Shri Bhairavnath Puja: Bhairava protects the Left Side

Garlate (Italy)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Shri Bhairavanath puja. Garlate ashram, Lecco (Italy), 6 August 1989.

Šiandien susirinkome čia atlikti Bhairavos pudžos.

Manau, kad mes nesupratome svarbos Bhairavos, kuris bėgioja aukštyn ir žemyn Ida Nadi kanalu. Ida Nadi tai Čandrama Nadi – Mėnulio kanalas. Šis kanalas mus atvėsina. Taigi, Bhairavos Dži darbas mus atvėsinti. Pavyzdžiui, žmonės yra karšto būdo su savo ego, savo kepenimis, kad ir kas bebūtų. O jei žmogus yra karšto būdo, tada Bhairava krečia pokštus tokiam žmogui, kad jį atvėsintų. Jis suorganizuoja viską pats kontroliuodamas su ganų pagalba, su Ganapati pagalba, kad atvėsintų jūsų temperamentą, subalansuotų jus. Taigi, jei žmogus yra karšto būdo ir peržengia visas savo pykčio ribas, tai vienaip ar kitaip Bhairava suorganizuos, su Hanumano pagalba, kad parodytų, jog jo pykčio kvailumas negeras. Pavyzdžiui, žmonėms, sergantiems depresija, ar tiems, kurie yra „kairiapusiai“, Hanumanas bando padėti iš to išbristi, be abejonės, bet ir Bhairava jiems padeda dar labiau iš to išsivaduoti. Žmogus, kuris yra „kairiapusis“, negali būti kolektyviškas.

Tai labai sunku žmogui, kuris yra „kairiapusis“, kuris nuolat jaučiasi labai prislėgtas, nelaimingas ir susirūpinęs, negalintis mėgautis kolektyviškumo linksmumu. O karšto būdo žmogus, „dešiniapusis“ žmogus ne mėgaujasi kolektyviškumu, ne leidžia kitiems mėgautis kolektyviškumu, be abejonės, o bando būti kolektyve, kuriame gali pasireikšti, nes toks žmogus bando parodyti pranašumą, kad yra pranašesnis. Natūraliai jis negali mėgautis kolektyvu. Priešingai, prislėgtas žmogus nuolat galvoja: „Niekas manęs nemyli, aš niekam nerūpiu, aš toks prislėgtas“ ir panašiai, nuolat tikėdamasis ko nors iš kitų, taip pat negali mėgautis kolektyvu. Tokiam „kairiapusiui“ žmogui viskas atrodys kažkaip nelaimingai. Kaip, pavyzdžiui, anądien nuvykau į Maskvą. Su mumis buvo moteris, Sahadža jogė, „kairiapusė“ Sahadža jogė. Keliavome pavalgyti, pradėjo lyti ir jie negalėjo sustabdyti taksi. Bet tada automobilis sustojo ir mes ten nuvykome. Tada mums pasakė: „Jūs pavėlavote, todėl turėsite sėdėti kitoje pusėje, turite užimti vietas, kurios yra brangesnės.“ Tad ši moteris pradėjo skųstis: „Tiek daug problemų: nėra taksi, lyja ir mes negalime gauti vietos.“ Aš pasakiau: „Bet juk visa tai linksma, tai nėra problema.“ Šio žodžio „problema“ reikia atsikratyti.

Tai naujas žodis, kurio išmokau, nes žodį „problema“ mes naudodavome tik geometrijoje, būdami jauni. Toks požiūris, negatyvus požiūris – žiūrėti į viską negatyviai – tai būdas sugadinti savo kairę pusę. Bet tada ponas, kuris mus pakvietė, atėjo ir pasakė: „Mes sėdime kitoje pusėje ir jūsų laukiame“. Taigi, nuėjome į kitą pusę, mėgavomės skaniu maistu, viskas buvo puiku. Pasakiau: „Dabar matai, tu skaičiavai tik, kiek yra negatyvių dalykų, ir nematei linksmų.“ Taigi ji manęs paklausė: „Ką turėčiau daryti?“, atsakiau: „Naudok Bhairavos vardą, sėdėk atgręžusi kairę ranką į nuotrauką, o dešinę ranką nukreipk į Motiną Žemę, ir taip visi tavo negatyvumo bhutai išeis.“ Taigi, Bhairava visada turi šviesą savo rankoje, visada šviesą savo rankoje. Ir Jis bėga aukštyn žemyn Ida Nadi kanalu, apšviesdamas jums kelią, kad pamatytumėte, jog nėra nieko negatyvaus. Ir šis negatyvas ateina pas mus daugeliu būdų. Vienas iš negatyvumų yra „Tai yra mano“: „Mano vaikas, mano vyras, mano nuosavybė, mano…“ Taigi, matote, kai taip prisirišate, pamatysite, kad jūsų vaikai taip pat taps negatyvūs. Bet, jei norite būti pozityvūs, tai labai paprasta, todėl turite matyti, kur jūsų dėmesys. Ar matote tik problemas, ar matote šiek tiek linksmumo tame?

Yra žmonių, kurie negali iš nieko pasijuokti. Jei saulėta diena, jie verkšlens: „O Dieve, kaip šviečia saulė“, o jei apsiniaukę, jie sakys: „Oi, kokia diena!“ Niekas negali jiems įtikti. Bet mėgautis pozityvumu kiekviename negatyvume yra Sahadža jogo sugebėjimas. Negatyvumas neegzistuoja – tai neišmanymas. Maža to, tai net ne neišmanymas, nes tai irgi neegzistuoja. Jeigu viskas yra visa persmelkianti Dievo meilė, kaip tada gali būti neišmanymas? Bet, tarkim, jei šios energijos klostėse pasislėpsite ir pabėgsite, sakydami, kad negatyvas yra, pavyzdžiui, jei pasislėpsite oloje, tvirtai ją uždarysite ir sakysite, kad nėra saulės. Taigi, tie žmonės, kurie negali tapti kolektyviški, yra arba „kairiapusiai“, arba „dešiniapusiai“, bet labiau „kairiapusiai“. Bet „kairiapusiai“ žmonės gali būti kolektyviški negatyvume. Sakoma, kad yra didelė bhutų draugija.

Matote kelis girtuoklius, sėdinčius drauge. Jie kalba: „Pažiūrėkite, yra tiek daug problemų… Ekologinė problema.“ Jie yra girtuokliai, visi girti: „Yra tiek daug įvairių problemų. Kada tai liausis?“ Tada kitas sako: „Palaukit, palaukit, palaukit. Girdėjau, kad visas pasaulis netrukus sugrius.“ Tada trečias sako: „Ačiū Dievui! Mes sužlugsime, baigta.“ Ketvirtas sako: „Bet kas nutiks mūsų barams?“ Jie sakys: „Tiek to. Jeigu mes neegzistuojam, kodėl tai svarbu?“ Štai kaip veikia bhutų draugija. Jie visiškai negali matyti linksmumo, jie visiškai negali mėgautis, ir jie tampa labai… Jie manosi esą labai mąslūs, viršesni žmonės, kad yra kažkaip pranašesni negatyvume. Bet galų gale šie žmonės tampa bepročiais, o „dešiniapusių“ žmonių galas – jie tampa kvailais. Kartą nuėjau į psichiatrijos ligoninę ir nuėjusi sutikau merginą, kuri buvo gana normali, turiu galvoje, maniau, jog ji yra gana normali moteris, tad pradėjau su ja šnekučiuotis. Ir ji kalbėjo labai išmintingai: „Matot, mano svainis yra ten ir, ar neturėčiau jam padėti, ir neturėtume daryti taip, kad…“ Visokių dalykų ji man prikalbėjo, parodydama, tarsi esanti labai miela ir švelni ir, kad niekas jos nemyli.

Ir ji sakė: „Aš labai nesaugi“ ir taip toliau. Staiga įėjo gydytojas ir ji pradėjo jį plūsti, rėkti ant jo. Sakau: „Kas čia dabar?“ Taigi gydytojas pakvietė sanitarus: „Sulaikykite tą moterį!“ Jis man pasakė: „Ji pati žiauriausia pamišėlė. Ir kodėl su ja kalbate?“ Man skaudėjo galvą, bet nežinojau, jog ji beprotė. Galbūt mano akivaizdoje bhutas šiek tiek paspruko ir krėtė pokštus, bet aiškiai galite tai matyti. Taigi šio emocinio prisirišimo yra per daug, ir emocionaliai jaudintis dėl ko nors, matote: „Čia mano vaikas, čia mano daiktas, viena ar kita…“, nuolat švaistant savo brangų gyvenimą šiems dalykams – ne taip Sahadža jogas turėtų gyventi. Jei Sahadža jogas negali tapti kolektyvišku, tada, žinokite, jis nėra Sahadža jogas. Taigi, reikia suvokti, kad tai yra Bhairavos darbas mumyse. Kita Jo veikla – Jis duoda mums šviesą tamsoje, kad sunaikintų visus bhutus mumyse, visas bhutiškas idėjas ir keistas idėjas apie prisirišimus, depresyvumą taip pat. Taigi šiandien esu labai laiminga, kad garbiname Šri Bhairavą, nes Jis yra labai susijęs su Ganėša.

Kaip žinote, Šri Ganėša yra Muladhara čakroje, o Bhairava juda kaire puse ir pereina į dešinę pusę. Taigi visokie sąlygotumai, visokie įpročiai gali būti nugalėti Bhairavos pagalba. Nepale turime milžinišką, didelę Bhairavos statulą, kuri yra išties „Svajambu“ [šventa vieta]. Žmonės yra „kairiapusiai“, todėl jie bijo Bhairavos. Taigi, jei kas turi blogą įprotį, tarkim, vogti, jie nuveda jį priešais Bhairavą ir įžiebia liepsną. Turiu omenyje, policija juos nuveda ir liepia: „Dabar kalbėk Bhairavos akivaizdoje, prisipažink.“ Ir jie prisipažįsta, ką blogo padarė. Taigi, Jis apsaugo mus nuo blogų darbų, draudžiamų dalykų, tokių kaip vagystė. Nors ir manome, kad galime atlikti slaptai, paslėpti, bet negalite nieko nuslėpti nuo Bhairavos. Jei nepasikeisite, Jis jus visiškai atskleis. Štai taip Jis atskleidė visus baisius netikrus guru.

Taigi šiandien esame čia, kad garbintume šią didingą Bhairavos dievybę, kuri inkarnavosi šioje Žemėje vėliau, galop ir kaip Mahavira. Jis stovi prie pragaro vartų ir sulaiko žmones, kad jie neįkristų į pragarą. Bet jei norite eiti į pragarą, jei tai jūsų troškimas, jei jūsų valia taip veikia“ „Aš turiu eiti į pragarą“, tada Jis sako: „Puiku, gali eiti.“ Bet, kaip žinote, dabar pragaras pilnas žmonių, taigi geriau būtų, jei bandytume įveikti savo negatyvą ir taptume linksmi, kitais besimėgaujantys, mylintys kitus, ne besirūpinantys, ką kiti daro jums, o galvojantys, ką gero jūs galite padaryti kitiems. Taigi šiandien mes atliekame ypatingą pudžą Bhairavai, kad mums suteiktų juoko, mėgavimosi, linksmumo pojūtį. Telaimina jus visus Dievas.