Shri Mahaganesha Puja

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Mahaganesha Puja. Ganapatipule (India), 1 January 1986.

Šiandien visi čia susirinkome atiduoti pagarbą Šri Ganešai.

Ganapatipulė turi ypatingą reikšmę, nes Ji yra Mahaganeša. Muladaroje Ganeša tampa Mahaganeša; Viratoje, tai yra smegenyse, yra Šri Ganešos sostas, reiškia, Šri Ganeša iš to sosto valdo nekaltumo principą. Kaip žinote, tai yra pakaušio srityje, tarpinių smegenų gumbure, optinėje arba pakaušinėje skiltyje, kaip jie sako, ir tai yra nekaltumo davėjas mūsų akims. Kai Jis inkarnavosi Kristuje, kuris yra čia priekyje, Agijoje, Jis labai aiškiai pasakė – „nesvetimauk“. Tai labai subtilus pasakymas, ir žmonės nesupranta, ką reiškia “nesvetimauti”. Apskritai “svetimauti” reiškia netyrumą. Mūsų akyse neturėtų būti jokio netyrumo, tai labai sudėtinga. Užuot sakęs, jog turite gauti realizaciją ir valyti savo galinę Agiją, Jis tai pasakė labai trumpu žodžiu – “nesvetimauk”. Žmonės manė, kad tai neįmanoma situacija, nes Jam nebuvo leista gyventi ilgai; iš tiesų Jo viešas gyvenimas buvo ribotas, tik tris su puse metų. Taigi tai, ką jis pasakė, turi didelę reikšmę, nesvetimaukite.

Kai yra nekaltumas, nėra svetimavimo: reiškia, nėra netyrumo. Tarkime, mūsų akys: mes ką nors pamatome ir užsimanome tai turėti. Pradedame galvoti. Mintys liejasi kaip grandinė viena paskui kitą. Tada papuolame į tų siaubingų minčių tinklą ir tampame tų minčių vergais. Be mūsų suvokimo akys krypsta į tuos dalykus, kurie yra labia grubūs ir tempia jus žemyn. Kaip yra pasakęs Šri Krišna, Pažinimo Medis auga aukštynkojom, tad šaknys yra smegenyse, o šakos auga žemyn. Tie, kurie eina paskui materialius dalykus, jie ir auga žemyn. Tie, kurie eina paskui Dievą, auga aukštyn, link šaknų. Pagrindinė šaknis, arba liemeninė, kaip jie sako, pagrindinė šaknis yra nekaltumas, Šri Ganeša.

Jis tampa Mahaganeša Ganapatipulėje. Čia Jis apsuptas Tėvo Principu ir Guru Principu – jūra, vandenynu – Indijos vandenynu. Taigi Jis tampa Guru. Kai Sahadža jogas įtvirtina savo Šri Ganešos Principą, jis vis dar vaikas. Aišku, kad jo akys taps vis tyresnės ir tyresnės, galingos ir blizgančios. Turbūt matėte, kad kai Kundalini duoda jums realizaciją, tada jūsų akys pradeda blizgėti, turi kažkokią kibirkštėlę, galite švytėti. Ego visa tai uždengia, ego užslopina. Superego tai uždengia ašaromis. Tačiau, kai jie švarūs, galite matyti savo akių grožį, Šri Ganešą, šviečiantį per jūsų žvilgsnius. Tada dėmesys pradeda plūsti pro Šri Ganešos šventyklos langą.

O kai jūs suaugate, tampate Mahaganeša. Tada Mahaganeša įsitvirtina jumyse ir tampate satguru, tampate dievišku guru, jūs galite mokyti kitus. Taip pat kaip vaikas, taip ir suaugęs gali būti kvailas. Tai nesusiję su amžiumi, spalva, tikėjimu ar kasta. Tai būsena, kurią visi gali pasiekti bet kuriuo metu. Tarkime, galime sakyti, kad čia mes turėjome Ganešvarą, kuris būdamas labai jaunas sukūrė didį Ganešvarį. Kaip vakar matėte, Gorakna būdamas dvylikos metų įtvirtino savo Mahaganešą. Tačiau jei nesistengsite kilti, pasiliksite tame pačiame lygyje, net pasenę. Taigi subrendimas yra požymis. Čia, Ganapatipulėje, Šri Ganeša yra pilnoje, subrendusioje formoje, taip ir mes ugdome Mahaganeša savyje, ir mūsų akys tampa tyros, galingos ir dieviškos.

Esu tikra, kad be jokio vargo mes galime įtvirtinti šią būseną savyje. Šiandien atvykome į Ganapatipulę, kuri turi ypatingą reikšmę tarp Astavinaika (aštuonių Šri Ganešos Svajambu), tai yra Mahaganešos vieta. Mahaganeša yra Pitadhiš (visų pitų prižiūrėtojas), ir sėdėdamas ant šitos pitos Jis saugo visus Ganešos Svajambus. Jis žino visas Omkaras, nes yra įgavęs Guru Tatva (Guru Principą). Apsidairykime aplinkuj – vandenynas toks gražus ir švarus plauna Ganapati pėdas, nes vandenynas vaizduoja Guru Tatva, su tuo Guru Tatva jis plauna Šri Ganešos pėdas. Štai kaip tai turėtų būti su visais Sahadža jogais. Atlikus Ganeša Stuti yra įtvirtinamas Šri Ganeša, ir tada su Mahalakšmi Tatva jūs turite tapti Mahaganešomis. Ši būsena gali būti pasiekta mažų ir didelių vaikų, vyresnių žmonių, moterų ir visų, jei jie gali pakilti iki teisaus elgesio, kurį Marati kalboje vadiname Saralya arba Abodita, ar nekaltumu – kai jis įsisavintas, tada galime įgauti Guru Principą. Koks gi Guru, jei jis neturi teisios prigimties ir nekaltumo. Jis niekada nebus Guru, jis yra Aguru (netikras Guru).

Tik tas, kurio dėmesys visada nukreiptas į Dievišką Jėgą, gali tapti tikru Guru. Normalių žmonių dėmesys iškreiptas, nešvarus. Todėl Kristus ir sakė „nesvetimauk“. Reiškia, jei kažkur nukreipiame savo dėmesį ir pradedame daug galvoti, ateina keistos mintys, kaip tai pasiekti, ir kodėl gi nepasiekus, taip pat ir tokios mintys kaip “kodėl ne, kodėl gi ne”. Jei kažką pamatę pradedate galvoti, reiškia dar nepraėjote Agija čakros. Nesvarbu, ką matote, jūs turite išlikti beminčiai, ypač dieviško prieglobsčio gerovėje ir klestėjime, kur yra daug Dievų ir Deivių. Vien jas pamačius turite tapti beminčiai. Kai tik įgausite beminčio supratimo būseną, jūsų dėmesyje nebebus jokių nukrypimų. Mintys, iškraipančios protą, nebeateis, taigi tai nebeveiks jūsų. Štai ką reiškia Kristaus žodžiai “nesvetimauk”.

Jūsų akys turėtų būti tyros kaip saulės spinduliai, kai jie krenta ant medžių, jie nesugeria purvo, bet maitina ir brandina juos. Ir ne tik – jie taip pat duoda stiprybę. Panašiu būdu Sahadža jogams reikėtų turėti šitą švytėjimą savo akyse, kad galėtų kurti labai tyrą atmosferą visame pasaulyje. Atmosferos tyrumas yra tai, ko mums reikia šiandien visur, kad taika, džiaugsmas ir Dieviška Energija galėtų įsivyrauti šiame pasaulyje. Nepakanka tik giedoti Šri Ganešai, Šri Ganeša turi būti pažadintas mumyse ir išaugti iki Mahaganešos lygio. Tik įgavus Mahaganešos lygį mūsų šalis gali klestėti, o iš mūsų šalies kitos šalys taip pat gali gauti naudos iš šitos būsenos. Mes vesime kitus, tačiau jei neprisiimsime šios atsakomybės, tada negaliu pasakyti, kas nutiks šiam pasauliui. Noriu jūsų visų paprašyti, kad atsikratytumėte svetimavimo iš savo akių. Sahadža Jogoje tam mes turime mantrą Nirvičarai. Neleiskite mintims jus valdyti, jei jos ateina, sakykite 00:19:00:06 00:19:04:09 “Yen Neti Neti Vachane” (Tai neegzistuoja, tai neegzistuoja) arba “Kšama Keli, Kšama Keli” (Aš atleidžiu, atleidžiu), taip sunaikinsite mintis, ir vos tik įgaunate bemintę būseną, proto kraipymas baigiasi.

Visi turėtų pasistengti savo akis padaryti nesvetimaujančias. “Jei mano prote yra iškreipimų dėl mano akių, tada aš nenoriu tokių akių”, – sakė Šventasis Tukaramas,– “geriau jau būti aklu.” Iš vienos pusės, geriau būti aklu, nei turėti iškreiptą protą. Geriau turėti vidines akis, matyti Dievą. Kai šie du principai sueina kartu, galima sakyti, kad Sahadža jogas įgijo Guru Principą. Laiminu jus visus, susirinkusius Ganapatipulėje, Mahaganešos vietovėje, su Jo ypatinga malone jūs visi galite įgauti Guru Principą kuo greičiausiai. Pirmiausia sakomi 24 Šri Višnu vardai, kad atsidarytų Sušumna Nadi. Tada sakoma Šri Sukta, kad pažadintų jumyse esančią energiją. Tuomet sakomi 108 Motinos Gauri vardai. Po šio pudžano, kai pudža baigta, daromi vienuolika Kundų, jiems daromas Havanas. Kadangi Mahaganeša yra valdovas, Ekadeša Rudros valdovas, todėl tai turi būti padaryta su ypatingu paskyrimu ir atsidavimu.

Siūlyčiau pabaigti šią pudžą, tada galite pavalgyti ir po to susėsti havanui.