Sahasrara pudža, Sąmoningumas ir evoliucija

(Italy)

Feedback
Share

Sahasrara pudža, Alpe Motta, Italija, 1986 m. gegužės 4 d.

Šiandien puiki diena mums visiems, nes tai yra šešiolikta Sahasrara diena. Tai, kad per šešiolika taktų ar per šešiolika ritmų eilėraštyje pasiekiate aukštesnę poziciją, tai yra baigta, Šri Krišna yra vadinamas išbaigta (pilna) inkarnacija, nes Jis turi šešiolika lapelių. Šis išbaigimas vadinamas „purna“.

Taigi dabar persikeliame į kitą dimensiją. Pirmoji buvo, kai gavote savirealizaciją. Evoliucijos procese, jei pažvelgsite, gyvūnai nesuvokia daugelio dalykų, kuriuos suvokia žmonės. Pavyzdžiui, gyvūnai negali panaudoti materijos savo tikslams. Be to, jie absoliučiai nesuvokia savęs. Jei parodysite gyvūnams veidrodį, jie nesureaguos į tai kaip į save veidrodyje, išskyrus, manau, šimpanzes. Tai reiškia, kad mes esame ganėtinai joms artimi! Taigi, kai tampame žmonėmis, savo sąmone suvokiame daug dalykų, kurie yra nesuvokiami gyvūnams. Taigi savo smegenimis jie nesupranta, kad gali panaudoti materiją savo reikmėms. Kaip žmonės jūs visi nežinojote apie čakras, kurios jumyse egzistavo.

Taigi jūsų sąmonė vis dar veikė pusiau per neįsisąmonintą čakrų veiklą ir sąmoningą proto veiklą. Jūs taip pat niekada nejautėte savo autonominės nervų sistemos ar vidaus organų, kaip jie veikia. Jūs netgi nejautėte, kaip jus veikia kiti dalykai. To rezultatas – su ta laisve, kurią žmonės pasiekė ar buvo ji suteikta, jie prisirinko visokių dalykų į savo smegenis, į savo Sahasrara čakras, to net nesuvokdami. Jie naudojo savo Sahasrara, savo smegenis visokiems tikslams, kurie buvo beverčiai. Jie netgi nesuvokė įspėjimo, kurį davė Šri Krišna, kad jei naudosite žmogaus sąmoningumą ne augimui, jūs krisite žemyn. Jiems buvo pasakyta, o ne nebuvo pasakyta. Jie apie tai žinojo. Ar tai būtų Rytai, ar Vakarai – visi žinojo, kad turės atgimti.

Atsitiko taip, kad Vakaruose žmonės galvojo, jog naudodamiesi protiniais gebėjimais jie dabar gali valdyti materiją, kad gali naudoti materiją savo tikslams. Jei jie tai būtų darę po savirealizacijos, būtų visiškai kita situacija, nes po savirealizacijos jūs pradedate jausti vibracijas, kurios yra Čaitanija [Dieviškoji sąmonė], ir savo čakras. Dėl šio naujo supratimo būtumėte išvengę viso, kas yra klaidinga. Bet tai kaip koks godus žmogus, kuris gauna šiek tiek pinigų ir juos išleidžia. Dabar ši problema suklaidino jūsų smegenis. Jūs turite tam tikrų sąvokų, kurios toli nuo realybės. Tai, kaip pradėjome naudotis mašinomis, pavertė mus pačius mašinomis, taigi neturime jausmų ir negalime bendrauti su kitais natūraliai. Žmonių sąmoningumu jūs pasiekėte, kaip būti ryšyje su kitais ir su gamta, bet šis į ego orientuotas požiūris atitraukė jus nuo natūralaus, realaus gyvenimo. Ir mes tapome dirbtini.

Viskas kyla iš sąvokos „būti dirbtiniam“. Sakoma, kad madinga būti arogantiškam, snobiškam. Tai visiška priešingybė jūsų augimui ir evoliuciniam procesui, nes praradote galią būti ryšyje su kitais, kurią įgijote kaip žmonės. Visos organizacijos, kurias suformavote taip pat pagal kolektyvinį supratimą, yra dirbtinos. Tada prasidėjo judėjimas, kad turime būti natūralūs. Tai dar vienas dirbtinumo kopijavimas. „Natūralus“ nereiškia primityvios asmenybės. „Natūralus“ reiškia evoliuciją. Vienintelis sukūrimo tikslas yra evoliucionuoti. Kita sąvoka, kurią taip pat priėmėte labai lengvai, nes turite smegenis ir priimate viską, kas pasitaiko pakeliui. Ir tampate tokie dirbtini, kad jums nuolat reikia šiek tiek sensacijų, kad jaustumėte save. Kiekviename gyvenimo žingsnyje yra konceptualus, dirbtinis supratimas.

Pavyzdžiui, paimkime seksą, kuris yra toks natūralus, normalus dalykas. Jame nėra nieko nuostabaus. Bet jį taip pat padarėte tokiu dirbtinu, kad dabar seksą turite savo smegenyse. Taip ne tik nuslopinote Ganėšą Muladhara centre, bet ir Mahaganėšą savo smegenyse. Kitas aspektas, sakykim, yra menas. Koncepcija yra tokia kvaila, teigianti, kad menas turi būti toks, kaip nustatyta. Kas bebūtų apie meną nustatyta, kad menas turi būti toks ir toks, kaip pavadintumėte kažką baroku, nuvertintumėte, tada rokoku, tuo ar kitu. Nuvertintumėte visus. Ir galiausiai pasiektumėte išvadą, kad menas yra didžiausia beskonybė. Kaip cukranendrė – jei išspaustumėte visas sultis, o tai, kas liktų, vieną dieną taptų menu.

Taigi smegenys, kurios nepalaiko širdies, yra absoliučiai dirbtinės – kaip robotas. Taigi žmonės tapo tarsi robotai. Dabar juos gali valdyti kiekvienas, kas turi gerą protą, nes jūs neturite savo širdies, o smegenys yra kontroliuojamos to, kas turi geresnes, idėjų pilnas smegenis. Visos šios sąvokos yra griaunančios. Sakykim, Hitleris turėjo idėją, kad jis yra arijas, kad jis yra aukščiausios rasės. Kad tai įtvirtintų, jis nesirūpino griaudamas visą pasaulį. Taip pat yra religijos srityje, kur taip pat kiekviena religija buvo sudėta ar supilta į idėjų puodelius. Dabar blogiausia idėja, kokią žmonės iškėlė, yra ta, kad pinigai yra viskas. Pirmiausiai jie išbandė politinį dominavimą, manydami, kad politinis dominavimas yra viskas. O dabar jaučia, kad pinigai yra viskas ir, kad visi didingi dalykai yra išgalvoti.

Taigi, kai pradėjau savo gyvenimą, pamačiau komplikuotas Sahasrara čakras. Ir kuo labiau bandžiau išspręsti komplikacijas savo pačios sąmoningumu, tuo sunkiau darėsi. Jei pažvelgtumėte į mano amžių, per 50 metų, pamatytumėte, kokie komplikuoti tapo žmonės. Atvėrusi Sahasrara, kai atvykau į Vakarus, per šiuos šešiolika metų supratau, kad jie yra nebepataisomi. Dabar jums paruošta pakyla kilti aukščiau. Tokia yra situacija, kurią jums apibūdinau. Ir galite matyti, kaip, kai rengiate programą, programoje bus 500 žmonių, o per dvi savaites jie visi dings. Kadangi, kai vyksta pakilimas, Kundalini išstumia ego ir priartina žmogų arčiau realybės.

Bet vėlgi tas ego, kuris iškyla taip greit, savo greičiu pranoksta Kundalini greitį ir uždengia galvą. Ir tada sako: „Kaip gali gyventi dievišką gyvenimą? Neteksi alkoholio, visos beprotybės, viso gyvenimo linksmumo.“ Jie jaučia, kad praras laisvę tapti bepročiais. Kai žiūrite iš šios pozicijos, kaip žmonės reaguoja, tai nuostabu. Jūs turite padaryti ką nors labai kvailo, kad tai parduotumėte rinkoje. Anądien girdėjau, kad kažkas tapo turtingas, parduodamas tuščias skardines kaip lempas. Įvairūs kvaili dalykai, kurie neprilygsta natūraliam grožiui ar natūraliam džiaugsmui, yra priimami kaip rafinuoti.

Kita pusė yra tokia, kad „asuri vidya“, „juodoji vidya“ įsivyravo. Kaip Šri Krišna vėl perspėjo penkioliktame skyriuje, kad jei „asuri vidya“ įsivyraus, tada „suddha vidya“ negalės varžytis su „asuri vidya“ greičiu. Kaip Amerikoje, kur buvo didžiulis ginčas tarp Sahadža jogų, ar mano nuotrauka turi būti svetainėje, ar ne. Bet jei paprašytumėte jų nusidažyti juodai nagus, veidus ir drabužius kaip raganų, jie tai padarytų. Net tokiame lygyje, kai esame Sahadža jogai, drovimės savo dieviško gyvenimo. Kai jie tapo hipiais ar pankais, ar tokio lygio kvailiais, tam skyrė visą savo gyvenimą, visą laiką, visus savo pinigus. Jie pakeitė savo aprangą, gyvenimo būdą, šeimos gyvenimą – pakeitė viską visiškai. Turiu omenyje, net kai Sahadža jogai įsitikinę Sahadža jogos dieviškumu, jie vis tiek yra drovūs.

Dabar žinote, kad jūsų Motina neima iš jūsų pinigų, priešingai – Ji išleidžia, visi iš to gaunate. Bet kai iškyla davimo klausimas, visi drovisi. Iš tokios aplinkos jūs einate į Dievo malonės šviesą. Bet jūs ne norite ten bėgti, ne norite skubėti, o norite eiti pamažu, taip pamažu, kad net galite prarasti savo progą. Taigi, Sahadža jogų sąmoningume, kur viską žinote apie savo čakras, žinote apie vibracijas, žinote, kaip bendrauti su kitais, vis tiek šios žinios yra tik asmeninei naudai.

Taigi, praeities šešėlis vis dar neišsisklaidė, net tada, kai jūs įgijote šį naują sąmoningumą. Gyvūnai savaime gali plaukti, jiems nereikia išmokti, tačiau žmonės turi mokytis plaukti: jie pamiršo metodus, kuriuos žino gyvūnai, ir ėmėsi žmogiškų metodų. Bet Sahadža jogoje jūs gavote savirealizaciją per vieną gyvenimą. Ir šiame gyvenime turite augti, šiame gyvenime turite pasiekti aukščiausią. Taigi, laiko yra taip mažai! Ir aplinka yra tokia tamsi. Jus supa žmonės, kurie skleidžia griaunančias idėjas nuo ryto iki vakaro. Dabar jūs esate tie žmonės, kurie turi iškilti daug greičiau nei visi kiti. Bet yra tam tikra letargija, nors suprantate, kad jūsų sąmoningumas labai skiriasi nuo kitų, kažkokia letargija, kuri nepriima Sahadža jogos, kaip turėtų priimti.

Kiekvienas iš jūsų turėtų kasdien pagalvoti: „Ką šiandien padariau dėl Sahadža jogos?“ Bet jūs vis dar labai užsiėmę savo darbais, pinigų pelnymusi, santykiais su žmonėmis, kurie visiškai nesvarbūs Sahadža jogai. Mums reikia iš visų jėgų stengtis, kad pakiltume į tašką, kai tuo, ką žinome, mes tikime, veikiame dėl to ir tampame išvien su tuo. Galite tai padaryti koncepcijoms, bet ne realybei, štai kur problema. Turiu omenyje… Paaiškinsiu. Tarkime, fanatikas tiki, kad jis gali padaryti viena ar kita savo religijoje, jis tai padarys. Kai koncepcija nėra realybė, ji neteikia niekam naudos, tai nėra nieko apčiuopiamo, žmonės vis tiek tai daro.

Savo šalyje mačiau, kaip jie kovojo dėl laisvės, mano tėvas pats atidavė visą savo nuosavybę, atsisakė savo veiklos su vienuolika vaikų šeimoje. Anksčiau gyvenę rūmuose, pradėjome gyventi lūšnose, daug dienų, daug metų kartu. Dėl elementarios laisvės mes padarytume viską, o dėl subtilesnės laisvės Sahadža jogai turi padaryti viską, kas įmanoma.

Taigi, pirmiausiai reikia suprasti, įsisąmoninti, nuolat sąmoningai suvokti, kad jūs esate jogai. Jūs esate tie, kurie yra žymiai aukščiau nei likusi žmonija, kad visos žmonijos išgelbėjimas priklauso nuo jūsų. Jūs tarnausite sukūrimo tikslui. Taigi, pirmiausiai jūs turite būti įsisąmoninę savo sąmonėje, kad esate svarbūs, ir štai kodėl jums buvo suteikta realizacija. Kaip jūs galite gyventi su savo sąlygotumais ir savo ego?

Sąlygotumai yra tokie: tarkim, esate atėję iš krikščionybės religijos, tad turite atnešti truputį tos religijos į Sahadža jogą, arba, jei esate atėję iš induizmo religijos, norite atnešti ką nors iš ten. Mes visi turime šių esmių Sahadža jogoje, grynų esmių, bet negalime turėti visiškos nesąmonės. Visi šie dalykai yra kaip purvas virš mūsų Sahasrara čakros, kurį reikia nusipurtyti.

Nors dabar jūs suvokiate, suvokiate ir esate įsisąmoninę savo čakras, jūs nepalaikote jų švarių. Eiliniai žmonės, jei turi drabužių, turi namus, jie bando išlaikyti juos švarius. Bet jūs nesigėdinate dėl jų, kai jos taip pat tampa nešvarios, nes po kurio laiko prarandate suvokimą apie jas. Tai reiškia, kad turite tapti subtilesni, bet savo sąmonėje dar nesate subtilūs. Yra tiek daug dalykų, kuriuos pažįstate geriau nei žmonės, kurie yra nerealizuoti, kaip absoliučią realybę. Pavyzdžiui, mes netgi nenaudojame vibracijų: bet kada prisireikus nenaudojame, arba kartais mechaniškai kaip mašinos pradedame daryti bandaną. Taigi, jūs vis dar neįsisąmoninę savo čakrų. Po truputį įsisąmoninate, kai nukreipiate į tai protą, tačiau savo centrinėje nervų sistemoje dar nesate tokie sąmoningi. Tai yra priežastis, kodėl nežinote, kodėl turite ką nors padaryti tam tikru metu. Nebent pakilsite į šią Nirvikalpos būseną, kitaip negalėsite eiti toliau.

Pavyzdžiui, Aš žinau viską, ką darau. Aš galiu valdyti bet kurią jėgą, kai noriu. Aš galiu sugerti visą negatyvumą, jei to noriu, Man nereikia sugerti to negatyvumo, kurio nenoriu. Jūs galite būti tūkstančius mylių nuo Manęs, Aš žinau apie kiekvieną iš jūsų. Aš galbūt nežinau jūsų žemiškų vardų, bet pažįstu jus kaip neatskiriamą dalelę Savęs. Aš taip pat galiu elgtis kaip žmogus, absoliučiai kaip jūs, senti kaip jūs, netgi nešioti akinius, daryti visus dalykus, kurie daro Mane tikru žmogumi. Aš sąmoningai priėmiau šį vaidmenį, ne nesąmoningai. Man niekas nėra nesąmoninga. Taigi, jei turite būti sąmoningi dėl to, ką darote, turite būti dėl to budrūs.

Pirma, ką pasiekėte, tai taiką, taiką. Bet netgi dabar matau, kad taika, kuri turėtų tapti džiaugsmu, tampa ginču. Tiesa yra viena, jūs negalite ginčytis dėl tiesos. Tai yra homogeniškas dalykas. Tai nekariauja tarpusavyje. Mes nemąstome apie savo pirštus, bet kai turime kažką palaikyti, jie visi susivienija ir atlieka. Taigi, smegenų dalį, kuri tai sprendžia, nesąmoningą jų dalį reikia paversti sąmoninga. Būtent tai yra evoliucija. Taigi, laikytis kokios idėjos yra prieš evoliuciją. Jūs turite išmokti pažvelgti į tikrovę, priimti realybę ir veikti tikru būdu.

Dabar galbūt pasakysite: „Motina, tai yra stebuklas.“ Kas nors nutinka: „Tai yra stebuklas.“ Galbūt žmonėms, galbūt taip pat Sahadža jogams, bet ne Man, nes žinau, kas tai yra. Taigi, kad pakiltumėte virš šios nebrandžios sąmonės, turite suvokti, kaip tai darote. Visa tarpusavio bendravimo sistema turi visiškai pasikeisti. Tai yra labai svarbu, bent vakariečiams, nes bent jau Indijoje žmonės žino, kad žmogiškos pastangos niekur neveda, jūs turite priimti savo augimą, turiu omenyje tikrus indus. Kai kurie iš jų pasinaudoja Sahadža joga ir tada dingsta, kai kurie taip daro, bet dažniausiai jie žino, kad reikia įsisąmoninti, ką jie turi. Taigi, galime sakyti, kad įgijome savęs pažinimą, bet neįgijome savo sąmoningumo.

Dabar, pavyzdžiui, tarkime kieno nors vardą, pasakote kokio didžio šventojo [vardą], jaučiate tekančias vibracijas ir žinote kodėl, nes jis – šventasis. Bet kodėl ne jūs, Sahadža jogai? Jei tariami jūsų vardai, kodėl neteka vibracijos? Jūs netgi turite didesnių pranašumų, nes pati Adi Šakti yra prieš jus. Jie neturėjo nieko, kas galėtų papasakoti šiuos dalykus. Bet yra trūkumas: priimate tai kaip savaime suprantamą. Kartais prancūzai – maži, kartais – tokie dideli. Dabar išreikšdami, kai ką nors sakome, kai išreiškiame, ar esame natūralūs, ar darome tai iš širdies? Suvokimas „Darau tai iš širdies“ – tai, ką noriu, kad pasiektumėte. Yra žmonių, kurie Sahadža jogoje sunkiai dirba, kiti priims tai kaip savaime suprantamą dalyką. Jie nenori padėti, nori, kad viskas būtų paruošta. Tai parodo, kad jie neįsisąmoninę savo pačių mėgavimosi galių. Jei jie tai darytų iš širdies, tada jie nejaustų įdėtų pastangų, tik jaustų, kad jie yra tuo palaiminti ar tuo, ką pasiekė.

Pasitenkinimo jausmas nugalės visas jūsų problemas, ypač jūsų kairę Višudhi. Dabar antra stadija bus, kai būsite sąmoningi dėl visko, ką darote, ir nebus jokių klaidų. Ką bedarysite, gali atrodyti kaip klaida, bet išaiškės, kad tai yra teisinga. Niekas taip toli dar nenuėjo, taigi norėčiau pasakyti, kad kai kurie žmonės jaučia, jog ką begiriu, jie mano, kad sakau tai jiems.

Pavyzdžiui, šiandien paėmiau savo laikrodį, norėjau jį nustatyti, taigi ištraukiau šį varžtelį, sakykim, paprastas dalykas. Padariau tai, sakyčiau, beveik nesąmoningai, bet gana sąmoningai. Kadangi laikrodis sustojo, o aš žinojau laiką, kada turėjau būti čia, pudžoje, taigi sąmoningai, pastačiau save prieš save. Jei laikrodis nebūtų sustojęs, būčiau atvykusi anksčiau. Bet tai nebuvo laikas, kada turėjau atvykti. Taigi, turėjau patraukti varžtelį, kad jis liktų sustojęs. Taigi nepaisant to, kokius pokštus krečiate, jūs žinote ir galite žaisti prieš save. Ir galite sukurti dramą: „Oi, aš padariau klaidą!“ ir panašiai visiškai dėl nieko. Bet ši stadija yra toli.

Turiu pasakyti, stadijoje, kurioje dabar esame, mes tebedarome daug klaidų, nes nesame sąmoningi. Mes grubiai suprantame šį žodį „sąmoningumas“: kai žmogus turi eiti pokalbio, tada jis tinkamai pasirenka kostiumą, prieš eidamas tinkamai susišukuoja plaukus, išsivalo dantis. Sąmoningas. Bet kai iškyla klausimas dėl mūsų augimo, ar esame budrūs? Ar priimame tai, kaip elementarų dalyką, kad Motina mus gražiai išpraus, paguldys mus į lopšį ir ten nuneš? Tai yra vaikiška! Jūs turite subręsti savo augime.

Dabar galbūt pasakysite: „Ką mums daryti?“ Kiekvieną dieną žiūrėkite į save! Realybėje, pažvelkite, kiek laiko praleidžiate žemiškuose rūpesčiuose ir kiek savo augime. Ar palikote viską, visus savo rūpesčius Visagaliui Dievui? Ar visiškai ištrūkote iš savo aplinkos? Ar nuėjote kelią, palikdami, kas yra absurdiška? Ir: „Kaip aš sutariu su kitais? Kaip kalbuosi su kitais Sahadža jogais?“

Kartais nustembu, kai Sahadža jogas yra atakuojamas ne Sahadža jogo, kad Sahadža jogų grupė palaiko ne Sahadža jogą, ar kaip priėjęs Sahadža jogas teikia daugiau dėmesio negatyviam žmogui nei pozityviam. Jis geriau sutaria su negatyviais žmonėmis, nei su tais žmonėmis, kurie yra pozityvūs. Jis draugiškesnis ir atviresnis negatyviems žmonėms nei pozityviems. Jūs turite laikytis pozityvumo. Visada būna atvirkščiai, nes tai labai subtilus ego.

Apie visus šiuos subtilius supratimus daug kartų jums sakiau. Bet savo sudėtingomis smegenimis, kurios kaip mašinos, kaip sugedęs kompiuteris, galite padaryti tokias išvadas iš to, ką pasakau, kad jos bus tiesiog priešingos. Tarkim, jei sakau: „Pamirškite praeitį“, paprastas dalykas. Tai reškia, kad turite pamiršti visa, kas gera, buvo praeityje? Tarsi neturėtumėte suprasti, kodėl taip elgiatės. „Pamiršti“ reiškia neleisti praeičiai jūsų užvaldyti. Smegenys, kurios yra paprastos, kurios yra nesudėtingos, kurios turi savyje meilę, gali suprasti, ką aš sakau nesudėtingai. Šios komplikuotos smegenys turi būti sutvarkytos, o geriausias būdas – nustoti galvoti. Tiesiog nustokite galvoti. Štai ką jums reikia padaryti. Kai nebegalvojate, jaučiate, kad nieko negalite padaryti. Bet tik galvodami jūs nieko nepadarote.

Pavyzdžiui, dabar turiu jums pasakyti kalbą, bet pradedu apie tai galvoti. Ką jūs išgirsite? Ar galite girdėti mano mąstymą? Arba turite, tarkime, įjungti šias lempas, gerai? Tada pradedate apie tai galvoti: „Aš turiu įjungti šviesą.“ Ar jos pradės šviesti? Reikia suprasti, kad galvodami to nepadarysite. Galvojimas yra tinginio įprotis, kai norima išvengti darbo.

Kartą paprašiau moters, kuri buvo mūsų namuose: „Mes išeiname. Ar pagaminsi mums ką nors?“ Kai grįžome, ji nieko nebuvo pagaminusi. Anksčiau gaminau kasdien, o ji nepagamino nieko. Paklausiau: „Kodėl? Kodėl nieko mums nepagaminai?“ Ji atsakė: „Pagalvojau, kad pavalgysite pakeliui.“ Ji buvo vakarietė. Mano vyras tarė: „Gerai, mes einame pavalgyti. Tu lik namie.“ Aš pasakiau: „Taip negražu.“ Jis atsakė: „Ne, leisk suprasti, ką jai reiškia jos galvojimas.“

Taigi šis vengimas, kurio išmokote anksčiau, yra gudrumas. Taigi dėl to nesiginčykite. Nesiginčykite dėl Sahadža jogos. Nesiginčykite su savo lyderiais. Gali būti jo žmona, bet nesiginčyk. Mes turime labai sudėtingą metą, dėl kai kurių lyderių žmonų, nes jos bando veikti savo vyrus. Kalbant apie Sahadža jogą, jos su tuo neturi nieko bendro. Tarkim, jūs dirbate biure, ir vyras yra svarbus vadovaujantis asmuo, o jūs esate eilinė darbuotoja. Ar taisysite vyrą? Šiuo atveju moterys turi puoselėti organizaciją, su meile puoselėti vyrą – iš širdies, o ne iš savo smegenų.

Manau, puiku, kad pati gimiau moterimi, nes galiu mėgautis širdimi, emocijomis – savo meilės emocijomis, savo meilės žaidimu ir darbu. Tai yra taip didinga, kad nė viena inkarnacija negalėjo tuo mėgautis kaip Aš. Taigi moterys neturėtų jaustis pažemintos, jei turi rūpintis savo širdimi, bet jos yra aukštesniame, tam tikra prasme, aukštesniame aspekte. Galite daryti be galvojimo, bet negalite daryti be širdies.

Taigi ponios neturėtų ginčytis su savo vyrais, jei jie yra lyderiai, ir kiti neturėtų ginčytis. Esu mačiusi, jei moterys daug ginčijasi, vyrai tampa kurti. Jie tiesiog neklauso, ką sako moterys. Jei jos yra labai agresyvios, tada vyrai tampa absoliučiai užsidarę. Taigi tarpusavio santykiuose turite elgtis natūraliai, kad tu esi vyras, o tu esi moteris. Jūs turite tapti labiau moterimi ir labiau vyru, ir tada pamatysite linksmumą. Įsivaizduokite, jei pasaulyje būtų tik vyrai ar moterys, kas atsitiktų?

Taigi turime žinoti tai savo sąmonėje, turime būti įsisąmoninę, kiek pasiekėme sąmoningumo dėl tarpusavio santykių, tai yra Virat, smegenų, tai yra Sahasrara čakros kolektyvinė sąmonė. Taigi, iš principo, Sahasrara yra Višnu Tatva, bet Dievybė yra Matadži Nirmala Devi. Taigi matote, kaip įvyko graži integracija. Visos Šri Višnu galios turi veikti pagal Dievybę, atsiduoti Dieviškoms lotoso pėdoms.

Taigi Šri Višnu sąmonė yra absoliučiai Dievybės rankose. Aš nenoriu dabar kalbėti apie šią Didžią Dievybę, to per daug, nes tai gali pripildyti jus pagarbios baimės. Taigi, tam, kas veikia, leiskite veikti. Jie sako: „Atiduokite Sahasrara šiai Dievybei.“ Ir tai yra taip paprasta, nes jūs turite Dievybę, turite savo pačių Sahasrara čakras, ir tik jūs, žmonės, kurie yra Sahadža jogai šiais moderniais laikais, matėte tą Dievybę.

Jie sako, kad jums reikia iš Dievo paprašyti trijų dalykų, vadinamų „salokya“, „samipya“, „sanidhya“, reiškia pamatyti Dievą – „salokya“, „samipya“ – artumo su Dievu, „sanidhya“ – Dievo draugijos. Bet jūs turite „tadatmya“ – vienybę su Dievu, kurios nėra koncepcijoje nė vieno jogo ar šventojo, ar pranašo, buvusių anksčiau. Šią „tadatmya“ turite, kai esate už Mano kūno ribų, jie turi šią „tadatmya“, o kai yra Mano kūno viduje, tada jų nebėra. Dabar, jūs turite suprasti laiko limitą. Jūs turite suprati savo didybę, ir turite suprati, kad jūs, žmonės, esate išrinkti svarbiausiam darbui šiame pasaulyje.

Taigi, dabar nėra laiko letargijai. Dabar jūs turite pakilti ir atsibusti. Šiandien yra ta diena, kai, tikiuosi, jūs pasieksite Nirvikalpą. Bet tik labai stengdamiesi ten liksite, kitaip vėl nuslysite žemyn. Taigi, peržiūrėkite šią paskaitą vėl ir vėl, ir negalvokite apie tai. Negalvokite, kad tai skirta kažkam kitam, tai – jums. Jums visiems, kiekvienam iš jūsų, ir jūs turite žinoti, kiek daug pasiekiate kiekvieną dieną.

Šiandiena yra ypatinga Sahasrara diena. Tiesą sakant, jei pažiūrėsite, tai, pagal Saulės kalendorių, Sahasrara diena būtų rytoj. Tai yra pirmadienis, kuris yra Sahasrara, ir tiesiog įsivaizduokite, kad turime tai diena anksčiau. Taigi, visi turi žinoti, kad Dievo kalendorius neturi nieko bendro su žmogaus kalendoriumi. Pagal tam tikrus kalendorius, Aš turėjau atvykti po dviejų tūkstančių metų, o kai kurie mano, kad mažiausiai dviem tūkstančiais anksčiau šiame pavidale. Taigi, kalendorius yra gerai, laikas yra gerai, viskas yra gerai. Jūs – ne robotai, ne mašinos, jūs išsivystėte evoliucijos procese. Ir tik per evoliucijos procesą turite pasiekti aukščiausią asmenybę.

Taigi, ką bedarytume ar kas bebūtų gerai, būtent jūs turite parodyti rezultatus. Mes galime suteikti jūsų Sahasrara čakrai didžiulį nušvitimą, bet tai vėl nuslūgs. Taigi, turite žinoti, kad nepaisant to, į kokį aukštį būsite pakelti, būtent jūs turite tai išlaikyti visa valia ir veiksmais. Telaimina jus Dievas! Ši paskaita yra jūsų Motinos rūpinimasis. Nepriimkite to kaip kažko blogo. Aš negalėjau to pasakyti nei prieš dvejus metus, nei prieš vienerius, nes dabar esate tokioje stadijoje, kai galiu jums pasakyti tokius dalykus. Jūs galite tai suprasti, bet tai turi tapti jūsų sąmone. Pasiekta supratimo stadija, bet tai turi tapti jūsų sąmone. Šiandien tai turėtų įvykti, jei tai išlaikysite čia. Taigi, dar kartą telaimina jus Dievas! Yra keli labai nauji žmonės. Atleiskite, bet šiandien turėjau tai pasakyti.