Guru Puja, Awakening the Principle of Guru

(England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Guru Puja, „Awakening the Principle of Guru“. Lodge Hill (UK), 24 July 1983.

Šiandien čia susirinkote padaryti Guru pudžą.

Jūsų Guru pirmiausiai yra Motina, o po to Guru, ir tai Man labai padėjo. Anksčiau pas mus vyko daug Guru pudžų, dažniausiai Anglijoje. Ir jums turėtų kilti klausimas, kodėl Motina visada daro Guru pudžas Londone. Taip susiklosto įvykiai, kad vyksta Guru pudža, Aš esu čia, tuo metu turiu būti Londone. Taigi daugybę metų mes darėme Guru pudžas Anglijoje. Jei viskas įvyko pagal ritambhara prAgnya, tada turi būti priežastis, kodėl Motina yra čia, Anglijoje, per Guru pudžą. Puranose yra parašyta, kad Adi Guru Datatrėja šlovino Motiną prie Tamasos upės krantų. Tamasa yra tas pats, kas jūsų Temzė, ir Jis pats atėjo ir šlovino čia. Druidai, kurie sukūrė Stounhendžą ir panašiai, atsirado tuo metu šioje didžioje Šivos šalyje, Dvasios šalyje. Taigi Dvasia čia gyvena žmonių širdyse, o Sahasrara čakra yra Himalajuose, kur Sadašiva egzistuoja Kailaše.

Tai yra didžioji paslaptis, kodėl čia darome tiek daug Guru pudžų. Šią Guru pudžos dieną vainikuoja tai, kad ji vyksta 60-aisiais jūsų Motinos metais, o tai labai svarbu, nes tai – Guru Sašti, jūsų Guru šešiasdešimtmetis, švenčiamas šiandien. Štai kodėl susirinkote tokia didele proga, vėlgi veikiant ritambhara prAgnya. Taigi visa, kas įvyko, įvyko dėl gamtos dovanos jums, ir viskas išsisprendė taip gerai, nes toks buvo Dieviškumo noras ir Dieviškasis planas. Taigi prie Temzės, kurią mes vadiname Temze, matote, anglai linkę viską pervadinti angliškai. Bombėjų pervadino Mumbajumi, jis buvo Bombėjus, pavyzdžiui, Kalkutą ir daugelį kitų žodžių. Varanasį pervadino Benaresu, Temzę, kuri iš tikrųjų buvo Tamasa, pervadino Temze. Iš Tamasos pavadinimo turėtumėte suprasti, kad tai yra Tamo Gunos vieta. Vieta, kurioje nuo seno gyvena kairio kanalo žmonės. Žmonės buvo pamaldūs, kairio kanalo, emocingi, ir jie šlovino Dievą dažniau nei eidavo į jagijas ir panašiai.

Ir Datatrėja čia gyveno ir meditavo prie Temzės krantų. Štai kodėl pudža turi mums suteikti didį postūmį Guru principui pažadinti. Turime nueiti į visa ko šaknis, kad suprastume to svarbą. Kol jūs nežinote šaknų ir tradicijų, tol negalite suprasti gilumos, gravitacijos, intensyvumo bet kurios pudžos. Šiandien vėl susirinkome daryti Guru pudžos. Priežastis ta, kad mumyse yra Guru principas, kaip jau minėjau praeitą kartą, ir taip išsamiai paaiškinau dešimt Dievo įsakymų mumyse, kurie nusako skirtingo tipo esybes mumyse. Guru pudžos esmė turi būti pažadinta mumyse. Štai kodėl mes čia turime programą. Svarbu, kad įtvirtintume savyje dharmą. Be dharmos negalite kilti aukščiau.

Kaip jau sakiau jums anksčiau, ta vidinė jūsų švara priklauso nuo to, kaip religingai laikotės dharmos. Mozės laikais tai buvo įtvirtinta, ir visos taisyklės bei įstatymai buvo sukurti realizuotoms sieloms. Perskaičiau vienoje knygoje, kad tai buvo labai gerai, nes jei Aš būčiau tai pasakiusi, žmonės nebūtų patikėję, kad tai turėjo būti pakeista. Manau, mano paskaitoje vaikų neturėtų būti, geriau išveskite juos. Po paskaitos galėsite vėl atsivesti tuos, kurie triukšmauja. Tie, kurie netriukšmauja, tegul lieka, bet triukšmadarius geriau išveskite. Jei jie triukšmaus, geriau tegu būna už durų ar prie jų, kad jei triukšmaus, galima būtų juos išvesti, kad nebūtų trukdžių. Ir per pudžą gerai, jei galėtumėte būti prie vartų, durų ar kitos vietos, kad galėtumėte išeiti. Taigi taisyklės ir įstatymai, kurie buvo duoti žmonėms, buvo iš tikrųjų skirti realizuotoms sieloms, kurios suprastų. Bet kai Mozė suprato, kokie žmonės iš tikrųjų yra, turbūt jis tai pakeitė į labai griežtas taisykles, nes su tokiais žmonėmis, kokie jie yra, turi būti itin griežtas.

Jie nesupranta nieko, išskyrus baimę. Jei turite lazdą rankoje, galite juos pastatyti į vietą. Be lazdos žmonės neklausys. Jie paklūsta tik, kai bijo. Jei pažiūrėtumėte į šių dienų tautų situaciją, tos, kurios turi lyderius, ministrus, prezidentus – visi tie žmonės yra itin griežti, labai dominuojantys ir labai sausi. Ir paprastai žmonės mėgsta tokius žmones. Dėl to net ir Hitleriui sekėsi. Taigi, guru iki šiol buvo labai griežto būdo žmonėms, kurie nėra realizuoti. Paprastai guru, geri guru, Satguru nemėgsta daug kalbėti su žmonėmis. Jie svaido akmenis arba nemėgsta kalbėti su žmonėmis, kurie nėra realizuoti.

O jei realizuoti, tada tie guru pakeičia savo požiūrį į tuos žmones, kurie nori juos matyti. Yra didžiulis skirtumas tarp nerealizuoto ir realizuoto žmogaus Dievo protokole. Gali būti karalius ir pan., jam lieps atsisėsti už durų. Tai neturi nieko bendro su jūsų užimama pozicija. Jei jis yra realizuota siela ir neturi apsėdimų, jam suteikiamas aukščiausias statusas. Bet jei esate apsėstas, guru taip pat pasakys: „Nešdinkis iš čia, pirmiausiai atsikratyk apsėdimo, tada sugrįžk.“ Ir visos tos griežtos taisyklės buvo sukurtos, nes toks ir anoks žmogus turi būti nužudytas, tam ir anam žmogui turi būti įvykdyta bausmė nukertant rankas, pėdas, netgi išdraskant akis. Tai buvo daroma, nes jie buvo nerealizuotos sielos. Tai buvo didis Mozės nuopelnas, manau, jis įtvirtino kitokį įstatymą, žinomą kaip Šariatas, ir jo dabar laikosi musulmonai. Manau, kad iš dalies tai yra gerai, nes dabar geri žmonės tikrai nusipelno tokių taisyklių, bet tai neturėtų būti fanatiška, kad negalėtum atskirti realizuotos sielos nuo nerealizuotos sielos. Guru jumyse bus pažadintas, jei būsite griežti sau.

Tai labai svarbu. Kol nesate griežti sau, tol Guru nebus jumyse pažadintas. Tie, kurie yra tinginiai, kurie negali nieko paaukoti, kurie mėgsta patogiai gyventi, niekad netaps guru. Jie gali būti geri administratoriai, jie gali būti bet kuo, bet guru – niekada. Guru turėtų norėti gyventi taip, kaip turi gyventi. Jis turėtų sugebėti miegoti ant akmenų, turėtų sugebėti miegoti esant bet kokioms aplinkybėms. Ne taip, kad mokinys jį turėtų versti, bet jo prigimtis turėtų būti prie bet ko prisitaikyti. Komfortas negali užvaldyti guru. Tie, kurie nori pažadinti savo Guru principą, turėtų žinoti, kad nereikia prašyti komforto. Net dėl tokio dalyko, vakar matėte šokius, turėtumėte daryti tikrą tapasiją.

Turite daryti intensyvią tapasiją, negalite išmokti net tokio dalyko kaip šokis, tuo pačiu neatlikdami atgailos [kaip išsivalymo]. Taigi guru turi pereiti visas atgailas, tai svarbu. Sahadža jogai – ne, bet guru Sahadža jogas turi padaryti. Mums reikia atgailos, atgaila gali būti bet kokia, priklauso nuo jūsų troškimų. Tarkime, jums labai patinka maistas, tiesiog nevalgykite maisto, kurio norite. Jei jums labai patinka saldus maistas, suvalgykit ką kartaus, 108 kartus kartesnio nei įprasta. O jei jums labai patinka – kaip indams – kartais aštrus maistas, tada valgykite beskonį maistą, be druskos. Išmokykite savo liežuvį deramo elgesio. Guru nepridera savo dėmesio švaistyti maistui. Mačiau, kai kuriems Sahadža jogams viskas gerai, kol čia yra maisto, jie susikoncentravę, bet kai ateina į programą, jie praranda koncentraciją.

Liūdna, tokie negali būti guru. Jie gali būti virėjai ar degustatoriai, ar panašiai, jiems labiau tiks. Bet jei jie nori būti guru, turi išmokti kontroliuoti liežuvį ir savo norus. Turiu omenyje, badavimas yra gerai Sahadža jogui, badavimas yra labai gerai. Visą laiką jie galvoja, ką valgys pietums, ką valgys vakarienei. Tokiuose žmonėse Guru principas negali pabusti, ir jie patys negali būti guru. Taigi prašau būti atsargiems. Guru turi kontroliuoti savo liežuvį. Jis turi žinoti, kada supykti, o kada būti minkštam. Jis turi žinoti, kada ką pasakyti, kiek pasakyti.

Štai kodėl dauguma guru buvo efektyvesni nekalbėdami. Tyla yra geriausias būdas padėti kitiems, bet kai reikia išaiškinti Sahadža jogą, turite kalbėti. Pastebėjau, kai kurie žmonės yra iškalbingi, kai šnekama apie visokias nesąmones, o kai susiję su Sahadža joga, jie nieko nežino apie Sahadža jogą. Taigi jūs turite būti Sahadža jogos meistrai, jei norite būti Guru, ne tik kalbėti, tai turi būti jūsų elgesyje – visame. Ir karamat yra… Nežinau, ar naudojate žodį „charizmatiškas“, taip sakoma, arba sakote, tas, kuris moka tai padaryti, kaip pakelti Kundalini, kaip ją pakelti į Sahasrara, kaip kirsti Sahasrara čakrą – visa tai turite žinoti, kaip naudoti savo žinias, vadinamas vinijoga sanskrite. Guru principas pažadinamas žmoguje, kai jis pats kažko pasiekia. Įsivaizduokite nesubrendusį guru, kalbantį kaip Guru. Geriausiu atveju jis bus mokinys. Turite būti patys savo šeimininkai, bet kai įsitvirtina Guru principas, turite tai duoti kitiems, tai davimo kitiems klausimas. Turite būti aukščiau, kad duotumėte tai kitiems, turite būti labai aukšto lygio.

Jei esate priklausomi nuo pinigų, maisto, nuo kasdienių gyvenimo dalykų, jūs negalite duoti. Gali būti pasiekta ir dar aukštesnė būsena, kuri yra natūraliai Manyje, bet gali būti pasiekta, tai yra, kad jūs neturite priklausyti nuo jokių taisyklių ir įstatymų, lyg sakant: „Aš nesirūpinsiu maistu, aš turėčiau badauti ir pan.“ – visai tai baigiasi. Kai valgote, bet nevalgote, štai kokioje būsenoje turite būti, kad kai valgote maistą, ir jūsų paklausia: „Ar valgei?“ „Aš nežinau…“ „Ar pietausi?“ „Aš nežinau…“ Visiškai nesuinteresuoti kūno problemomis. „Kur miegojai?“ „Aš nežinau…“ „Ką tu valgei, ką valgysi?“ „Aš nežinau…“ Tokia būsena vadinama ateeta, kai esate aukščiau ir visa, ką darote, darote todėl, kad tai turi būti padaryta. Nekreipdami į tai dėmesio, tai automatiška. Niekas nesvarbu, tik tai – prieš pasiekdami ateeta, turite sau pasakyti: „Niekas nesvarbu“, matote, tai avir bhava, tam tikra drama, kurią turite čia vaidinti. „Ak, niekas nesvarbu, šis kilimas nesvarbus, turėčiau pabandyti miegoti ant cemento.“ Pirmiausiai turite tai padaryti. Po kurio laiko nutinka taip, kad jūs neprisimenate, miegojote ant cemento ar ant gulto: „Kur aš miegojau? Nežinau.“ Tai yra ateeta būsena. Ši būsena dabar pasiekiama daugeliui Sahadža jogų, būsena, kai pakylate aukščiau.

Tarkim, kažkas yra prieš jus ir jūs turite supykti. Gerai, duodate jam kairę, dešinę, kairę, dešinę gražiai, o kitą sekundę jau šypsotės. Ar buvote supykę ant to žmogaus? „Aš nežinau. Ar tikrai?“ Kaip Buda vieną kartą pasakė viename kaime, ten buvo toks baisus vyriškis, kuris atsistojo ir pasakė daugybę dalykų Jam. Ir kai Jis nuėjo į kitą kaimą, tas vyriškis pajuto: „O, neturėjau taip elgtis“, kairė Višudhi turbūt. Taigi nuėjo ir pasakė: „Atsiprašau, pone, pasakiau, ko nederėjo, nežinojau, kad Jūs esate nušvitęs, taip atsitiko, atleiskite man.“ Jis pasakė: „Kada tu man tai pasakei?“ Šis atsakė: „Aname kaime.“ „O, viską, kas įvyko, palikau aname kaime ir dėl to nesirūpinu.“ Tai yra ateeta būsena, kurią turite pasiekti. Taigi net nejausti, tai nesvarbu. Tie susitapatinimai – kai jie visiškai dings, tada darysite dalykus akarma būsenoje, joje esate lyg saulė, kuri pati nežino, kad šviečia. Kai vibracijos teka, jūs nežinote, kad jos teka.

Tai jau vyksta jumyse. Esate nustebę, keliate ranką ir kyla Kundalini. Jūs nežinote, kad iš tiesų keliate Kundalini. Kaip ją keliate? Jūs nežinote ir viskas. Ši būsena jau sukėlė ateeta jumyse, bet pasistenkite įtvirtinti tai kiekvienam žingsny – visur, kad kiltumėte aukštyn. Ir jei jums tai pavyks, tai aukščiausia, ką turite pasiekti. Inkarnacijoms yra visiškai kitaip, viskas yra atvirkščiai. Viskas atvirkščiai. Joms nereikia daryti jokios tapasijos.

Joms nereikia badauti, nereikia išsivalyti, viskas, ką jos daro, yra punija. Joms nereikia surinkti punijų taip pat. Jei jos ką nors nužudo, tai yra dharma. Jei jos kam suduoda, tai dharma. Jos nedaro nieko netinkamo. Jos yra visiškai nesuteptos. Jei jos ką nors nuvilia, apgauna, tai yra visiškai tinkama. Dėl aukštesnio tikslo turi pamiršti mažesnius tikslus. Tai matoma ir jūsų kasdieniame gyvenime. Pamatysite, kad kai ginate savo šalį, prieš jus yra priešas, jums reikia ginti savo šalį, jūs negalite jo užmušti.

Galite jį apgauti, diplomatiškai pergudrauti. Tai leidžiama. Kodėl? Nes dėl aukštesnio tikslo turite mesti mažesnį. Inkarnacijai visada svarbiausias aukštesnis tikslas. Jos visiškai nedomina mažesni tikslai. Ji neturi nieko pasverti, pamąstyti, racionalizuoti, mokytis ar sukurti kokią dramą – viskas jau padaryta. Net judesys, kiekvienas inkarnacijos judesys turi savyje pulsavimą, skirtą gerovei. Nėra nieko, nė akimirkos, kuri nebūtų skirta pasaulio gerovei. Taigi inkarnacija labai skiriasi, ji nėra pasiekiama, o tiesiog yra.

Pavyzdžiui, inkarnacija yra bhokta – kuri mėgaujasi, mėgaujasi viskuo. Daug žmonių, tarkime, pagamino… Turime čia kilimą iš Turkijos. Šiuos kilimus pagamino turkai praeityje inkarnacijai atsisėsti. Taigi ritambhara prAgnya apsuks viską taip, kad Aš tai bent jau pamatysiu arba turėsiu, kad jų sielos būtų palaimintos, kad jie jaustųsi gerai. Mikelandželas kūrė ne popiežiams, sakau jums, ir ne tiems netikusiems žmonėms, kurie čia ateina. Bleikas irgi to nedarė tiems netikėliams, ateinantiems pamatyti nuogumo. Viskas buvo padaryta, kad inkarnacija galėtų pamatyti. Tokiu būdu jos labiausiai palaimino, nes jos aukščiau, niekas jų nepaliečia, niekas nesvarbu, bet jos taip darė ne racionaliai, jos to nesimokė, tai įvyko automatiškai. Šri Krišna turėjo vesti šešiolika tūkstančių žmonų. Įsivaizduojate?

Monogamijos laikais Jis būtų persekiojimas dėl to. Priežastis buvo šešiolika tūkstančių energijų, ir Jis turėjo gimti su tomis šešiolika tūkstančių energijų šioje Žemėje, o penki elementai tapo Jo karalienėmis. Jam reikėjo turėti tam tikrą priežastį, kad jos būtų šalia. Ir kaip Aš dabar turiu Sahadža jogus, kuriuos turiu, turiu omenyje, davusi realizaciją. Taigi automatiškai Aš esu jūsų Motina, tai įtvirtinta. Bet Jam nebuvo jokios kitos išeities, tik vesti Jo šešiolika tūkstančių energijų. Taip Jis vedė, bet niekada nevedė – Jis buvo viengungis visą gyvenimą. Nes Jis yra Jogėšvara ir Jis yra Brahmačarija. Kas gali tekėti… už Jo? Taigi joms šie pasaulietiniai dalykai yra tik drama, neturinti jokios reikšmės.

Tai tik drama. Žmogus, kuris nėra inkarnacija, neturėtų stengtis ja būti. Žmogui taip elgtis neteisinga. Kaip policininkas, stovintis gatvėje: jei jis iškelia ranką kairėn ar dešinėn, mes vykdome, o jei paprašysite pamišėlio ten pastovėti, jį suims. Taigi paprastiems žmonėms net ir jūs esate guru, neturėtumėte leisti jiems liesti savo pėdų. Tik inkarnacijos pėdos turi būti liečiamos ir niekieno kito. Be abejo, samajačara – Indijoje yra paprotys liesti tėvo pėdas, bet todėl, kad tėvas yra tėvo atspindys jumyse pačiuose, štai kodėl, tas pats ir su motina. Bet tai simboliška, realybėje jūs neturite atsiduoti niekam, išskyrus inkarnacijas. Jeigu jūs turite mokytoją savo mene ar kokį meistrą, turite paliesti jo pėdas. Net sakydami jo vardą turėsite patempti už ausų.

Bet nė vienas žmogus neturėtų liesti jūsų pėdų, ypač Sahadža jogai neturėtų taip daryti. Niekas neturėtų prašyti paliesti jūsų pėdas. Būdami vyresni jūs galite, tai kas kita, bet tik ne kaip guru. Tai labai pavojinga, jei pradėsite, žinote, kas nutinka, daugybei – jie tiesiog išėjo iš Sahadža jogos. Taigi, kad išvystytumėte Guru principą savyje, pirmiausiai turite pilnai išvystyti save. Kaip išvystyti Guru principą? Jūs turite 10 principų savyje, kaip sakiau anksčiau, ir mes turėtume išvystyti visus 10 principų taip, kad išsiskirtume iš kitų. Vakar sakiau, kad kai darome dhyana-dharana-samadhi ir pasiekiame ritambhara pragja palaiminimus, tada visa tai panaudojame skirtingose sferose, vadinamose deš ar bhumi. Svarbiausia, kaip jas panaudojate – per mantras, valykitės mantromis, valykitės savo dėmesiu, kasdien turite žinoti, kuri čakra turi būti išvalyta. Turite žinoti apie save: kur slypi problema, kaip ją pašalinti, kaip ją panaikinti.

Nelaikykite tai savaime suprantamu dalyku. Daug žmonių, kurie turi, tarkim, kairės pusės problemą, jūs tiesiog duosite jiems citrinų ir čili pipirų ir galvosite, kad Motina padarė darbą. Aš galiu darbą padaryti tik laikinai, bet jei ten yra vakuumas, jus vėl įtrauks. Matote… Tie vakuumai verčia jus jausti alkį, ir norite daugiau. Taigi, panaikinti vakuumą yra jūsų darbas, ir dėl to jūs turite pamaldžiai išnaikinti visus savo defektus. Tai pats svarbiausias dalykas jums visiems. Bandykite nukreipti visą dėmesį į tas skirtingas dešas – tautas, taip jas vadina. Ir kai tai išvalote, visa nušvinta, prisipildo šviesos, tada vadinate tai pradeš, reiškia, deša yra nušvitusi. Kai tai pasiekta, jūs pasiekiate tašką, kai galite tapti guru, bet jūs vis tiek ne Satguru.

Kad taptumėte Satguru, turite pasiekti ateeta būseną. Ateeta būsena yra tokia, kad negeras žmogus drebės prieš jus. Melagis, kuris apgavo kitus, praras balsą. Žmogus, kurio akys svetimaujančios, kuris negali savęs kontroliuoti, negali kontroliuoti savo minčių, susijusių su moterimis ar vyrais, tam žmogui pradės drebėti akys. Kai kurie drebės, tie, kurie yra apsėsti, pradės kratytis. Visi jie yra atidengiami prieš Satguru šviesą. Kai tai pasieksite, nebereikės su jais kovoti, jie patys atsiskleis, ir jums nereikės nieko daryti. Vieną dieną man pasakė, kad yra tarnaitė, kuri yra labai apsėsta, šeimoje. Taigi aš pasakiau: „Atsikratykite jos.“ Važiavau į oro uostą. Pakeliui sustojau prie to namo, ir tarnaitė kaip tik tuo metu įėjo, ten buvo didelis latakas, iš kurio tekėjo, turiu omenyje, ne latakas, o toks atviras daiktas, ji pamatė mane ir įkrito į jį.

Pasakiau: „O Dieve“, ir liepiau vairuotojui pavažiuoti toliau. Ir ji įkrito. Tai atsitinka. Keliavau vieną dieną lėktuvu, ir ponas priešais mane pradėjo šokinėti. Jogas paklausė: „Jūs iš TM?“ Šis: „Kaip sužinojote?“ Jis pasakė: „Mes žinome.“ Ir aš atsisėdau. Gali būti, kad jie visi turi… Gali ateiti diena, kai jie visi pradės taip šokinėti. Arba pilotas pradės taip šokinėti. Man tai didelė problema. Netgi šviesos… Įeini į bažnyčią ir staiga pamatai, kaip visos žvakės užgęsta. Net dideliuose pokyliuose pastebiu, kad kai sėdžiu ten, staiga visi ateina ir susėda aplink, ir visi jų bhutai susėda aplink, jie pradeda šokinėti, ir žmonės stebisi: „Kas vyksta, gal kilo gaisras?“ Taigi gali nutikti daug dalykų, pavyzdžiui, buvo toks ponas, labai apsėstas kare, ir keliavome laivo link, ten buvo platforma, ant jos pirmiausiai turėjom užšokt, ir platforma ėmė štai taip judėti.

Ir jis nebežinojo, ką daryti. Jis nebežinojo, kodėl tai vyksta. Pasiekiate tam tikrą lygį ir nereikia ginčytis ir pan. Net jei pakeli akis, atsitinka taip, kad kitas gali turėti problemų. Arba jei yra egoistiškas žmogus, jis gali suminkštėti. Pirmiausiai jūs turite daryti tai, kas skirta guru. Renkitės paprastai. Jūsų bendravimo būdas turėtų būti švelnus, nes jūs turite pritraukti kitus žmones. „Ateik, ateik, ateik arčiau.“ Štai kokia reklama, reklamos skyrius. Ir kai tai atlikta, vaidinimas baigtas, labai greitai bus sužinota, kad jūs nesate geri.

Paaiškės, kad jūs tiesiog dramaturgai. Vos tik vaidinimas baigiasi, labai aiškiai galite jiems parodyti tikruosius save. Iš pradžių nerodote, kad esate reiklus viršininkas. Niekada. Pirmiausiai panaudokite visas savo gerąsias savybes. Kuo jie sudėtingesni, tuo Aš jiems malonesnė. Tada jie ateina vidun. Galite juos užspeisti į kampą ir išgydyti. Pirmiau paruoškite, dažnai jie būna labai išsigandę, labai įsitempę, nusiminę, kartais per dideli egoistai. Tad būkite švelnūs.

Palaipsniui jie prisijungs prie jūsų kompanijos. Ir tada net jeigu jiems trenksite, viskas bus gerai. Štai kaip protingai visa tai reikia daryti. Ir jei stebėsite, kaip Aš atlieku savo Guru pareigą, jūs irgi sugebėsite. Bet Guru paslaptis yra kantrybė. Absoliuti kantrybė ir pasitikėjimas Visagaliu Dievu. Štai kas svarbiausia – absoliuti kantrybė. Pirmiausiai pasakote jiems, kad turi būti taip ir taip, bet jie nepriims, ims ginčytis. Kodėl? Kam?

Taip ir taip. Gerai, daryk kaip nori. Pirmyn. Tada jie sugrįš su mėlyne paaky. Arba galbūt jie ateis su sumušta nosimi. Tada sakykite: „Gerai, padėsiu.“ Padėkite ir tada paaiškinkite jiems. Turi būti išmintis, pasinaudokite Jogėšvaros įžvalga. Labai svarbu, kaip bendraujate su žmonėmis. Kodėl aš sakau Jogėšvara? Nes guru būsenoje jūs turite tapti kolektyviški.

Individualumas baigiasi, peršokate į kolektyviškumą, vos tik pradedate būti guru. Visi metodai, apie kuriuos pasakojau anądien Modui, jūs galite suprasti, kad kai 10 jūsų Voido problemų išsprendžiamos, jūs sprendžiate 16 Višudhi problemų. Kai įveikiate 16 problemų, atsiduriate ties Agija. O Agija čakroje yra didžiulis pasiaukojimas be jokio aukojimosi jausmo. Ir jūs pamatysite, kad viskas, ką galite paaukoti yra ateeta būsenoje, nes nebereikia nieko aukoti. Viskas jau paaukota. Ką jūs galite paaukoti? Štai tokią būseną turite pasiekti, suvokdami, kad esate realizuotos sielos. Jūs nesate paprasti žmonės ir negalite turėti paprastų, kasdieniškų taisyklių ir nuostatų. Kaip jami ir jama istorijoje, nirmas skirta sau pačiam, jama – kitiems, nieko.

Jums reikia turėti absoliučias tiesas, kad jos pasireikštų, kad tiesos pademonstruotų visas savo galias. Bet su tiesomis, kurios įsitvirtina jūsų viduje, jums nieko nereikia daryti, jos savaime veikia. Taigi pirmiausiai turite susitvarkyti savo čakras. Turite nukreipti dėmesį į čakras. Po samadhi būsenos jūs jas tinkamai atversite. Išvalykite jas visas. Sužinokite, kurios čakros užterštos. Mačiau žmones, kurie turi kelias nešvarias čakras ir labai daug švarių čakrų, bet jie tik mėgausis gerosiomis ir nesijaudins dėl nešvariųjų. Nukreipkite dėmesį į nešvarias čakras, išvalykite jas. Skirkite tam visą savo dėmesį.

Nukreipkite dėmesį į Dievybę, Dievybę, kurią šlovinate, ir jūs gausite… Pilną energijų atsiskleidimą jūsų viduje. Taigi išvalykite visas čakras, visos pradešos (centrai) turi būti sutvirtintos, kai visos pradešos jūsų kūne bus sutvirtintos, jūs turite sutvirtinti savo ryšį su kitais kolektyviniame lygmenyje. Būsena, kai tampate absoliučia dvasia Agija čakroje. Sahadža jogoje tai labai lengva, jau sakiau kodėl. Nes jums labai pasisekė. Sahadža joga yra labai labai lengva. Svarbiausia Sahadža jogos dalis yra labai paprasta. Ir štai kodėl mes turime pilnai pasinerti į šį lengviausią metodą, kuris taip patogiai jums sukurtas. Šios Guru pudžos palaiminimas toks: jūs visi turite tapti guru ateinančiais metais. Jums tik reikia nuspręsti ir pasakyti savo širdyse, prisiekti Man savo širdyje, ne pabandyti, bet būti.

Ir turite tris kartus pasakyti: „Mes būsime, mes būsime“ Dar vieną dalyką noriu pasakyti. Aš baigiau savo 60-uosius metus, nebereikia švęsti mano gimimo dienos, tebūna paskutinįsyk. Prašau, atsiminkite tai. Aš sutikau su viskuo, ką jūs sakėte, nes 60-asis gimtadienis yra ypatingas. Nuo dabar daugiau nebešvęskim mano 60-ojo gimtadienio. Jūs jau buvote sugalvoję dovanoti man dovaną nuo visų europiečių. Kadangi tai 60-asis jubiliejus Aš priėmiau, bet užtenka, daugiau nieko tokio nebeplanuokite 60-ajam gimtadieniui, kuris jau baigėsi. Aš sakau jums visiškai atvirai, suprantate? Nuo šiandien niekas nebešvęs mano 60-ojo gimtadienio. Aš tikiuosi, kad jūs mane supratote.

Taigi, Guru ir Motinos protokolas. Protokolas Sahadža jogoje turi būti suprastas per patirtį. Bet tai nereiškia, kad jūs turite nukrypti nuo kelio, jog jį surastumėte. Jausdami protokolą vis labiau ir labiau jūs atrasite, sulauksite vis daugiau pagalbos. Nikui vienądien pasakojau, jis patvirtins, buvo dvi moterys, kurios norėjo vykti į Belgiją. Aš joms pasakiau, kad jos turi važiuoti rytoj. O tos moterys sako: „Ne, mes važiuojame šiandien.“ Tada jis sako: „Motina sakė, kad jūs turite važiuoti rytoj. Taigi geriau važiuokite rytoj, kaip ten bebūtų.“ Jos atsakė: „Ne, mes važiuojame šiandien. Kaip gali būti, kad Motina liepė važiuoti rytoj?“ Jis joms vėl: „Bet Ji taip pasakė.“ Jos nieko neklausė. Tada jas palydėjo į oro uostą ir jos išsiaiškino, kad gali išvykti tik rytoj.

Taigi štai kaip yra, protokolas turi būti toks: „Taip, Motina taip pasakė, vadinasi, niekas nesvarbu. Net jei bus neteisinga, nesvarbu. Ką Ji bepasakytų, paklausykim ir stebėkim.“ Tik per patirtį jūs suprasite, bet iš pradžių sakote: „Ne, mes nedarysime to ir ano.“ Tai blogai. Taigi, protokolas yra labai paprastas, tai yra Sahadža jogos esmė, visai nesunku laikytis protokolo. Jeigu jūs supratote protokolą, jums nieko nereikia daryti, viską žinosite. Jums trūksta protokolo, todėl nežinote, ką daryti. Sahadža jogoje geriausiai augsite, jei laikysitės protokolo, apie jį sužinote iš kitų jogų. Paklauskite labiau patyrusių, arba, jeigu norite, galite įgauti savos patirties. Kai kurie daro atvirkščiai, atsikalbinėdami prieš mane, sakydami įvairius dalykus jie galvoja: „Pabandykime, kas čia gali atsitikti.“ Nusisuka sprandus ir atbėga pas mane, kad pagydyčiau. Taip neturėtų būti.

Patirtis reikalinga tobulėti. Jei galite, paklauskite kitų, paklausykite patarimo tų, kurie išaugo aukščiau už kitus žmones, paklauskite, kas yra tas protokolas. Skirkit dėmesio suprasti, kaip galite įgyti protokolo, ką turite daryti, kad pajaustumėte protokolą, ką darome negerai, kur klystame. Taigi šiandienos Sahadža jogos esmė yra protokolas, tai neturėtų būti sudėtinga. Tai turėtų būti paprasta. Ir kai jūs žinote protokolą taip: „Jei Motina taip sakė, reiškia, taip yra, ir aš sutinku.“ Bet kai kurie žmonės labai juokingi, nes pradeda neva cituoti Mane: „Motina sakė, kad visi turi badauti.“ Aš kažkam pasakiau: „Tau geriau pabadauti.“ Ateina liesas žmogus, vos negriūna. „Kas atsitiko?“ Aš pasakau kokiam žmogui, jie paskleidžia visiems, nes mano: „Kodėl turėčiau badauti vienas, tegul visi.“ Tai didelė problema, kad jie visada Mane cituoja. Niekas necituokite Manęs kitiems. Tai labai svarbu. Jei norite ką pranešti, priklijuokite tai skelbimų lentoje, galbūt su Mano parašu, taip bus geriausia.

Ir jei sakau ką asmeniškai, tai darykite asmeniškai. Bent tiek supratingumo reikia turėti. Bandykite. Jums bus daug geriau, nustebsite, gausite labai daug pagalbos, nes visa tai yra dėl jūsų tobulėjimo ir ypatingų palaiminimų, jei suprantate protokolo esmę. Taigi Aš jus vedu į tai, kad jūs suprastumėte, jog nieko nereikia aukoti Motinai, nes Ji nieko neima, Jai nieko nereikia. Reikia tik, kad jūs paaukotumėte save, atsisakydami to, kas nereikalinga. Turi prasidėti gražėjimo procesas. Visi turite pakilti aukštai ir augti toliau. Esu tikra, greit judėsite pirmyn ir tapsit didžiais Guru taip, kaip šiandien man pažadėjote dėl kitų metų.