Devi Puja, Steady Yourself

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Devi Puja. San Diego, California (USA), 31 May 1985.

Taip malonu būti San Diego ašrame.

Ir tai tokia graži vieta, išreiškianti tiek daug Dievo meilės, Dieviškumo, būdo, kuriuo norima padėti jums kiekviename žingsnyje. Jeigu norite turėti ašramą, jeigu norite turėti padorią vietą, norite gerai pasirūpinti savo vaikais, norite atlikti Dievo darbą, viskuo yra pasirūpinta, viskas turi būti pasiekta. Jeigu tai nebūtų padaryta, kaip tada jūs atliktumėte savo darbą? Taigi viskas vyksta. Tai akivaizdu, nes mes turime skirtingus ašramus, tokias patogias vietas už labai gerą kainą, kurią galime sau leisti ir kartu laimingai gyventi. Tai yra būstas, sukurtas dėl meilės jums. Taigi pirmiausia, ką turime atsiminti, yra tai, kad tarpusavyje turėtume jausti visišką meilę. Mes neturėtume pasitikėti žmonėmis, kurie bando išskirstyti mus, kurie bando primesti mums klaidingas idėjas. Labai paprasta pamatyti asmenį, kuris yra Sahadža jogas nuoširdžiai. Tai labai paprasta pamatyti.

Jūs turite būti truputėlį jautresni ir labai lengvai surasite tokį asmenį. Kad ir kokia bebūtų gudrybė, ji gali būti pamatyta. Dabar niekas negali veikti prieš Dievą, nes viskas bus atrasta ir pamatyta. Bet mūsų dėmesys turi būti visiškai nukreiptas į mūsų Motiną. Tik kai kurie žmonės tampa truputį fanatiški, nes jie yra labai prisirišę, nesvarbu, jūs tai pakeisite. Geriau būti fanatiku negu abejojančiu. Taigi žmonės, kurie truputį persistengia, turėtų patikėti gyvenimu, nes, visa, ką jie mato, kaip suvokia Sahadža Jogą, visa, kas nutinka, jie turėtų priimti tai be jokio nerimo. Esmė ta, kad mes taip pat formuojame savo vaizdinius apie Sahadža Jogą. Mes negalime formuoti − ji yra tokia, kokia yra. Mes negalime formuoti savo vaizdinių, galvodami, kad Sahadža Joga turi būti tokia, Sahadža Joga turi būti anokia − taip negali būti.

Jūs negalite eiti į kompromisą, jūs tiesiog negalite. Ji turi būti tokia, kokia yra. Ji negali būti tuo, kuo jūs norėtume, kad būtų. Jūs negalite jos lipdyti, nes ji yra užfiksuota prieš daugelį metų. Dabar ji yra, kas yra, ir štai kodėl viskas taip efektyviai veikia. Bet, kad būtų dar veiksmingesnė, jūs turite priimti jos darbą. Kaip vakarykštė dienotvarkė, matote, Aš žinojau, kad yra kažkas tokio, ir laikas dar nebuvo tinkamas. Laikas, kurį Aš praleidau čia, būtų bergždžiai išvaistytas keliant jų Kundalini. Vietoj to Man užtruko tik penkias minutes, duoti jiems realizaciją. Taigi viskas turi būti suvokta šioje šviesoje.

Palaipsniui jūs pradėsite matyti dievišką žaidimą, kaip tai veikia, kaip jums padeda. Bet, sakykim, Dievas kažką atnešė jums. Daktaras Vorlikar papasakojo Man gražią istoriją apie tai, ji labai įdomi. Tarp gerovės Deivės ir išsilavinimo Deivės buvo mažas konfliktas. Jūs galite sakyti išsilavinimas arba Sarasvati, kuri ignoruojama arba pernelyg garbinama gali paversti jus labai egoistiškais, ta prasme, jeigu jūs tampate tokiais, kurie mokosi, mokosi, mokosi, jūs galite būti nublokšti į kitą pusę. Taigi ši ponia norėjo patikrinti gerovės jėgą. Taigi Ji pasakė Lakšmi: „Na gerai, pažiūrėkime, kaip bus su šiuo žmogumi.” Žmogus buvo elgeta, jam reikėjo pinigų, labai reikėjo. Taigi Lakšmi pridėjo gausybę pinigų į didelius indus, kuriuos mes vadiname handa, ir pastatė jam ant kelio. Tas žmogelis keliavo, ir Sarasvati prasiskverbė į jo protą. Vos tik Sarasvati įėjo į protą, jis tapo egoistiškas ir nė nepažiūrėjo į visa tai, jis tiesiog praėjo pro šalį.

Jam to labai reikėjo, bet praėjo pro šalį. Taigi tai rodo, kad žmonės, tapę egoistiški, pradeda kurti savo nuosavus planus, pradeda kurti savo nuosavus pasiūlymus ir suformuoja vaizdinius, tada nutinka taip, kad Dieviškumas, bandantis patenkinti jūsų poreikius, jūsų norus, jūsų sprendimus, išnyksta. Taigi nutinka taip, kad mes neleidžiame Dieviškumui vystyti savo dramos. Taip yra ne vien tik materialiame lygyje; tai tiesa ir emociniame lygyje, tai tiesa ir mūsų fiziniame lygyje, bet visų geriausia, kad tai taip pat tiesa dvasiniame lygyje. Taigi mes neturėtume to praleisti. Leiskime Dieviškumui atlikti savo vaidmenį, o mes turime gebėti tai stebėti. Kaip Krišna yra pasakęs: „Karmanyevadikaraste” − „Tai mūsų darbas atlikti darbą.” Dabar mes jau padarėme pudžą, arti atliktas. Aš pasakiau: „Viskas gerai, jeigu mes galime tai padaryti, viskas gerai; jeigu negalėsime, Aš skrisiu vakariniu lėktuvu.” Aš nesijaudinu, keliausiu rytiniu lėktuvu ar vakariniu, tai nesvarbu. Aš esu visiškai atsipalaidavusi. Mes aptarėme, tam tikri dalykai turėjo būti aptarti, praėjo kažkiek laiko; tai reikėjo padaryti, tai yra dalis mūsų gyvenimo.

Taigi Aš visai nesijaudinu dėl to, kad turėčiau keliauti 1 val. reisu. Viskas gerai, Aš skrisiu naktiniu lėktuvu, Man nesvarbu. Taigi reikia turėti labai atsipalaidavusį protą, kad matytumėte, kaip viskas vystosi. Žmonės visai be reikalo… Dabar, kai mes suprantame, kad Dieviškumas vaidina savo pilną dramą, atlieka savo darbą, viskas vyksta dėl mūsų, dėl jūsų, Sahadža jogų. Kai suvoksite tai, tada pasijausite visiškai atsipalaidavę ir džiaugsmingi. Bet kai jūs pradedate: „O, tas turėjo būti taip, anas turėjo būti anaip,” tada viskas yra prieš džiaugsmą. Kaip tai bevyktų, taip yra gerai. Kai išsiugdysite tokį požiūrį, tada bus visiškas džiaugsmas. Aš esu mačiusi, kad emociniame gyvenime taip pat jūs, žmonės, labai daug kenčiate.

Priežastis ta, kad dėl visko pradedate mąstyti. Dabar Indijoje mes tuokiamės labai paprastai, matote. Nuo pat vaikystės esame mokomi: „Tu tuoksies, taigi turi išmokti, kaip reikia gyventi su savo vyru,” ir vyrui visada yra sakoma, kaip elgtis su savo žmona. Bet jie nežino, kas bus jų žmona ar vyras. Bet vyras ir žmona yra tarsi tik simbolinis pavyzdys. Jie nežino, kas bus tas ar ta, tai gali būti bet kas. Taigi, kai jūs priimate ją kaip dharmą, tai ateina pas jus kaip staigmena, ir tik mėgaukitės. Ir viskas yra parengiama iki tam tikro lygio, iki akimirkos, o ji taip pat turi būti palaiminga. Žinoma, jie tikrina horoskopus, tai svarbi dalis, nes nepatikrinus horoskopų gali būti gana pražūtinga. Taigi jie tikrina horoskopus.

Ir jeigu yra daug taškų − jie sako, kad dvidešimt šeši yra idealu − tada jie tuokiasi, kitaip ne. Taigi dabar nėra svarbu, ar mes susitinkame ar ne. Kartais žmonės susitinka, kalba vienas su kitu visus metus, galbūt dėl to, kad jų vestuvės būtų atidėtos, nėra palankaus laiko. Jie turi kažkiek laiko pabūti kartu, bet niekada nebūna vienu du, atskirai nuo kitų, jie niekada nesusitinka slaptai. Kad ta akimirka būtų išlaikyta šventa, kai jūs susitiksite su savo vyru ar žmona − tai labai šventa akimirka, taigi jūs esate susikoncentravę jai. Taigi staiga tai nusprendžiama. Dabar jūs išlaikykite šią akimirką šventą. Net jei nutinka taip, kad jūs iki to turite laiko, gana nemažai, po apsisprendimo; gali būti, kad jūs tęsite jausdami, matydami tą asmenį. Bet tada jūs neišblaškote savo dėmesio, tai absoliučiai sukoncentruotos pastangos. Tai suveikia, nes jūs tiesiog priimate tai.

Bet čia žmonės gyvena kartu trejus metus, tada susituokia ir skiriasi. Aš turiu omeny, negaliu suprasti, netgi jei jūs gyvenate trejus metus, gyvenate septynerius metus, dešimt metų, vis vien daroma taip pat. Taigi kokia prasmė pažinoti vienas kitą tiek daug metų, jei jūs vis vien skiriatės? Bet tai suveikia, jeigu jūs suprantate, kad tai yra koncentruotas judėjimas, kur viskas yra koncentruota, ir jūs tiesiog susitinkate su tuo asmeniu ir priimate jį kaip savo bendrakeleivį. Galbūt vienam ar keliems nepasiseka, bet jei negalvotumėte apie tai, tai nebūtų taip nesėkminga. Todėl kad po vestuvių jūs pradedate galvoti: „O, aš tikėjausi to, aš tikėjausi ano. Aš maniau, tai bus taip; tai nėra taip.” Ir visada bandoma surasti kito kaltę, ne savo − tai yra geriausia viso to dalis; nematote, kaip prisitaikote prie to asmens. Vos tik jūs pradedate galvoti apie santuoką, santuoka baigiasi, viskas baigta su ja. Kaip jums gimsiantis vaikas − nemąstydami, koks vaikas ruošiasi gimti, jūs mylite tą vaiką, taip pat santuokoje jūs turite išsivystyti tokį patį koncentruotą jausmą. Tik tada santuokos bus sėkmingos.

Bet čia, matote, taip pat, kai perkate ką nors: jūs įsigyjate kažką, tada mąstote: „O, jis nėra toks geras, geriau jau būčiau nusipirkęs ką nors kitą, tai būtų buvę geriau” ir pan. Taigi tada einate įsigyti kito daikto. Su daiktais yra kitaip − daiktai yra daiktai. Žmonės yra gyvos būtybės, jie nėra negyvi daiktai, kad jūs galėtumėte keisti vieną kitu, „Aš geriau būčiau gavęs tą arba aną.” Jūs negalite taip daryti su žmonėmis, nes tada žaidžiate su Dieviškumu. Pagrindinis dalykas – mes jaučiame, kad Sahadža jogai turi išmokti priimti su džiaugsmu, su laime, o ne projektuoti nesąmoningas idėjas. Tik tada jūs pamatysite, kad džiaugsmas bus visiškas. Kitaip nebus. Tada, sakykim, jeigu pažvelgsite į fizinę pusę: čia yra taip, kad jeigu moteris yra labai plona, ji nori, kad kojos būtų tokios, rankos būtų tokios, kūnas štai toks. Kodėl? Aš turiu omeny, įsivaizduokite, kad visi būtų suskirstyti pagal tam tikrus modelius, toks liemuo, toks tas − kaip siaubinga tai būtų.

Aš turiu omeny, jog jūs pavargtumėte ir visa tai nusibostų. Taigi jūs norite tokie būti. Dabar tokia mada, kad mes turėtume būti kaip Mis Amerika ar kaip jūs bepavadintumėte. Taigi visi bėgioja, visi bėga kaip pamišę. Bet kodėl? Jūs turite savo asmenybę, išlaikykite ją. Jums reikalingos tam tikros kūno dalys tokios, kokios jos yra. Žinoma, jei jūsų sveikata nėra gera, tada bandykite per savo čakras išgydyti tai. Bet dėl išvaizdos manyti: „Aš turėčiau atrodyti štai taip, aš turėčiau būti anoks,” nėra taip svarbu. Taigi tada prasideda kita beprotybė, ir žmonės yra labai nelaimingi.

Matote, patekę į taip vadinamą elitinę klasę, kur dauguma vyrų gauna didelį atlyginimą, išsimokslinę, aukščiausios klasės žmonės, moterys taip pat išsilavinusios ir pan., tai, apie ką jie kalba, yra vien tik: „Kiek kalorijų tu suvartoji, o to ir ano?” Negalite suprasti, kas yra tiems žmonėms. Lygis yra toks žemas. Tai yra padorus pokalbis, o jeigu jie pradeda nepadoriai kalbėti, tada tai taip pat gali pasiekti bet kokį lygį. Tai rodo, kad nėra jokios evoliucijos tame žmoguje. Jie galvoja vien tik apie tokius dalykus. Ir štai kodėl jie tampa labai rimti, labai rimtai diskutuoja apie visus šiuos dalykus. Juokinga, kokie jie kvaili. Taigi visi šie dalykai vertinami labai rimtai tokioje šalyje kaip Amerika ar kokioje kitoje šalyje. Tai rodo, kokio tipo žmonės ten gyvena. Aš turiu omeny, Indijoje niekas taip nesirūpina savo figūra.

Bent jau Mano laikais žmonėms niekada nepatiko labai plonos merginos, nes jie manydavo, kad jos turbūt yra labai dirglios, karšto temperamento, visą laiką apie ką nors galvojančios. Iš tiesų Aš sakau jums, kad jie niekada nemėgo labai plonų merginų, netgi dabar Mano vyrui nepatinka. Jis sako: „Tu matai, vyrai apgavo moteris, štai kodėl moterys daro visus šiuos dalykus.” Matote, jis yra paprastas žmogus, taigi mano, kad vyrai apgavo jas. Taigi taip yra, ir jos tada bando turėti būtent tokias kojas, tokius dantis arba štai tokią nosį, ir jūs pasiimate plastikinę nosį, užsidedate − kodėl? Taigi taip prasideda fiziniai nukrypimai, kai mes pradedame galvoti. Nes kai mąstome, susiduriame su kitu mąstymu, tada mes susiformuojame bendrą mąstymą, tada priimamas bendras modelis. Kai tai priimama, žmonės sako: „Viskas gerai, turėkime tai.” Jūs matote, pirmiausiai jie nešiodavo labai aptemptus drabužius, ir viena mergina gyrėsi Man, kad ji dėvėjo tai aštuonias dienas ir dabar nebegali nusivilkti. Aš paklausiau: „Kaip tu sugebėjai?” Ji atsakė: „Tai galima dėvėti ir praustis nenusivelkant, o tada tai susitraukia, ir nebegali nusivilkti. Tu gali maudytis su juo, gali su juo daryti, ką nori.” Aš pasakiau: „Tai labai šlykštu.” „Ne, ne, gali jį gražiai išplauti ir nuvalyti.” Bet Aš paklausiau: „Kodėl, kodėl daryti tai, kas visiškai stabdo kraujo apytaką?” Dabar jie pradėjo kentėti, taigi dėvi visiškai plačius drabužius, matote, plevėsuojančius, kasdieninius ir taip toliau. Taigi jie šokinėja nuo vieno prie kito, tada galvoja apie tai, bandydami išrasti naujus metodus.

Bet tradicija yra kas kita. Tradicija yra tada, kai žmonės yra tradiciški, tai iš tiesų vyksta, tie žmonės, kurie yra sąmoningi, gali formuoti tradiciją, nes jie supranta, ką reikia priimti, o ką atmesti. Ir jie bando suvokti, kaip mes ruošiamės augti. Būdami ne vienoje pusėje, bet abejose pusėse mes turime balansuoti, balansuoti save ir tada keliauti toliau. Ir tai, ką reikia atmesti, turi būti atmesta, o gera turi būti priimta. Tai tas pats, ką jūs vadinate bandymo ir klaidos metodu. Matote, jūs padarote klaidą − nieko tokio, liaukitės darę, tada pabandykite kitą – ar gerai, tada liaukitės. Gerą išlaikykite ir tęskite, taip jūs suformuosite tinkamą tradiciją, kuria kiti žmonės galėtų sekti. Bet kurie visą laiką mąsto apie naujus dalykus ir nori turėti visada kažką naujo, tie labai klysta; tai, ką jie daro, mes vadiname kvailyste. Ieškodami naujų dalykų, jie gali galop pamatyti, kad atsidūrė baisiame chaose, ir būtent tai įvyko daugumoje Vakarų šalių, kai jie bando vis kažką naują.

Dabar nauja beprotybė yra kokainas − nieko tokio, turėkite kokainą. Aš turiu omeny, kad nenustebčiau, jei princas Filipas irgi vartoja, ar kažkas kitas kažką panašaus vartoja. Aš turiu omeny, kiekvienas nori išbandyti kažką naujo, ir jei pasakysite, kad negalima bandyti, jie klaus: „Kodėl, kodėl ne?” Tai didelė problema vakariečių smegenyse. Taigi jūs, žmonės, taip pat turite suprasti, kad nereikia bandyti naujų dalykų Sahadža Jogoje. Sahadža Joga yra tradiciškai suformuota. Nebandykite nieko naujo Sahadža Jogoje. Tai, ką mes turime, yra daugiau negu pakankamai, nebandykite nieko naujo. Žmonės, kurie bandė naujus dalykus, pateko į bėdą, taigi nebandykite nieko naujo. Kaip kažkas sakė, matote, Aš girdėjau, kad staiga Londone, pas mus, buvo keli žmonės, kurie pradėjo skaityti paskaitas ir siūlyti naujus Sahadža Jogos metodus. Ir visi jie išprotėjo.

Aš turiu omeny, jų vibracijos buvo pamišėliškos. Aš nežinojau, ką su jais daryti. Buvau labai nustebusi. Paklausiau: „Kodėl jūs bandėte tokius naujus metodus? Kodėl reikėjo bandyti naują metodą?” „O, − jie pasakė, − mes manėme, geriau pabandyti tokį metodą.” Bet Aš pasakiau: „Aš jums jau pasakiau visus metodus. Ar jūs bandėte, ar ištobulinote save? Geriau bandykite tai, ką Aš jums sakiau, o tada atsiklauskite Manęs ir pradėkite kažką naujo. Bet jūs privalote suprasti, ką darote.” Taip pat esu mačiusi, kad nebrandūs Sahadža jogai visada taip daro, bando naujus metodus. Ir jie ateina skelbdami: „Dabar aš tau pasakysiu, kaip sucirkuliuoti savo kvėpavimą.” Kam cirkuliuoti savo kvėpavimą? Staiga jie atrado naują metodą.

Tai labai įprasta, bet kartais šie žmonės gali būti taip pat labai grėsmingi, taigi būkite atsargūs. Nereikia bandyti naujų metodų. Dabar jūs tiesiog panirote į tą sąmoningumą, kur jums tiesiog reikia būti įsitvirtinusiems. Taigi šiuo metu nebandykite nieko naujo. Taigi nusiraminkite, išlikite balanse, tai labai svarbu. Antra, kiekvienas turi žinoti apie Sahadža Jogą. Bet kai kurių žmonių žinojimas yra labai juokingas, kad Aš kartais nustembu. Buvo homoseksualus vaikinas, ar kažkokia kita nesąmonė, ir tada jis pasakė kai kuriems žmonėms: „Taip, jūs matote, Motina sako, kad kartais tai nieko tokio.” Aš niekada taip nesakiau. Aš niekada negalėčiau taip pasakyti. Tada kažkas pasakė: „Gėrimas – nieko tokio, Motina sakė.” Kaip Aš galėjau taip sakyti?

Negali būti jokio kompromiso. Kažkas sako: „Viskas gerai, tu gali kurti verslą.” Aš niekada taip nesakiau. Ne, jūs negalite daryti, šie dalykai yra ne jums, šie dalykai yra ne jums. Jums nereikia taip daryti. Ar gerai? Taigi tam, kuris ateina su tokiomis idėjomis, jūs pasakykite: „Nieko panašaus.” Nieko tokio nėra, Sahadža Jogoje nėra jokio kompromiso, jokio kompromiso. Kokius metodus mes išmokome, bandykime juos, kad įtvirtintume save ir įtvirtintume kitus. Jūs turite laikytis savo marijadų, savo ribų. Nebandykite skraidyti. Kai kurie žmonės mano, kad jie yra geresni Sahadža jogai, ir jie darys taip ir anaip.

Tada atsiminkite, kad tai klaidinga. Jūs turite tapti nuolankūs ir atsiminti, kad kai tapsite nuolankūs, suprasite, jog vien tik nuolankūs žmonės yra pastovūs žmonės. Taigi turi būti visiškas nuolankumas. Bandykite įgyti daugiau žinių apie Sahadža Jogą. Yra tiek daug būdų. Aš jau gavau visus savo paruoštus įrašus, mes turime visas Sahadža Jogos knygas, ir taip pat jūsų „Nirmala Joga” yra čia, taigi yra daugybė būdų, kuriais jūs galite suprasti Sahadža Jogą. Jeigu nesuprantate, galite paklausti vieni kitų; norėdami suprasti, bandykite analizuoti tokiu būdu – tai, ką Motina sako, yra tai, ką Ji sako. Todėl, kad Mano paskaitose yra labai labai paprasta kalba. Aš naudoju ypač paprastą kalbą, kiek įmanoma vengdama literatūrinės kalbos, žinoma, kartais Man reikia naudoti sudėtingus žodžius, bet normalu. Virš viso to esti labai subtilios žinios.

Taigi suprasti kartais gali būti sudėtinga, jūs galite suprasti ką nors visai kitaip, galite analizuoti kažkaip kitaip. Jeigu yra tokia problema, geriau pasikonsultuokite su tuo, kuris, jūsų manymu, yra pajėgus jums patarti. Bet jūs turite priimti tai. Neturėtumėte projektuoti savo požiūrio, tai būtų labai neteisinga. Tada jūs būsite lyg traukinys, nuvažiavęs nuo vėžių, pasitraukęs nuo kelio. Mes Sahadža Jogoje turime vėžes, jūs turite žinoti, nepriklausomai nuo to, patinka jums tai ar ne. Tai nesusiję su laisve, nes tai kelias augti. Jūs negalite pasitraukti nuo vėžių. Jeigu manote, kad galite truputį pasitraukti, gerai praleisti laiką visuose purvuose ir tada grįžti į Sahadža Jogą, jūs nebūsite priimti. Jeigu taip darote, tada Aš turiu sunkiai dirbti, valyti jūs, daryti šį ir tą.

Kad išlaikytumėte save švarius, geriau jau būkite vėžiose ir nesitraukite iš jų. Nebandykite išrasti naujų būdų daryti tai, kas nebūtina. Kodėl tai daryti? Aš turiu omeny, paprasta suprasti, kad tai yra energijos švaistymas. Aš jau atradau jums, kodėl jūs norite tai vėl daryti? Kaip šio tipo palaidinė – Aš nešioju jau, manau, kokius penkiasdešimt metų tokio tipo palaidinę, o gal daugiau. Dabar Mano siuvėjas žino, kad nešioju tokią palaidinę, ji yra tokia ir t. t. Jis turi Mano išmatavimus. Taigi Man vien tik reikia pasakyti jam: „Gauk Man tokios rūšies medžiagos ir pasiūk vien tik palaidinę.” Aš turiu pastaruosius maždaug 25 metus, Aš turiu vieną siuvėją, kuris Man siūna. Jam jokio galvos skausmo, Man jokio galvos skausmo, jokių problemų. Jeigu kiekvieną dieną Man reikėtų pakeisti modelį, pakeisti rankovių stilių ar išvis naujo tipo palaidinę, Man tai būtų galvos skausmas, turiu omeny, sakau jums.

Taigi kodėl, kodėl taip daryti? Kokia nauda? Kas mato, ką tai keičia? Taigi be reikalo mes švaistome energiją šiems dalykams. Bet Aš nesakau, kad jūs turite būti kaip pulkas kareivių, jokiu būdu, bet noriu pasakyti, jeigu galite sutaupyti savo mąstymo energiją, taip ir darykit. Mažuose mažuose dalykuose nebūtina turėti įvairovės, ir šioje šalyje, kaip Aš sakiau anksčiau, kepurės kiekvienas kraštelis turi būti skirtingas, kiekviena rankena turi būti kitokia, kiekviena plytelė turi būti kitokia. Kokia nauda? Meniški dalykai turi būti skirtingi. Saris turi būti vis kitoks, nes tai meniška. Bet ką tokio turi palaidinės siuvimas, jokio meno tame nėra.

Taigi tai, kas yra meniška, gali būti skirtinga, bet tai, kas kasdieniška, visai nebūtina. Kam mechanizmuose mums reikia skirtingų dalykų, jūs išprotėsite. Jūs einate į parduotuves, kur yra dvidešimties rūšių daiktai, nežinote, kurį reikia nupirkti, visi pagaminti vien tik mašinomis. Tas yra geras, anas yra geras. Tada kitas žmogus prieina ir sako: „Negeras.” Tada jūs jaučiatės įskaudinti. Bet kasdienėms reikmėms užtenka keletos dalykų, nereikia sukelti sau galvos skausmo. Taigi geriausias būdas išvengti visų šių problemų yra naudoti savo naująją vibracijų sąmonę. Taigi tausokite savo energijas. Jūsų energijos turi būti tausojamos, ir jos gali būti tausojamos, jeigu nekreipsite dėmesio į dalykus, kurie nėra jūsų stiliaus, kur jums nereikia eiti. Tik pasižiūrėkite vibracijas.

Kai einu pirkti, kaip jūs žinote, Aš keliauju apsipirkti dėl įvairiausių priežasčių. Pirma, duoti savo vibracijų tai vietai, antra − duoti vibracijų žmonėms, kurie yra turguje. Trečia, pamatyti visus daiktus, kad Mano vibracijos patektų į juos. Ketvirta, nupirkti ką nors, ką galėčiau duoti kitiems. Bet jeigu Man kas nors patinka, tai tik dėl vibracijų, ir Aš kažkaip nuperku tai, nes tai turi būti duodama kažkam arba kažkas turi būti padaryta. Aš nuperku tai, laikau tai, pasirodo, kad tai gali labai praversti. Štai koks turi būti jūsų požiūris. Bet priešingai, jeigu jūs vien tik tęsite „Man patinka šitas, man nepatinka šitas” apie savo žmoną, apie savo darbus − apie viską, jūs būsite sutrikę. Šiomis dienomis Amerikoje žmonės taip pat labai juokingai mąsto apie savo darbus. Aš turiu paliesti visus šiuos dalykus, nes jūs susidursite su šia problema.

Šiandien jie dirba kažką: „Man nepatinka tai, man nepatinka mano viršininkas”, tada kitas darbas. Tada jie keliauja į kitą darbą, pakeičia jį. Tada trečias darbas, tada pakeičia jį. Jiems patinka keisti, jūs žinote, visą laiką − tai beprotystė, Aš jums pasakysiu. Keisti žmonas, keisti namus, keisti viską. Kodėl? Turėkite tik vieną žmoną, taip geriau. Daugiausiai turėkite dvi darbovietes ir pakeiskite nedaugiau kaip tris gyvenamąsias vietas, taip geriau. Daugiau bus galvos skausmas. Turiu omeny, Aš pakeičiau keturiasdešimt namų dėl savo vyro temperamento.

Bet Aš kitokia, nes esu tokia asmenybė, kuri visiškai nesijaudina, jei ateina kokie nors pokyčiai. Bet jūs nesate tokie, todėl neeikvokite savo energijos. Labai svarbu suprasti, kad nereikia nuolat keisti darbų, tai labai svarbu. Nes tai taip pat beprotybė, Aš jums pasakysiu. Aš papasakosiu jums apie Douglą. Jis taip darydavo. Kiekvieną kartą jis turėdavo finansinių problemų, nes nuolat keisdavo darbus. Taigi vieną dieną Aš pakalbėjau su juo. Aš pasakiau: „Douglai, jei tu pakeisi šį darbą, − Aš mačiau, kad vibracijos yra geros, − jei tu pakeisi šį darbą, tu niekada nebematysi Manęs.” Ir šiandien jis turi namą, jis turi mašiną, jis turi pinigų banke, jam gerai sekasi. Tai taip pat yra galvos skausmas Man: „Motina, aš neturiu darbo, aš neturiu pinigų.

Ką aš turėčiau daryti?” Kiekvieną kartą yra žmonių, kurie atvažiuoja į Indiją ir sako: „Motina, aš neturiu pinigų, atsiprašau, bet negaliu Jums sumokėti.” Nieko tokio, tai nėra taip svarbu. Šįkart mažiausiai, šį kartą taip pat yra penki žmonės. Bet anksčiau, manau, būdavo dvidešimt penki žmonės. Taigi kiekvieną kartą taip nutinka. Taigi mes turime suprasti, kad reikia turėti padorius darbus. Mes turime būti gerbiami žmonės. Mums reikia turėti tinkamą kvalifikaciją, jeigu įmanoma, geriau turėti kokią nors kvalifikaciją. Jūs visi esate labai protingi žmonės ir galite įgyti specialybę. Jūs turite užsitarnauti pagarbą visuomenėje. Kitaip jie manys, kad ši Motina yra visų elgetų Motina.

Taigi įsitvirtinkite savo darbuose, savo namuose. Kad įsitvirtintumėte, turite išmokti nesikeisti. Pokyčiai paverčia jūs netvirtais. Ar matote tai? Taigi dėl pokyčių nekyla klausimų. „Aš ruošiuosi patirti visa tai.” Jeigu tai reikalinga, jeigu tai neveikia, tada galima keisti. Tai tinka viskam. Dabar „guru apsipirkimas“ yra nekas kita kaip pokytis. Kuo daugiau guru turėsite, tuo daugiau galvos skausmo bus. Jeigu jūs turite tik vieną guru, sakykim, žiaurų, viskas gerai, nesunku išvalyti.

Bet jeigu jūs buvote pas dvidešimt, ką Man tada daryti? Vienas asmuo buvo pas tiek daug guru, kad Aš negalėjau suprasti, kokia jis asmenybė. Aš paklausiau: „Kas jam yra?” Kokią problemą bepasakytum, jis ją turės. Paklausiau: „Kokio tipo yra šis žmogelis?” Tada pasakiau: „Viskas gerai, surašyk visus guru vardus, pas kuriuos esi buvęs.” Jis prirašė tris lapus iš abiejų pusių. Aš pasakiau: „Atsiprašau, pone, Aš negaliu padėti.” Jis pasakė: „Motina, Tu privalai, nes turiu labai ūmią problemą.” Aš paklausiau: „Kokia ūmi problema?” „Dabar aš tampu moterimi.” Aš paklausiau: „Ką?” „Daktarai pasakė, kad aš tampu moterimi.” Aš pasakiau: „Tai tikrai ūmi problema. Ją Aš galiu sustabdyti, bet tau reikia daug valytis.” Ir jis kartais atrodydavo kaip Hanumanas, kartais kaip išprotėjęs žmogus, jis galėjo atrodyti kaip bet kas, nes tiek daug guru jame dirbo savo darbą. Galiausiai jam pavyko išsivalyti, ir jo problema buvo išspręsta, bet netgi dabar Aš nepasakyčiau, kad jis yra Sahadža jogas; nors jis labai išsilavinęs, moka sanskrito kalbą, nes buvo pas tiek daug guru, jis aplankė visų rūšių guru. Tai įvyko dėl keitimo − „Kas ne taip?” Taigi kai ateinate į Sahadža Jogą, tada liaukitės. Sustabdykite visa kita. Kitas dalykas, kurį pabrėžiau, buvo, kad, kai ateinate į Sahadža Jogą, susikoncentruokite pirmiausia į Mane ir Sahadža Jogą, o tik tada į kitus dalykus.

Kaip krikščionys, atėję į Sahadža Jogą, negali pripažinti Ganėšos. Indai, atėję į Sahadža Jogą, negali priimti Kristaus. Musulmonai, atėję į Sahadža Jogą, negali priimti pudžos. Kiekvienas ateina, atsinešdamas naštą ant nugaros. Taigi geriau ateikite ir padėkite tai prie Mano Pėdų, baigta. Dabar pamatykite juos per Mano prizmę, per Mane − tokiu būdu geriau suprasite. Ir tie, kurie pažino Mane tokiu būdu, tiesiog nuostabiausiai supranta Sahadža Jogą. Nėra fanatizmo nei dėl praeities, nei dėl Sahadža Jogos. Taigi jie supranta, kad visa tai yra Motina, ir nereikia šlietis prie vieno ar kito. Bet tai nereiškia, kad jei pavadinate Mane Dievybe Kali, tai įžeidžiate Mane, arba jei pavadinate Mane Matadži Nirmala Devi, tai iškeliate Mane − visa tai yra.

Taigi reikia suprasti, kad visa tai kyla dėl mūsų pačių polinkio skirstyti. Dievas neturi tokių skirstymų. Nėra taip, kad Jo sąmonėje yra tokia Amerika, tiesiog nėra nieko atskiro Jo prote. Argi dabar mes egzistuojame – „Aš esu vien tik Višudhi”, argi mes egzistuojame taip? Arba „Aš esu vien tik mano nosis” − esame taip? Mes egzistuojame kaip visuminis kūnas. Dievas egzistuoja, nors tuo pačiu, sakykim, Jis turi nosį, ausis, viskas yra čia, bet Jis egzistuoja kaip Dievas. Jis neegzistuoja atskirai būdamas vien tik nosimi, neegzistuoja atskirai būdamas vien tik Amerika, bet Jis yra kaip visuma, viskas sujungta į visumą. Ir kai mums nutinka taip, kad esame sujungti su visuma, su Pirmaprade Būtybe, mes neturėtume sieti savęs su tuo, kas apibrėžia vietą, dėl mūsų turimų sąlygotumų. Neturi būti jokio skirstymo pagal vietą, mes turime cirkuliuoti.

Aš matau, kad žmonėms, kurie buvo katalikai, sunku lygiai taip pat garbinti Šri Ganėšą, nes jie yra ribojami sąlygotumų. Taigi pasistenkite atsiriboti nuo to kuriam laikui, Kristus – Jį visiškai palikite šalia. Ateikite į Sahadža Jogą ir tada pamatysite Jį tinkamoje šviesoje. Nes problema yra ta, kad kol jūs neateinate ir patys nepasižiūrite, tol nematote, jog visi keliai sueina į vieną, taigi jie yra tiesiog tas pats, nėra jokio skirtumo. Pirmiausiai pasinerkite vidun. Palikite viską, pasinerkite vidun. Tada pamatysite, kad visi jie tas pats. Ir tai labai svarbu, jūs galite matyti, kad tai taip nuostabu, jog mes neturime jokių komplikacijų, priklausydami kokiam nors kultui, ar kokiam nors guru, ar dar kažkam. Netgi taip vadinamos religijos, jeigu pažvelgsite, yra kaip kultai, jos yra kaip kultai, jos turi sąlygotumų. Jos nieko jums nedavė, išskyrus sąlygotumus ir iliuzijas.

Taigi mums nereikia gyventi iliuzijose, mes turime gyventi realybėje. Ir realybė yra ta, kad visos šios esmės yra viena, ir mes turime būti jose, kad galėtume matyti jas visas kaip visumą. Visa tai labai svarbu tokioje šalyje kaip Amerika, Aš jaučiu, nes čia tiek daug skirtingų idėjų, tokios skirtingos idėjos, Mane jos stebina. Visa, ką bepavadinsi, gali rasti Amerikoje. Vieną dieną Aš atradau kai ką, vadinamą mormonais, mormonai, ar kažkas panašaus. Mormonai. Pasakykite pavadinimą ir rasite tai Amerikoje. Aš nežinau, kiek rūšių yra čia susirinkę. Manau, įvairiausio tipo guru jūs atrasite čia. Aš niekada nebuvau girdėjusi tiek daug vardų.

Kada beatvažiuočiau, atrandu naują guru. Kodėl Amerika yra būtent ta vieta, kur visi jie klesti kaip grybai, matote? Grybas auga, taip yra. Ar jis pūnantis? Vien tik grybai auga kaip grybelio bakterija, Ar ši šalis pūna? Kas vyksta? Kodėl? Tai yra žmonių protas. Žmonių protas čia visada nori kažko naujo, štai kodėl pasiūla visada ateina. Galiausiai po viso to jie tampa nepastovūs.

Taigi pagrindinė amerikiečių charakterio problema ta, kad jie labai nepastovūs žmonės. Jūs klausiate jų: „Kaip gyvenate?” Jie pasako tą patį… Suprask, kaip nori. Jie niekada nepasakys: „Kaip tu?” Ką jūs suprasite iš to? Turiu omeny, indas negali to suprasti. Jeigu kas nors pasakys taip, indas, matote, jeigu paklausite jo: „Kaip tu?”, o jis atsako taip, jie pasakys: „Ar tu išprotėjai?” Tada jeigu paklausite jų: „Ar tu supranti tai?” „Aš esu sutrikęs.” Indas niekada taip nesakys: „Aš esu sutrikęs.” Jis yra visiškai įsitikinęs. „Aš esu sutrikęs” reiškia, kad gal tu beprotis ar pan. Kodėl tu toks sutrikęs? Kažkas ne taip tavo smegenims? Taigi visos šios idėjos, matote, veda mus nepastovumo, paikumo, paviršutiniškumo link. Jūs iš tiesų esate bombarduojami paviršutiniškumo, atakuojami, Aš galiu tai matyti.

Matote, absoliučiai iš visų pusių, informacijos priemonės ir pan. − tai ne kas kita kaip paviršutiniškumas. Tai iš tiesų nužudo žmonėse vidinį gemalą. Ir jūs norite taip gyventi, tada norite taip mąstyti, ir iš tiesų prarandate save, kontaktas su savimi yra prarastas. Esant visoms šios aplinkybėms reikia žinoti vieną nuostabų faktą – daugybė ieškotojų yra gimę šioje šalyje. Amerika buvo pirma, kurią Aš aplankiau. Ir esu įsitikinusi, kad San Diegas yra ta vieta, kur tai prasidės. Aš taip jaučiu. [Marati kalba] Taigi ši vieta labai svarbi, ir jaučiuosi puikiai, Aš džiaugiuosi, kad jūs surengėte šią nuostabią pudžą, ir mums reikia padaryti šią pudžą. Ir Aš esu įsitikinusi, kad taip mums ateis laikas, ypač geras laikas ateina, kur, viena vertus, mes turėsime Amerikos evoliuciją, kita vertus, Meksikos.

Tai mes galime padaryti būdami San Diege. Tai nuostabi diena dėl to, kad jūs paprašėte šios pudžos. Aš labai džiaugiuosi dėl to. Šiandien yra Dievybės diena, trajodaši. Trajodaši – geriausia, trylikta diena. [Marati kalba] Pažiūrėkite, kokios vibracijos, jums nereikia net pudžos! Net nereikia daryti pudžos, iš tiesų tai taip daug šiandien. Taigi šiandiena yra didi, Aš džiaugiuosi, kad jis paprašė čia šios pudžos. Taigi dabar pradedant… Jeigu jūs turite kokių nors problemų, klausimų, prašau pasakyti Man. Pirma, Sahadža jogas neturėtų būti rimtas žmogus − tai pirmas aspektas.

Sahadža jogui nereikia būti rimtam. Būkite besišypsantys, besijuokiantys, besimėgaujantys. Jeigu jis yra rimtas žmogus, jis ne Sahadža jogas. Aš negaliu būti rimta ilgiau negu penkias minutes, daugiausiai penkias minutes. Net jei Man reikia pabarti ką nors, Aš pasiruošiu, tada nulipu žemyn ir baru, ir tada po penkių minučių, jei nepabėgu, tada jūs vėl pamatysite Mane besijuokiančią. Negaliu, visa tai juokas! Taigi niekam nereikia būti rimtam, tai pirmas aspektas. Niekam nereikia būti rimtam. Jums, žmonės, visada reikia būti linksmiems ir laimingiems, nes jūsų viduje yra džiaugsmas. Kas tai yra?

Jei vien tik galvojate: „Man liūdna, man liūdna”, matote, toks yra prancūzų stilius! Prancūzai, žinote, kai nuvažiavau ten pirmą kartą, Man pasakė: „Motina, Tu prancūzams atrodai per daug laiminga.” Taigi Aš paklausiau: „Ką turėčiau daryti?” Pasakiau: „Ar matote, jie visi yra labai… Jie mano, kad yra labai liūdni žmonės ir pan.” Taigi Aš pasakiau: „Viskas gerai.” Aš nuvažiavau ir pasakiau: „Dabar pažvelkite, jūs visi esate „les miserables” (vargdieniai)”− žinote, Viktoras Hugo parašė „Vargdienius”, taigi Aš pasakiau: „Viskas gerai, jūs − vargdieniai.” Aš esu toks žmogus, kuris absoliučiai neliūdnas. Ir jūs bet kokiu atveju būsite liūdni, jei turite trečdalyje namų barus, kas dešimtame name prostitučių. Taigi kas nutiks? Turiu omeny, dėl to jūs esate tokie. Taip yra. Ir net jogas Mahadžan pasakė Man: „Motina, mes norime Tavo nuotraukos, kur Tu būtum rimta, nelengva tokią rasti, ir mums reikia tokios, kur būtų labai rimta veido išraiška.” Ir galop jis rado nuotrauką, kuri buvo baisi. Tada jis Man pasakė: „Ši nuotrauka labai graži, Tu atrodai tokia rami” ir panašūs apibūdinimai. Kai pamačiau nuotrauką, pasakiau: „Tai siaubinga!” Jis paklausė: „Iš tiesų?” Aš atsakiau: „Gerai, leisk Man pasakyti, kas padarė šitą nuotrauką.” Jis paklausė: „Kas?” Aš pasakiau jam vardą ir jis buvo šokiruotas. Aš pasakiau: „Tai ši moteris davė tau, bet ar tu žinai, kur ji yra šiandien.” Jis buvo šokiruotas, kai pasakiau Džeinės vardą.

Aš pasakiau: „Tai šią nuotrauką jūs siunčiate amerikiečiams.” Bet Aš žinau, amerikiečiams patiks ši nuotrauka, nes jie patys labai liūdni, matote. Bet tokie žmonės, kuriuos patraukia tokio tipo nuotrauka, išeis labai greitai, jie nepasiliks − jūs nesuprantate to. Jie nėra tokie, kurie prisijungtų. Kaip Škotijoje – Aš nuvykau ten, ir pamačiau tokią nuotrauką, kad ištiko šokas. Mes nuvažiavome į restoraną papietauti, Aš pamačiau savo nuotrauką ir paklausiau: „Kas ją padarė?” Jie atsakė: „Tai yra kopija, gauta iš australų.” Aš paklausiau: „Bet kas ją padarė? Nes ji nėra gera, ji labai bloga.” Taigi jie pasakė: „Ją kažkas staiga padarė.” Aš atsakiau: „Aš pasakysiu to žmogaus vardą,” ir pasakiau, kas ją padarė – Hilari. Jie visi buvo nuščiuvę. Aš pasakiau: „Ši nuotrauka nėra gera.” Bet dabar jie visur ją iškabino. Aš pasakiau: „Tegu taip būna.” Taigi į programą susirinko daug įvairių, juokingų žmonių, žinote. Kai kurie turėjo tik vieną akį, vieni turėjo vieną nosį, kažkam dar kažkas buvo netaip, visko trūko.

„O Dieve, − Aš pasakiau, − taip yra dėl nuotraukos.” Ir nė vienas žmogus neatėjo dar kartą. Mes turėjome mažiausiai penkis šešis šimtus žmonių programoje, visi tokie patys, matote. [Marati kalba] Ir nė vienas neatėjo dar kartą, nė vienas asmuo. Visi bhutai, pritraukti bhuto; Aš galėjau matyti savo nuotraukoje, kad visa buvo pasibjaurėtina. Taigi tie, kurie fotografuoja Mane taip pat atsispindi nuotraukoje. Jūs turbūt matėte, kad Rėjaus nuotraukos labai geros. Aš nežinau, kuri čia yra Rėjaus, bet Rėjaus nuotraukos būdavo labai geros. Šiuo metu, Aš manau, Rėjus turi keistą žmoną. Jis nuvažiavo į Indiją, ir indai Man sakė: „Motina, aš nežinau, kaip šis Rėjus taip pražuvo.” Indijoje taip nebūna. Tapę Sahadža jogais jie pasitaiso.

Bet šis tipas buvo tiesiog priešingybė, ką dabar reikia daryti? Jie paklausė: „Motina, jis visai nusirito žemyn, ką daryti?” Aš pasakiau: „Kažkas negero atsitiko. Ką daryti?” Matote, kai Aš grįžau, Rėjus atvežė tris ar keturias Mano nuotraukas. Kai jis pasirodė, visi buvo šokiruoti. „Tai nėra Motinos nuotraukos.” Ir jis turėjo nenaudoti jų. Yra kaip yra. Tas pats Rėjus, kuris buvo padaręs tokių nuostabių nuotraukų, turėjo tokias bjaurias nuotraukas tomis dienomis. Taigi visa, ką darote, visa, ką pasiekiate, jūs galite pastebėti. Galite sakyti, kad staiga pasidarote labai kultūringi, subtilūs, vos tik tampate gerais Sahadža jogais. Viskas teka tinkama srove.

Jūs labai paprastai galite suprasti, kad toks žmogus yra labai mielas ir raminantis. Taigi kalbėdama apie tai, paliečiau daugybę temų, apie kurias norėjau pakalbėti, o baigdama pasakyčiau, kad būdami Višudhi jūs turite tapti sakši, stebėtojais. Jūs turite tapti stebėtojais. Kad taptumėte stebėtojais, turi nebūti priklausomybių. Tai nereiškia, kad reikia gyventi pasikabinus ant batų raištelio, bet pabandykite tapti nepriklausomi. Ačiū Dievui, šį kartą patirtis su Sahadža jogais iš Amerikos buvo ne tokia bloga. Jie buvo labai geri žmonės, jie puikiai prisitaikė ir mėgavosi. Buvo puiku. Ir Aš tikiuosi, ateis dar daugiau ir mėgausis savimi. Ir, kaip jūs žinote, įvyks naujos programos.

Geriau, jei pasakytumėte, atvyksite ar ne. Bet tuo pačiu nekeiskite to paskutinę minutę, tai sukelia mums ir kiekvienam problemų. Taigi, prašau, nekeiskite; jeigu neatvažiuojate, nieko tokio. Jums teks nuspręsti iki tam tikros datos ir nekeiskite. Matote, vien tik amerikiečiai taip padarė, niekas kitas. Ir mes pasakėme žmonėms: „Daugiau ne, palikime daugiau galimybių amerikiečiams atvažiuoti, mes turėtume duoti jiems daugiau šansų; taigi ne, jūs neatvažiuojate. Taigi vargšai, jie atkeliavo dešimčiai dienų, penkioms dienoms, nes mes negalėjome jiems tinkamai pasiruošti. Taigi jums nereikėtų keisti savo sumanymų. Jeigu atvažiuojate, galite apsispręsti iki nurodytos datos atvažiuojate ar ne. Jeigu neatvažiuojate, tiesiog pasakykite: „Taip, mes neatvažiuojame,” arba, jeigu atvažiuojate, tada tiesiog pasakykite: „Taip, mes atvažiuojame” ir taip padarykite.

Mažiausiai tiek jūs turėtumėte nekeisti. Taigi ir vėl Aš prašau jūsų laikytis savo grafiko ir dalykų, nes iš tiesų tai labai apsunkina visą situaciją. Nes dabar mes dirbame Dieviškumo ritmu, mums nereikėtų trikdyti to ritmo. Jūs galite būti amerikiečiai, bet, kaip žinote, Sahadža Jogoje, amerikiečiai neužima labai aukštos vietos. Jūs tai puikiai žinote. Ir mes manome, kad italai yra daug geresni, jie priima Sahadža Jogą kaip žuvis vandenį. Taigi amerikiečiai turėtų dirbti truputį sunkiau, jie turėtų truputį daugiau padaryti, kad prisitaikytų. Ką daryti? Tokia didinga šalis, tiek daug ieškotojų, bet jie jau sužlugę – ką Man daryti? Aš darau viską, ką galiu geriausio.

Jūs turite padėti ir suprasti sunkumus, turite būti malonūs bendraudami su naujais žmonėmis, kad jie pasikeistų. Taigi mes turime pagalvoti apie savo augimą, kilsiantį San Diege, iš šios vietos mes atnešime šviesą visai Amerikai. Aš nusprendžiau, kad už praktinius dalykus daktaras Worlikar turi būti atsakingas rytinėje dalyje. [Marati kalba] Vakarinė dalis. Mums Niujorkas jau yra vakarinė, gerai; ir rytinė dalis, Niujorko dalis, gali būti jo prižiūrima. Nes tai yra lyg dvi šalys, dvi šalys, du skirtingi dalykai. Taigi štai taip turi būti sprendžiama. Piniginiai klausimai: jūs turite atlikti visas pinigines operacijas su jo sutikimu. Pasakiau jam, kaip Aš darau: pinigai yra laikomi banke kieno nors vardu ar panašiai, ir jie turi čekių knygelę, kurią Aš turiu pasirašyti. Taigi jums reikia turėti čekių knygelę, bet jis turi pasirašyti, kad matytų, kur jūs išleidžiate.

Taigi taip patikrinama. Arba jūs darykite tą patį čia, matote, pas ją būtų čekių knygelė, bet jūs pasirašytumėte ir žinotumėte, kiek išleidžiama. Taigi taip yra patikrinama. Žinoma, tiek, kiek tai susiję su jumis, žmonės, Aš žinau, viskas yra gerai, bet vis tiek… Kodėl Aš darau tiek daug? Kad jūs galėtumėte suprasti. Taip pat kai jūs duodate Man pudžos pinigus, laikau juos pakete, Aš suskaičiuoju juos. Nors nebūtina – kas Manęs ateis paklausti, ką padariau su pudžos pinigais? Bet Aš taip darau, vedu apskaitą. Ir tada štai ką darau su pudžos pinigais: Aš noriu juos panaudoti pudžos daiktams, medžiagoms, dovanoms ir kitam. Taigi Aš laikau.

Man nereikia to daryti, nes tai Mano pinigai, bent jau tiek yra Mano, bet Man malonu taip daryti. Taigi reikia žinoti, jeigu Motina taip griežtai viską tvarko, kodėl mes negalime. Jūs turite duoti pinigų pudžai, be jokios abejonės, nes taip turi būti. Iš pradžių mes imdavome vieną pensą. Tada Aš pradėjau imti du pensus, tada penkis, dešimt pensų. Tokiu būdu tai išaugo. Ir tada tokioms pudžoms, pagrindinėms pudžoms, kurias ruošiamės atlikti, vieną Niujorke, jie nusprendė, kokia yra suma. Tai yra jūsų apsisprendimas, Aš niekada nieko nesakiau, nes Aš buvau tik už vieną paundą, Aš buvau ten. Tada nežinau, Aš pasimečiau tarp tų žmonių. Taigi kaip jie nusprendžia, taip ir yra, pudžai surinkti pinigai, kuriuos Aš turiu priimti dėl jūsų Nabhi čakros.

Jūs turite tai daryti iš širdies, kaip Šabari, ir viskas atsidurs tinkamose vietose. Taigi galima sakyti, kad Sahadža Joga nėra kraštutinumas. Mes iš tiesų duodame pinigų; vien tik Sahadža jogai gali aukoti pinigų. Taigi už maistą jūs turite mokėti, už namą jūs turite sumokėti. Jūs mokate, negyvenate kaip parazitai. Mes nenorime, kad aplink mus būtų parazitų. Bet tai nereiškia, kad jūs turite apiplėšti Sahadža jogą, padaryti iš jo elgetą ir pasistatyti savo nuosavus „Rolls Royce”! Taigi neturi būti ir taip, kad jūs apiplėšiate Mane. Taigi reikia suprasti, kad Sahadža Jogoje yra davimas ir ėmimas tinkamais, tam tikrais būdais, ir tai turi būti daroma su derama pagarba, suprantant, nuostabiai jaučiant, kad mes visi esame visumos dalis. Amerika yra atsakinga už tai, nes Amerika turi tapti Virat.

Višudhi turi tapti Virat. Kokia atsakomybė! Taigi nesiginčykite tarpusavyje, nesiginčykite, vyrai ir moterys, tarpusavyje. Pabandykite būti išvien visiškame unisone, mėgaukitės vienas kitu. Tai labai svarbu. Viskas gerai. Taigi telaimina jus Dievas. [Marati kalba: Tai yra Viratos vieta] Netgi dabar dešinei Višudhi nėra viskas gerai. Nieko tokio. [Marathi kalba nurodymai pudžai] Dabar Man reikia žmonių, kurie dar neplovė Mano pėdų, jie turėtų prieiti arčiau.

Po vieną. Tegu jie viską daro. Gali tai padaryti. Danny, tu taip pat ateik čia. Dabar du žmonės vienu metu tai darys. Labai šaltas vanduo. Labai gerai, labai gerai. Labai labai gerai. Trink jas. Trink Mano pėdas.

Dabar tiesiog patikrink vibracijas. Ar gerai? Geros? Telaimina jus Dievas. Dabar prieikite arčiau. Turi būti šilta. Prieikite judu abu. Telaimina jus Dievas. Įtrink jas. Uždėk tai ant šitos.

Įtrink jas. Atlikta! Dabar prieik, pasižiūrėk, kokios tavo vibracijos. Dabar šypsokis štai taip, nieko tokio, viskas gerai, saris gali būti išdžiovintas. Telaimina tave Dievas. Nubrauk tai ant akių ir galvos. Prieik. Labai gerai. Telaimina tave Dievas. Laikyk viena ranka stipriai, o kita ranka stipriai trink.

O, gerai. Tu gali gerai jausti vibracijas. Tavo dešinė, kairė ranka, trink – paskutinį pirštą, patrauk jį. Paskutinį pirštą patrauk. Įvyko. Dabar pasižiūrėk savo vibracijas. Telaimina tave Dievas. Ant akių ir galvos. Prieikite. Tavo veidas dėl to pasikeitė!

Ar viskas gerai? Telaimina Dievas. Tobulai. Tai viskas. Prieikite, taip geriau. Teisingai, dabar palaikykite jas stipriai. Trink visa ranka. Matote, ranka, ranka turi būti trinama, o ne Mano pėda. Patrauk jį. Stipriai patrauk.

O! Gerai. Aš manau, mums viskas gerai. Dabar tiesiog atsisėskite šioje pusėje. Ar gerai? Jūs negalite išlaikyti to. Užtepkite tai ant savo galvos. Ant savo galvos, o tada taip pat nusivalykite akis. Telaimina tave Dievas. Manau, tu ateik su juo, taip gerai.

Taip gerai. Truputėlį vandens. Dabar jie gali naudoti tą patį vandenį Mano pėdoms. Prieikite. Telaimina jus Dievas. Dabar… Laikykite. Stiprai įtrinkite. Stipriai įtrinkite. Dabar žiūrėkite. Dabar.

Ar viskas gerai? Pažiūrėkite, kairė yra šiek tiek. Viskas gerai. Sėdėdami nukreipkite kairę ranką į Mane, dešinę ranką ant Motinos Žemės. Gerai? Telaimina jus Dievas. Gerai. Dabar patys pažiūrėkite. Kaip tu? Ar viskas gerai?

Dar ne, jauti? Gerai. Labai gerai. Telaimina jus Dievas. Padėk savo kairę ranką štai čia. Trink ją. Viskas gerai. Dabar patys pažiūrėkite. Ar gerai? Telaimina jus Dievas.

Tiesiog iš pradžių užtepkite ant savo galvos, tada ant akių. Gerai, puiku. Jautiesi gerai? Šini, a? Jūs galite truputį pakelti iš šitos pusės, šios pusės, šios pusės, taip. Taip gerai. Atlikta! Patys pažiūrėkite dabar. Telaimina jus Dievas. Ar jis plovė?

Jos vyras? Ar jis plovė Mano pėdas? Jūs abu? Abi nuplautos? Viskas gerai. Taigi norite dar kartą nuplauti? Viskas gerai. Dabar ateik. Ar tau viskas gerai, Ješua? Geriau.

Viskas gerai. Leisk jam žaisti su vandeniu. Suimk jo delnus. Paprašyk, kad jis žaistų su vandeniu, taip būtų geriau. Vandenyje. Paprašyk jo panardinti savo pėdas į vandenį. Padėk ant manųjų. Nuplauk Mano pėdas. Gerai, gerai, gerai. Tada paliesk Mano pėdas.

Dabar uždėk jo delnus ant Manųjų. Gerai. Sveiki! Viskas gerai. Taigi telaimina jus visus Dievas. Jam dabar viskas gerai. Jūs abu nuplovėte, jūs abu nuplovėte. Tiesiog užpilkite dar vandens. Užpilk visą, manau. Dar reikia.

Taip geriau. Šimtas aštuoni vardai. Tu sakei, kad turi šimtą aštuonis vardus. Šimtas aštuoni vardai. Tu rodei Man, kad turi tūkstantį vardų. Šie yra… Šimtas aštuoni. Ar šie yra šimtas aštuoni vardai? Mahakali. O, pasakykite šimtą vardų. Ar prasideda nuo Šri Mata?

Paimkite tą, ar gerai? Sahasranama. Taip, mes turime Šri Lalita. Tai yra garbinimas, kai Devi nužudė du rakšasus, vadinamus Šumbha, Nišumbha. Jie ir vėl sėdi savo vietose. Taigi dabar dievų garbinimas, jūs taip pat turite garbinti. Dabar mes pradėsime, jūs žinote tai, iki tam tikros vietos jis perskaitys, ir tada jis pasakys jums, jums reikia įterpti „Ja Devi sarva bhutešu” jis pasakys jums „Buddhi”, taigi jūs turėtumėte tai įterpti. „Ja Devi sarva bhutešu Buddhi rupena samsthita.” Jūs žinote tai – „Namas Tasje namas Tasje namas Tasje namoh namah.” Pirmiausia jis pasakys pradžią. Matote, taip dievai garbino Devi, kai Ji nužudė Šumbhą ir Nišumbhą. Taigi… Pirmiausiai reikia duoti, kaip jūs tai vadinate, „gy“.

Bet nėra šaukšto. Gy jums reikia kelių šaukštų. Taip pat mėnulis. Ji yra lyg mėnulis. Veidas yra lyg mėnulis. Vien tik vanduo. „Sarva” yra esmė. Ji yra Ta, kuri viską valdo. Itin švelni ir itin šiurkšti. Mes eame intelektas.

Ji yra intelektualumas kiekviename žmoguje. Jos išraiška intelektas, tyras intelektualumas kiekviename žmoguje. Taigi tu vien tik pasakyk: „Šradha.” Ir dabar jūs pakartokite visi kartu. Tu sakyk „Šradha”, dabar sakyk. Turi būti cukrus, tada vanduo. Dabar neištekėjusios moterys. Neištekėjusios. Ji visada taip darydavo Bombėjuje. Jūs taip pat darykite panašiu būdu. Dabar.

Jūs turėtumėte pasakyti, „Sakšat Šri Matadži Šri Nirmala Devi namoh namah. Šri Mata Sakšat Šri…” Ką tu sakai? Vien tik sakykite: „Om tvameva sakšat Šri Mata”, tai viskas, „namoh namaha.” Taip, tai viskas. Tai yra viskas. [Jogas: „Tai yra šimtas aštuoni vardai iš tūkstančio Mahadevi vardų, parašytų „Šri Lalita Sahasranamoje.”] Pirmiausiai yra Šri Mata. Taigi dabar pasakykite: „Pataka našini” − nuodėmių naikintoja. Tai štai kodėl Aš sakiau, nesijauskite kalti. Ji yra visų nuodėmių naikintoja. Maha–pat yra didžiausia Maha−pataka našini. „Nistula” reiškia „nepalyginama” Jūs pirmiausiai turite visi paliesti štai čia.

Pirmiausiai. Eikite ir nusiplaukite rankas. Netekėjusios moterys. Netekėjusios. Dėl Para−šakti visas darbas, kurį matome, vyksta. „Jogada” Aš daviau jums jogą, matote, ryšį. „Labdha. Punja−labhja” − dėl punijų. Matote, jeigu neturite jokių punijų, negalima jokių ir rasti. Taigi jeigu daugybė žmonių dar klaidžioja, jums nereiktų jaudintis; jie neturi jokių punijų.

Ką jūs galite padaryti? „Punja−labdha.” „Šobhana” reiškia „maloninga”, „sulabha” reiškia „lengva”, ir dėl to „gati” – „judėjimas”. Jūs atkeliaujate iki realizacijos per „Šobhana−sulabha−gati.” Ir nėra jokio negarbingo poelgio, arba tai labai gražiai atlikta, ir taip pat „sulabha” yra „lengva”. „Šubha−kari” – laimės teikėja. Ne raudoną. Ne, ne raudoną. Dabar dvi. Netekėjusios. Vienas, vienas asmuo. Viskas gerai, visos jūs!

Visos jūs turite laikyti rankose. Dabar laikykite tai savo rankose, visos čia. Dabar nuo viršaus. Taip, tik palaikykite tai dešine ranka. Laikykite dešine. Čia galima laikyti. Dabar padėkite. Taigi, ačiū jums. „Paša−hantri, Paša−hantri” Matote, jie nepriklausomi. Ji yra Ta, kuri sutrauko visus mazgus, aistras.

Telaimina jus Dievas. „Vandaru−džana–vatsala” − tiems, kurie lenkiasi Jai, Ji yra… Ji yra maloni jiems kaip Motina. Ji rūpinasi jais kaip Motina. Tais, kurie lenkiasi Jai, Ji rūpinasi kaip Motina. Telaimina Dievas.