Šri Višnumajos pudža

London (England)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šri Višnumajos pudža, Vimbildonas, Londonas,
Didžioji Britanija, 1985 m. rugsėjo 19 d.

Šiandien – pudža Višnumajai, kuri buvo Šri Krišnos sesuo, tai nebuvo numatyta sąraše pudžų, kurias darome tarptautiniu mastu. Bet, kaip sakoma, kai dėl Dievo meilės visi tikintys susiburia, Dievas taip pat turi sulaužyti daug taisyklių, štai taip buvo nuspręsta daryti pudžą. Ir bent kartą ją reikėtų padaryti, manau, tai gera idėja. Dėl jūsų meilės, atsidavimo ir noro ši pudža bus padaryta. Tai atsitiktinumas, kad aš šiuo metu esu Anglijoje, nes jei ši pudža ir būtų kada daroma, tai būtų daroma Indijoje. Dėl šios pudžos Dievybės, Višnumajos, kurios sėklą ne taip lengva pasėti Vakarų šalyse, buvo suorganizuota serija Šakti programų, teigiant, kad visų pirma mes turime Motiną kaip Šakti, Pirmapradę Motiną. Ir turime tris Šakti, kylančias iš Jos, kaip žinote – Mahakali, Mahalakšmi, Mahasarasvati. Taip pat mes turime jų palikuonis – brolius ir seseris. Taigi prieš energijos, kurią vadiname žmona ar sutuoktine, sukūrimą buvo sukurta sesers energija. Taigi, kaip žinote, Brahma, Višnu, Maheša gimė šioms trims Šakti (energijoms) ir jie visi turėjo seseris.

Ir jų seserys buvo ištekėjusios, pavyzdžiui, Višnu sesuo yra Parvati, ir Ji ištekėjo už Šivos. Labai svarbu suprasti, kad šios trijų tipų energijos visada veikia mūsų čakras. Ir jei jūs suvoksite šias energijas, kaip jos veikia, tada suvoksite, kokia svarbi yra Višnumaja. Višnumaja yra sesers energija šeimoje. Taigi moteris yra energija, o vyras yra kinetinė energija, kuri įtvirtina energijas tų trijų energijų, kurios yra aplink jį. Taigi, kai veikia vyro energija, visos šios energijos pradeda naudingai veikti, susijungusios su ta energija. Dabar Višnumajos energiją labai svarbu suvokti, nes Motinos energija skirta jūsų tyrumui apsaugoti, nes tai pats svarbiausias dalykas. Apsaugoti jūsų tyrumą – tai Motinos energija. O Višnumajos energija skirta jūsų tyrumui apsaugoti. Kartais jūs nesuprantate, kas yra tyrumas ir kas yra nekaltumas.

Nekaltumas – tai energija, kuri tiesiog veikia. Kaip elektra mūsų namuose, ji egzistuoja taip pat kaip nekaltumas mumyse, bet pradeda veikti per tyrumą. Asmuo gali sakyti: „Aš padariau tai labai tyrai“ – ne, taip nebūna, nes ką bedarytumėte, jei tai tyra, tai negali būti žalinga jums, jūsų nekaltumui ar teisumui. Taigi sakantys: „Aš tai padariau tyrai“, yra neteisūs, nes jei ką nors darote nekaltai, tai tampa tyrumu. Taigi nekaltas elgesys tampa tyru. Jūs privalote gerbti savo tyrumą. Tyrumas yra viena iš Višnumajos energijų mumyse, Gauri energija yra tyras skaistumas, Ji niekada neišteka. Žinote, kad kai Višnumaja buvo sukurta, iškart po gimimo Ją nužudė Kamsa. Kad suprastume tyrumo reikšmę savyje, turime suprasti, kad tyrumas yra pagrindas visos darnos. Kol nesuvoksite tyrumo, tol negalėsite būti darnūs.

Darna negalima, nes tai yra pagrindas. Tai kaip kortų namelis, jeigu nėra tyrumo pagrindo, jis sugrius nė nemirktelėjus. Taigi tyrumas yra labai svarbus, jam Vakaruose mestas didelis iššūkis, ir štai kodėl aš sakau, kad labai sunku šioje šalyje pamatyti tyrumo sėklą. Kad taip nutiktų, turbūt tai dalis dieviško plano, manau, kad ši didi pudža turi būti atlikta čia. Šią pudžą nelengva atlikti, ir ją turi daryti žmonės, kurie yra tyri, žmonės, kurie gyvena labai pamaldžiai, tie, kurie buvo labai tyri ir gerbė savo tyrumą. Bet dabar, kai jūs esate šventi, prieš jus viskas tyra ir gera, nes jūs gyvenate šventųjų gyvenimą. Štai kodėl tyrumas buvo pažadintas jumyse, ir tyrumas veikia jumyse kaip Gauri, kaip jūsų Kundalini. Taigi, jei jūs priartėjote prie pamaldaus gyvenimo esmės, teisingo gyvenimo, Sahadža jogos gyvenimo – tai tyrumas. Jūs negalite to paįvairinti. Dabar šis tyrumas duoda jums mariadas, tai reiškia, parodo ribas.(Kodėl jūs sėdite čia? Eikite toliau, geriau būti priekyje. Čia jūs nedarote pudžos. Jei darote pudžą, tai sėskite čia. Nes kitaip verčiau atsisėsti. Verčiau priimkite mano vibracijas ten, priekyje. Čia, ateikite kartu.)

Taigi tyrumas jums duoda mariadas, parodo ribas. Kaip jis parodo ribas? Taip, kaip žaibas danguje. Kai du debesys, kurie kaip du Sahadža jogai, galime sakyti, atplaukia iš jūros, ir yra tyras vanduo ten, tuose debesyse, ir jis turi išsilyti tada, kai jie priartėja vienas prie kito ir peržengia savo ego ribas arba pykstasi vienas su kitu, arba kitaip konfliktuoja, tada atsiranda tyrumas ir žybteli žaibas. Jis sako: „Jūs neteisūs. Kodėl kovojate tarpusavyje? Kodėl peržengiate vienas kito ego ribas?“ Tai sesers darbas. Vakar mes turėjome daug seserų. Sesers darbas yra nebūti šališkai ir parodyti, jeigu jūs peržengiate ribas savo broliškumo, kad ten bus žaibas. Taigi pati žaibo energija – tai dalis Šri Krišnos energijos, kurią Jis pasiima iš savęs. Štai kodėl Jis tapo tokia miela, švelnia inkarnacija. Jis tai iškėlė. Jis pasakė: „Dabar tu tapai mano seserimi, ir jei jie bandys elgtis netinkamai, tu geriau sutvarkysi tai.“ Štai kaip Šri Krišna tapo tokia švelnia ir labai, kaip jie vadina, romantiška inkarnacija, nes Jis atskyrė sesers dalį ir tai padarė.

Bet Ji visada buvo šalia ir dirbo su Juo, nes šeimoje sesuo turi prižiūrėti, kad broliai nesipyktų, kad būtų gerai prižiūrėti, ir kad jų niekas neprovokuotų, Ji duoda jiems mariadas, kaip toli eiti. Dabar labai svarbu suprasti, labai labai svarbu visiems mums suprasti, jog Froidas ir visi tie neišmanėliai iškėlė savo teorijas, kad pakenktų Višnumajai, kad mus sietų visokie juokingi santykiai, kas yra neįmanoma ir neleistina. Ir jei yra tokie santykiai tarp brolių ir sesių, tai septynios kartos šeimoje kentės nuo baisių ligų – septynios kartos. Bet jei ir toliau yra Froido stiliaus santykiai, tada keturiolika kartų šeimoje kentės. Taigi Višnumajos apribojančios energijos yra tokios, kad jūsų ego kontroliuojamas, jūsų superego kontroliuojamas, jūsų šeima kontroliuojama. Visi yra kontroliuojami tyros Višnumajos energijos, kuri egzistuoja kiekviename iš mūsų. O liūdniausia tai, kad visose Vakarų šalyse Višnumaja serga, visiškai serga. Turiu omenyje, aš netgi praradau klausą, viskas pasiekė tokį lygį kairėje pusėje dėl to, kad trūksta elementaraus tyrumo. Dabar mes turime pamiršti žmones, kurie yra bejausmiai, nes dabar mes Sahadža jogai.

Taigi artėjant prie esmės, reikia pasakyti, kad daugelis žmonių turi užsilikusių juokingų minčių, tokių kaip: „Aš labai gerai sutariu su tuo ponu“ arba „Aš labai draugiškas su tokiu ar tokiu ponu“, ir taip toliau. Tai ne mariados. Negali būti draugystės tarp vyro ir moters, tiesiog negali, tai visiškas absurdas. Visa Vakarų kultūra juokinga, nes jei tu esi pakviesta pietų, tai privalai sėdėti su kitų vyrais iš abiejų pusių – tiesiog baisu! Bet Rytuose taip nedaroma, nes Višnumaja prieštarauja tam. Ji prižiūri, kad vyras ir žmona sėdėtų kartu. Ir čia, kaip žinote, tyrumo taip trūksta, kad mūsų kairė Višudhi blokuojasi. Ir dabar man kalbant apie tai, ji tebesiblokuoja. Kai sakote, kad esate nekalti, tai jūs iš tikrųjų perleidžiate tai Višnumajai, savo seseriai, sakydami: „Aš esu nekaltas.“ Bet Ji nenori, kad jaustumėtės kalti. Žmona gal ir nori, kad jaustumėtės. Ji gali norėti, kad jūs jaustumėt kaltę, nes mano, kad jos energijai mestas iššūkis ir, kad ji turi varžovą. Bet tik ne Višnumaja, sesuo niekada taip nepasakys.

Bet brolis ir sesuo niekada nebus draugai. Dabar mes sėdime grupėje. Štai taip grupėje brolis ir sesuo yra, jie žino, kad yra kaip brolis ir sesuo, bet jie neprilimpa prie vieno asmens, jie nekalba tik su vienu žmogumi, jie netampa per daug draugiški vienai seseriai. Kaip kartą mes turėjome svarbų nutikimą su krikščionimis, pamenu, ir tada turėjau bent trisdešimt pusbrolių ir keturis–penkis brolius tuo metu. Ir mes nuėjome į tą ceremoniją indų krikščionių. Ten buvo krikščionių iš įvairių sluoksnių. Manau, ten buvo keletas perėjūnų, ir jie kažką pasakė apie mus, seseris, suprantate. Ir mes nežinojome, kad turime tiek daug pusbrolių. Jie tiesiog atsirado, suprantate, iš niekur, ir jie pamokė tuos nepraustaburnius. Ir tada mes supratome, kiek daug turime pusbrolių. Kitaip niekad ir nebūtume sužinoję, jie buvo kažkur, mes nebendraudavome per daug, mes bendraudavome tarpusavyje, tarp draugių mes mergaitės kalbėdavomės. Staiga pamatome, kad turime daug pusbrolių ir brolių. Tai buvo staigmena, kad turime tiek daug pusbrolių ten, to mes nežinojome. Nedelsdami jie stojo ginti savo seserų tyrumo, nes tai yra jų tyrumo pagrindas. Bet paprastai su broliu per daug nebendraujama, nei brolis su tavimi, ir nesate labai draugiški. Bet kai yra sunkumų metas, mariadų metas, kai reikia pasitarti dėl ko nors, kas susiję su šeima, sesuo padeda.

Neseniai mano pačios brolis, jaunesnysis brolis parašė man laišką, nes šeimoje buvo problemų. Mano mamos jau nebėra, ir normalu, kad sesuo geriau, nes ji lengviau pasiekiama negu mama. Mama užsiėmusi visa šeima, visais darbais, kuriuos atlieka. Taigi seseriškas jausmas labai svarbus.

Dabar įsivaizduokite, kad mūsų kairė Višudhi blokuota. Ir tokia ji yra, žinoma, dėl to, kad mes niekad nesirūpinome savo tyrumu, mes negerbėme savo tyrumo. Indijoje taip nėra. Moterys ir vyrai labai gerbia vieni kitų tyrumą. Aš paklausiau kelių Vakaruose buvusių vaikinų, jie atsakė: „Nors mes ir darėme visus blogus dalykus, kuriuos jie darė, bet visą laiką jautėme, kad elgiamės blogai.“ Aš paklausiau: „Kaip tai?“ Jis atsakė: „Egzistuoja tokie seseriški santykiai“. Bet dabar galiu pasakyti, kad indai tampa tokiais kaip ir jūs ir prarado galią išlaikyti tyrumą. Vyrai turi gerbti savo tyrumą, nes mano, kad jie nieko neskolingi savo tyrumui. Ir jei jūsų dvasinio būvio pagrindas neegzistuoja, tada jūs pražūsite akimirksniu. Ir aš jau daug kartų sakiau: „Nukreipkite savo dėmesį į Motiną Žemę, žalumą.“ Žalia yra spalva, ir jei jūsų dėmesys ten, tada jūs būsite apsaugoti nuo neištikimybės nuklydimų visą laiką, nuo žiūrėjimo į kitų seseris, kitų žmonas, kitų dukras. Taigi santykis turi būti išreikštas, žinote, kaip į dukrą, seserį ar motiną, o tai labai, labai tyras santykis.

Tiek, kiek dabar, sakykim, jūs galvojate, yra per daug, štai kodėl negaluoja jūsų širdis. Ar pagalvojote apie tai? Kodėl blokuojasi širdis, kai per daug naudojat dešinį kanalą? Kokia širdies bloko priežastis? Privalote suprasti tai, tai tas pats. Sakykim, santykiai tarp Šivos ir Višnu yra dviejų tipų. Pirmiausia Višnu žmona yra sesuo, kurią Jis vedė. Suprantate? Toliau, kas yra Šivos sesuo? Šivos sesuo yra Sarasvati. Jei naudojate perdaug Sarasvati, blokuojasi širdis. Tai turi mariadas. Štai kaip jie susigiminiavo, kaip seserų santykiai veikia, kad išlaikytų jūsų čakrų mariadas. Jei jas peržengiate, netikėtai persimetate į kairę arba į dešinę, nes jūs peržengiate savo mariadas. Šie seserų santykiai egzistavo taip pat kitose inkarnacijose, pavyzdžiui, Mahometas Sahibas turėjo seseriškus ryšius su… Turėtume pasakyti, kad Jo sesuo buvo Ali žmona, bet Ji gimė Jam kaip dukra. Taigi jos gali gimti kaip dukros ar seserys. Ji gimė kaip Nanakos sesuo Nanaki. Ji gimė Mahometo Sahibo dukra. Taigi tai gali būti sesuo arba gali būti dukra, gimusi inkarnacijai. Bet dukra ir sesuo yra nekaltumas, tyras skaistumas.

Dabar pagalvokite apie tuos, kurie nesupranta tyrumo svarbos, kaip jie išvis gali kalbėti apie įstatymus? Nes „įstatymas“ reiškia mariadas, ir jis turi tinkamą pajutimą per Višnumajos energiją. Dabar jūs galite pasakyti, kad vogti kito daiktus yra taip pat netinkama, nes tai kažkam priklauso. Kas jums tai pasakys? Kas tas, kuris jums pasakys, kad šitaip daryti nedera? Žinoma, yra policija, bet kas pasakys? Įstatymų leidėjai. Kur pasąmoninį žaidimą sužaidžia Višnumaja, nes kai tik ką nors pavagiate, jūs pajuntate kaltės jausmą. Įstatyme taip pat naudojamas žodis „kaltė“. Ir kaltė kyla iš kairio kanalo, tai Višnumaja. Taigi taip svarbu turėti tyrumo jausmą.

Bet mes esame labai skirtingi žmonės, ir tie, kurie turi moralų tyrumą, gali neturėti materialaus tyrumo. Tie, kurie turi materialų tyrumą, gali neturėti moralaus tyrumo. Moralus tyrumas yra pirmiau, tai labai svarbu, nes tai įgimta. Ir jei jūsų moralus tyrumas yra gerai išpuoselėtas, tada yra ir materialus tyrumas. Bet efektas yra tas pats. Jei jūs sukčiaujate su pinigais Sahadža jogoje ar sukčiaujate moraliai, jums užsiblokuos kairė Višudhi, ir visos problemos prasidės iš kairės Višudhi. Dabar, sakykim, kas nors bando sukčiauti Sahadža jogoje, norėdamas pasisavinti Sahadža jogos pinigus ar kažką panašaus, nedelsiant blokuojasi jo kairė Višudhi. Ir vos tik kairė Višudhi blokuojasi, jis pradeda elgtis juokingai, ir visa, kas blogo, atsiskleidžia. Jei jūs taip pat tapsite amoralūs, kairė Višudhi blokuosis.

Visa, kas susiję su kalte, kyla iš ten. Nuodėmė prieš Motiną taip pat įžeidimas, atsišnekinėjimas. Daug žmonių turi įprotį, aš mačiau, sakyti: „Ne, Mama“. „Ne“ negalima sakyti, nes jei sakote „Ne“, jūsų kairė Višudhi blokuojasi. Višnumajos energija netoleruos jūsų „Ne“, kam besakytumėte. Daugelis žmonių turi įprotį sakyti: „Ne, Mama“. Taip nederėtų daryti, nes, kai tik jūsų kairė Višudhi blokuojasi, visos jūsų kairiosios čakros susilpnėja, nes tyrumas, kuris yra visų čakrų pagrindas, yra silpnas. Taigi taip svarbu suprasti kairės Višudhi vertę. Visiems mums blokuojasi kairė Višudhi, ir mes nemanome, kad tai rimta, bet sakome: „O, kairė Višudhi blokuojasi, vadinasi, jaučiu kaltę.“ Mes to nesuprantame: „Ką aš padariau? Aš peržengiau ribas, štai kodėl tai pasireiškia. Aš apsileidau morališkai. Aš nuėjau neteisingu keliu prieš Motiną ir Tėvą, štai kodėl mano kairė Višudhi blokuojasi.“ Kairė Višudhi yra indikatorius klaidų, blogybių, nuodėmių. Mes negalime sau leisti nešvarios kairės Višudhi, Sahadža jogai negali sau leisti turėti blogą kairę Višudhi. Ir dar negana to, jie rūko ir vartoja visokius dalykus. Indijoje jie vartoja taip vadinamą tamakhu, tai lapai… Kokio tipo? Tabako lapus, ir mano, kad jie nieko blogo nedaro. Bet kairė Višudhi blokuojasi. Kairė Višudhi lyg vartai visokioms jūsų problemoms, taigi būkite atsargūs, nejauskite kaltės dėl nieko. Ir tai labai ydingas ciklas – ilgas ydingas ciklas.

Pavyzdžiui, kažkas padarė ką nors blogo. Aš nusprendžiau, kad turiu pasakyti tiesiai šviesiai, patinka tai jiems ar ne, tai negerai tiek, kiek galima. Žinoma, aš bandau su jais žaisti tam tikrus žaidimus, kad jie suprastų, jei iki tam tikro taško jie nesupranta mano pasakymų, aš jiems pasakau: „Geriau tau išeiti. Aš negaliu tavęs turėti savo kūne.“ Taigi aš jiems liepiu išeiti iš Sahadža jJogos. Ir kai jie pasitraukia iš Sahadža jogos, tai bent pasibaigia mano galvos skausmas. Dabar pastebėjau, kad kai toks negatyvas pradeda veikti, žmonės užuot pripažinę tai, pripažinę klaidas: „Aš neteisus, nereikėjo to daryti, taip elgtis negerai“, jie pradeda teisintis. O jau kai pradedi teisintis, tada kairė Višudhi išsipučia kaip didelis gumbas, ir nėra galimybės išgydyti, neįmanoma išvalyti. Taigi žmonės pradeda teisintis: „Kodėl aš tai dariau, kodėl aš tai dariau?“ Blogai taip sakyti, blogai – reikia susitaikyti: „Na gerai, kitą kartą aš taip nepasielgsiu, labai atsiprašau.“ Bet „atsiprašau“, atrodo, pats sudėtingiausias žodis, bent jau Vakarų Sahadža jogams ir kai kuriems indų jogams taip pat pasakyti: „Atsiprašau, aš labai atsiprašau.“ Indai niekada nejaučia kaltės, tai gera mintis, bet jie niekada neatsiprašo, taigi tai tas pats. Dabar jūs turite suprasti, kai padarote klaidą, kad esate žmonės, ir klysti – žmogiška, o atleisti – dieviška. Bet turite suvokti, kad suklydote.

Jei teisinsitės, tai aišku viena – jūs nesuprantate, kad Dievas žino viską. Jei Jis sako, kad pasielgėte blogai, tada tai yra blogai. Kaip galite prieštarauti, sakyti: „Tokia ir tokia poelgio priežastis“, jums reikia suprasti esmę. Tai elektros energija, supraskite, sukrečia jus. Tai šokiruoja jus, tada suprantate: „Aš suklydau“. Taigi nešokiruokite savęs. Nesielkite taip, kad prieitumėte prie šokiruojančių kraštutinumų. Tai, žinoma, Motinos energija tokia atleidžianti, Sadašivos energija tokia atlaidi, tokia atlaidi, tokia atlaidi, tam, ką jūs darote, kurį laiką. Bet yra pasakyta, yra paaiškinta, kad tai negerai.

Sakykim, jūs visiškai peržengiate savas ribas, staiga atsiranda Višnumaja, tada viskas išaiškėja. Sahadža jogoje viskas išaiškėja. Taigi kiekvienas turi suprasti, kad ši Energija padeda, veda, gerina, puoselėja ir saugo tik iki tam tikro taško. Tai Ji vienintelė demaskuoja jus, nes nebepakenčia nesąmonių, kurias darote. Taigi jei ir toliau taip elgsitės, pamatysite, kaip Ji jus demaskuos. Jūs esate matę žmones, kurie krečia įvairius nešvarius dalykėlius. Aš pažįstu daug ministrų pirmininkų, prezidentų ir kitų žmonių, kai jie miršta, juos demaskuoja. Niekas nekalba apie tai, kad tas ar tas žmogus buvo doras. Tik keli tautų lyderiai turėjo tokią reputaciją, kad buvo labai tyri žmonės. Tyrumas – tai labai labai reta reputacija, nes kai gaunate valdžią gyvenime, tada galvojate, kad galite sau leisti viską, galite būti, kuo norit, ir elgtis bet kaip. Jūs galite būti labai tyri ir labai netyri, jūs galite pasirinkti, kaip norite. Jus tiesiog užvaldo mintis: „Dabar aš turiu visas galias ir esu gerai įsikūręs.“ Tai visiška iliuzija, ir jūs pamirštate, koks svarbus yra tyrumas. Taigi kuo daugiau pasiekęs asmuo gyvenime, kuo aukštesnę poziciją užima, kuo daugiau gauna taip vadinamo ego „šlamšto“, tuo labiau jo kairė Višudhi spaudžiama. Toks žmogus užsidaro kairėje Višudhi, nes giliai širdyje, savo pasąmonėje jis jaučia kaltę. Ir viskas vyksta kaip kaltė, kaltė kairėje Višudhi. Ir kai kaltė patenka į kairę Višudhi, tada iškyla paini situacija, nes toks asmuo tampa labai jautrus. Ką bepasakytumėte tokiam žmogui, jis jaučiasi dar kaltesnis. Bandote gydyti jo kairę Višudhi, tada jam dar pablogėja. Labai bloga situacija kairės Višudhi žmonėms, ir jie yra tie, kurie apleido kairę Višudhi nuolat teisindamiesi.

Asmuo, turintis bloką dešinėje Višudhi, bus arogantiškas, bet kairės Višudhi žmonės turi suktų būdų, kaip atsakyti ir pasiteisinti dėl visko. Ką jiems bepasakytum, jie atsakys: „Ne, Motina, yra taip ir taip, taip ir taip.“ Tai viena. Bet ne tik, tuo viskas nesibaigia, tai suteikia jums sarkazmo. Štai kodėl Vakaruose žmonės niekada nekalba atvirai, tai visada sarkastiška. Jiems atrodo, kad kalbėti atvirai – kvaila, neintelektualu, nebent kalbėsite labai sarkastiškai, ką kartais, jūs žinote, labai sunku suprasti. Štai kaip suktai jie kalba. Ir tas suktumas kyla dėl karės Višudhi problemų. Jei jūsų kairė Višudhi labai bloga, jūs negalite pasiekti nieko, kas švelnu, gražu, vertinga. Kairė Višudhi niekada nepripažins.

Tie, kurie kenčia dėl kairės Višudhi, niekada neįvertins kito žmogaus, niekada. Tai turi savus būdus ir galvos: „Aš geriausias“, nes tai turi egzistuoti, ta problema turi išgyventi. Tik kaip? Tai lyg ir iškreiptas ego, kuris nenori priimti, kad kitas gali būti geresnis už mane, kad man kažkas bus pavyzdys, kad mane kažkas mokys. Aš turiu daug pavyzdžių, ypač stebiu, kas darosi žmonėms, esantiems šalia manęs, aš pastebiu, kad labai greitai blokuojasi jų kairė Višudhi, nes jie neišmano protokolo. O kai neišmano protokolo, jiems blokuojasi kairė Višudhi. Taigi, būti su manimi yra palaiminimas, jokių abejonių, bet reikia būti labai labai atsargiems, kad nepažeistumėte protokolo. Nebandykite žengti per toli, tiesiog peršokti. Kai kurie žmonės turi savybę peržengti ribas, ir vos tik peržengus kairė Višudhi blokuojasi. Turėtų būti pagarbi baimė savo Motinai, turėtų būti pagarba savo Motinai, kuri yra saugoma kairės Višudhi. Tai yra labai užslėpta Šri Ganėšos energija.

Tai, ką vadinate Ganėšos energija, yra kairė Višudhi, veikianti kaip tyrumas. Visa Ganėšos energija pasireiškia per kairę Višudhi. Taigi tie, kurie tiki Ganėša, tyru nekaltumu, turi žinoti, kad kasdieniame elgesyje, kasdieniuose veiksmuose turi būti tyrumas. Ganėša pasireiškia kaip tyrumo žiedas. Ir tik pažiūrėkite, ar dieviškame įstatyme nėra tyrumo, kaip jūs atskiriate žmones, kaip viską sutvarkote, kaip juos valote, kaip jiems padedate augti. Pavyzdžiui, augančiam medžiui nėra ribų, jis tiesiog auga kaip nori, jokių ribų. Tai ką jūs iš tokio medžio gausite? Nieko. Taigi, kad asmuo augtų ir vystytųsi, jūs turite apriboti tai. Mano tėtis turėdavo tam gerą pavyzdį: jei jūs paimsite šiek tiek kviečių, kviečiai… (Prašome netrukdyti. Jei norite, galite išeiti, galite eiti, bet netrukdykite kitiems visaip judėdami.)

Tai kitas dalykas, suprantate. Visi šie reikalai – ne kas kitas kaip perversmas jūsų karėje Višudhi. Visas noras pasirodyti ar trukdymas, ar bandymas valdyti, ar nekantrumas, ar tiesiog pasipūtimas – visa tai kyla iš kairės Višudhi, nes jūs norite įveikti savo kairę Višudhi ir taip darote. Ir dar tai prie to prisideda. Kuo labiau stengiatės įveikti, tuo labiau didinate problemą. Dabar turiu papasakoti jums tėvo istoriją, jis sakė, kad jei turite kviečių ir juos paskleidžiate, jie tiesiog išsibarsto kaip ir dėmesys. Bet jei įdėsite juos į džiuto krepšelį, jūs galite jais rūpintis ir jie sudygs. Tokiu pat būdu, jei išbarstote savo dėmesį be tyrumo, jis išsisklaido, jis neturi ribų, neturi formos, neturi pavidalo. Bet jei nustatysite ribas, tada augsite ir augsite, ir augsite, jūs pakilsite savo dvasiniame gyvenime.

Kadangi jūs – žmonės, kurie nori gyventi dvasinį gyvenimą, jūs turite suprasti, kad kairė Višudhi turi būti švari. Kaip pagydyti savo kairę Višudhi? Aš kartais labai pavargstu su jais, sąžiningai sakau, labai pavargstu, aš tiesiog nekreipiu į juos dėmesio, nes jei jiems blokuojasi ir sakai: „Tau blokuojasi“, tada pasidaro dar blogiau. Tai uždaras ratas. Kaip tai sutvarkyti? Kaip pralaužti tą uždarą ratą? Pripažinti tai. Reikėtų sakyti: „Dėl ko, dėl ko tu jautiesi kaltas? Tu vėl ir vėl kartoji tas pačias klaidas ir vis tiek nesiliauji taip daręs.“ Jūs turėtumėte gnybtelėti sau. Bet vietoj toj pradedate man kartoti: „Ne, Motina. Ne, Motina. Ne, Motina.“ Pasakykite sau: „Ne sakau sau. Šiandien aš padariau tai, o rytoj padarysiu tai, poryt padarysiu tai. Viskas, daugiau taip nebus.“ Ir šitam taške sustokit. Čia jūs atrandate savo Višnumajos energiją, kuri, jeigu neveikė, tai dėl jūsų kaltės, bet, kad ji vėl taptų ta galia, jūs turite naudoti Višnumajos energiją, paveikdami save sukrėtimais. Ir tik jūs tai galite padaryti.

Taigi šiame taške, Višnumajos taške, aš jus tikrai nuvilsiu. Jūs turite tai padaryti. Ir todėl aš galvojau apie šią pudžą, kad, kai jūs darote man ją, jei aš ką pasakau, tai jumyse sukuria daugiau Višnumajos. Tai lengviausias būdas sutvarkyti reikalus, suprantate: „Aš jaučiuosi kaltas“ – viskas, su jumis baigta. „Aš priėmiau bausmę, aš esu kaltas.“ Tai kaip teisme prisiekusieji sako, kad jūs kaltas – gerai, priimkit tą „Aš kaltas“, bet jokios bausmės, nepriimkite jokios bausmės. Jei padarėte ką blogai, tada nusibauskite patys. Yra du žmonių bausmių būdai. Vienas, kai žmonės baudžia save, sakydami: „Aš nevalgysiu savo maisto.“ Bet tiems, kurie turi įprotį nevalgyti, tai gali virsti agresija su įpročiu versti nerimauti kitus nevalgant. Turiu omenyje, žmonės labai sukti. Jie žino, kaip save pribaigti buku peiliu. Bet tai ne būdas save auklėti. Jei jums reikia susitvarkyti, tada turite susivokti savyje tinkamu būdu. Sakykime, jūs padarėte ką negero, tada jums reiktų surasti tai, ką mėgstate daryti labiausiai, ir nusibausti. Jums reikėtų, jums reikėtų… Atsiprašau, jums reikėtų nedaryti to, ką darote paprastai. Taip auklėjant save. Kas nors, sakykim, labai mėgsta sodus, gėles. Kai suklystate, jūs nežiūrite į gėles kurį laiką, tiesiog užsimerkite, kad nematytumėte gėlių. Dabar, sakykim, kas nors labai mėgsta dainuoti, taigi, jei suklydote, liaukitės dainavę. Taip jūs save sukrečiate. Jūs privalote žinoti, kad Višnumaja – tai žaibas, todėl ir pamoka turi būti tokia. Aš negaliu būti tokia švelni, koks buvo Šri Krišna. Aš jums sakau, tai labai galinga, ir lai Dievas pažadina Višnumają jumyse. Tai galingiausia, ką gali turėti žmogus, džiaugsmingiausia; jūs tampate šventomis asmenybėmis.

Tai vienas iš būdų gauti Dievo realizaciją. Buvo pateiktas gražus klausimas tinkamu laiku, vakar – kaip išvystyti savo padorumą, ne sukant bandanus, imant vibracijas iš Motinos ir jas prarandant – ne taip. Jūs patys auklėjate save nuo ryto iki vakaro ir suvokiat save, nejausdami kaltės, ir mokotės naujų dalykų. Ir visada yra sesuo, kuri jus moko visą laiką, kaip būti vis geresniam ir geresniam, ne Motina, nes Motinai jūs galite sakyti: „Ne, Motina“, jei taip pasakysite seseriai, bus elektra. Aišku? Pabandykite įkišti pirštus į rozetę ir sužinosite – be jokių paaiškinimų! Turėdami tokį supratimą šiandien mes darysime pudžą, kad sutvirtintume savo tyrumą, savo emocijų ir savo minčių tyrumą. Ir ką jūs bebūtumėte padarę iki dabar, pamirškite, pamirškite praeitį. Labai svarbu pamiršti praeitį, nes tai labai geras būdas pasiteisinti: „Man buvo taip, dėl to įvyko štai taip. Mano mama buvo tokia, o tėtis toks.“ Motina, tėvas – viską dabar pamirškite, jūs priklausote šiai šeimai, kuri yra šventa. Šventi žmonės sėdi čia, tarp jų esate jūs.

Ir tie įstatymai pradės veikti savaime, ir man nereikės jums sakyti, kad būtumėte draugiškesni tam žmogui arba mažiau kitam. Suprantate, domėtis kita lytimi visą laiką – netyrumo požymis. Turiu omenyje, tai baisu, visiškai absurdiška, jūs tampate kvailiais. Kai kurie vyrai labai išmano, ką naudoja moterys, apie kvepalus, tą ir aną. Kokia iš to nauda? Jūs moterų vergai, ar ką? Jie tampa tokių nereikšmingų dalykų žinovais. Jūs esate vyrai, tai ir gyvenkite kaip vyrai. O moterys privalo turėti tyrumo jausmą savyje, nes jos yra energijos. Kodėl jūs norite tapti kaip vyrai? Turiu omenyje, jūs esate energijos už jų. Ir moterys privalo prižiūrėti savo tyrumą. Dėl to, turėčiau paminėti, turiu nusilenkti indėms moterims, dėl jų nuolankumo, dėl jų tyrumo, ko kiekvienas turi išmokti, žinoma, yra daug taip nesielgiančių, bet nuolankumas – tai, ką jos turi. Yra tik viena kategorija, kam nereikia būti nuolankiems – tai inkarnacijos. Aš negaliu būti nuolanki, atsiprašau, kad taip sakau. Yra tam tikros savybės, kurias jūs galite turėti, džiaugtis ir puoselėti, bet Aš negaliu turėti. Aš negaliu savęs pažeminti, negaliu, atleiskite, Aš negaliu taip elgtis. Jokia inkarnacija nebuvo pažeminta, jie negali, nes jie neturi kaltės. Aš įsileidau tiek daug žmonių į savo kairę Višudhi, kad net Mano ausys užsikišo, ir bandau tai išvalyti. Jei jūs galite išsivalyti savo kaltę, Mano ausys atsikimš, Mano problema išnyks.

Taigi prašau, reikalauju – laikykite savo kairę Višudhi švarią. Nesijauskite kalti, būkite centre. Būkite centre, prižiūrėkite save ir suvokite save, šokiruokite save ir taisykitės. Tik tokie žmonės pakils. Kitas būdas yra meditacija. Kairę ranką – į nuotrauką, prie jos dega žvakė, dešinę ranką padėkite ant Motinos Žemės, jūs galite tai padaryti. Pridėkite žvakę štai čia, pasukite bandaną savo kairei Višudhi, jūs tai galite padaryti. Bet tai gali tapti ritualais, jei darote tai ne iš širdies. Tad iš pradžių suvokite tai, visiškai susivokite mintyse ir tada naudokite šiuos metodus. Supraskite tai ir emociškai, kad neturi būti kaltės jausmo emocijose, kurias jaučiate.

Tad dėl praktiškumo mes nenaudosime žodžių, kurie rodo mūsų kaltę, tik tuos, kurie nuolankumą. Nuolankus labai skiriasi nuo kalto žmogaus. Kaltas žmogus – tas, kuris labai jaudinasi, jaučia spaudimą, o nuolankus žmogus yra laisvas. Jis nuolankus savo paties laisvei, savo energingumui. Kaip medžiai, kai veda vaisius, jie tiesiog lenkiasi Motinai Žemei. O nuėję prie jūros jūs pamatysite, kad visi medžiai prie jūros, ypač kokosai, visi palinkę link jūros, nes jūra suteikė jiems tą ypatybę. Vanduo, esantis kokose, gaunamas iš jūros. Taigi visi jie jaučia pagarbą, tą nuolankumą jūrai. Tokiu pačiu būdu nekaltas žmogus iš tikrųjų bus nuolankus, nes kalti žmonės, kaip sakiau, yra agresyvūs dėl savo sarkazmo, dėl savo bjaurių žodžių, dėl savo atsišnekinėjimo ir pasiaiškinimų. O nuolankus žmogus yra laisvas žmogus, laisvas būti nuolankiu, laisvas būti maloniu, švelniu ir atsidavusiu.

Ir tokio tipo Sahadža jogais jūs turite būti, kad susitikus su žmonėmis, jiems įspūdį padarytų jūsų nuolankumas. Bet nuolankumas yra ne pataikavimas, tai nekaltumas ir nuolankumas. Man… Man trūksta tos savybės. Aš negaliu nusižeminti, ir jūs neturėtumėte bandyti Mane pažeminti, nes taip negali būti. Bet niekas, sutikęs Mane, negalėtų iš Mano elgesio pasakyti, kad Aš nenuolanki. Aš elgiuosi kaip labai nuolankus asmuo. Aš galiu elgtis kaip nuolankus asmuo, bet būti labai atvira. Aš neturiu jokio nuolankumo, jokio nuolankumo. Užuojauta labai skiriasi nuo nuolankumo. Nuolankumas – tai žmogiška savybė, ir tai ypatinga savybė, kurią turi tik bhakti. Tik bhakti ją turi; tokia graži savybė priimti palaiminimo lietų. Tas, kuris laimina, negali būti nuolankus, nes jis negali nieko priimti. Tik žmonės yra nuolankūs, ir jie gali tai priimti, tai pasiekti ir tai priimti. O žmogus, kuris negali to pasiekti, yra labai vienišas. Toks žmogus su niekuo neranda bendros kalbos, nes tai reikia duoti, duoti ir duoti. Jis toks vienišas ir turi viską pasiekti pats. Tik tie, kurie nuolankūs, yra iš tiesų draugiški tarpusavyje ir gali vieni su kitais pasidalinti savo problemomis. Aš negaliu, nes jūs neturite atsakymo. Savas problemas Aš spendžiu pati. Taigi nuolankumas gali padėti aiškiai išreikšti tikrą ryšį su jūsų draugais, su visais, galėsite dalintis savo sunkumais.

Bet vėl aš jus turiu įspėti, nes taip nutinka, kad nuolankumas neturi būti užuojauta. Nuolankus – tai nepriklausomas asmuo, tai nepriklausomybės savybė. Tai ne prikausomybės savybė prie vieno ar kito asmens, o paprastas gyvenimo būdas, kai jūs nesate arogantiški, nerėkiate ant žmonių. Mes Indijoje sakome, kad karvė – labai nuolankus gyvūnas. Ji duoda pieną, ji aprūpina viskuo, ji nieko nepuola. Taigi nuolankumas – tai jūsų apsauga. Žinoma, žmonės kartais pasinaudoja nuolankiais, bet tai nesvarbu. Kol jūs nepraradote savo nuolankumo, tol viskas bus gerai. Bet žmonės praranda nuolankumą. Kai žmonės juos trikdo, jiems blokuojasi kairė Višudhi, ir tada jie praranda savo nuolankumą, o jo prarasti nereikėtų, nes jūs privalote išlaikyti jungtį su Dieviškumu. Dėl to jūs turite būti nuolankūs. Kito kelio nėra. Jei nesate nuolankūs, jūs negalite išlaikyti santykių. Matote, dvi savybės – kaip kamštis ir rozetė. Kamštis turi būti kamščiu, rozetė turi būti rozete. Taip pat, jei jūs norite gauti ką nors iš Dieviškumo, turite būti nuolankūs. Arogantiškai jūs negausite nieko, agresyviai jūs negausite nieko – niekaip… Kai kas jaučia: „Aš myliu Motiną“, bet ta meilė turi pasireikšti visišku nuolankumu. Tai vienintelis būdas, vienintelis kelias, kuriuo jūs pasieksite mane, kito kelio nėra.

Taigi šiandien pasieksime aukštą lygį. Tai Dievo įsisąmoninimo pradžia. Bet jūs turite neatsilikti nuo manęs. Nėra lengva neatsilikti nuo manęs, bet jūs turite neatsilikti. Jei jūs iš tikrųjų norite suvokti Dievą, pirmiausia išvystykite tyrumo ir nuolankumo jausmą. Telaimina jus Dievas. Taigi dabar pradėsime mūsų pudžą. Jei norite, galite nuplauti Mano Pėdas. Pirmiausia Pudža Šri Ganėšai, vieną Ganėša stotrą (himną). Dabar dėl to jūs turite įvertinti save. Turiu omenyje, turite priversti save nesijausti kaltais, bet įvertinti save: „Ar aš – auganti asmenybė, ar aš augu visą laiką? Ar aš visą laiką sėdžiu prieš ką nors? Ar aš bandau būti arogantiškas prieš Motiną? Ar aš sakau „ne“ Motinai? Ar aš taip elgiuosi?“ Ir matykite visus šiuos aspektus savyje. Ne dėl kitų, bet dėl savęs matykite: „Kaip aš augu? Ar aš akiplėša, ar pasipūtęs? Ar aš darau tai, ko nereikėtų daryti?“ Štai kaip artėjate prie to. Yra simptomai, simptomai, ateinantys iš vidaus, ir vos tik jūs suprantate savo simptomus: „O, aš toks. Gerai, daugiau taip nebus“, pripažinkite tai, pasakykite sau. Ir vos tik pasakysite sau: „Aš nekaltas“, tai nereikš, kad jūs to nepripažįstate – jūs tai pripažįstate.

[…] Telaimina jus visus Dievas. Su Šivos vardu abi Mano Pėdos visiškai atšalo. Viskas gerai. Gerai. Nusilenkit. Telaimina jus visus Dievas. Telaimina jus visus Dievas. Telaimina jus visus Dievas.