Sahasrara Puja: How it was decided

Fregene (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Sahasrara Puja, „How it was decided“. Fregene (Italy), 8 May 1988.

Sahasrara pudža, „Kaip nuspręsta“, Fregene, Italija, 1988-05-08 Šiandien devyniolikta Sahasrara diena, jei skaičiuosime, kad pirmą dieną buvo atverta Sahasrara.

Aš turiu papasakoti… Aš turiu jums papasakoti istoriją apie Sahasrara dieną, apie kurią buvo nuspręsta labai seniai, prieš man inkarnuojantis. Vyko didžiulis susirinkimas Danguje, iš viso 350 milijonų dievų; dievybės dalyvavo jame, kad nuspręstų, ką daryti. Paskiausia, ką turime padaryti žmonėms, tai atverti jų Sahasrara čakrą, atverti supratimą apie Dvasią, tikrąsias žinias apie Dieviškumą, pašalinti neišmanymo tamsą. Ir tai turėjo būti atlikta spontaniškai, nes tai turi veikti, tai gyvoji Dievo energija. Ir tai turėjo būti atlikta labai greitai. Taigi visi dievai prašė, kad dabar Aš, Adi Šakti, gimčiau. Jie visi padarė viską, ką galėjo. Padarė viską, kas buvo įmanoma, jie sukūrė šventuosius, bet tik kelis. Jie inkarnavosi, o žmonės padarė iš jų religijas, kurios buvo iškreiptos ir suteršė jų vardą. Jokios realybės tose religijose.

Tos religijos buvo orientuotos į pinigus ar galią. Tai buvo ne Dieviškumo darbas, o anti-dieviškumas. Kaip dabar nukreipti žmones nuo šių paviršutiniškų religijų, šių iškrypusių destrukcijos kelių? Kaip jiems paaiškinti apie šias įkurtas organizacijas? Per amžius jos valdė, užsidirbinėjo pinigus, stiprino savo valdžią. Didžiulė užduotis turėjo būti atlikta labai kantriai ir mylinčiai. Tai buvo labai subtilus darbas, nes jie tikėjo šiomis religijomis, nekalti žmonės, paprasti žmonės. Užsiplūsti juos, kad visa tai beprotybė, jog nėra religijų, jos yra prieš inkarnacijas ir visus pranašus, prieš visus šventuosius. Todėl visi šventieji turėjo kentėti. Didingas darbas turėjo būti atliktas, todėl Adi Šakti turėjo gimti šioje Žemėje.

Tai turėjo įvykti prieš gegužės 6 d., nes gegužės 6 d. buvo Paskutinio teismo diena tais metais. Buvo atlikta gegužės 5 d. – pačiu laiku. Viskas buvo nuspręsta iš anksto, kiekvienai dievybei darbas buvo paskirstytas. Dievybės buvo labai darbščios, paklusnios, Jos mane labai gerai pažinojo. Visiškai atsidavusios ir pasišventusios. Jos mane labai labai gerai žinojo, kiekvieną mano plauko galiuką žinojo. Nereikėjo jų mokyti protokolo, meilė savaime suteikia protokolą, bet tik Dieviška meilė, kuri nėra savanaudiška. Ne kaip mylime savo vaiką, vyrą, savo šalį, drabužius. Tai yra meilė, kuri yra dieviška, kuri sklinda iš jūsų širdies, iš jūsų Dvasios kaip žinojimo šviesa. Tai buvo tokia didžiulė užduotis.

Taigi pasakiau: „Sahasrara čakroje Aš turiu būti Mahamaja.“ Turėjau būti Mahamaja. Turėjau būti kažkuo, kad žmonės negalėtų manęs lengvai atpažinti. Bet dievybės? Ne. Ši Mahamaja turėjo ateiti į Žemę, ne Adi Šakti savo tyriausia forma, to būtų per daug. Taigi Ji buvo apgaubta Mahamaja. Dabar mane matote. Per devyniolika metų kiek pasiekėme. Tiek daug jogų sėdi prieš mane. Skirtumas tarp šventojo ir jogo yra toks: šventasis savaime yra doras, šventas, bet jis nedaug težino apie Kundalini.

Jogai žino apie Kundalini. Skirtumas tarp jogo ir Sahadža jogo – Sahadža jogas turi galių. Sahadža jogas gali suteikti savirealizaciją kitiems. Jogas gali išsivalyti, bet negali valyti kitų. Sahadža jogas gali išvalyti save ir kitus. Taigi tai yra pati aukščiausia būsena, kurią jūs pasiekėte dėl savo didžių punijų. Tiek daug iš jūsų tiesos ieškojo praeituose gyvenimuose, čia ir dabar esate, kad pasiektumėte tai, ko ieškojote. Visa tai įvyko taip gražiai. Jūs net nesuvokiate, kas jums nutiko. Automatiškai, spontaniškai įgijote galias savo centrinėje nervų sistemoje akimirksniu.

Jūsų dėmesys įsitvirtino. Žinoma, yra žmonių, kurie ir dabar to neturi. Net dabar matau, kaip dėmesys šokinėja. Bet tiek daug iš jūsų pasiekė būseną Šivoham, Šivoham, Šivoham. Jūs tai turite. Kaip Adi Šankaračarija save apibūdino, taip galima apibūdinti kiekvieną iš jūsų. Tiek daug adi šankaračarijų sėdi prieš mane. Vis dėlto Aš esu Mahamaja. Aš elgiuosi kaip jūs: taip pat turiu šeimą, turiu vaikų, kurie gali būti vadinami mano, jūs irgi esate mano vaikai. Taigi, kad esate pakankamai subrendę, pirmas to ženklas – įgyjate diskretiškumo.

Šis dieviškas diskretiškumas yra meilė. Bet, matau, žmonės svyruoja. Jie nesidrovi sakyti: „Motina, man blokuojasi Agija.“ Kodėl? Žinote, kaip ją išvalyti. Žinote, kaip elgtis. Kodėl neišsivalote? Kodėl nesiimate to? Kokia priežastis? Maja. Pirmiausiai pradedama nuo šeimos problemos.

„Mano žmona, mano mama, mano brolis, mano vyras, mano vaikai“ – gerai. Tai maja. Dėl to jūs pradedate abejoti. Vėl krentate žemyn. Po to vis subtilesnė ir subtilesnė tampa maja. Šeimos situacija pagerėja, visi tai žino. Bet labai daug suklumpa, daugelis pasiklysta Sahadža jogoje, nes jie turėjo blogą žmoną ar vyrą. Jūs turite augti patys vieni. Jūs neturite priklausyti nuo kitų. Tie, kurie neleidžia jums kilti, turi būti išmesti.

Niekas nėra svarbiau už jūsų augimą vis aukščiau, nes tai turi didį Dievišką tikslą. Galutinė kulminacija, kai visa žmonija turi būti išgelbėta dėl jūsų pastangų. Jūs turite tai padaryti. Čia mes matome tūkstantį lapelių. Tai Viratos galios jumyse. Ir čia susvyruojame dėl to, kad Sahasrara šviesa yra Brahmarandra, kuri yra jūsų širdies čakra. Širdies čakra gali būti labai nesuprasta. Ir šis nesupratimas visada kyla dėl Mahamajos išbandymų. Kaip sakėme, mums reikia turėti šeimą. Reikia turėti geras šeimas, gerus vaikus.

Tučtuojau Mahamaja veikia – pradedame nerimauti dėl vyro, šeimos. Mes turime būti jūsų šeima. Sanskrito kalboje yra toks posakis: [nesigirdi]. Tiems, kurių būdas kaip šventųjų, visas pasaulis yra jų šeima. Rūpintis asmenine šeima tam, kad kolektyvo šeima stiprėtų, o ne rūpintis asmeninėmis šeimomis, kad kolektyvas kentėtų. Jei yra toks šeimos ryšys, geriau jo atsisakyti. Mes turime aukoti. Tai jokia auka, o ligos atsikratymas. Mes švaistome laiką savo vaikams, savo šeimai, kuri labai maža. Vėliau situacija keičiasi, tai yra atjauta, meilė ir šiluma.

Tikime, kad turime mylėti Sahadža jogus. Aš paprašiau kai ką išeiti, nes jis sirgo ir man melavo. Taigi bus daugiau dėmesio negatyviam žmogui ir bus stengiamasi rūpintis juo labiau nei kitais Sahadža jogais. Ar turite daugiau atjautos ir meilės nei aš? Kodėl prisirišate prie žmonių, kurie išėjo iš Sahadža jogos? Kodėl užjaučiate žmones, kurie yra tokie? Jūs esate čia ne padėti užguitiems, vargšams, vadinamiesiems kenčiantiesiems, ne, jūs nesate inkarnacijos. Jūs esate čia ne padėti moterims, kurios nuolat verkia, ar vaikams, kurie atskirti nuo tėvų. Mes esame ligoninėje. Mes visi esame gydomi.

Ar jūs kada girdėjote apie ligonį, kuris ėjo gydyti kito ligonio? Gydytojai turi atlikti šį darbą. Bet Sahadža jogai visada iškart pasiduoda šiam potraukiui. Kaip supuvęs obuolys ir daug gerų obuolių. Kaip geras obuolys gali išgydyti supuvusį obuolį? Net jei padėsite 20 tūkstančių obuolių virš supuvusio, jis vienas sugadins visus. Tai ne jūsų, o Dievo darbas. Ką jūs galite padaryti, tai atvesti tą žmogų į kolektyvą, parodyti: „Esi neteisus, esi neteisus, esi neteisus“ ir, kad jis turi pasitaisyti. Bet nežinau, iš kur atslinko šio idėjos, kad nėra blogio pasaulyje, nėra nieko blogo pasaulyje. Blogis yra, yra kai kas blogo.

Jūs tai žinote, jei viskas gerai jūsų vibracijoms, diskretiškumui, jūs iš karto suprasite. Jūs švaistote energiją taisydami žmones, kurie negali būti pataisyti, ir pamirštate, kad ne pataisėte žmogų, o atvirkščiai – patys sugedote. Tai reiškia, kad nesate iki galo subrendę. Sahasrara čakros atsivėrime nepalikau nieko neužbaigto, tai tobulas darbas. Jums nepažeidžiami nervai. Nepažeidžiamos smegenys. Tokia galinga pakyla Kundalini. Kaip meiliai, gražiai, švelniai ji prasiskverbia. Tik siūlelis prasismelkia. Kaip ryšys yra įtvirtinamas ir atsipalaidavimas užplūsta simpatinę sistemą, kaip gražiai atsiveria čakros ir daugiau šių siūlų pakyla – jums buvo pasakyta, kaip tai veikia.

Turite visas technines žinias. Dar nežinote, kad nesate tobula mašina. Jūs turite ištobulėti. Taip pat yra Mahamaja. Ji nežiūri į jus rimtai, tai bėda. Ji sąmoningai jus nukreipia į pagundas. Sąmoningai suteikia pareigas. Dabar lyderiai, pasaulio lyderiai, Visatos lyderiai – taip jums išauga uodega, vėliau ragas, ir kažkas išlenda iš Sahasrara čakros. Atrodote kaip klounas. Kad jus patikrintų, ji gali sutuokti jus su keistu žmogumi.

Šis išbandymas turi būti atliktas. Tai Mahamajos darbas. Ji turi jus patikrinti. Auksas turi būti patikrintas. Deimantas turi būti patikrintas. Visa, kas vertinga, turi būti patikrinta. Kaip be to galite garantuoti? Tai ne ėjimas į bažnyčią. Kažkas užpils vandens ant jūsų galvos, gerai, dabar esate pakrikštytas. Viskas, nuo šiol esate išrinktasis.

Vanduo išgaruos labai greitai, tada eisite pas Dievą ir Jis jums sakys: „Kaip esi pakrikštytas?“, „Šiuo vandeniu“, „Kur jis yra? Aš nematau.“ Taigi visi šie dalykai turi būti suprasti teisingai. Jie yra mūsų augimui. Mūsų gerovei, aukštesnei būsenai. Bet tam, turite žinoti, turime sutelkti savo visą valią. Kai žmonės lipa, tarkim, į Himalajus. Ką jie daro? Jie naudoja didelius vinis, tvirtina juos aukščiausiame taške, prikabina virves ir kopia. Jie nežiūri žemyn. Po to vėl tvirtina vinis ir kopia iki jų.

Taip jie kopia į Himalajus. Mes Sahadža jogoje traukiame vinis iš viršaus ir tvirtiname žemiau. Dieną po realizacijos gavimo patirtys būna nuostabios. Tada pamažu slūgsta – atvirkščiai. Tačiau vos gavus realizaciją, jei esate pakankamai išmintingi, nusprendžiate: „Ko turėčiau imtis?” Pavyzdžiui, sprendžiate taip: tarkim, labai mėgstate pieną, tarkim, tada turėtumėte pasakyti: „Kol nepasieksiu tam tikros būsenos, negersiu pieno.“ Reikėtų traktuoti ne kaip aukojimą, o kaip džiaugsmingą kilimą. Ar žmonės, kurie vinimis kopia į Himalajų viršūnes, galvoja, kad ką nors aukoja? Jei pradėsite galvoti: „O Dieve, man teko atsisakyti pieno“, tada su jums baigta. Įvyks staigus kritimas žemyn. Bet jei jums kas nors patinka, tada turite pasakyti: „Gerai, jei aš tai mėgstu, leisk man pamėgti kilimą labiau už tai. Kol turėsiu savo kilimą, man to nereikės.“ Toks turėtų būti pasiryžimas.

Kaip be to ketinate įveikti milžiniškus, siaubingus neišmanymo kalnus, kuriuos turite? Tiesa sakant, realizacijos metu užkeliu jus ant kalno viršūnės, bet jūs pradeda slysti žemyn. Taigi turite išsilaikyti aukščiausiame taške. Aš jums papasakosiu apie viską. Eikite ir paklauskite šventųjų arba didžių inkarnacijų, ar jie žinojo tiek daug apie Kundalini. Jei būtų žinoję, būtų tai aprašę. Tačiau jie niekada nieko nerašė apie Kundalini. Jei rašė, tai labai mažai. Ji taip stipriai veikia jūsų pirštuose, kad mes priartinome mokslą prie realybės, tiesos, Dieviškojo mokslo – viskas paaiškinta. Tai visiškai integruota mumyse.

Sahadža joga yra moksliškiausias dalykas, kokį tik galite įsivaizduoti, tikslus. Esate didžiausias kompiuteris, bet kompiuteris turi veikti, štai kodėl mums nepavyksta. Mes suklystame kasdien. Kartais tai apgailėtina, siaubinga. Jau 19 metų turime atvertą Sahasrara čakrą, dirbu jau 18 metų. Dabar jūs turite suvokti savo atsakomybę. Mes turime išlaisvinti žmonės. Nenorime daryti nieko kito, tik neišklysti iš kelio. Sahasrara diena yra gegužės 5 d., bet mes turime švęsti šiandien, nes visi privalo turėti sekmadienio atostogas. Mūsų patogumui sugalvojame viską.

Gerai, nesvarbu. Tai leidžiama. Dievybės dirba visą parą, visus mėnesius, visus metus, nuolat, nes jų energija teka nesustodama, jūsų gali taip pat. Tačiau savo kilimui skiriate mažai dėmesio, manau, labai mažai, lyginant su 18 metų augimo laikotarpiu. Žinote, Vakarų šalyse aštuoniolikmečiai laikomi suaugusiais, nebe vaikais, tad visi jūs tapote suaugusiais. Suaugusiais, gerai, tačiau nežinau, kiek daug paaugote. Nežinau, ar tebesate dideli kūdikiai ar jau pasiekėte pilnametystės stadiją. Čia ir dabar jums suteikiama daug nuolaidų, laisvių ir teisių. Jūs jau dabar turite visas teises: jei norite keliauti į Dangų – galite, jei norite keliauti į pragarą – galite, visos laisvės, jokių problemų. Suaugusieji yra tie, kurie išmintingi, žino, koks jų gyvenimo tikslas, gali ryžtis bet kam, kad jį pasiektų, jie turi jėgų kovoti ir suprasti.

Bet yra žmonių, net suaugusių žmonių Sahadža jogoje, kurie pasižymi tokiu būdu, kad nustebtumėte, kaip jie susižavi paviršutiniškais žmonėmis, paviršutiniškumu. Jei kas nors kalba labai maloniai, ar nereiškia, kad toks žmogus geras, kad jis dieviškas? Priešingai, dieviškas žmogus niekada nebus toks malonus, kad jus pradėtų pykinti nuo saldumo. Jis turi laikyti valdžią abiem rankomis. Taip, laisvė, žinoma, akseleratorius ir stabdžiai. Bet jūs visada susižavite žmogumi, kuris pučia jūsų ego, sakydamas ką nors labai malonaus. Šiandien sakyti ką nors malonaus – niekai, žmonės pratinami prie tokio dirbtinumo. Turite spręsti apie žmogų pagal jo vibracijas. Bet tiesa ta, kad kol esate paviršutiniški, tol negalite jausti vibracijų. Jūs skiriate dėmesį žmonėms, kurie yra absurdiški.

Pripažinkite, šiuo atveju jūs nesate subrendę. Tačiau, kai nepripažįstate, pasirodo jūsų ego: „O, Dieve“, arba jaučiatės kalti. Kaip tada progresuosite? Viena, ką turite padaryti, tai tvirtai įlipti į valtį, viskas. Bet žengdami įkišate koją krokodilui į nasrus, gerai. Ištraukiate iš ten ir įkišate rykliui į nasrus, o valtis jus traukia. Kur liksite stovėti? Tačiau blogiausi yra žmonės „krokodilai“ ir „rykliai“, nes jie niekada nerodys jums savo dantų. Jie niekada nerodys jums savo akių. Jie užsimaskuoja apgaulinga išvaizda, abejingu elgesiu, kad negalite jų matyti, kol nesate realizuota siela.

Taigi čia ir dabar siekiame savo pilnametystės. Moteris, kuri augo tinkamai, suaugusi pasižymi drovumu, gėdos, skaistumo jausmu. Būdama vaiku ji to visai nesupranta. Bet čia viskas atvirkščiai – vos tik jos suauga, praranda savikontrolę, vaikinai tampa nenaudėliais. Ar tai branda? Taip niekad nenutinka gyvūnams. Nežinau, kas tai. Bet mes esame Sahadža jogai ir turime savo Sahadž kultūrą. Gyvename pagal savo kultūrą, didžiuojamės ja, tai mūsų religija. Turime savo tyrą religiją, kuria mėgaujamės ir nepasikeisime.

Mes patys pakeisime pasaulį. Turime savo kultūrą ir elgsimės taip, kad pakeistume visą pasaulį. Tai mūsų atsakomybė. Jūs išrinkti šiam darbui. Jūs esate tikrieji išrinktieji. Jūs esate tyrieji. Jūs esate tie, kurie įtvirtins Khalistaną [Tyrumo žemę]. Žinokite apie tai – savo atsakomybę. Žinokite apie savo galias. Didžiausia galia – Dieviška meilė, ne kvaila meilė, kuri jus apakina ir nugramzdina.

Dėl šios jūs kylate. Kaip kalbame, einame, gyvename, kaip elgiamės – viskas turi būti Sahadž. Tai tokia reali, gyva kultūra gražių žmonių pasaulyje. Matome tai gyvūnuose, paukščiuose, matome gulbėse – tai aprašyta. Gyvūnuose… Drambliai yra išmintingi. Gulbės gali atskirti pieną nuo vandens. Tada žmonėse, Sahadža joguose. Šiais laikais, manau, kai sulauksime 21 metų, visi būsime gerai įsitvirtinę, brandūs, nuostabūs Sahadža jogai, ištraukę šį pasaulį iš jo neišmanymo ir majos. Būsime kupini meilės, supratimo, išminties ir nuolankumo. Norėčiau pamatyti tas dienas savo gyvenime.

Viliuosi, kad jūs man iš visų jėgų padėsite. Turite žinoti, buvo iškelta viena taisyklė tame dievų susirinkime, jos negaliu nesilaikyti. Jie pasakė: „Mes toleruosime visas kvailystes, nes jos kyla dėl neišmanymo, bet tas, kas Tavęs nemylės, kas Tave įžeis, kas Tavimi pasinaudos, kas Tave išnaudos, kas negerbs protokolo, kas Tavęs nepažins, tiems smogsime stipriai, ir turi mums tai leisti, kitaip mes nepadėsime šiam pasauliui.“ Jie susivienijo prieš mane, todėl turėjau sutikti. Būkite labai atsargūs, sakau, nelieskite manęs, būkite atsargūs. Kai kurie žmonės bando pataisyti man sarį. Ne jums tai daryti, nedarykite taip. Nežaiskite su mano pinigais, nesinaudokite mano svetingumu, būkite atsargūs. Aš pasakau jums, kiek galiu, ir taip yra. Iš vienos pusės – Mahamaja, iš kitos – dievybės, o vargšai Sahadža jogai – tarp jų. Aš užjaučiu jus, žinau, bet jūs turite būti atsargūs.

Tai kaip vaikščioti skustuvo ašmenimis, žinau, bet iš kitos pusės, tai nuostabu. Du aspektai, kaip žinote, Mahamaja ir visos dievybės dabar sėdi čia, aplink, stebi jus, jos visos vertina jus, vyksta svarbus susirinkimas. Kas yra kas? Kur šio pono dėmesys? Kur jis žiūri? Ką jis veikia? Visi sėdi čia. Bet tuo pačiu metu jie yra gėlės, dieviškos gėlės, dieviški palaiminimai ir visi angelai tiesiog juda aplink. Aš galiu juos matyti. Jūsų kameros gali juos užfiksuoti.

Jūs jau turite nuotraukų, kurios parodo juos visus sėdinčius. Jau išpranašauta, kad visas pasaulis nusilenks jūsų Motinos lotoso pėdoms, kad jūs nuspręsite viso pasaulio likimą. Tai jau buvo aprašyta prieš 14 tūkstančių metų, ir yra dar vienas, kuris pranašauja tą patį. Tai turite žinoti. Kur jūsų dėmesys? Kuo jūs susirūpinę? Kam leidžiate laiką? Palikite savo vaikus man. Palikite savo šeimas man. Galite pasilikti tik savo rankinę, bet visa kita, visus savo galvos skausmus galite palikti man.

Bet nežaiskite su manimi. Mahamaja žino visus jūsų triukus, viską. Jei noriu, galiu sužinoti visiškai viską apie jus, bet aš nenoriu žinoti. Dėl šių aplinkybių mumis pasirūpinama, mes palaikomi, sutvarkomi, perkeliami į realybę taip paprastai, taip stipriai, rūpestingai. Sakote man: „Motina, netikėtai ten nuvykau ir radau Sahadža jogus, sėdinčius ten. Mes norėjome ką nors pažinoti. Jis buvo ten. Kaip tai įvyksta?“ Jums padeda. Žiūrėkite, ministrai pirmininkai turi 5-6 asmens sargybinius, jūs turite milijonų milijonus, kiekvienas iš jūsų. Niekas negali jūsų paliesti, tik patys galite sau pakenkti.

Niekas negali jūsų nuskriausti. Taigi dar kartą šiandien, didžiojo sprendimo dieną, aš viešai pareiškiu, kad mums turi rūpėti kilimas, ši vienintelė idėja, niekas daugiau, ir mes to sieksime. Viskuo kitu bus pasirūpinta. Tam turite visus mechanikus, bet pirmiausiai turite atiduoti tai mechanikams. Viskas išsispręs grįžtamuoju ryšiu. Valykite, išvalykite savo čakras. Nesakykite: „Aš turiu tai, turiu tai..“, tiesiog išsivalykite. „Kaip drįstu turėti šias problemas? Kaip drįstu turėti neveikiančių čakrų.“ Išsivalykite ryte, vakare. Išsivalykite.

Esu tikra, tai išsispręs. Tikiuosi, kitais metais turėsiu gerų žinių. Telaimina jus Dievas.