Šri Ganėšos pudža, „Šri Ganėšos Principo įtvirtinimas“

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šri Ganėšos pudža, „Šri Ganėšos Principo įtvirtinimas“, San Diegas, JAV, 1986 m. rugsėjo 7 d. 

Šiandien Šri Krišnos šalyje švenčiame Šri Ganėšos gimtadienį. Kai kas neregėto ir ypatingai svarbaus, kad reikėtų švęsti Šri Krišnos sūnaus gimtadienį Jo paties žemėje. Jūs gi žinote, kad Šri Ganėša inkarnavosi šioje žemėje kaip Mahavišnu, o Jis buvo Radhos sūnus, kuris inkarnavosi kaip Jėzus Kristus.

Taigi švęsdami Jo gimtadienį šiandien jūs pripažįstate tiesą, kad Jėzus Kristus buvo Šri Krišnos sūnus. Šią istoriją galite perskaityti Devi Mahatmayam, kaip šis Pirmapradis Vaikas buvo kiaušinio formos, ir viena pusė to liko kaip Šri Ganėša, o kita pusė virto Mahavišnu. Visi šie nutikimai evoliucijos metu, senovėje, buvo užrašyti, bet šiandien man taip džiugu, kad būdami žmonės viską suprantate – jog Kristus yra Ganėšos inkarnacija. Jis – Amžinasis Vaikas, bet kai Jis atėjo kaip Kristus, atėjo kaip Šri Krišnos sūnus, tada Parvati pasidarė Šri Ganėšą, Jis buvo tik Parvati sūnus. Nebuvo Tėvo. Parvati norėjo turėti savo sūnų.

Buvo angelų, kurie buvo skirti arba Višnu, arba Šivai, kaip ir ganai, kurie buvo dedikuoti tik Šivai. Taigi Ji norėjo savo sūnaus, kuris galėtų skleisti Jos galias šioje Žemėje. Taigi iš pradžių, kai Šakti sukūrė Visatą ir Sadašiva stebėjo Jos kūrybą, visų pirma, ką Ji sukūrė, buvo nekaltumas, o nekaltumo įsikūnijimas buvo Šri Ganėša. Visa Visata buvo pilna nekaltumo, dar vadinamo Omkara. Šis nekaltumas saugojo visus pasaulio kūrinius, buvo įsiskverbęs į viską. Nekaltumo materija. Sudavus materijai, ji suduos jums atgal, nes ji taip sudaryta. Ji neskirta kam nors arba kaip nors kenkti, nebent jūs stengiatės tai padaryti, tada ji jums savaip atsikerta. Tai vadinama džada – tai, kas veikia pagal gamtos dėsnius.

Visai kas kita yra gyvūnų nekaltumas, kai gyvūnai nežino, jog nusikalsta. Gyvūnai, sakoma, žudo kitus gyvūnus ar peržengia jūsų nuosavybę, trukdo jums, jie nežino, kad elgiasi negerai ar nesilaiko įstatymų. Jie turi savo vidinius įstatymus, dėl to jie vadinami „pašu“, tai reiškia vergovę. „Paša“. „Paša“ reiškia vergavimą. Jie yra Dievo įstatymų vergai. Šri Šiva vadinamas Pašupati. Iki tol nekaltumas lieka nepaliestas, nes jame nesivysto ego. Dėl to jie yra nekalti. Tigras, ėsdamas karvę, išlieka nekaltas, ar dramblys, sutrypęs žmogų, perlipęs per žmogų, vis dar yra nekaltas. Bet žengiant į aukštesnį lygį Motina Šakti, Pirmapradė Motina moko kurti asmenybę, kas galėtų apsaugoti žmonių nekaltumą. Aukščiau materijos, aukščiau gyvūnų Ji sukūrė Šri Ganėšą. Ir jūs žinote Šri Ganėšos istoriją, kaip Jis gavo dramblio galvą, simbolizuojančią, kad Ganėša, nors ir buvo žmogus, Jis – kaip gyvūnas, kol Jo galva dominuoja, kaip Šri Gadžanana – tas, kuris turi dramblio galvą, o tai yra protingiausias iš gyvūnų. Taigi tokioje išmintingoje galvoje ego tiesiog nesivysto. Nėra ego. Tai būsena be ego.

Bet žmonės buvo sukurti skirtingai, anglis buvo įtraukta sukurti amino rūgštims, tai taip pat suformavo judėjimą, naują žmonijos evoliucijos etapą. Višudhi lygyje žmonės pakėlė galvas štai taip. Gyvūnų galvos yra nukreiptos į žemę, todėl energija sklinda žemės link, o kai žmogus iškėlė savo galvą prieš gravitaciją, tada energijos tekėjimui atsirado kliūčių, štai taip Višudhi srityje prasidėjo problema, kai Kundalini nebegalėjo maitinti ar prižiūrėti problemiškos Višudhi. Priežastis ta, kad kai pakeliate galvą nuo Motinos Žemės, jūs atsiskiriate nuo natūralios Motinos Žemės globos. Kai pakeliate savo Višudhi štai taip, to rezultatą matote šioje šalyje, Višudhi čakros šalyje: pradėjote naudoti mašinas, kurios veikia prieš gamtą, alindami gamtą, trukdydami jai, kurdami atomines bombas, keisdami atomą, padalindami jį. Tai reiškia, kad veikiate prieš gamtą, pakėlę savo galvas. Bet jei taip elgiamasi su visišku atsidavimu Dievui, nulenkus galvą Motinai Žemei, tai jums nepakenks. Bet kai atsiskiriate nuo gamtos, kuri yra tokia dosni, tokia didinga… Vakar žiūrėjome nuostabias nuotraukas šios nuostabios šalies gamtos.

Amerika – labai turtinga šalis, tačiau jūs be jokios pagarbos Kūrėjui iškėlėte savo galvas, štai kaip kilo Višudhi problemos. Kiekviename gyvenimo žingsnyje visa socialinė sistema sukurta kovoti su gamta, ne veikti išvien su gamta. Iš pradžių buvo pavergtas nekaltumas – pati Muladhara. Muladhara natūralumas buvo sutryptas. Santuokos sistema buvo dar prieš Kristų, dar prieš Abraomą ir Mozę. Pašventinta santuoka buvo laiminama visuomenės, buvo visiškai priimtina, bet žmogus dėl savo arogancijos sukilo prieš santuoką, prieš natūralų, sveiku protu paremtą gyvenimą. Jei normalu gyventi taip, kaip dabar gyvena žmonės, iš kur tada kyla ligos? Jei esi natūralus žmogus, niekuo nesergi. Dėl to, kad veiki prieš gamtą, štai kodėl šioje šalyje daugybė vyrų moterų buvo nužudyti dėl pavydo? Jei buvo natūralu mylėti dešimt vyrų ir moterų, ko tada pavydėti? Turėtumėte džiaugtis, juk tai natūralu. Nes galva buvo iškelta ties Višudhi čakra be jokio atsidavimo Krišnai, ne gyvenimas, antibiotinė atmosfera auga. Ir toks gyvenimas privedė šią šalį prie visiško sunykimo.

Nekaltumo naikinimas yra didžiausia šalies silpnybė. Tyrumo ir skaistaus gyvenimo nevertinimas yra didžiausia žmonių padaryta klaida, jie pradėjo įvairias tendencijas ir užgaidas. Ganėša yra Kūrinijos šaknys. Jei veikiate prieš Ganėšą, prarandate savo šaknis, jų nebeturite. Tada esate nubloškiami į beprotybę bet kuria kryptimi, nes tokie žmonės kaip Froidas buvo garbinami, o Kristus buvo pamirštas, nors Jis sakė: „Neturėkite netyrų akių.“ Ganėša yra tokiame lygmenyje, kad net akys turi būti tyros. Akyse neturi būti geismo. Tačiau dėl arogancijos jie pradėjo manyti: „Kas negerai? Kas čia tokio blogo? Kodėl tai negerai?“ Dabar visa šalis yra didžiulėje krizėje dėl arogancijos apraiškų. Jie vis dar kankinasi dėl šios destrukcijos. Sahadža jogams tai didžiulė atsakomybė, ypač tiems, kurie gyvena Ganėšos žemėje. Žmonėms, gyvenantiems Krišnos žemėje, ši atsakomybė užgulusi ant pečių ir jums ji neišvengiama. Kol nesuprasite nekaltumo svarbos savo gyvenime, tol neišgelbėsite šalies, kad ir kaip stengtumėtės. Tik jūs galite išgelbėti. Tik jums gali pavykti.

Pakilus Kundalini jumyse pabunda Šri Ganėša, Ganėša, kurio jūs niekada negerbėte, lėtai bunda iš gilaus miego, nepaisant skausmų ir negandų, kurių Jam sukėlėte, Jis vis tiek kyla. Bet mes vis dar?.. Kaip galėtume tai puoselėti? Kaip ketiname puoselėti tą augimą? Amerikos Sahadža jogų atsakomybė yra labai didelė. Jie daugiau nebegali savęs apgaudinėti, nebegali būti patenkinti savo arogancija. Klaidos buvo tikrai liūdinančios. Taigi turite imtis žygio prieš šias klaidas ir įtvirtinti Šri Ganėšą pilnai, kad Jis suteiktų jums taip reikalingą balansą ir šaknis jūsų augimui. Iš pradžių tai šokiruoja. Turiu omenyje, negalite suprasti, neįmanoma pamatyti, kaip priimate šias absurdiškas idėjas, kaip galite priimti tokius dalykus – visiškai siaubingus.

Argi nevengiate tokių žodžių kaip prostitucija Ir kitų purvinų žodžių, kurių dabar nenorėčiau kartoti, ar jie prarado savo reikšmę? Mes visi jų vengėme ir žinojome. [Nedaryk taip… Nereikėtų. Kai kalbu, tegul būna tylu, gerai?] Ar praradome visą savo išmintį, negalime matyti, ką su savimi padarėme? Jokios savigarbos. Tokia arogancija labai pavojinga, visiškai nenuspėjama, ir Dievas žino, kuo baigsis šios blogybės, į kurias įsivėlėme. Patarčiau Sahadža jogams, esu davusi keletą instrukcijų, kaip gerbti savo asmeninį gyvenimą, ypač Amerikos moterims. Jei jos turi būti šakti, jos privalo gerbti savo padorumą. Stebėtina, kad kai žiūrime iš išorės, visa tai vyksta, netgi atėjus į Sahadža jogą, kai kurie stengiasi būti tais, einančiais į pragarą. Jei jums reikia juos išgelbėti, stenkitės patys būti ir elgtis tinkamai. Šri Ganėša turi keturias rankas, šios rankos laiko naikinantį Parašos ginklą, ir jūs turėtumėte saugotis. Tai Jo darbas, ir jei Jį neigiate, energija pradės veikti ir labai veiksmingai, nepaisant jūsų savirealizacijos galite nebeišsigelbėti. Nemanykite, kad realizacija tai užtikrina.

Kol Ganėšos nebus jumyse, tol jūsų realizacija neturi jokios prasmės. Stebėkite save. Ar jūsų akys tyros? Ar jūsų mintys tyros? Ko tikitės iš Sahadža jogos? Dauguma mano, kad Sahadža jogoje jie palaiminti Dievo, tada įgyja nepriekaištingą sveikatą, pinigų poziciją, galią. Pirma, ko turėtumėte prašyti, tai tyro Ganėšos, Nirmal Ganėšos: „O, Motina, palaimink mus, kad įsitvirtintų tyrumas mūsų Ganėšos Principo.“ Žvelgdami į santykius, požiūrį, elgesį, pabandykite įsivertinti, ar esate nekalti. Kristus sakė, kad veikiantys prieš Jį gali būti toleruojami, bet tik ne tie, kurie veikia prieš Adi Šakti. Bet kaip Motina sakau jums, tai netiesa. Galima toleruoti kai ką, kas prieš mane, bet nieko, kas prieš Kristų, Viešpatį, nieko prieš Viešpatį Ganėšą. Viskas, ką padarėte prieš Jį, po savirealizacijos bus prieš jus, ir būsite išmesti iš Dievo karalystės kaip visiškai degradavę. Tai nebus toleruojama, nebus atleista ir priimta. Kad ir ką padarėte praeityje, bus atleista, nes dabar esate atgimę. Bet jei po to priimate šias idėjas, į jas įsitraukiate, Aš jau nebegaliu jums padėti. Visgi Šri Ganėša yra Mano sūnus, nes Jis – tyras.

Jis ne vienintelis Mano sūnus dabar. Turiu daugybę sūnų ir dukterų, sukūriau jus taip pat kaip Šri Ganėšą – be Tėvo, pati. Jūsų Motinai tik širdies ir ir kūno tyrumas suteiks džiaugsmo. Visa, kas netyra, turi būti išmesta. Mano vardas reiškia tyrumą. Jums tai pavyks. Turite tam galių. Jūsų Kundalini tai gali. Bet visų pirma turite išsivalyti, dėl viso kito nesirūpinkite, Šri Ganėša pasirūpins. Išlaikykite švarą vienoje čakroje, kitomis bus pasirūpinta. Visos neišgydomos ligos, tokios kaip raumenų problemos, cukrinis diabetas, visos neišgydomos ligos, pradedant vėžiu, visos psichosomatinės ligos, tokios kaip šizofrenija, atsirado dėl Muladhara čakros pažeidimų. Kai šaknys pažeistos, kaip galima išgydyti medį? Jei šaknys sveikos, tada medicina pasiekia bet kokį centrą, bet kurią vietą, bet kokį vaisių. Bet jei šaknys serga, kaip tai įveikti?

Jūs Mane pasikvietėte šiandien čia, kad garbintumėte Šri Ganėšą Manyje. Šri Ganėša Manyje yra labai galingas. Garbindami Jį turite suprasti, kad tokią galią turite įtvirtinti savyje, ir ją įtvirtindami turite skelbti Šri Ganėšos galią, nes Šri Ganėšos galios didybė yra palaiminimas. Tai veiksmingumas, tai formulė, kalbant moksliškai, kuri teikia palaiminimą. Motinos Žemės magnetas. Tas pats magnetas yra jumyse, tai Šri Ganėša. Palikite mane vieną ir aš jums pasakysiu, kur yra šiaurė, pietūs, rytai, vakarai. Pasakyčiau ir užsimerkusi. Žinote, kad kai paukščiai išskrenda į Australiją, Sibirą, jie viduje turi magnetą, turi tą nekaltumą viduje. Daugybė žuvų turi tikrą magnetą. Mokslininkai turėtų išsiaiškinti. Taip pat Šri Ganėša mumyse yra magnetiškas. Žmogus, kurio viduje yra pažadintas Šri Ganėša, pasidaro magnetiškas, o magnetas traukia plieną – ne džiovintus lapus, ne, o plieną. Plienas – kaip Guru Tatva. Plieninis žmogus, sakoma. Plieninis žmogus – su charakteriu, įsitikinimais, jo neveikia pagundos, tai plieninis žmogus. Taigi magnetas traukia plieną. Plieno tik viena bloga savybė – jis ne lankstus, o labiau sustingęs, bet magnetas traukia, tai reiškia, kad suteikia plienui ypatinga savybę – judėjimą magneto link.

Taip pat, kai šis magnetas pažadinamas jumyse, jūs nustebsite. Užuot bėgę iš jūsų ašramų žmonės bėgs pas jus. Tuo sunku patikėti. Jei ateinu į bet kuriuos namus, ir jie sužino, kad esu ten, apsaugok Dieve – bet kur, į bet kurią vietą. Taigi koks šis magnetas? Tai tyra meilė. Tyra meilė, o jos esmė – ji nepriklauso nuo nieko, tik nuo savęs pačios. Ji pati save palaiko. Kaip šviesa sklinda iš savęs, jai nieko nereikia, ji nieko nesitiki, tiesiog sklinda ir apšviečia kitų žmonių širdis. Štai kodėl juos tai traukia. Tie, kurie manęs net nematė, nepažįsta, tik žino vardą, mačiau tai, tokioje vietoje kaip Kalkuta esame turėję problemų, minių, jie visi sakė: „Reikia iškviesti policiją“. Atsakiau: „Nebūtina kviesti policijos, kaip nors susitvarkysime.“ Punoje buvo tokios minios, kad žmogus, davęs mums salę, buvo išsigandęs. Jis pasakė: „Motina, aš jums duosiu daug vietos, kad galėtumėte erdviai sėdėti, bet, atleiskite, mano salė bus perpildyta.“ Atsakiau: „Tik nesijaudink, viskas bus gerai.“ Buvo tokios minios, kad žmonės sėdėjo ant žemės, ant laiptų – visur, kol kalbėjau, niekas nė centimetro nepajudėjo kaip nuotraukoje. Kalbėjau pusantros valandos. Kaip nuotraukoje… Nė nekrustelėjo rankos, pėdos, akys – niekas. Sėdėjo kaip nuotraukoje, o ponas, kuriam priklausė salė, nieko panašaus nebuvo matęs. Pusantros valandos nė krustelėjimo. Taip veikia magnetas.

Net jei esate plienas, tai veiks, bet jei esate magnetas, tai trauks taip, kad niekada neatsitrauks. Taigi jogoje labai svarbu sureguliuoti magnetus Ganėšos, kuris yra kaip vaikas. Vaikas. Kur yra vaikas, visus tiesiog traukia prie jo. Jei vienas vaikas kur nors dingsta, kad ir kas jis bebūtų – rusas, amerikietis ar arabas –, visi jaudinasi dėl vaiko. Kas nutiko vaikui? Jie negalvos, tas vaikas arabas ar amerikietis. Kol nebus blogio. Kodėl tokia trauka prie vaiko? Nes jų magnetai nesugadinti, dar neišsivystė jų ego. Mūsų ego išsivystė, turėjo išsivystyti, nes dėl savo laisvės turėjome nuspręsti, kas gerai, o kas blogai. Taigi ego buvo išvystytas gerai. Iki tam tikro lygio turime išvystyti ego, bet mes persistengėme, per daug jį išvystėme, taip pat uždengėme superego. Jokių sąlygotumų, nieko. Darome, kas patinka. Šiandien nešiojame kelnes iki pusės, rytoj nešiosim ilgas, gerai. Rytoj nusikirpsime plaukus, darysim tą ir aną. Neliko jokių sąlygotumų. Visas superego liko uždengtas ego. Būtų viskas gerai tam ego, jei laikytumėtės savo Ganeša Tatvos. Tai yra Ganėšos išminties galia.

Kita Ganėšos galia – tai išminties suteikimas. Pažiūrėję į ūkininką ir profesorių arba labai išsilavinusį žmogų, pakalbėję su abiem, suprastumėte, kad ūkininkas turi daugiau išminties negu šis pakvaišęs filosofas. Kodėl? Nes kasdien jis turi reikalų su Motina Žeme, išmano gyvenimo procesą, žino apie Motinos Žemės nekaltumą. Taigi nekaltas žmogus yra išmintingiausias… Nekaltas vaikas yra daug išmintingesnis negu dešimt į ego orientuotų žmonių. Taigi kita Šri Ganėšos savybė yra tapimas išmintingu žmogumi. Jums pradėjus kalbėti, žmonės į jus sužiūra. Jūs kalbate kaip Kabiras, kaip Nanaka. Kalbate taip, kad žmonės pradeda jausti savo Dvasią. Tai vadinu Sahadža jogu. Sahadža jogas, neturintis išminties, yra niekam tikęs. Vos atėjęs į Sahadža jogą jis būna kaip bulius kinų parduotuvėje, eina ir visus kliudo, visus puola. Ir jūs tada klausiate nuskriaustųjų, o jie atsako: „Tas bulius, tas pats bulius.“ Visi praneša apie tą patį bulių: „O, štai tai tas, teisingai.“

Taigi jūs apdovanoti išmintimi. Kai turite Šri Ganėšos galią, jūsų akys švyti. Kibirkštėlė akyse, kai Jis jus uždega, tada nebegalite į nieką geidulingai ir godžiai žiūrėti. Bet šis žvilgsnis toks galingas, kad užtenka tik vieno išskaidrinti tūkstančiams žmonių. Svarbu tik atmerkti akis, ir pamatysite, kaip viskas virsta nuostabiu rytu iš visiškos tamsos. Žvilgsnis gali pažadinti Kundalini. Motina Kundalini negali judėti, kol Ganėša nesuteikia leidimo. Jis – kaip rektorius, sėdintis ant visų čakrų. Jis turi patvirtinti: „Gerai. Leisti. Eiti“, kiekvienoje čakroje. Kundalini kyla, kai Šri Ganėša pažadintas, kitaip Kundalini negali kilti. Bet kai Jis užmiega, Kundalini traukia, yra Jo traukiama. Dabar manome, kad praradome nekaltumą. Ne taip lengva prarasti, tai nesunaikinama. Viena, ką galite padaryti, tai pridengti jį tuo, kas neleistų Šri Ganėšos Principui pasireikšti. Jūs jį nusmukdėte, prispaudėte, apkrovėte tomis nesąmonėmis. Taip, bet tai niekada nemiršta, tai amžinasis Visatos Principas.

Kita savybė žmogaus, įgijusio Šri Ganėšos galias, ta kad Jis pašalina visas kliūtis. Jei tokios prigimties žmogus yra kur nors, visi šalia esantys žmonės bus išgelbėti, jei yra bėda ar nelaimė, jei yra destrukcija, visi bus išgelbėti. Pamatysite, kad taip vyksta. Jis, Ganapatis, yra visų ganų valdovas. Jis jus veda. Sahadža joga negali funkcionuoti be Šri Ganėšos. Jis yra Sahadža. Jis tas, kuris kuria spontaniškumą pasaulyje. Jis tas, kuris išrenka tinkamą kelią. Jis tas, kuris viską duoda lengvai. Jis tas, kuris kuria visas čamatkaras, visą magiją, visus pasaulio stebuklus. Jis yra Ganapatis. Jis sėdi ant ganų kaip visų ganų karalius. Tas, kuris pamalonins Šri Ganėšą, pamalonins visus Dievus ir Deives, nes visi Dievai ir visos Deivės pamalonina Šri Ganėšą. Kam to reikia? Šri Ganėša yra labai protingas. Jis žino, kad pamaloninti savo Motiną – visa, ką Jis turi padaryti. Turėti visas pasaulio galias, kad Motina būtų pamaloninta.

Ganėša turi tiek daug savybių, galima jas apibūdinti. Jis suteikia malonumą valgyti. Valgydami maistą galite jį mėgti ir nemėgti, bet Jis jums pasakys, kad tai pagaminta Sahadža jogų, pagaminta Motinos. Reiškia, kad Jis suteikia meilės skonį jums pagamintam maistui. Nes Jis yra meilė. Jis suteikia jums būdų, kaip išreikšti savo meilę. Kartą jie paprašė, kad padainuočiau. Aš kažkada labai gerai dainavau, bet po daugybės paskaitų, matot, praradau savo balsą. Maniau, kad jau nebegaliu gerai dainuoti. Kartą jie paprašė, kad padainuočiau. Ir galvojau, kurią dainą jiems padainavus. Po metų, programos metu, jie man pasakė: „Motina, norime, Jums padainuoti dainą.“ Tai buvo visiems nežinoma daina. Nežinau, iš kur jie ją gavo, iš kur gavo melodiją. Jie pradėjo dainuoti tą pačią dainą. Toks džiaugsmas, užliejo ašarų banga mano akis. Negalėjau suvaldyti savo džiaugsmo.

Visas šis džiaugsmas kyla iš Ganėšos. Jis užsiėmęs santykių kūrimu. Kaip? Per vaiko gimtadienį ką sakome? „Gerai, tada ryt ryte dovaną tau atneš ir numes paukštelis.“ Tada vaikas pabunda ir mato, nėra jokio paukščio. Tai tik Ganėša pateikė šią mintį. Galima sakyti, Jis yra Kalėdų Senelis. Jis pateikia jums būdus ir metodus, pasako, kaip subtiliai kurti santykius, tyrus santykius, kaip paslėpti, kaip suvynioti mažą dovanėlę, tik padėkite čia ir žmogus, turintis rasti, pamatys ją: „O, Dieve.“ Tada matote tas gėles, kurias atsinešėte, padedate jas. Tai Šri Ganėšos pastangos, Jo keliai, Jo pasiūlymai. Iš visų kūrinių būtent gėlės išreiškia Šri Ganėšos esmę. Šri Ganėšos esmė kilo iš Motinos Žemės esmės, tai aromatas.

Taigi žmogus, kupinas Šri Ganėšos palaiminimų, turi aromatą, kartais sandalo, kartais rožių, kartais štai šių gardenijų. Tiesiog nežinote, iš kur sklinda tas aromatas. Šis aromatas – iš Šri Ganėšos, ir tai yra magnetas jumyse. Toks žmogus yra aromatingas visada. Šri Ganėša skleidžia visus tokio žmogaus aromatus. Tada galite suprasti, kad jūsų Ganėšai viskas gerai. Neįmanoma apibūdinti šios nuostabios Dievybės jumyse. Jis tiesiog yra čia, Jis visada čia, laukia, kol bus išvalyta, kol bus pakelta Jo galva – kaip lotosas iš purvo. Padėkite gerbdami Jį ir Jis bus aromatas jumyse. Taip svarbu šiai šaliai, kurioje mes iškėlę galvas be atsidavimo Viratai, kolektyviškumui, Šri Krišnai. Iškėlėme galvas, bet prieš Šri Ganėšą nulenkiame galvas, už visas dovanas, kuriomis Dievas mus apipylė. Visa arogancija dings prie Šri Ganėšos Lotoso Pėdų.

Jis mums suteiks išminties. Jis suteiks mums supratimą. Jis suteiks mums galią įveikti aroganciją, tai mūsų viduje. Jis tas, kuris suteikia žinių. Jis tas, kuris suteikia mums laisvę. Daugybė žmonių Indijoje garbina Šri Ganėšą, pradėdami: „Šri Ganėša, Šri Ganėša, Šri Ganėša“, ir visus kitus juokingus dalykus. Tai lyg savęs apgaudinėjimas. Taip paprasta turėti Šri Ganėšą savyje, bet supraskite, kad tai gyva, kad jūs, žmonės, būdami Sahadža jogai, turite įtvirtinti Šri Ganėšą. Tai yra tyli galia jumyse, nebyli. Tai tyli galia, kuri veikia. Dinaminė galia, be jokio triukšmo, nepasirodanti. Tai viskas, ką turėjau pasakyti šiandien, išsakiau viską iš širdies. Jūs, Sahadža jogai, išlaikykite Šri Ganėšą savyje, ir iš jūsų sklis tokios galios, kad ir kiti galės įtvirtinti Šri Ganėšą savyje, savo Šri Ganėšą šioje šalyje. Telaimina jus Dievas.