1st Day of Navaratri, The Discipline

Hampstead Town Hall Centre, Hampstead (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navaratri Puja, London Hampstead (UK), 23 September 1984.

Šiandien ypatinga diena mums visiems, nes šiandien mes švenčiame Navaratri, ir susitinkame po tokios didelės pertraukos dėl mano turo.

Kai Italijoje pasakiau, kad Anglija yra Visatos širdis, jie negalėjo to priimti. Jie buvo šokiruoti dėl tokio mano pareiškimo. Jie negalėjo patikėti, kad Anglija galėtų būti Visatos širdimi. Viena iš priežasčių, kodėl jie taip sureagavo, yra tai, kad romėnai kadaise buvo okupavę Angliją, ir tais laikais romėnai pastebėjo, jog anglai – labai pasipūtę žmonės. Jie net nepriimtų fakto, kad pralaimėjo – taktiškai, kaip pralaimėjęs žmogus. Net pralaimėję vis tiek būdavo pasipūtę. Taigi jie negalėjo patikėti, kaip Anglija gali būti Visatos širdimi. Jeigu širdis yra tokia, kokia Visatos būklė? Tada jie man apibūdino, koks yra anglų pasipūtimas, ir aš supratau, kad pati daug ką jau esu pastebėjusi. Kadangi šiandien švenčiame pačią ypatingiausią Navaratri, tame turi būti kai kas ypatingo – tai, kad turime išvalyti šią širdį iki galo – pilnai, ir ji turi tapti tokia tyra, kad visas kraujas, kuris teka per ją, įgautų tyrumo.

Taigi, šios širdies ląstelės, iš kurių sudarytas šis ypatingas organas, turi būti geriausios, nes širdies ląstelės žmogaus organizme yra pačios geriausios, aukščiausios kokybės, pačios jautriausios. Ir širdis išreiškia Anahata čakrą – garsą be išorinio smūgio. Ir mes matome, kad yra keli tokią kokybę pasiekę žmonės, yra. O kiti daugiau kalba, stengiasi pasirodyti ir neturi tos reikalingos kokybės. Ir dabar tikrai galima pasiekti tą kokybę, nes jūs gimėte ypatingoje Anglijos žemėje. Tokia galimybė jau yra jumyse. Tad ko tada čia trūksta? Kodėl yra taip, kad esant visoms galimybėms, visai ypatingai aplinkai, visiems čia esantiems privalumams, kodėl mes atrandame, jog Sahadža jogai, daugelį metų būdami kartu, nepasiekia kitų jogų lygio. Kokia priežastis? Jei pažvelgsime, širdis turi pulso ritmą, ir jis pasireiškia tam tikru garsu, ir jūs galite jį fiksuoti kardiogramoje, ir tas garsas yra labai sistemingas.

Labai sureguliuotas, labai disciplinuotas, net mažiausias ūžesys ar mažiausiais pasikeitimas fiksuojamas prietaisų. Tai labai jautrus organas. Ir būtent to labai trūksta čia – širdies disciplinos. Tai padrika, keista širdis, kuri pučiasi nuo savo egoizmo. Ir nepaisant to, kas ką sako, yra dar viena keista savybė: kai žmonėms ką nors sakai, akimirką jie tavęs klausosi rimtai, o kitą matai, jog jiems tai nedaro jokio poveikio. Taigi, labai svarbu tai matyti savyje, turime suprasti, kad mums trūksta disciplinos. Ir ta disciplina turi atsirasti, kitaip nebus mūsų kokybės. Bet tam, manau, mums reikia įgimtos išminties. Ne išsilavinimo, o įgimtos išminties. Įgimtos išminties, kad suvoktume, jog mums reikia gerinti savo kokybę.

Štai čia pulsuoja mūsų Dvasia. Dvasia, o ne Energija. Stebėtojas, tai, kas stebi, tai yra Dievo atspindys. Jis yra žiūrovas, kuris stebi Devi darbą. Taigi, kas įvyksta, jei nepasiekę to lygio sakome: „Viskas gerai, mes irgi stebime, nes esame Dvasia“, – tada neįgyjame tos kokybės. Ir su visais palaiminimais – kaip septynias širdies auras mes gavome septynis ašramus – mes nesuprantame, kad turime įgyti disciplinos. Tik naudotis viskuo arba būti Sahadža jogoje ir tik tvirtinti, kad esate Sahadža jogai – tai nėra širdies ląstelės savybės. Ir dabar reikia jus įspėti. Tai labai svarbu šioje sandūroje. Dabar, kai Sahadža joga kyla, atsiminkite: joga įgavo greitį ir prasidėjo kilimas; tie, kurie atsiliks, bus atsilikę.

Tad nebūkite pasipūtę. Pirmiausiai – jūsų charakteris, visi sako: „Jie – labai pasipūtę“. Pasistenkite įgyti nuolankumo, ir supraskite, kad jūs turite būti lėktuve, o ne likti stovėti ant žemės. Dabar prasidėjo greitėjimas. Šiandien – ypatinga diena, nes šiandien – Navaratri. Ir tai, kad aš turiu būti Londone ir, kad ši Navaratri turi būti atlikta Londone… Jokia kita šalis negavo tokios privilegijos. Nes tai aukščiausia pudža, ypatingiausias ritualas, kuriame jūs dalyvaujate. Taigi, kodėl darome Navaratri? Švęsti Navaratri – tai savo širdyse pripažinti Šakti energijas. Suvokti Energiją, kurią visos šios čakros turi savyje, ir kai jos nušvinta, jūs galite išreikšti šias energijas devyniose jūsų čakrose.

Septynios čakros ir mėnulis bei širdis sudaro devynias čakras. Bet aš pasakyčiau, kad yra septynios čakros ir dar dvi viršuje. Mūsų nuostabai, Bleikas aiškiai aprašė devynis centrus. Tiesiog dabar dar negaliu kalbėti apie tuos aukštesnius centrus. Bet kalbėkime bent jau apie tuos septynis centrus. Septynių centrų galios – ar sugebėjome jas atverti? Kaip jūs tai galite padaryti? Juk neturite laiko. Jūs visi esate užimti ir pasipūtę žmonės. Taigi tam, kad išvystytume tas energijas, turime susikoncentruoti į tas čakras.

Visur, kur nuvažiuoju, aš nustembu, kokių klausimų jie man užduoda, kokie jie yra. Niekas nekalba apie savo šeimą, namą, darbą, ir jokių nesąmoningų temų – tokių kaip bedarbystė ir panašiai. Jie manęs klausė: „Motina, kaip mums išvystyti šios čakros energiją? O šios čakros, o dar šios?“ Ir aš paklausiau jų: „Kodėl klausiate apie konkrečią čakrą?“ Jie sakė: „Nes supratome, kad to mums trūksta, ypač šiai mano nėra gerai.“ Čia dar vienas negatyvas, kuris neleidžia mano gerklei pagyti. Taigi, realizuotoms sieloms nereikia, kad jas drausmintų, man nereikia jums viso to sakyti, nes man labai nemalonu su jumis šiandien kalbėti tokiu tonu. Bet aš žinau, kad jei šiandien jūsų neįspėsiu, rytoj jūs mane kaltinsite, kad neįspėjau. Priimkite tai kaip labai rimtą įspėjimą. Dabar, po realizacijos, man visai nereikia jūsų drausminti, nes jūs gavote šviesą, jūs jau žinote, kas yra realizacija, jūs jau žinote, ką reiškia būti realizuotiems, ir jūs žinote, kiek to pasiėmėte, kaip pagerėjo jūsų asmenybė. Bet yra dar kai kas, kas turi būti padaryta – tai pastebėti, ar tikrai įgijote disciplinos ar ne. Nereikia, kad būtų lyderis ir jums sakytų, ir nereikia, kad kas iš ašramo jums sakytų – niekas neturi jums sakyti.

Juk esate realizuota siela, esate pats sau mokytojas, pats sau guru. Tik įsivaizduokite, jūs visi esate guru. Ypatingi guru ir satguru, gerbiami šventieji, ir visi angelai turi apiberti jus gėlėmis. Pagalvokite apie tai. Ir štai jūs pasipūtę mokote, pasipūtę kalbate. Tai labai nesmagu, netgi Dievybėms. Jos nežino, ką su jumis daryti – ar puošti girliandomis, ar užkimšti jums burnas. Štai jūs, kurie pasiekėte, štai jūs, kurie esate tokioje aukštoje pozicijoje, nes gavote realizaciją – jums tik reikia priimti šios jogos grožį, tik nušvieskite savo galias, kurios jau yra šiose septyniose čakrose. Dabar apie pirmąją čakrą, kuri priklauso Gauri energijai, Šri Ganėšos Motinos energijai, Gauri energijai. Jos milžiniškos, argi ne?

Jos dėka jūs gavote realizaciją. Taigi, ką mes padarėme, kad išvystytume šią energiją savyje? Jei šiandien pirmoji Navaratri diena, pažvelkime, ką nuveikėme? Ar mums pavyko išvystyti tyrumą savyje? Kalbėdami žmonės būna tokie aštrūs. Kaip galite būti aštrūs, jei esate tyri? Jie tokie pasipūtę. Kaip galima tokiems būti, jei esate tyri? Žmonės sukčiauja. Kaip galite tai daryti, jei esate tyri?

Kenkti vienas kitam. Kaip galima, jeigu esate tyri? Taigi, pirmiausiai turite stebėti save, jei tyrumo energija tyri gyvuoti, visos tos nesąmonės turi dingti. Jei norite būti tyri, visa, kas yra prieš tyrumą, turi nukristi. Aš suprantu žmones, kurie yra neišmanėliai, kurie neturi išmanymo. Apgaubti neišmanymo, kaip jie kalbės apie tyrumą? Bet jūs nesate neišmanėliai. Jūs – išmanantys, jūs gavote savo nušvitimą. O tyrumo energija tokia nuostabi. Ji jus padaro absoliučiai bebaimius, ne pasipūtusius, o bebaimius.

Ir nuostabiausia tyrumo savybė – jūs esate pagarbūs. Pagarbos jausmas: jei tai neišvystyta jumyse, jei negalite išsiugdyti pagarbos kitiems Sahadža jogams, kitiems žmonėms, ašramams, disciplinai ir pagarbos sau pačiam, tada nėra prasmės kalbėti apie Sahadža jogą, nes tai pati pradžių pradžia. Iš pradžių jūs – nepagarbūs, gerai, tada pasiputę – nieko tokio. Jūs atsiduriate didžių kvailių rojuje, kaip sakoma, ir lekiate ant greito žirgo. Bet nieko tokio, viskas atleidžiama. Tačiau kartą išvydę šviesą turite atsisakyti visų tų gyvačių, kurias laikėte iki šiol. Juk tai savaime aišku. Tik būdami tyri kaip vaikai galite patirti Gauri palaiminimus, kitaip tai neįmanoma. Jūs tikrai turite būti tarsi vaikai. Jeigu ne, tada net neverta, neverta jums nieko sakyti, nes jūs galvojate, kad esate labai protingi.

Jei žmogus galvoja, kad viską žino, kokia prasmė kalbėti su tokiu žmogumi?! Juk jis jau viską žino. Taigi, kai vystote savo pirmąją energiją, turite išmokti sėdėti ant žemės, visų pirma. Jūs turite gerbti Motiną Žemę, nes pirma čakra sudaryta iš Motinos Žemės. Stenkitės pajausti nusiraminimą sėdėdami ant Motinos Žemės. Ir svarbu pagarba. Pažvelkite į medžius: kai jie pražysta, neišreiškia tiek pagarbos, bet kai apsunksta nuo vaisių, jie nusilenkia Motinai Žemei. Lygiai taip pat, kai jūs gaunate vaisių iš Sahadža jogos, visi turite nusilenkti. Ir tyrumas turi išskirtinę savybę – padaro žmogų ypatingai ramų. Ypatingai ramų.

Visas pyktis, grubumas, agresyvumas yra, kai žmogus neturi savyje tyrumo. Visa tai negali pasiekti jūsų. Žmogus, kuris neturi tyrumo, būna klastingas arba agresyvus. Jis negali turėti ramybės savo širdyje. O tyras žmogus nesirūpina, gyvena tyrai, mėgaujasi viskuo visiškoje ramybėje ir harmonijoje. O tas agresyvumas atsiranda, kai žmogus tampa gudrus. Jis galvoja: „Aš – toks gudrus, kitas žmogus – toks kvailas. Aš turiu teisę šaukti ant tokio žmogaus.“ Ir tas, kuris neturi savyje tyrumo, niekada neturės išminties. Gal iš šono atrodys gudrus, bet jis nebus išmintingas. Išmintis atsiranda tik kartu su tyrumu.

Ir kiek išminties jūs sukaupėte? Štai ką turite stebėti. Kai jūsų tyrumo energija išaugs, atsiras ir išmintis. Žmonės sako: „Šis žmogus – labai išmintingas.“ Pavyzdžiui, jeigu kažkas verkia dėl savo žmonos, išmintingas žmogus pasakytų: „Opapa, tik pažiūrėkite į tai, jis vis dar užsiėmęs savo žmona.“ Kitas verkia dėl savo namo ar panašiai. Tada sakys: „Tik pažiūrėkite, jis vis dar jaudinasi dėl savo namų.“ Tai neturi pabaigos. Aš pažįstu žmonių, kurie tiesiog išsipučia, nes galvoja, kad turi kalbėti visą valandą apie Sahadža jogą. Kol nepasakys valandą besitęsiančios kalbos, tol nemanys, kad jų ego galėjo pilnai pasireikšti. O išmintingas žmogus neturi nei kalbėti, nei ką nors daryti. Jis paveikia savo tylumu. Jo išmintis daug paveikesnė.

Štai ką mes turime pamatyti. Ar mums pavyko įgyti disciplinos? Nes mūsų augimas tik ką prasidėjo. Mes turime pakankamai daug ūgtelėti, o žmonės to nesupranta. Dėl savo egoizmo nemato, kad turi dar augti, kad vis dar neužaugo. Jūs turite daug augti. Ir kai jūs augsite, pamatysite, kad ta išmintis pradeda skleisti atjautos aromatą. Jūsų išmintis kvepia atjauta. Tokią nuostabią atjautą gali skleisti jūsų vidus, kad visi, kuriuos sutiksite, pajaus, jog jūs – ypatingi. Bet vėlgi turite būti pagarbūs savo dvasinei realizacijai ir sau pačiam.

Svarbiausia, ką turite daryti – medituoti. Man kažkas atsiuntė laišką, pajaučiau, kad vibracijos – siaubingos. Pagalvojau: „Kas atsitiko tam ponui? Jo vibracijos tokios siaubingos, ką jis veikia?“ Vėliau išsiaiškinau, jis sakė, jog jam nereikia jokios meditacijos. Jis jau ir taip pasiekė „keturioliktą dangų“. Taigi, jam nereikia jokios meditacijos, jam nebereikia medituoti. Lengva taip pasakyti, bet kam jūs tai sakote? Paaiškinkite tai sau. Paaiškinimų reikia jums patiems, niekam kitam nereikia aiškinti. Lygiai taip pat, kai pavėluojame į lėktuvą.

Jei pavėlavote į lėktuvą, kam jūs ruošiatės aiškinti? Lėktuvas jau išskrido. Taigi, turite priekaištauti patys sau. Jūs galite sakyti, kad tai oras arba kelias, arba dar kas nors. „Štai viskas atsitiko taip, nes buvo taip, neturėjau laiko, buvo kamštis, dar tas ir anas“ – bet lėktuvas jau išskridęs. Kam jūs priekaištausite? Taigi, kiekvienas turi medituoti kasdien. Tai labai svarbu. Ir jogai tai daro visose šalyse, kur manęs nėra. Kadangi aš gyvenu Anglijoje, žmonės naudojasi manimi: „Motina daro viską“.

Taigi keliuosi 4 valandą, prausiuosi ir medituoju už jus visus. Turbūt man vėl reikės pradėti taip daryti, nes jūs juk neturite laiko meditacijai… Tad leiskite man medituoti už jus. Šiandien visi turite man pažadėti, kad medituosite kiekvieną dieną. Atsikelkite ryte! „Negalime atsikelti ryte.“ Visas pasaulis gali atsikelti, o kodėl anglai ne? Bet kai vyko Vaterlo mūšis, jie atvyko pirmieji. Jie laimėjo mūšį, nes buvo tokie punktualūs. Kas nutiko jų punktualumui šiandien? Mes negeriame, nepatiriame pagirių, neiname miegoti vėlai, tad kodėl šiandien neapsisprendus: „Atsikelsiu kasryt ir pamedituosiu. Ir medituodamas turiu koncentruotis į save, o ne į kitus.

Ir pats pamatyti, kas blokuojama, kur manyje blokuojama, kuri mano čakra blokuojama, ką aš turiu daryti.“ Taigi šią Navaratri dieną, šiandien – pirmąją dieną, mumyse turi būti įžiebtos Gauri galios, ir jos turi pasireikšti. Ir jos yra nuostabios. Aš neapibūdinsiu jų vienoje paskaitoje. Pagalvokite apie Pirmapradę Kundalini. Ji veikia Motinoje Žemėje, Ji veikia Visatoje, Ji veikia gyvūnuose, Ji veikia materijoje, Ji veikia žmonėse, ir dabar Ji veikia jumyse. Ji – ta, kuri nusprendžia, kokį veidą ir figūrą jūs turėsite. Ji nusprendžia, kokį vaiką jūs turėsite. Ji – ta, kuri duoda vaiką konkretaus tipo, kurio jums reikia. Ji – ta, kuri davė jums visus šiuos nuostabius vaikus. Ji – ta, kuri davė jums šiuos švytinčius veidus ir švytinčias akis.

Visa tai Ji padarė dėl jūsų, o kaip galia, kurią turite savyje. Kiek jūs tai išreiškėte? Pirmapradė energija labai sunkiai dirba, be abejonės. O kaip jūs – individai, kurių Kundalini buvo pažadinta? Kaip plačiai ją išskleidėte? Ir kas yra Kundalini? Tai paprastas dalykas, kaip žinote. Tai tyras troškimas. Taigi, tyras troškimas tobulėti, augti. Jei tai iš tiesų tyras troškimas, visa kita nesvarbu.

Visi kiti troškimai yra antrame ir trečiame plane. Pats svarbiausias troškimas – augti. Ir kieno naudai? Jūsų naudai, o kai jūsų naudai, tai ir viso likusio pasaulio naudai. Sahadža jogai reprezentuoja šios Visatos augimą, žmonių rasės augimą. Ar suvokiate, kad atliekate tokį svarbų vaidmenį, vaidmenį tokiu kritiniu metu, kai pasaulis besužlungąs? Ir jūs turėjote didžių pranašų, tokių kaip Viljamas Bleikas, turėjote tokių didžių žmonių, kalbėjusių apie šiuos laikus. Jie tai sukūrė, tradiciškai sukūrėme visai tai dabar Anglijoje. Amžius trukęs darbas atvedė Angliją prie šios stadijos. Dabar ar suvokiate, kad anglų Sahadža jogų pozicija yra labai svarbi?

Bet stigdami išminties ir pasipūtėliški, nesuprasdami savasties, kaip galite kalbėti taip garsiai? Kaip galite galvoti apie visko organizavimą, kai patys esate tokie silpni ir pasipūtę? Taigi šiandien neketinu skaičiuoti žmonių, kurie medituoja kasdien ir ne. Bet galiu jums pasakyti tiek: kitąmet tie, kurie nemedituojate kasdien, jūsų čia daugiau nebebus. Priimkite tai iš manęs. Tai yra faktas. Turite medituoti kasdien. Disciplinuokitės. Dabar pažvelkite iš kitos perspektyvos. Turite naujai pažvelgti.

Dabar, kai matote tai, kai pažįstate naują matymą, negalite ten tiesiog stovėti. Imkitės to! Visi sako, Damblis taip pat sakė: „Motina, praleidžiate tiek daug laiko su anglais. Kodėl tiek daug laiko jiems?“ Galbūt manote, kad dėl to, jog esate labai didingi, štai kodėl turiu tarnauti jums, žmonės? Galvokite, ką norite. Bet pats svarbiausias dalykas, kad esate Širdies žemėje, ir turiu jus išvalyti labiau, daug labiau nei kitus. Bet yra ir priešingai – kiti juda taip greitai. Aš nustebusi, kokios jų vibracijos, jautrumas, supratimas. Jie tiesiog įsisavino tai – kiekvienas iš jų. Čia tai tampa labai centralizuota, ir visi nori ne suprasti Sahadža jogą, o vesti paskaitas.

Nėra jokios pagarbos vyresniems. Jokios pagarbos, kas jaunesnis, kas vyresnis, o kai kas mano, kad dėl realizacijos yra aukštesni už kitus, tada atminkite Kristaus žodžius: „Pirmieji bus paskutiniai“. Taigi stenkitės suprasti, kad jūs esate tie, kurie turi augti, jūs – tie, kurie turi išreikšti galias. Galių išraiška. Nežinau, kiek jūs tai supratote. Vos tik žmogus, turintis Gauri galių, įeina į salę ar kitą vietą, pakyla visų Kundalini – tiesiog pasveikinti. Kai turite Gauri galių, tada jūs išsiskiriate, nes esate tyri, be troškimų, be godulio, gražūs, spindinčiomis akimis, ir kur bepažvelgiate, net nuo vieno žvilgsnio pakyla Kundalini, iš karto. Žmonės, kurie serga vėžiu, kenčia dėl šios ligos, ši liga, viskas gali būti sutvarkyta bet kada, jei įgyjate vienintelę Gauri galią. Visos jūsų problemos gali būti išspręstos. Negatyvai dings, ir jūs tapsite tarsi lotosas.

Nuostabus, aromatingas, nugalintis visus negatyvus. Štai taip: „Tas vaikinas tik palietė mane, ir dabar aš tapau egoistiškas.“ Jei yra vienas egoistiškas vaikinas, jis tiesiog pakalba su kitu, ir tas tampa egoistiškas. Turiu omenyje, ne taip reikia būti jautriam. Turite būti jautrūs Dievui, o ne blogiems dalykams. Bet mums artimesnis, paveikesnis blogis nei gėris. Taigi galia, susivienijimo su gėriu galia, gėrio spinduliavimo galia – visos šios galios jums visiškai pasiekiamos. Bet visa tai turi tapti ne pagyromis, o tam tikru išbandymu, nuostabiu smalsumu ir jūsų pažanga. Bet mes smunkame žemyn, turiu jums pasakyti, mes smunkame Anglijoje. Nes turime juokingų etikečių, juokingų žmonių, kurie nuolat su etiketėmis. Tokie žmonės turi būti įspėti, o vėliau gali būti paskelbta, kaip šie žmonės nusprendė, turi būti įtraukti į juodąjį sąrašą.

Šiandien man labai liūdna, štai kodėl visa vieta to kupina, turiu omenyje, aš neplanavau, kad pudža vyks čia, nes aš tikrai labai liūdna. Nes, kai matau vibracijas, matau, kaip viskas yra, žmonės Anglijoje – tarsi iškyloje, jaučiuosi tokia nelaiminga, jūs nežinote. Aš visad buvau be galo sužavėta, ir labai įvertinau jūsų pastangas. Bet jei pažvelgsite į to esmę, kad pamatytumėte esmę, žvelkite į save. Kiekvienas individas turi pažvelgti į esmę, kuri mumyse. Mes nerimaujame dėl draugo, sužadėtinės ar žmonos, ar vyro, to ar kito. Tai ne kokybė. Labai prasta kokybė ir po truputį menkėja. Tai nėra gerai, nėra gerai. Jei mano meilė ir atjauta gadina jus, verčiau iš to ištrauksiu.

Nes jūs pajėgūs nusipelnyti gimimo šioje šalyje. Jūs pajėgūs pasiekti didžias aukštumas. Aš tai žinau. Didžias aukštumas, kurias galite pasiekti. Bet ne galvodami ar kalbėdami apie tai, o tapdami šia didžia galia, tapti šia galia. Ir pažvelkite į kolektyvinius palaiminimus, buvau nustebinta, kai jie pasakė man, kad turi šį palaiminimą, kad turi tą palaiminimą. Turiu omenyje, jie gavo beribius palaiminimus. O kodėl mes negalime gauti čia? Kokia problema mumyse? Jei nesame kolektyviški, jei tarp mūsų yra problema, vadinasi, tarp mūsų tebėra tam tikras ego, kuris skiria mus.

Taigi dabar pažadėkime širdyje, kad į mūsų širdį turi patekti tai – labai gilus jausmas mumyse, kad dėl Dievo malonės gimėme tuo metu, kai tai įvyko, jog esame žmonės, įgiję Dievo palaiminimus ir gavę realizaciją, ir pakilę taip aukštai. Dabar galėdami išskleisti savo sparnus, juos nusikerpame. Netapkite smulkmeniškais žmonėmis, besirūpinančiais smulkmenomis čia ir ten. Niekas nesvarbu. Jei pažvelgsite į ankstesnius gyvenimus, turėjote įvairaus maisto, įvairių kelionių, visokių santuokų, įvairių kitų beprasmių dalykų, kuriems žmonės švaisto laiką. Dabar viskas, baigta. Dabar darote kai ką naujo. Su kiek žmonių susituokėte ankstesniuose gyvenimuose ir kiek namų turėjote ankstesniuose gyvenimuose, ir kiek malonumų turėjote – dabar baigta, baikite tai. Tai specialus laikas, geriausias laikas Ritambharai, kur turite augti. Tokia esmė, toks laikas.

Šiuo laiku, jei neaugsite, jūs neužaugsite. Turite pilnai tai išnaudoti. Kuo intensyviau turite imtis Sahadža jogos. Tai nereiškia, kad turite mesti darbus ar pan. Jei intensyviai imsitės Sahadža jogos, intensyviai imsitės visko. Bet čia nėra intensyvumo. Ką tik nusprendžiau, Miunchenas, nežinau, ar Vorenas jums sakė, Miunchenas… Nepasakei apie Miuncheną? Gerai, Miunchenas. Nusprendžiau paskutinę minutę, nes buvo čia viena tokia siaubinga, atvykusi iš Miuncheno, ir pasakė man, kad Miuncheno ieškotojai užduos tam tikrus klausimus. Man jie visai nepatiko.

Ji buvo labai arogantiška. Pasakiau, kad nevyksiu į Miuncheną. Bet Vienoje pajaučiau Miuncheno vibracijas. Buvau nustebinta, pasakiau: „Gerai, vyksiu į Miuncheną.“ Turėjome vaikščioti pirmyn atgal, kad gautume man vizą, šį dalyką. Viskas pavyko, kaip įprasta. Ir per tą trumpą laiką, tris dienas, 400 žmonių buvo ten. Ir taip intensyviai, sakau jums, taip intensyviai, net vaikai, taip intensyviai, ir jie klausė kiekvieno žodžio, kurį pasakiau, ir rinko kaip perlus, brangius kaip deimantus, neleido nukristi nė vienam žodžiui. Ir, kai jie gavo realizaciją, buvo tiesiog apstulbę. Įsivaizduokite vokiečius, paveikiančius jus, anglai. Kas jums nutiktų?

Jie – ryžtingi žmonės. Jei jie nuspręs daryti gera, jie padarys daug gero. Jie ne tokie. Kai aš palikau juos, jie valandą prabuvo salėje, tiesiog priblokšti, diskutuodami apie Sahadža jogą. O vos tik išvyksiu iš čia, žmonės pradės diskutuoti apie visokias nesąmones. Aš tai girdžiu. Žinau vibracijas ir visa kita. Mes nesame intensyvūs, turime padidinti savo intensyvumą. Tai vadinama Šraddha. Tai svarbu, labai svarbu.

Esu tikra, šiais metais jums svarbiausia intensyviai suprasti Sahadža jogą. Šio intensyvumo trūksta. Galbūt kas nors nepavyko jums praeityje ir esate sąlygoti dėl to arba galvojate apie tai: „Kaip galiu tai padaryti? To per daug.“ Galite tai padaryti, viską, pamirškite praeitį, pamirškite praeitį. Praeitis neturi jokios prasmės Sahadža jogoje. Jūs esate visiškai atnaujinti, bet jūs tiesiog naudojate savo mechanizmą. Taip sunkiai dirbau su jumis, žmonės, kad jūsų mechanizmui nebūtų nieko blogo. Vienas dalykas – neturite tikėjimo savimi. Tie, kurie netiki savimi, visada yra pasipūtę žmonės. Taigi pirmiausiai apsistokite savo Dvasioje, savo širdyje, ir pabandykite vystyti savo galias, vidines galias, ne kalbant ar rodantis, o vidines galias.

Daug žmonių tebėra apsėsti, žinote tai. Tai gėdinga, kad net dabar Dievo šventykloje yra žmonių, apsėstų siaubingais demoniškais dalykais. Kaip taip gali būti? Jūs nešiojatės visa tai, net dabar, kaip taip gali būti? Taigi kiekvienas turi būti labai intensyvus, ir tie, kurie dabar atrodo niekas, išaugs į kai ką labai didingo, kad patys stebėsitės: „Kaip aš tapau toks didingas?“ Bet svarbiausia yra disciplina. Laikykitės disciplinos. Kai reikia valgyti, kai kurie valgo per daug. Kai reikia kalbėti, kai kurie kalba per daug. Arba išvis nekalba, arba išvis nevalgo. Tai ne disciplina.

Kylant aukštyn dvasiniame kelyje geriausia mokytis disciplinos iš savo Dvasios, ir iškart esate disciplinuoti. Leiskite Dvasiai valdyti jus. Tai įmanoma. Tai įmanoma, nes mačiau per tokį trumpą laiką, ir kai esu ten tokį trumpą laiką nežinau net jų vardų. Čia praktiškai pažįstu jus visus, pagal jūsų vardus ir jūsų vibracijas. Ir jie taip pakilo. Taigi šiandien didi diena. Žinoma, didelė privilegija. Jūs esate visada privilegijuoti žmonės, kaip iš Lordų rūmų. Tai tiesa, bet gali būti, vieną dieną šie Lordų rūmai gali būti visiškai išvaikyti.

Turite elgtis kaip lordai. Štai kodėl labai prašau, kad išmoktumėte garbinti discipliną. Nesakau: „Daryk tą, daryk kitą.“ Žinote, ką reikia daryti. Ir galų gale neturėtumėte man sakyti: „Žinau, turėčiau, žinau.“ Kai sužinote, kodėl nedarote? Jums suteiktos galios. Šiandien pilnai tikėdami savimi ir savo augimu, visu intensyvumu dalyvaukime šioje pudžoje, ir savo širdyse nuspręskime: „Aš disciplinuosiuosi.“ Telaimina jus Dievas. Navaratri prasideda galinga jėga. Bet vibraciškai – gerai, šiandien vibracijos labai stiprios. Nuostabios. Ir jūs pilnai mėgaujatės jomis.

Jei norite, galite kaire arba dešine ranka, kuria norite. Jei norite, nukreipkite kairį delną į Motiną, o dešinį delną į žemę. Arba kairį delną… Sakyčiau, kairys delnas daugiausiai. Net tie, kurie atrodo egoistiški, yra apsėdimo energijos priespaudoje. Ir jie dar blogesni nei tie, kurie tikrai egoistiški, nes jie patys visiškai nesupranta, apie ką kalba.