Shri Krishna Puja, Announcement of Vishwa Nirmala Dharma

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Krishna Puja. Nasik (India), 19 January 1985.

Vakar savo paskaitoje paskelbiau naują pranešimą apie Sahadža jogą.

Tačiau visa paskaita buvo marathi kalba, ir prieš pradedant ją versti noriu jums papasakoti, koks buvo mano pranešimas. Buvo klausimas, kad Amerikoje ir Anglijoje organizacija, kuri nėra religinė, negali būti užregistruota. Be abejo, Sahadža joga yra religija, tai pasaulinė religija, tai religija, kuri sujungia visas religijas, sujungia visų religijų principus ir parodo, parodo vienybę. Ji sujungia inkarnacijas. Ji sujungia visus raštus. Tai labai galinga jungianti religija, kurią galime vadinti pasauline religija. Hindi kalba ji vadinama Višva Dharma. Dabar, kad būtų konkrečiau, pagalvojau, jei sakysite „pasaulinė religija“, tai gali atrodyti ne taip konkretu, nes kaip budistai, dar turime žmonių, kurie vadinami Kristaus vardu – krikščionimis, ar kitų asmenybių vardais, priklausomai nuo inkarnacijos. Taigi, šiuo atveju inkarnacija yra Nirmala. Pagalvojau, galime pavadinti tai Pasauline religija Nirmalos vardu.

Taigi sutrumpinus galime tai vadinti Pasauline Nirmala religija. Ką apie tai pasakysite? Dabar Nirmala – visi vadinsitės „nirmalitais“ [Nirmalos šviesos]. Tas, kuris yra nušviestas Nirmalos. Tai tinka, šviesos „šabda“ (žodis) tinka. Žodis „šviesa“ jums labai tinka, nes jūs esate nušviesti. Kiti yra tiesiog šviesos, be jokios liepsnos. Taigi tai yra „nirmalitai“. Reiškia – tie, kurie yra nušviesti Nirmalos. Taigi, jeigu jums patinka pavadinimas, mes galime tai vadinti Pasauline Nirmala religija.

Jei tai jums tinka, žmonės iš Vakarų. Manau, tai geras pavadinimas. Taigi dabar skelbiame ir pareiškiame, kad tai yra religija, kuri yra tyra pasaulinė religija. Kai sakome: „Pasaulinė Nirmala“, tai reiškia „tyra“ arba „nesutepta“. Ir, aš tikiuosi, jūs su tuo sutiksite. Taigi, kai mes priimsime šią religiją, kai tapsime pasauliniais, tada turėsime pamiršti savo nereikšmingas kastas, savo senas, mirusias tradicijas ir dalykus, kurie nėra išvien su mūsų Dvasia. Visa, kas yra išvien su Dvasia, turi būti priimta kaip mūsų religijos principas. Ir viso, kas nėra išvien, mes nepriimsime to. Taigi, viskas, ką jums perdaviau – tai mano mokymai. Viskas, ko pasiekėte dėl mano mokymų, priklauso šiai religijai.

Be abejo, šioje religijoje, kaip žinote, visi didieji pranašai yra iš tikrųjų gerbiami. Didžiausias šios religijos pranašumas – visos religijos, nepaisant to, kad jos buvo tikros religijos, buvo įtvirtintos tikrų žmonių ir pranašų, visos buvo sužlugdytos jų pasekėjų. Priežastis ta, kad jie neturėjo realizacijos, visų pirma, ir nebuvo jokių tos religijos įrodymų. Dabar mes galime jiems pateikti bet kokius įrodymus, kaip tai teigiamai veikia kūną. Kai galite tai įrodyti, kad tai gerai veikia jus, tada žmonės daug greičiau priims šią religiją, ir jie gali tai išbandyti. Nes žodis „religija“ verčia žmones nervintis. Jie galvoja, kad religija įpareigoja, ir tada turite priimti tam tikrą tradicinį gyvenimo stilių, kuris yra miręs. Bet čia mes turime tradicijas, kurios yra mums priimtinos, kurios yra išvien su Dvasia ir mūsų augimu. Taigi tai suteikia mums pilną laisvę visapusiškai mėgautis savimi. Dėl šių aplinkybių mes pamirštame, iš kurios šalies atvykome, iš kurios kastos esame, iš kurios šeimos kilome.

Mes pamirštame visus šiuos praeities dalykus ir tampame naujais žydinčiais lotosais, skleisdami savo nuostabų aromatą visame pasaulyje. Taigi visų šių pasenusių idėjų, kurios apriboja mūsų augimą, turi būti atsisakyta. Taip pat aš jiems papasakojau kitą dalyką: yra trys žmonių tipai šiame pasaulyje, skirstomi į: vieni yra „tamasik“, kiti yra „radžasik“. Dabar būkite tylūs ir klausykite. Ir treti yra vadinami „satvikas“. „Tamasik“ – kurie, kaip sakome, pasirenka klaidingus dalykus, jų dėmesys sutelktas daugiau į klaidingus dalykus, ir jie iššvaisto visą savo gyvenimą. Jie sakys, pavyzdžiui, moteris turi prisirišimą prie savo sūnaus, ji tampa tokia prisirišusi prie to sūnaus, kad tai užima visą jos laiką, jos visas gyvenimas yra užimtas tuo, tai klaidinga. Tai gali būti bet kas. Kaip, pastebėjau, dauguma Sahadža jogų, jie ateina: „Motina, prašau, išgydyk mano sesę, prašau, išgydyk mano tėvą, išgydyk mano vyrą, mano vyrą…“ „Mano vyrą“ – tai labai dažna. Taigi visi šie dalykai yra visiškai tušti ir nerimti.

Tie žmones, kurie įsitraukia į tokias smulkmenas, kurios yra klaidingos, ir iššvaisto savo gyvenimą, tie yra „tamasikas“. Tai vienas kraštutinumas. Geroji pusė ta, kad tokie žmonės yra mylintys, jie yra švelnūs, geri, jie nėra agresyvūs, bet jie taip prisirišę prie šeimyninio gyvenimo ir šeimyninių dalykų, kad jiems rūpi tik šeima ir niekas kitas. Tokie žmonės, būdami stipriai kairėje pusėje, turi daug daugiau vaikų, nei įprasta. Štai kodėl Indijoje mes turime daugiau vaikų. Dabar kitas stilius yra Vakarų stilius, vadinamas „radžasik“. „Radžasik“ yra tokie žmonės, kurie nežino, kas yra gerai, o kas blogai. Jie yra, jie mano, kad yra protingiausi žmonės pasaulyje. Ir sako: „Tas yra gerai, o anas irgi yra gerai.“ Kaip velnias yra geras, taip ir Dievas yra geras. Jie taip elgiasi, matote, tarsi būtų labai kilnūs žmonės, jie yra labai geri, bando pasirodyti.

Bet tokie žmonės tampa stipriai dešiniakanaliai. Ypatingai jų moterys tampa labai dešiniakanalės. Vos tik moterys tampa dešiniakanalės, vyrai praranda savo potencialą, turiu pasakyti, nes moterys pradeda dominuoti prieš juos nuolat, taigi vyrai tampa kaip kopūstai. Galite matyti tai labai aiškiai. Ir moterys nusprendžia viską, jos sėdės jiems ant galvų, priims sprendimus. Ir vyrai priima viską: „Gerai, gerai“. Nes jie nori taikos bet kokia kaina. Bet nėra nieko „teisingo“, taigi jie yra sutrikę. Paklausite bet kurio: „Aš esu sutrikęs.“ Jie nesigėdija taip sakyti. Indijoje, jei kas nors sakys: „Aš esu sutrikęs.“ Jie pasakys: „Eik į beprotinamį.“ Bet jie sako: „Aš sutrikęs“, nes taip jie bando parodyti: „Aš tikrai žinau… Nes esu sutrikęs“.

Matote? Tai ne požymis. Jūs turite žinoti teisingą kelią. Kodėl esate sutrikę? Jei nežinote teisingo kelio, vadinasi, kažkas negerai smegenims. Ir taip nutinka, kad žmonės, kurie nesprendžia to, nesprendžia ano, nuolat banguoja: „Tas gerai, anas gerai. Turiu tai daryti ar neturiu daryti?“ Kartais jie tampa tikrai kvaili. Jiems yra normalu prasidurti savo skruostus vinimis ar smeigtukais, ar panašiai, juos vadinate pankais ar panašiai. Tai irgi yra gerai. Viskas tvarkoje.

Galų gale: „Kas negerai, kas blogai?“ Leiskite jiems būti pankais, matote? Jie daro visokius kvailus, idiotiškus dalykus ir tampa tokiais idiotais, sakau jums. Ir jie nemato tame nieko blogo. Jie atakuos kitą žmogų. Jie atakuos kitas šalis ir visaip dominuos, agresyviai elgsis, nejausdami nieko blogo dėl to. Turiu omeny, jie praranda savo pagrindą. Jie neturi išminties. Jie neturi pagrindo. Ir jie nežino, kaip elgtis. Tai tarsi paklydusi valtis, matote.

Tačiau blogiausia, kad jūs galvojate: „Kas negerai?“ Turiu omeny, jei tai ne kvaila, tai laimingai keliaus tiesiai į pragarą. Išsivysto toks mąstymo tipas ir jis labai pavojingas. Čia ir dabar natūraliai tokie dešinio kanalo žmonės negimdo daug vaikų. Jie negimdo, štai kodėl visų šių Vakarų šalių yra neigiami rodikliai, nes trūksta meilės. Jiems meilė irgi mechaninė. Meilė irgi koks nors dalykas: „Leisk pagalvoti, tada aš mylėsiu“. Tada jie užsirašys. Aš nežinau, ką jie daro dėl savo meilės, tikriausiai planuoja, kaip mylėti. Jie praranda visą spontaniškumą. Būdami tokie mechaniški ir mąstantys jie praranda visą normalių dalykų spontaniškumą, ir dėl to yra tokie.

Nuolat dvejoja, sakys: „O! Ar aš teisingai padariau? Ar padariau blogai? Ar turėčiau daryti taip?“ Jie negali niekuo mėgautis, nes, jei duosite jiems ką nors valgyti, jie galvos: „Tai geras maistas ar blogas?“ Valgykite! Pajauskite patys! Jūsų liežuvis jums pasakys. Bet liežuvis daro tą patį, manau, jų atveju. Tokia paini būsena, kurioje jie yra. Jie negali mėgautis santuoka, savo šeimyniniu gyvenimu, negali niekuo mėgautis. Jie nejaučia visiškai jokio džiaugsmo.

Ir siekdami džiaugsmo daro įvairiausius absurdiškus dalykus, kurie yra tokie kvaili bei idiotiški ir neturi jokios moralės. Jie niekada nebūna džiaugsmingi, bet sakys: „Mes labai laimingi.“ Įrodykite! Įvairiausių klounų matėte aplink. Taigi dabar nepriklausome tam klounų lygiui, todėl atsistokime ir pasakykime, kad žinome, kas klaidinga, teisinga ir klaidinga. Nedvejokite. Jeigu taip dvejojate, tada nesate Sahadža jogas. Dabar būkite teisingame kelyje. Pasakykite: „Yra taip, ir aš tai padarysiu.“ Jei žinote, kad esate „satvika“, tada esate centre. Taigi esate ne per daug prisirišę prie savo šeimos, to, ano, ne per daug prisirišę prie savo mąstymo ir supratimo, bet jūs esate centre, kur negalvojate ir nesijaudinate, esate centre ir mėgaujatės dabarties akimirka, kuri yra tam, kad mėgautumėtės. Ir tai yra spontaniška, kas turi ateiti.

Dabar Vakaruose labai trūksta spontaniškumo. Kaip jie gali būti spontaniški? Jie negali būti spontaniški. Štai kodėl jie sugalvoja truputį prasidurti: esama sensacijos, tai gerai, jie daro dėl sensacijos, Net ir laikraščiuose jiems kasdien reikia sensacijų, nes jie patenka į aklavietę dėl savo neapsisprendimo. Taigi dabar turite apsispręsti! Ir apsispręsti gali tik tas žmogus, kuris pasiekė tokią išmintį suprasdamas Sahadža jogą, savo Kundalini, kad turite būti centre. Netgi santuokos atveju. Netgi po vedybų: „Motina, nežinau, ar galėčiau tęsti su ja ar su juo.“ Aš paklausiau: „Kodėl? Kodėl abejoji dėl to?“ „Manau, Motina…“ „Ak, tai jūsų žmona! Mėgaukitės tuo!“ Aš buvau užsiėmusi tvarkydama santuokas.

Bet, tikiuosi, jūs neišvaistysite visų mano pastangų, Nes aš vis dar matau, kad kai kurie iš tų, kurie yra susituokę, atrodo šiek tiek apgailėtinai. Nes jūs galvojate, nes norite, kad jie tokie būtų. Jie yra tokie, kokie yra, tiesiog mėgaukitės! Dabar kodėl norite pakeisti savo žmoną, pakeisti savo vyrą, pakeisti viską? Jūs esate susituokęs, ir tokia ji turi būti. Bet kurio atveju, sendami jūs keisitės. Taigi reikia suprasti: „Kiekvieną akimirką kiek džiaugiausi savimi?“ Tai Sahadža jogo testas. Kai kurie vedę žmonės gali turėti vaikų iš anksčiau, nes jie buvo išsiskyrę. Kiti gali turėti kitų prisirišimų. Pamirškite apie tai!

Pamirškite. Kitaip ta apgailėtina prigimtis nepaliks jūsų. Taigi pamirškite viską, kas yra apgailėtina, sugrįžkite į centrą ir mėgaukitės viskuo. Dabar pirmą kartą aš bandysiu surengti našlių santuokas. Indijoje našlių santuokos buvo išbandytos labai seniai, žmonės bandė, bet vis tiek, galima sakyti, jos nebuvo laimingos. Dabar, jeigu norime turėti Pasaulinę religiją, turime sutuokti žmones iš skirtingų vietų. Turime! Tai vienas iš dalykų. Jūs, mes vadiname tai „roti biti“ – privalote valgyti maistą, Indijoje mačiau žmonių, kurie net nevalgo maisto. Aš nenoriu kalbėti apie Indiją, nes jie yra tokie išrankūs, kada ir su kuo valgo maistą.

Jų dėmesys taip pat sutelktas į tai, kad jei yra bent menkiausias kastų skirtumas, jie nevalgys maisto toje vietoje. Ir tai, ką jie pasiekė, yra badas. Jiems nieko tokio badauti, bet jie nevalgys maisto su tam tikra kasta, nes tai yra kita kasta. Tokie kvaili žmonės čia gyvena taip pat. Taigi tai turi išnykti. Gandis bandė, prieš tai daugybė žmonių bandė tuokti iš skirtingų vietų. Bet jie neliepė tuoktis kitose šalyse, kitaip jų būtų nužudyta dešimt kartų daugiau. Bet dabar aš sakau, mes kalbame apie Pasaulinę religiją, turime priimti šias santuokas ir privalome išlaikyti šių santuokų šventumą. Dabar, ponios, aš noriu jūsų ypatingai paprašyti, nes jūs esate tos, kurios galite sugadinti arba pagerinti Sahadža jogą. Jei bandysite dominuoti prieš savo vyrus ir persistengsite, jie nebus normalūs žmonės, o aš nenoriu „kopūstų“ čia.

Jūs turite būti mielos, ypatingai mielos, geros, švelnios ir dėmesingos. Matote, taip jūs galėsite išlaikyti savo vyrus. Nežinote, kaip juos išlaikyti. Esate kvailos moterys. Matote, kaip mes… Jei paklausite mano vyro, jis pasakys: „Aš esu toks priklausomas, nežinau, ką daryti.“ Štai kaip yra, visiškai priklausomas, 100 procentų. Ir kartais jis įniršta: „Tu padarei mane priklausomą, kaip dabar gali mane palikti ir išvažiuoti?“ Bet jūs turite keistų idėjų, nesate vyrai, jūs – moterys. Jūs turite žymiai daugiau galių nei vyrai. Bet dėl kvailumo, jei norite turėti mažiau galių, tapkite vyrais. Taigi moterys turi būti truputį paprastesnės, lengvos, geros, užjaučiančios ir mielos, leiskit jiems dominuoti, jie jaučia, kad dominuoja, leiskite jiems dominuoti. Jei, pavyzdžiui, jūsų vyras sakys: „Taigi, man patinka mėlyna spalva.“ Gerai, jūs nupirksite žalią, pasakykite, kad tai mėlyna, ir jie jumis patikės.

Jie neatskiria žalios nuo mėlynos. Matote, jie nežino tiek daug dalykų. Jūs nežinote, jie nežino nieko apie gyvenimą. Jie nežino apie dalykus, kurie yra jums svarbūs, jie tiesiog sakys: „Daryk taip“, bet jie nieko nežino. Turiu omeny, bent jau mūsų vyrai yra tokie. Visiškai beviltiški, jie nieko nežino. Ir jei pasakysite jiems: „Gerai, aš pirksiu…“ Pavyzdžiui, sakysite, kad norite pirkti mango medį. Jie sakys: „Nepirk mango medžio“. „Tada ką pirkti?“ „O ne, turi pirkti kitą medį.“ Jie pasakys jums kitą pavadinimą. Pavyzdžiui, jie pasakys: „Pasodink, tarkim, kokoso medį.“ Dabar žinote, kad negalite sodinti kokoso tam tikroje vietoje.

Bet jie nežino, kad jūs negalite sodinti kokoso medžio. Taigi sakykit: „Gerai, pasodinsiu kokosą“. Ir sodinkit ten mangą. „Koks gražus kokoso medis“, – jie sakys. Ir kai užaugs mangai, pamatysite, kai mangai užaugs, tada jie pažiūrės į juos: „O! Kokoso medis užaugino mangų! Tai nuostabu. Dar geriau, taip geriau.“ Ir tada jie juoksis. Taigi jūs neturite… Jie rūpinasi didesniais dalykais – pasaulio taika, atominėmis bombomis. Jūs tiesiog nesirūpinkite šiais dideliais dalykais.

Leiskite jiems rūpintis šiais dideliais dalykais, pamatysite. Ir visa, dėl ko jie rūpinsis, tai šviesoforai, automobiliai ir visa, dėl ko jie rūpinasi. Jūs rūpinkitės dalykais, kurie susiję su jumis. Ir jūs nustebsite, kad šis darbo pasidalinimas suteiks jums daugiau džiaugsmo ir laimės. Kaip nosis turi uosti, burna turi valgyti, ausys turi girdėti. Bet jei kuris nors… Mačiau tai Vakaruose – visi daro visus darbus. Jūs žinote, prezidentas taip pat gali būti šiukšlių rinkėjas. Taip nėra Indijoje. Kiekvienas turi savo gebėjimus. Be abejo, joks darbas nėra aukštesnis ar žemesnis, bet jūs turite tai daryti pagal savo gebėjimus.

Visų pirma tarp moterų ir vyrų tai labai svarbu. Ir jei dar neišmokote būti mielos, bandykite mokytis iš kai kurių indžių, kaip jos išlaiko vyrus. Dabar dėl „satvikų“ – jie yra tie, kurie žino, kas yra teisinga. Jie iš tikrųjų priklauso ieškotojų kategorijai. Ir tokie ieškotojai natūraliai randa tiesą. Jie yra žmonės, kurie atranda teisingą dalyką. Jie turi ypatingą pojūtį, ypatingą septintąjį pojūtį. Tas pojūtis suteikia jiems supratimą. Jį vadiname gilia įžvalga ir tyru protu, kurie suteikia jiems supratimą, kad yra taip, kaip yra. Yra taip, kaip yra.

Žinoma, kai kuriems iš jų prireikia laiko – nes jie yra kairio arba dešinio kanalo – ateiti į centrą. Bet net jei jie atėjo į centrą, gali tiesiog nukrypti į dešinę, gali nukrypti į kairę, jie gali šiek tiek nukrypti, bet tai yra žmonės, kurie atėjo į Sahadža jogą. Į kraštutinumus linkę žmonės niekada neateis į Sahadža jogą. Jūs neturėtumėte bandyti jų įtraukti, ypatingai vyrų, linkusių į dešinę, moterų, linkusių per daug į dešinę arba į kairę, net ir vyrų, kurie per daug linkę į kairę. Kaip čia, Nasike, žmonės yra tokie sąlygoti. Jei esate per daug sąlygoti, tada taip pat negalite ateiti į Sahadža jogą. Dabar visi šie žmonės, net jei jie ateina į Sahadža jogą, jie pasiliks trumpam ir išeis. Štai kodėl kartais sakau, kad ta ir ta santuoka nebus sėkminga. Jūs turite suprasti, kodėl Motina taip sakė. Nes jie sąmoningai prašys priimti šią santuoką: „Motina, ne, mes norime susituokti.

Mes nusprendėme.“ Ir po trijų dienų jie ateis prašyti skyrybų. Taigi, turite suprasti, kodėl Motina sakė, kad tai nepavyks. Tai svarbu, labai svarbu žinoti, kad yra daugybė dalykų mumyse, kurie taip pat turi pavykti. Taigi, kartais vyrai taip pat gali būti stipriai dominuojantys. Bet jie neturėtų… [Užeikite]. Jie taip pat neturi būti dominuojantys. Aš mačiau, kad jie tampa stipriai dominuojantys. Kai kurie vyrai, kurie vedė merginas iš Indijos, tapo tokie dominuojantys, kad esu šokiruota, kaip jie tai išmoko. Ir tada bando sakyti žmonai: „Daryk tai, daryk tai, daryk tai.“ Jei ji to nedaro, tada jis jaučiasi blogai. Italai taip pat turi įprotį, aš mačiau.

Jie stipriai dominuoja prieš itales. Graikai taip pat. Nes jie turi būti tradiciški kaip mes, matote, italai, graikai, egiptiečiai ir indai. Bet indai yra blogiausi… Negaliu įvardinti kitų. Bet jie bando dominuoti prieš moteris. Jie kontroliuos pinigus, jie kontroliuos tą, kontroliuos aną, jie kontroliuos moteris, bet jie negali kontroliuoti savęs. Taigi, mes neturėtume taip daryti. Kalbant apie moteris, jūs turite jas gerbti. Jos turi būti gerbiamos. Ir jeigu negalite jų gerbti, tada negalite vesti jų ir gyventi su jomis.

Dabar šie žmonės, kurie yra stipriai dominuojantys, karšto būdo, suglumę žmonės, jie iš tikrųjų sugadina Sahadža joges, aš mačiau jas. Labai geros Sahadža jogės buvo sugadintos tokių vyrų. Sutuokusi jas aš kartais galvoju: „Kodėl išleidau šią gerą merginą už tokio bjauraus vyro?“ Nes mergina iš pradžių priešinasi tokiam vyrui. Ji sako: „Motina, negaliu būti su tokiu vyru. To man per daug. Aš tiesiog… To per daug. Jis pernelyg šiurkštus. Jis elgiasi keistai.“ Ir tada ji pati pradeda taip elgtis. Keičiasi jos kalba, jos būdas, tai stebina! Moteris, kuri yra gera Sahadža jogė.

Neįtikėtinai gerų Sahadža jogių turime Londone ir Amerikoje. Aš mačiau tokias merginas. Taigi noriu pasakyti, kad nebandykite rodyti savo temperamento ir visų dalykų savo žmonoms, nes jos reaguos ir jūs sugriausite jų gyvenimus ir augimą taip, kaip sugriovėte savo. Bandykit numalšit savo temperamentą. Jūs turite būti ramūs, mylintys, švelnūs žmonės. Nėra jokios priežasties rodyti savo temperamentą. Jokio temperamento, visiškai. Tai labai svarbu. Turite prisiminti, ką Krišna pradėjo dėl temperamento. Kad tai, kas sugadina žmogų, yra temperamentas.

Temperamentas neleistinas. Vos pajaučiat, kad kyla temperamentas, eikite ir muškite save batu. Tai geriausias būdas, jūs negalite to leisti. Taigi, joks temperamentas neleistinas, nes tai sugadins Sahadža jogą iš vidaus ir iš išorės. Temperamentas neleistinas jokiais būdais. Išskyrus, jeigu jūsų Motina yra… Žinoma, tada aš negaliu jūsų sustabdyti, negaliu to tikėtis… Kai žmonės žeidžia mane, sako blogus dalykus, turite reaguoti, nesvarbu. Bet net tada neturite jiems atsikirsti. Aš pasirūpinsiu jais. Nesijaudinkite. Jie turės už tai sumokėti.

Taigi nereikia rodyti temperamento. Žinoma, moterims tai – be kalbų. Jos neturi būti tarsi ūkio prižiūrėtojos, kaip ponia Tečer. Gerai? Kaip: „Kodėl neišvalei? Daryk tą, daryk aną“, – jos neturi taip sakyti. Niekada! Geriau viską darykite pačios. Neliepkite savo vyrui: „Daryk tą, daryk aną“ – kaip tarnui. Nepaverskite jų savo tarnais.

Jūsų darbas tai padaryti. Tai jų malonumas jums padėti. Tai faktas. Bet, pamatysite, jei pradėsite viską daryti pačios, tada vyrai taps jūsų vergais. Ir… (automatiškai) Jis pasakė: „Automatiškai“! Taigi šiandien mes esame be galo geros nuotaikos. Tiek daug jūsų tuokiatės, kaip žinote. Prieš jums atvykstant vėlavau, nes turėjau paruošti vestuves. Šiuo metu ruošėme apie dešimt vestuvių. Taigi dabar turime būti centre.

Turime džiaugtis. Turime mėgautis savo žmonomis ir vyrais. Tai vienintelis dalykas, kuris yra jūsų, yra privatus, tai yra kai kas nuostabaus. Bet nepradėkite verkti ir skųstis dėl savo praeities. Pamirškite praeitį! Nekalbėkite apie tai! Tai niekam nepatinka. Visos šios romantiškos idėjos – atsikratykite jų! Tai kvailos idėjos. Tiesiog pradėkite viską iš naujo su nuostabia mintimi, kad pradėsite naują supratimo ir džiaugsmo gyvenimą.

Nesvarbu, ką sakytų jūsų motina, tėvas – niekas. Tai mums nesvarbu. Aš esu jūsų Tėvas ir jūsų Motina. Aš esu jūsų sesuo, kaip tai be vadintumėte. Ir daviau jums žmoną. Taigi dabar negalite dėl nieko manęs kaltinti. Dabar pradėkime viską iš naujo su Pasauline Nirmala religija. Taigi jūs visi esate Pasaulinės Nirmalos religijos nariai. Gerai? Ar visi su tuo sutinkate?

„Bolo Višva Dharma Nirmala Dharma ki džei!“ „Višva Nirmala Dharma“, – sakykite taip. „Višva Nirmala Dharma ki džei!“