones. Jeigu mes vakarieniaujame vestuvių vakarėlyje, jie tiesiog ten įlįs visai be jokios savigarbos, neturėdami jokio supratimo, kas už visa tai sumokės. Jie atsives visą savo šeimą, ateis, atsisės. Yra žmonių, kurie vengia mokėti pinigus, kurie turi būti sumokėti dėl Sahadža jogos. Tarkime, jie valgo maistą arba keliauja, arba atvyksta iš užsienio – jie turi sumokėti už savo kelionę, už savo maistą. Ir kartais, žinote, aš turiu sumokėti nemažai pinigų. Tai nesvarbu, bet tai negerai jums patiems, svarbiausia – tai negerai jums patiems.

Taigi, elkitės teisingai Sahadža jogos atžvilgiu, kalbant apie pinigus, irgi yra labai svarbu, nors tai atrodo žema, bet tai gali sukelti didelę bėdą dėl atsivėrimo, nes Nabhi blokuojasi, o, kaip žinote, jeigu Nabhi blokuojasi, tai gali išplisti po visą Voidą. O jeigu blokuojasi Voidas, Ekadeša Rudra, kuri yra čia, naikinančios jėgos, įdėtos viduje… Taigi, prieš ateinant į Sahadža jogą, buvo nieko tokio, jūs darėte visokių dalykų ir nuėjote į pragarą lengvai, be jokių sunkumų. Labai lengva nueiti į pragarą. Įsibėgėję du kartus pašokite ir nueisite į pragarą, visa kita pamatysite. Bet nueiti į pragarą yra lengviausia. Tam nereikia sunkiai dirbti ar ką nors dėl to daryti. Bet, kai kylate, kai augate, tada yra truputėlį sunku. Turite būti atsargūs, kad nesusvyruotumėte ir nenukristumėte kildami. Taigi, turite labai save stebėti, kad nenugrimztumėte į įpročius, kuriuos turėjote. Kai kurie turi įprotį taupyti pinigus Sahadža jogos sąskaita.

Kai kurie turi įprotį pasipelnyti iš Sahadža jogų. Kai kurie neduoda, kiek priklauso, ir panašiai. Žinote, tai yra kaip sukčiavimas. Jie visi iškrenta iš Sahadža jogos labai greitai. Galbūt jie atrodys kaip dideli lyderiai iš pradžių, bet tiesiog iškrenta. Ir daugelis žmonių man sako: „Kodėl mes nevedame apskaitos ir viso kito?“ Bet Sahadža jogoje aš neturiu vesti jokios apskaitos ar dar ko nors, nes mano buhalteriai yra Sahadža jogai. Jei bandysite krėsti pokštus Sahadža jogoje, iškart būsite išstumti; jūsų suvokimui, Nabhi čakrai jums niekada nebus padėta, galbūt uždirbsite tūkstantį rupijų čia, bet turėsite tūkstančius rupijų nuostolį, turėsite visokių problemų, apie kurias jums negaliu papasakoti, o tada sakysite: „Kaip aš gavau šitą problemą?“ Taigi, Nabhi čakra, jeigu nesate nuoširdūs savo ieškojime, ieškojimo nuoširdumas reiškia ne tik: „Aš noriu ieškoti“, tai taip pat reiškia, koks yra jūsų elgesys su savimi ir su kitais. Jūs turite būti nuoširdūs su savimi, kad atsisėstumėte medituoti ir pabandytumėte pagerinti savo Antar jogą, pabandytumėte padaryti save bemintės būsenos, šios bemintės būsenos, plačiau ir plačiau. Pabandytumėte pasiekti tą būseną, kur tikrai jaučiatės be minčių. Nuoširdumas priklauso nuo to, kai kylate vis aukščiau ir aukščiau, vis giliau ir giliau į savo esybę.

Pirma, jūs pasikliaujate manimi: „Vis dėlto Motina padarys viską. Kai nuėjau pas Motiną, mano Sahasrara atsivėrė. Tas nutiko, anas nutiko.“ Bet kodėl jums nepadarius ko nors, kas padėtų atverti jūsų pačių Sahasrara? Taigi, Sahasrara atvėrimas yra labai svarbus. Dabar, stebėtina, taip sutvarkyta, kad Sahasrara turi Brahmarandrą (momenėlį) tame lygyje, kur yra, turiu omenyje, tame taške, kur yra Širdies čakra. Taigi, mes turime žinoti, kad Brahmarandra yra tiesiogiai susijęs su jūsų Širdimi. Jei daroma nenuoširdžiai, Sahadža joga praktikuojama paviršutiniškai, jūs negalite pakilti labai aukštai. Turite tam skirti visą savo širdį. Tai yra pagrindinis dalykas. Kaip žmonės ateina į Sahadža jogą ir murma už nugaros: „Tas galėjo būti taip, anas galėjo būti kitaip…“ – visi šie dalykai.

Visi šie žmonės yra tai, ką Kristus vadina „murmančiomis sielomis“. Jis sakė: „Saugokitės šių murmančių sielų – tų, kurie kalba už nugaros ir pasinaudoja kitais, tarsi bandytų išgelbėti kitus“. Visi tokie žmonės taip pat gali labai nukentėti, nes jie žaidžia dvigubą žaidimą. O toks dvigubas žaidimas yra labai pavojingas, kai įeinate į Dievo karalystę. Jeigu esate bet kurios karalystės pilietis – bet kurios, jeigu išduodate tą karalystę, būnate nubausti. Bet Dievo karalystė yra tokia palaiminga, absoliučiai palaiminga, esate apipilami visais palaiminimais – visiškai viskuo: sveikata, gerove – mentaline, emocine. Visapusišką gerovę galite gauti Sahadža jogoje, be abejonės, bet kai esate taip palaiminti, jums taip pat atleidžiama, vėl ir vėl atleidžiama, ir yra ilga virvė, duota jums pasikarti. Bet pasikariate pilnai, ne pusiau. Taigi, tie žmonės, kurie mano, kad gali būti nesąžiningi Sahadža jogoje, turi būti labai atsargūs, prašau, nedarykite to. Jeigu jums nepatinka Sahadža jogoje, geriau išeikite, taip geriau dėl jūsų ir mūsų.

Nes jeigu esate nesąžiningi, bandote krėsti pokštus ir žaisti žaidimus, jūs kenčiate, taip pat atrodote juokingai ir keistai, tada žmonės sakys: „Kas blogai Sahadža jogoje?“ Taigi, mes be reikalo kentėsime, nes negalime jums parodyti veidrodyje, kad šitas žmogus buvo labai labai neištikimas. Mes negalime parodyti to. Taigi, tai suteiks mums blogą vardą pirmiausia, o, antra, jums bus padaryta žala dėl tokio elgesio. Jeigu jums bus padaryta žala, tada mes vėlgi turėsime blogą vardą: „Kaip tai galėjo nutikti?“ Bet jeigu esate sąžiningi Sahadža jogoje ir savo ieškojime, jūs nė nežinote, kaip Dievas jumis rūpinasi. Bet tas, kuris bandys jums padaryti žalos, bus labai žiauriai nubaustas ir pašalintas iš jūsų kelio. Dievas saugo jus visur ir visada, ir jus prižiūri su visišku dėmesiu bei rūpesčiu. Ir Jis toks mylintis, kad Jo atjautos neįmanoma nusakyti žodžiais, tik įmanoma pajausti ir suprasti. Dabar problema ta, kad žmonės nenuoširdūs dėl savo gyvenimo patirties, kartais dėl savo išsilavinimo ar dėl auklėjimo, arba galbūt dėl to, kad yra bailiai. Bet yra dar viena, kas gali padaryti jus nenuoširdžius – jūsų „purva-džanmas“, tai yra, kaip gimstate, ir jūsų Kundalini tiesiog taip padaryta. Bet po realizacijos tie žmonės, kurie yra labai drąsūs ir labai stiprūs, pakyla taip greitai, kad visos žvaigždžių problemos, visos jūsų „nakšatrų“ (žvaigždynų) problemos ir visi žvaigždynai – viskas dingsta ir tampate Sahadža jogu, vadinasi, naujai gimusia, absoliučiai skirtinga asmenybe.

Tai neturi nieko bendro su tuo, iš kur jūs atėjote. Kaip kiaušinis, tampantis nuostabiu paukščiu. Taigi, ši Kundalini, kai ji pakyla iki čia, pirmas barjeras Kundalini įeiti į Sahasrara yra Ekadeša Rudra – štai čia. Yra 11 Rudra Šakti, 11 naikinančių galių, išsidėsčiusių čia. Penkios – šioje pusėje, penkios – kitoje, o viena centre. Tai yra kliūtys mumyse, pastatomos dviejų rūšių nuodėmių, kurias padarome: jeigu lenkiamės netikriems guru ir atsiduodame jų piktiems darbams, tada išsivysto Rudra Šakti, Rudra problemos kairėje pusėje, šios penkios iškyla. Jeigu… Manau, yra priešingai, t. y., jeigu lenkėtės…. Aš niekada nesilenkiau niekam blogam, tad nežinau, ką pasakyti, klaida atsiranda iš čia. Jeigu lenkiatės kam nors, kas yra blogas žmogus ir yra prieš Dievą, tada problema kyla iš šios pusės – iš dešinės pusės. Jei jaučiate: „Aš galiu pats save prižiūrėti, aš pats sau guru. Kas gali mane mokyti?

Aš nenoriu nieko klausyti ir netikiu Dievo. Kas tas Dievas? Man nerūpi Dievas“, – jei turite visus tokius jausmus, tada blokuojasi ne jūsų dešinė pusė, o kairė, nes dešinė pusė juda į šitą pusę, o kairė – į šitą. Taigi, 10 šių dalykų, o vienas yra Virata Višnu, nes taip pat pilve turime 10 Guru „sthanų“ (vietų), o viena iš jų priklauso Višnu. Taigi, ieškojimas irgi neteisingas, taip pat šie 10 Guru yra ten. Tada jūs išvystote šią Ekadeša Rudrą. Kai šis dalykas nusėda, įsitvirtina jumyse, kaip sakiau, vienas šioje pusėje, vienas – toje, taigi, tie žmonės, kurie lenkėsi blogiems žmonėms, išvysto temperamentą arba asmenybės tipą, kuris yra labai pažeidžiamas nepagydomų ligų, tokių kaip vėžys ir panašiai. Jums gali išsivystyti vėžys arba bet kuri tokia liga – tiems, kurie lenkėsi neteisingiems žmonėms. Dabar tie, kurie mano: „Aš geresnis už kitus. Man nerūpi Dievas, nenoriu Dievo, neturiu nieko daryti“, – tokie žmonės išvysto kairės pusės Ekadešą, o kairės pusės Ekadeša yra taip pat labai pavojinga, nes tokie žmonės išvysto dešinio kanalo problemas: infarktus, sakau fizine prasme, ir visas dešinio kanalo problemas.

Taigi, viena didžiausių kliūčių Kundalini patekti į Sahasrara yra Ekadeša Rudra, kuri kyla iš Voido ir kurią dengia „midha“, t. y. smegenų plokštuma, ir todėl ji negali patekti į limbinę sritį. Net ir tie, kurie buvo pas blogus guru, jeigu jie padarė teisingą išvadą ir atsiduoda Sahadža jogai, pripažindami klaidas ir sakydami: „Aš esu pats sau guru“, – jie gali būti išgydyti. O tie, kurie manė: „Aš esu virš visko, netikiu Dievo. Kas tas Dievas? Aš netikiu jokiais pranašais ir niekuo“, – (viskas prieš Dievą ar prieš pranašus yra tas pats) nedieviška asmenybė, kuri taip kalba, išvysto problemas ir pasveiksta, jeigu nusilenkia ir priima Sahadža jogą – tai yra vienintelis kelias patekimo į supersąmonę. Mačiau, kaip žmonės, kurie buvo tantristai, buvo išgelbėti. Mačiau, kaip žmonės, kurie pridarė visokių klaidų, buvo išgelbėti. Tie žmonės, kurie buvo nariai visokių juokingų, keistų organizacijų, buvo išgelbėti. Bet labai sunku ką nors įtikinti, kad tai, ką jie darė, yra neteisinga, ir kad jie turėtų grįžti į teisingą kelią. Taigi, žvaigždė, kuri ateina atlikti savo vaidmens, yra Plutonas, ir ši žvaigždė atnešė vėžio ligą, nes Plutonas yra tas, kuris gydo vėžį ir visas tokias ligas, kurios yra nepagydomos.

Žmonės, kurie tiesiog negalvodami seka neteisingais keliais, kenčia nuo juokingų širdies problemų, padidėjusio kraujospūdžio, nemigos, vėmimo, svaigulio, visokių, galima sakyti, nesąmonių šnekėjimo. Labai rimta yra eiti pas netikrą guru ir jam lenktis. Sahasrara tampa uždaryta sritimi tokiam žmogui. Žmonės, kurie yra prieš Sahadža jogą, turi labai stiprią Sahasrara – kaip riešutą, ta prasme, kad tai toks stiprus kiautas, jog jo tiesiog negalite pralaužti – toks stiprus kiautas kaip kietas riešutas. Net jeigu panaudotumėte kūjį, negalėtumėte pralaužti. Šiandien turi ateiti laikas, kai jūs turite pripažinti Sahadža jogą. Turite. Jūs nepripažinote jokių šventųjų, pranašų – nieko, jokių inkarnacijų, Realizacijos. Bet šiandien yra sąlyga, kad jūs turite pripažinti. Jei nepripažįstate, jūsų Sahasrara negali būti atidaryta, nes tai yra laikas, kai Sahasrara buvo atidaryta ir jūs turite gauti savo Realizaciją.

Taigi, labai svarbu tai, kad turite pripažinti Sahadža jogą. Daug žmonių sako: „Motina, kam tikėti Sahadža joga tokiu būdu? Galime tiesiog vadinti Motina, galite būti mūsų Motina“. Matote? Gerai, nesvarbu. Bet jūs negalite gauti Savirealizacijos. O jeigu ir gausite, tai negalėsite jos išlaikyti. Taigi, jūs turite pripažinti, pripažinimas yra vienintelis garbinimas Sahadža jogoje. Pripažinimas yra vienintelis garbinimas, kai norite pažinti Dievą Sahadža jogoje. Visi kiti ganai, dievai, dievybės, Šakti yra vienybėje su Sahadža joga.

Visi, kurie nepripažįstate Sahadža jogos, esate jiems tiesiog nesvarbūs, koks žmogus esate. Pavyzdžiui, žmogus, garbinantis Šivą, jis ateina pas mane, ir aš matau, kad jo širdis blokuojasi, stebėtina. Jis sakė: „Motina, aš garbinu Šivą, kodėl mano širdis blokuojasi?“ Aš pasakiau: „Turi pripažinti Sahadža jogą. Paklausk Šivos.“ Ir kai jis uždavė Šivai klausimus, tik tada vibracijos pradėjo tekėti. Taigi, Sahasrara perima valdymą, kai ji leidžia jums pripažinti ir įtikina jus, įrodo tai jums. Ir net jeigu po šito įrodymo nepripažįstate, jūs negalite gauti Savirealizacijos. Bet tie, kurie pripažįsta, taip pat pripažįsta ne visiškai: jie per daug sau leidžia, kvailai elgiasi nesuprasdami, kas yra ši asmenybė, kas čia. Mačiau daug kartų, kai aš kalbu, žmonės tiesiog pakelia ranką, Kundalini, jie tiesiog kalbasi, šnekučiuojasi. Aš nustebusi, nes jeigu pripažinote, tada turite žinoti, prieš ką sėdite, nes tai ne dėl mano gerovės, aš nieko neprarasiu, o tik jūs, savo augime nepripažinote. Tai rodo, kad jūs dar nepripažinote.

Ir kai kurie žmonės taip pat bando mane monopolizuoti – tai absoliučiai neteisinga. Nereikia manęs monopolizuoti, niekas negali monopolizuoti. Yra žmonių, sakančių: „Motina tikriausiai nesuprato.“ Nebūna taip, kad nesuprasčiau, nėra net klausimo. Arba kai kurie žmonės bando pasakyti man: „Darykite tą, darykite aną“, – tai taip pat nebūtina. Pabandykite atsiverti šiam protokolui, kuris yra labai svarbus Sahadža jogoje, apie kurį šiandien pirmą kartą papasakojau, kad jūs turite pripažinti mane pilnai. Ir jeigu jūs negalite pripažinti, atsiprašau, negaliu duoti jums Realizacijos, kuri išsilaikytų. Aš duosiu, tai prasidės, bet gali neišlikti. Taigi, paprasčiausias būdas pasiekti savo aukštesnių dalykų yra palaipsniui vis pripažinti ir pripažinti. Labai sunku pasakyti kažkam, jeigu kas nors yra blogai tam žmogui, tai neįmanoma. Po Sahadža jogos aš galiu pasakyti jums: „Ši čakra blokuojasi, ta čakra blokuojasi“.

Bet kadangi žinote, ką šita čakra reiškia, jūs galite atsikalbinėti: „Ne, ne, Motina, matote, ne taip. Aš ne toks.“ Jei yra ne taip, kodėl turėčiau sakyti, kad blokuojatės? Jūs turite išsivalyti visiškai nuoširdžiai. Bet pirmiausia yra pripažinti visiškai nuoširdžiai, nuolankiai ir suprantant. Kai pripažįstate, palaipsniui padarysite viską, ką reikia padaryti, žinosite, ką reikia padaryti. Sahasrara čakros esmė yra integracija. Sahasrara čakroje yra visos čakros, taigi visos dievybės būna integruotos, ir jūs galite jausti jų integraciją. Tai reiškia, kai jūsų Kundalini pasiekia Sahasrara čakrą, jūsų protinė, emocinė, dvasinė esybė tampa viena. Jūsų dvasinė esybė taip pat susilieja su tuo. Tada jūs nebeturite problemų, tokių kaip: „Taip, aš myliu Motiną, bet atsiprašau, turiu pavogti šituos pinigus“, „Taip, žinau, pripažįstu Motiną, taip, žinau, kad Ji didinga, bet negaliu liautis Jai melavęs“ arba „Aš turiu padaryti šį blogą dalyką, nes vis dėlto kitaip negaliu.“ Su manimi nėra kompromiso.

Viskas turi būti pilnai integruota. Jūsų dharma turi būti pataisyta. Negalite neteisingai elgtis, o tada sakyti: „Aš esu Sahadža jogas“, – negalite. Bet tam stiprybė turi ateiti iš vidaus. Jūsų Dvasia sustiprina jus. Jūs privalote įdėti valios pastangų: „Taip, teveikia mano Dvasia.“ O tada jūs pradedate veikti pagal savo Dvasią. Kai pradedate veikti pagal savo Dvasią, pamatote, kad jūs nevergaujate niekam. Jūs tampate „Samarth“, t. y. lygus savo idealams. „Samartha“. Taip pat „Samarth“ reiškia galingą asmenybę.

Taigi, jūs išvystote tą galingą asmenybę, kuri neturi jokių pagundų, jokių neteisingų idėjų, jokių blokų, jokių problemų. Bet žmonės, kurie yra niekšiški, klastingi, bando krėsti pokštus, iš tiesų daro žalą sau, ne Sahadža jogai. Sahadža joga yra, buvo ir bus, bus įtvirtinta. Net jeigu valtyje yra dešimt žmonių, Dievui tas pats. Tai tik mano, kaip Motinos, rūpestis. Būdama Motina, noriu, kad daug žmonių būtų valtyje. Bet nebandykite iššokti atgal elgdamiesi nesąžiningai. Taigi, taip yra, paprasta, kad jūs esate integruoti. Dėl integracijos jūs įgyjate galią daryti tai, ką suprantate, ir turite galią jaustis laimingi su tuo, ką suprantate. Taigi, pasiekiate etapą, kai išvystote šią Niranandą.

Ir šią Niranandą jūs išvystote, kai esate absoliučiai Dvasia. Niranandoje nebelieka dualumo, yra Advaita – viena asmenybė, t. y. esate visiškai integruoti, ir tada džiaugsmas nebėra nevisiškas – jis pilnas. Jis neturi laimės ir sielvarto aspekto, o yra tiesiog džiaugsmas. Džiaugsmas – ne, kai garsiai juokiatės, džiaugsmas – ne, kai visada šypsotės. Ne, tai yra ramybė, tyla jumyse. Jūsų būties ramybė, jūsų Dvasia, kuri pasireiškia vibracijomis, kurias jūs jaučiate, kai jaučiate taiką, jaučiatės kaip saulės šviesa, visi sklindantys to grožio spinduliai. Bet pirmiausia mes esame apriboti savo asmeninių, savanaudiškų, kvailų idėjų. Išmeskite jas! Mes turime jas, nes esame nesaugūs, nes turime klaidingų idėjų – išmeskite jas. Tiesiog stovėkite vieni, vienybėje su Dievu, ir pamatysite, kad visos šios baimės buvo nereikalingos.

Mūsų išsivalymas yra labai svarbus, ir tas išsivalymas ateis, kai iš tiesų praktikuosite valymąsi, kaip mokoma Sahadža jogoje. Sahasrara yra palaiminimas iš dangaus, turėčiau pasakyti, tai taip gerai suveikė. Labai sunku pralaužti Sahasrara čakrą. Ir kai tikrai ją pralaužiau, nežinojau, kad tai bus taip sėkminga. Pirmiausia maniau, kad tai per anksti, nes gatvėse vis dar tiek daug rakšasų, parduodančių savo prekes, ir yra tiek daug fanatikų, vadinančių save „religijomis“, kuriomis seka, o ne tikrąja Atmos religija. Bet palaipsniui tai įsišaknijo. Dabar leiskite šiai tiesai įsišaknyti jumyse per jūsų Sahasrara čakrą. Ir kai ši tiesa visiškai taps šviesa, kuri jus veda, šviesa, kuri jus puoselėja, šviesa, kuri jus nušviečia ir suteikia jums asmenybę, kuri turi šviesą, tik tada turėtumėte žinoti, kad jūsų Sahasrara yra visiškai nušviesta jūsų Dvasios. Jūsų veidas turi būti toks, kad žmonės žinotų, jog prieš juos stovi asmenybė, kuri yra šviesa. Taip turi būti prižiūrima Sahasrara.

Prižiūrint savo Sahasrara, svarbu, kad turėtumėte pridengti savo galvą žiemos metu. Geriau pridengti savo galvą žiemos metu, kad smegenys nesušaltų, nes smegenys taip pat yra padarytos iš „medha“, t. y. riebalų, taigi, jos neturi sušalti. Dar daugiau, neturėtumėte perkaitinti smegenų. Kad jūsų smegenims viskas būtų gerai, neturėtumėte sėdėti saulėje visą laiką, kaip daro vakariečiai. Tada jūsų smegenys išsilydo ir jūs tampate išprotėję. Tai ženklas, kad žmogus eina link beprotybės – tai sakiau daug kartų, kad neperkaitintumėte galvos. Jeigu sėdite saulėje, prisidenkite galvą. Galvos pridengimas yra labai svarbus. Bet galvos pridengimas turi būti daromas kartais, ne visą laiką, nes jeigu tiesiog užrišite labai stiprią juostą aplink savo galvą, tada cirkuliacija suprastėja ir galite turėti problemų dėl prastos cirkuliacijos. Taigi, tai yra nedažnas galvos atidengimas saulei ir mėnuliui, nedažnas.

Priešingu atveju sėdėsite po mėnuliu ir atsidursite beprotnamyje. Viską, ką sakau, turite žinoti, kad Sahadža jogoje neturime niekur eiti [į kraštutinumus]. Netgi [pėdų mirkymas] vandenyje – kai kurie sėdės po tris valandas. Aš niekada taip nesakiau. Turite tik dešimt minučių sėdėti, bet pilnai atsidavę. Jeigu aš pasakau jiems ką nors, jei darys tai keturias valandas, nereikia to daryti dešimt valandų. Duokite savo kūnui skirtingų tipų apsivalymą, ne visą laiką tą patį. Kūnui atsibosta arba jis tampa visiškai perkrautas. Dabar, jeigu pasakysite kam nors: „Tai yra tavo mantra“, gerai, ji turi būti naudojama, kol išsivalys jūsų čakros, baigta. Kažkas, kažkoks varžtelis turi būti čia įdėtas, gerai, dabar, ką jūs darote – sukate varžtelį, kol prisisuka, nesukate toliau, kai jis įsuktas.

Ar jūs jį suksite dar ir dar, kad viskas būtų sugadinta? Geriau pasitelkti išmintį. O dėl šios išminties mes turime žinoti, kad tai yra Šri Ganėša arba Jėzus Kristus, kurių vieta yra abejose pusėse. Čia yra Maha Ganėša, čia yra Jėzus Kristus. Abu jie padeda jums pataisyti jūsų regėjimą, supratimą ir duoda jums išminties. Taigi, išmintis slypi ne prisirišime prie kažko. Sahadža jogai yra neužstrigę žmonės. Jeigu yra užstrigę, jie neprogresuoja. Jūs neturite užstrigti prie savo idėjų ir prie savo daiktų. Jūs visada turite judėti ir būti judesyje, tai nereiškia, kad turite iš kur nors nukristi, o žmonės mano: „O, mes tiek daug uždirbame, nes krintame žemyn.“ Jūs turite kilti savo judesyje, ne kristi.

Taigi, kai pasiekiate ką nors Sahadža jogoje, pirmiausia turite pasižiūrėti, kad jūsų sveikata būtų gera. Jūsų protas turi būti normalus. Jūs turite būti normalūs žmonės. Jeigu vis dar lojate ant žmonių, žinokite, kad kažkas jums ne taip. Arba jei esate susikrimtę dėl praeities, vis dar susierzinę ir jeigu esate blogos nuotaikos, manykite, kad dar nesate Sahadža jogai. Galite vertinti save, jeigu esate laisvi kaip paukštis – tada viskas gerai. Bet tai nereiškia, kad kelyje jūs pradedate dainuoti kaip paukštis ir šokinėti ant medžio. Matote, kad ir kokią analogiją aš pateikčiau kvailam žmogui, jis gali elgtis labai kvailai. O išmintingas žmogus įžvalgiai tai panaudoja teisingam tikslui. Taigi, turite suprasti, Sahadža joga yra atpažįstama pagal įžvalgumą, kurį žmogus turi.

Kas nutinka iš tiesų – jūs užstringate prie vieno dalyko, t. y. jūsų Atma ir visa jūsų esybė skrenda kaip „patanga“ (aitvaras), kaip aitvaras skraido, skrenda virš visų vietų, virš visko. Bet jūs prisirišę tik prie vieno dalyko, t. y. jūsų Dvasios. Ir jeigu iš tiesų galėtumėte tai padaryti, tikrai ir nuoširdžiai, per daug nesijaudinti dėl savo pinigų ir šeimų, ir kitų pasaulietiškų dalykų, tiesiog nesijaudinkite dėl nieko, jūs neturite jaudintis, pasukite bandaną. Jeigu nesuveikia, tai nesuveikia. Baigta. Kas čia tokio? O jeigu suveikia, tai viskas gerai. Ne jūsų noras yra svarbus, o „Tebūnie Tavo valia“. Pirmiausia jūs sakote: „Tebūnie Tavo valia“, nustebsite, kaip jūsų valia pasikeis, jūsų troškimai pasikeis ir, kad ir ką pasakysite, bus padaryta. Bet kai taip įvyksta, žmonės išvysto ego, taigi, būkite atsargūs.

Viską daro Šakti, o ne jūs, jūsų Dvasia, o ne jūs. Jūs turite būti Atma, ir kai tampate Atma, tampate Akarma, kur jūs nepastebite, kad tai darote, tiesiog viskas veikia. Jūs nejaučiate, jūs nepastebite. Norėčiau, po visų šitų paskaitų, dauguma jūsų čakrų turėjo būti atidarytos. Bet visa tai mano darbas. Jūs irgi turite padaryti namų darbų. Ir jūs taip pat turite dirbti ir patys pamatyti. Būkite budrūs. Pabandykite stoti akistaton su savimi veidrodyje ir patys pamatyti, kokie nuoširdūs tapote, kokie švarūs tapote, kokie draugiški kolektyve esate, tai yra labai svarbu Sahadža jogoje. Jei nesate kolektyviški, esate juokingi, keisti, jeigu negalite bendrauti su kitais, tada kažkas ne taip.

Tada turite stoti akistaton su savimi ir pabandyti tai pataisyti, nes atskiriate save nuo savęs, kaip aš atskiriu save nuo savo sario ir bandau jį išvalyti, tuo pačiu būdu jūs atskiriate save nuo savęs ir bandote tai išvalyti. Tai yra būdas, kuriuo Sahadža jogai kils. Kai Sahadža jogai pakils, visi kiti dalykai irgi pakils. Daug tokio tipo Sahadža jogų padarys įspūdį tiek daug žmonių taip, kad jie irgi pakils. Taigi, viskas gali pakilti labai greitai. Bet jūs, žmonės, kurie kylate, turite bandyti kilti aukščiau ir aukščiau, patys to nepastebėdami – tai labai svarbu. Tie, kurie mano, kad kiti yra aukščiau negu jie, taip pat liūdnai apsirinka, nes taip nėra. Tai visuma, kuri kyla. Niekas neturi jaustis prastesnis ar kaip nors žemesnis, ar jaustis įžeistas, kad kažkas mano, jog esame žemesni. Leiskite tam kažkam manyti, koks skirtumas, Dievas taip nemano.

Taigi, turite saugotis visų šitų smulkmenų, o šiaip šioje Krita Jugoje yra lengva pasiekti galutinį Atma Sakšatkar tikslą. Aš manau, šiandien gana daug papasakojau jums apie Sahasrara. Bet, jei turite problemų dėl Sahasrara, galite dabar manęs klausti, bet tik apie Sahasrara ir nieko kito, taip geriau. Klauskite manęs apie Sahasrara vietoj visų kitų dalykų. Galite klausti manęs. [Kalbama hindi]

Tai ir yra jūsų bėda: skaitote kažkokias absurdiškas knygas – Samadhi, Bindu ir kita. Dabar, prašau, pamirškite visa tai, prašau, pamirškite visus tuos dalykus. „Samadhi“, Samadhi reiškia, pirmiausia yra Nirvičara Samadhi, ką jūs pasiekiate, ir Kundalini kyla iš jūsų galvos. „Sama-dhi“ reiškia, „dhi“ reiškia „buddhi“. Ir kai tai nušvinta, tai vadinama Samadhi.

Taigi, visų pirma, „buddhi“ yra nušviečiama, aš ką tik jums sakiau tik apie tai, pirmas nušvitimas. Dabar Bindu, tas ir anas yra aukštesnės pakopos. Ardha Bindu, tada Bindu ir tada Valaja. Bet neturite būti orientuoti į ateitį, dabar, jeigu tiesiog perskaitysite kokią knyga, jokios naudos bandyti dėl to pasirodyti. Tai nėra gerai. Tiesiog pabandykite pamatyti, kas esate. Kodėl norite kalbėti apie dalykus, kurie nesvarbūs jums šiame etape? Jeigu važiuojate jaučių traukiamu vežimu, kodėl jūs norite klausinėti apie lėktuvą? Dabar važiuojate vežimu, po to sėsite į traukinį, o po to į lėktuvą, gerai? Žingsnis po žingsnio, ne šitaip.

Dėl to, kad perskaitėte knygą, nereiškia, kad turite viską žinoti. Visos tos knygos parašytos kažkokių pseudo mokslininkų, kurie paskaitė kažką šen bei ten ir viską surašė. Bet jūs turite patirti. Aš esu jūsų Motina, taigi nenoriu jums duoti didelių idėjų, to ir ano. Noriu, kad dirbtumėte reikiama linkme. Kaip motina pasakytų: „Dabar esate tokie. Dabar esate pirmoje klasėje, taigi, išlaikykite savo pirmą egzaminą. Tada eisite į antrą klasę, tada laikysite egzaminą.“ Visi turi taip daryti, kad subręstų tinkamai. Neturi būti nesubrendimo požymių asmenybėje. Taigi, visas tas knygas, kurias skaitėte, geriau išmeskite.

Ten nėra nieko gero. Bet jeigu jas parašė kokia realizuota siela, galite jas laikyti ir manyti, kad jie yra aukštesni žmonės, ir mes turime būti jų lygyje. Tik perskaitydami knygą jūs netampate tomis asmenybėmis, ar ne? [Kalbama hindi] Visi tokie klausimai kyla, vienas geresnis už kitą. Aš pasakysiu jums, tai yra toks tuščias dalykas. Kaip jūs galite būti patenkinti tuščiais dalykais? Jūs nieko negavote. Pirmiausia pasiekite būseną, pirmiau įsitvirtinkite, palaipsniui sužinosite apie tai. Skaitydami knygas jūs jokiu būdu netampate realizuota siela. Ar tampate?

Anot pono Pulkani, visi klausimai yra tokio tipo, jie beprasmiški. Tai tik reiškia, kad skaitėte kažkokias knygas, tai viskas, baigta, nieko daugiau. Ir tai tiesa. Jeigu perskaitėte kažkokias knygas, ateinate ir jas cituojate – nieko gero. Jeigu esate nuoširdūs ir norite tai turėti, tai palaipsniui prie to prieikite. Tik nebandykite niekaip pasirodyti. Geriau duokite jam rašytą variantą.

[Jogas] Yra prašymas, kad pasakytumėte dalį savo paskaitos hindi kalba, nes kai kurie žmonės nesupranta angliškai.

[Šri Matadži] Gerai, matote, dabar pasakojau paskaitą angliškai. Bet kitose vietose aš taip pat pasakoju hindi kalba.

Čia aš pasakoju angliškai. Taigi, tie, kurie nori išgirsti mane hindi kalba, galite ateiti į kitas programas. [Hindi kalba] Jis tai vadina „pustaki“, „pustaki“ klausimais, „pustaki“. Matote, tame nėra nieko Dieviško, tai yra „pustaki“. Tai tiesa. Todėl kartais galvojau, kodėl Kabiras kartą pasakė: „Pari pari pandita moora khabaye.“ Dabar žinau, kodėl pasakė, nes skaitydami žmonės tampa juokingi ir nori išbandyti mane, mano žinojimą arba bando parodyti savo žinias. „Ka pustaki“.

[Iš salės] Koks yra ryšys tarp Kundalini, pranų, astralinių kūnų ir sielos, ar jie visi yra tas pats skirtingose formose?

[Šri Matadži] Astralinis kūnas, pranos…

[Iš salės] Kundalini ir siela.

[Šri Matadži] Siela. Dabar šis ponas paklausė to klausimo, tikriausiai atėjo tik šiandien, nes aš jau paaiškinau daugumą tų dalykų. Bet dėl jūsų gerovės, aš pasakysiu jums. Pirmiausia yra Kundalini. Kundalini yra tyras noras būti išvien su Dievu ir ši energija yra sacrum kaule, ji yra pažadinama, kai asmuo, kuriam leidimą davė Dievas, gali ją pakelti. Tai yra Kundalini, tyras noras. Prana yra Šakti, Šakti dešiniojo kanalo išraiškai, tai yra Mahasarasvati Šakti, sukurta iš penkių elementų, vadinama prana. Astralinis kas? Astralinis kūnas. Astraliniai kūnai paprastoje hindi kalboje yra bhutai, ir jie yra tie žmonės, kurie ateina į jūsų esybę, kad paimtų jūsų sielą. Niekada nebandykite tokių triukų, niekada.

Tokie triukai yra daromi Amerikoje labai daug, ir aš jiems sakiau, kad nebandytų to daryti, ir baisūs dalykai vyksta, nes žmogus, gyvenantis Ženevoje turėjo vaiką. Ir ar žinojote, kad anglai nemiega kartu su savo vaikais? Taigi, vaikas miegojo kitame kambaryje, o ponia, jo močiutė, kuri mylėjo tą vaiką, bandė kalbėti su juo per šitą astralinių kūnų reikalą. Kiekvieną naktį ji kalbėdavo su vaiku. Galų gale taip nutiko, kad vaiko siela, kurią kvietė, nebegalėjo grįžti atgal į kūną ir pasimetė, o vaikas mirė. Tai turi tiek daug problemų, astralinių kūnų reikalai, kad tai yra ne kas kita kaip negyva siela, iš kairės ar dešinės gali į jus ateiti ir išnešti jūsų sielą iš kūno, ir jūs galite pasiklysti, galite mirti. Taigi, čia yra kažkas priešinga Kundalini pažadinimui. Pažadinus Kundalini jūsų prana Šakti ir mana Šakti yra integruojamos, ir jūs tampate išvien su Dieviškumu, taigi, jūsų supersąmonė yra pažadinama. [Hindi]

[Iš salės] Aš jaučiu, kad Kundalini pasiekia mano galvą, bet nejaučiu, kad ji išeitų, ir negaliu jausti vėsių vibracijų.

[Šri Matadži] Tai gerai. Kažkas savo galvoje jaučia Kundalini, tai yra, apie ką Kabiras aiškiai sakė: „Shunnya shi khara bhara Anahata bajine.“ Taigi, [Anahata] atsitrenkia į momenėlį, bet nepraeina į išorę, tai tiek. Vadinasi, ji nepraeina pro Brahmarandrą, taip paprasta. Kol ji nepraėjo pro Brahmarandrą, jūs negalite jausti vėsaus vėjelio, tai absoliučiai spontaniška, viskas turi suveikti šiuo būdu. Taigi, teisingai, jūsų Brahmarandra nėra sugadinta, tik jūsų būsena. Taigi, ji turi prasiskverbti, o to priežastis – kažkas ne taip jūsų širdžiai. Jeigu jūsų širdis yra švari, tai prasiskverbs, jeigu jūsų širdis yra stipri, prasiskverbs, bet jeigu turite silpną širdį, tai neprasiskverbs, jeigu kenčiate nuo širdies problemų, neprasiskverbs. Tai yra susiję su jūsų širdimi. Jeigu esate ieškotojas kitų dalykų, o ne Dvasios, taip pat gali neprasiskverbti.

Taigi, yra daug priežasčių, įvairių priežasčių, kodėl Brahmarandra neatsidaro. Jūs turite išsiaiškinti, kokia priežastis, jūs galite stoti akistaton su savimi ir išsiaiškinti, kas yra. Brahmarandra. Mes tai sutvarkysime. Mes jums tai sutvarkysime, gerai? Atsisėskite, nieko baisaus. Mes sutvarkysime, nesijaudinkite, tai susitvarkys. Kartais truputį užtrunka laiko, nesvarbu. Kam dėl to nerimauti? Tai tiesiog susitvarkys. Taip, mes sutvarkysime, gerai? Tai susitvarkys. Kas dar, kas ten dar yra?

[Jogas] Vienas žmogus sako, kad susitiko Muktanandą, dabar jis pagaliau nori būti Sahadža jogos meditacijos centre (…)

[Šri Matadži] Šitas Muktananda (…), baisus žmogus. Jam yra mantra. Tie, kas yra Muktanandos žmonės, prašau, pakelkite rankas. Tie, kurie parašė šitą laišką apie Muktanandą, prašau, pakelkite rankas. Dabar pasakysime jums mantrą, kad atsikratytumėte problemos, gerai? Tam yra mantra. Kas jis buvo praeitame gyvenime, aš žinau, ir mes žinome, kaip to atsikratyti. Bet jūs turite tai religingai daryti, religingai, ir tada to atsikratysite. Aš žinau, kad jis daug padarė, kad pakenktų daugeliui žmonių. Bet tie, kurie nebenori būti jo gniaužtuose, mes galime tai sutvarkyti. Gerai?

Taigi, visi tie, kurie nori apie tai sužinoti, sužinosite mūsų centruose, arba, jei galite ateiti į šoną, paprašysiu ko nors, kad jums padėtų, visi tokio tipo žmonės. Dabar, kas ten dar yra? [Hindi kalba]

Tie, kurie negavo Realizacijos, ateikite į šitą pusę ir į tą pusę, ir visi jie turi būti sutvarkyti. Mes turime daug Sahadža jogų visame pasaulyje ir visi turi gauti Realizaciją, be abejonės.

[Iš salės] Fiziškai man viskas gerai, neturiu širdies problemų. Mano problema yra, kad aš per daug galvoju apie save. Dėl to turiu psichikos problemų.

[Šri Matadži] Gerai, visi, kurie turi psichikos problemų, taip pat ateikite į šitą pusę, aš pasakysiu jiems, kaip tai kyla, iš kur. Gerai?

[Iš salės] Prašau patarti, ar galiu biure praktikuoti meditaciją, laikydamas Jūsų nuotrauką prieš save? (…)

[Šri Matadži] Ne, ne biure, negalite medituoti biure visiškai. Matote, turite būti atsargus. Iš tiesų, matote, biuro žmonės yra tokio žemo lygio, kad jie niekada nesupras Sahadža jogos. Taigi, geriausia pirmiau su jais šnekėti apie Sahadža jogą, ne apie mane, net nerodykite jiems mano nuotraukos, nes labai juokinga, kad kai kurie žmonės, pamatę mano nuotrauką išsigąsta, negali į mane žiūrėti. Jie yra apsėsti, netgi kratosi prieš mane. Geriau pasakokite jiems ne apie mane, o apie Sahadža jogą, kokie jūs esate sveiki. Palaipsniui, labai rūpestingai kaip gera mama jūs turite atvesti juos į poziciją, kad jie galėtų priimti Savirealizaciją. O tada palaipsniui parodykite viską, bet ne biure, prašau, ne, ne biure.

Turite tai daryti namuose, ir turite tai daryti grupėje, kur jūs susirenkate, centruose. Tai turi būti daroma kiekvieną savaitę, tai yra labai svarbu. Ir kartą per mėnesį ašrame, kartą per mėnesį ašrame.

[Jogas] Žmogus klausia, ar reikia daryti jogos asanas ir pranajamą? Antras klausimas, ar turėtume daryti transcendentinę meditaciją?

[Šri Matadži] Transcendentinę ką?

[Jogas] Transcendentinę meditaciją.

[Šri Matadži] Ką daryti?

[Jogas] Transcendentinę meditaciją.

[Šri Matadži] Jis tai darė? Jis visa tai darė? Dabar, dėl pranajamos ir viso kito, aš jau apie tai kalbėjau, bet galite dabar ateiti. Pranajama ir visi tie hatha jogos fiziniai pratimai, aš jau sakiau, kad Sahadža jogoje mes taip pat darome pratimus, visai nemažai, kartais, kad palaikytume fizinę formą, kartais, kad pataisytume savo čakras ir visa tai, kad pataisytume blogą nuotaiką mes darome pratimus. Bet mes turime žinoti, kuri čakra blokuojasi, tai yra mokslas.

Nėra taip, kad jums skauda gerklę, o jūs darote visas asanas skrandžiui. Nedaromos visos asanos. Tai yra kaip išgerti visus vaistus iš karto: vieni – nuo šalčio, kiti – nuo karščio, taip yra. Visų vaistų negeriame. Taigi, priklausomai nuo žmogaus poreikių, taip pat darome pranajamą, darome pagal žmogaus poreikius, palaipsniui suprantame, kas mums yra blogai ir taip darome asanas. Ne aklai.

Pirmas dalykas. Apie transcendentinę meditaciją – kuo mažiau kalbėti, tuo geriau. Jūs turite pamatyti, ką kiti pasiekė, matote. Kai einate pas guru, turite pirmiausia išsiaiškinti, kiek pinigų jis ima. Jeigu jis ima pinigus, tai neikite, tai pirma. Antra, kaip jis gyvena, koks jo gyvenimo stilius? Trečia, ką kiti pasiekė, kokia jų būklė? Dauguma transcendentinės meditacijos mokinių dabar yra benamiai gatvėje. O kai kurie yra epileptikai, mačiau tiek daug žmonių, kurie susirgo epilepsija. Jeigu darėte transcendentinę meditaciją, tai yra ne meditacija, o dalykas, nukreiptas prieš Dievą.

Taigi, pirmiausia turite neutralizuoti save, ateiti į normalią būklę, o tada gauti Savirealizaciją. Mes turėjome moterį, kuri buvo kunigaikščio anūkė. Ji neteko visų pinigų, o jos vyras buvo vadovas vieno iš tų „skraidančių būrių“, kuriuos jis turėjo. Jis prarado visus savo pinigus ir bankrutavo, ta ponia susirgo epilepsija, jis pats susirgo epilepsija, jų vaikas susirgo, visi susirgo epilepsija. Jie atėjo į Sahadža jogą, neturėdami nieko su savimi. Šiandien jiems viskas gerai, visi pasitaisė ir jiems gerai sekasi. Bet mes nieko negarantuojame, nes jūs taip pat savo viduje turite nuspręsti, kad nebeturėsite šių juokingų idėjų, nes kai kurie transcendentinės meditacijos žmonės ateina tokie arogantiški, tokie egoistiški, kad neįmanoma su jais susitvarkyti. Taigi, tai yra jūsų poreikis, ne mūsų, ir kaip mes ateiname pas gydytoją, kaip pacientas ateina – tik taip viskas susitvarkys. Kitaip negaišinkite mūsų laiko, prašau. Kas?

Dabar visi klausimai baigėsi ir paskutinį kartą pamedituokime šioje salėje. [Hindi kalba]